-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling ' * -. - ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - )."

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Kolding markj o le af d Gade og hus nr::. /.:.'-...,.,.;..,- Købers 1 Kreditors}. Anmelder;. Adkomsfberigtigelse : o, :. : : _- - '-.:, ",. c.;;. L 376/o5- bf* ;: " " ' ' ' - -" *" '"'- '^ v '' < - r - ' " ' ^ T '. - ; - 'VT r 'C Kristian" den : niende a^f guds nå'dev""konge''tir Danmark '/''de Venders og "gbthers, hertug til Slesvig," Holsten 1,-' Stormarh, 'Ditmarsken,'' Lauenborg og Oldenborg, ~ ; ~ ' ) : ' ' gøre vitterligt 1 at eftersom ht>s os'all erunder dan igst er ans'øgt' og begært' Vor allerhøjeste' stadfæstelse på den' i 'original herved hæftede fundats- for w Éø-bmand^ j, C Sørensens' Fribolig" til" fordel: for';'-hæderlige trængende i vor købstad Kolding udi vort land nørrejylland,så vil vi allernådigst have formeldte fundats udi alle dens ord, klausuler og punkter bekræftet og stadfæstet! ligesom vi herved bekræfte og stadfæste samme 0 i: r -;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling ' * -. - ). -..!_ Givet i vor kongelige residensstad Københavny dérr 23 'cfeeeinfcér Under vort kongelige' &eglv *~ " " _ ( I. S ) ' o "" - ' ^ ^ r ~ r - - " - - ' ' Ef]ter--H'åriS;;jKbnjgeiigé Majestæts-' Allernådigste BefalirigV'" "- Sigurd Berg o /Ammentorpo n - ''-' ^; - : -* '" -'" :i - : ' :;I - Stadfæstelse på Fundats'- f'or ^Købmand' Jo~ C' "Sørensens Fribolig" til fordel for' hædvrligé trængende i- Kol'clihg købstad 0 ~ ""'" " : ' ^ - -" v * : '"- - - " - F. u'- n 1 d ' a t : s ; 0 " - ' - " r; ; - " ' "' " '' "-' - c for de^-af Undertegnede 'enkefru- Inger 'Kirstine "SørenWen-y- f 'ødt Detlef - s^en, enke' ^ter" afdøde køwahd f j' 0 ' 'c'." 'Søréns-en af'' Kongehuse't- vwd'-' Kolding ifølge min mands ønske oprettede* legat o ^egatets navn er4købmand- J. C'«, Sørensens Fribolig/" " "" ' " Jensen & Kjeldskov A/S, København.. '!"-".'

2 det består af! ". '",' '.': -. : ;. v - 'a. den mig ifølge adkomst, tinglæst 2o. september 19o^f tilhørende parcel matr. nr..34 ar af Kolding markjorders 1, afdeling af hartkorn i alb., beliggende ved Nyvej, hvilken.,<par.'cex.e!ri.".f iiaskilt-:. jord-.lod den matr. nr. 34 m ved landbrugsministeriets udstyknings-approbation af 16. april I90I.tillige, med Ae. af., mig. derpå opførte byg- _ ning-er med mur.-, og,,nage. lfast.e., apperftlne^tlerv, herunder kakkelovne, komfur,-hvilken fribolig, matr«nr. 3A ar.,.,.således...herved. pverdrages legat.e.t JtiX..fuldkommen ejendom,-,,,,,....,,.> : :, -,.,-.-,.-;-.,,..-,-,, :,-.> b, en. kapital,.- stor l.ooo kr., skriver -e.et. ibu.sj.nde. -kroner,., and,e.s.tå--, : ende & Sparekassen- for..kolding: og omegn på kon-trabog- n.r^ 13329«'Litr.^ B '., r - - ~ ~r -..;. ;'... (... I,. v i r. -1..;.,. -.-, vr ;-. i., ~. f.,-v --.,- - ~,.., j i : : )» ^.v ;. r,- -. ;.. ' --i <;< " ;': ' ' : ' - '. ' - \ : legatet bestyres, af Kolding..."byråd :.._ ^ 4 0 _ t, f. De i e j.endommezl værende,, 4 ;lej ligheder anvendes til..fribolig for 4 familier eller enkelt personer, der ere hæderlige, og, /krængende., qg hjemmehørende i Kolding....,,.,., >,..:,-.,. -,.,,,*,, -.-. : v.- De vedkommende beholder friboligen til deres død, for så -vidjt de vedbliver at være værdige og trængende, og. ikke, ved ;. uforligelighed eller ved deres øvrige forhold forstyrrer husets fredo, Trængende.^ af.-min og min.mands., alægt have fortrinsvis.adgang til a t komme i betragtning. ^, v.,,-,.,...,.,. ^.,.- r...,, ^: M Den første bortgivelse af legateti. er fozre.taget af.migio..., Renten af den.under 2 b nævnte kapital anvendes til dækning af legatets udgifter, navnlig til ejendommens, vedligeholdelse, hvad der ikke i det enkelte, år anvendes hertil s..pplægges ; til; en..reparations- eller fornyelsesfond, hvoraf støtr.e vedligeholdelsesudgifter bliver,at^ afholde. Nærværende fundats tinglæses som adkomst for legatet på ejendommen. Ret s anmærkning om..servitutter-, frabedes» -- -<-..-. vi,: -:',r-" fc legatets kontante formue anbringes iøvrigt p å den måde

3 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) som forumyndiges midler bestemt 9 og værdipapirerne forsynes medppåtegning om at de tilhører legatet 9 og at der ikke kan rådes over dem uden i følge beslutning af Kolding byråd o over ' Legatets administration føres en protokol, hvori nærværende fundats indføres o Der erlægges årligt regnskab, hvilket skal revideres og decideres på samme måde som kommunens øvrige regnskaber^ På denne fundats søges kongelig stadfæstelse«kongehuset ved Kolding den 14. juni 19o5 Inger Kirstine Sørensen Det attesteres 9 at udstykningsapprobation? datum og parcellens skyldsætning er rigtig anført i nærværende skøde, Vejle amtj den 14 december 19o5^ Vilh, Nielsen^ fm. % læst efter begæring af Kolding byråd;som adkomst, for legatet på matr. nr= 3 4 ar a^ hartkorn i alb 0 Iflg'. skøde læst 4«juli 1888.påhviler,hovedparcellen en vandservitut Værdi lo.ooo kr* f~* Læst inden Kolding ret 9 den 29 o november 19o5. Indført pantebog nr Q 19 folio.-25^. Schjørringo Jensen & Kjeldskov A/S, København.

4 Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Matr. nr.: Hovedstol s- overført restgæld Stempelpligtig 54 AR. 1 AFDELING, KOLDING MARKJORDER TntM"U»D Gade og husar.: PILEDAMS VEJ 7 Debitors navn og bopæl: Kreditor: Lånets størrelse: kr. Rente- og betalingsvilkår: Se i øvrigt side /vm s /~^ s< ^ \ % 8906 i\w Pantebrev 38 6c 600 ^ 0 * b - Akt-SkabflPnr. Y (udfyldes af dommerkontoret). ENHEDS LÅN Pantnr.: Anmelder: MED REFINANSIERINGSKLAU5UL KONTANTLÅN-MÉD INDÉKSREGULEHINO TIL STØTTET -BYGGERI hm&trmi U^M "KØBMAND I. C. SØRENSENS FRIBOLIG" V/ KOLDING BYRÅD ~' RÅDHUSET KOLDING..."" ". Nykredit åen nye danske kreditforening 75.serie LÅNET KAN "KUN INDFRIES MED OBLIGATIONEI INDEKSFAKTOR C: NP ) P&, 3U12«36 SERIELÅN. RENTE 2,9% P.A'o, DER EE FORELØB-SG ANSAT. I FØRSTE TERMIN BETALES ALENE RENTE AF OBLXGATXONSTXLSVARET. ADMINI STRATIONSBIDRAG 2,3% HHLVÅRLXGT AF AFDRAG OG RENTE. AFDRAGS-, TID 35 5 ÅR Ved kontantlån fastsættes rente og y&élse endeligt ved lånets udbetaling og vil fremgå af lånespecifikationen. Terminsbetalingen dækker afdrag, rente og bidrag og er ved indekslån reguleret efter reglerne på side 2.1 første termin betales en forholdsmæssig terminsydelse (delydelse). Bidraget kan forhøjes eller nedsættes efter beslutning fra foreningens bestyrelse. Betalingstidspunk- Ydelsen betales ter og opsigelse: ^' øvri s t ^de 2 s 3 Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 11/06 OG 11/12 34 AR 1 AFDELING,. KOLDING MARKJORDER Areal m 2, heraf vej m* Oprykkende panteret efter: II Vedrørende særlige vilkår for de respekterede realkreditlån henvises til ejendommens blad i tingbogen. Hovedstol kr. Kreditor Hovedstol kr. Kreditor PSlSf? fslllilliiilllllilllllllllllilf liiilli lin i lin illlliil ilmllbil tisiiliiililllllllsllll Respekterede servitutter m.v.: J J^JQ. gj^ Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, pkt. 9a

5 1. Hvis andet ikke er anført på forsiden, er lånet ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. Hvis lånet er ydet som forhåndslån, forfalder det uden varsel i overensstemmelse med garantibetingelserne. 3. Overgår ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling til en anvendelse, der ville have medført anden låntype, lavere lånegrænse eller kortere amortisationstid end den, hvortil lånet er ydet, forfalder lånet til indfrielse. Låntager skal underrette foreningen om ændret benyttelse. 4. Indfrielse kan ske med obligationer svarende til obligationsrestgælden pr. indfrielsesdagen eller med så stort et kontantbeløb, at obligationsrestgælden kan udtrækkes og indløses til pari. Det vil fremgå af pantebrevets forside, hvis lånet alene kan indfries med obligationer. Kontantindfrielse kan kun ske med 6 mdr.s varsel til en obligationstermin, og foreningen kan forlange, at der stilles sikkerhed for betalingen. Der betales forholdsmæssig ydelse til indfrielsesdagen. For rentetilpasningslån og indekslån gælder dog nedenstående begrænsninger. Foreningen foretager med bindende virkning for debitor beregning af indfrielsesbeløbet og eventuelle reguleringer af lånet som følge af indfrielsen. 5. Supplerende regler for rentetilpasningslån. Lånets afviklingstid deles i 5-års perioder, hvor første periode omfatter tiden fra lånets udbetaling til dén 1. juli, der indtræffer 5. gang efter udbetalingsdagen, dog 6. gang for lån udbetalt i: perioden 1/11-30/6. Lånet udbetales og refinansieres på basis af salg af 1-5 årige obligationer. Inden for hver periode afvikles, lånet somet ånnuitetslån og med en ydelse, der svarer til ydelsen på et lån med fast rente i restafdragstiden. Indfrielse kan som hovedregel kun ske med obligationer, dbg ikke i dé sidste 3 mchvaf en B^års periode. Koritantindfrielse kan dog ske på refinansieringstidspunktet med 6 mdr.s varsel; se i øvrigt pkt. 4 ovenfor. 6. Supplerende regler for indekslån. :~.r: -."- '. Indeksfaktoren fastsættes endeligt ved lånets udbetaling. :.:.,. Den bogførte værdi af hovedstol og restgæld reguleres ved udbetalingen og hver den 1/1 og 1/7 på grundlag af den halvårlige procentvise ændring i nettoprisindekset for den foregående maj/november måned; se dog begrænsninger for IE-.og IS-låri. Reguleringen ved udbetalingen og : hver 1/1 og 1/7 danner grundlag for betaling den efterfølgende juni/december termin. : - ' Hovedstolen på le-lån reguleres dog kun med den halvårlige procentvise ændring i timelønsindekset for industriarbejdere, hvis dette indeks udviser procentvis lavere stigning eller procentvis større fald. Terminsbetalingen kan dog aldrig udgøre et beløb, der er mindre end renten af obligationsbeløbet tillagt bidrag. i Hovedstolen på IS4ån reguleres dog kun med 75 % af den halvårlige procentvise stigning i enten nettoprisindekset eller timelønsindekset, af-' hængigt af hvilket indeks der udviser den procentvis laveste stigning. Ved faldende timelønsindeks. nedsættes hovedstolen med hele det procentvise fald, uafhængigt af udviklingen i nettoprisindekset. Lånet amortiseres ved afdrag på 2,4 % pr. termin af den således regulerede hovedstol. Afdragstiden afhænger af udviklingen i de anvendte indeks... Pa IE-.og.IS4ån ophører betaling af afdrag efter den anførte afdragstid. En eventuel restgæld,:svarende.til obligationsrestgælden, kan af -foreningen.opsiges til indfrielse.med 1,måneds varsel, uanset bestemmelsen side 3, pkt. 2..., ' 'For lån med réfiharisieringsklåifflsial forbeholder debitor sig ret til at refinansiere den évt. opsagte obligåtibhsrestgæld med et nyt indeks- ' r 'lan, jf. lov:bm iridéksrégulerédé realkreditlån, Refinahsieririgslånét skal respekteres af:samtlige efterstående pg sideordnede panthavere. Indfrielse kan kun ske med obligationer, svarende til den regulerede restgæld pr. indfriei.sesdagen; se i :øyrigt pkt. 4 ovenfor. 7. Ved underskrift på dette pantebrev indtræder debitor i det personlige gældsansvar for eventuelle øvrige lån i ejendommen til Nykredit og underkaster sig bestemmelserne i Justitsministeriets pantebrevsformular B på side 3. For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer jeg samtidigt at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. (10/ SAG NR.: Kolding byråd Hen 19,3, I98é- R;er B. AndersigjabitdisSicgsbié 1. Olsen (sign Såfremt en anden end debitor har endelig adkomst på den pantsatte ejendom, tillader adkomsthaver herved, at pantebrevet tinglyses med ubetinget panteret. r (Endelig adkomsthaver) (Ægtefælle, meddebitor eller medejer samtykker herved i pantsætningen) Til vitterlighed om tmaerskriftens(ernes) æg^,hiarehngenf ngttghed og underskriverens(nes) myndighed: Navn 6u^ar?r)e H Qp.r?^S.O Navn Xff-ru? Y W I ^ Q Stilling Stilling cgijg-o Bopæl Knny?h^nAp. ft &\ XqlA i nn Bopæi Q.OD^^r^Wxx-VW^ J?9^//éM^ Forbeholdt tinglysningskontoret INDFØRT I DAGBOGEN FOR KOLDING CiViLRET (aj.pr.1986 LYST 17 APR AKT: INDFØRT I DAGBOGEN FOR KOLDING CIVILRET 1S.APfi.1966 pegttlmat'sn forevis* Torkil Rasmussen Genparten rigtighed bekræftes y\ / / Ji=i8>pi! Hi SI I! ClU Mi i lorsvesj! ^\ J

6 $iihi!^ Akt: (Udfyldes af dommerkt.) ^aillllilfli Nr.,. 7. c E OT to 3 > Ejendommen! ; i! Anmelder i Matrikelbetegnelse 34, Kldg*ii&rkj*lVfåfd. Gade og husnummer ' Pilodårasve'j -7 : ' ^ '":;-:.;;:.: :;;! j ; ; ; : ~;;i'>-v:;v jfv':^:!;: : : 11. >:-!:y!:»--?;'.i : ;S;.^:'i:/;''/^'-i"i :!'; : o^. : '^> : <";\;^ :y : - : -i;''j.! Kolding kbmnrcuie '' - TEKNISK FORVALTNING. Stempel maarker ;i ;_-i/-;:-v\; Stempelfri eftejr- ;" ; ;l! -y-0.retsafgift.'. : ' : ". ; ' / V lov prri -' : efter lov om ' :' \ stempelafgift- '.; ; :;' ; ^retsafgifter' : : mmammmmmmmmmi llliliiiiillmiiil feuasio^æ; : j$$ ^ a^rwiiøreh^ Navn loldisag Kommuneø "soc tniagéio. har kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at der udbetales rentesikring i henhold til sanetutstiftende på ejendommen forud for allerede tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre i '! yr,->"?; mmå Dato og underskrift Kommunalbestyrelsen JfSlhiisk'' udvalg» : " d!..'5. 12> 85'«-/*#S 7GCfi:*Å f -to. :-VH Ejendommens ejer ( /Å^ ^1 KO.MMUNETRYK Telefon Bestillingsnr. TF 118 (B1) Udarbejdet af Kommunernes Landsforening KLJ (01/84)

7 Uddrag af saneringsloven 53; Så længeder udbetales rentesikring, skal komrnu nål bestyrelsen godkende lejen efter forbedringens udførelse samt senere lejéfprhøjelser med undtagelse af forhøjelser som følge af stigende skatter'og afgifter i henhold til 50 dg 511 lov om 'leje. ::':.:: ' :.^. :.f- Stk. 2. Det er ét vilkår for udbetaling af rentesikring, at der på ejendommen tinglyses deklaration ;;om kommunalbestyrelsens godkehdeisesbeføjélsereftér stk, 1. Deklarationen skal respekteres af ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyrjtil, hvornår retten erstiftet. ; ::" T^gly^nlndspåtégivpg^r; INDFØRT I DAGBOGSM FOfil KOLDING CMLRfcT 11. DEC LYST AKT: /?/f. //j </ \

8 mi Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: Matr. nr 34 ar Kolding markj o 1. afd kr. øre Akt: Skab.^ nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers 1 } bopæl: Kreditors J Anmelder; li! 1, 120/1888 Ekstrakt af skøde«undertegnede avlsbruger Niels Daugaard skøder og overdrager herved til particulier J.C.Sørensen af Kongehuset overensstemmende med vedlagte købekontrakt af 11«november f. å..stempeltakst 46 kr, 6$ øre, fra den mig efter skøde, tinglæst 3'o/H 1870, tilhørende matr. nr. 34 c af Kolding markj. 1«afd* en derfra med inden-r rigsministeriets approbation af 21. f. mdo udstykket parcel, nemlig matr, nr. 34 m med hartkorn 2 skp. 3 fdk. lf alb. gammelskat 5 i- "-ol da købesummen for denne 7«oop^kr., skriver syv tusinde kroner, f f ' ; ' ;^f :. ; er bleven berigtiget, så skal parcellen nu med samtlige døns ret~ji tigheder og byrder og rette tilliggende herefter tilhøre købmand J^C.Sørensen til fuld eje i enhver henseende samt tillige med ubehæftet skøde. Det bemærkes, at en skelgrøft mellem Skovhøj og parcellen skalholdes forsvarlig oprenset med halvdelen fra begge sider, og at parcellen ingen ret har til vandet i denne grøfte Kolding, den 3. februar 1888 M. Daugaard«Til vitterligheds J 0 Pind«O. «. O Best inden Kolding købstads ret, den 4. juli l888. Indført pantebog nr. 14 folio l8 c.«..«schjørring. Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København.

9 Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.).Stempel kr. 5 / Akt: Skab (Udfyldes af dommerkontoret) UfoH Gade og husnr Anmelder: LANDffSlSPEKTØRERNE JEPPESEN 8c BJERRE SØRENSEN AKSELTORVET KOLDING TLF (05) * DE K l r t M ^ W I anledning af at gavlen på den på matr. nr. ja.ar Kolding Markjorder, 1. afdeling beliggende bygning ved isolering forøges med 0,12 m, hvilket berigtiges i matriklen ved en skelforandring fastsættes herved følgende: Den på matr. nr. J>k ar Kolding Markjorder, 1. afdeling beliggende mur mod matr. nr. 3 i r as smst. må hverken helt eller delvis fjernes, og der må ikke foretages bygningsmæssige ændringer ved den, uden at ejerne af matr. nr. 3^ar og 3 ifas er enige herom. ar Vedligeholdelse af muren påhviler helt ejeren af matr. nr, 3^ Der gives ejeren af matr. nr. JM adgang over matr. nr. jh til eftersyn og reparations- og vedligeholdelsesarbejder på ovennævnte mur. Foranstående deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr.e jm og 3 i f as Kolding Markjorder, 1. afdeling. Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Deklarationen kræver ikke lokalplan. Påtaleberettiget er ejerne af matr. nr. 3^ og 3^ Kolding Markjorder, 1. afdeling, Kolding, den 17 / Som ejer af matr. nr. jm ar as Som ejer af matr. nr. ju^": Tom Christensen sign Q Socialinspektøro Knud K c Nielsen sign c KOMMUNALBESTYRELSEN I KOLDING, d lk/12-8< Tiltrædes som ejer af 3^ar Alex Jentsch sign 0 /PoSkov Christensen af Kolding Byråd i henhold til fundatsen; sign, Iferværea&e deklaration kræver ikke tilvejebringelse af lokalplan efter kommuneplaaloveas 3&V Som by^qingsmyadighed: TEKNISK UDVALG, den 26o november 1982 KOLDING; : p 0.-Uo v 0'.';... Per Bødker Andernsen sign D /H G Wahlgreen sign«form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

10 INDFØRT I DAGBOGEN FOR KOLDING CIVILRET - 15,FE8:1983 LYST AKT: ftftholj Torkil Rasmussen Genpartens ng\:y^e J V-^<^*

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere