Drifts- og udviklingsaftale 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og udviklingsaftale 2014"

Transkript

1 Drifts- og udviklingsaftale

2 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne på Parkvænget. Ideer til dette års plan er drøftet på beboerråds møde i efteråret, på innovationsmøder og på et fælles personalemøde den 2. oktober, hvor vi benyttede De Bonos tænkehattemodel til at drøfte nye ideer. Der er ideer, der er frasorteret for eksempel tagterrasser og udslusningsboliger Planen er desuden drøftet på MED-, AMR- og ledermøder. Kort om Parkvænget Parkvænget er beliggende i Glostrup Kommune nær landsbymiljøet i Hvissinge. Botilbuddet indgår som en naturlig del af kommunens bymæssige bebyggelse, det vil sige, at tilbuddet er beliggende blandt villaer, skole og naturskønne omgivelser. Parkvænget er en del af Glostrup Kommunes socialpsykiatriske tilbud under Servicelovens 107 & 108. Parkvænget har 75 ansatte fordelt i 9 team, hvoraf fire er enhedsteam. Huset rummer 56 boliger, samt en bolig til korterevarende ophold. I Parkvænget er der også indeholdt et 104 tilbud aktivitets- og udviklingscentret R.U.S.K. Parkvængets mission Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at udfylde en plads i samfundet og få mulighed for at genvinde værdighed og selvstændighed, så vidt det er muligt for den enkelte. Parkvængets mission betyder, at medarbejdere og ledelse forpligter sig til at arbejde rehabiliterende. Det betyder også, at medarbejdere og ledelse er fagligt funderet og reflekterer over nuværende og fremtidig praksis. Endvidere skal medarbejdere og ledelse tilbyde den enkelte beboer de bedste betingelser for egen livsudfoldelse. Denne helhedsorienterede indsats kommer til udtryk i Drift- og Udviklingsaftalens SMARTMÅL. Som styringsredskab har medarbejdere og ledelse valgt SMARTMÅL, idet det giver mening at stræbe efter specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsafgrænsede mål. Parkvængets værdigrundlag Det er vigtigt for os: at medarbejderne bestrider både faglige og personlige kompetencer, sådan at de kan udføre deres arbejdsopgaver og forme deres rolle i huset. at arbejdet er præget af fleksibilitet, gensidighed, selvstændighed, kreativitet og udvikling. at beboerne og husets gæster mødes med venlighed, respekt, høflighed og om- sorg. at atmosfæren er venlig, imødekommende, hjælpsom, skaber tillid og dermed giver plads til humor. at der i alle tiltag medtænkes en af-institutionalisering. at samarbejdet mellem beboere og medarbejdere bygger på respekt, omsorg, initiativ, ansvarlighed og værdighed, baseret på hele beboerens livssituation. 2

3 at medarbejderne arbejder i et rehabiliterings-perspektiv og støtter beboerne i deres recoveryproces. at vi har et rigtigt godt arbejdsmiljø. at alle i huset har indflydelse på deres hverdag. at Parkvænget er et sted, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at leve i nuet og drømme om fremtiden. Eksisterende rehabiliteringstilbud Allerede iværksatte tiltag vedrørende rehabiliterende støtte fortsættes - dog er der enkelte tiltag, der får et løft - disse er beskrevet i smart-målene på de kommende side. For at styrke mestring, udfoldelse, uafhængighed og personlig vækst har vi følgende udbud: NADA - Øreakupunktur som tilbud med det formål, at tilbyde alternativ behandling til PN medicin til beboerne ved angst, uro eller andet ubehag, samt til støtte under udtrapning af benzodiazepiner. Stemmehørergruppe Stemmehørernetværk, hvor beboerne har mulighed for at dele erfaringer og mestringsstrategier i forhold til at høre stemmer. Marte Meo - (ved egen kraft) Videometode der bruges til at analysere samspillet mellem mennesker. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem beboere og medarbejdere. Efterværn Tilbyder beboere og medarbejdere indsamlede erfaringer og procedurer ved udflytning samt efterværn i form af støtte i en tidsafgrænset periode efter udflytning. Innovationsudvalg Udvalg med beboere, medarbejdere og ledelse, der arbejder med forskellige temaer for at skabe udvikling og nye idéer for Parkvænget i fremtiden. Psykolog tilbud Tilknyttet autoriseret og erfaren psykolog, som superviserer beboere i grupper samt i individuelle forløb. Seksualvejleder Uddannet vejleder, der tilbyder beboere rådgivning omkring kærlighedsliv og lignende. Motion Idrætskoordinator, der står for et stort udbud af sundhedsfremmende aktiviteter til beboere. Cafe Fri Et arbejdstilbud uafhængig af Parkvænget. Parkvænget som uddannelsessted Parkvænget tilbyder kontinuerligt praktik/klinik ophold til 4 social- og sundhedsassistentelever, 1 pædagogstuderende, 2 sygeplejestuderende, 1 ernæringsassistentelev og i kortere perioder ergoterapeutstuderende. På alle fagområder tilbydes vejledning af uddannede vejledere. 3

4 Parkvængets målsætning og visioner for 2014: Kursus Udvalg Der nedsættes et kursusudvalg, der er med i planlægningen af årets interne kurser. Deltagerne udpeges af kontaktudvalget, beboerrådet og ledelsen. Opgaven er at planlægge næste års interne kurser og medvirke til at udarbejde et kursus katalog. Udvalget får desuden ansvaret for at skabe rammer, der sikrer, at de personaler, der har været på kursus/uddannelse, får mulighed for at formidle det til resten af huset. Smart mål: Udvalget skal være i gang inden sommerferien 2014 Brugerdreven innovation & projektgrupper Sundhed forebyggelse og beboerrettet indsats Shared Care i psykiatrien er et samarbejdsprojekt mellem almen praksis, behandlings- og socialpsykiatrien med fokus på at tilbyde sundhedsfremmene aktiviteter for personer med en psykisk lidelse og type 2 diabetes eller KOL, eller som er i risiko for udvikling heraf. 1 beboer, 1 medarbejder og 1 leder har deltaget i et kursus i sundhedspædagogik i efteråret 2013 og vil primo 2014 formidle dele af kursets indhold til interesserede beboere og medarbejdere Smart mål: Der afholdes fællesmøde for alle interesserede på Parkvænget og eventuelt udefra ultimo januar. Det tilstræbes, at dette møde giver basis for dannelse af interessegrupper. Parkvænget deltager i sundhedspædagogisk kursus i 2014 Psykoedukation I 2013 blev der etableret en projektgruppe, der arbejdede med psykoedukation. Gruppens erfaringer har været brugbare. Formålet med gruppen var; at hjælpe beboerne med at sætte ord på deres oplevelser (virkning og bivirkninger) af den medicin, som de modtager; at hjælpe beboerne med, at videreformidle denne viden til beboerens psykiater (afstemme medicinordinering); at give beboerne viden om egen lidelse og medicin (psykoedukation); at styrke beboernes kommunikative evner (argumentere for egne oplevelser); at informere beboerne om alternativer til medicin (NADA, stemmehørergruppe, angst og depressionsgruppe, psykologsamtaler, samtaler med seksualvejleder m.m.). På baggrund af projektgruppens erfaringer, etableres i 2014 et medicin-pædagogisk kursus for beboere og medarbejdere i Parkvænget og for samarbejdspartnere. Smart mål: At der afholdes 4-5 kursusdage af 3 timers varighed, hvor der deltager mindst 6 beboere og 4 ansatte fra Parkvænget og tilsvarende udefra. Story Telling I 2013 etablerede Parkvænget en projektgruppe, der havde til formål at evaluere husets handleplanskoncept. Målet var, at beboere og medarbejdere tog stilling til, hvorvidt konceptets metoder og øvelser er brugbare, når beboerne udarbejder samarbejdsaftaler. 4

5 Gruppens konklusion er, at der stadig skal arbejdes med at finde en metodisk tilgang, hvor psykosocial rehabilitering, husets kerneydelser og den enkelte beboers behov og ønsker integreres. Projektgruppen har derfor hen over året arbejdet med forskellige metoder og øvelser for at undersøge, hvilke der kan understøtte ovennævnte konklusion I løbet af gruppens arbejde er det blevet tydeligt, at den narrative tilgang fungerer godt. Metodens styrker er forbundet med den fælles refleksion og dialog. Metoden er med til at åbne op for både svære og interessante emner, på en ukompliceret og anerkendende måde. Smart mål: Projektgruppen Story Telling mødes hver 14 dag i 2 timer og målet er 8 beboere, der deltager i den periode gruppen arbejder. Efter 6 måneder tages der stilling, om gruppen skal forsætte. Beboere Når man flytter fra Parkvænget Der er de sidste år mange beboere, der er flyttet fra Parkvænget. Vi vil lave en erfaringsopsamling sammen de tidligere beboere for at se, hvad har været godt, hvad har været svært og hvad man især skal hjælpe de næste, der skal flytte, med. Smart mål: Der skal udarbejdes en vejledning om den gode flytning, til brug for beboere der står overfor en flytning. Vejledningen er udarbejdet inden udgangen af året. Medicinering Mange beboere på Parkvænget får store mængder lægeordineret medicin. Der har de senere år været fokus på at nedbringe antallet af beboere, der får flere antipsykotiske midler og/eller benzodiazepiner. Der arbejdes på, at beboerne på Parkvænget tilbydes medicingennemgang af en farmaceut, for at identificere uhensigtsmæssige medicineringer, som beboer, læge og psykiater derefter kan forholde sig til. Smart mål: Mindst 8 beboere har inden udgangen af 2014 fået gennemgået deres medicinering, og har talt med læge om resultatet. Vaner Vi udbyder et kursus for de beboere, der ønsker at ændre vaner. Kurset er et gruppeforløb hvor deltagerne bliver beviste om egen forandringsparathed. Parkvængets misbrugskonsulent underviser. Smart mål: Mindst 6 beboere deltager i forløbet. Glasværkstedet Det har været en succes, at glasværkstedet er gået fra at være et hobbyværksted, til at være et produktionsværksted. Der er produceret meget kunsthåndværk, og der er stor efterspørgsel. Der er to beboere og tre borgere udefra beskæftiget på værkstedet. 5

6 Smart mål: Der skal være en åbningsdag mere, så yderligere 4 beboere kan blive ansat. Akut/midlertidig bolig Vi har oprettet en bolig på Parkvænget med et midlertidigt sigte, for borgere med psykiske lidelser. Tilbuddet har særlig fokus på forebyggelse og identificering af den enkelte borgers muligheder for, at bruge den pædagogiske støtte/indsats som løftestang til en videre proces. Opgaven kan bl.a. omfatte: -Aflastning for borgere i eget hjem for en periode -Medicinomlægning uden indlæggelse i samråd med psykiater -Undgå /forebygge risiko for genindlæggelse på psykiatriske afdelinger -Udslusning -Etablering af kontakt til omverden og netværk efter indlæggelser eller imellem indlæggelser -Støtte til afklaring inden valg af fremtidig boform for borgeren -Tilbud om yderligere efterværn Korterevarende ophold på Parkvænget kan udgøre fra nogle få uger, til 3-4 måneders varighed, alt efter opgavens indhold. Der vil i særlige tilfælde kunne aftales en kort forlængelsesmulighed blandt alle involverede. Vi vil oprette yderligere en akutbolig på Vest 1. Der vil i dette tilbud ikke kunne arbejdes med borgere med misbrug. Smart mål: Tilbuddet skal være klar senest 1/ Pårørende Pårørende er en vigtig del af Parkvænget, og vi skal til stadighed forbedre vores samarbejde, hvor det kan lade sig gøre. Smart mål: Der skal i 2014 afholdes de traditionelle fester, og derudover skal der være tilbud om to arrangementer, der indeholder undervisning/foredrag/vidensdeling Åben dialog netværk Denne finske netværksorienterede behandlingsmodel er på mange måder banebrydende. For brugerne er den et mileskridt i den rigtige retning - alene på grund af de fine resultater, der gennem en årrække er opnået. Vestlaplands-modellen, eller Åben Dialog, som modellen populært kaldes, markerer en ny orientering inden for arbejdet med psykisk syge. Omdrejningspunktet er en idé om, at brugeres sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i behandlingen. Smart mål: En eller flere ansatte skal have et grundlægende kendskab til metoden, og vi skal afprøve modellen samme med to beboere og deres netværk. Implementering af sunde kost- og motionsvaner Livsstilssygdomme, overvægt og fedme er stigende problemer i samfundet. Disse problemer kan blive særlig markante for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, herunder ikke mindst 6

7 de, som anvender psykofarmaka. Mange former for psykofarmaka øger risikoen for overvægt, fordi sultfornemmelsen øges og aktivitetsniveauet nedsættes For at sikre beboerne på Parkvænget de bedste muligheder for at komme sig, er det vigtigt at der aktivt arbejdes med mad- og måltidspolitikken. Vores vision for mad- og måltidspolitikken på Parkvænget er, at maden er sund, varieret og velsmagende, og at måltidet er en social og god oplevelse. Madlavning i enhedens køkkener Der er mange positive oplevelser forbundet med madlavning i køkkenerne på enhederne. Blandt andet er der mulighed for, at få en snak om sund og velsmagende mad og komme med input til menuplanlægningen. Tilberedningen og duften af mad, skaber ligeledes gode rammer for socialt samvær under måltidet. Når ernæringsassistenterne er ude på enhederne, vil der være tale om forskellige aktiviteter forbundet med madlavning og der inviteres til, at beboerne er deltagende i det omfang de ønsker det. Smart mål: Ernæringsassistenter vil være ude i køkkenerne på enhederne minimum 2 gange om måneden. Madklub Madklubben mødes en gang om måneden i Centralkøkkenet, hvor de tilbereder aftenens menu i fællesskab med en ernæringsassistent og med støtte fra enhedsmedarbejdere. I udgangspunktet er det den samme ernæringsassistent, der står for madklubben, og tanken er, at det skal fungere på samme måde, som hvis der var tale om et aftenskolehold. Over året vil der være forskellige temaer, som madklubbens medlemmer selv har indflydelse på. Der vil være tale om forskellige aktiviteter forbundet med madlavning, som vil være tilrettelagt således, at beboerne har mulighed for at være deltagende i det omfang, de ønsker det og med de ressourcer, de har til rådighed. Smart mål: Madklubben mødes ca. 10 gange årligt, første gang i januar 2014 Større valg muligheder Der har de sidste 5 år været arbejdet på, at tilbyde beboerne større valgfrihed i forhold til hvad de spiser og hvornår. For at fortsætte denne udvikling, vil havestuen blive indrettet med en cafédisk i væggen mellem køkken og havestue, hvorfra maden serveres.. Etableringen af en café, vil øge beboernes valgmuligheder til det enkelte måltid, både med hensyn til hvad der spises og hvornår, da der vil være en længere åbningstid. Der indkøbes nyt inventar til havestuen, der vil gøre brugen af rummet mere indbydende og skabe rum for samvær og hygge. Smart mål: Der etableres en cafe i havestuen i første halvdel af 2014 Kostvejledning: Parkvængets køkken tilbyder sund og varieret mad og den enkelte beboer har mange valgmuligheder. De mange valg, giver desværre også mulighed for, at sammensætte usunde måltider og/eller spise for meget. Undersøgelser viser yderligere, at det ofte er det der spises og drikkes imellem hovedmåltiderne, der er medvirkende til energioverskud og dermed overvægt. 7

8 Alle beboere har mulighed for, at få individuel kostvejledning, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes vaner og ønsker til evt. at opnå et vægttab. Smart mål: Mindst 6 beboere modtager i 2014 løbende vejledning omkring sunde kostvaner. Fysisk aktivitet og motion For personer med psykiske lidelser, er der evidens for, at der er en positiv effekt af fysisk aktivitet som supplement/erstatning, for den medicinske behandling af milde og moderate svære depressioner. Fysisk aktivitet og motion øger det psykiske og fysiske velvære hos både psykisk raske og psykisk syge. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed, forbedrer søvnen, reducerer risikoen for, at udvikle eller forværre depressioner og forebygger livsstilssygdomme. Fysiske aktiviteter på enhederne Langt de fleste fysiske aktiviteter foregår på tværs af huset, men for at nå de beboere der ikke i første omgang magter det store fællesskab, er vi begyndt, med hjælp fra husets idrætskoordinator, at tilrette aktiviteter kun for enheden. Vest 1 laver noget sammen på enheden, mens Øst 1 går i motionsrummet sammen. Smart mål: Implementering af mindst en fysisk aktivitet på alle 4 enheder. Vi cykler til Skagen Vi vil gerne være en del af Shared Care projekt Vi cykler til Skagen. Forberedelserne er i gang og medarbejdere og beboere, deltager i fællestræningen i Fritidscenteret Smart mål: Motivation og træning med mindst 3 beboere for at deltage i cykelløbet til Skagen. Aktiviteter Der er ugen igennem forskellige aktiviteter i og uden for huset: ridning, rygtræning, svømning, boldspil, gåture, dans og lignende. Smart mål: At mindst 10 beboere deltager regelmæssigt i de fysiske aktiviteter. Fælles sportsdag Der har været en mangeårig tradition for, at have en fælles sportsdag på idrætsanlægget tæt på Parkvænget. Det er en tradition, vi ønsker at genindføre. Smart mål: Parkvænget tager initiativ til at arrangere en fælles sportsdag for Vestegens kommuner. Kanotur Der er en fysisk og social udfordring i, at være på kanotur over flere dage med primitiv overnatning, mad over bål og lignende, men det er også en stor oplevelse, der giver gode relationer mellem alle deltagere. Smart mål: Der er mindst 5 beboere, der deltager i årets kanotur 8

9 PERSONALE Konflikthåndtering Der skal være en opfølgning på konflikthåndterings kursus for alle. Alle ansatte var i 2012 på et 3 dages kursus i konflikthåndtering. Smart mål: Der skal i 2014 afholdes et endags opfølgningskursus, der gentages flere gange Således, at alle ansatte har deltaget. Effektivisering Ifølge den danske ordbog betyder effektivisering at gøre mere virkningsfuld. Vi vil i 2014 gennemgå vores rutiner og evaluere eksisterende møder, projektgrupper og udvalg for at sikre, at tiden vi bruger på møder, projektgrupper og udvalg er brugt fornuftigt. Smart mål: Inden årets udgang skal en sådan evaluering være i gang. Kompetencekortlægning Det er vigtigt at få et overblik over alle ansattes kompetencer, dels i forhold til når vi får nye opgaver, dels for bedre at kunne udnytte ressourcerne på tværs i huset, samt for bedre at kunne foretage en udvælgelse i forbindelse med nye ansættelser, kurser og uddannelser. Care Match tilbyder nu en webbaseret Kompetence Udviklings Platform (KUP). Den er udviklet særligt til plejecentre og botilbud og giver lederne et overblik over de ansattes faglige kompetencer. Systemet lægger op til åbenhed og dialog og gør det nemt at se for alle, hvor udviklingen er på vej hen, og hvilke tiltag eller kompetencer der skal tilføjes. Smart mål: Vi skal inden årets udgang ved hjælp af den webbaseret Kompetence Udviklings Platform (KUP)have kortlagt kompetencerne hos alle ansatte. Teambuilding Der skal i 2014 være fokus på teamarbejde og Den Lærende Organisation. Smart mål: Alle teams afholder en temadag, der har til hensigt, at styrke kendskabet til hinanden, samarbejdet og teamånden. Turnus/rotation mellem enhederne Der skal til stadighed arbejdes med vidensdeling, og en god måde er, at organisere en rotation af medarbejdere mellem bo enhedernes teams. Der er i huset flere gange givet udtryk for, at man gerne vil starte turnusordningen op, senest i forbindelse med udarbejdelse af APV handleplan. Smart mål: Inden maj skal MED have udarbejdet en plan for, hvordan enhedsmedarbejderne kan komme på en uges udveksling med opstart i

10 Medarbejdere med brugererfaring Vi skal forsat arbejde med at ansætte medarbejdere med brugererfaring (MB). MB'erne kan medvirke til at give beboerne håb og kan være i dialog med beboerne på en anden måde end de øvrige medarbejdere. De kan også fungere som positive rollemodeller for beboerne og dermed bane vejen for recovery og psykosocial rehabilitering. De samme funktioner kan de sagtens tænkes, at have i forhold til medarbejderne. Smart mål: Vi skal i 2014 styrke indsatsen for at få ansat medarbejdere med brugererfaring. Målet er 1 medarbejder i hvert team. Nye retningslinjer på medicinområdet Primo 2014 opbevares medicinen, bortset fra kølevarer og morfika, i beboerens eget medicinskab i boligen. Der er enkelte undtagelser, hvor beboeren fortsat modsætter sig, at skabet sættes op. Det medfører behov for en gennemgribende revision af retningslinjer på medicinområdet. I den forbindelse, er det vigtigt at inddrage eventuelle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Smart mål: Der er udarbejdet og implementeret nye retningslinjer på medicinområdet inden udgangen af Oligofreni Der flytter borgere ind på Parkvænget, der udover deres psykiske lidelse, har symptomer der kan minde om Oligofreni. Der er behov for at en gruppe medarbejdere får et større kenskab til, at arbejde med denne type problemstillinger. Smart mål: I 2014 inviteres Oligofreniteamet minimum 2 gange til at komme og undervise og rådgive enheden. Neuropædagogik På Parkvænget bor mennesker, der udover den psykiske lidelse, har en hjerneskade. Det er vigtigt, at der er medarbejdere, der har viden om, hvordan indsatsen optimeres med fokus på bevarelse og styrkelse af ressourcer samt livskvalitet. Smart mål: 1 medarbejder uddannes i 2014 i neuropædagogik. EKJ I løbet af 2014 skal dokumentation af den samlede faglige indsats ske i EKJ, desuden skal alt beboerrelateret materiale indscannes. I samme periode arbejdes med, hvilke skabeloner der skal ligge i EKJ (herunder handleplan VUM), hvem der skal have adgang til EKJ, eventuelt gæste log-in, hvad skal dokumenteres og hvordan gøres dokumentationen overskuelig. Smart mål: Der er udarbejdet retningslinjer for, hvad der skal dokumenteres og disse er godkendt på MED og sat i håndbogen inden oktober Smart mål: Al beboerrettet dokumentation findes i EKJ inden udgangen af

11 Drift Renovering af førstesals køkken/alrum Både Øst 1. og Vest 1. har et ønske om, at få flyttet døren ind til deres køkken/alrum, for at give bedre mulighed for, at indrette hyggehjørne. Der er desuden behov for at renovere skabe og låger i køkkenet. Smart mål: Renoveringen skal være afsluttet inden d. 1. oktober Boligerne Der skal indrettes med nye klædeskabe i 25 boliger. Smart mål: Dette arbejde skal være afsluttet inden årets udgang. Dato Johan Kroesen Dato Poul Berthelsen 11

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Drifts- og udviklingsaftale 2015 1 Om Drift- og udviklingsaftalen Denne Drift- og Udviklingsaftale for 2015 er blevet til i samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere