Netværksordningen. Information og markedsføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksordningen. Information og markedsføring"

Transkript

1 Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning Revideret april 2012

2 Kolofon Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning Revideret april 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i maj 2011 revideret i april 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN:

3 Indhold 1. Om tilskudsordningen Generelt om BGB-ordningen Hvem kan modtage tilskud... 6 Afgrænsning til producentorganisationer for frugt og grønt Hvad kan der ydes tilskud til Hvilke udgifter kan vi give tilskud til... 8 Særligt om løn til personale... 8 Rimelige udgifter Udbudsregler Effektvurdering Opretholdelse i 5 år Tilskuddets størrelse Hvordan søges der om tilskud Behandling og prioritering af ansøgninger Igangsætningstilladelse Sådan vurderes ansøgningerne Prioriteringskriterier Afgørelse Klageadgang NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med sine kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen Tilsagnet og vedligeholdelse af tilsagnet Betingelser Særlige betingelser Bortfald Gennemførelse af projektet Ændring af projektet Ændringer af budgettet Forlængelse af projektperioden Overdragelse af projektet Projektet opgives Afslutning af projekt Slutrapport Udbetaling af tilskud Nedsat udbetaling % - reglen Kontrol Offentliggørelse af data, straf mv

4 Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Oplysningspligt Force majeure Straffebestemmelser Lovgrundlag Forordninger Lov Bekendtgørelse Yderligere oplysninger Bilag Krav og grafiske retningslinjer ved brug af BGB og BOB-logoet... 23

5 1. Om tilskudsordningen Formålet med tilskudsordningen er at fremme kendskabet til og afsætningen af fødevarer, der er produceret under EU s forordning om beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) og geografisk betegnelse for landbrugsprodukter og levnedsmidler (BGB). Dette kan ske igennem tilskud til generiske informations- og markedsføringsaktiviteter. I resten af denne vejledning vil forkortelsen BGB blive benyttet som samlende betegnelse for mærkningsordningen, da der dags dato ikke er nogen danske produkter, der produceres under BOB-ordningen. Tilskudsordningen er en del af Netværksordningen og skal søges i forbindelse med de ansøgningsfrister, der er på denne ordning. Der vil på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kunne findes et separat ansøgningsskema for ordningen, under hjemmesiden for Netværksordningen, der skal udfyldes. Tilskudsordningen er en del af Landdistriktsprogrammet og regeringens og Dansk Folkepartis aftale om Grøn Vækst. Der er i 2011 afsat en ramme på 26 mio. kr. til netværksordningen. Ordningen for informations- og markedsføringsaktiviteter indgår i denne pulje på lige fod med netværksordningen - kompetenceudvikling. Da ordningen er del af regeringens Grøn Vækst-aftale forventes der også at være en ansøgningsrunde i Generelt om BGB-ordningen Formålet med mærkningsordningen er at gøre det muligt at beskytte varebetegnelser, som har tilknytning til et afgrænset, geografisk område. Efter en beslutning om at beskytte en betegnelse, er det kun landbrugsprodukter eller fødevarer, der stammer fra og/eller er produceret i et nærmere defineret geografisk område, eller produkter der er fremstillet ved hjælp af traditionelle råvarer og/eller forarbejdningsmetoder, som kan benytte den pågældende geografiske betegnelse, når de markedsføres på EU s indre marked. Betegnelsen BGB dækker derfor over at en fødevare eller et landbrugsprodukt enten stammer fra eller er fremstillet, forarbejdet eller tilvirket i et afgrænset geografisk område. Mærkningen skal dermed gøre det muligt at beskytte regionale landbrugsprodukter og levnedsmidler mod efterligninger. Eksempler på certificerede produkter er Bayonneskinke og Lübecker Marcipan. Betegnelsen BOB angiver at en fødevare eller et landbrugsprodukt stammer fra og er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det pågældende område. Et eksempel er Parmaskinke. Ansøgning om at opnå mærkning skal rettes mod Fødevarestyrelsen. Bemærk: Denne tilskudsordning retter sig kun mod allerede certificerede producenter. 5

6 3. Hvem kan modtage tilskud Det er kun producentsammenslutninger, der er tilskudsberettiget til at modtage tilskud under denne ordning. En producentsammenslutning skal bestå af mindst to virksomheder, der på ansøgningstidspunktet skal være autoriserede til at producere under EU s BGB- eller BOB ordning. En producentsammenslutning forstås som enhver organisation (forening, anpartsselskab, aktieselskab etc.), der er etableret med henblik på at fremme produktion og afsætning af produkter produceret under EU s BGB- eller BOB ordning. Dette formål skal fremgå af producentsammenslutningens vedtægter. Det er producentsammenslutningen, der skal afholde projektets udgifter. Derfor skal sammenslutningen på ansøgningstidspunktet have et selvstændigt cvr-nr. (se: og det skal ligeledes fremgå af producentsammenslutningens vedtægter, hvem der tegner sammenslutningen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervs- og brancheorganisationer, der derfor ikke kan være medlem af en producentsammenslutning. I forbindelse med udbetaling af tilskud: I forbindelse med afholdelse af projektets udgifter er det vigtigt at være opmærksom på, at tilskuddet er udstedt til tilsagnshaver (producentsammenslutningen), der derfor skal afholde og betale alle projektets udgifter. Det betyder konkret, at alle fakturer skal være udstedt til og betalt af producentsammenslutningen og ikke eksempelvis af dets medlemmer. Tilsagnshaver er den virksomhed, organisation eller forening, der: ansøger om tilskud modtager tilsagnet afholder projektudgifterne modtager fakturaer fra leverandører betaler udgifterne og modtager tilskuddet Afgrænsning til producentorganisationer for frugt og grønt Hvis du er medlem af en producentorganisation 1 eller hvis du er en producentorganisation, kan du under visse omstændigheder ikke modtage tilskud fra Netværksordningen. Det gælder, hvis der i producentorganisationens driftsprogram er aktioner, der svarer til tilskudsberettigede aktiviteter under Netværksordningen. 1 som defineret i Rådet forordning (EF) nr af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). 6

7 Hvis producentorganisationens driftsprogram indeholder én eller flere af aktionerne nævnt i tabel 2, er man udelukket fra at modtage tilskud under Netværksordningen. Aktioner i operationelt program der udelukker ansøgning til netværksordningen 3.1 Investering i salg over internettet og kommunikation med aftagere 3.2 Salgsfremstød 3.3 Vertikal integration, hvor po'erne gennem samarbejde med engros-, forarbejdnings- og eller detailleddet sikrer et løbende og fast afsætningsmønster 5.2 Kurser og temadage Tabel 2: Liste over aktioner i producentorganisationers operationelle programmer, der udelukker medlemmer fra at modtage tilskud under Netværksordningen information og markedsføring. Det er NaturErhvervstyrelsen, der vurderer, om en aktion i producentorganisationens driftsprogram svarer til de tilskudsberettigede aktiviteter under netværksordningen. 4. Hvad kan der ydes tilskud til Der kan ydes tilskud til projektaktiviteter i forbindelse med oplysningskampagner, salgsfremstød og reklame på EU s indre marked med det formål at øge produktionen og afsætningen af fødevarer produceret under BGB-ordningen. Aktiviteterne kan omfatte: Planlægning af og deltagelse i messer og udstillinger Oplysningskampagner Salgsfremstød PR-tiltag og reklame Udarbejdelse af informations- og markedsføringsmateriale Markedsundersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre udarbejdelsen af informations- og markedsføringsmateriale Ansøger skal overholde følgende betingelser skal overholde for at projektaktiviteterne er støtteberettiget: EU-logoet for BGB-certificerede produkter skal anføres på alt materiale, der er omfattet af kampagnen. Logoer samt grafiske retningslinjer herfor fremgår af vejledningens bilag 1. Herudover skal materialet været mærket med at være støttet af EU og Fødevareministeriet. 7

8 Alt kampagne- og informationsmateriale skal inden offentliggørelse sendes til NaturErhvervstyrelsen, der skal kontrollere at materialet er mærket med EU s BGB-mærke samt at projektet er støttet af EU og Fødevareministeriet. Materialerne må ikke offentliggøres før det er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Aktiviteterne må ikke være rettet mod specifikke virksomheders handelsmærker. Det vil sige, at aktiviteterne må ikke primært være reklame, der tager direkte sigte på produkter fra en eller flere bestemte virksomheder, men må derimod gerne være målrettet en produktgruppe. Projektdeltagernes navne og logoer samt disses produkter kan dog indgå som et sekundært budskab i kampagnen. Ved reklame forstås i denne sammenhæng aktiviteter, der har til formål at få aktører eller forbrugere til at købe det pågældende produkt. Hertil regnes alle former for materiale, som uddeles direkte til forbrugerne, herunder salgsfremmende foranstaltninger rettet mod forbrugerne på salgsstedet. 5. Hvilke udgifter kan vi give tilskud til Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og direkte relateret til projektaktiviteterne. Det er dit ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Du skal derfor udspecificere alle udgifter i et separat budgetskema, når du søger om tilskud. Udgifternes størrelse skal samtidig være rimelig i forhold til aktiviteterne, jf. nærmere nedenfor under Generelle betingelser. For at dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter, skal du som udgangspunkt indsende to tilbud på alle udgifter. Se også afsnittet om Rimelige udgifter. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til løn til personale i producentsammenslutningen, når der foreligger en konkret aftale på ansøgningstidspunktet og udgiften efterfølgende kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument Udgifter til ekstern konsulentbistand, herunder også konsulentbistand til udarbejdelse af slutrapport når udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument. Eventuelle udgifter til personale hos producentsammenslutningens medlemmer skal medtages som ekstern bistand i projektet. Udgifter til køb og til leje med købsmulighed af nye materialer, der vedrører projektet. Udgifter til køb og til leje med købsmulighed af nyt udstyr, der vedrører projektet Udgifter til rejser for medlemmer af producentsammenslutningen (statens lave takst) Andre udgifter, som NaturErhvervstyrelsen vurderer, er nødvendige for at gennemføre projektet, herunder revision af afholdte og betalte udgifter Særligt om løn til personale Udgifter til løn til personale i producentsammenslutningen kan være tilskudsberettigede. 8

9 Det er en betingelse, at den enkelte ansattes arbejde er direkte relateret til projektet, og at vedkommendes arbejde med projektet bliver opgjort og dokumenteret efter disse retningslinjer: Der skal foreligge en konkret aftale med den enkelte ansatte, hvor lønnen for dennes arbejde med projektet er specificeret. Følgende skal beskrives i aftalen: Hvilket projekt, der er tale om Hvilke konkrete arbejdsopgaver, den ansatte skal udføre Antallet af timer, der er afsat Lønnen Når der søges om tilskud til tilsagnshavers personale skal denne aftale indsendes sammen med ansøgningen. Når tilskuddet skal udbetales, skal du sende dokumentation, for de faktiske lønomkostninger i projektet i form af både lønsedler eller udtræk fra lønningssystemet og timeopgørelser. Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at den beregnede løn svarer til den faktiske løn. Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til (listen er ikke udtømmende) Tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt uden for projektperioden Udgifter, der er betalt efter at projektperioden er slut Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning, f.eks. byggetilladelser Udgifter hvortil der er modtaget tilskud fra andre offentlige myndigheder Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud Udgifter til køb, leje og leasing af brugte maskiner og brugt udstyr Finansierings- og pengeinstitutomkostninger og udgifter til revision og advokat, med mindre de skyldes krav fra NaturErhervstyrelsen Køb af fast ejendom, herunder køb af jord Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger - medmindre disse skyldes krav fra NaturErhvervstyrelsen Moms med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver Renter af gæld Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og materiel Naturalydelser Driftsudgifter (f.eks. husleje, forsikringer, energiforbrug, kontorholdsudgifter, abonnementer mv.) Udgifter til fortæring og drikkevarer, med mindre de er en nødvendig del af projektet Udgifter til øl, vin og spiritus Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel 9

10 Rimelige udgifter Når NaturErhvervstyrelsen modtager en ansøgning om tilskud, skal styrelsen vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige. Hvis det ikke er muligt og relevant på ansøgningstidspunkt, skal tilsagnshaver senest i forbindelse med anmodning om udbetaling dokumentere, at udgifterne til projektet er rimelige. Det betyder, at ansøger i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter/priser. Ansøger skal derfor sammen med ansøgningen normalt indsende 2 eller flere tilbud, prisoverslag, prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at ansøger skal betale/har betalt, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Hvis ansøger/tilsagnshaver ikke vælger det billigste tilbud, skal ansøger/tilsagnshaver begrunde årsagen hertil. Hvis det ikke på ansøgningstidspunktet er muligt at indhente tilbud, skal dette forklares og begrundes, og NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte vilkår, om at tilbud skal indsendes på et senere tidspunkt, senest inden udbetaling af rate eller slutudbetaling. Ved udgifter til indkøb af hyldevarer på max kr. og til serviceydelser, konsulentydelser og anlægsudgifter på max kr. er det ikke nødvendigt, at ansøger indsender tilbud, prisoverslag eller prisliste. Men det skal stadig vurderes, om priserne er rimelige, og ansøger skal efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering og lignende. For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering eller lignende. For eksterne konsulentydelser og for internt ansatte i projektet gælder det endvidere, at du skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten konsulentkontrakter eller time- og aktivitetsopgørelser. Ansøger skal i ansøgningen udspecificere alle udgiftsposter og angive hvilke opgaver, der skal udføres og hvilket udstyr, der forventes indkøbt. Udbudsregler Udbud skal sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede kontrakter og at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbudsregler eller reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. Senest når du anmoder om udbetaling skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder bl.a., at du også skal gemme de tilbud, du ikke har accepteret. Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi vurderer, at EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne ELFUL, der vurderes at være forbundet hermed. 10

11 Det fremgår bl.a. af reglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge- og anlægsarbejder med en anslået værdi over kr., skal tilsagnshaver indhente to underhåndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb (udstyr), der forudsætter betydelige installationsomkostninger for at kunne fungere. Men det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Effektvurdering Såvel projektansøgere som NaturErhvervstyrelsen og EU har interesse i, at de projekter, der støttes, er succesfulde. NaturErhvervstyrelsen skal derfor vurdere effekterne, inden vi giver tilsagn om tilskud og efterfølgende opgøre projekternes effekt. Effektvurderingen tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og behov, som du og alle, der deltager i projektet, beskriver på ansøgningstidspunktet, og skal klarlægge, i hvilken grad du/i har kunnet bruge ordningen til at opnå det ønskede resultat. Det er derfor vigtigt, at du allerede på ansøgningstidspunktet detaljeret beskriver, hvad projektet drejer sig om, og hvilket resultat, du forventer at opnå med projektet. På ansøgningstidspunktet skal ansøger og alle, der deltager formulere sin/deres konkrete udfordringer og behov på henholdsvis ansøgningsskemaet og den deltagererklæring der skal sendes ind sammen med ansøgningen Ansøger skal i selve projektbeskrivelsen beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til grund for de valgte aktiviteter i projektet. I forbindelse med slutrapporten skal du/i oplyse både de forventede effekter på ansøgningstidspunkter (se ansøgningsskemaet) og de effekter, der reelt er skabt ved afslutning af projektet. Hvis den reelle effekt er mindre end den forventede effekt, betyder det ikke, at der skal tilbagebetales støttemidler. Formålet med effektmålingen er rettet mod den fremtidige administration og udvikling af ordningerne. Opretholdelse i 5 år Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres, og at projektet og dets formål kan opretholdes i mindst 5 år. Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år Alle investeringer, der indgår i et projekt, der har opnået tilsagn om tilskud, skal opretholdes i minimum 5 år (fx projektor indkøbt til projektet). Hvis en investering (fx projektor) går i stykker inden for projektperioden, skal den repareres for tilsagnshavers regning. Er det ikke er muligt at reparere den pågældende genstand, skal tilskudsmodtager erstatte den for egen regning. Hvis noget går i stykker inden for 5 års perioden men efter projektperioden, og der ikke længere er brug for genstanden, vil vi normalt ikke forlange, at genstanden erstattes, men den skal stadig 11

12 bevares. Tilskudsmodtager skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. Tilskudsmodtager skal endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af den defekte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. Hvis tilsagnshaver er i tvivl skal tilsagnshaver kontakte NaturErhvervstyrelsen. Tilskuddets størrelse Der kan ydes op til 70 % i tilskud til projekterne. De tilskudsberettigede udgifter skal udgøre minimum kr. Indtægter Eventuelle indtægter i projektet, f.eks. billetindtægter eller andre former for indtægter, skal i ansøgningen modregnes i de samlede tilskudsberettigede projektudgifter. Indtægterne skal oplyses senest på slutudbetalingstidspunktet. 6. Hvordan søges der om tilskud Ansøgninger sendes til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgning kan sendes til NaturErhvervstyrelsen fra den 9. maj og skal være modtaget senest 24. juni i ansøgningsåret. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet eller videreført til næste ansøgningsrunde. NaturErhvervstyrelsen kan anvende de afsatte rammer i én ansøgningsperiode pr. år eller fordele rammerne på flere ansøgningsperioder. Ansøgning om tilskud skal ske på et særligt ansøgningsskema som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Ansøgningen sendes enten pr. post eller pr. . NaturErhvervstyrelsen anbefaler, at du sender ansøgningen med post senest dagen før ansøgningsfristen. Det er en god ide, at få udstedt en kvittering for indleveringen som dokumentation for, at ansøgningen er sendt rettidigt. Hvis ansøgningen sendes på , vil det lette NaturErhvervstyrelsens sagsbehandling, hvis der i emnefeltet angives navn på ansøger samt projekttitel. Ansøgningen skal indeholde: - Ansøgningsskema med de generelle oplysninger om ansøger samt en projektbeskrivelse, der indeholder alle de oplysninger der efterspørges i ansøgningsskemaet - Vedtægter for producentsammenslutningen - Dokumentation for rimelige priser i form af to tilbud 12

13 - Budgetudspecificeringsskema med detaljeret beskrivelse og udspecificering af samtlige udgifter fordelt på arbejdspakker - CV for nøglemedarbejdere i projektet Ansøgningen sendes til: NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Eller til mailadressen: 7. Behandling og prioritering af ansøgninger Igangsætningstilladelse NaturErhvervstyrelsen kvitterer for at have modtaget din ansøgning, og i den forbindelse kan vi give tilladelse til, at du på egen regning og risiko går i gang med projektet. Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra datoen for igangsætningstilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter. En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at du får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være datoen for NaturErhvervstyrelsens kvitteringsbrev. Sådan vurderes ansøgningerne NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver vi tilsagn om tilskud. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist tilsagn på ansøgninger, hvis vi vurderer, at effekten af det ansøgte projekt ikke bidrager tilstrækkeligt til at opfylde ordningens formål. NaturErhvervstyrelsen kan også give afslag eller delvist tilsagn på ansøgninger når vi vurderer, at effekten af projektet ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter. Prioriteringskriterier Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger, prioriterer NaturErhvervstyrelsen ansøgningerne. Ved prioriteringen lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på: den forventede øgede afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning fremme af kendskabet til fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning Om projektaktiviteterne er beskrevet klart og præcist 13

14 Om der er kontinuitet og sammenhæng i projektaktiviteterne Om projektet indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning Om de nødvendige aktører og kompetencer er til stede i forhold til projektets målsætning projektets relevans i forhold til ordningens formål, projektets forventede effekter i forhold til ordningens formål og projektets budget i forhold til de planlagte aktiviteter Kriterierne er sideordnede og tillægges lige stor værdi. Ansøgninger under information og markedsføring vurderes på lige fod med ansøgninger under den del af ordningen, der vedrører netværksaktiviteter. 8. Afgørelse NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag efter kriterierne beskrevet i afsnit 7 i denne vejledning. Udstedelse af tilsagn om tilskud, udbetaling af tilskud m.v. administreres af NaturErhvervstyrelsen på vegne af Fødevareministeriet. Når NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse, vil ansøger modtage skriftligt besked om afgørelsen. 9. Klageadgang Ansøger kan klage over afgørelser, som træffes af NaturErhvervstyrelsen i medfør af bekendtgørelse nr. 397 af 2.maj 2011, Klagen skal sendes til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, ansøger modtog NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Klagen skal sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med sine kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 10. Tilsagnet og vedligeholdelse af tilsagnet Hvis NaturErhvervstyrelsen beslutter at give tilskud til et projekt, sender vi et tilsagnsbrev til ansøger. Tilsagnsbrevet indeholder en tilsagnsskrivelse, et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter samt en oversigt over generelle og særlige betingelser for udbetaling af tilskuddet. Betingelser I tilsagnsbrevet vil der være anført en række betingelser, som skal være opfyldt for at tilskuddet kan udbetales. 14

15 Følgende betingelser skal opfyldes for at modtage tilskud: de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling, ansøger afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år fra tilsagnsdatoen, medmindre NaturErhvervstyrelsen i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra, tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling og afsluttende projektrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol, de tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst kr., fødevaren omfattet af projektet, er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. september 2006 om beskyttet oprindelsesbetegnelse og geografisk betegnelse for landbrugsprodukter og levnedsmidler, aktiviteterne ikke er målrettet specifikke virksomheders handelsmærker og produkter, aktiviteterne gennemføres på EU s indre marked, og det forud for publiceringen af alle informations- og kampagnematerialer er dokumenteret for NaturErhvervstyrelsen, at materialerne er mærket med EU s mærke for beskyttet oprindelsesbetegnelse og geografiske betegnelse for landbrugsprodukter og levnedsmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud, hvis det vurderes at være nødvendigt. Særlige betingelser NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnsbrevet stille andre særlige betingelser for tilskuddet. Bortfald NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud i følgende tilfælde: Du opfylder ikke de generelle eller særlige betingelser for tilskud, jf. ovenfor. Du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Du overholder ikke din oplysningspligt i henhold til bekendtgørelsen. Du gennemfører ikke projektet i overensstemmelse med tilsagnet. 15

16 Du ikke yder den nødvendige vejledning og hjælp ved kontrol, eller du forsømmer at udlevere regnskaber, forretningsbøger mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, jf. landdistriktslovens 11 stk. 1. Hvis vi træffer afgørelse om tilbagebetaling, skal du betale renter fra det tidspunkt, hvor du får meddelelse om kravet. Renter betales med rentesatsen efter renteloven, dog mindst 50 kr. I tilfælde af grov misligholdelse kan du blive udelukket fra senere at søge om tilskud, og straf kan komme på tale. Gennemførelse af projektet Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, der fremgår af tilsagnet. Alle udgifter skal være afholdt og betalt indenfor projektperioden. I nogle tilfælde kan der være behov for at ændre projektet i perioden. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget begrundende anmodninger om projektændringer, budgetændringer, projektforlængelser og projektoverdragelser senest 2 måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. En ændring må ikke iværksættes, før NaturErhvervstyrelsen har godkendt ændringen. Ændring af projektet Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom inden ændringen sker. Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før projektperioden udløber, med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvad det betyder for projektet Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet. Ændringer af budgettet Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 pct., skal tilsagnshaver skriftligt søge NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at gennemføre en budgetændring. Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før projektperioden udløber. En ansøgning om budgetændring skal indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt budget. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Forlængelse af projektperioden Projektperioden er typisk 2 år fra tilsagnsdatoen. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for, at projektet afsluttes senere end det sluttidspunkt for projektet, som er angivet i tilsagnsbrevet. Din ansøgning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen, inden slutdatoen i tilsagnsbrevet. Ansøgninger om projektforlængelse modtaget efter slutdatoen kan ikke imødekommes. 16

17 Ansøgningen om projektforlængelse skal indeholde følgende oplysninger: Kort redegørelse for hvorfor projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for fristen i tilsagnsbrevet Dato for, hvornår projektet kan afsluttes Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den ønskede nye projektperiode Overdragelse af projektet NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en anden. Det har den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter ordningen. Du skal sende et udfyldt overdragelsesskema og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage projektet. Skabelon til overdragelsesskemaet findes på Projektet opgives Hvis du ikke gennemfører projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal du hurtigst muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om det. NaturErhvervstyrelsen afgør, om tilsagnet skal bortfalde, og om det udbetalte tilskud skal tilbagebetales, jf. afsnittet ovenfor om Betingelser for tilskud og bortfald. Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. Tilsagnsbeløbet kan herefter tildeles et andet projekt. Når NaturErhvervstyrelsen opgør tilbagebetalingskravet, tillægger vi renter i overensstemmelse med renteloven, dog mindst 50 kr. 11. Afslutning af projekt Slutrapport Når projektet er gennemført, skal du aflevere slutrapport og slutudbetalingsanmodning til NaturErhvervstyrelsen. Slutrapporten er en forudsætning for slutudbetaling og skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført ved projektet og for projektets effekt. Du skal bl.a. redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplysninger, som du angav i ansøgningsskemaet. Slutrapporten skal vedlægges fotodokumentation for, at investeringen er gennemført. Endvidere skal fotos af skiltning med logo, eventuelt offentliggjort materiale og links til hjemmeside vedlægges. Du finder skabelon for slutrapporten på NaturErhvervstyrelsen kan ikke lave den endelige slutudbetaling før vi har modtaget slutrapporten. 17

18 12. Udbetaling af tilskud Du kan finde en vejledning mv. om udbetaling af tilskud på eller få den ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Det er vigtigt at læse vejledningen i forbindelse med, at du søger om støtte. Her er en kort oversigt over de væsentlige elementer i forhold til udbetaling: Det er dig, der som tilsagnshaver skal gennemføre projektet. Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet. Alle udgifter skal afholdes af dig og betales inden for projektperioden. Alle fakturaer skal udstedes til dig, ikke f.eks. bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere eller kommunen. Du skal gemme dokumentation for rimelig pris dvs. f. eks. tilbud, prisoverslag, prisliste. Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Du skal kunne dokumentere alle dine udgifter og gemme alle fakturaer Du kan søge om en rateudbetaling, når du har haft betalte udgifter på mindst 20 % af dine projektudgifter Der kan ikke bevilges budgetændring, efter den godkendte projektperiodes udløb Alle udgifter skal være betalt inden for den godkendte projektperiode Udbetaling sker på grundlag af din opgørelse af dokumenterede projektudgifter og indtægter Alle udgifter skal være betalt og fremgå af regnskabet, når det revideres Slutudbetalingsanmodning skal være vedlagt revisorerklæring og slutrapport Projektets udgifter skal revideres af en statsautoriseret og uafhængig revisor NaturErhvervstyrelsens skema med logo til revisorerklæring skal anvendes Anmodning om slutudbetaling mv. skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet NaturErhvervstyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til SKAT Tilskuddet udbetales til din NemKonto. Det er derfor vigtigt at søge for, at du har en NemKonto tilknyttet dit CVR-nummer, og at oplysningerne i CVR-registret er korrekte. I forbindelse med afholdelse og betaling af projektets udgifter er det vigtigt at være opmærksom på, at tilskuddet er udstedt til tilsagnshaver (producentsammenslutningen). Derfor skal producentsammenslutningen afholde og betale alle projektets udgifter. Det betyder konkret, at alle fakturer skal være udstedt til og betalt af producentsammenslutningen og ikke eksempelvis af dets medlemmer. 13. Nedsat udbetaling 3 % - reglen Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, risikerer du en sanktion efter 3 % reglen. 18

19 NaturErhvervstyrelsen fratrækker ved beregning af tilskuddet udgifter i udbetalingsanmodningen, der ikke er tilskudsberettigede. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet og ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). Hvis det tilskudsbeløb, du ansøger om at få udbetalt, overstiger det tilskudsbeløb, som Natur- Erhverstyrelsen har godkendt, med mere end 3 %, nedsætter vi udbetalingen med forskellen mellem det ansøgte beløb og det godkendte tilskudsbeløb. 3 % reglen følger af Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. januar 2011, artikel 30, stk. 1. Reglen gælder ikke, hvis du kan begrunde, at du ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført. Eksempel på 3 % - reglen Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men NaturErhvervstyrelsen godkender kun de 1000 kr. som tilskudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de to beløb mere end 3 % af det tilskudsberettigede beløb. NaturErhvervstyrelsen skal derfor reducere din udbetaling med forskellen, dvs. at du kun kan få udbetalt 900 kr. 14. Kontrol NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordningerne. NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget hertil, kan mod behørig legitimation og uden retskendelse foretage fysisk kontrol af projektet i projektperioden. Det gælder indtil 5 år efter projektet er afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i nødvendigt omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens 12. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i forbindelse med kontrol. Du skal desuden yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Originale regnskabsbilag og projektrapport skal holdes tilgængelig i 5 år, efter at NaturErhvervstyrelsen har foretaget slutudbetaling til projektet. NaturErhvervstyrelsen kan i forbindelse med, at vi behandler en rate- eller slutudbetalingsanmodning, udtage en sag til bilagskontrol. NaturErhvervstyrelsen vil i så fald kontakte dig og anmode om, at du sender kopi af alle sagens bilag og dokumentation for, at udgifterne er betalt. 19

20 15. Offentliggørelse af data, straf mv. Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistisk, forskning, planlægning og evaluering At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Efter Persondataloven har du mulighed for: At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37. Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Oplysningspligt Hvis NaturErhvervstyrelsen forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskuddet. Force majeure NaturErhvervstyrelsen anerkender i henhold til bekendtgørelsen en række begivenheder som force majeure. F.eks. anerkendes uforudset ekspropriation og alvorlig naturkatastrofe. Det er en betingelse for, at NaturErhvervstyrelsen i konkrete tilfælde kan anerkende force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke, der påberåbes force majeure. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for tilsagnshaver at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. 20

21 Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan du efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Lovgrundlag Forordninger Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20.september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne Lov Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne støtte til udvikling af landdistrikterne. Bekendtgørelse Bekendtgørelse nr.397 af 2. maj 2011 om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning. Bekendtgørelse nr. 316 af 29. marts 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning. 16. Yderligere oplysninger På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du bl.a.: Ansøgningsskema Budgetskema Vejledning til ansøgningsskema og budgetskema Blanket til udbetalingsanmodning Skema til slutrapportering Revisorerklæring Denne vejledning Oplysninger om denne vejledning fås hos: 21

22 NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Tlf.: Ansøgningsskema og vejledning, udbetalingsanmodning og revisorerklæring findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 22

23 Bilag 1 Krav og grafiske retningslinjer ved brug af BGB og BOB-logoet Såfremt aktiviteter i projektet vedrører produkter, der er certificerede under Rådsforordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, skal EU-logoet anføres på alt materiale til oplysningskampagner, salgsfremstød, reklame etc. I dette bilag gengives det pågældende EU-logo, ligesom der henvises til bestemmelserne for gengivelse heraf. BGB-mærket BOB-mærket Bestemmelser for grafisk gengivelse af logoet fremgår af Rådsforordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer. Logoet kan downloades gratis på EU-Kommissionens website: 23

24 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN: Tlf.: Fax.:

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Netværksordningen. Kompetenceudvikling

Netværksordningen. Kompetenceudvikling Netværksordningen Kompetenceudvikling Vejledning om tilskud til netværksaktiviteter til fremme af mindre fødevareproducenters produktion og afsætning af fødevarer - revideret april 2012 Kolofon Netværksordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013 Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2013 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012 Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren Juli 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Juli 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere