DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3."

Transkript

1 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11. Christensen (ansvarlig). DANSK VEJTIDSSKRIFT

2 Förutom byggande och underhåll av alimånna landsvågar åligger Denna styrelses verksamhetsoinråde år mycket omfattande. spetsen fsr våg- og vattenbvggnadsstyrelsen i Finland. har efter uppnådd 70 års ålder numera avgått från sitt åmbete i GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN 130 DANSK VEJTIDSSKRTFT 1920 Född den 2. oktober 1855 avlade gen.dir. Sneliman sin ingenjör högskoleexamen 1877 och fick 1883 fast anstållning vid våg- och divregleringar, vattenverks- och flottiedssyner iii. m. Ånda tju 1923 hörde åven bvggandet av statens jiirnvågar till sagda styrelse, men administrera kanalerna, upprensa far och flottieder, verkstålla het har åven tryckt sin prågel på våg- och vattenbyggnadsingenjö tillhör nurnera j årnvågsstvrelsen. Denna inångskiftande verksam det våg- och vattenbyggnadsstvrelsen att bygga, underhålla och vattenbyggnaderna. Åren , deltog han i ledningen af sta avsked befordrat embetsverkets utveckling, åven på vågvåsendets område. Såsom ordförande i kommittén för våglagens genom fsrande och i kommissionen för statsdriven antomohiltrafik samt rernas utbildning. tens jårnvågsbvggnader, bl. a. såsom arbetschef i hyggandet av Tor neå banan med dess stora hroar, komhinerade med landsvågstrafik. Efter at hava övergått till vattenbyggnadsfacket blev gen.dir. Snell man år 1906 ledamot av våg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Sver ingenjör vid dess vattenbyggnadsavdelning, dåruncler bl. a. lejdde arbetena för Juojårvi kanalisering och Hangö hamnbyggnad. Et nåmnd 1909 till högste chef fsr våg- och vattenbyggnadsstyrelsen i oktober 1923 hållna vågkonferensen i Stockholm samt våckte vid har gen.dir. Snellnian iinda thi sitt i november senaste år erhållna såsom ledamot eller ordförande i ett flertal andre statskommittéer, har gen.dir. Snelimans erfarenhet tagits i anspråk av det allmånna. bl. a. i stvrelsen för Imatra ånnu pågående vattenkrafthyggnad, En mångd publikationer i Finlands svensk och finskspråkiga tek gor. Uti Del II av det åven på svenska på Holger Schildts förlag niska tidskrifter l)åra vittne om hans intresse sårskilt för vågfrå tioner samt dess post-, telegraf- och telefonvåsen. gen.dir. Sneliman låmnat en samlad bud av landets kommunika London 1913, deltog gen.-dir. Snellnian såsom Finlands represen tant, jåmte representanter för Danmark och Norge, åven uti den utkomna praktverket»finland, Land Rike Folk har FSrntom vid internationella kongresser, bl. a. vågkongressen i

3 1926 DANSK VEJTID5SKRIFT 13! skandinaviska vflgkommitténs saintidiga möte förslaget*) om an ) Ett utdrag ur detta förslag kan måhånda intressera denna tid skrifts ldsare.»enligt beslut av den i Gdteborg sommaren 1923 konstituerade skandi naviska vågkommitlén har densamma liii dndamål: att insamla erfarenheter på vdgvåsenclets område och tillsånda dessa vidlçommande lands representanter för vidare befordran till intresserade på sår anses låmpligast; att så. ofta dtirtill finnes anledning fdranstalta skandinaviska sam mankomster av delegerade från de nordiska låncierna får dryttandet av gemensamma spårsmål och hesök vid vdgarbeten: att Inga ståndpunkt thi ocil avgiva gemensamma uttalanden rårande internationella spdrsmål i vågfrågor. Ehuru den skandinaviska vdgkommittén sålunda har en viktig mis sion att fylla får avgivande av gemonsamma uttalanden i internat ionella vågfrågor dli den int ernationella permanenta kommissionen får våg kongresser samt såsom centralorgan i vågfrågor de nordiska lånderna emellan, kan man dock lefara att int resset hos det stora flertallet ar vågintresserade i dessa hinder småniogom kommer att tårslappas, om årendenas skåtsel uteslutande hiandliaves ar en fåtalig, ar de lokala kom mittéerna vaid centralkommitté. Fårutom de frågor som i allmånhet komma till behandling vid de internalionella vågkongresserna hava de! nordiska låriderna en mångd gemensamma vågfrågor, som får dem åro av långt stårre betydelse du de ofla fjårran stående internationella spårsmålen, såsom åren framgiek vid den stora vågkonferensen i Stockholm. För alt verka böjande på det inre samarbetet i dylika frågor saml itimna tillfälle åt vågintres serade i de nordisko lånderna att direkte utbyta tankar och erfaren Peter med varandra, erfordras det, fårutom den nu tihisatta skandinavi ska rågkornmittén. håhiandet i tur odh ordning inom rart orli et! ar de nordiska lånderna ar gemensamma nordiska rågkongresser, i ndrrnaste konformitet med rad fallet dr inom de medicinska, kirurgiska. natur relenskapliga m. fi. områden. itan att ntirmare ingå på frågan om den definitira organisationen ar dessa rågkongresser, om erentuehlt stiftande ar ett nordiskt rågfår hund, om utgivandet av ett gemensamt organ m. m., rilka frågor ju kunna upptagas på programmet för den fdrsta nordiska rdgkongressen, synes det ånskvårt att det nordiska samarbetet i rdgfrågor uppdelas på frånne linjer: A. Den skandinaviska eller nordiska rågkommittén med ungefår samma funktioner som tidigare tastståuhts, möjligen med undantag av eventuelit föranstaltande ar sammankomster av»delege rode»; samt B. De nordiska vågkongresserna, vilka med resp. rege rings samtycke sammonkallas efter låmpliga mellantider i ttir och ord ning uti de nordiska htinderna. Initiativet liii sammankallandet ar den fårsta nordiska rdgkongressen kan tagas ar någon ar de lokala rågkommittéerna eller av den skandi nariska rågkommittén, rilken tattar beslut i årendet och ridtager alla fårberedande åtgdrder och hestdmmer rilka betingelser erfordras får rått att anmåla sig såsom deltagare i kongressen. Den definitira organi sationen beslutes ar sj ålra kongressen.»

4 vågkongresserna. dersgrænse. Dansk Vejtidsskrift bringer Generaldirektøren en hjer tidsskrifts Redaktionsudvalg fra Tidsskriftets første Begyndelse, har Ønsket at udtræde med dette Aars Udgang efter som ovenfor GeneraldirektØr Snellinan, der har været Medlem af Dansk Vej ordnadet av nordiska vågkongresser på sidan om de internationella omtalt at være fratraadt GeneraldirektØrstillingen ved naaet Al Sted til det andet, selv indenfor samme Statsomraade. Den Økono den er naaet til at gøre sig gældende overalt i den civiliserede Ver er det samme ikke mindre Tilfældet med SpØrgsmaalet om Forde Opfattelsen af, hvilke Opgaver»det offentlige< (Stat og Kom offentliges Virksomhed veksler fra Tid til anden og fra det ene miske Udvikling, der i LØbet af det sidste Aarhundrede efterhaan videt Arbejdsdeling og en stadig stærkere Benyttelse af tekniske solut og relativt, af Produktionsudbyttet og af Velstanden og For Kravene til det offentlige stadig større og har dermed gjort det offentliges Virksomhed stadig mere omfattende. Lignende Betragt for mere omfattende, end Tilfældet er paa Landet. tage op, sig saaledes ikke besvare efter en enkelt, simpel Formel, lingen af Omkostningerne ved det offentliges Virksomhed. Det gæl der Fordelingen mellem Generationerne (mellem Fortid, Nutid og Men lader SpØrgsmaalet om, hvilke Opgaver det offentlige skal den, og som er karakteriseret paa den ene Side ved en stadig ud mune) bør varetage og dermed Karakteren af og Omfanget af det Hjælpemidler i Produktionen og dermed en stærk Forøgelse, ab Usikkerhed for den enkelte, har gjort Trangen til Fællesskab og bruget og paa den anden Side ved en stadig forøget Økonomisk ninger gør sig gældende, naar man sammenligner de forskellige bejdsdelingen er stærkest gennemført, hvor Velstanden er størst, hvor omvendt ogsaa den økonomiske Usikkerhed er størst, bliver Lokaliteter indenfor en given Stats Omraade. I Byerne, hvor Ar Trangen til Fællesskab større og det offentliges Virksomhed der Af Fuldmægtig i Det statistiske Departement Olsen. ET KVART AARHUNDREDE AMTSKOMMUNERNES UDGIFTER GENNEM vist det i de forløbne Aar. telig og ærbødig Tak for den Interesse og den Velvilje, han har.132 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1926

5 hvert Sted maa klare for sig selv, d. v. s. at (let maa løse og alene Som en almindelig Rettesnor kan maa opstille det Krav, at lem de forskellige Samfundsklasser o. s. v. Hvert af disse Pro delingen mellem de forskellige lokale Omraader, Fordelingen mel skellige lokale Omraader. blemer er Politikeren og den praktiske Kommunalmand stillet over for daglig. Her skal alene tales om Fordelingen mellem de for Fremtid), Fordelingen mellem de forskellige lokale Omraader, For ser, Enkeltstater), dels indenfor Kommunestyret ved For Dette lyder selvfølgeligt, men i Praksis vit det med Nutidens kom bære Omkostningerne ved Løsningen af de Opgaver, som udeluk kende eller overvejende vedrører det pangældende lokale Omraade. Rettesnor. Med det opstillede Krav røres der dels ved Fordelingen af de offentlige Opgaver og de offentlige Indtægter mellem Statsstyre og Kommunestyre (og de Mellemformer mellem disse, der plicerede Samfundsliv være meget vanskeligt at anvende denne kendes i andre Lande, men ikke her i Landet: Kantoner, Provin gældende, til deres Løsning. Vigtigst er her Spørgsmaalet om Fordelingen fastsætter Fordelingen af Opgaverne og af Midlerne under Iagttagelse af de mange forskellige Hensyn, som her gør sig delingen mellem de enkelte Kommuner. Det er Staten, der mellem Staten og Kommunerne. Blandt de mange Hensyn, som dende offentlige Opgavers Karakter komme i Betragtning. Til for det paagældende Omraade (Gadebelysning, Kloakvæsen, offent der vedrører Statssamfundet som Helhed (det ydre Forsvar, Rets Særlig betænkelig bliver denne Overbelastning af Kommunerne, møn sterværdige Bestyrelse er uden væsentlige Sidevirkninger uden lig Renlighed o. s. v.). Staten derimod bør varetage de Anliggender, maa være bestemmende herved, maa i første Række de paagæl pleje o. s. v.. Grænsen mellem Stats- og kommunale Opgaver er uden Tvivl fastslaas, at Kommunerne her i Landet, dels med, dels nyeste Udvikling paa Trafikvæsenets Omraade har været meget der gaar i Retning af at indsnævre de Omraader, som maa siges at fordi der samtidig i Samfundets Struktur foregaar en Udvikling, de udvidet ud over de naturlige Rammer. Dette gælder særlig By mod deres Villie, efterhaanden har faaet deres Virksomhedsomraa sig gældende. Selv om Berettigelsen heraf erkendes, kan det dog Karakter er tvivlsom, eller for hvilke flere forskellige Hensyn gør Kommunerne hør overlades de Opgaver, hvis Ordning kun har Interesse for det enkelte lokale Omraade, og hvis mere eller mindre imidlertid ikke fast. Der findes en Række vigtige Omraader, hvis kommunerne, men ogsaa Amtskommunerne, for hvilke særlig den byrdefuld DANSK VEJTIDSSKRIFT 133

6 righed og indbyrdes Afhængighed mellem de forskellige Dele af flere Anliggender indenfor det offentliges Virksomhed, hvis forsvar Landsdel, o. s. v. des mere udvides det lokale Omraade, indenfor hvilket den enkelte netop bor paa det paagældende kommunale Omraade, og omvendt lige BesØrgelse bliver af Interesse for andre Borgere end dem, der fra Sted til Sted og med Samfærdselens Udvikling bliver der stadig være af en lokal Karakter. Med den stigende Økonomiske SamhØ ligt. I en Tidsalder, hvor Individerne for det store Flertals Vedkom Borger har Interesse i, at (le offentlige Anliggender hestvres forsvar DANSK VEJTIDSSKBIFT 1926 andre Kommuner, hvorimod der med en Omflvtning som den, der finder Sted i vore Dage, er en stærk fælles Interesse i, at Skolevæse uden Interesse for en Beboer af KØbenhavns Amt, hvorledes Vejene liteten af den enkelte Kommunes Skolevæsen uden Interesse for mende forbliver paa deres FØdested fra Vuggen til Graven, er Kva samme Statssamfund, med Individernes stadig større Omflytning Dag fra KØbenhavn udsendes Lastvogne over hele Sjælland, bliver er den overordentlig vanskelig at gennemføre. Medens man uden i PræstØ Amt var beskafne; i Automobilernes Tid, da der hver net overalt varetages bedst muligt. I HestekØretØjets Tid var det gælder Opgavernes Fordeling mellem By- og Landkonimuner, lige dende i Forholdet mellem de forskellige Kommuner indbyrdes. Det mellem Stat og Konununer, gør lignende Betragtninger sig gæl som ogsaa Fordelingen mellem den overordnede og den underord Interessen i Vej enes forsvarlige Vedligeholdelse fælles for en hel nede Landkommune, Amts- og Sognekommunen. at fremtvinge gennem fælles Regler for alle de enkelte Kommuner.. deling allerede i sig selv er en Ulempe, idet der f. Eks. gennem munerne, sikres en større Ensartethed, end den, som (let er muligt paa, og den mellemkommunale Beskatning er et Eksempel pan, over tilstrækkelige Indtægtkilder, eller kun over Indtægter, der Udnyttelse af Indkomst-Beskatningen i Byerne er et Eksempel her Imidlertid bliver Ulempen mange Gange større, nnar der paalægges Statens Overtagelse af en Opgave, som hidtil har paahvilet Kom hvorledes man med stort administrativt Besvær forsøger at rande flyder uregelmæssigt og svigter i kritiske Øjeblikke. Den ensidige førelse til Staten nf de Opgaver, som de enkelte Komiuuner ikke Kommunerne Opgaver, til hvis Varetagelse de enten ikke raader magter. Da en snadan OverfØrelse imidlertid næsten altid i sin Bod pan Ulemper, som lettest lod sig bekæmpe gennem en Over Kerne betyder en Omflytning af Sknttebyrden mellem By og Land, Medens det anførte særlig tager Sigte paa Opgavernes Fordeling Det skal her frenthæves, at en Uligelighed i Opgavernes For

7 for en bortset 1926 DANSK VEJTIDSSKRIFT 135 større Vanskeligheder gennemfører en stærkere Progression i komstbeskatningen og dermed en stadig fortsat Omfordeling af Skattebyrden mellem de store og de smaa Indtægter, støder i hvert Fald her i Landet Skatteomlægning, der rører ved Fordelingen mellem By og Land, pan store Vanskeligheder. Af det foran anførte vil det fremgaa, at der er en nøje Sammenhæng mellem Statens og Kommunernes Virksomhed og mellem Kommu nerlie indbyrdes. Vil man uhdersøge den Udvikling, der er foregaaet i Amtskom munernes Qkonomi i de sidste 25 Aar, maa det derfor erindres, at man ved at begrænse sig til en enkelt Gruppe af Kommuner pan mange Punkter bryder en Sammenhæng, som kun kunde udredes fuldstændigt gennem en samlet Fremstilling af Statens og de skellige Kommunegruppers Indtægter og Udgifter. Amtskommu nen er i Landdistrikterne Organet for Løsniiigen af (le»store< munale Opgaver, medens de»smaa< Opgaver (hvorihlaiidt ganske vist findes f. Eks. Skolevæsenet) er overladt til Sognekommunerne. De i det følgende meddelte Tal for de 25 Aar 1900/ /25, der her meddeles efter de OpgØrelser, som foretages af Det statistiske Departement paa Grundlag af de til dette indsendte Regnskabs Indberetninger, vedrører alene Amtsrepartitionsfondene, idet Amts fattigkasserne og Amtsskolefondene i det væsentlige virker med Midler, der skyldes dels Tilskud fra Amtsrepartitionsfondene, dels Amtsskolefondene rfilsluid fra Staten. Det er overvejende kun Udgifterne, (ler behandles, idet Indtægterne fra Mo torafgiften, der skal omtales nærmere til Stadighed for den allerstørste Dels Vedkommende er lignet paa faste Ejendomme, dog med Adgang for Amtsraadene til at benytte den i Landkom munallovens 50 givne Ventil i Form af Paaligning paa Sognekommunerne, en Bestemmelse, som benyttes i stigende Grad, men som dog endnu ikke har fundet Anvendelse i alle Amtskommuner. Det er endvidere udelukkende de løbende Udgifter, der er behand let, idet der er bortset fra Udgiftsposterne: Forøgelse af Aktiver (Nybygninger af Hospitaler, Ting- og Arresthuse o. s. v., men ikke nye Vejanlæg), Forøgelse af Aktiver og Afdrag pan Laan. De med delte Udgiftstal er Nettotal, idet modtagne Forskud og Udlæg i det Omfang, hvori Materialet har tilladt det, er fraciraget de Udgifts poster, som de vedrører. De sønderjydske Amter, for hvilke der først fra foreligger Oplysninger, er holdt udenfor gørelsen. Det maa endelig erindres, at Tallene vedrører Amtskom munerne i den Skikkelse og det Omfang, som de har i det paagæl dende Regnskabsaar, hvad der faar Betydning i Tilfælde af lemmelser af Sognekommuner eller Dele deraf i Bykommuner Ind for kom Op Ind (sær

8 136 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1020 lig Indlenimelserne i KØbenhavns Kommune ved Aarhundredets Begyndelse) og ved Landkommuners OphØjelse til KØbstæder (Herning, Struer, BrØnderslev m. fi.). Til almindelig Orientering skal her først meddeles de løbende Udgifters TotalbelØb for hver Amtsraadskreds, henholdsvis for det første og det sidste af de behandlede 25 Aar (d. v. s. Regnskabsaar omfattende Perioden 1. April til 31. Marts). Tallene er anført i de to første Kolonner af Tabel 1. Tallene viser, at den samlede vir TABEL 1. Amtsrepartionsondenes løbende Udgifter i 1924/25 og 19 / /2b (reduceret Amtsraadskredse (virkelig (virkelig efter Udgift Udgift Pristal) 1924/25 Udgift pr. Indbygger (reduceret efter Pristal) l9 / 1000 Kr Kr Kr. Kr. Kr. Kebenhavns ,60 5,50 Roskilde ,00 3,70 Frederiksborg ,90 4,60 Holbæk ,10 4,30 Sore ,00 3,80 Præstø ,70 3,90 Bornholms ,80 6,00 Maribo ,10 4,10 Svendborg ,30 4,10 Odense ,10 4,60 Assens ,40 3,60 øerne ialt ,50 4,30 Vejle ,00 3,40 Skanderborg ,50 3,70 Aarhus ,50 4,50 Randers ,50 3,60 Aniborg ,10 3,50 Hjerring ,00 3,00 Thisted ,30 3,50 Viborg ,90 3,70 Ringkebing ,50 3,40 Ribe ,00 3,70 Jylland ialt = 7,30 3,60 Hele Landet ,40 3,90

9 raadskredse har deltaget i denne Udvikling, om end ikke i samme rer for Øerne 7,2 og for Jylland 7,0. Derimod er Forskellighederne Frederiksborg Amt med et Stigningstal paa 9,7. Derefter følger mellem de enkelte Amtsraadskredse ret betydelige. Øverst staar skel, idet der til Stigningstallet 7,1 for hele Landet under eet sva 6.0 til 42.6 Mill. Kr., altsaa til mere end det 7-dobbelte. Alle Amts kelige Udgift for alle Amtsraadskredse under eet er steget fra Grad. Mellem Øerne og Jylland er der som Helhed ikke stor For Københavns, Roskilde, Vejle, Skanderborg, Viborg og Ribe Amts Rækkefølge maa det erindres, at nogle Amtsraadskredse er bleven Amt med 5,9, og en Række Amter med 6 à 7, nemlig Sorø, Præstø Udvikling i Amtkommunernes Virksomhed, men giver dog et for borg, Thisted og Ringkøbing Amter. Aarhus Amt svarer paa det og Maribo Amter, de fynske Amtsraadskredse samt Randers, Aal vendt staar Hjørring Amt lavest med 5,2, hvorefter følger Holbæk til Som Følge heraf bliver Stigningstallet for lille for denne Amtskommune. Tages der Hensyn til det anførte, bliver dens saaledes som det maatte ventes. Indbygger. Det er derimod vanskeligere at foretage en Beregning, der paa rette Maade tager Hensyn til Prisstigningen, idet det ikke med Sikkerhed lader sig angive, hvor stor den gennemsnitlige Pris mende for Amtskommunernes Udgiftshudgetter. Som Sagen ligger er man henvist til at benytte en af de allerede eksisterende Bereg tal, vilde det ikke være muligt at angive med Sikkerhed, hvorledes den anden Maade dannede et Gennemsnit af de foreliggende Pris delse burde regnes med et Prisstigningstal, der paa den ene eller og Prisniveauets Stigning har været medvirkende Aarsager til Stig stærkt Udtryk for denne Udvikling, idet særlig Folketallets Vækst De anførte Tal viser, at der er foregaaet en overordentlig stærk mnelserne ved Aarhundredskiftet gik betydeligt ned fra dog uden Betydning i denne Sammenhæng. Kun i et enkelt Tilfælde raadskredse, alle med 8 à 9 og Bornholms Amt med nærved 8. Om nærmeste til Gennemsnittet med en. 7. Ved Bedømmelsen af denne formindskede i Løbet af de omhandlede 25 Aar gennem de førom talte Indlemmelser m. v. I det store og hele er Virkningen heraf er Tallene bleven væsentlig paavirkede heraf; det gælder Køben havns Amtsraadskreds, hvis samlede Udgift som Følge af Indlem Stigningstal 11 à 12, hvorved den rykker op paa Førstepladsen, Detailprisniveauet. Selv om man erkender, at der i denne Forbin ningen i Udgifterne. Hvad angaar Folketallets Stigning, kan Virk ningen heraf bortelimineres ved en Beregning af Udgifterne pr. stigning har været for de Varer og Tjenester, hvis Priser er bestem ninger over Prisstigningen, enten for Engros-Prisniveauet eller for 1926 DANSK VEJTIDSSKBIFT 137

10 Pristal for alle Amtsraadskredse. de Øvrige liggende Tal vedrørende Detailprisernes Stigning i de sidste 25 Aar til Grund for Beregningen. Det maa erindres, at selv om det Re Rækkefølge, idet der efter Sagens Natur maa anvendes det samme dette i hvert Fald uden Betydning for de enkelte Amtsraadskredses Kommuners sultat, der herved naas, ikke kan betragtes som fuldt nøjagtigt, er parallelt med Detail-Prisniveauet,er det her valgt at lægge de fore Udgifter ligesom tailprisniveauet, dels af LØnniveauet, der i store Træk bevæger sig 138 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1926 get af Amtskommunernes Virksomhed i Løbet af de 25 Aar reelt er rundt regnet fordoblet, hvad der allerede maa betragtes som et det raadende Prisniveau og i Betragtning af, at Amtskommunernes et saadant Gennemsnit beregnes. Under disse Omstændigheder, Kolonner Udgiften pr. Indbygger, dels for (reduceret efter 1). Og endelig viser de to sidste Kolonne, der viser Udgifterne i , naar disse reduceres til til ca. 15 /2 Mill, i , altsaa til mere end 2 /2 Gange Udgiften kommuner tilsammen være steget fra de 6 Mill. Kr. i Herefter vilde under konstant Prisniveau Udgiften for alle Amts Pristal), dels for 1900 Ol. ved Aarhundredets Begyndelse. Dette Stigningstal formindskes yder ligere, naar man tager Folketallets Stigning i Betragtning. For hele erindres, at Beregningen er foretaget paa Grundlag af den Stigning, Landet under eet var Udgiften pr. Indbygger i 1900 Ol 3,90 Kr. og i være taget i Betragtning, kan man maaske regne med, at Onifan Engrosprisniveauets væsentlig større Stigning i nogen Grad burde som Detailpriserne er undergaaet, medens det er sandsynligt, at ,40 Kr., altsaa noget mere end det dobbelte. Naar det anseligt Resultat af den stedfundne Udvikling. En Beregning af kreds har den største Udgift pr. Individ, hvad der hænger sammen der fremgaar af de absolute Tal. gennemgaaende den samme Rækkefølge mellem disse, som den, det tilsvarende Stigningstal for de enkelte Aintsraaclskredse viser med, at Amtskommunen her tildels varetager Opgaver, der vedrører Amtsraadskredse, særlig Københavns og Frederiksborg Amter. La finder man den største Udgift i de omkring København liggende KØbstæderne, og modtager Bidrag fra disse hertil. Bortset herfra 1) Detailprisniveauet er her antaget at være steget fra Ca. 80 til Ca. 220, 1914 sættes lig 100. hvilke Tal augiver Prisniveauet henholdsvis i 1900 og 1924, iiaar Priserne i IØvrigt viser Tallene for , at Bornholms Amtsraacls I Overensstemmelse med det anførte er der i Tabel i tilføjet en overvejende er bestemt dels direkte af De

11 1926 DANSK VEJTIDSSKRIFT TABEL 2. Løbende Udgifter til de enkelte Formacil i hvert af Aarene i 9OO/_. i 924/ Bidrag Rets- Andre Ialt til Admi- Medi- Renter lø. le- Amts- nistra- Fattig- og cinal- af bende bende skolevæsen tion Politivæsen væsen Gæld Ud- Udfonden væsen gifter gifter [000 Kr. 1000Kr Kr Kr. 1000Kr. 1000Kr Kr. 1000Kr. 1000Kr. 24/ /25 23! f / 21/ 19 I22 20? /si / 121 /20 18 I ? /18 18/ 12, / j / J 111 /j4 19 J / 19b0/ 10 09/ 19 08/ 27/ / /07 19 / / 19 /05 08/ is, /04 02/ /03 01/ Li / /

12 pan at vise Forskellen mellem Amtsraadskredsene indbyrdes og saaledes som denne vilde have formet sig under konstant Pris mellem de forskellige Udgiftsposter indbyrdes, saaledes at det er Udgifter. handles de absolute Tal for Udgifterne, idet Hovedvægten lægges niveau og med uforandret Folketal. I det følgende skal alene be uden Betydning, om alle Tallene reduceres i samme Forhold, eller I det foregaaende er der forsøgt en Beregning, som med Til anførte maa det her fremhæves, at det vilde være umuligt at be om en saadan Reduktion ikke finder Sted. (Analogt med det foran 140 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1920 stemme den skete Prisstigning særskilt for hver Udgiftspost). Tallet for Botnholm, og dernæst Aalborg og RingkØbing Amter. vest af alle Amter staar Hjørring Amt med kun en Trediedel af de 25 Aar fordelt pan nogle Hovedposter. nærmelse skulde vise den virkelige Styrke af den skete Udvikling, foran nævnte Aar) været den næststørste Post med 20 pct. af Totaludgiften i og 25 pct. i , (i Aarene 1915/16 til den anden Side. Den samlede Udgift til Vejvæsenet er forøget fra imidlertid en afgørende Forskel mellem de to største Poster: Vejvæsen og Medicinalvæsen pan den ene Side og de andre Poster pan foran bleven 7,1 Gange san stor i som i Der er før Verdenskrigens Udbrud, idet de skete Forskydninger i Pris- og LØnningsniveauet fortrinsvis er foregaaet under og som en direkte lem 3 og 6; størst er det for Fattigvæsenet (henved 6) og mindst dicinalvæsenet fra 1,2 til 10,7 Mill. Kr., altsaa til lidt mindre end 2,2 til 20,6 Mill. Kr., altsaa til mere end det 9-dobbelte, og til Me Følge af Verdenskrigen. Fra 1900/01 til 1914/15 forøgedes Total- det 9-dobbelte. For alle de andre Poster ligger Stigningstallet mel for Bidrng til Amtsskolefonden (ca. 3½), medens det for Amternes den fjerdestørste: Renten af Gæld, knap 5. Gennem hele Perioden giftspost; i beslaglagde denne Post 37 pct. af samtlige de løbende Udgifter og i endog 48 pct. eller næsten Halv ne var den største Post) har Vejvæsenet været langt den største Ud trediestørste Udgiftspost: Rets- og Politivæsen, er knap 4, og for delen. Og Medicinalvæsenet har til Stadighed (med Undtagelse af de Trediedel af Totaludgiften). De to største Udgiftsposter krævede (med Undtagelse af Aarene 191 7/ /21, da Medicinalndgifter natrrligvis, at Udgiftsstigningen har været langt stærkere efter end snaledes i paa det nærmeste tre Fjerdedele af samtlige 1923/24 mere end 25 pct., ja i 1918/ /21 endog mere end en For hele Perioden under eet er den samlede Udgift som vist I omstaaende Tabel 2 er de løbende Udgifter i hvert enkelt af En Betragtning af de enkelte Afsnit af den 25aarige Periode viser

13 stor. Fra 1914/15 til 1918/19 skete der derefter næsten en For skelligt i de forskellige Afsnit af Perioden. Særlig skal der gøres de enkelte Udgiftsposter har Udviklingen formet sig noget for er mere end 4 Gange den for konstaterede. For traadte der derpaa en ny stærk Stigning, saaledes at Udgiften i dobling, og fra 1918/19 til 1920/21 paa det nærmeste en ny For dobling. Efter en midlertidig Nedgang i det følgende Par Aar ind udgiften fra 6 Mill, til 10,4 Mill., d. v. s. at den blev 43/4 Gange saa 1900/0 1 til 1920/2 1 var næsten dobbelt saa stor for Medicinal Med Hensyn til Udviklingens Styrke for de enkelte Udgiftspo end Vej udgifterne, saaledes at den samlede Udgiftsstigning fra dens Stigningen i Vejudgifterne har fortsat sig med stærke Skridt, væsenet som for Vejvæsenet, idet den for Medicinalvæsenet var saaledes at Vejudgifterne i var næsten dobbelt saa store der eet givne, idet der dog for Oversigtens Skyld ikke gives Op godt fem Sjettedele af disse. den betragtede Periode omfatter. holdsvis 5,9 og 37,5 Mill. Kr. Forholdet mellem disse to Beløb, 6,4, med Tallene for de enkelte Amtsraadskredse og de enkelte Udgifts som Medicinaludgifterne, medens de 6 Aar i Forvejen kun udgjorde Den samlede Udgiftsstigning er her ikke udtrykt ved Tallet 7.1 er det Tal, som her angiver den gennemsnitlige Tilvækst, og hvor skal det bemærkes, at den her benyttede Opstillingsmaade lader I omstaaende Tabel 3 er der meddelt Tal for de enkelte Amts 1 til 6. Siden er Medicinaludgifterne formindskede, me udtrykt ved Forholdet 1 til 11½ og for Vejvæsenet ved Forholdet 1917/ /21 var Medieinaludgifterne, som nævnt endog større som foran, hvor Stigningen fra 1900/01 til 1924/25 omhandledes. Krigsaar var betydeligt stærkere ead Vejndgifternes. I Aarene raadskredse svarende til de i Tabel 2 for alle Amtskommuner un opmærksom paa, at Medieinaludgifternes Stigning i (le egentlige Stigningstallet bliver selvfølgelig noget mindre, naar m an sammen kommuner bliver dog paa alle væsentlige Punkter den samme som Forholdet mellem de forskellige Udgiftsposter. I saa Henseende den, der fremgaar af Tabel 1, og der skal derfor her kun tales om lysning om Udgiften i hvert enkelt Regnskabsaar, men om den gennemsnitlige Aarsudgift i hver af de 5 Femaarsperioder, som ligner Gennemsnitstallene for det første og det sidste Femaar, hen poster skal sammenlignes. Rækkefølgen mellem de enkelte Amts Medicinalvæsenet fremtræde som den Post, der er vokset stærkest, hænger sammen med den foran paapegede Forskel mellem de to Posters Udvikling indenfor det sidste Femaar. idet den er lo-doblet, medens Vejudgifterne er 7-doblet, hvad der 1926 DANSK VEJTIDSSKBIFT 141

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Nationaløkonomisk Tidsskrift 138 (2000): 1-12 Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Niels Kærgård Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL SUMMARY: The article discusses

Læs mere

Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag.

Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag. Denne tekst er fra Marx/Engels, Udvalgte skrifter, (MEUS) bd. 1, side 391 442, Forlaget Tiden 1951, 1971 og senere oplag. KARL MARX Løn, pris og profit Indledning Borgere! Inden jeg går over til det egentlige

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere