Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 3. februar 2010 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Temamøde kl efterfulgt af ordinært møde kl i Kattegatsiloen Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Helle Madsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jørgen Tousgaard (A) Carsten Sørensen (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Besøgsprogram Handicapområdet Oprettelse af Bruger- og Pårørenderåd i Handicapafdelingen Det Regionale Udviklingsråd - udviklingen i Finansiering af merudgifter til nedsættelse af taksten på madservice Kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscentrets opgaver Status vedr. Tema Team Direktøren orienterer Eventuelt Underskrifter: Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 2 af 16

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /09 Åben Retningslinjer for Bruger og pårørende inddragelse i Handicapafdelingens Dag- og døgntilbud (pkt 7).docx /10 Åben Kommunal redegørelse 2009, voksenområdet, regionalt udviklingsråd Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 3 af 16

4 1. Temamøde - Besøgsprogram Handicapområdet Åben sag Sagsfremstilling Dagtilbuddet Gimle, Baldersvej 11, kl Specialtilbuddet Kæden / Koktvedparken, Koktvedparken 1, kl (kaffe/te m. brød) Bofællesskaberne Odinsvej, Odinsvej 171, kl Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: mskr Besl. komp: SOU Præsentation og rundvisning er aftalt med Anders Hind, Maryann Støttrup og Anette Kähler. Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010 En god og positiv oplevelse. Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 4 af 16

5 2. Oprettelse af Bruger- og Pårørenderåd i Handicapafdelingen Åben sag Sagsfremstilling Efter servicelovens 17 skal der nedsættes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejeboligbebyggelser m.v. for ældre og personer med handicap. Sagsnr: 09/997 Forvaltning: SSF Sbh: beos Besl. komp: SOU/BR Handicapafdelingen har på foranledning af Handicaprådet udarbejdet forslag til "Retningslinier for bruger- og pårørendeinddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud". Forslaget er udarbejdet ud fra, at der skal være et bruger - og pårørenderåd for hver enkelt institution/bofællesskab. Den 24. september 2009 har Handicaprådet drøftet forslaget, og besluttet at videresende det med anbefaling til Socialudvalget og Byrådet. Indstilling Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslaget om "Retningslinier for bruger- og pårørendes inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud". Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2009 Udsat til næste møde. Sagsfremstilling Retningslinjerne har efterfølgende været til drøftelse i forvaltningen, og i den forbindelse er der foretaget enkelte rettelser for at forenkle retningslinjerne. Rettelserne er forelagt Handicaprådet. Indstilling De ændrede retningslinjer tages til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 17. december 2009 Drøftet og orienteringen tages til efterretning. Fremsendes til Frederikshavn Byråd. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslaget om "Retningslinier for bruger- og pårørendes inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud". Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010 Anbefales godkendt overfor Byrådet. Bilag Retningslinjer for Bruger og pårørende inddragelse i Handicapafdelingens Dag- og døgntilbud (pkt Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 5 af 16

6 7).docx (dok.nr /09) Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 6 af 16

7 3. Det Regionale Udviklingsråd - udviklingen i 2009 Åben sag Sagsfremstilling Som led i strukturreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Udviklingsrådene udarbejder i årene frem til 2011 årlige redegørelser til Indenrigs - og Socialministeriet og Undervisningsmini-steriet om udviklingen på disse områder. Sagsnr: 09/20559 Forvaltning: SSF, BK Sbh: anli Besl. komp: BUU/SOU/BR Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og regionen at svare på spørgeskemaer vedrørende udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Spørgeskemaerne vedrører perioden 1. januar december 2009, og kommunernes besvarelser skal være Det Regionale Udviklingsråd i hænde den 1. marts Herefter anvendes besvarelserne i udviklingsrådets redegørelse til ministerierne. Der er tale om i alt tre spørgeskemaer: Udviklingen på det sociale område ift. voksne (Socialudvalget) Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge (Børne- og Ungdomsudvalget) Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne (Børne - og Ungdoms - udvalget) Social- og Indenrigsministeren samt Undervisningsministeren har mulighed for at udpege særlige fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer for redegørelserne 2009 er for socialområdet specialrådgivning specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. For specialundervisningsområdet er det afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. Disse temaer indgår derfor også i besvarelsen af spørgeskemaerne. I spørgeskemaerne besvares en lang række spørgsmål om udviklingen i 2009 på kommunens forskellige tilbud. Besvarelserne fremgår af bilagene. Spørgeskemaet på voksenområdet godkendes af Socialudvalg og Byråd, mens spørgeskemaerne på børne- og ungeområdet samt specialundervisningsområdet godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet. Materialet sendes i høring i Frederikshavn Kommunes Handicapråd, Frederikshavn Kommunes Ældreråd samt i Danske Handicaporganisationers afdeling i Frederikshavn samtidig med den politiske behandling i februar/marts 2010 Planlægger Ann Liljenberg deltager under behandlingen af punktet. Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 7 af 16

8 Indstilling Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller: At Frederikshavn Kommunes besvarelser af spørgeskemaer til Det Regionale Udviklingsråds redegørelse for Social- og Specialundervisningsområdet 2009 godkendes Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010 Anbefales godkendt overfor Byrådet. Bilag Kommunal redegørelse 2009, voksenområdet, regionalt udviklingsråd (dok.nr.10718/10) Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 8 af 16

9 4. Finansiering af merudgifter til nedsættelse af taksten på madservice Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 27. januar 2010 at nedsætte taksten for madservice med 10 kr. pr. portion. I perioden frem til den 1. juli 2010 betyder det en merudgift på ca. 1 mio. kr. Beslutningen var under forudsætning af, at merudgiften finansieres inden for Socialudvalgets egen økonomiske ramme. Åben sag Sagsnr: 10/379 Forvaltning: SSF Sbh: anne Besl. komp: SOU Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Socialudvalget, at merudgiften til nedsættelsen af taksten for madservice drøftes med henblik på at finansiere nedsættelsen. Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010 Udvalget afventer første budgetrevision pr. 31. marts Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 9 af 16

10 5. Kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscentrets opgaver Sagsfremstilling I forbindelse med kommunalreformen blev det aftalt mellem Region Nordjylland og kommunerne Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland, at Region Nordjylland skulle yde misbrugsbehandling til kommunerne fra 1. januar Aftalegrundlaget herfor er fastlagt i rammeaftalen for socialområdet med bilag. Bilaget beskriver de ydelser, der leveres efter Sundhedsloven: alkoholbehandling og substitutionsbehandling. Region Nordjylland har således forsyningsforpligtelsen overfor de nævnte nordjyske kommuner. Åben sag Sagsnr: 09/19976 Forvaltning: SSF Sbh: anli Besl. komp: SOU/BR Misbrugscentrets budget for 2007 blev dannet på grundlag af Nordjyllands Amts registrerede aktiviteter og udgifter til misbrugsbehandlingen i aftalekommunerne i Budgettet og aktiviteterne blev dengang vurderet til at være i underkanten af det forventede, idet behandlingsgarantien på alkoholområdet først trådte i kraft den 1.juli 2005 og derfor ikke slog igennem med helårsvirkning i Der har siden 2007 samlet set været faldende efterspørgsel efter misbrugscentrets ydelser med undtagelse af substitutionsområdet. Tallene viser dog en stor spredning i aktivitetsudviklingen, som den fordeler sig på de enkelte kommuner. De nordlige kommuner har reduceret mest i deres forbrug af ydelser. Omvendt har kommunerne i det sydlige område - samlet set - forøget deres forbrug af visse misbrugsydelser, dog uden at det har opvejet nedgangen i nord. Frederikshavn og Hjørring kommuner har reduceret deres forbrug med hhv. 39 % og 54 %, når der ses bort fra substitutionsområdet. Indregnes substitutionsområdet er der tale om et fald på hhv. 11 % og 20 %. På møde i Den administrative Styregruppe den 18. juni 2008 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en udredning af misbrugsområdet i såvel kommunalt som regionalt regi. Målet var at drøfte de fremtidige samarbejdsrelationer og den fremtidige opgavevaretagelse på området. Baggrunden for igangsættelsen af arbejdet var en tilkendegivelse fra flere kommuner om, at misbrugsområdet blev analyseret. Arbejdsgruppen afrapporterede til den administrative styregruppe august 2009 og bekræftede at kommunerne generelt efterspurgte færre ydelser fra centret, ligesom efterspørgslen rettede sig mod kortere behandlingsforløb. Arbejdsgruppen konkluderede ligeledes, at de enkelte kommuner anså det for nødvendigt, at der bruges mere tid på at overveje den fremtidige strategi, udviklings- og planlægningsinitiativer m.v. for de respektive kommuners misbru gsområde, før det var formålstjenligt at indgå i yderligere forhandlinger og dialog om de fremtidige samarbejdsrelationer med det regionale misbrugscenter. Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 10 af 16

11 På den administrative Styregruppes møde den 26. august 2009 oplyste region Nordjylland, at det regionale Misbrugscenter var i en situation, hvor udgifterne ikke længere hang sammen med omfanget af de ydelser, der blev solgt til kommunerne, samtidig med at flere kommuner i Himmerland havde tilkendegivet, at de selv ønskede at overtage misbrugsopgaverne allerede gældende fra De himmerlandske kommuner har endvidere tilkendegivet, at de fremadrettet alene ser en benyttelse af døgnafdelingen i Vrå på almindelige markedsbetingelser. På baggrund heraf besluttede den Administrative Styregruppe på mødet den 26. august 2009, at der skulle udarbejdes forslag til en solidarisk afviklingsplan, som sikrede, at de opgaver, der i dag udføres af Misbrugscentret overgik til kommunal drift. Det skulle ske i et tempo, der sikrede, at tilbuddene fortsat både i perioden frem til og efter overtagelse kunne tilbydes borgerne i det kvalitetsniveau, der var gældende i det nuværende tilbud. Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forberede en eventuel overtagelse. På møder i Den Administrative Styregruppe den 19. november 2009, 4. og 14. januar 2010 har forudsætninger og principper for en eventuel overdragelse været drøftet. KKR er på møde den 12. juni 2009 blevet orienteret om denne problematik i forbindelse med behandlingen af forslag til ramm eaftale I forhold til en overtagelse af opgaverne arbejdes der med det udgangspunkt, at den enkelte kommune skal kunne løse opgaverne selv. Der pågår dog administrative drøftelser kommunerne imellem om eventuelt at løse dele af misbrugsopgaverne i fællesskab. I det omfang dette måtte blive tilfældet, vil der blive forsøgt taget hensyn hertil i delingsaftalerne. Der pågår stadig en drøftelse af, hvorvidt de otte kommuner skal overtage samtlige af de opgaver Misbrugscentret i dag varetager for komm unerne, eller om det vil være hensigtsmæssigt, at Regionen fortsat driver døgnafdelingen i Vrå. Hjørring Kommune har som beliggenhedskommune tilkendegivet, at kommunen ikke er interesseret i at drive døgnafdelingen i Vrå, ligesom der ikke mellem kommunerne er et ønske om at drive døgnafdelingen videre som et fælleskommunalt selskab. Den enkelte kommune vil formentlig ikke kunne drive døgntilbud selv. Alternativet til en fortsat regional drift er, at døgnafdelingen nedlægges, og at medarbejderne som de øvrige medarbejdere i Misbrugscentret virksomhedsoverdrages til kommunerne. Der er enighed mellem regionen og kommunerne om at overtagelse af opgaverne sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social service 186 og den i medfør af 186, stk. 7 udstedte bekendtgørelse nr. 782 af 7. juni 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter i regionale sociale tilbud. Reglerne sikrer, at medarbejdere, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser overgår til kommunerne og svarer til principperne, som blev anvendt i forbindelse med strukturreformen. Ovenstående dagsordenstekst vil blive fulgt op af to efterfølgende forslag til Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 11 af 16

12 beslutninger for de 8 kommunalbestyrelser og Regionsrådet henholdsvis til april og oktober møderne. I april vil de nærmere principper for overtagelse og herunder fordeling mellem kommunerne være beskrevet og endelig vil den konkrete forslag til delingsaftaler blive fremsendt til politisk godkendelse i oktober. Teksterne og indstillingstemaerne vil være identisk for behandling i såvel Regionsråd og de 8 kommunalbestyrelser. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til byrådet godkendelse: at Frederikshavn Kommune sammen med de syv andre nordjyske kommuner der i dag betjenes fra Regionens Misbrugscenter udarbejder forslag til en fælles løsning for overtagelse af de opgaver det regionale Misbrugscentret i dag varetager at en eventuel overtagelse af opgaverne sker med virkning fra den 1. maj 2011 at Den Administrative Styregruppe får til opgave at foretage en afgrænsning af hvilke opgaver inden for misbrugsbehandlingen, det vil være relevant at placere i regionalt regi evt. fysisk placeret i Vrå. at overtagelse sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social service 186; at der i april/maj 2010 forelægges de nærmere principper for overtagelse og herunder fordeling mellem kommunerne, og at der senest i oktober 2010 forelægges en delingsaftale mellem regionen og de otte kommuner til beslutning Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010 Anbefales godkendt overfor Byrådet. Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 12 af 16

13 6. Status vedr. Tema Team Lukket sag Sagsnr: 08/3483 Forvaltning: SSF Sbh: aler Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 13 af 16

14 7. Direktøren orienterer Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: janl Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 14 af 16

15 8. Eventuelt Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: janl Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 15 af 16

16 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Peter E. Nielsen John Christensen Birgit S. Hansen Helle Madsen Christina Lykke Eriksen Jørgen Tousgaard Carsten Sørensen Socialudvalget - Referat februar 2010 Side 16 af 16

Ordinært møde. Dato 13. januar Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 13. januar Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 13. januar 2010 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) Peter E. Nielsen (C) John Christensen

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 26. august 2011 Tid 14:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. februar 2010 Lokale: Aktivitetshuset, Nordens Allé 33, Brønderslev Tidspunkt: Kl. 8:30-13:35 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl i mødelokale 4, Regionshuset

Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl i mødelokale 4, Regionshuset Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Regionssekretariatet Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl. 13.30-14.30 i mødelokale 4,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. juni Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. juni Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 11. juni 2008 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V) Steen Jensen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 008. Budgetorientering - januar måned 2010 - Socialudvalget 16 009. Tema budgetopfølgning løn pr. 31.

Læs mere

Ekstraordinært Møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen

Ekstraordinært Møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen Referat Handicaprådet Ekstraordinært Møde Dato 2. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen Stedfortræder Medlemmer Birgit

Læs mere

Ordinært møde. Dato 29. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen

Ordinært møde. Dato 29. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 29. oktober 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen Grete Kristensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2009 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 NB. Fraværende Fraværende: Steen Jørgensen. Frode Thule Jensen mødte kl. 15.20 og deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 31. august 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. oktober Tid 17:30. Sted Mødelokale NB. Mødet er udsat fra den 6. til den 13. oktober 2010 kl

Ordinært møde. Dato 13. oktober Tid 17:30. Sted Mødelokale NB. Mødet er udsat fra den 6. til den 13. oktober 2010 kl Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 13. oktober 2010 Tid 17:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Mødet er udsat fra den 6. til den 13. oktober 2010 kl. 17.30 Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 29. august 2011 Tid 13:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Mogens Brag Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. november Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 25. november Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. november 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Mogens Brag, Jørgen Tousgaard

Mogens Brag, Jørgen Tousgaard Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. marts 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag, Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07-12-2009 Dato 7. december 2009 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørn Larsen (A) - Formand Jens

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard

Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 020. Frivillighed og ensomhed for ældre - projekt Socialministeriet...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 7. april 2010. Tid 14:30. Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 7. april 2010. Tid 14:30. Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2010 Tid 14:30 Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB. Fraværende Birgit S. Hansen mødte kl. 15.40 - deltog fra pkt. 2 Jørgen Tousgaard mødte kl. 15.40

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 1. Besøg på tandklinikken... 3 2. Orientering fra formanden... 4 3. Sorggrupper for børn og unge i Vesthimmerlands

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 3. november 2008 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Brian Pedersen, Bruno Müller, Søren Visti Jensen Stedfortræder

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Temamøde Dato 24. august 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V) Brian Pedersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 21. februar 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Suppleant Birgit L. Svendsen Jette Bruun Christensen deltog ikke i behandling af punkterne 9-11.

Læs mere

Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget Ordimært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 25. juni 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Grethe Skovmand, Henrik Carlsen, Steen Jensen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. januar Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. januar Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. maj Tid 14:00. Ankermedet, Skagavej 134, Skagen NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. maj Tid 14:00. Ankermedet, Skagavej 134, Skagen NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. maj 2011 Tid 14:00 Sted Ankermedet, Skagavej 134, Skagen NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 23. august 2010 Tid 15:00 Sted Lok. 0.23 Presserum v/byrådssal NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Bruno Müller, Jens Porsborg. Steen Jensen, Hanne Lundholm

Ekstraordinært møde. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Bruno Müller, Jens Porsborg. Steen Jensen, Hanne Lundholm Referat Frederikshavn Byråd Ekstraordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 17:30 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Bruno Müller, Jens Porsborg Steen Jensen, Hanne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter

Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter J.nr.: 1-34-73-0001-09 28. april 2010 poca Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter Den fælles politiske dagsorden, som i februar og marts blev godkendt i de otte byråd og regionsrådet,

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. oktober Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Jane Olesen. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen

Ordinært møde. Dato 28. oktober Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Jane Olesen. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 28. oktober 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. oktober 2008 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Fraværende: Hanne Welander, istedet mødte Peter Nielsen Henrik Ekelund, istedet

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB Gurli Nielsen, Jane Olesen

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB Gurli Nielsen, Jane Olesen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 28. maj 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. 280509 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen Grete Kristensen Birgit S.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat ex. ord. møde Børne- og Ungdomsudvalget 12-04-2011 Dato 12. april 2011 Tid 19:00 Sted Kantinen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 5. maj 2010. Tid 15:00. Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 5. maj 2010. Tid 15:00. Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2010 Tid 15:00 Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde Dato 26. juni 2013 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2008 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 08.30-12.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/133 Indledende

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. juni Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. juni Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. juni 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A)

Læs mere

Page 1 of 12 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato Tid Sted 17. januar 2008 15:30 Mødelokale 5 etage 3A, i Kattegatsiloen NB. Fraværende Medlemmer Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. marts Tid 15:30. Mødelokale 0.28, Rådhuset NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 25. marts Tid 15:30. Mødelokale 0.28, Rådhuset NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. marts 2010 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28, Rådhuset NB. Fraværende Bruno Müller Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 008. Meddelelser til Handicaprådet møde den 1. april 2009 17 009. Kommunal redegørelse vedrørende

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 15:00 Sted Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Sundhedsudvalget. Sæby Rådhus, Rådhusvej 1, 9300 Sæby

Sundhedsudvalget. Sæby Rådhus, Rådhusvej 1, 9300 Sæby Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. januar 2012 Tid 15:000 Sted Sæby Rådhus, Rådhusvej 1, 9300 Sæby NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 21. august 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 04-05-2009 Dato 4. maj 2009 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen I forlængelse af mødet afholdes fokusgruppeinterviews. Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 03-06-2009 Dato 3. juni 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand Mogens

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. november Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6.

Ordinært møde. Dato 12. november Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. november 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-6. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 29. april Tid 15:30. Sted Rådhuset, mødelokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Steen Møller, Aksel Jensen.

Ordinært møde. Dato 29. april Tid 15:30. Sted Rådhuset, mødelokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Steen Møller, Aksel Jensen. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 29. april 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, mødelokale 0.28 NB. Fraværende Gurli Nielsen, Steen Møller, Aksel Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 25. november 2010 Tid 16:30 Sted NB. Kl.16.30 - Rundvisning Kappelborg Kl.17.30 - Skagen Stadion, Stadionvej 2 Kl.19.00 - Julefrokost Fraværende

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 20. december Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 20. december Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. december 2012 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Mødelokale 0.27 Stedfortræder Irene Hjortshøj deltog i stedet for Bruno Müller. Irene Hjortshøj deltog ikke i behandling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. marts Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. marts Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 14. marts 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Suppleant Christina Lykke Eriksen var fraværende. For Ulla Verner møder suppleant Torben Pedersen Peter Nielsen,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 9. oktober 2013 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1. Vedr. Vindmøller

Læs mere

Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen, Christina Lykke Eriksen

Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen, Christina Lykke Eriksen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. maj 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset mødelokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording Grete Kristensen,

Læs mere

Page 1 of 6 Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato Tid Sted 9. august 2007 14:30 Kattegatsiloen, mødelokale 6, etage 3A NB. Fraværende Medlemmer Hanne Welander, Gurli Nielsen i stedet møder Anker

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. januar Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus lokale 0.28 NB. Fraværende. Ove Andersen. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 11. januar Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus lokale 0.28 NB. Fraværende. Ove Andersen. Stedfortræder. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus lokale 0.28 NB. Fraværende Ove Andersen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Ove Andersen Lars Bouet Knud Christensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

TillægsdagsordeFrederikshavn Byråd

TillægsdagsordeFrederikshavn Byråd TillægsdagsordeFrederikshavn Byråd n Ordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Erik Sørensen (A) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. HR Hanne Welander, Henrik Ekelund

Ordinært møde. Dato 26. februar Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. HR Hanne Welander, Henrik Ekelund Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. februar 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. HR 26.02.09 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Welander, Henrik Ekelund Grete Kristensen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 31. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ulla Verner, Inge-Lise Jakobsen Karsten Kamstrup Aksel Jensen - Formand Helle Madsen

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 15.45 Mødested: Hjørring Sundhedscenter, Banegårdspladsen 5, 9800

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget 25-04-2013 Dato 25. april 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Bent H. Pedersen, Renate Weilov, Jens Porsborg,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. maj Tid 15:00. Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.28 NB.

Ordinært møde. Dato 11. maj Tid 15:00. Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.28 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. maj 2010 Tid 15:00 Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Afbud fra Mogens Brag. Carsten Sørensen mødte kl. 16.00

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel KKR Nordjylland 08-02-2019 3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel SAG-2019-00546 hlth Baggrund Der er aftalt en fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecent er Nordjylland

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Tilsyn med undervisningen

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende.

Ordinært møde. Dato 20. august Tid 15:00. Sted Mødelokale NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Mogens Brag deltog i behandlingen af pkt. 1. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. november Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. november Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 3. november 2010 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende A Referat Klagerådet Ordinært møde Dato 28. maj 2009 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Afbud fra Svend Åge Christensen, i stedet møder suppleanten

Læs mere

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt suppleant

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt suppleant Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. maj 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Page 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 5. maj 2008 15:00 Colosseum, Parallelvej 27, 1. sal ved kantinen Eventuelle afbud skal ske til Susan Christensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Page 1 of 11 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 14. februar 2007 15:00 Rosengården, Søndergade 35, Sæby Mødet starter på Præstbro Ældrecenter kl. 15.00 - herefter

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere