Drifts- og udviklingsaftale 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og udviklingsaftale 2014"

Transkript

1 Drifts- og udviklingsaftale

2 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne på Parkvænget. Ideer til dette års plan er drøftet på beboerråds møde i efteråret, på innovationsmøder og på et fælles personalemøde den 2. oktober, hvor vi benyttede De Bonos tænkehattemodel til at drøfte nye ideer. Der er ideer, der er frasorteret for eksempel tagterrasser og udslusningsboliger Planen er desuden drøftet på MED-, AMR- og ledermøder. Kort om Parkvænget Parkvænget er beliggende i Glostrup Kommune nær landsbymiljøet i Hvissinge. Botilbuddet indgår som en naturlig del af kommunens bymæssige bebyggelse, det vil sige, at tilbuddet er beliggende blandt villaer, skole og naturskønne omgivelser. Parkvænget er en del af Glostrup Kommunes socialpsykiatriske tilbud under Servicelovens 107 & 108. Parkvænget har 75 ansatte fordelt i 9 team, hvoraf fire er enhedsteam. Huset rummer 56 boliger, samt en bolig til korterevarende ophold. I Parkvænget er der også indeholdt et 104 tilbud aktivitets- og udviklingscentret R.U.S.K. Parkvængets mission Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at udfylde en plads i samfundet og få mulighed for at genvinde værdighed og selvstændighed, så vidt det er muligt for den enkelte. Parkvængets mission betyder, at medarbejdere og ledelse forpligter sig til at arbejde rehabiliterende. Det betyder også, at medarbejdere og ledelse er fagligt funderet og reflekterer over nuværende og fremtidig praksis. Endvidere skal medarbejdere og ledelse tilbyde den enkelte beboer de bedste betingelser for egen livsudfoldelse. Denne helhedsorienterede indsats kommer til udtryk i Drift- og Udviklingsaftalens SMARTMÅL. Som styringsredskab har medarbejdere og ledelse valgt SMARTMÅL, idet det giver mening at stræbe efter specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsafgrænsede mål. Parkvængets værdigrundlag Det er vigtigt for os: at medarbejderne bestrider både faglige og personlige kompetencer, sådan at de kan udføre deres arbejdsopgaver og forme deres rolle i huset. at arbejdet er præget af fleksibilitet, gensidighed, selvstændighed, kreativitet og udvikling. at beboerne og husets gæster mødes med venlighed, respekt, høflighed og om- sorg. at atmosfæren er venlig, imødekommende, hjælpsom, skaber tillid og dermed giver plads til humor. at der i alle tiltag medtænkes en af-institutionalisering. at samarbejdet mellem beboere og medarbejdere bygger på respekt, omsorg, initiativ, ansvarlighed og værdighed, baseret på hele beboerens livssituation. 2

3 at medarbejderne arbejder i et rehabiliterings-perspektiv og støtter beboerne i deres recoveryproces. at vi har et rigtigt godt arbejdsmiljø. at alle i huset har indflydelse på deres hverdag. at Parkvænget er et sted, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at leve i nuet og drømme om fremtiden. Eksisterende rehabiliteringstilbud Allerede iværksatte tiltag vedrørende rehabiliterende støtte fortsættes - dog er der enkelte tiltag, der får et løft - disse er beskrevet i smart-målene på de kommende side. For at styrke mestring, udfoldelse, uafhængighed og personlig vækst har vi følgende udbud: NADA - Øreakupunktur som tilbud med det formål, at tilbyde alternativ behandling til PN medicin til beboerne ved angst, uro eller andet ubehag, samt til støtte under udtrapning af benzodiazepiner. Stemmehørergruppe Stemmehørernetværk, hvor beboerne har mulighed for at dele erfaringer og mestringsstrategier i forhold til at høre stemmer. Marte Meo - (ved egen kraft) Videometode der bruges til at analysere samspillet mellem mennesker. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem beboere og medarbejdere. Efterværn Tilbyder beboere og medarbejdere indsamlede erfaringer og procedurer ved udflytning samt efterværn i form af støtte i en tidsafgrænset periode efter udflytning. Innovationsudvalg Udvalg med beboere, medarbejdere og ledelse, der arbejder med forskellige temaer for at skabe udvikling og nye idéer for Parkvænget i fremtiden. Psykolog tilbud Tilknyttet autoriseret og erfaren psykolog, som superviserer beboere i grupper samt i individuelle forløb. Seksualvejleder Uddannet vejleder, der tilbyder beboere rådgivning omkring kærlighedsliv og lignende. Motion Idrætskoordinator, der står for et stort udbud af sundhedsfremmende aktiviteter til beboere. Cafe Fri Et arbejdstilbud uafhængig af Parkvænget. Parkvænget som uddannelsessted Parkvænget tilbyder kontinuerligt praktik/klinik ophold til 4 social- og sundhedsassistentelever, 1 pædagogstuderende, 2 sygeplejestuderende, 1 ernæringsassistentelev og i kortere perioder ergoterapeutstuderende. På alle fagområder tilbydes vejledning af uddannede vejledere. 3

4 Parkvængets målsætning og visioner for 2014: Kursus Udvalg Der nedsættes et kursusudvalg, der er med i planlægningen af årets interne kurser. Deltagerne udpeges af kontaktudvalget, beboerrådet og ledelsen. Opgaven er at planlægge næste års interne kurser og medvirke til at udarbejde et kursus katalog. Udvalget får desuden ansvaret for at skabe rammer, der sikrer, at de personaler, der har været på kursus/uddannelse, får mulighed for at formidle det til resten af huset. Smart mål: Udvalget skal være i gang inden sommerferien 2014 Brugerdreven innovation & projektgrupper Sundhed forebyggelse og beboerrettet indsats Shared Care i psykiatrien er et samarbejdsprojekt mellem almen praksis, behandlings- og socialpsykiatrien med fokus på at tilbyde sundhedsfremmene aktiviteter for personer med en psykisk lidelse og type 2 diabetes eller KOL, eller som er i risiko for udvikling heraf. 1 beboer, 1 medarbejder og 1 leder har deltaget i et kursus i sundhedspædagogik i efteråret 2013 og vil primo 2014 formidle dele af kursets indhold til interesserede beboere og medarbejdere Smart mål: Der afholdes fællesmøde for alle interesserede på Parkvænget og eventuelt udefra ultimo januar. Det tilstræbes, at dette møde giver basis for dannelse af interessegrupper. Parkvænget deltager i sundhedspædagogisk kursus i 2014 Psykoedukation I 2013 blev der etableret en projektgruppe, der arbejdede med psykoedukation. Gruppens erfaringer har været brugbare. Formålet med gruppen var; at hjælpe beboerne med at sætte ord på deres oplevelser (virkning og bivirkninger) af den medicin, som de modtager; at hjælpe beboerne med, at videreformidle denne viden til beboerens psykiater (afstemme medicinordinering); at give beboerne viden om egen lidelse og medicin (psykoedukation); at styrke beboernes kommunikative evner (argumentere for egne oplevelser); at informere beboerne om alternativer til medicin (NADA, stemmehørergruppe, angst og depressionsgruppe, psykologsamtaler, samtaler med seksualvejleder m.m.). På baggrund af projektgruppens erfaringer, etableres i 2014 et medicin-pædagogisk kursus for beboere og medarbejdere i Parkvænget og for samarbejdspartnere. Smart mål: At der afholdes 4-5 kursusdage af 3 timers varighed, hvor der deltager mindst 6 beboere og 4 ansatte fra Parkvænget og tilsvarende udefra. Story Telling I 2013 etablerede Parkvænget en projektgruppe, der havde til formål at evaluere husets handleplanskoncept. Målet var, at beboere og medarbejdere tog stilling til, hvorvidt konceptets metoder og øvelser er brugbare, når beboerne udarbejder samarbejdsaftaler. 4

5 Gruppens konklusion er, at der stadig skal arbejdes med at finde en metodisk tilgang, hvor psykosocial rehabilitering, husets kerneydelser og den enkelte beboers behov og ønsker integreres. Projektgruppen har derfor hen over året arbejdet med forskellige metoder og øvelser for at undersøge, hvilke der kan understøtte ovennævnte konklusion I løbet af gruppens arbejde er det blevet tydeligt, at den narrative tilgang fungerer godt. Metodens styrker er forbundet med den fælles refleksion og dialog. Metoden er med til at åbne op for både svære og interessante emner, på en ukompliceret og anerkendende måde. Smart mål: Projektgruppen Story Telling mødes hver 14 dag i 2 timer og målet er 8 beboere, der deltager i den periode gruppen arbejder. Efter 6 måneder tages der stilling, om gruppen skal forsætte. Beboere Når man flytter fra Parkvænget Der er de sidste år mange beboere, der er flyttet fra Parkvænget. Vi vil lave en erfaringsopsamling sammen de tidligere beboere for at se, hvad har været godt, hvad har været svært og hvad man især skal hjælpe de næste, der skal flytte, med. Smart mål: Der skal udarbejdes en vejledning om den gode flytning, til brug for beboere der står overfor en flytning. Vejledningen er udarbejdet inden udgangen af året. Medicinering Mange beboere på Parkvænget får store mængder lægeordineret medicin. Der har de senere år været fokus på at nedbringe antallet af beboere, der får flere antipsykotiske midler og/eller benzodiazepiner. Der arbejdes på, at beboerne på Parkvænget tilbydes medicingennemgang af en farmaceut, for at identificere uhensigtsmæssige medicineringer, som beboer, læge og psykiater derefter kan forholde sig til. Smart mål: Mindst 8 beboere har inden udgangen af 2014 fået gennemgået deres medicinering, og har talt med læge om resultatet. Vaner Vi udbyder et kursus for de beboere, der ønsker at ændre vaner. Kurset er et gruppeforløb hvor deltagerne bliver beviste om egen forandringsparathed. Parkvængets misbrugskonsulent underviser. Smart mål: Mindst 6 beboere deltager i forløbet. Glasværkstedet Det har været en succes, at glasværkstedet er gået fra at være et hobbyværksted, til at være et produktionsværksted. Der er produceret meget kunsthåndværk, og der er stor efterspørgsel. Der er to beboere og tre borgere udefra beskæftiget på værkstedet. 5

6 Smart mål: Der skal være en åbningsdag mere, så yderligere 4 beboere kan blive ansat. Akut/midlertidig bolig Vi har oprettet en bolig på Parkvænget med et midlertidigt sigte, for borgere med psykiske lidelser. Tilbuddet har særlig fokus på forebyggelse og identificering af den enkelte borgers muligheder for, at bruge den pædagogiske støtte/indsats som løftestang til en videre proces. Opgaven kan bl.a. omfatte: -Aflastning for borgere i eget hjem for en periode -Medicinomlægning uden indlæggelse i samråd med psykiater -Undgå /forebygge risiko for genindlæggelse på psykiatriske afdelinger -Udslusning -Etablering af kontakt til omverden og netværk efter indlæggelser eller imellem indlæggelser -Støtte til afklaring inden valg af fremtidig boform for borgeren -Tilbud om yderligere efterværn Korterevarende ophold på Parkvænget kan udgøre fra nogle få uger, til 3-4 måneders varighed, alt efter opgavens indhold. Der vil i særlige tilfælde kunne aftales en kort forlængelsesmulighed blandt alle involverede. Vi vil oprette yderligere en akutbolig på Vest 1. Der vil i dette tilbud ikke kunne arbejdes med borgere med misbrug. Smart mål: Tilbuddet skal være klar senest 1/ Pårørende Pårørende er en vigtig del af Parkvænget, og vi skal til stadighed forbedre vores samarbejde, hvor det kan lade sig gøre. Smart mål: Der skal i 2014 afholdes de traditionelle fester, og derudover skal der være tilbud om to arrangementer, der indeholder undervisning/foredrag/vidensdeling Åben dialog netværk Denne finske netværksorienterede behandlingsmodel er på mange måder banebrydende. For brugerne er den et mileskridt i den rigtige retning - alene på grund af de fine resultater, der gennem en årrække er opnået. Vestlaplands-modellen, eller Åben Dialog, som modellen populært kaldes, markerer en ny orientering inden for arbejdet med psykisk syge. Omdrejningspunktet er en idé om, at brugeres sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i behandlingen. Smart mål: En eller flere ansatte skal have et grundlægende kendskab til metoden, og vi skal afprøve modellen samme med to beboere og deres netværk. Implementering af sunde kost- og motionsvaner Livsstilssygdomme, overvægt og fedme er stigende problemer i samfundet. Disse problemer kan blive særlig markante for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, herunder ikke mindst 6

7 de, som anvender psykofarmaka. Mange former for psykofarmaka øger risikoen for overvægt, fordi sultfornemmelsen øges og aktivitetsniveauet nedsættes For at sikre beboerne på Parkvænget de bedste muligheder for at komme sig, er det vigtigt at der aktivt arbejdes med mad- og måltidspolitikken. Vores vision for mad- og måltidspolitikken på Parkvænget er, at maden er sund, varieret og velsmagende, og at måltidet er en social og god oplevelse. Madlavning i enhedens køkkener Der er mange positive oplevelser forbundet med madlavning i køkkenerne på enhederne. Blandt andet er der mulighed for, at få en snak om sund og velsmagende mad og komme med input til menuplanlægningen. Tilberedningen og duften af mad, skaber ligeledes gode rammer for socialt samvær under måltidet. Når ernæringsassistenterne er ude på enhederne, vil der være tale om forskellige aktiviteter forbundet med madlavning og der inviteres til, at beboerne er deltagende i det omfang de ønsker det. Smart mål: Ernæringsassistenter vil være ude i køkkenerne på enhederne minimum 2 gange om måneden. Madklub Madklubben mødes en gang om måneden i Centralkøkkenet, hvor de tilbereder aftenens menu i fællesskab med en ernæringsassistent og med støtte fra enhedsmedarbejdere. I udgangspunktet er det den samme ernæringsassistent, der står for madklubben, og tanken er, at det skal fungere på samme måde, som hvis der var tale om et aftenskolehold. Over året vil der være forskellige temaer, som madklubbens medlemmer selv har indflydelse på. Der vil være tale om forskellige aktiviteter forbundet med madlavning, som vil være tilrettelagt således, at beboerne har mulighed for at være deltagende i det omfang, de ønsker det og med de ressourcer, de har til rådighed. Smart mål: Madklubben mødes ca. 10 gange årligt, første gang i januar 2014 Større valg muligheder Der har de sidste 5 år været arbejdet på, at tilbyde beboerne større valgfrihed i forhold til hvad de spiser og hvornår. For at fortsætte denne udvikling, vil havestuen blive indrettet med en cafédisk i væggen mellem køkken og havestue, hvorfra maden serveres.. Etableringen af en café, vil øge beboernes valgmuligheder til det enkelte måltid, både med hensyn til hvad der spises og hvornår, da der vil være en længere åbningstid. Der indkøbes nyt inventar til havestuen, der vil gøre brugen af rummet mere indbydende og skabe rum for samvær og hygge. Smart mål: Der etableres en cafe i havestuen i første halvdel af 2014 Kostvejledning: Parkvængets køkken tilbyder sund og varieret mad og den enkelte beboer har mange valgmuligheder. De mange valg, giver desværre også mulighed for, at sammensætte usunde måltider og/eller spise for meget. Undersøgelser viser yderligere, at det ofte er det der spises og drikkes imellem hovedmåltiderne, der er medvirkende til energioverskud og dermed overvægt. 7

8 Alle beboere har mulighed for, at få individuel kostvejledning, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes vaner og ønsker til evt. at opnå et vægttab. Smart mål: Mindst 6 beboere modtager i 2014 løbende vejledning omkring sunde kostvaner. Fysisk aktivitet og motion For personer med psykiske lidelser, er der evidens for, at der er en positiv effekt af fysisk aktivitet som supplement/erstatning, for den medicinske behandling af milde og moderate svære depressioner. Fysisk aktivitet og motion øger det psykiske og fysiske velvære hos både psykisk raske og psykisk syge. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed, forbedrer søvnen, reducerer risikoen for, at udvikle eller forværre depressioner og forebygger livsstilssygdomme. Fysiske aktiviteter på enhederne Langt de fleste fysiske aktiviteter foregår på tværs af huset, men for at nå de beboere der ikke i første omgang magter det store fællesskab, er vi begyndt, med hjælp fra husets idrætskoordinator, at tilrette aktiviteter kun for enheden. Vest 1 laver noget sammen på enheden, mens Øst 1 går i motionsrummet sammen. Smart mål: Implementering af mindst en fysisk aktivitet på alle 4 enheder. Vi cykler til Skagen Vi vil gerne være en del af Shared Care projekt Vi cykler til Skagen. Forberedelserne er i gang og medarbejdere og beboere, deltager i fællestræningen i Fritidscenteret Smart mål: Motivation og træning med mindst 3 beboere for at deltage i cykelløbet til Skagen. Aktiviteter Der er ugen igennem forskellige aktiviteter i og uden for huset: ridning, rygtræning, svømning, boldspil, gåture, dans og lignende. Smart mål: At mindst 10 beboere deltager regelmæssigt i de fysiske aktiviteter. Fælles sportsdag Der har været en mangeårig tradition for, at have en fælles sportsdag på idrætsanlægget tæt på Parkvænget. Det er en tradition, vi ønsker at genindføre. Smart mål: Parkvænget tager initiativ til at arrangere en fælles sportsdag for Vestegens kommuner. Kanotur Der er en fysisk og social udfordring i, at være på kanotur over flere dage med primitiv overnatning, mad over bål og lignende, men det er også en stor oplevelse, der giver gode relationer mellem alle deltagere. Smart mål: Der er mindst 5 beboere, der deltager i årets kanotur 8

9 PERSONALE Konflikthåndtering Der skal være en opfølgning på konflikthåndterings kursus for alle. Alle ansatte var i 2012 på et 3 dages kursus i konflikthåndtering. Smart mål: Der skal i 2014 afholdes et endags opfølgningskursus, der gentages flere gange Således, at alle ansatte har deltaget. Effektivisering Ifølge den danske ordbog betyder effektivisering at gøre mere virkningsfuld. Vi vil i 2014 gennemgå vores rutiner og evaluere eksisterende møder, projektgrupper og udvalg for at sikre, at tiden vi bruger på møder, projektgrupper og udvalg er brugt fornuftigt. Smart mål: Inden årets udgang skal en sådan evaluering være i gang. Kompetencekortlægning Det er vigtigt at få et overblik over alle ansattes kompetencer, dels i forhold til når vi får nye opgaver, dels for bedre at kunne udnytte ressourcerne på tværs i huset, samt for bedre at kunne foretage en udvælgelse i forbindelse med nye ansættelser, kurser og uddannelser. Care Match tilbyder nu en webbaseret Kompetence Udviklings Platform (KUP). Den er udviklet særligt til plejecentre og botilbud og giver lederne et overblik over de ansattes faglige kompetencer. Systemet lægger op til åbenhed og dialog og gør det nemt at se for alle, hvor udviklingen er på vej hen, og hvilke tiltag eller kompetencer der skal tilføjes. Smart mål: Vi skal inden årets udgang ved hjælp af den webbaseret Kompetence Udviklings Platform (KUP)have kortlagt kompetencerne hos alle ansatte. Teambuilding Der skal i 2014 være fokus på teamarbejde og Den Lærende Organisation. Smart mål: Alle teams afholder en temadag, der har til hensigt, at styrke kendskabet til hinanden, samarbejdet og teamånden. Turnus/rotation mellem enhederne Der skal til stadighed arbejdes med vidensdeling, og en god måde er, at organisere en rotation af medarbejdere mellem bo enhedernes teams. Der er i huset flere gange givet udtryk for, at man gerne vil starte turnusordningen op, senest i forbindelse med udarbejdelse af APV handleplan. Smart mål: Inden maj skal MED have udarbejdet en plan for, hvordan enhedsmedarbejderne kan komme på en uges udveksling med opstart i

10 Medarbejdere med brugererfaring Vi skal forsat arbejde med at ansætte medarbejdere med brugererfaring (MB). MB'erne kan medvirke til at give beboerne håb og kan være i dialog med beboerne på en anden måde end de øvrige medarbejdere. De kan også fungere som positive rollemodeller for beboerne og dermed bane vejen for recovery og psykosocial rehabilitering. De samme funktioner kan de sagtens tænkes, at have i forhold til medarbejderne. Smart mål: Vi skal i 2014 styrke indsatsen for at få ansat medarbejdere med brugererfaring. Målet er 1 medarbejder i hvert team. Nye retningslinjer på medicinområdet Primo 2014 opbevares medicinen, bortset fra kølevarer og morfika, i beboerens eget medicinskab i boligen. Der er enkelte undtagelser, hvor beboeren fortsat modsætter sig, at skabet sættes op. Det medfører behov for en gennemgribende revision af retningslinjer på medicinområdet. I den forbindelse, er det vigtigt at inddrage eventuelle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Smart mål: Der er udarbejdet og implementeret nye retningslinjer på medicinområdet inden udgangen af Oligofreni Der flytter borgere ind på Parkvænget, der udover deres psykiske lidelse, har symptomer der kan minde om Oligofreni. Der er behov for at en gruppe medarbejdere får et større kenskab til, at arbejde med denne type problemstillinger. Smart mål: I 2014 inviteres Oligofreniteamet minimum 2 gange til at komme og undervise og rådgive enheden. Neuropædagogik På Parkvænget bor mennesker, der udover den psykiske lidelse, har en hjerneskade. Det er vigtigt, at der er medarbejdere, der har viden om, hvordan indsatsen optimeres med fokus på bevarelse og styrkelse af ressourcer samt livskvalitet. Smart mål: 1 medarbejder uddannes i 2014 i neuropædagogik. EKJ I løbet af 2014 skal dokumentation af den samlede faglige indsats ske i EKJ, desuden skal alt beboerrelateret materiale indscannes. I samme periode arbejdes med, hvilke skabeloner der skal ligge i EKJ (herunder handleplan VUM), hvem der skal have adgang til EKJ, eventuelt gæste log-in, hvad skal dokumenteres og hvordan gøres dokumentationen overskuelig. Smart mål: Der er udarbejdet retningslinjer for, hvad der skal dokumenteres og disse er godkendt på MED og sat i håndbogen inden oktober Smart mål: Al beboerrettet dokumentation findes i EKJ inden udgangen af

11 Drift Renovering af førstesals køkken/alrum Både Øst 1. og Vest 1. har et ønske om, at få flyttet døren ind til deres køkken/alrum, for at give bedre mulighed for, at indrette hyggehjørne. Der er desuden behov for at renovere skabe og låger i køkkenet. Smart mål: Renoveringen skal være afsluttet inden d. 1. oktober Boligerne Der skal indrettes med nye klædeskabe i 25 boliger. Smart mål: Dette arbejde skal være afsluttet inden årets udgang. Dato Johan Kroesen Dato Poul Berthelsen 11

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Drifts- og udviklingsaftale 2015 1 Om Drift- og udviklingsaftalen Denne Drift- og Udviklingsaftale for 2015 er blevet til i samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Administration Visborggaard Allè 39 9560 Hadsund www.visborggaard.rn.dk Tlf. 97645110 1. april 2015 Ydelsesbeskrivelser Stamoplysninger Navn: Socialpsykiatrisk Boform

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Evaluering Det Gode Måltid

Evaluering Det Gode Måltid RAPPORT Evaluering Det Gode Måltid Ældre og Sundhed September 2015 Blank side/kolofon Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund og projektplan...4 Projektets formål...5 Organisering af projektet...5

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Knud Ramian, Center for Kvalitetudvikling & Annette Bertelsen, Birkevangen, Esbjerg Kommune. www.cfk.rm.dk

Knud Ramian, Center for Kvalitetudvikling & Annette Bertelsen, Birkevangen, Esbjerg Kommune. www.cfk.rm.dk Muligheder og erfaringer med Medicinpædagogik Knud Ramian, Center for Kvalitetudvikling & Annette Bertelsen, Birkevangen, Esbjerg Kommune www.cfk.rm.dk Oversigt Baggrundsundersøgelsen Hvad er medicinpædagogik?

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Vestbo. Torben Bjørnlund. Mål: At fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for den enkelte og styrke sundheden hos alle.

Vestbo. Torben Bjørnlund. Mål: At fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for den enkelte og styrke sundheden hos alle. Præsentation Virksomhedens navn Vestbo Adresse Bogensevej 123, Middelfart, Stationsvej 23, Brenderup og Kirkevej 16, Brenderup Telefonnummer e-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenomering

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere