OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING"

Transkript

1 OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI

2 DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET.. side 3-4..side 9-10 FYSISKE HELHEDSPLANER BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER......side 15 side 5-6. side OMRÅDETILGANG BEBOER- SAMMENSÆTNING DEN KOMMUNALE JOKER side 7-8 side side 16

3 BOLIGSAMARBEJDET OG SAMSKABELSE [ De 9 boligorganisationer bag boligsamarbejdet i Odense arbejder på at styrke områder, hvor de har konkrete interesser i en fælles dagsorden samt at skabe et stærkere samarbejde omkring fælles problemer og løsninger. Samtidig er Odense Kommune ved at lave en ny almenstrategi for kommunens samarbejde med den almene boligsektor i kommunen. De to processer - konkretisering og styrkelse af Boligsamarbejdet samt formulering af Odense Kommunes nye almenstrategi hænger sammen. Formålet med denne skrivelse er at beskrive de områder, hvor de almene boligorganisationer vil være proaktive i forhold til: 1) Egne, fælles målsætninger 2) Odense Kommunes politikker og strategier. I Boligsamarbejdet tror vi nemlig på, at fælles udfordringer kræver fælles løsninger. ] Side 1

4 BOLIGSAMARBEJDET FÆLLES RETNING I Boligsamarbejdet tror vi, på at fælles udfordringer kræver fælles løsninger I Boligsamarbejdet arbejder vi på i fællesskab at styrke det boligsociale arbejde I Boligsamarbejdet arbejder vi for at udvikle rammerne for at kunne skabe trygge, konkurrencedygtige og attraktive almene boliger I Boligsamarbejdet vil vi i samarbejde med Odense Kommune bidrage til livskvalitet og grøn vækst i udviklingen af Odense fra en stor dansk by til dansk storby Side 2

5 NYBYGGERI [ VÆRDI Nybyggeri skaber værdi for boligorganisationerne og Odense Kommune, fordi der etableres nye, billige og attraktive boliger, som kan understøtte et positivt image både for Odense by og den almene sektor. Nybyggeri tilfører kvalitet til eksisterende afdelinger, kvarterer og byområder. Nybyggeri kræver at der tænke s i nye løsninger i forhold til energi, klima og arkitektur. Alle elementer, der gør boligerne interessante og tiltrækkende for et blandet beboersegment. Alment boligbyggeri repræsenterer byggeri, der tager ansvar og understøtter Odense som en bæredygtig by. SAMARBEJDE Fordelingen af kvoter til alment byggeri er en kilde til konflikt på boligsiden: "hvem løber med kvoterne denne gang"? Der er brug for klare spilleregler hvis det strategiske samarbejde med Odense Kommune skal styrkes. Boligsamarbejdet ønsker derfor: At der skabes gennemsigtighed i forhold til kvoteudvælgelser, bedre spilleregler og at der også i fremtiden udvikles strategier i fællesskab At være med til at skabe innovation i byggeriet gennem fokus på en områdebaseret tilgang. ] Det mest hemmelige det er, hvem der får den næste byggeopgave så det gør det svært at samarbejde om Side 3

6 NYBYGGERI man kunne koble områdefornyelse og nybyggeri skabe innovation i byggeriet udvikle på en strategi, der kan skabe gennemsigtighed Boligsamarbejdet tager et socialt ansvar - det er et strategisk argument for at kræve flere kvotetildelinger Side 4

7 FYSISKE HELHEDSPLANER [ VÆRDI Boligsamarbejdet vil gerne være med til at lave en model for investeringer i fremtidssikring af de almene boliger. Det giver mulighed for at skabe flere attraktive almene boliger. På den måde bidrager Boligsamarbejdet til at løfte Odenses brand, image, bykvaliteter og gør bosætning attraktivt for en bred skare af målgrupper. Det ligger i den almene sektors DNA at tænke bæredygtigt på alle niveauer - det er til gavn for vore beboere og understøtter Odenses Kommunes vision. SAMARBEJDE Det er Boligsamarbejdets ønske, at kommunen tager teten og skitserer mål og rammer for områdefornyelser. På den måde kan Boligsamarbejdet bedre sørge for, at de midler der søges til fysiske og boligsociale helhedsplaner tænkes ind i kvarterløftsplaner eller store byområdefornyelser. Boligsamarbejdet ønsker derfor Transparent sagsbehandling og en koordineret tilgang til et samarbejde om fysiske helhedsplaner som element i byudviklingsplaner. En gennemsigtig procedure og plan for bystrategiske udviklingsarealer og ønske for disse ville kvalificere boligorganisationernes arbejde med at beskrive projekter vedrørende nybyggeri og renoveringer, således at de spiller sammen med Odense Kommunes ønsker for byens udvikling og det vil mindske ressourcespild i boligorganisationerne. ] Vi skal tale med én stemme og det er en udfordring, for vi er mange, der skal blive enige Side 5

8 FYSISKE HELHEDSPLANER skab åbenhed det kan mindske ressourcespild find en ny model for investering i fremtidssikring nogle af boligorganisationernes afdelinger ligger side om side der er et stort potentiale for samarbejdet, hvis vi tænker i områdefornyelser Side 6

9 OMRÅDETILGANG [ VÆRDI: I Byaftalen aftalte vi at samarbejde om at styrke områdetilgangen. Fokus på løft af byområder kan dog med fordel styrkes og udvikles endnu mere i et koordineret samarbejde mellem Boligsamarbejdet og Odense Kommune. I Byaftalen står der, at arbejdet med områdetilgang skal skabe et helhedsorienteret løft af et afgrænset område, hvor parterne indgår et forpligtende samarbejde om at udvikle og gennemføre det fælles løft for at styrke borgernes livskvalitet og gøre området mere bæredygtigt." Det vil vi gerne være med til. Boligsamarbejdet vil med områdetilgangen gerne være med til at udvikle byområder både fysisk og socialt. Det giver værdi, fordi det skaber både økonomisk, klimamæssigt og socialt bæredygtige by- og boligområder. Og det giver i sidste ende attraktive boligområder med glade beboere. SAMARBEJDE: Det er Boligsamarbejdets ønske at: Odense Kommune prioriterer områdetilgang gennem en klar politisk vision for prioriterede by- og boligområder samt skitserer, hvordan dette hænger sammen med kommunens øvrige politiske strategier. At kommunen aktivt arbejder for at rejse kvarterløftsmidler til områder, som har brug for det eksempelvis Bolbro. At der skabes en gennemsigtig procedure og plan for bystrategiske udviklingsarealer og ønsker for disse. Dette vil kvalificere Boligsamarbejdets mulighed for at understøtte områders udvikling gennem bidrag med relevant viden, samt boligsociale- og fysiske helhedsplaner, der understøtter områdets udvikling. Der bliver skitseret en klar og gensidigt forpligtende strategi for områdefornyelse. ] Side 7

10 OMRÅDETILGANG skab små projekter på tværs i lokalområder koordineret tilgang til fysiske ændringer klar gensidig, forpligtende strategi for områdefornyelse Side 8

11 TRYGHED [ VÆRDI: Tryghed er i sig selv en stor værdi for beboerne og for boligorganisationerne. Utrygge boligområder skaber utrygge beboere og lejligheder, der er vanskelige at leje ud. Analyser viser, at utryghed nøje hænger sammen med økonomisk og social udsathed. Utrygheden i byens udsatte boligområder skyldes derfor langt fra alene de fysiske forhold og det reelle billede af utryghed. Derfor er løsningerne på utrygheden ikke entydige, hvilket gør samarbejdet omkring tryghedsskabelse endnu vigtigere. Det er vigtigt, at tryghed og tryghedsskabende initiativer tænkes ind i nybyggeri. Tryghed skaber nemlig handlekraft er du ikke tryg, så bliver du passiv. Tryghed hænger altså ikke kun sammen med kriminalitet det handler også om, at skabe fysiske sammenhænge i området - at skabe trygge rammer for det sociale liv. Derfor har Boligsamarbejdet fokus på tryghed og samarbejder gerne om initiativer, der kan være med til at øge den oplevede tryghed i Odenses boligområder. SAMARBEJDE: Det er Boligsamarbejdets ønske, at: Odense Kommune løfter kvaliteten af samarbejdet omkring tryghedsskabende indsatser ved at: Lave en fælles udredning på emnet. Hvilke tryghedsperspektiver kan vi samarbejde omkring og hvordan? Vedbliver med at prioritere den almene deltagerkreds i tryghedsskabende fora Præcisere forventninger til de almene repræsentanters roller og bidrag i disse fora Rette samlet henvendelse til Boligsamarbejdet vedrørende samarbejde om forebyggende og tryghedsskabende indsatser i Odense Stille viden til rådighed, når tryghed skal tænkes ind i den fysiske planlægning af almene boligområder. ] Tryghed, fysisk planlægning og boligsociale udfordringer hænger sammen. Derfor skal vi arbejde sammen med kommunen for at skabe løsninger. Side 9

12 TRYGHED tænk tryghed ind i nybyggeri tryghedsvandringer med afdelingsbestyrelsen og beboerne Side 10

13 BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER [ VÆRDI: Boligorganisationerne er med til at skabe værdi for Odenses borgere. Når der opnås midler fra Landsbyggefonden tilfører boligorganisationerne og Odense Kommune økonomiske midler til de udsatte boligområder og til Odense som bysamfund. Samarbejdet med Odense Kommune om social udvikling i vore udsatte boligområder skaber værdi for beboerne i de almene boligområder og for Boligsamarbejdet, fordi samarbejdet bidrager til at øge beskæftigelse, sociale kapital og social udvikling i områderne. Det boligsociale område danner basis for samskabelse og velfærdsinnovation til gavn for begge parter. Og det kan blive endnu bedre, hvis vi sammen skaber løsninger, som kan forankres i driften i både kommune og boligorganisationer. SAMARBEJDE: For at styrke og kvalificere det boligsociale arbejde ville en udvikling hen imod en beskrivelse af en Odensemodel for organisering og udvikling af boligsociale helhedsplaner samt samarbejde omkring indsatser i områderne være ønskværdig. Det er Boligsamarbejdets ønske at: De boligsociale indsatser fortsat forankres bredt i den kommunale forvaltning Der er en klar politisk vision for de udsatte byområder i Odense At succesfulde aktiviteter som igangsættes i de boligsociale helhedsplaner i et samarbejde med kommunen, om muligt forankres i den kommunale drift At samskabelse og velfærdsinovation sker igennem udvikling af projekter i et samarbejde mellem kommune og boligsociale indsatser, hvor MindLab sættes i spil til gavn for beboere i almene boligområder og borgere i Odense Kommune. At den kommunale kernedrift fortsat prioriteres og styrkes i de udsatte by- og boligområder, så de kan bidrage til at løfte områdets beboere og tiltrække nye til området. ] Side 11

14 BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER den boligsociale helhedsplan kan være afprøvning af forskellige indsatser og aktiviteter men man burde stille krav til kommunen om at drive tiltagene videre efter endt men succesrig prøveperiode den boligsociale opgave skal løses i et samarbejde mellem kommunen og Boligsamarbejdet Side 12

15 BEBOERSAMMENSÆTNING [ VÆRDI: En beboersammensætning, der afspejler sammensætningen af beboere i det omkringliggende samfund er at foretrække. Det giver grobund for tryghed og bæredygtig social udvikling og det er naturligvis i alles interesse. Der er mange måder at arbejde med ændringer af beboersammensætning på. Man kan gøre det nemt for tilflyttere at bo alment, ved at skabe udlejningssamarbejder mellem forskellige interessenter eksempelvis SDU og de almene boligorganisationer. Man kan investere i fælles opnotering, så der kun er ét sted tilflytterne skal henvende sig for at finde ledige almene boliger i Odense. Man kan arbejde med strategisk brug af anvisningsretten. Man kan arbejde med at bruge fleksibel udlejning, og man kan arbejde med at skabe forskellige boligtyper i boligområderne både i nybyggeri og i fysiske renoveringsplaner. SAMARBEJDE: Der er mange greb, der kan tages i brug, når man ønsker at arbejde med at ændre på beboersammensætningen i almene boligområder og derigennem byområder. Det er Boligsamarbejdets holdning at et af de greb som Boligsamarbejde og kommune kan tage i bruge er: Etablering af et strategisk samarbejde om anvisningsretsproceduren. At der gøres et forsøg på at arbejde mere strategisk med etablering af udlejningssamarbejder ] Anvisningsretten bliver den overhovedet brugt strategisk? Side 13

16 BEBOERSAMMENSÆTNING strategisk samarbejde om anvisninger forsøg med udlejningssamarbejde Side 14

17 ORGANISERINGSSPORET [ Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Odense Kommune har udviklet sig siden styringsreformens introduktion i Byaftaleprocessen og den løbende styringsdialog er de to centrale omdrejningspunkter for samarbejdet, som yderligere er styrket med Boligorganisatorisk Fællessekretariats oprettelse i I dag er der mange personlige kontakter på tværs af kommune og boligorganisationer. Senest er Odense Kommunes strategi for nybyggeri et virkemiddel, der fremmer det strategiske samarbejde. Boligsamarbejdet mener, at der er brug for et overblik over samarbejdsfora og en reorganisering af samarbejdsflader for at udmønte konkrete resultater under den kommende samarbejdsstrategi. Forskellige indsatser giver forskellige muligheder, som kan udmøntes i politiske strategier, overordnede mål, handleplaner og konkrete handlinger. For at indsatser bliver mulige, der følges op på udvikling og resultater forankres i driften må der etableres de rette koordinerende og styrende samarbejdsfora på: Politisk niveau Taktisk niveau Operationelt niveau Kun på den måde, får vi et ligeværdigt samarbejde, som kan styrke Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby. ] Side 15

18 CIVILSAMFUNDET [ VÆRDI: Der er stort kommunalt fokus på en styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i blandt andet det sociale arbejde. I den almene boligsektor tager vi allerede et socialt ansvar i vore boligområder og arbejder aktivt for at sætte frivillige aktører og virksomheder i spil ude i vore boligområder. Vi stiller muligheder for personlig udvikling til rådighed for vore beboere, vi øger beskæftigelsen gennem aftaler, og vi bidrager til at højne det sociale liv i Odense. Men vi ved også, at vi kan blive endnu bedre til at arbejde med at synliggøre, udvikle og i spilsætte det frivillige arbejde som pågår i vores organisationer hver dag i kraft af beboerdemokrater, beboerkonsulenters brobygning osv. Vi vil derfor udvikle et koncept for, hvordan vi kan arbejde med frivillighedsregnskaber, sådan at vi kan få synliggjort hvilke ressourcer vi kan bidrage med når Odense Kommune sætter sving i civilsamfundet. SAMARBEJDE I Boligsamarbejdet mener vi: At vil man I kommunen arbejde for øget inddragelse af civilsamfundet, giver det god mening at satse på flere boliger i det almene segment fremfor hos private investorer, der ikke ser det som en af deres kerneopgaver at arbejde med demokrati og empowerment af beboere. ] Side 16

19 DET GODE EKSEMPEL PÅ GODT SAMARBEJDE [ Boligorganisationerne samarbejder med kommunen og en lang række erhvervsvirksomheder om at øge beskæftigelsen i vore almene boligområder og på Fyn generelt. Det sker i en erkendelse af, at de ansvarlige parter har en fælles interesse for at løfte beskæftigelsesområdet og fordi vi ved, at beskæftigelse traditionelt et tungt område at løfte - alene. I Boligsamarbejdet vil vi gerne være med til at løfte en del af beskæftigelsesopgaven både gennem indsatser i boligsociale helhedsplaner, men også ved tilkendegivelse af vores hensigter gennem hensigtserklæringer om indgåelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i form af frivillige partnerskabsaftaler og naturligvis indgåelse af selvsamme aftaler. Samarbejdet om at øge beskæftigelsen giver værdi for Boligsamarbejdet, kommune og erhvervsvirksomheder fordi: Det giver bedre muligheder for gode livsvilkår for beboerne i udsatte boligområder Det giver øget beskæftigelse på Fyn Det giver flere kvalificerede kandidater, som erhvervsvirksomheder kan rekruttere, når byggeriet snart boomer på Fyn Det er ikke hokus-pokus det er win win. ] Side 17

20

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler.

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dagsorden Møde i Boligsamarbejdet den 5/3 2014 16.30-19.30 I konferencelokalet hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. 1. Boligsamarbejdet Fælles retning (ca. 2 timer) Vi afholder en workshop, som

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE INDHOLD Indledning 3 Handlingsplan 2017 5 Pejlemærke 1 5 Pejlemærke 2 9

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance gladsaxe.dk Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted at bo og vokse op. Det skal det blive ved med at være. Der er dog områder i kommunen,

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds

Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds København vokser kraftigt, og i 2030 vil der være ca. 100.000 flere indbyggere end i 2019. Københavns Kommune og BL 1. kreds har set, hvordan

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2016 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2016 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2016 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE INDHOLD Indledning 3 Handlingsplan 2016 5 Pejlemærke 1 5 Pejlemærke 2 10

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet

Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet Dagsorden Onsdag den 22. januar 2014 fra 16.30-18.30 hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C 30. januar 2014 Rikke Marie Rau rmr@bf-odense.dk Tlf: 2138 4399 Vestre

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Indkomsterstattende Ydelser/pension

Indkomsterstattende Ydelser/pension Fællessekretariat Viborg Et samarbejde mellem Boligselskabet Viborg, Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Viborg Kjellerup & Viborg Kommune Ansøgning til Landsbyggefonden September 2011 Udarbejdet

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Almene boliger i Aarhus

Almene boliger i Aarhus 13. NOVEMBER 2018 Almene boliger i Aarhus - Aftale mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri 1. Den blandede by er en fælles opgave BL s 5. kreds og Aarhus Kommune har tradition

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016 2020 Mission vision - værdier for Klik her! - og indsæt forsidefoto 1 INDHOLD Mission - Vision - Værdier MISSION... 3 VISION... 3 VÆRDIER... 3 VIBOs værdier RUMMELIGHED... 4 TRYGHED...

Læs mere

Opsamlingen fra workshoppen udkommer som bilag til referatet.

Opsamlingen fra workshoppen udkommer som bilag til referatet. Dagsorden Velkomst ved Formand Flemming Jensen. Præsentation af 1. Boligsamarbejdet Fælles retning (ca. 2 timer) Vi afholder en workshop, som skal være med til at afklare og præcisere Boligsamarbejdets

Læs mere

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP Danske FunktionæresBoligafdelings afdelinger i Høje-Taastrup Charlottegården Gadehavegård Sportorno Charlottegården Opførelsesår: 1975 405

Læs mere

Vollsmose. Fra udsat boligområde til bydel i Odense

Vollsmose. Fra udsat boligområde til bydel i Odense Vollsmose Fra udsat boligområde til bydel i Odense Dagsorden Vollsmoses historie Fakta om Vollsmose i dag Vollsmose Sekretariatet - et partnerskab Et indblik i Vollsmose Sekretariatets arbejde Gåtur i

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds

Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 14-10-2014 Bilag 1: Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds 2015-2018 Københavns almene boliger har spillet og vil

Læs mere

fremtidens almene boligområder

fremtidens almene boligområder samarbejde om fremtidens almene boligområder v. vicedirektør Maj Green, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune Vores kommune skal være et godt sted at bo Varieret boligudbud Mobilitet på boligmarkedet

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Strategi AAB Silkeborg

Strategi AAB Silkeborg Strategi AAB Silkeborg 2016-2020 AAB Silkeborg- Attraktive Almene Boliger - Transparente i alle sammenhænge Vi er stolte af AAB Silkeborgs mission. Den inspirerer og forpligter. Fremtiden vil være præget

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

VESTKYSTEN VISER VEJEN

VESTKYSTEN VISER VEJEN VESTKYSTEN VISER VEJEN INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION AF RÅDGIVERNE TIL UDARBEJDELSE AF: STRATEGISK-FYSISKE UDVIKLINGSPLANER Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Introduktion

Læs mere

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag Økonomiudvalget 18.06.2013 Punkt nr. 140, 20. bilag juni 2013 1 Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED fsb OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 26. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED fsb OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 26. MARTS 2014 1 Deltagere: fsb Bjarne Larsson Pia Nielsen Terkel Kunding Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Morten Boje Carina Wedell Andersen Ole Bjerregaard Louise Høyer Fie Cathrine Støttrup Olsen (ref.)

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab 2018-2021 1 1. Aftale om Folehaven Tryghedspartnerskab Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Erfaringsgruppe 4. Videre forløb

Erfaringsgruppe 4. Videre forløb Erfaringsgruppe 4 Videre forløb Erfaringsgruppe 4 videre forløb På det sidste erfaringsgruppemøde skal gruppen finde fælles arbejdsområder til videre samarbejde, med fokus på anbefalingerne fra AlmenNet

Læs mere

Beslutning DEL planlægges og afvikles som beskrevet i notat vedlagt dagsorden til mødet.

Beslutning DEL planlægges og afvikles som beskrevet i notat vedlagt dagsorden til mødet. Dagsorden Møde i Boligsamarbejdet den 2/4 2014 16.30-18.30 I bestyrelseslokalet hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. 1. Præsentation ved Jan Johnny Sørensen Fyns politi På baggrund af drøftelse

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN HANS SKIFTER ANDERSEN Min opgave Hvad betyder Regeringens forslag for bosætningen? Hvor flytter

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Vejen Byråd Politikområder

Vejen Byråd Politikområder Vejen Byråd 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Foto: Colourbox og Vejen Kommune Ordrenr.: 863-18 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2018 Vejen Byråd Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer. GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet NOTAT Bilag 2: Ejerstrategi for almene boliger Dato: 17. oktober 2017 Af: Jesper Graff Thøger Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel VOLLSMOSE Fra udsat boligområde til bydel Fra VOLLSMOSE belastende FAKTA til bidragende bydel Helhedsplanen i Vollsmose skal via lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

STRATEGI. MÅL og frem mod BO-VEST

STRATEGI. MÅL og frem mod BO-VEST STRATEGI MÅL og frem mod 2022 BO-VEST STRATEGI OG MÅL FREM MOD 2020 Det strategiske fundament for BO-VESTs arbejde er vores mission, vision og værdier. Mission Vores mission, det som BO-VEST er sat i verden

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

Lokal case v. FAB. BL og Almennet ERFA møde 19. marts 2019, Middelfart

Lokal case v. FAB. BL og Almennet ERFA møde 19. marts 2019, Middelfart Lokal case v. FAB BL og Almennet ERFA møde 19. marts 2019, Middelfart FAB Fyns Almennyttige Boligselskab, etableret i 1946 FAB har 95 boligafdelinger med 8.950 boliger 136 411 554 Ca. 110 ansatte: 45 administration,

Læs mere

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus Program Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! Centralværkstedet i Aarhus Årskonferencen handler om velfærd. Vi sætter fokus på hvordan de boligsociale indsatser bidrager til

Læs mere

Naboskab, inklusion & fællesskab i boligområdet

Naboskab, inklusion & fællesskab i boligområdet Naboskab, inklusion & fællesskab i boligområdet Lokale erfaringer fra samarbejdet med den boligsociale indsats Ida Kunov-Kruse Medlem af afdelingsbestyrelsen Billeder lånt fra fsb og Beboerprojekt Bispebjergs

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

BYEN TIL VANDET. Politisk målsætning. Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst.

BYEN TIL VANDET. Politisk målsætning. Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst. VI TØR GÅ NYE VEJE Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed BYEN TIL VANDET Langsigtet planlægning

Læs mere

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale 2017-2020 Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Hvordan får vi alle med i lokale fællesskaber?

Hvordan får vi alle med i lokale fællesskaber? Hvordan får vi alle med i lokale fællesskaber? Hvorfor er det vigtigt at få alle med? Fordi: Inkluderende frivillige fællesskaber i civilsamfundet kan understøtte, at udsatte borgere i højere grad får

Læs mere

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi

Frederiksbergs Frivillighedsstrategi April 2013 Frederiksbergs Frivillighedsstrategi Kære borger, frivillig, medarbejder og samarbejdspartner. Frederiksberg er hovedstadens sunde, pulserende og grønne hjerte. Det skyldes ikke mindst byens

Læs mere