Drifts- og udviklingsaftale 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og udviklingsaftale 2014"

Transkript

1 Drifts- og udviklingsaftale

2 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne på Parkvænget. Ideer til dette års plan er drøftet på beboerråds møde i efteråret, på innovationsmøder og på et fælles personalemøde den 2. oktober, hvor vi benyttede De Bonos tænkehattemodel til at drøfte nye ideer. Der er ideer, der er frasorteret for eksempel tagterrasser og udslusningsboliger Planen er desuden drøftet på MED-, AMR- og ledermøder. Kort om Parkvænget Parkvænget er beliggende i Glostrup Kommune nær landsbymiljøet i Hvissinge. Botilbuddet indgår som en naturlig del af kommunens bymæssige bebyggelse, det vil sige, at tilbuddet er beliggende blandt villaer, skole og naturskønne omgivelser. Parkvænget er en del af Glostrup Kommunes socialpsykiatriske tilbud under Servicelovens 107 & 108. Parkvænget har 75 ansatte fordelt i 9 team, hvoraf fire er enhedsteam. Huset rummer 56 boliger, samt en bolig til korterevarende ophold. I Parkvænget er der også indeholdt et 104 tilbud aktivitets- og udviklingscentret R.U.S.K. Parkvængets mission Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at udfylde en plads i samfundet og få mulighed for at genvinde værdighed og selvstændighed, så vidt det er muligt for den enkelte. Parkvængets mission betyder, at medarbejdere og ledelse forpligter sig til at arbejde rehabiliterende. Det betyder også, at medarbejdere og ledelse er fagligt funderet og reflekterer over nuværende og fremtidig praksis. Endvidere skal medarbejdere og ledelse tilbyde den enkelte beboer de bedste betingelser for egen livsudfoldelse. Denne helhedsorienterede indsats kommer til udtryk i Drift- og Udviklingsaftalens SMARTMÅL. Som styringsredskab har medarbejdere og ledelse valgt SMARTMÅL, idet det giver mening at stræbe efter specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsafgrænsede mål. Parkvængets værdigrundlag Det er vigtigt for os: at medarbejderne bestrider både faglige og personlige kompetencer, sådan at de kan udføre deres arbejdsopgaver og forme deres rolle i huset. at arbejdet er præget af fleksibilitet, gensidighed, selvstændighed, kreativitet og udvikling. at beboerne og husets gæster mødes med venlighed, respekt, høflighed og om- sorg. at atmosfæren er venlig, imødekommende, hjælpsom, skaber tillid og dermed giver plads til humor. at der i alle tiltag medtænkes en af-institutionalisering. at samarbejdet mellem beboere og medarbejdere bygger på respekt, omsorg, initiativ, ansvarlighed og værdighed, baseret på hele beboerens livssituation. 2

3 at medarbejderne arbejder i et rehabiliterings-perspektiv og støtter beboerne i deres recoveryproces. at vi har et rigtigt godt arbejdsmiljø. at alle i huset har indflydelse på deres hverdag. at Parkvænget er et sted, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at leve i nuet og drømme om fremtiden. Eksisterende rehabiliteringstilbud Allerede iværksatte tiltag vedrørende rehabiliterende støtte fortsættes - dog er der enkelte tiltag, der får et løft - disse er beskrevet i smart-målene på de kommende side. For at styrke mestring, udfoldelse, uafhængighed og personlig vækst har vi følgende udbud: NADA - Øreakupunktur som tilbud med det formål, at tilbyde alternativ behandling til PN medicin til beboerne ved angst, uro eller andet ubehag, samt til støtte under udtrapning af benzodiazepiner. Stemmehørergruppe Stemmehørernetværk, hvor beboerne har mulighed for at dele erfaringer og mestringsstrategier i forhold til at høre stemmer. Marte Meo - (ved egen kraft) Videometode der bruges til at analysere samspillet mellem mennesker. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem beboere og medarbejdere. Efterværn Tilbyder beboere og medarbejdere indsamlede erfaringer og procedurer ved udflytning samt efterværn i form af støtte i en tidsafgrænset periode efter udflytning. Innovationsudvalg Udvalg med beboere, medarbejdere og ledelse, der arbejder med forskellige temaer for at skabe udvikling og nye idéer for Parkvænget i fremtiden. Psykolog tilbud Tilknyttet autoriseret og erfaren psykolog, som superviserer beboere i grupper samt i individuelle forløb. Seksualvejleder Uddannet vejleder, der tilbyder beboere rådgivning omkring kærlighedsliv og lignende. Motion Idrætskoordinator, der står for et stort udbud af sundhedsfremmende aktiviteter til beboere. Cafe Fri Et arbejdstilbud uafhængig af Parkvænget. Parkvænget som uddannelsessted Parkvænget tilbyder kontinuerligt praktik/klinik ophold til 4 social- og sundhedsassistentelever, 1 pædagogstuderende, 2 sygeplejestuderende, 1 ernæringsassistentelev og i kortere perioder ergoterapeutstuderende. På alle fagområder tilbydes vejledning af uddannede vejledere. 3

4 Parkvængets målsætning og visioner for 2014: Kursus Udvalg Der nedsættes et kursusudvalg, der er med i planlægningen af årets interne kurser. Deltagerne udpeges af kontaktudvalget, beboerrådet og ledelsen. Opgaven er at planlægge næste års interne kurser og medvirke til at udarbejde et kursus katalog. Udvalget får desuden ansvaret for at skabe rammer, der sikrer, at de personaler, der har været på kursus/uddannelse, får mulighed for at formidle det til resten af huset. Smart mål: Udvalget skal være i gang inden sommerferien 2014 Brugerdreven innovation & projektgrupper Sundhed forebyggelse og beboerrettet indsats Shared Care i psykiatrien er et samarbejdsprojekt mellem almen praksis, behandlings- og socialpsykiatrien med fokus på at tilbyde sundhedsfremmene aktiviteter for personer med en psykisk lidelse og type 2 diabetes eller KOL, eller som er i risiko for udvikling heraf. 1 beboer, 1 medarbejder og 1 leder har deltaget i et kursus i sundhedspædagogik i efteråret 2013 og vil primo 2014 formidle dele af kursets indhold til interesserede beboere og medarbejdere Smart mål: Der afholdes fællesmøde for alle interesserede på Parkvænget og eventuelt udefra ultimo januar. Det tilstræbes, at dette møde giver basis for dannelse af interessegrupper. Parkvænget deltager i sundhedspædagogisk kursus i 2014 Psykoedukation I 2013 blev der etableret en projektgruppe, der arbejdede med psykoedukation. Gruppens erfaringer har været brugbare. Formålet med gruppen var; at hjælpe beboerne med at sætte ord på deres oplevelser (virkning og bivirkninger) af den medicin, som de modtager; at hjælpe beboerne med, at videreformidle denne viden til beboerens psykiater (afstemme medicinordinering); at give beboerne viden om egen lidelse og medicin (psykoedukation); at styrke beboernes kommunikative evner (argumentere for egne oplevelser); at informere beboerne om alternativer til medicin (NADA, stemmehørergruppe, angst og depressionsgruppe, psykologsamtaler, samtaler med seksualvejleder m.m.). På baggrund af projektgruppens erfaringer, etableres i 2014 et medicin-pædagogisk kursus for beboere og medarbejdere i Parkvænget og for samarbejdspartnere. Smart mål: At der afholdes 4-5 kursusdage af 3 timers varighed, hvor der deltager mindst 6 beboere og 4 ansatte fra Parkvænget og tilsvarende udefra. Story Telling I 2013 etablerede Parkvænget en projektgruppe, der havde til formål at evaluere husets handleplanskoncept. Målet var, at beboere og medarbejdere tog stilling til, hvorvidt konceptets metoder og øvelser er brugbare, når beboerne udarbejder samarbejdsaftaler. 4

5 Gruppens konklusion er, at der stadig skal arbejdes med at finde en metodisk tilgang, hvor psykosocial rehabilitering, husets kerneydelser og den enkelte beboers behov og ønsker integreres. Projektgruppen har derfor hen over året arbejdet med forskellige metoder og øvelser for at undersøge, hvilke der kan understøtte ovennævnte konklusion I løbet af gruppens arbejde er det blevet tydeligt, at den narrative tilgang fungerer godt. Metodens styrker er forbundet med den fælles refleksion og dialog. Metoden er med til at åbne op for både svære og interessante emner, på en ukompliceret og anerkendende måde. Smart mål: Projektgruppen Story Telling mødes hver 14 dag i 2 timer og målet er 8 beboere, der deltager i den periode gruppen arbejder. Efter 6 måneder tages der stilling, om gruppen skal forsætte. Beboere Når man flytter fra Parkvænget Der er de sidste år mange beboere, der er flyttet fra Parkvænget. Vi vil lave en erfaringsopsamling sammen de tidligere beboere for at se, hvad har været godt, hvad har været svært og hvad man især skal hjælpe de næste, der skal flytte, med. Smart mål: Der skal udarbejdes en vejledning om den gode flytning, til brug for beboere der står overfor en flytning. Vejledningen er udarbejdet inden udgangen af året. Medicinering Mange beboere på Parkvænget får store mængder lægeordineret medicin. Der har de senere år været fokus på at nedbringe antallet af beboere, der får flere antipsykotiske midler og/eller benzodiazepiner. Der arbejdes på, at beboerne på Parkvænget tilbydes medicingennemgang af en farmaceut, for at identificere uhensigtsmæssige medicineringer, som beboer, læge og psykiater derefter kan forholde sig til. Smart mål: Mindst 8 beboere har inden udgangen af 2014 fået gennemgået deres medicinering, og har talt med læge om resultatet. Vaner Vi udbyder et kursus for de beboere, der ønsker at ændre vaner. Kurset er et gruppeforløb hvor deltagerne bliver beviste om egen forandringsparathed. Parkvængets misbrugskonsulent underviser. Smart mål: Mindst 6 beboere deltager i forløbet. Glasværkstedet Det har været en succes, at glasværkstedet er gået fra at være et hobbyværksted, til at være et produktionsværksted. Der er produceret meget kunsthåndværk, og der er stor efterspørgsel. Der er to beboere og tre borgere udefra beskæftiget på værkstedet. 5

6 Smart mål: Der skal være en åbningsdag mere, så yderligere 4 beboere kan blive ansat. Akut/midlertidig bolig Vi har oprettet en bolig på Parkvænget med et midlertidigt sigte, for borgere med psykiske lidelser. Tilbuddet har særlig fokus på forebyggelse og identificering af den enkelte borgers muligheder for, at bruge den pædagogiske støtte/indsats som løftestang til en videre proces. Opgaven kan bl.a. omfatte: -Aflastning for borgere i eget hjem for en periode -Medicinomlægning uden indlæggelse i samråd med psykiater -Undgå /forebygge risiko for genindlæggelse på psykiatriske afdelinger -Udslusning -Etablering af kontakt til omverden og netværk efter indlæggelser eller imellem indlæggelser -Støtte til afklaring inden valg af fremtidig boform for borgeren -Tilbud om yderligere efterværn Korterevarende ophold på Parkvænget kan udgøre fra nogle få uger, til 3-4 måneders varighed, alt efter opgavens indhold. Der vil i særlige tilfælde kunne aftales en kort forlængelsesmulighed blandt alle involverede. Vi vil oprette yderligere en akutbolig på Vest 1. Der vil i dette tilbud ikke kunne arbejdes med borgere med misbrug. Smart mål: Tilbuddet skal være klar senest 1/ Pårørende Pårørende er en vigtig del af Parkvænget, og vi skal til stadighed forbedre vores samarbejde, hvor det kan lade sig gøre. Smart mål: Der skal i 2014 afholdes de traditionelle fester, og derudover skal der være tilbud om to arrangementer, der indeholder undervisning/foredrag/vidensdeling Åben dialog netværk Denne finske netværksorienterede behandlingsmodel er på mange måder banebrydende. For brugerne er den et mileskridt i den rigtige retning - alene på grund af de fine resultater, der gennem en årrække er opnået. Vestlaplands-modellen, eller Åben Dialog, som modellen populært kaldes, markerer en ny orientering inden for arbejdet med psykisk syge. Omdrejningspunktet er en idé om, at brugeres sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i behandlingen. Smart mål: En eller flere ansatte skal have et grundlægende kendskab til metoden, og vi skal afprøve modellen samme med to beboere og deres netværk. Implementering af sunde kost- og motionsvaner Livsstilssygdomme, overvægt og fedme er stigende problemer i samfundet. Disse problemer kan blive særlig markante for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, herunder ikke mindst 6

7 de, som anvender psykofarmaka. Mange former for psykofarmaka øger risikoen for overvægt, fordi sultfornemmelsen øges og aktivitetsniveauet nedsættes For at sikre beboerne på Parkvænget de bedste muligheder for at komme sig, er det vigtigt at der aktivt arbejdes med mad- og måltidspolitikken. Vores vision for mad- og måltidspolitikken på Parkvænget er, at maden er sund, varieret og velsmagende, og at måltidet er en social og god oplevelse. Madlavning i enhedens køkkener Der er mange positive oplevelser forbundet med madlavning i køkkenerne på enhederne. Blandt andet er der mulighed for, at få en snak om sund og velsmagende mad og komme med input til menuplanlægningen. Tilberedningen og duften af mad, skaber ligeledes gode rammer for socialt samvær under måltidet. Når ernæringsassistenterne er ude på enhederne, vil der være tale om forskellige aktiviteter forbundet med madlavning og der inviteres til, at beboerne er deltagende i det omfang de ønsker det. Smart mål: Ernæringsassistenter vil være ude i køkkenerne på enhederne minimum 2 gange om måneden. Madklub Madklubben mødes en gang om måneden i Centralkøkkenet, hvor de tilbereder aftenens menu i fællesskab med en ernæringsassistent og med støtte fra enhedsmedarbejdere. I udgangspunktet er det den samme ernæringsassistent, der står for madklubben, og tanken er, at det skal fungere på samme måde, som hvis der var tale om et aftenskolehold. Over året vil der være forskellige temaer, som madklubbens medlemmer selv har indflydelse på. Der vil være tale om forskellige aktiviteter forbundet med madlavning, som vil være tilrettelagt således, at beboerne har mulighed for at være deltagende i det omfang, de ønsker det og med de ressourcer, de har til rådighed. Smart mål: Madklubben mødes ca. 10 gange årligt, første gang i januar 2014 Større valg muligheder Der har de sidste 5 år været arbejdet på, at tilbyde beboerne større valgfrihed i forhold til hvad de spiser og hvornår. For at fortsætte denne udvikling, vil havestuen blive indrettet med en cafédisk i væggen mellem køkken og havestue, hvorfra maden serveres.. Etableringen af en café, vil øge beboernes valgmuligheder til det enkelte måltid, både med hensyn til hvad der spises og hvornår, da der vil være en længere åbningstid. Der indkøbes nyt inventar til havestuen, der vil gøre brugen af rummet mere indbydende og skabe rum for samvær og hygge. Smart mål: Der etableres en cafe i havestuen i første halvdel af 2014 Kostvejledning: Parkvængets køkken tilbyder sund og varieret mad og den enkelte beboer har mange valgmuligheder. De mange valg, giver desværre også mulighed for, at sammensætte usunde måltider og/eller spise for meget. Undersøgelser viser yderligere, at det ofte er det der spises og drikkes imellem hovedmåltiderne, der er medvirkende til energioverskud og dermed overvægt. 7

8 Alle beboere har mulighed for, at få individuel kostvejledning, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes vaner og ønsker til evt. at opnå et vægttab. Smart mål: Mindst 6 beboere modtager i 2014 løbende vejledning omkring sunde kostvaner. Fysisk aktivitet og motion For personer med psykiske lidelser, er der evidens for, at der er en positiv effekt af fysisk aktivitet som supplement/erstatning, for den medicinske behandling af milde og moderate svære depressioner. Fysisk aktivitet og motion øger det psykiske og fysiske velvære hos både psykisk raske og psykisk syge. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed, forbedrer søvnen, reducerer risikoen for, at udvikle eller forværre depressioner og forebygger livsstilssygdomme. Fysiske aktiviteter på enhederne Langt de fleste fysiske aktiviteter foregår på tværs af huset, men for at nå de beboere der ikke i første omgang magter det store fællesskab, er vi begyndt, med hjælp fra husets idrætskoordinator, at tilrette aktiviteter kun for enheden. Vest 1 laver noget sammen på enheden, mens Øst 1 går i motionsrummet sammen. Smart mål: Implementering af mindst en fysisk aktivitet på alle 4 enheder. Vi cykler til Skagen Vi vil gerne være en del af Shared Care projekt Vi cykler til Skagen. Forberedelserne er i gang og medarbejdere og beboere, deltager i fællestræningen i Fritidscenteret Smart mål: Motivation og træning med mindst 3 beboere for at deltage i cykelløbet til Skagen. Aktiviteter Der er ugen igennem forskellige aktiviteter i og uden for huset: ridning, rygtræning, svømning, boldspil, gåture, dans og lignende. Smart mål: At mindst 10 beboere deltager regelmæssigt i de fysiske aktiviteter. Fælles sportsdag Der har været en mangeårig tradition for, at have en fælles sportsdag på idrætsanlægget tæt på Parkvænget. Det er en tradition, vi ønsker at genindføre. Smart mål: Parkvænget tager initiativ til at arrangere en fælles sportsdag for Vestegens kommuner. Kanotur Der er en fysisk og social udfordring i, at være på kanotur over flere dage med primitiv overnatning, mad over bål og lignende, men det er også en stor oplevelse, der giver gode relationer mellem alle deltagere. Smart mål: Der er mindst 5 beboere, der deltager i årets kanotur 8

9 PERSONALE Konflikthåndtering Der skal være en opfølgning på konflikthåndterings kursus for alle. Alle ansatte var i 2012 på et 3 dages kursus i konflikthåndtering. Smart mål: Der skal i 2014 afholdes et endags opfølgningskursus, der gentages flere gange Således, at alle ansatte har deltaget. Effektivisering Ifølge den danske ordbog betyder effektivisering at gøre mere virkningsfuld. Vi vil i 2014 gennemgå vores rutiner og evaluere eksisterende møder, projektgrupper og udvalg for at sikre, at tiden vi bruger på møder, projektgrupper og udvalg er brugt fornuftigt. Smart mål: Inden årets udgang skal en sådan evaluering være i gang. Kompetencekortlægning Det er vigtigt at få et overblik over alle ansattes kompetencer, dels i forhold til når vi får nye opgaver, dels for bedre at kunne udnytte ressourcerne på tværs i huset, samt for bedre at kunne foretage en udvælgelse i forbindelse med nye ansættelser, kurser og uddannelser. Care Match tilbyder nu en webbaseret Kompetence Udviklings Platform (KUP). Den er udviklet særligt til plejecentre og botilbud og giver lederne et overblik over de ansattes faglige kompetencer. Systemet lægger op til åbenhed og dialog og gør det nemt at se for alle, hvor udviklingen er på vej hen, og hvilke tiltag eller kompetencer der skal tilføjes. Smart mål: Vi skal inden årets udgang ved hjælp af den webbaseret Kompetence Udviklings Platform (KUP)have kortlagt kompetencerne hos alle ansatte. Teambuilding Der skal i 2014 være fokus på teamarbejde og Den Lærende Organisation. Smart mål: Alle teams afholder en temadag, der har til hensigt, at styrke kendskabet til hinanden, samarbejdet og teamånden. Turnus/rotation mellem enhederne Der skal til stadighed arbejdes med vidensdeling, og en god måde er, at organisere en rotation af medarbejdere mellem bo enhedernes teams. Der er i huset flere gange givet udtryk for, at man gerne vil starte turnusordningen op, senest i forbindelse med udarbejdelse af APV handleplan. Smart mål: Inden maj skal MED have udarbejdet en plan for, hvordan enhedsmedarbejderne kan komme på en uges udveksling med opstart i

10 Medarbejdere med brugererfaring Vi skal forsat arbejde med at ansætte medarbejdere med brugererfaring (MB). MB'erne kan medvirke til at give beboerne håb og kan være i dialog med beboerne på en anden måde end de øvrige medarbejdere. De kan også fungere som positive rollemodeller for beboerne og dermed bane vejen for recovery og psykosocial rehabilitering. De samme funktioner kan de sagtens tænkes, at have i forhold til medarbejderne. Smart mål: Vi skal i 2014 styrke indsatsen for at få ansat medarbejdere med brugererfaring. Målet er 1 medarbejder i hvert team. Nye retningslinjer på medicinområdet Primo 2014 opbevares medicinen, bortset fra kølevarer og morfika, i beboerens eget medicinskab i boligen. Der er enkelte undtagelser, hvor beboeren fortsat modsætter sig, at skabet sættes op. Det medfører behov for en gennemgribende revision af retningslinjer på medicinområdet. I den forbindelse, er det vigtigt at inddrage eventuelle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Smart mål: Der er udarbejdet og implementeret nye retningslinjer på medicinområdet inden udgangen af Oligofreni Der flytter borgere ind på Parkvænget, der udover deres psykiske lidelse, har symptomer der kan minde om Oligofreni. Der er behov for at en gruppe medarbejdere får et større kenskab til, at arbejde med denne type problemstillinger. Smart mål: I 2014 inviteres Oligofreniteamet minimum 2 gange til at komme og undervise og rådgive enheden. Neuropædagogik På Parkvænget bor mennesker, der udover den psykiske lidelse, har en hjerneskade. Det er vigtigt, at der er medarbejdere, der har viden om, hvordan indsatsen optimeres med fokus på bevarelse og styrkelse af ressourcer samt livskvalitet. Smart mål: 1 medarbejder uddannes i 2014 i neuropædagogik. EKJ I løbet af 2014 skal dokumentation af den samlede faglige indsats ske i EKJ, desuden skal alt beboerrelateret materiale indscannes. I samme periode arbejdes med, hvilke skabeloner der skal ligge i EKJ (herunder handleplan VUM), hvem der skal have adgang til EKJ, eventuelt gæste log-in, hvad skal dokumenteres og hvordan gøres dokumentationen overskuelig. Smart mål: Der er udarbejdet retningslinjer for, hvad der skal dokumenteres og disse er godkendt på MED og sat i håndbogen inden oktober Smart mål: Al beboerrettet dokumentation findes i EKJ inden udgangen af

11 Drift Renovering af førstesals køkken/alrum Både Øst 1. og Vest 1. har et ønske om, at få flyttet døren ind til deres køkken/alrum, for at give bedre mulighed for, at indrette hyggehjørne. Der er desuden behov for at renovere skabe og låger i køkkenet. Smart mål: Renoveringen skal være afsluttet inden d. 1. oktober Boligerne Der skal indrettes med nye klædeskabe i 25 boliger. Smart mål: Dette arbejde skal være afsluttet inden årets udgang. Dato Johan Kroesen Dato Poul Berthelsen 11

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere