-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling ' * -. - ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - )."

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Kolding markj o le af d Gade og hus nr::. /.:.'-...,.,.;..,- Købers 1 Kreditors}. Anmelder;. Adkomsfberigtigelse : o, :. : : _- - '-.:, ",. c.;;. L 376/o5- bf* ;: " " ' ' ' - -" *" '"'- '^ v '' < - r - ' " ' ^ T '. - ; - 'VT r 'C Kristian" den : niende a^f guds nå'dev""konge''tir Danmark '/''de Venders og "gbthers, hertug til Slesvig," Holsten 1,-' Stormarh, 'Ditmarsken,'' Lauenborg og Oldenborg, ~ ; ~ ' ) : ' ' gøre vitterligt 1 at eftersom ht>s os'all erunder dan igst er ans'øgt' og begært' Vor allerhøjeste' stadfæstelse på den' i 'original herved hæftede fundats- for w Éø-bmand^ j, C Sørensens' Fribolig" til" fordel: for';'-hæderlige trængende i vor købstad Kolding udi vort land nørrejylland,så vil vi allernådigst have formeldte fundats udi alle dens ord, klausuler og punkter bekræftet og stadfæstet! ligesom vi herved bekræfte og stadfæste samme 0 i: r -;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling ' * -. - ). -..!_ Givet i vor kongelige residensstad Københavny dérr 23 'cfeeeinfcér Under vort kongelige' &eglv *~ " " _ ( I. S ) ' o "" - ' ^ ^ r ~ r - - " - - ' ' Ef]ter--H'åriS;;jKbnjgeiigé Majestæts-' Allernådigste BefalirigV'" "- Sigurd Berg o /Ammentorpo n - ''-' ^; - : -* '" -'" :i - : ' :;I - Stadfæstelse på Fundats'- f'or ^Købmand' Jo~ C' "Sørensens Fribolig" til fordel for' hædvrligé trængende i- Kol'clihg købstad 0 ~ ""'" " : ' ^ - -" v * : '"- - - " - F. u'- n 1 d ' a t : s ; 0 " - ' - " r; ; - " ' "' " '' "-' - c for de^-af Undertegnede 'enkefru- Inger 'Kirstine "SørenWen-y- f 'ødt Detlef - s^en, enke' ^ter" afdøde køwahd f j' 0 ' 'c'." 'Søréns-en af'' Kongehuse't- vwd'-' Kolding ifølge min mands ønske oprettede* legat o ^egatets navn er4købmand- J. C'«, Sørensens Fribolig/" " "" ' " Jensen & Kjeldskov A/S, København.. '!"-".'

2 det består af! ". '",' '.': -. : ;. v - 'a. den mig ifølge adkomst, tinglæst 2o. september 19o^f tilhørende parcel matr. nr..34 ar af Kolding markjorders 1, afdeling af hartkorn i alb., beliggende ved Nyvej, hvilken.,<par.'cex.e!ri.".f iiaskilt-:. jord-.lod den matr. nr. 34 m ved landbrugsministeriets udstyknings-approbation af 16. april I90I.tillige, med Ae. af., mig. derpå opførte byg- _ ning-er med mur.-, og,,nage. lfast.e., apperftlne^tlerv, herunder kakkelovne, komfur,-hvilken fribolig, matr«nr. 3A ar.,.,.således...herved. pverdrages legat.e.t JtiX..fuldkommen ejendom,-,,,,,....,,.> : :, -,.,-.-,.-;-.,,..-,-,, :,-.> b, en. kapital,.- stor l.ooo kr., skriver -e.et. ibu.sj.nde. -kroner,., and,e.s.tå--, : ende & Sparekassen- for..kolding: og omegn på kon-trabog- n.r^ 13329«'Litr.^ B '., r - - ~ ~r -..;. ;'... (... I,. v i r. -1..;.,. -.-, vr ;-. i., ~. f.,-v --.,- - ~,.., j i : : )» ^.v ;. r,- -. ;.. ' --i <;< " ;': ' ' : ' - '. ' - \ : legatet bestyres, af Kolding..."byråd :.._ ^ 4 0 _ t, f. De i e j.endommezl værende,, 4 ;lej ligheder anvendes til..fribolig for 4 familier eller enkelt personer, der ere hæderlige, og, /krængende., qg hjemmehørende i Kolding....,,.,., >,..:,-.,. -,.,,,*,, -.-. : v.- De vedkommende beholder friboligen til deres død, for så -vidjt de vedbliver at være værdige og trængende, og. ikke, ved ;. uforligelighed eller ved deres øvrige forhold forstyrrer husets fredo, Trængende.^ af.-min og min.mands., alægt have fortrinsvis.adgang til a t komme i betragtning. ^, v.,,-,.,...,.,. ^.,.- r...,, ^: M Den første bortgivelse af legateti. er fozre.taget af.migio..., Renten af den.under 2 b nævnte kapital anvendes til dækning af legatets udgifter, navnlig til ejendommens, vedligeholdelse, hvad der ikke i det enkelte, år anvendes hertil s..pplægges ; til; en..reparations- eller fornyelsesfond, hvoraf støtr.e vedligeholdelsesudgifter bliver,at^ afholde. Nærværende fundats tinglæses som adkomst for legatet på ejendommen. Ret s anmærkning om..servitutter-, frabedes» -- -<-..-. vi,: -:',r-" fc legatets kontante formue anbringes iøvrigt p å den måde

3 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) som forumyndiges midler bestemt 9 og værdipapirerne forsynes medppåtegning om at de tilhører legatet 9 og at der ikke kan rådes over dem uden i følge beslutning af Kolding byråd o over ' Legatets administration føres en protokol, hvori nærværende fundats indføres o Der erlægges årligt regnskab, hvilket skal revideres og decideres på samme måde som kommunens øvrige regnskaber^ På denne fundats søges kongelig stadfæstelse«kongehuset ved Kolding den 14. juni 19o5 Inger Kirstine Sørensen Det attesteres 9 at udstykningsapprobation? datum og parcellens skyldsætning er rigtig anført i nærværende skøde, Vejle amtj den 14 december 19o5^ Vilh, Nielsen^ fm. % læst efter begæring af Kolding byråd;som adkomst, for legatet på matr. nr= 3 4 ar a^ hartkorn i alb 0 Iflg'. skøde læst 4«juli 1888.påhviler,hovedparcellen en vandservitut Værdi lo.ooo kr* f~* Læst inden Kolding ret 9 den 29 o november 19o5. Indført pantebog nr Q 19 folio.-25^. Schjørringo Jensen & Kjeldskov A/S, København.

4 Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Matr. nr.: Hovedstol s- overført restgæld Stempelpligtig 54 AR. 1 AFDELING, KOLDING MARKJORDER TntM"U»D Gade og husar.: PILEDAMS VEJ 7 Debitors navn og bopæl: Kreditor: Lånets størrelse: kr. Rente- og betalingsvilkår: Se i øvrigt side /vm s /~^ s< ^ \ % 8906 i\w Pantebrev 38 6c 600 ^ 0 * b - Akt-SkabflPnr. Y (udfyldes af dommerkontoret). ENHEDS LÅN Pantnr.: Anmelder: MED REFINANSIERINGSKLAU5UL KONTANTLÅN-MÉD INDÉKSREGULEHINO TIL STØTTET -BYGGERI hm&trmi U^M "KØBMAND I. C. SØRENSENS FRIBOLIG" V/ KOLDING BYRÅD ~' RÅDHUSET KOLDING..."" ". Nykredit åen nye danske kreditforening 75.serie LÅNET KAN "KUN INDFRIES MED OBLIGATIONEI INDEKSFAKTOR C: NP ) P&, 3U12«36 SERIELÅN. RENTE 2,9% P.A'o, DER EE FORELØB-SG ANSAT. I FØRSTE TERMIN BETALES ALENE RENTE AF OBLXGATXONSTXLSVARET. ADMINI STRATIONSBIDRAG 2,3% HHLVÅRLXGT AF AFDRAG OG RENTE. AFDRAGS-, TID 35 5 ÅR Ved kontantlån fastsættes rente og y&élse endeligt ved lånets udbetaling og vil fremgå af lånespecifikationen. Terminsbetalingen dækker afdrag, rente og bidrag og er ved indekslån reguleret efter reglerne på side 2.1 første termin betales en forholdsmæssig terminsydelse (delydelse). Bidraget kan forhøjes eller nedsættes efter beslutning fra foreningens bestyrelse. Betalingstidspunk- Ydelsen betales ter og opsigelse: ^' øvri s t ^de 2 s 3 Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 11/06 OG 11/12 34 AR 1 AFDELING,. KOLDING MARKJORDER Areal m 2, heraf vej m* Oprykkende panteret efter: II Vedrørende særlige vilkår for de respekterede realkreditlån henvises til ejendommens blad i tingbogen. Hovedstol kr. Kreditor Hovedstol kr. Kreditor PSlSf? fslllilliiilllllilllllllllllilf liiilli lin i lin illlliil ilmllbil tisiiliiililllllllsllll Respekterede servitutter m.v.: J J^JQ. gj^ Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, pkt. 9a

5 1. Hvis andet ikke er anført på forsiden, er lånet ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. Hvis lånet er ydet som forhåndslån, forfalder det uden varsel i overensstemmelse med garantibetingelserne. 3. Overgår ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling til en anvendelse, der ville have medført anden låntype, lavere lånegrænse eller kortere amortisationstid end den, hvortil lånet er ydet, forfalder lånet til indfrielse. Låntager skal underrette foreningen om ændret benyttelse. 4. Indfrielse kan ske med obligationer svarende til obligationsrestgælden pr. indfrielsesdagen eller med så stort et kontantbeløb, at obligationsrestgælden kan udtrækkes og indløses til pari. Det vil fremgå af pantebrevets forside, hvis lånet alene kan indfries med obligationer. Kontantindfrielse kan kun ske med 6 mdr.s varsel til en obligationstermin, og foreningen kan forlange, at der stilles sikkerhed for betalingen. Der betales forholdsmæssig ydelse til indfrielsesdagen. For rentetilpasningslån og indekslån gælder dog nedenstående begrænsninger. Foreningen foretager med bindende virkning for debitor beregning af indfrielsesbeløbet og eventuelle reguleringer af lånet som følge af indfrielsen. 5. Supplerende regler for rentetilpasningslån. Lånets afviklingstid deles i 5-års perioder, hvor første periode omfatter tiden fra lånets udbetaling til dén 1. juli, der indtræffer 5. gang efter udbetalingsdagen, dog 6. gang for lån udbetalt i: perioden 1/11-30/6. Lånet udbetales og refinansieres på basis af salg af 1-5 årige obligationer. Inden for hver periode afvikles, lånet somet ånnuitetslån og med en ydelse, der svarer til ydelsen på et lån med fast rente i restafdragstiden. Indfrielse kan som hovedregel kun ske med obligationer, dbg ikke i dé sidste 3 mchvaf en B^års periode. Koritantindfrielse kan dog ske på refinansieringstidspunktet med 6 mdr.s varsel; se i øvrigt pkt. 4 ovenfor. 6. Supplerende regler for indekslån. :~.r: -."- '. Indeksfaktoren fastsættes endeligt ved lånets udbetaling. :.:.,. Den bogførte værdi af hovedstol og restgæld reguleres ved udbetalingen og hver den 1/1 og 1/7 på grundlag af den halvårlige procentvise ændring i nettoprisindekset for den foregående maj/november måned; se dog begrænsninger for IE-.og IS-låri. Reguleringen ved udbetalingen og : hver 1/1 og 1/7 danner grundlag for betaling den efterfølgende juni/december termin. : - ' Hovedstolen på le-lån reguleres dog kun med den halvårlige procentvise ændring i timelønsindekset for industriarbejdere, hvis dette indeks udviser procentvis lavere stigning eller procentvis større fald. Terminsbetalingen kan dog aldrig udgøre et beløb, der er mindre end renten af obligationsbeløbet tillagt bidrag. i Hovedstolen på IS4ån reguleres dog kun med 75 % af den halvårlige procentvise stigning i enten nettoprisindekset eller timelønsindekset, af-' hængigt af hvilket indeks der udviser den procentvis laveste stigning. Ved faldende timelønsindeks. nedsættes hovedstolen med hele det procentvise fald, uafhængigt af udviklingen i nettoprisindekset. Lånet amortiseres ved afdrag på 2,4 % pr. termin af den således regulerede hovedstol. Afdragstiden afhænger af udviklingen i de anvendte indeks... Pa IE-.og.IS4ån ophører betaling af afdrag efter den anførte afdragstid. En eventuel restgæld,:svarende.til obligationsrestgælden, kan af -foreningen.opsiges til indfrielse.med 1,måneds varsel, uanset bestemmelsen side 3, pkt. 2..., ' 'For lån med réfiharisieringsklåifflsial forbeholder debitor sig ret til at refinansiere den évt. opsagte obligåtibhsrestgæld med et nyt indeks- ' r 'lan, jf. lov:bm iridéksrégulerédé realkreditlån, Refinahsieririgslånét skal respekteres af:samtlige efterstående pg sideordnede panthavere. Indfrielse kan kun ske med obligationer, svarende til den regulerede restgæld pr. indfriei.sesdagen; se i :øyrigt pkt. 4 ovenfor. 7. Ved underskrift på dette pantebrev indtræder debitor i det personlige gældsansvar for eventuelle øvrige lån i ejendommen til Nykredit og underkaster sig bestemmelserne i Justitsministeriets pantebrevsformular B på side 3. For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer jeg samtidigt at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. (10/ SAG NR.: Kolding byråd Hen 19,3, I98é- R;er B. AndersigjabitdisSicgsbié 1. Olsen (sign Såfremt en anden end debitor har endelig adkomst på den pantsatte ejendom, tillader adkomsthaver herved, at pantebrevet tinglyses med ubetinget panteret. r (Endelig adkomsthaver) (Ægtefælle, meddebitor eller medejer samtykker herved i pantsætningen) Til vitterlighed om tmaerskriftens(ernes) æg^,hiarehngenf ngttghed og underskriverens(nes) myndighed: Navn 6u^ar?r)e H Qp.r?^S.O Navn Xff-ru? Y W I ^ Q Stilling Stilling cgijg-o Bopæl Knny?h^nAp. ft &\ XqlA i nn Bopæi Q.OD^^r^Wxx-VW^ J?9^//éM^ Forbeholdt tinglysningskontoret INDFØRT I DAGBOGEN FOR KOLDING CiViLRET (aj.pr.1986 LYST 17 APR AKT: INDFØRT I DAGBOGEN FOR KOLDING CIVILRET 1S.APfi.1966 pegttlmat'sn forevis* Torkil Rasmussen Genparten rigtighed bekræftes y\ / / Ji=i8>pi! Hi SI I! ClU Mi i lorsvesj! ^\ J

6 $iihi!^ Akt: (Udfyldes af dommerkt.) ^aillllilfli Nr.,. 7. c E OT to 3 > Ejendommen! ; i! Anmelder i Matrikelbetegnelse 34, Kldg*ii&rkj*lVfåfd. Gade og husnummer ' Pilodårasve'j -7 : ' ^ '":;-:.;;:.: :;;! j ; ; ; : ~;;i'>-v:;v jfv':^:!;: : : 11. >:-!:y!:»--?;'.i : ;S;.^:'i:/;''/^'-i"i :!'; : o^. : '^> : <";\;^ :y : - : -i;''j.! Kolding kbmnrcuie '' - TEKNISK FORVALTNING. Stempel maarker ;i ;_-i/-;:-v\; Stempelfri eftejr- ;" ; ;l! -y-0.retsafgift.'. : ' : ". ; ' / V lov prri -' : efter lov om ' :' \ stempelafgift- '.; ; :;' ; ^retsafgifter' : : mmammmmmmmmmi llliliiiiillmiiil feuasio^æ; : j$$ ^ a^rwiiøreh^ Navn loldisag Kommuneø "soc tniagéio. har kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at der udbetales rentesikring i henhold til sanetutstiftende på ejendommen forud for allerede tinglyste pantehæftelser, servitutter og andre i '! yr,->"?; mmå Dato og underskrift Kommunalbestyrelsen JfSlhiisk'' udvalg» : " d!..'5. 12> 85'«-/*#S 7GCfi:*Å f -to. :-VH Ejendommens ejer ( /Å^ ^1 KO.MMUNETRYK Telefon Bestillingsnr. TF 118 (B1) Udarbejdet af Kommunernes Landsforening KLJ (01/84)

7 Uddrag af saneringsloven 53; Så længeder udbetales rentesikring, skal komrnu nål bestyrelsen godkende lejen efter forbedringens udførelse samt senere lejéfprhøjelser med undtagelse af forhøjelser som følge af stigende skatter'og afgifter i henhold til 50 dg 511 lov om 'leje. ::':.:: ' :.^. :.f- Stk. 2. Det er ét vilkår for udbetaling af rentesikring, at der på ejendommen tinglyses deklaration ;;om kommunalbestyrelsens godkehdeisesbeføjélsereftér stk, 1. Deklarationen skal respekteres af ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyrjtil, hvornår retten erstiftet. ; ::" T^gly^nlndspåtégivpg^r; INDFØRT I DAGBOGSM FOfil KOLDING CMLRfcT 11. DEC LYST AKT: /?/f. //j </ \

8 mi Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: Matr. nr 34 ar Kolding markj o 1. afd kr. øre Akt: Skab.^ nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers 1 } bopæl: Kreditors J Anmelder; li! 1, 120/1888 Ekstrakt af skøde«undertegnede avlsbruger Niels Daugaard skøder og overdrager herved til particulier J.C.Sørensen af Kongehuset overensstemmende med vedlagte købekontrakt af 11«november f. å..stempeltakst 46 kr, 6$ øre, fra den mig efter skøde, tinglæst 3'o/H 1870, tilhørende matr. nr. 34 c af Kolding markj. 1«afd* en derfra med inden-r rigsministeriets approbation af 21. f. mdo udstykket parcel, nemlig matr, nr. 34 m med hartkorn 2 skp. 3 fdk. lf alb. gammelskat 5 i- "-ol da købesummen for denne 7«oop^kr., skriver syv tusinde kroner, f f ' ; ' ;^f :. ; er bleven berigtiget, så skal parcellen nu med samtlige døns ret~ji tigheder og byrder og rette tilliggende herefter tilhøre købmand J^C.Sørensen til fuld eje i enhver henseende samt tillige med ubehæftet skøde. Det bemærkes, at en skelgrøft mellem Skovhøj og parcellen skalholdes forsvarlig oprenset med halvdelen fra begge sider, og at parcellen ingen ret har til vandet i denne grøfte Kolding, den 3. februar 1888 M. Daugaard«Til vitterligheds J 0 Pind«O. «. O Best inden Kolding købstads ret, den 4. juli l888. Indført pantebog nr. 14 folio l8 c.«..«schjørring. Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København.

9 Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.).Stempel kr. 5 / Akt: Skab (Udfyldes af dommerkontoret) UfoH Gade og husnr Anmelder: LANDffSlSPEKTØRERNE JEPPESEN 8c BJERRE SØRENSEN AKSELTORVET KOLDING TLF (05) * DE K l r t M ^ W I anledning af at gavlen på den på matr. nr. ja.ar Kolding Markjorder, 1. afdeling beliggende bygning ved isolering forøges med 0,12 m, hvilket berigtiges i matriklen ved en skelforandring fastsættes herved følgende: Den på matr. nr. J>k ar Kolding Markjorder, 1. afdeling beliggende mur mod matr. nr. 3 i r as smst. må hverken helt eller delvis fjernes, og der må ikke foretages bygningsmæssige ændringer ved den, uden at ejerne af matr. nr. 3^ar og 3 ifas er enige herom. ar Vedligeholdelse af muren påhviler helt ejeren af matr. nr, 3^ Der gives ejeren af matr. nr. JM adgang over matr. nr. jh til eftersyn og reparations- og vedligeholdelsesarbejder på ovennævnte mur. Foranstående deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr.e jm og 3 i f as Kolding Markjorder, 1. afdeling. Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Deklarationen kræver ikke lokalplan. Påtaleberettiget er ejerne af matr. nr. 3^ og 3^ Kolding Markjorder, 1. afdeling, Kolding, den 17 / Som ejer af matr. nr. jm ar as Som ejer af matr. nr. ju^": Tom Christensen sign Q Socialinspektøro Knud K c Nielsen sign c KOMMUNALBESTYRELSEN I KOLDING, d lk/12-8< Tiltrædes som ejer af 3^ar Alex Jentsch sign 0 /PoSkov Christensen af Kolding Byråd i henhold til fundatsen; sign, Iferværea&e deklaration kræver ikke tilvejebringelse af lokalplan efter kommuneplaaloveas 3&V Som by^qingsmyadighed: TEKNISK UDVALG, den 26o november 1982 KOLDING; : p 0.-Uo v 0'.';... Per Bødker Andernsen sign D /H G Wahlgreen sign«form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

10 INDFØRT I DAGBOGEN FOR KOLDING CIVILRET - 15,FE8:1983 LYST AKT: ftftholj Torkil Rasmussen Genpartens ng\:y^e J V-^<^*

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

$$72 21. AUC. 1958. Deklaration.

$$72 21. AUC. 1958. Deklaration. 2 S - H IH li II Mtr. nr., ejerlav, sogn; Jho af Stempel: 2 kr. 00 øre (i København kvarter) Fredericia købe/ter (i de sønderjydske landsdele)bd.ogblitingbogen, Stads bygrunde. art. nr., ejerlav, sogn.

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Betingelser for salg af erhvervsgrunde

Betingelser for salg af erhvervsgrunde Betingelser for salg af erhvervsgrunde 09-10-2015 Sagsid 15/3865 Del af matr. nr. 27t, Vrinners By, Rolsø 1. Udbud af erhvervsgrunde De kommunale grunde sælges i henhold til bekendtgørelse om offentligt

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

GIS. Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010. Signaturforklaring. KMS, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010. Signaturforklaring. KMS, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:2420 Dato 24/9-2010 Signaturforklaring KMS, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/33097 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde De kommunale byggegrunde

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 SERVITUT 0030af 0030ag 0030ah 0030ai 0030ak 0030al 0030am 2480m 2480n 2480o 2480p 2480q 2480r 2480s 2480t 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 29.08.2014 07:43:20 Side 2 af 16 PÅTALEBERETTIGET: 29.08.2014

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere