Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom)."

Transkript

1 tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads Akt: Skab Nr. Y63 (Udfyldes af Dommerkontoret) (i København Kvarter) Bygrunde. eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting- Bopæl: Præstø Kommune. Købers bogen, Art, Nr., Ejerlav, Kreditors Sogn. Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): LANDSRETSSAGFØRER H. JUULSGAARD NÆSTVED Stempel: Kr. Cire. Stempeltakst lob Kr. 4o Øre Præstø Amt, den 13. Nov ENDELIGT SKØDE. Prætø Amtskommune ved sin medunderskrevne Formand endeligt skøder og overdrager herved til PRÆSTØ KOMMUNE _D_463 A A den Amtskommunen tilhørende Andel nemlig tre Fjerdedele af Ejendommen Matr.Nr.115 af Præstø Købstads Bygrunde, skyldsat for Hartkorn 1* Alb., sadledes at Præstø Kommune, der i Forvejen ejer en Fjerdedel af Ejendommen, herefter staar som.erieejer af denhe Ejendom, der benyttes som Raad- Ting- og Arresthus. Overdragelsen sker paa følgende Vilkaar: Overdragelsen omfatter Ejendommens fulde Tilliggende af Areal 5o7 M 2- med Bygninger, disses grund- mur- & nagelfaste Tilbehør, herunder Kakkelovne, Komfur og indmuret Vaskekedel, alle tekniske Installationer, samt alt til Ejendommens Drift hørende løst og fast Inventar, forsaavidt dette tilhører Præstø Amtskommune. 2. Overdragelsen finder Sted fra 1. April 1941 at regne, og Ejendommen med Tilbehør henligger fra denne Dato for Erhververens Regning og Risiko i enhver Henseende, navnlig ogsaa i Ilde- Bestillings- Formular C Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

2 brandstilfælde. 3. Overtagelsesdagen er Skæringsdag for alle af Ejendommen gaaende Skatter og Afgifter, der fremtidig udredes af Præstø Kommune. 4. Samtlige med Overdragelsen forbundne Omkostninger. udredes af Præstø Kommune. 5. For Overdragelsen betales intet Vederlag. 6. Overdragelsen sker med Indenrigsministeriets Samtykke:og iøvrigt paa de i Indenrigsministeriets Skrivelse af 11. Januar d.a. indeholdte Vilkaar, med hvilke Præstø Kommune som Erhverver erklærer mig bekendt. 7. Ejendommen med Tilbehør overdrages Præstø Kommune i den Stand, hvori den nu er og forefindes, og med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Præstø Amtsraad og Præstø Kommune i Forening, hvorved bemærkes, at der ikke findes tinglyst Servituter paa Ejendommen. 8. Af Hensyn til Stempel- & Gebyrberegningen bemærkes, at Ejendomsskyldsværdien- af den samlede Ejendom udgør Kr l,-:-. Præstø Amtsraad, Næstved, den 9. Oktober Som Modtager: Toft I Præstø Byraad, den 14. Oktober H. Carøe Chr. Thorborg Kai Petersen Viggo Poulsen B.S. Ingemann Chr. /522. Johansen Niels Olsen Frits Jensen E. Iversen Hansen

3 STEMPELBEREGNIN G. Ved foranstaaende Dokument overdrages 3/4 af Ejendommens Værdi, der er ansat til ialt Kr., altsaa Kr.. Heraf beregnes Stempel efter 1. Kl. Taxt med 1% = lo5 Kr. Næstved, den 21/lo For Parterne H. Juulsgaard Det attesteres, at fornævnte Ejendom ikke er noteret som en Del af en samlet fast Ejendom. Ved Ansættelse til Ejenddmsskyld andrager Vurderingssummen Kr. Grundværdien... 4.loo Kr. Fradrag i H.t. 52 i Lov af 2o/ om Grundstigningsskyld Kr. 0. (Løbe Nr. 121 ved 8. alm. Vurd.) Præstø Kommunekontor, den 2/ Juel Andersen. Afskrift. INDENRIGSMINISTERIET. K.K.J.Nr /194o. X(~,zrz.z.i. 0(4~,(7. I den senest i Skrivelse af 9. December 1940 omhandlede Sag har Hr. Amtmanden paa Præstø Amtsraads Vegne anholdt om Indenrigsministeriets Samtykke til, at Præstø Amtskommune overdrager den Amtskommunen tilhørende Andel (tre Fjerdedele) af Ejendommen Matr.Nr. 115 af Præstø Købstads Bygrunde, der benyttes som Raadting- og Arresthus, til Præstø Købstadkommune. Det er et Vilkaar, for Overdragelsen, at Amtskommunen yder et Tilskud paa højst Kr., til delvis Dækning af Udgifterne ved Opførelsen af en Politigaard i Præstø, at Amtskommunen udreder Udgifterne, der er anslaaet til Kr., til Indretning og Montering af Retssalen i Præstø Raadhus, at der indrømmes Amtsraadet Ret til uden Vederlag lejlighedsvis at benytte Raadhussalen til

4 Møder o. lign., og at Amtsraadet udreder en aarlig Leje paa Zoo Kr. for Forligskommissionens Lokale med Vedligeholdelse, Belysning, Opvarmning og Rengøring. I denne Anledning skal man efter Stedfunden Brev: veksling med Justitsministeriet til Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse for Amtsraadet meddele at Indenrigsministeriet herved meddeler det ansøgte Samtykke. P.M.V. E.B. Schau. Amtmanden over Præstø Amt. Indført i Dagbogen for Rf-?,tskoe-Os Øer, 2,-" P::ez,te5 Kr4bet& mc ro v. g6 Afgift: 14 1 :

5 ro a c to 1 Ejerlav: Præstø Bygrunde Matr.nr.: 115 Stempel: kr. q OG. Nærværende pantebrev er stempel frit, jfr.. stempellovens 81.stk. 1. Akt: skab ] nr (udfyldes af ting- lysningskontoret) Gade og husnr.: Torvet 10 Nykredit hæfter for stempeloplysninger. Lånets størrelse KR. - indfriet lån 0 KR. - omkostninger 0 KR. Stempelpligtigt beløb KR. Der er anvendt nominel værdi kursværdi. Ejendomsnr.: S Anmelder: Navn HÅNDVÆRKETS Adr. BYFORNYELSESSELSKAB S.M.B.A, F Skt. Anna:, Plads København K T.L.L nr Telefon PANTEBREV med refinansieringsklausul Kontantlån - indekslån type IS - med offentlig støtte Debitors navn og bopæl: Præstø Kommune Østerbro Præstø Kreditor: NYKREDIT A/S reg.nr København Lånets størrelse Årlig rente Serie Løbetid kr ,7618% 79 B 50 år Rente og betalingsvilkår: Lånet tilbagebetales som et serielån. Renten er foreløbig ansat. Bidrag 1,900% halvårlig af rente og afdrag. I første termin betales alene rente af obligationsrestgælden samt bidrag. Nettoprisindekset er pr ,598. O O O vi O ci Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.

6 If Betalingstidspunkter og opsigelse: Terminsydelsen betales 11/06 og 11/12. (Se i øvrigt særlige bestemmelser samt generelle pantebrevsvilkår i formular B) Den pantsatte ejendom: heraf Matr. nr. Areal m2 vej m2 115 Præstø Bygrunde 507.b'r, Oprykkende panteret efter: Ingen; "r:'.-;',=-`-',..;,.. ' Vfe'di-trYterid'& tsæraige vilkår for de respekterede realkreditlån henendommens blad i tingbogen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) : De før lyste, med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold, respekterer Nykredits pantebrev.

7 øvrige kreditoplysninger: Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftaler: Ja: Nej: X (sæt kryds) Lånebeløbet: Kreditomkostningerne angivet som et beløb: De årlige omkostninger i procent: Eventuelle andre omkostninger: Der henvises til nedennævnte oplysninger. Det samlede beløb, der skal betales: De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid: kr. kr. kr.

8 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INDEKSLÅN (NR ) 1. Udlåns- og rentebetingelser. Lånet udbetales og tilbagebetales i overensstemmelse med de regler og vilkår, der til enhver tid er fastsat i Nykredits vedtægter, lånevilkår og almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Lån ydes som kontantlån. Midlerne til udbetaling af lånet fremskaffes ved Nykredits salg af indeksobligationer af samme type og løbetid som lånet. Medmindre andet er anført, er lånet ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. Hæftelse for lån. Låntager hæfter både med det pantsatte og personligt for lånet. Ved serieopdelt udlån hæfter låntagerne solidarisk sammen med andre låntagere i den enkelte serie over for serien med et beløb, der svarer til hovedstolen på låntagers lån. Låntager hæfter ikke personligt for dette beløb. I øvrigt hæfter alle nuværende og fremtidige nominallånsserier solidarisk efter direktionens nærmere bestemmelse for hinandens forpligtelser. 3. Bygninger på lejet grund. For bygninger på lejet grund pantsættes debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden til Nykredit. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som Nykredit måtte blive afkrævet af grundejeren efter den med debitor indgåede lejekontrakt. Såfremt debitor på det lejede areal opfører yderligere bebyggelse eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nykredit snarest have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang. 4. Indeksreguleringer. Indeksfaktoren fastsættes ved udbetaling, og den bogførte værdi af hovedstol og restgæld reguleres hver 1. januar og 1. juli på grundlag af den halvårlige procentvise ændring i nettoprisindekset for den foregående maj/november måned. På IS-lån reguleres hovedstolen kun med 75% af den procentvise ændring i enten nettopris- eller timelønsindekset afhængig af hvilket indeks, der viser den procentvise laveste stigning. Ved faldende timelønsindeks sker nedsættelsen med hele faldet uafhængigt af udviklingen i nettoprisindekset. Afdragstiden afhænger af udviklingen i de anvendte indeks. 5. Terminsbetaling. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag, der indeksreguleres. Renter beregnes af den til enhver tid værende indekserede restgæld. Ydelsen fastsættes således, at der gennemsnitligt opnås dækning for forrentning og amortisation af de solgte obligationer. Låntagers terminsbetaling kan dog ikke være mindre end rentebetalingen på obligationerne tillagt bidrag.

9 Lånets første terminsdato fastsættes ved udbetalingen og fremgår af lånespecifikationen. Første termin er afdragsfri. For lån udbetalt i tiden 1/1-30/6 betales første afdrag således den følgende 11. december termin. For lån udbetalt i tiden 1/7-31/12 betales første afdrag den følgende 11. juni termin. I første termin betales alene renter og bidrag, og renten beregnes på grundlag af de obligationer, som er udstedt i anledning af lånet. Første og sidste terminsydelse betales som en delydelse. Hvis lånet ikke er færdigamortiseret inden for den fastsatte løbetid, forfalder lånets restgæld til fuld indfrielse den 11. samme måned, som lånet er udbetalt. Der betales rente indtil udgangen af måneden. Nykredit fastsætter betalingssted og -form samt antallet af løbedage. 6. Bidrag. Bidraget kan forhøjes eller nedsættes, og beregningsprincipperne ændres efter beslutning i Nykredits bestyrelse, ligesom der kan fastsættes specielle satser for særlige lånegrupper. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. 7. Morarenter, gebyrer og stempelafgift. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter fra forfaldsdag indtil betaling sker. Der kan pålægges låntager gebyr for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for andre serviceydelser. Betalingen finder sted efter regler, der fastsættes af Nykredit. 8. Indfrielse. Hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af inkonvertible indekslån kan alene ske med obligationer af samme fondskode som de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Obligationerne modtages til den regulerede værdi pr. indfrielsesdagen. Ved fuldstændig indfrielse betales en delydelse til indfrielsesdagen. Delvis indfrielse sker pr. en termin, og der betales derfor ikke delydelse. Med bindende virkning for låntager foretager Nykredit beregning af indfrielsesbeløbet. Ved delvis indfrielse foretages regulering af lånets ydelses- og rentevilkår. Beregningen foretages mod betaling af et gebyr. IS-lån kan - afhængig af lånets lovmæssige maksimale løbetid - ved opsigelse i 71. termin eller ved opsigelse i 101. termin indfries kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsbeløbet til pari. Det samme gælder ved IJ-lån, der forfalder til refinansiering i 21. termin. 9. Forfald. Lånet forfalder helt eller delvist til indfrielse uden varsel: a) Hvis ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til en anvendelse, der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse.

10 b) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om forhåndslån. c) Hvis der ved stående jordbrugslån sker væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget for bedriften. d) Hvis debitor, som ejer af bygning på lejet grund fremlejer det lejede, opsiger, hæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med grundejeren. e) Hvis ejendommen uden Nykredits samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån. f) Hvis pantet ikke vedligeholdes tilbørligt. g) Hvis det til ejendommen tilhørende driftsinventar og driftsmateriel - herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - og for landbrugsejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning eller produktions- og leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, således at pantet forringes væsentligt. 10. Særlig opsigelsesgrund. Fortier eller afgiver lånsøger urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på låneudmålingen og værdiansættelsen, betragtes det som en svigtende forudsætning, der kan medføre, at Nykredit uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. 11. Særlige refinansieringsregler og refinansieringsklausuler. På IS-lån ophører betaling af afdrag efter den afdragstid, der er anført på forsiden, og en eventuel obligationsrestgæld kan opsiges af Nykredit med 1 måneds varsel. Ved refinansiering af et sådant opsagt IS-lån kan der ydes et nyt IS-lån efter reglerne i realkreditloven, og pantebrevet bevarer sin hidtidige prioritetsstilling ved refinansieringen, som efterstående og sideordnede panthavere er forpligtet til at respektere. Ved refinansiering af 10-års IJ-lån (jordbrugslån) fastsætter Nykredit endelig låneform og løbetid, og det nye lån bevarer den hidtidige prioritetsstilling. 12. Fuldmagt. Låntager giver Nykredit bemyndigelse til ved refinansiering at forsyne pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol, rentevilkår og låntype samt til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen.

11 Gældsovertagelse ved ejerskifte. Ved underskrift på pantebrevet indtræder debitor idet personlige gældsansvar for eventuelle øvrige lån i ejendommen i Nykredi.t. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsfotinular B (sidste side). Hvis pantebrevet kun underskrives af debitor: Jeg erklærer samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af par. 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger. den A; Pantsætningen tiltrædes af medunderskrevne ægtefælle. Hvis ægtefællen er medejer underskrives som debitor og pantsætter. /- 44'7,(J4=c- ~J:4%7 ~, Debitors underskrift Ægtefællens underskrift Hvis en anden end debitor har endelig adkomst på ejendommen: Som adkomsthaver tillader jeg herved, at pantebrevet tinglyses med ubetinget panteret. den 19.. Endelig adkomsthaver Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Navn Stilling Stilling Bopæl Ch.d6f-f Bopæl 7,,d(r4)

12 INDFØRT I DAGBOGEN 18. AN NÆSTVED RETSKREDS LYST Anm.: Samtidig hermed er lyst kr. Nykredit, kontantlån med r e f inansieringsklausul, indekslån. Ulla Thomsen sar%

13 1 E Ejerlav: Præstø Bygrunde Matr.nr.: 115 Gade og husnr.: Torvet 10 Stempel: kr Nærværende pantebrev er stempelfrit, jfr. stempellovens 81., stk. 1. Nykredit hæfter for stempeloplysninger. Lånets størrelse KR. - indfriet lån 0 KR. - omkostninger 0 KR. Stempelpligtigt beløb KR. Der er anvendt nominel værdi kursværdi. Akt: skabt nr.ws (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejendomsnr.: S Anmelder: Navn: HÅNDVÆRKETS Adr. : BYFORNYELSESSELSKAB am.aa Annæ Plads København K Tlf. nr Sk. Telefon PANTEBREV med refinansieringsklausul Kontantlån - indekslån type IS - med offentlig støtte Lånet er ydet mod supplerende lovbestemt sikkerhed. Debitors navn og bopæl: Præstø Kommune Østerbro Præstø Kreditor: NYKREDIT A/S reg.nr København Lånets størrelse Årlig rente Serie Løbetid kr ,7648% 79 B 50 år Rente og betalingsvilkår: Lånet tilbagebetales som et serielån. Renten er foreløbig ansat. Bidrag 1,900% halvårlig af rente og afdrag. I første termin betales alene rente af obligationsrestgælden samt bidrag. Nettoprisindekset er pr ,445. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.

14 Betalingstidspunkter og opsigelse: Terminsydelsen betales 11/06 og 11/12. (Se i øvrigt særlige bestemmelser samt generelle pantebrevsvilkår i formular B) Den pantsatte ejendom: heraf Matr. nr. Areal m2 vej m2 115 Præstø Bygrunde 507 Panteretten ifølge nærværende pantebrev rykker uden særskilt påtegning tilbage for enhver rettighed, der tinglyses på ejendommen...~0prykkende;panteret efter: Ingen + Hovedstol kr. Kreditor ,00 Nykredit Vedrørende særlige vilkår for de respekterede realkreditlån henvises til ejendommens blad i tingbogen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig): De før lyste, med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold, respekterer Nykredits pantebrev.

15 øvrige kreditoplysninger: Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftaler: Ja: Nej: X (sæt kryds) Lånebeløbet: Kreditomkostningerne angivet som et beløb: kr. kr. De årlige omkostninger i procent: Eventuelle andre omkostninger: Der henvises til nedennævnte oplysninger. Det samlede beløb, der skal betales: De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid: kr.

16 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INDEKSLÅN (NR ) 1. Udlåns- og rentebetingelser. Lånet udbetales og tilbagebetales i overensstemmelse med de regler og vilkår, der til enhver tid er fastsat i Nykredits vedtægter, lånevilkår og almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Lån ydes som kontantlån. Midlerne til udbetaling af lånet fremskaffes ved Nykredits salg af indeksobligationer af samme type og løbetid som lånet. Medmindre andet er anført, er lånet ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. Hæftelse for lån. Låntager hæfter både med det pantsatte og personligt for lånet. Ved serieopdelt udlån hæfter låntagerne solidarisk sammen med andre låntagere i den enkelte serie over for serien med et beløb, der svarer til hovedstolen på låntagers lån. Låntager hæfter ikke personligt for dette beløb. I øvrigt hæfter alle nuværende og fremtidige nominallånsserier solidarisk efter direktionens nærmere bestemmelse for hinandens forpligtelser. 3. Bygninger på lejet grund. For bygninger på lejet grund pantsættes debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden til Nykredit. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som Nykredit måtte blive afkrævet af grundejeren efter den med debitor indgåede lejekontrakt. Såfremt debitor på det lejede areal opfører yderligere bebyggelse eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nykredit snarest have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang. 4. Indeksreguleringer. Indeksfaktoren fastsættes ved udbetaling, og den bogførte værdi af hovedstol og restgæld reguleres hver 1. januar og 1. juli på grundlag af den halvårlige procentvise ændring i nettoprisindekset for den foregående maj/november måned. På IS-lån reguleres hovedstolen kun med 75% af den procentvise ændring i enten nettopris- eller timelønsindekset afhængig af hvilket indeks, der viser den procentvise laveste stigning. Ved faldende timelønsindeks sker nedsættelsen med hele faldet uafhængigt af udviklingen i nettoprisindekset. Afdragstiden afhænger af udviklingen i de anvendte indeks. 5. Terminsbetaling. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag, der indeksreguleres. Renter beregnes af den til enhver tid værende indekserede restgæld. Ydelsen fastsættes således, at der gennemsnitligt opnås dækning for forrentning og amortisation af de solgte obligationer. Låntagers terminsbetaling kan dog ikke være mindre end rentebetalingen på obligationerne tillagt bidrag.

17 Lånets første terminsdato fastsættes ved udbetalingen og fremgår af lånespecifikationen. Første termin er afdragsfri. For lån udbetalt i tiden 1/1-30/6 betales første afdrag således den følgende 11. december termin. For lån udbetalt i tiden 1/7-31/12 betales første afdrag den følgende 11. juni termin. I første termin betales alene renter og bidrag, og renten beregnes på grundlag af de obligationer, som er udstedt i anledning af lånet. Første og sidste terminsydelse betales som en delydelse. 1-1is lånet ikke er færdigamortiseret inden for den fastsatte løbetid, forfalder lånets restgæld til fuld indfrielse den 11. samme måned, som lånet er udbetalt. Der betales rente indtil udgangen af måneden. Nykredit fastsætter betalingssted og -form samt antallet af løbedage. 6. Bidrag. Bidraget kan forhøjes eller nedsættes, og beregningsprincipperne ændres efter beslutning i Nykredits bestyrelse, ligesom der kan fastsættes specielle satser for særlige lånegrupper. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. 7. Morarenter, gebyrer og stempelafgift. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter fra forfaldsdag indtil betaling sker. Der kan pålægges låntager gebyr for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for andre serviceydelser. Betalingen finder sted efter regler, der fastsættes af Nykredit. 8. Indfrielse. Hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af inkonvertible indekslån kan alene ske med obligationer af samme fondskode som de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Obligationerne modtages til den regulerede værdi pr. indfrielsesdagen. Ved fuldstændig indfrielse betales en delydelse til indfrielsesdagen. Delvis indfrielse sker pr. en termin, og der betales derfor ikke delydelse. Med bindende virkning for låntager foretager Nykredit beregning af indfrielsesbeløbet. Ved delvis indfrielse foretages regulering af lånets ydelses- og rentevilkår. Beregningen foretages mod betaling af et gebyr. IS-lån kan - afhængig af lånets lovmæssige maksimale løbetid - ved opsigelse i 71. termin eller ved opsigelse i 101. termin indfries kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsbeløbet til pari. Det samme gælder ved IJ-lån, der forfalder til refinansiering i 21. termin. 9. Forfald. Lånet forfalder helt eller delvist til indfrielse uden varsel: a) Hvis ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til en anvendelse, der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse.

18 b) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om forhåndslån. c) Hvis der ved stående jordbrugslån sker væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget for bedriften. d) Hvis debitor, som ejer af bygning på lejet grund fremlejer det lejede, opsiger, hæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med grundejeren. e) Hvis ejendommen uden Nykredits samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån. f) Hvis pantet ikke vedligeholdes tilbørligt. g) Hvis det til ejendommen tilhørende driftsinventar og driftsmateriel - herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - og for landbrugsejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning eller produktions- og leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, således at pantet forringes væsentligt. 10. Særlig opsigelsesgrund. Fortier eller afgiver lånsøger urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på låneudmålingen og værdiansættelsen, betragtes det som en svigtende forudsætning, der kan medføre, at Nykredit uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. 11. Særlige refinansieringsregler og refinansieringsklausuler. På IS-lån ophører betaling af afdrag efter den afdragstid, der er anført på forsiden, og en eventuel obligationsrestgæld kan opsiges af Nykredit med 1 måneds varsel. Ved refinansiering af et sådant opsagt IS-lån kan der ydes et nyt IS-lån efter reglerne i realkreditloven, og pantebrevet bevarer sin hidtidige prioritetsstilling ved refinansieringen, som efterstående og sideordnede panthavere er forpligtet til at respektere. Ved refinansiering af 10-års IJ-lån (jordbrugslån) fastsætter Nykredit endelig låneform og løbetid, og det nye lån bevarer den hidtidige prioritetsstilling. 12. Fuldmagt. Låntager giver Nykredit bemyndigelse til ved refinansiering at forsyne pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol, rentevilkår og låntype samt til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen.

19 c E ti Gældsovertagelse ved ejerskifte. 4 1 Ved underskrift på pantebrevet indtræder debitor ; det,personlige gældsansvar for eventuelle øvrige lån i eiendommen_i Nykredit. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet kun underskrives af debitor: Jeg erklærer samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af par. 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger. (77d,r4 den -/lit2 9-e%42 441» "17 Debitors underskrift 199:2 Pantsætningen tiltrædes af medunderskrevne ægtefælle. Hvis ægtefællen er medejer underskrives som debitor og pantsætter. Ægtefællens underskrift Hvis en anden end debitor har endelig adkomst på ejendommen: Som adkomsthaver tillader jeg herved, at pantebrevet tinglyses med ubetinget panteret. den 19.. Endelig adkomsthaver Navn Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Stilling 4e244W Bopæl,e-4JA,~A-e Bopæl Y19 (2,/4 v Stilling -714'aide"

20 INDFØRT I DAGBOGEN 18. AUG NÆSTVED RETSKREDS LYST Anm.: Pantebrev til Nykredit - stort kr lyst samtidig hermed er kontantlån med refinansieringsklausul, indekslån. Ulla Thomsen

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 115 Præstø (i København kvarter) købstads byeller(i de sønderjydske lands- grunde. dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Torvet 10 Sy:~ kr. Akt:Skab_.2)nr. (udfyldes af dommerkontoret) Nærværende deklaration er stempelfri i medfør af lov om stempelafgift 79, stk. 1, nr. 3, jfr. lovbekendtgørelse nr. 74 af 3. februar Anmelder: Det særlige Bygningssyn Prinsens Palæ København K. 1. A 1?,.Å T 0Ii;Y X bo 14 t*/ slxrivoløø af 3-# jun4 /977 fra Miljemithistoriotss redni4aostyrolso» or don p4 ajondommen, matr.nr. 11, Prmsto stads byerundst Torvet 1Q, ProNsts# baliassado by$m*41g, 'r et * bonhoid til lov nr ar 8. juni 1966 on.by«ninøsrredlaifleri' Mosso Vrodninken omfattor radbusby~san. Ifølge bys;ilindorrodninestovons 4 skal, fradniugsa rospokto roe af all«indshavora af rettighador over ejeadommon, uanset bvornar rottiebedon er otirtat. PåtaIsberattiøet ør Dat ~liga Dywairws in Prins-4ms Pal*, 120 Kaboahava X. Dot amrlize Dygaingssyn. Xtobsflhavu i løg P. D, V. Lisbeth Saaby Bestillingsformular H Jensen Er Kjeldskov A/S, København

22 Indført i dagbogen Næstved retskreds. Lyst H. Kjær

23 Rådhuset mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 115 Præstø Stempel: 2 kr. 00 øre købstads bygrunde Akt: Skab nr. y (udfyldes af dommerkontoret) eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder; Torvet 10-9 G n JØRGEN N ØRR Et-s LET LANDSRICTE1S1A IF0 HER ERIK RICH.1. REYI` AD V )1i T PRÆSTØ STEG IC TLF TLF Forbruger-Deklaration for Andelsselskabet Præstø Fjernvarme. I. Præstø Fjernvarme, Andelsselskab i det følgende kaldet P. F. forpligter sig til, s'c'i længe denne kontrakt står ved magt, at levere varme i form af varmt vand til de tilsluttede ejendommes normale opvarmning og normale forsyning med varmt brugsvand i del omfang, sådanne leverancer til enhver tid er forenelige med almindelige herfor gældende regler, herunder de fil' enhver tid af Præstø Fjernvarme for fjernvarmeleverance fastsatte vilkår, det være sig i henhold til vedtægt, regulativ eller andre lignende bestemmelser, der måtte ændre de i nærværende kontrakt fastsatte bestemmelser. P. F. er forpligtet til at sikre den normale forsyning på driftsteknisk forsvarlig måde, men påtager sig dog intet ansvar for eventuelle driftsafbrydelser og ej heller for hindringer i leveringen, der måtte skyldes force majeure. I tilfælde af afbrydelse i varmeforsyningen sørger P. F. hurtigst muligt for, at normal forsyning igen kan finde sted. Erstatning for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften er dog under alle omstændigheder udelukket. P. F. forbeholder sig ret til i kortest mulig tid at afbryde varmeforsyningen for reparationer af eller udvidelse og tilslutninger til det bestående anlæg. 2. Forbrugerne forpligter sig til på egen og efterfølgende ejeres vegne indenfor kontraktperioden at købe ejendommens samlede varme=forbrug af P. F. ifølge nærværende kontrakt og de til enhver tid gældende vedtægter. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed for forbindelse mellem stikledningen og ejendommens varmeanlæg med dertil borende ventil og målerarrangement. Rummet, hvori denne forbindelse sker, skal.p. F.s personale til enhver tid have uhindret adgang til. Ejeren sørger for renholdelse og belysning af dette rum. P. F.s eventuelle plomber på ventiler og målere må under ingen omstændigheder brydes. Hovedledninger, stikledninger, hovedstopventiler og fjernvarmeunit ejes af P. F., men det tilkommer ejeren af den tilsluttede ejendom at holde de dele af disse installationer, der findes indenfor ejendommens område, forsikrede mod brand, vandskade og lignende. formular c Jensen & Kjeldskov A/S, København.

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

QJwcoikMiféeo^Di] BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG. A/S Handelsselskabet Danmark reg. nr. 110.335. C. & A. Danmark A/S Dyrkøb 3 1166 København K (som lejer)

QJwcoikMiféeo^Di] BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG. A/S Handelsselskabet Danmark reg. nr. 110.335. C. & A. Danmark A/S Dyrkøb 3 1166 København K (som lejer) QJwcoikMiféeo^Di] Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG STEMPELMÆRKE RETTEN I HADERSLEV 5 JJ KUN GYLDIGT MCD AFSTf MPIING A' DOMMERKONTORETS HASStKONT«OLAFTARAT D. 546019

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere