STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober Stempelafgift. Betænkning fra Stempeludvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998. Stempelafgift. Betænkning fra Stempeludvalget"

Transkript

1 STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998 Stempelafgift Betænkning fra Stempeludvalget

2 -2- Side 1. Indledning Generelt 1.2 Kommissorium 1.3 Udvalgets medlemmer 1.4 Udvalgets møder 1.5 Særudtalelser 2. Kort sammenfatning Gældende ret Forslag til ændrede regler, herunder provenuskøn Udvalgets overvejelser og anbefalinger til omlægning af stempelafgiften 4.2 Provenumæssige konsekvenser Indledning Betænkningens udkast til lovforslag om registreringsafgift og udkast til lovforslag om videreførelse af for sikrings afgift Erhvervsøkonomiske og erhverv s administrative konsekvenser Alternative kombinationer af satsen for procentafgift for skøder og pantebreve 5. Registreringsafgiften Lovforslaget Generelt Det afgiftspligtige område Afgiftens beregning Afgiftsgrundlaget Tinglysning af ejerskifte af fast ejendom Tinglysn ing af pan t Tinglysning af ejendomsforbehold i motorkøretøjer Andre tinglysninger Afgiftsfri tinglysninger

3 Afgiftsmæssig ligestilling med andre tinglysninger Registrering afskibe Registrering af luftfartøjer Afgiftspligtens indtræden Afgiftsgodtgørelse og -nedsættelse Afgiftsbetaling og -hæftelse Sanktioner Kontrolbestemmelser Afgiftsmyndigheden Klageveje Straffebestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser 5.2 De nugældende fritagelsesbestemmelser mv Indledning Opregning af fritagelsesbestemmelser mv. der berøres af lovforslaget 5.3 Provenumæssige konsekvenser 5.4 Administrative konsekvenser 5.5 Bevægeligheden på boligmarkedet 5.6 Erhvervsmæssige forhold og konkurrenceforhold 5.7 Forholdet til miljøretten 5.8 Forholdet til EU-retten 6. Låneafgiften Indledning 6.2 Gældende regler 6.3 Problemerne med de nuværende regler 6.4 Forslag til modeller for ny låneafgift 6.5 Konkurrencemæssige aspekter 6.6 Afgrænsning af personkredsen 6.7 Administrative og kontrolmæssige vanskeligheder 6.8 Forholdet til EU-retten 6.9 Sikkerheds afgift 6.10 Konklusion

4 -4-7. Forsikringsafgiften / Indledning 7.2 Gældende regler 7.3 Udvalgets kommentarer til gældende regler 7.4 Konkurrenceproblemer 7.5 Problemer i øvrigt 7.6 Forslag til modeller for ny for sikrings afgift 7.7 Motorkøretøjer og lystbåde 7.8 Provenumæssige konsekvenser 7.9 Kontrolmæssige aspekter 7.10 Administrative aspekter 7.11 Erhvervsmæssige konsekvenser 7.12 Forholdet til EU-retten 8. Bilag Udkast til Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv Udkast til almindelige bemærkninger til lovforslaget Udkast til specielle bemærkninger til lovforslaget Udkast til lov om videreførelse af stempel på forsikring Lovbek. nr. 591 af 11. august 1998 om stempelafgift 8.2 Særudtalelse fra Rådet for Dansk Forsikring og Pension

5 -5-1. Indledning 1.1 Generelt Stempelafgiften af dokumenter blev oprindeligt indført ved en forordning af 1657, Det store Skattebrev, udskrevet af Frederik III. Afgiften er kendetegnet ved, at afgiftspligten påhviler både private personer og virksomheder og indtræder på grundlag af et underskrevet dokument. Det forhold, at afgiftsberegningen foretages af parterne selv, og kun kontrolleres, hvis det til grund liggende dokument passerer en anholdelsespligtig myndighed, er særegent. Både den tekniske udvikling og udviklingen i samfundsstrukturen bevirker, at en afgift med disse karakteristika ikke er tidsvarende. 1.2 Kommissorium Skatteministeren nedsatte den 28. november 1995 et udvalg, der skulle vurdere muligheden for at ophæve stempelloven og indføre nye afgifter til afløsning af stempelafgiften. Stempeludvalget fik følgende kommissorium: "Stempeludvalget har til opgave at fremkomme med et forslag til en omlægning af stempelafgifterne. Der skal tages hensyn til, hvordan omlægningen vil virke, således at en udformning, der kan reducere mobiliteten på boligmarkedet eller hæmme eller forvride konkurrencen mellem forskellige finansielle institutioner, så vidt mulig undgås. Udvalget kan tage udgangspunkt i en omlægning, hvor stempelloven afløses af tre nye afgiftslove. For det første en lov om en afgift, som udløses ved tinglysning eller anden registrering af ejerrettigheder og panterettigheder. En sådan afgift kan erstatte blandt andet stempelafgift og tinglysningsafgift på dokumenter om fast ejendom. I den forbindelse bemærkes, at den gældende tinglysningsafgift bør indarbejdes i de nye regler, som forudsættes at skulle henhøre under skatteministerens ressort. For det andet en lov om afgift på pengeinstitutter og andre professionelle långiveres ydelse af garanti, lån eller kredit med eller uden sikkerhed. Afgiften kan erstatte stempelafgiften på garantier, gældsbreve, kreditkontrakter og håndpantsætningsdokumenter. Udvalget skal i den forbindelse overveje, om aktieafgiftsloven hensigtsmæssigt kan indarbejdes i en

6 -6- sådan ny afgiftslov, eventuelt med mindre justeringer. For det tredje en lov om afgift af forsikringspolicer, som kan afløse stempellovens bestemmelser om stempelafgift af forsikringer. Det bør overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer i udvalgets forslag til en sådan ny lov om afgift af forsikringspolicer. Udvalget skal desuden af hensyn til konkurrenceneutraliteten overveje den nye afgifts anvendelsesområde. Udvalget skal overveje, om stempelafgift af visse dokumenttyper helt kan afskaffes, uden at der sættes en ny afgift i stedet. Dette kan navnlig tænkes i det omfang, hvor stempelafgiftsprovenuet er så beskedent, at det ikke står i rimeligt forhold til administrative omkostninger hos parter og hos det offentlige ved behandling og afgørelse af afgiftsspørgsmål. Udvalget skal arbejde ud fra den forudsætning, at omlægningen skal være provenuneutral. Endvidere skal det tilstræbes at muliggøre en effektiv kontrol og at modvirke omgåelse, herunder den form for omgåelse, der består i at lade retshandler være grænseoverskridende. Endelig skal der ved udformningen af reglerne lægges vægt på en smidig administration både for parter og for det offentlige samt overskuelige klageveje. Udvalget skal stræbe mod at færdiggøre sit arbejde med henblik på lovgivning i folketingsåret 1997/1998." 1.3 Udvalgets medlemmer Udvalgets medlemmer ved afgivelse af betænkningen er: Konsulent Poul Christensen Kontorchef Olaf Eisenhardt Dommer Søren Sørup Hansen Fuldmægtig Birgitte Søgaard Jensen Statsamtmand Bent Klinte Dommer Karsten Bo Knudsen Vicedirektør Jan Knøsgaard Inspektør Inger Kongsløv Advokat Finn J. Lernø Kontorchef Kaj Lotz Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen Retten i Århus Danmarks Nationalbank Viborg Statsamt Den Danske Dommerforening Realkreditrådet Told- og Skatteregion Høje-Taastrup Advokatsamfundet Skatteministeriet

7 -7- Fuldmægtig Lisbet Michelli Skatteministeriet Specialkonsulent Flemming Houge Nielsen Erhvervsministeriet Fuldmægtig Lars Nørkjær Nielsen Økonomiministeriet Kontorchef Tine Roed Finansrådet Kommiteret Jens Rosman (formand) Skatteministeriet Fuldmægtig Bjørn Rosted Foreningen af Statsamtsjurister Kontorchef Peter Skjødt Rådet for Dansk Forsikring og Pension Vicedirektør Jens Peter Tranberg Rådet for Dansk Forsikring og Pension Direktør, advokat Palle Ulstrup Dansk Ejendomsmæglerforening Fuldmægtig Frederik Weidemann Finansministeriet Følgende har tidligere været medlemmer af udvalget: Fuldmægtig Claus Blendstrup Finansministeriet Retsassesor Astrid Bøgh Justitsministeriet Kontorchef Jane Emke Assurandør-Societetet Vicekontorchef Hans Fenger-Eriksen Told- og Skattestyrelsen Fuldmægtig Lisbeth Grænge Hansen Økonomiministeriet Underdirektør Carsten Kjellerup AMP-Samarbejdet Fuldmægtig Jeppe Ladekarl Danmarks Nationalbank Kontorchef Kim Lohse Told- og Skattestyrelsen Fuldmægtig Charlotte Møller Danmarks Nationalbank Fuldmægtig Lisbeth Stausholm Pedersen Danmarks Nationalbank Fuldmægtig Ida Skouvig Justitsministeriet Fuldmægtig Helle Sørensen Justitsministeriet Følgende har været tilknyttet stempeludvalgets sekretariat: Fuldmægtig Louise Hansen Skatteministeriet Fuldmægtig Michael Hauritz Told-og Skattestyrelsen Fuldmægtig Poul Erik Hjerrild-Nielsen Skatteministeriet Fuldmægtig Birgitte Dahl Jensen Skatteministeriet Fuldmægtig Mette Ebbensgaard Jessen Skatteministeriet Konsulent Claus Kirketerp Skatteministeriet Kontorfuldmægtig Dorthe Martinsen Skatteministeriet Fuldmægtig Kirsten Nørgaard Skatteministeriet

8 Udvalgets møder Stempeludvalget har afholdt 8 møder til gennemgang af muligheden for at ophæve stempelloven og udarbejde forslag til nye afgifter til afløsning af stempelafgiften. Der er endvidere afholdt en række yderligere møder i underudvalg, idet udvalget har været opdelt i 3 undergrupper, der har overvejet en omlægning af stempelafgiften. Overvejelser om nye regler for afgift ved registreringer af ejerrettigheder og panterettigheder i tinglysningssystemet og andre offentlige registre er sket i undergruppen for registreringsafgift. Overvejelser om nye regler for afgifter på professionelle långiveres ydelse af lån eller anden kredit med eller uden sikkerhed er sket i undergruppen for låneafgift. Endelig er overvejelser om nye regler for afgifter for forsikringer sket i undergruppen for forsikringsafgift. Ved sammensætningen af undergrupperne er de ministerier og organisationer blevet repræsenteret, der har særlige faglige forudsætninger og interesser på emneområdet. Undergrupperne har foretaget afrapportering på de møder, hvor hele udvalget var samlet. Følgende har været repræsenteret i undergrupperne ( de med * markerede har ikke været medlemmer af stempeludvalget). Registreringsafgiften: Poul Christensen *Per Englyst Skatteministeriet Dansk Landbrugs Realkreditfond Sørup Hansen Justitsministeriet * Birgitte Dahl Jensen Skatteministeriet *Claus Kirketerp Skatteministeriet Bent Klinte Viborg Statsamt Karsten Bo Knudsen Finn J. Lernø Kaj Lotz *Jan Madsen Tine Roed Jens Rosman (formand) Bjørn Rosted Palle Ulstrup Den Danske Dommerforening Advokatsamfundet Skatteministeriet Skatteministeriet Finansrådet Skatteministeriet Foreningen af Statsamtsjurister Dansk Ejendomsmæglerforening

9 -9- Låneafgiften: Poul Christensen *Poul Erik Hjerrild-Nielsen Finn J. Lernø Kaj Lotz (formand) *Jan Madsen Flemming Houge Nielsen Lars Nørkjær Nielsen Tine Roed Palle Ulstrup Skatteministeriet Skatteministeriet Advokatsamfundet Skatteministeriet Skatteminsteriet Erhvervsministeriet Økonomiministeriet Finansrådet Dansk Ejendomsmæglerforening Forsikringsafgiften: *Carsten Andersen Claus Blendstrup *Michael Hauritz Inger Kongsløv Kim Lohse (formand) Fleming Houge Nielsen Lars Nørkjær Nielsen Tine Roed Peter Skjødt Jens Peter Tranberg Rådet for Dansk Forsikring og Pension Finansministeriet Told- og Skattestyrelsen Told- og Skatteregion Høje-Taastrup Told- og Skattestyrelsen Erhvervsministeriet Økonomiministeriet Finansrådet Rådet for Dansk Forsikring og Pension Rådet for Dansk Forsikring og Pension Den 6. februar 1997 har stempeludvalgets formand gjort kort status for stempeludvalgets arbejde overfor skatteministeren. Det fremgik heraf, at der på registreringsområdet var behov for en omlægning, der ikke alene tog hensyn til forenkling, men også til fremtidssikring ved et papirløst grundlag for registreringen. Der var derimod på låneområdet meget store problemer, især hvad angik systemets robusthed i forhold til udlandet. Det var endelig på forsikringsområdet et spørgsmål, om der var behov og praktiske muligheder for grundlæggende omlægninger. Registreringsgruppen har arbejdet med en fremtidssikret grundmodel med visse nødvendige undtagelser fra afgiftspligten, men hvor det gennemgående træk i lovudkastet har været forenkling af afgiftssystemet uden fritagelsesbestemmelser eller differentierede satser,

10 - 10- hvorved det bliver muligt at sænke satserne generelt. Låneafgiftsgruppen har arbejdet ud fra to modeller, en model om afgift på långivning ved virksomhed her i landet og en anden model om afgift på långivning til låntagere her i landet. Der er imidlertid, navnlig på grund af udlandsproblematikken, ikke fundet en model, der kan udformes enkelt og effektivt. Udvalget anbefaler derfor, at stempelafgiften på lån, kaution og garantier samt håndpant bør ophæves. Det gælder i konsekvens heraf også stempelafgiften på kautionsforsikringer og kreditforsikringer (forsikringsklasse 14 og 15 ifølge branchen). Forsikringsgruppen har uden held søgt at finde en model til afløsning af de gældende regler på forsikringsområdet. Udvalget anbefaler derfor, at de gældende regler på forsikringsområdet videreføres med visse modifikationer, og flertallet mener endvidere, at dette skal ske i forbindelse med en justering afsatserne for de stempelpligtige forsikringer. 1.5 Særudtalelser På visse områder har enkelte medlemmer af udvalget tilkendegivet opfattelser, der ikke er indeholdt i betænkningens afsnit 1-7. Realkreditrådet har taget til efterretning, at udvalget i sine overvejelser har taget udgangspunkt i en omlægning af de eksisterende stempelafgifter, der ikke indholdsmæssigt ændrer ved det afgiftsbelagte område. Det vil sige, at de væsentligste beskatningsområder fortsat er transaktioner i forbindelse med handel med fast ejendom og optagelse af lån med pant i fast ejendom. Udvalget har afstået fra at overveje andre former for beskatning, herunder en omlægning til en generel ejendomsbeskatning. Der er ikke foretaget nogen nærmere analyse af de hidtidige transaktionsafhængige afgifters betydning for mobiliteten på ejendomsmarkedet og de konkurrencemæssige forhold på lånemarkedet. Med den foreslåede registreringsafgift fastholdes således en selektiv låneafgift vedrørende pantsikret kreditgivning i forbindelse med lån mod pant i fast ejendom. Denne afgift forringer alt andet lige den pantsikrede kreditgivnings konkurrencestilling i forhold til usikret kreditgivning. Afgiften får som konsekvens, at personer, der er så kreditværdige, at de ikke behøver at stille sikkerhed i deres ejendom i forbindelse med låneoptagelse, undgår beskatning.

11 -11 - Denne konsekvens ændres der ikke ved med udvalgets forslag. Rådet for Dansk Forsikring og Pension har afgivet en særudtalelse, hvorefter rådet ikke kan tilslutte sig, at skadesforsikring skal belastes med stempelafgift, endda med et større provenu til følge end efter den gældende lov. Rådet kan endvidere ikke tilslutte sig, at stempelafgiftslovens 62, stk. 1, nr. 12, ophæves. Udtalelsen er gengivet i sin fulde ordlyd som bilag 8.2 til betænkningen.

12 Kort sammenfatning. Skatteministeren har nedsat et udvalg, der skal opstille udkast til afgiftsregler, der - provenuneutralt - kan afløse de gældende stempelafgifter mv. Udvalget har overvejet tre nye afgiftslove, dels en afgift, som udløses ved tinglysning eller anden offentlig registrering af ejerrettigheder og panterettigheder, dels en afgift på pengeinstitutters og andre professionelle långiveres ydelse af garanti, lån eller kredit og endelig en afgift af forsikringspolicer. Udvalget har også overvejet, om stempelafgift helt kan afskaffes for visse dokumenttyper, f.eks. fordi provenuet er så beskedent, at det ikke står i rimeligt forhold til administrationsomkostningerne. En række forhold gør, at i hvert fald den del af stempelafgiften, hvor afgiftspligten er knyttet til underskrevne dokumenter, ikke er egnet i en tid, hvor aftaler indgås elektronisk, hvor internationaliseringen i stigende grad gør sig gældende og hvor moderne finansielle systemer gør aftaler væsentlig mere komplekse end de formueretlige aftaler, der omhandles i stempelloven. Hertil kommer, at det hidtidige kontrolsystem beroende på "anholdelsespligtige myndigheder" ikke kan fungere effektivt, fordi dokumenter ofte slet ikke passerer en sådan myndighed. Under hensyn til det forholdsvis beskedne provenu, som stempelafgifterne indbringer, er det udvalgets opfattelse, at en ny afgift nødvendigvis må tilrettelægges således, at reglerne er forholdsvis ukomplicerede, at administrationen er enkel og at kontrollen er enkel og sikker. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at dokumentbegrebet som grundlag for afgiftspligten må forlades af bl.a. teknologiske årsager, og i stedet må man basere afgiften på visse transaktioner, der registreres i et offentligt system, eller som i henhold til lov skal bogføres i en afgrænset type virksomheder under tilsyn, således at en enkel opkrævning og kontrol er mulig. På denne baggrund finder udvalget, at afgiften på skøder og pantebreve, som tinglyses, og som hidtil har givet langt hovedparten af det samlede årlige provenu på ca. 4,8 mia. kr., vil kunne tilrettelægges på en sådan måde, at den opfylder de nævnte betingelser, og at en ny - provenuneutral - afgift på dette felt derfor må kunne være det bærende element ved afløsningen af den hidtidige stempelafgift.

13 -13- Udvalget har udarbejdet forslag til en ny lov om afgift af tinglysning af ejer-og panterettigheder mv. (registreringsafgiftsloven). Derimod finder udvalget ikke, at afgiften på gældsbreve, kaution og veksler, der hidtil har givet et provenu på ca. 75 mio. kr. årligt, på samme måde kan bringes til at opfylde de nævnte betingelser. For det første vil en opgivelse af dokumentbegrebet som forudsætning for afgiftspligt bevirke, at man i givet fald som udgangspunkt må lade afgiftspligten omfatte lån, hvad enten der er oprettet et dokument herom, eller det blot er ydet f.eks. som en kort eller lang kredit, et kortvarigt overtræk på en kassekredit eller en løbende mellemregning. For det andet vil det være en skævvridning af lånemarkedet, hvis kun lån i (indenlandske) pengeinstitutter omfattes, idet låntagning i så fald i vidt omfang kan flytte til udlandet (de større lån) eller til uregulerede pengeudlånere (de mindre lån). Det bemærkes i den forbindelse, at de frie kapitalbevægelser mellem landene og den øgede valutastabilitet må antages at gøre konkurrencen om långivning særlig følsom overfor sådanne muligheder for at undgå selv en lav afgiftssats. Udvalget har ikke indenfor de tidsmæssige rammer, der har været til rådighed, fundet en ny model til afløsning af stempelafgiften på forsikringer. Udvalgets flertal mener endvidere, at provenuet af forsikringer, der ikke er livsforsikringer, er nødvendig for at den forenkling af systemet, som i øvrigt foreslås, kan blive provenuneutral. Udvalget anbefaler derfor, at de gældende regler på forsikringsområdet videreføres, dog således at livsforsikringer fritages for stempelafgift og dermed ligestilles konkurrencemæssigt med andre former for pensionsopsparinger. Det anbefales endvidere, at garanti- og kautionsforsikringer fritages for afgift i konsekvens af, at stempelafgiften af garanti- og kautionsdokumenter foreslås ophævet. Udvalgets flertal anbefaler endelig, at der samtidig sker en forhøjelse afsatserne for de fortsat stempelpligtige forsikringer med ca. 16 pct. I konsekvens af at livsforsikringer fritages for stempelafgift, fritages visse invalideforsikringer for stempelafgift, som ellers fortsat ville være stempelpligtige, uanset at de er tegnet af et livsforsikringsselskab. Det er de forsikringer vedrørende tab af arbejdsevne, der efter reglerne i lov nr af 21. december 1994 om ændring af lov om beskatning af pensionsordninger mv., skal tegnes i livsforsikringsselskaber som betingelse for, at pensionsbeskatningslovens 18 og 19 finder anvendelse.

14 Gældende ret. Den gældende stempellov gennemførtes ved lov nr. 174 af 30. april 1969, og der er senere gennemført større og mindre ændringer, både midlertidige og permanente, men grundstrukturen er ikke ændret. Der er tale om en dokumentafgift, hvor afgiftspligten indtræder, når et dokument oprettes (underskrives) - typisk om en formueretlig aftale. Afgiften betales normalt ved køb af stempelmærker, som skal klæbes på dokumentet. Afgiften kontrolleres som hovedregel på den særegne måde, at en række offentlige myndigheder har "anholdelsespligt" overfor dokumenter, der ikke er tilstrækkeligt stemplet, hvorefter dokumentet indsendes til "stempelmyndigheden", dvs. Statsamtet eller i København Overpræsidiet, som træffer afgørelse i spørgsmål om afgiftspligten i første instans med klageadgang til Told- og Skattestyrelsen. Stempelmærker benyttes også til betaling af Justitsministeriets tinglysningsafgifter efter retsafgiftsloven og af afgift ved førstegangsoverdragelse af ejerlejligheder, jf. lov nr. 575 af 25. november 1977 med senere ændring i Følgende transaktioner er belagt med afgift, der berigtiges med stempelmærker: 1. Tinglysningsafgift. Efter retsafgiftslovens 41 A opkræves en afgift på kr. for hver tinglysning. I modsætning til de øvrige afgifter, der betales med stempelmærker, påklages afgørelser om tinglysningsafgiften i det judicielle system. 2. Pantebreve. Pant i fast ejendom eller løsøre belægges udover tinglysningsafgiften med en afgift på 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Afgiften skal betales både ved oprettelse af et pantebrev og ved eventuel senere overdragelse (transport til ny kreditor). Der gælder dog en række fritagelser og lempelser på dette område. Således gælder det bl.a., at et pantebrev, der bærer påtegning om, at det pantsatte er mindre værd end pantebrevets pålydende, kan stemples alene for pantets værdi. Desuden gælder det, at forsikringsselskaber og pensionskasser er stempelfri for tinglysning af pant, der indgår til dækning af selskabets eller kassens forsikringsmæssige hensættelser, jf. lov om forsikringsvirksomhed 131, stk. 5. Endvidere gælder, at pantebreve, som udstedes til sikkerhed for kontrapant, kontrakaution eller regaranti, er stempelfri. Stempelfri er også pantebreve, der

15 - 15- udstedes af pensionister i forbindelse med henstand med ejendomsskatter. 3. Overdragelse af fast ejendom - skødestempel. Stempelafgiften udover tinglysningsafgiften er for overdragelse af helårsejerboliger 0,6 pct., medens den for overdragelse af anden fast ejendom er 1,2 pct. af salgssummen, dog mindst ejendomsværdien. 4. Ejerlejligheder. I forbindelse med førstegangssalg af ejerlejligheder opført før 1966 opkræves en afgift på 5 pct. af overdragelsessummen. Ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder skal dokumenter om anmeldelse til tinglysning heraf stemples med et beløb på kr., dog kr. hvis byggetilladelsen er givet før den 1. juli Stempelafgift af skibe. Dokument om overdragelse af skibe og både med tilbehør stemples med 0,4 pct. af vederlaget, dog for så vidt angår handelsskibe 0,1 pct. af vederlaget. Samme regler gælder ved registrering af nybygget skib og dets optagelse i skibsregistret. For pant i skibe bortset fra fritidsfartøjer udgør afgiften 2 prm. af det pantsikrede beløb, for pant i fritidsfartøjer udgør afgiften 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. 6. Forsikringer. For livsforsikringer opkræves en afgift på 1,5 kr. pr kr.'s forsikringssum. For andre forsikringer opkræves en afgift på 0,25 kr. pr kr.'s forsikringssum eller 12 pct. af første års præmie. Stempelafgiften af forsikringer opkræves normalt ikke ved stempelmærker, men efter særlig tilladelse afregnes stempelafgiften samlet med påtegning på policer og præmiekvitteringer om, at stempelafgiften berigtiges på særlig måde. 7. Leje- og entreprisekontrakter. Lejekontrakter om fast ejendom, lejligheder, værelser, lokaler og lignende skal stemples med 1 pct. af den årlige leje. Entreprisekontrakter om bygning og reparation af fast ejendom skal stemples med 0,1 pct. af vederlaget, medens entreprisekontrakter på skibe pålægges en afgift på 0,02 pct. 8. Gældsbreve og veksler. Af gældsbreve skal der betales en afgift på 0,3 pct. af lånebeløbet, dog ikke hvis der stilles sikkerhed ved pant eller kaution, og denne sikkerhedsstillelse er stemplet. Veksler skal stemples med 1 kr. for hver kr. 9. Overdragelse af løsøre. Dokumenter om overdragelse af andet løsøre end skibe og både samt dokument om levering afvand, gas, el og varme stemples med en afgift på 0,1 pct. Erhvervsdrivende skal ikke svare afgift for emballage, varer, råstoffer eller halvfabri-

16 - 16- kata, men kun for driftsmidler og lignende. Overdragelse af immaterielle rettigheder stemples med en afgift på 0,1 pct. 10. Lotterier. For lodder i Klasselotteriet erlægges en afgift på 4 kr. pr. hellod, medens lodsedler i Vare- og Landbrugslotteriet stemples med 0,6 kr. for hver trækning. 11. Ægtepagter og testamenter. Disse dokumenter stemples med mindst 50 kr.

17 Forslag til ændrede regler, herunder provenuskøn. 4.1 Udvalgets overvejelser og anbefalinger til omlægning af stempelafgiften. Udvalget har overvejet forskellige forslag til omlægning af stempelafgiften ud fra forudsætningen om, at omlægningen skal være provenuneutral, og at der er mulighed for en effektiv kontrol. Udvalget har endvidere overvejet, om stempelafgift af visse dokumenttyper helt kan afskaffes, uden at der sættes en ny afgift i stedet, herunder hvor stempelafgiftsprovenuet er så beskedent, at det ikke står i rimeligt forhold til administrative omkostninger hos parterne og hos det offentlige ved behandling og afgørelse af afgiftsspørgsmål. I konsekvens af disse overvejelser foreslår udvalget, at stempelafgiften afskaffes for så vidt angår følgende stempelpligtige dokumenter: Overdragelse af løsøre, overdragelse af immaterielle rettigheder, samt leje- og entreprisekontrakter. Veksler, låneaftaler, gældsbreve og håndpantsætningserklæringer. Ægtepagter, testamenter og lotterier. Den særlige stempelafgift for førstegangsoverdragelse af ejerlejligheder og for opdeling i ejerlejligheder. Disse afgifter, der ganske vist opfylder betingelsen om tinglysning og derved giver mulighed for effektiv kontrol, indbringer kun ca. 5 mio. kr. på årsbasis og giver i øvrigt anledning til vanskelige afgrænsningsproblemer f.s.v. angår ombygning og tilbygning på fredede ejendomme, på ældre erhvervsejendomme og i en række andre tilfælde, hvor ejerlejlighedskonstruktionen er valgt, men hvor den oprindelige baggrund for disse afgifter næppe gør sig gældende. Udvalgets flertal anbefaler, at provenutabet ved disse afskaffelser dækkes af dels en afgift på registrering i Danmark af ejerskifte og pant vedrørende fast ejendom, skibe, fly mv., dels af en afgift af forsikringer, således de to områder dækker det totale provenu i forhold til det hidtidige provenu på disse områder. Udvalget har udarbejdet forslag til en afgift på registrering af ejerskifte og pant vedrørende fast ejendom, skibe, fly mv. Udvalgets overvejelser på registreringsområdet omtales nærmere i afsnit 5 i betænkningen. Skitse til lovforslag og bemærkninger hertil er optrykt

18 - 18- i afsnit 8. De gældende fritagelsesbestemmelser, der berøres af lovforslaget, gennemgås i afsnit 5.2. Udvalget har endvidere overvejet en lov om afgift på pengeinstitutters og andre professionelle långiveres ydelse af garanti, lån eller kredit med eller uden sikkerhed. Udvalget må imidlertid anbefale, at stempelafgiften på veksler, låneaftaler og gældsbreve rav. helt afskaffes, uden at en ny afgift kan sættes i stedet. Stempelafgiften på låneområdet er blevet teknologisk forældet, og det har heller ikke været muligt at finde nye modeller, der kan hindre omgåelse, herunder den form for omgåelse, der består i at lade retshandler være grænseoverskridende. Udvalgets overvejelser på låneområdet omtales nærmere i afsnit 6 i betænkningen. Udvalget har endelig overvejet en lov om afgift af forsikringspolicer, og herunder om livsforsikringer stempelmæssigt kunne ligestilles med andre former for pensionsopsparing. Udvalget har endvidere overvejet muligheden for at indarbejde lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer i udvalgets forslag til en sådan ny lov om afgift af forsikringspolicer. Udvalget har imidlertid ikke indenfor den tid, som udvalget har haft til rådighed, været i stand til at finde en egnet model til at afløse de gældende regler på forsikringsområdet. Udvalget anbefaler derfor, at de gældende regler på forsikringsområdet videreføres, dog således at livsforsikringer fritages for stempelafgift og dermed ligestilles konkurrencemæssigt med andre former for pensionsopsparinger. Det anbefales endvidere, at garanti- og kautionsforsikringer fritages for afgift i konsekvens af, at stempelafgiften af garanti- og kautionsdokumenter foreslås ophævet. Endelig anbefaler udvalgets flertal, at der samtidig sker en forhøjelse afsatserne for de fortsat stempelpligtige forsikringer med ca. 16 pct. Udvalgets overvejelser på forsikringsområdet omtales nærmere i afsnit 7 i betænkningen. Udvalget har ikke gjort sig overvejelser om, hvorvidt aktieafgiftsloven hensigtsmæssigt kan indarbejdes i udformningen af afløsningen af stempelafgiften, dels fordi der ikke er fundet egnede nye løsninger på låneafgiften og forsikringsafgiften, og dels fordi der ikke hensigtsmæssigt kan opnås fuld provenudækning for aktieafgiften.

19 Provenumæssige konsekvenser Indledning Provenuet af stempelafgiften inkl. tinglysningsafgiften er i de seneste år steget markant, jr. tabel 1. Blandt de vigtigste årsager hertil kan nævnes forhøjelserne af tinglysningsafgiften fra 500kr. til 700kr. i 1996 og til kr. i 1997, samt udviklingen på ejendomsmarkedet med stigende omsætning, priser og låntagning. Tabel 1. Stempelafgiftsprovenuet Finansår Mill. kr. Finansår Mill. kr På finansloven for 1998 er opført et provenu på mill. kr. Stigningen fra 1997 til 1998 skyldes primært, at forhøjelsen af tinglysningsafgiften kun har haft virkning i lidt over halvdelen af 1997, men får fuld virkning i Endvidere trækker de midlertidige forhøjelser af stempelafgiften til 5 pct. på tillægslån i retning af et højere provenu. Det er forbundet med overordentlig stor usikkerhed at opgøre, hvor stort et provenu der hidrører fra hver enkelt stempelpligtig dokumenttype. Det skyldes, at opkrævningen af stempelafgiften sker gennem salg af stempelmærker, der kan anvendes på alle afgiftspligtige dokumenter, således at det ikke ud fra regnskaberne er muligt at opgøre provenuet fra de enkelte dokumenter. Et skøn for provenuets fordeling på de enkelte stempelpligtige dokumenttyper mv. må derfor baseres på en række forskellige kilder og omfattende beregningsmæssige forudsætninger, der i vidt omfang er af skønsmæssig karakter. Det kan bl.a. nævnes, at det i det følgende er forudsat, at ca. 20 pct. af realkreditinstitutternes udlån er stempelpligtige og ca. halvdelen af de tinglyste dokumenter udløser tinglysningsafgift. Korrigeres 1997-provenuet for, at den forhøjede tinglysningsafgift ikke har haft virkning i hele 1997, og at den forhøjede stempelafgift på tillægslån ikke er permanent, skønnes der et aktuelt stempelafgiftsprovenu på helårsbasis på ca mill, kr., jf tabel 2, der viser provenuet opdelt på tinglysningsafgift og de enkelte stempelpligtige dokumenttyper.

20 -20- Tabel 2. Opdeling af stempelafgiftsprovenuet på tinglysningsafgift og stempelpligtige dokumenttyper niveau. Gældende regler. Dokumenttype mv. Ca. mill. kr. Tinglysningsafgift Skødestempel, ejerboliger 435 Skødestempel, andre ejendomme 500 Pantebrevsstempel, realkredit 730 Pantebrevsstempel, ejerpantebreve 400 Pantebrevsstempel, andre pantebreve i fast ejendom 140 Pantebrevsstempel, løsøre 195 Skibe og fly, registrering og pantsætning 50 Forsikringer 200 Gældsbreve, herunder pengeinstitutter 75 Overdragelse afløsere 50 Lejekontrakter 75 Entreprisekontrakter 50 Andet 25 I alt Betænkningens udkast til lovforslag om registreringsafgift og udkast til lovforslag om videreførelse af for sikrings afgift. Med udkastet til lovforslaget om registreringsafgift ændres de nuværende stempelafgifter og tinglysningsafgift til en ensartet registreringsafgift samtidig med, at en række områder, der i dag er belagt med stempelafgift, fritages for afgift. Modsat ophæves en række undtagelser og lempelser i den gældende stempellov. Regler svarende til de nugældende stempelregler foreslås for skibe og luftfarttøjer. I forbindelse med udkastet til lovforslag om videreførelse af stempelafgifter på forsikringer, ophæves stempelafgiften af livsforsikringer, garanti- og kautionsforsikringer, og der gennemføres justeringer af satsen for de fortsat stempelpligtige for-sikringer. Justeringerne skønnes at indbringe et merprovenu på op mod 20 mill. kr. årligt, medens bortfald af stempelafgift på livsforsikringer mv. skønnes at medføre et provenutab på ca. 70 mill. kr. Den samlede omlægning skønnes herefter at være provenuneutral, jf. tabel 3, der viser skøn over det fremtidige registreringsprovenu fordelt på den faste afgift på kr., værdiafgiften på 1 pct. og afgiften fra skibe, fly og forsikringer. Provenuneutraliteten er forudsat under uændret adfærd, idet det dog ikke kan udelukkes, at de foreslåede ændringer vil medføre ændringer i aktørernes adfærd. Af hovedområder fritager lovforslaget bl.a. afgift af veksler og gældsbreve, overdragelse

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift 01.03.2012 Skatteministeriet har den 9. februar 2012 sendt udkast til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere - 1 Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Danske pensionister har mulighed for at få indefrosset ejendomsskatter for bolig og sommerhus i

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006. Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v.

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006. Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 207 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v.) 1 I tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Skatteministeriet, 2009-511-0044 Udkast (1) Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Kapitel 1 Afgiftspligtens omfang og afgiftssats 1. Der skal betales afgift til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet har den 9.02. 2012 sendt udkast til Skadesforsikringsafgiftsloven

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

SKØDE. KØBER/ERHVERVER: Bregnet Kirke v/thorsager-bregnet-feldballe Sogns menighedsråd Birkevej Rønde CVR: Køberandel: 1/1

SKØDE. KØBER/ERHVERVER: Bregnet Kirke v/thorsager-bregnet-feldballe Sogns menighedsråd Birkevej Rønde CVR: Køberandel: 1/1 SKØDE EJENDOM: Adresse: Grenåvej 14 Ejendomstype: Grund Rønde By, Bregnet 0012 0010f 0013h 0013a 0001z 0001f o Thorsager By, Thorsager 0001e e i n SÆLGER/OVERDRAGER: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt J.nr. 2007-418-0385 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 154-157 af 29. januar 2007. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere