NHH s ARBEJDSMILJØUDVALGSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NHH s ARBEJDSMILJØUDVALGSMØDE"

Transkript

1 Emne: Arbejdsmiljøudvalgssmøde nr. 102 Mødedato: , Kl Sted: N.H. Hansen & Søn A/S, Mødelokalet, CH4. Næste møde: Torsdag den , kl Dagsorden udsendes: Tirsdag den Deltagere: Tømrer Peter Kongsbro PK Snedker Morten Mollerup MM Servicechef Per Sørensen PS Byggeleder Sebastian Hvas SHV Adm. dir. Marianne H. Rysgaard MHR Tekn. Sekr. Henriette B. Hansen HEH Afbud fra: Økon.dir. Thomas Kaas Selsø TKS Materiale udleveret på mødet: Årlig opfølgningsaudit, rapport fra DS af Bemærkninger fra sidste referat: Ingen ARBEJDSMILJØUDVALGET Den 27. oktober 2011 havde vi besøg af Erik Møhl, ledende auditør fra Dansk Standard Certificering, som forestod den årlige opfølgende audit af vores arbejdsmiljøcertificering. Vores arbejdsmiljøsystem blev gennemgået og evalueret, og det er med glæde at vi kan berette om et oplysende og konstruktivt møde, hvor vores arbejdsmiljøledelsessystem blev godkendt. Vi modtog kun to mindre anmærkninger vedrørende materiel på værkstedet. Næste audit er foreslået gennemført den 25. oktober 2012, hvor der vil være fokus på trivselskortlægning, byggepladser samt servicevogne. 1

2 Vi skal stadig bevare vor fokus på arbejde i højden og sikre os, at især stilladsleverandørerne lever op til deres ansvar. Deres ansvar bliver vores, hvis vi anvender noget, der ikke er i orden. Stilladsleverandøren har pligt til at medlevere en brugsanvisning for det stillads som er blevet opstillet. Vær opmærksom vedr. rækværker og afspærringer, som ofte kan udføres bedre Vi har i perioden ikke haft mellemværender med Arbejdstilsynet Byggelederne skal tilgodese planlægningsområdet, således at medarbejdere i rette tid inddrages. Dialog-APV skal anvendes når forholdene ikke er tilstrækkeligt beskrevet i standard APV en. Byggelederne skal huske at medarbejderne skal instrueres i APV, Plan for Sikkerhed og Sundhed samt i anvendelse af materiel. Endvidere er det byggeledernes pligt at sikre sig kvittering fra medarbejderne på, - at de er blevet tilfredsstillende instrueret. Tjeklisten, som skal sikre at vi gennemgår de procedurer vi skal for at nå vore arbejdsmiljømål, skal anvendes. Målene er følgende: Færre sygedage. Færre løfte-skader. Implementering af tjeklisten. De 2 førstnævnte mål, er nye mål besluttet på mødet den Flere emner blev drøftet i forbindelse med hvordan vi kan sikre den arbejdsmiljømæssige niveau højnes, heriblandt Fokus på planlægning Øget indsats omkring udfærdigelsen af pladsspecifik APV Større medinddragelse af formænd, så tidligt som muligt i byggeprojektet Implementering af tjeklisten. Det er besluttet at foretage en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af et spørgeskema. Samtidig ønskes der en kortlægning af medarbejdernes trivsel på byggepladsen, hvilken gøres ved hjælp af en spørgeundersøgelse i forbindelse med at et byggeprojekt afsluttes. Alle repræsentanter i sikkerhedsudvalget bedes senest i uge 8 maile min. 5 relevante spørgsmål vedrørende byggepladsevaluering til HeH. Det på mødet udleverede skema er kun en råskitse, som ikke nødvendigvis behøver at være udgangspunktet for undersøgelsen. Det er ønsket at alle åbne spørgsmål kan kastes i hatten og at vi derefter finder de rette spørgsmål og den rette metode til at gennemføre undersøgelsen. I forbindelse med de nye mål, skal Arbejdsmiljøledelseshåndbogen tilrettes, med henblik på kortlægning, forebyggende tiltag og målbarhedskriterier Halvårskontrol af håndværktøj og stiger foretages i uge 9. Gældende strips bliver gule. Alt materiel er forsynet med Husnummer, således at identificering og registrering samtidig kan foretages. Det er byggeleders ansvar at værktøjet til enhver tid er efterset og mærket korrekt Arbejdsmiljøudvalget minder om, at man husker at bruge GULE markeringsveste. Byggeledere og sikkerhedsrepræsentanter skal forlange dem anvendt, så snart det skønnes, at de kan forbedre sikkerheden. Vestene kan bestilles via PS Opsummering af uddannelsessituationen siden sidste sikkerhedsudvalgsmøde: 1 person er tilmeldt Arbejdsmiljøuddannelsen. Byggelederne skal være opmærksomme på at alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter på byggepladserne, skal have arbejdsmiljøuddannelsen. Husk at vi skal have en kopi af certifikatet. 2

3 TKS s meddelelse på sidste møde, om at der ikke bliver tid til at gennemføre det foreslåede kursus i Løfteteknik på Gå-Hjem-møde vi afventer hans alternative løsning. (Punktet gentaget fra sidste møde.) Kursuslister skal holdes opdaterede, således at man på et hvert tidspunkt har overblik over hvilke kompetencer vi råder over. Det er aftalt at HEH & THH drager omsorg for at dette sker i fremtiden. Det blev aftalt på mødet, at der skal laves et kursuskatalog for relevante kurser. Vi skal i fællesskab samle materialet, hvorfor alle bedes sende en mail til HeH med forslag snarest. Arbejdsmiljørepræsentanter som har sæde i Arbejdsmiljøudvalget skulle i henhold til den nye Arbejdsmiljølov senest 1. oktober 2011 have gennemgået 1,5 dages kompetencegivende uddannelse. Siden sidste møde har TKS deltaget i et 2 dages kursus om konflikthåndtering og HeH har taget uddannelsen som sikkerhedskoordinator hos Alectia. Hermed skulle vores forpligtigelse være opfyldt HEH skal tilsendes alle byggemødereferater og alle sikkerhedsmødereferater på mail. Der er byggeledernes ansvar at dette sker Servicesvende og formænd har nu fået udleveret pc ere. I den forbindelse ønskes Arbejdsmiljøhåndbogen og Opslagsværk for byggeledere og tømrerformænd (de grønne mapper) lagt ud på hjemmesiden, så materialet altid er tilgængeligt. HeH ser på hvilket materiale det er muligt at formidle på denne måde og præsenterer en løsning i løbet af foråret Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet blev foretaget i oktober Man skal være opmærksom på at der i den eksisterende bygningsmasse kan forekomme skadelige stoffer som PCB, bly og asbest. PCB kan forekomme i fugemasse, men kan også findes i nogle malingstyper. Skadevirkninger kan opstå ved indånding af afdampning fra blødgøreren i materialet. Bly kan forekomme i ældre malingstyper. Her er det indånding af blyholdigt støv, som er skadevoldende. Støv opstår under nedrivning eller ved slibning eller anden bearbejdning af overflader. Regler for håndtering er nogenlunde ens for alle 3 stoffer. Tilstedeværelse af de skadelige stoffer kan alene konstateres ved prøveudtagning og analyse. Man kan selv teste for bly, ved at anvende et test-sæt. Virksomheden råder over 3 test-sæt. Ved henvendelse til HEH, kan man få testet overflader for blyforekomst Der er indgået aftale med Mascot og Carl F om arbejdstøj. Der er blandede meninger om selve bestillingssystemet, ligesom et begrænset udvalg af tøj, logoets placering anbefales at blive taget op til revision. Der er indkaldt til møde med Mascot og repræsentanter fra Arbejdsmiljøudvalget i februar Alle spørgsmål vedr. arbejdstøj skal foregå til THH De grønne tavler SKAL anvendes til relevant oplysende materiale, - og fra byggeplads start! (Løftediagram, Plan for byggepladsens indretning, plan for PSS, sikkerhedsrunderinger m.v.) I forbindelse med at vi nu er to firmaer som færdes på matriklen, skal det pointeres at det er NHH standard på arbejdsmiljøområdet som er gældende for alle som benytter værkstederne her. 3

4 102.3 SIKKERHEDSGRUPPERNE Vedr. Sundhedsordning Pension Danmark: Alle timelønnede kan gøre brug af denne sundhedsordning som er en del af overenskomsten og gennem Pension Danmark. Det fungerer på samme måde, som hidtil. Se mere om ordningen på flg. link: BEHANDLING AF ULYKKER I PERIODEN Der er siden sidste arbejdsmiljøudvalgsmøde sket 3 arbejdsulykker. Hertil kommer 2 ulykker som ikke blev behandlet på sidste møde og de bliver derfor behandlet her: En medarbejder snublede over en bunke murbrokker og vred om på knæet. Over de næste uger forværredes symptomerne og medarbejderen er efterfølgende blevet opereret i knæet. Der henstilles til at adgangsveje holdes ryddede og at man færdes på de anviste færdselsvej på byggepladsen. En medarbejder fik snitsår i hånden, efter at en glasrude splintrede under montering i skinnesystem. Ved håndtering af glas skal der altid benyttes handsker. En medarbejder blev ramt i ballen / hoften af søm fra paslodde papsømpistol i forbindelse med tagpaparbejde. En kollega snublede og sømpistolen går af og rammer medarbejderen. Der henstilles til at udvis større opmærksomhed og forsigtighed ved arbejde på tag. En medarbejder skulle transportere et 131 kg tungt vindue sammen med nogle kollegaer, og får belastet knæet i denne forbindelse. Smerter i knæ fortsætter over et par måneder og medarbejderen bliver opereret i december. Der henstilles til yderligere omhyggelig planlægning i forbindelse med tunge løft. En medarbejder får tung jerndør væltet ned over skinnebenet, og skal forbi skadestuen og have en flænge syet. I forbindelse med kraftigt blæsevejr vælter døren netop som medarbejderen runder det sted hvor døren er sat til opbevaring af anden entreprenør på byggepladsen. Der henstilles til at oplagret materiale altid snurres ordentlig fast, således at det ikke er til fare for forbipasserende. Opmærksomhed i forbindelse med sikkerhedsrundering bør skærpes på dette område. En medarbejder skal sætte en kutter på fræser på værksted og hånden smutter da han er ved at spænde. Medarbejderen får en flænge på ydersiden af hånden. Det anbefales at udvise større forsigtighed ved arbejde med maskiner REGISTRERING AF TÆT-PÅ ULYKKER I PERIODEN Der er ikke indrapporteret Tæt-på-Hændelser i perioden SIKKERHEDSRUNDERINGER Det indskærpes, at byggeledere, formænd og sikkerhedsrepræsentanter i fællesskab har ansvaret for, at runderinger bliver foretaget. Runderinger skal foretages i alle ulige uger på pladser, som har en sikkerhedsgruppe eller, hvor vi er hovedentreprenør. Runderingsskemaet udfærdiges i 2 eksemplarer: Det ene ophænges på den grønne tavle. Det andet afleveres på kontoret til PS. PS og HeH er ikke tilfreds med indsatsen på området. 4

5 102.7 STOFFER OG KEMIKALIER Det er byggeledernes pligt at sørge for, at positivlister med datablade distribueres til byggepladser og servicevogne. Husk at indberette nye kemikalier, som måtte anses nødvendige for det pågældende arbejdes udførelse. Alt arbejde skal så vidt muligt udføres ved anvendelse af materialer som er nævnt i Positivlisten, men kommer der nye kemikalier til, skal de efter sikkerhedsudvalgets godkendelse opføres på listen. PS kan give midlertidig tilladelse til anvendelse. Positivlisten er ikke ændret i perioden. Der kræves ifølge ny lov, tilladelse fra Arbejdstilsynet til at anvende BORACOL. Vi har tilladelsen. Tilladelsen opbevares hos os, men Carl Ras og Sanistål har en kopi liggende, således at vi med henvisning til vores firma vil kunne købe materialet der SUNDHEDSFREMME Spinning afholdes hver torsdag Kl sæsonstart d Spinning er underholdende motionering. Arrangementet er en succes, hvor medarbejdere møder frem hver gang. Der er stadig plads til at flere kan tilmelde sig. Tal med Sanne (SK) og tilmeld dig Formandsmøder fortsætter Der afholdes stadig kvartalsmøder i Service-afdelingen Der blev afholdt juleafslutning den 22. december for alle ansatte med glögg og æbleskiver samt lotteri med fine præmier. Billeder herfra kan ses på NHH hjemmeside under medarbejder login OPFØLGNING APV Det indskærpes at Standard- APV alene er en hjælp, men at APV derudover skal være pladsspecifik. Det vil sige, at særlige forhold på pladsen altid skal behandles i Dialog-APV. Pladsledelsen og de ansatte udarbejder denne sammen. Vær opmærksomme på dette punkt EVENTUELT Husk at medarbejder- log-in på vores hjemmeside er: Bruger-log-in: test Pass-word: test 5

6 Arbejdsmiljøhandlingsplan for N.H. Hansen & Søn A/S. Problem Emne Løsnings forslag Handling Tid Ansv. 1. APV Forebyggende Løbende forbedring Løbende Pågår Alle 2. Maskinmærkning Kontrol af værktøj Maskinoptælling + maskinmærkning udføres samtidigt. Sikkerhedskontrol. Uge 9 Byggeledere/ Formænd 3. Kurser Uddannelse Se referat Pågår. MHR/PS/HEH/ 4. Arbejdsmiljømøder i Serviceafdelingen Forebyggelse, uddannelse, forbedring. Faste møder med dagsorden. Kvartalsmøder Emnesøgning. Pågår MM/PS 5. Kemihåndtering Positivliste Revision Er gennemgået i oktober Løbende MM/PS Adm. 6

7 6. Værkstedsrundering Forebyggende Foretaget PS/MM 7. Arbejdsmiljømål Forbedring Nye mål fastlagt Formulering af Forebyggelse, målbarhed Uge 44 MHR/ PS/HEH/Byggeled ere/medarbejdere. 8. Formandsmøder Forbedring Kvartalsmøder Emnesøgning Pågår PS/SPH/ MHR 9. Certificering Forbedring Ext. audit Foretaget PS/TKS/MHR/HE H/ Byggeledere/Formænd/Sirep. HeH/SK/

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere