Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: september 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999"

Transkript

1 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget har i august 1999 afgivet betænkning. Indholdet afspejler den betydelige uenighed, der har været i udvalget, både hvad angår generationsskifteproblemets omfang samt behovet for og virkningen af forskellige løsningsforslag. Betænkningen rummer derfor ikke nogen egentlige anbefalinger, som udvalget kan gå ind for, men derimod en omfattende oversigt over forskellige forslag, som har været drøftet i udvalget og hvor der anføres både argumenter for og imod. AE mener, at det af betænkningen klart fremgår, at generationsskifteproblemet samfundsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt set er begrænset og som helhed aftagende, jf. også de tidligere gennemførte lempelser vedr. afskaffelsen af formueskatten og nedsættelsen af bo(arve)- og gaveafgiften. Årligt skal omkring små og mellemstore firmaer i byerhvervene generationsskiftes og det årlige antal lukninger ligger på firmaer med beskæftigede. Dette skal ses i forhold til, at der årligt forsvinder ca arbejdspladser i Danmark og oprettes ca nye. Det er vigtigt at fastholde et dynamisk samfund med mulighed for omstilling. Hovedparten af forslagene i betænkningen er stillet af de private erhvervs- og interesseorganisationer. Det er AE's vurdering, at disse forslag som helhed ikke vil sikre videreførslen af virksomheder, men især vil begunstige den hidtidige ejer og/eller medføre et provenutab for det offentlige skønsmæssigt på godt 1,2 mia.kr. det første år. AE mener, at man bør afskaffe de familiefavoriserende successionsregler, da der ikke er nogen samfundsmæssig begrundelse for at opretholde særregler ved virksomhedsovertagelser alene baseret på familieskab. En udvidelse af disse regler til at omfatte medarbejdere i virksomheden forekommer uhensigtsmæsig og vil skabe nye afgrænsningsproblemer indenfor lovgivningen.

2 2 BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget har i august 1999 afgivet betænkning. Indholdet afspejler den betydelige uenighed, der har været i udvalget, både hvad angår generationskifteproblemets omfang samt behovet for og virkningen af forskellige løsningsforslag. Betænkningen rummer derfor ikke egentlige anbefalinger, som udvalget eller et flertal heraf kan gå ind for, men derimod en omfattende oversigt over forskellige forslag, som har været drøftet i udvalget og hvor der anføres både argumenter for og imod samt hvad angår en række af skatteforslagene - de anslåede provenumæssige konsekvenser. Baggrund Generationsksifteudvalget blev nedsat i begyndelsen af 1998 efter en aftale mellem regeringen og Centrum Demokraterne. Udvalget skulle ifølge den oprindelige plan have afsluttet sit virke ved årsskiftet 1998/99, men arbejdet blev først færdiggjort i løbet af sommeren Udvalget fik et bredt kommissorium, således at man ikke blot skulle se på de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, men også inddrage en række andre forhold, idet man skal kortlægge relevant lovgivning samt vurdere effekten af gældende regler. Man skal ligeledes søge at tilvejebringe oplysninger til belysning af hvorledes, generationsskiftet foregår i øjeblikket. AE er enig i, at man bør anskue generationsskifteproblemet bredt og ikke blot se på skattereglerne, men også overveje mulighederne for bedre rådgivning, bedre finansieringsmuligheder m.v. I praksis har diskussionen i generationsskifteudvalget dog i høj grad været koncentreret omkring skattespørgsmål, hvor især nogle af repræsentanterne for de private interesseorganisationer argumenterer for forskellige former for skattelettelser. Med udgangspunkt i kommissoriet for udvalget har de argumenteret for, at dette indebærer, at udvalget skulle fremkomme med (skatte)forslag, der forbedrer og smidiggør generationsskiftet, hvilket i praksis indikerer nedsættelse af beskatningen på forskellige områder for virksomhederne.

3 3 AE er ikke enig i, at kommissoriet for generationsskifteudvalget kan tolkes på den måde. Udvalget har reelt været frit stillet med hensyn til hvilket forslag, det ville fremkomme med. Der er ikke opnået enighed i udvalget om et eneste forslag. Generationsksifteproblemets omfang: Begrænset De private erhvervs- og interesseorganisationer har fremført, at firmaer står overfor generationsskifte i de kommende 10 år, og at en truende lukning vil have meget store beskæftigelsesmæssige konsekvenser. For nærmere at belyse problemets reelle omfang har generationsskifteudvalget gennem Danmarks Statistik fået udarbejdet en undersøgelse om virksomhedsstrukturen i Danmark, virksomhedslukninger og videreførte virksomheder. Generationsskifte er ikke noget entydigt begreb. Traditionelt har begrebet generationsskifte ofte betegnet en virksomheds overførsel til yngre slægtninge, ligesom det har været anvendt i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt der kunne fastsættes særlige regler for overdragelse af en virksomhed til dens medarbejdere. Denne afgrænsning kan ud fra en praktisk synsvinkel synes snæver, da overdragelsen af virksomheden lige så vel kan ske til personer uden for denne kreds, der kan have tilsvarende eller bedre forudsætninger for at videreføre denne. I undersøgelsen ses der dels på antallet af generationsskifter i snæver forstand, hvorefter det kan konstateres, at langt de fleste virksomheder overdrages til andre end livsarvinger og nære medarbejdere, dels defineres generationsskifte mere bredt, idet der opereres med et generationsskiftepotentiale, der udtrykker det samlede antal virksomheder, der årligt lukkes eller videreføres, hvor den tidligere ejer er ældre end 50 år. Det kan diskuteres, om denne aldersgrænse på 50 år er for lavt sat. De færreste lader sig pensionere i 50-års alderen, og det statistiske materiale viser, at der er mange selvstændigt erhvervsdrivende over 65 år.

4 4 Ses der på samtlige firmaer vurderes det, at omkring firmaer står overfor lukning eller videreførelse i de kommende ti år. Totalbestanden af firmaer er dog i høj grad præget af to virksomhedsbestande hhv. firmaer i de primære erhverv og "hobbyfirmaer". Det forhold, at der er valgt at se på det samlede antal i en periode på 10 år bevirker ligeledes, at tallet "pustes" op. Betragter man alene firmaerne i byerhvervene, forekommer generationsskifteproblemet i slutningen af 1990'erne ikke større end tidligere. Tværtimod er der færre selvstændige i byerhvervene over 60 år end tidligere, dog er der flere selvstændige over 50 år end i 1990 bl.a. som føle af de større årgange fra 1940'erne. 3-4 procent af de små og mellemstore firmaer (ekskl.. hobbyfirmaer) inden for byerhvervene står årligt over for at skulle videreføres eller lukkes. Det svarer til firmaer pr. år. Det årlige antal lukninger inden for byerhvervene ligger på omkring firmaer, hvilket svarer til godt 1,5 procent af den relevante firmabestand. Det skønnes, at en stor del af disse lukninger vil indtræffe til trods for, at ejeren mener, at virksomheden kan videreføres. Beskæftigelsen hos de firmaer udgør Der er en vis usikkerhed i analysematerialet og resultaterne afhænger af den valgte analysemetode og den foretagne afgrænsning. Andre skøn viser en endnu lavere tal for det årlige antal generationsskifter blandt firmaer og det dermed involverede antal beskæftigede. Under alle omstændigheder peger tallene på, at generationsskifteproblemet samfundsmæssigt set og ikke mindst beskæftigelsesmæssigt er af begrænset omfang. Ifølge Erhvervsministeriets erhvervsredegørelse fra 1996 er den årlige jobtilgang alene i tilknytning til nyooprettede arbejdssteder med 0-9 ansatte knap Samlet forsvinder årligt ca arbejdspladser i Danmark, mens der oprettes ca nye jf. den kraftige vækst, der har været i beskæftigelsen især i den private sektor i de seneste 6-7 år.

5 5 I den sammenhæng forekommer et tal på under beskæftigede som følge af generationsskiftebetingede lukninger meget beskeden, jf. i øvrigt at en del af disse virksomhedslukninger må antages at ville finde sted under alle omstændigheder. Markedet er den bedste selektionsmekanisme Blandt udvalgets medlemmer har der været forskellige opfattelse af, om der er anledning til at indføre nye regler specifikt møntet på generationsskifte af virksomheder. AE finder ikke, at der er belæg for, at den danske erhvervsstruktur, herunder fordelingen mellem store og små virksomheder og af- og tilgangen af virksomheder, skulle være særlig problematisk, at aldersfordelingen blandt selvstændigt erhvervsdrivende sammenholdt med aldersfordelingen blandt ansatte ledere skulle give anledning til bekymring, eller at vanskelighederne ved at generationsskifte levedygtige virksomheder skulle være øget, tværtimod. Der findes ikke at være påvist, at der eksisterer hindringer for generationskifte af rentable virksomheder. De virksomheder, som det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er værd at videreføre, vil der være en køber til. Udgangspunktet i økonomisk teori er således, at markedet er den bedste selektionsmekanisme i forhold til at bestemme hvilke virksomheder, der bør vidererføres, og at der ikke er nogen uoverensstemmelse mellem privatøkonomiske interesser og samfundsøkonomiske interesser. Dette gælder under antagelse af et perfekt marked for salg af virksomheder. Det er privatøkonomisk og samfundsøkonomisk værdifuldt at videreføre en virksomhed, såfremt nettoafkastet er postivt. Ved nettoafkastet forstås indtjening efter fradrag af den løn, som en ny ejer ville kunne opnå i den bedst mulige alternative beskæftigelse, og markedsmæssig forrentning af bunden kapital opgjort til realisationsværdi. Hvis nettoafkastet er positivt, er der er klart privatøkonomisk incitament til at føre virksomheden videre, hvil ikke, vil det indebære et samfundsøkonomisk tab at gøre det. Set fra denne vinkel er det vigtigt at få fokus på, at det indebærer et samfundsøkonomisk tab, hvis ikke-generationsskifteegnede virksomheder videreføres, eller videreføres i en uhensigtsmæssig snærende ejerform. Det forhold, at den relative andel af virksomhedsejere, der er ældre end 50 år, eksempelvis er væsentligt større inden for visse erhverv, eller at der er relativt flere virksomhedslukninger er ikke ensbety-

6 6 dende med, at der er et problem, som skal afhjælpes med særlige generationsskifteregler. Der kan være tale om tilbagegangserhverv. Eksempelvis bliver der færre industrivirksomheder, mens flere og flere bliver beskæftiget inden for serviceerhvervene. Det er en helt naturlig udvikling, og der er ikke noget vundet ved at holde virksomheder kunstigt i live, som tiden er løbet fra. At undlade investering, fordi virksomheden ingen fremtid har, er ganske rationelt både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk. Er der tale om rentable virksomheder, vil de kunne generationsskiftes. Kun i den situation, hvor der forekommer en incitamentforvridning eller markedsfejl, vil der være risiko for, at en overlevelsesværdig virksomhed ikke videreføres. En sådan markedsfejl vil typisk forekomme i form af asymmetrisk information og/eller ufuldkommen information, der indebærer, at sælger ikke finder den bedst egnede køber og/eller, at denne ikke kan overbevise långivere om sine kvaliteter. Incitamentforvridninger og markedsfejl kan ikke i sig selv begrunde offentlig subsidiering af generationsskifte. Offentlig subsidiering må begrundes i, at det her igennem er muligt at reducere de samfundsmæssige risici for fejlallokering bedre end markedet, specielt de finansielle institutioner, ville kunne gøre. Skal der indføres særlige regler, må det altså påvises, at der er en markedsimperfektion, som bedst kan løses med de foreslåede regler. Der er grund til at mene, at de finansielle institutioner fungerer stadig mere effektivt, og at generationsskifteproblemet forstået som et samfundsmæssig fejlallokeringsproblem er blevet væsentligt mindre gennem de sidste to årtier. Ud fra den betragtning, at de skattemæssige problemer også er blevet mindre jf. afskaffelse af formueskatten samt især den kraftige reduktion af boafgiften (tidligere: arveafgift) og gaveafgiften, som blev gennemført med boafgiftsloven af 1995 kan der drages den konklusion, at generationsskifteproblemet som et samfundsøkonomisk problem må antages at være kraftigt aftagende. FORSLAG DRØFTET I GENERATIONSSKIFTEUDVALGET Det anføres bl.a. i kommissoriet for Generationsskifteudvalget, at "udvalget får til opgave at belyse og komme med forslag til eventuel yderligere smidiggørelse af generationsskifte i erhvervslivet, herunder generationsskifte til både familie og èn eller flere nære medarbejdere."

7 7 På den baggrund har udvalget drøftet en række forslag til ændring af gældende regler. Forslagene har vedrørt følgende emneområder: 1. Skatteregler a. Succession b. Goodwill c. Finansiering af aktiekøb d. Etableringskontoordning e. Aktier, beskatning f. Bo- og gaveafgifter g. Overdragelsesomkostninger h. Pension i. Løbende ydelser 2. Erhvervsrelaterede regler a. Erhvervslovgivning b. Finansiering c. Klippekortsordning Nogle forslag eller forslagsområder har været genstand for en særlig behandling, enten fordi det foreslåede er centralt for generationsskiftedebatten, eller fordi der er tale om forslag, som en (stor) del af udvalget ønsker at fremme. Disse emneområder vedrører: 1. Succession 2. Goodwill 3. Lånefinansiering og aktier 4. Bo- og gaveafgifter 5. Erhvervsdrivendes pension Som det bl.a. fremgår af ovenstående emneliste, har udvalgets drøftelser i udpræget grad koncentreret sig omkring skatteregler, selvom udvalget fik et bredt kommissorium og ikke blot skulle se på de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, men også inddrage en række andre forhold af betydning for generationsskifte. Årsagen hertil er bl.a., at det er på skatteområdet, der har været de store og største modsætninger i opfattelsen hos medlemmerne af Generationsskifteudvalget, ligesom det er her, at der er betydelige beløb involveret ved en eventuel ændring af reglerne.

8 8 Ser man på mængden af forslag i betænkningen vedrører langt de fleste skatteområdet. Der er dog ikke et eneste skatteforslag, der har kunnet samle tilslutning i hele Generationsskifteudvalget. Som nævnt rummer betænkningen ikke egentlige anbefalinger, men en oversigt over forskellige forslag, hvor der anføres argumenter for og imod. Generelt vedrørende skatteforslagene Langt de fleste af skatteforslagene er fremlagt af repræsentanterne for de private interesseorganisationer og indebærer forskellige former for skattelettelser. Ifølge kommissoriet for Generationsskifteudvalget skal man i det omfang, der med forslag til ændring af de gældende regler måtte blive tale om udgiftskrævende forslag, angive størrelsesordenen heraf. Skatteministeriet har regnet på en række af forslagene. Ofte har det dog været vanskeligt mere præcist at angive provenuvirkningerne, undertiden p.g.a. usikkerhed og omkring forudsætningerne og fordi forslagene ikke altid er lige præcist formuleret. Det er dog givet, at forslagene fra de private interesseorganisationer vil medføre et provenutab for det offentlige. En sammentælling vedr. blot den del af forslagene, der har været genstand for særlig behandling i Generationsskifteudvalget, og hvor der derfor foreligger provenuskøn i betænkningen, viser, at det offentlige det første år vil få et provenutab på mill.kr. Dette skal så i givet fald kompenseres ved en forøgelse af erhvervsbeskatningen på andre områder, da en relevant sammenligning af forskellige alternativer vedr. forskellige skatteregler må forudsætte et uændret erhvervsbeskatningsprovenu. (Hvis man ønsker at lette erhvervsbeskatningen kunne man jo gøre dette under alle omstændigheder). Et af de få forslag, der medfører øgede indtægter for det offentlige, er AE's forslag om at afskaffe de familiefavoriserende successionsordninger og erstatte dem med en rentebærende afdragsordning, jf.

9 9 nedenfor. De få øvrige forslag, der medfører et merprovenu for det offentlige, vedrører en begrænsning af de gældende successionsregler. Dette vil så muliggøre en generelt lavere erhvervsbeskatning på andre områder til gavn for de virksomheder, der ikke kan udnytte de familiefavoriserende successionsordninger. Dette er tilfældet for flertallet af virksomheder der skal generationsskiftes. Vedr. skatteforslagene fra de private interesseorganisationer gælder generelt, at der er meget lidt - undertiden overhovedet ingen - dokumentation for, at der er nogen samfundsmæssige fordele forbundet med at gennemføre forslagene, ligesom de har en klar tendens til at bryde med princippet om ensartetheden og symmetrien i beskatningen. AE's generelle holdning AE mener, at man bør anskue generationsskifteproblemet bredt og ikke blot se på skattereglerne, men også på en række andre forhold såsom overveje mulighederne for bedre rådgivning etc. Generelt bør man undgå særregler for bestemte brancher og bestemte købergrupper. Dette gælder også på skatteområdet. Særregler skaber forvridninger og uhensigtsmæssige afgrænsningsproblemer. Et generelt problem ved "bedre" generationsskifteregler, herunder "bedre" skatteregler, er at sikre, at det rent faktisk letter generationsskiftet og videreførelsen af virksomheder, og ikke blot begunstiger den hidtidige ejer, der herigennem enten kan opnå en højere overdragelsessum og/eller en lavere beskatning af denne. AE mener, at når man har en avancebeskatning, må denne også omfatte virksomhedsoverdragelse, herunder generationsskifte, også til familie og nære medarbejdere. AE mener ikke, at de gældende skatteregler udgør nogen afgørende hindring for, at rentable virksomheder kan generationsskiftes.

10 10 Flere undersøgelser peger på, at den største barrierer er at finde en egnet køber, hvorfor en indsats for at matche køber og sælger bør have høj prioritet, jf. i øvrigt forslagene vedr. de erhvervsrelaterede regler og De Teknologiske Informationscentres (TIC) initiativer på dette område. I tilknytning hertil er der behov for information til virksomhedsejeren, som nærmer sig pensionsalderen, for at gøre opmærksom på, at generationsskifte er en langstrakt proces, som skal påbegyndes i god tid, hvis det skal gennemføres med succes. Nedenfor skal omtales en række af de forslag, der har været drøftet i Generationsskifteudvalget, og som er anført i betænkningen, idet AE's holdning samtidig anføres. 1. Skatteregler a. Succession Et af de mest diskuterede og omstridte emner i Generationsskifteudvalget har været reglerne om succession. Forslagene i betænkningen går fra en udvidelse af gældende regler til en afskaffelse af disse. Det foreslås: afskaffelse af succession, udvidelser af den personkreds, der kan succedere, udvidelse af kredsen af aktier, der kan succederes i. a. Afskaffelse af succession AE foreslår, at de gældende regler om succession ved familieoverdragelse i levende live og ved død afskaffes bortset fra overdragelse til ægtefælle - og at den erstattes med muligheden for en rentebærende henstandsordning for at afhjælpe eventuelle likviditetsproblemer. Der findes ikke nogen entydig skatteretlig definition af et generationsskifte. De skatteregler, der finder anvendelse ved generationsskifte, er derfor som altovervejende hovedregel de samme regler, som finder anvendelse ved enhver anden virksomhedsoverdragelse, uanset om der overdrages aktiver og passiver, eller om der overdrages aktier/anparter. Til denne hovedregel findes enkelte undtagelser, der omhandler virksomhedsoverdragelser indenfor den nære familiekreds. Succession betyder, at erhververen ved overdragelse af skatterelevante aktiver indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Succession indebærer dermed, at eventuelle avanceskatter ikke udløses i forbindelse med overdragelsen. Overdragelsen påvirker således ikke indkomstopgørelsen hos over-

11 11 drageren. Erhververen overtager aktiverne med den tilhørende latente avanceskat, og denne udløses først, når erhververen selv senere afstår aktiverne, medmindre også erhververen på dette tidspunkt benytter adgangen til at overdrage med succession. Også ved overdragelse til følgende generationer er der nemlig mulighed for at anvende disse regler, der således muliggør en permanent skatteudskydelse fra det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted til det senere tidspunkt, hvor efterfølgende erhververe måtte afstå det gode, som successionen knytter sig til. De personer, der har adgang til at succedere, er børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskab. AE finder ikke, at der er en nogen samfundsmæssig begrundelse for at opretholde særregler ved virksomhedsoverdragelse alene baseret på familieskab (bortset fra overdragelse mellem ægtefæller). Der er ikke fremkommet dokumentation for, at familieejede virksomheder samfundsmæssigt set er bedre end andre virksomheder. Det må være samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt, at en overdragelse af en virksomhed ved et generationsskifte sker til den eller de bedst egnede personer. Særregler til fordel for familiemedlemmer vil her kunne skabe forvridninger både i forhold til ansatte i virksomheden og i forhold til udenforstående potentielle købere. I forvejen vil familiemedlemmer og nære medarbejdere være begunstiget ved ofte at have et bedre kendskab til virksomheden og dens muligheder end udenforstående. Den nærmeste familie vil herudover kunne begunstiges gennem de favorable regler med hensyn til arv og gave. Undersøgelser viser, at uanset opgørelsesmetode er det et mindretal af virksomhedsoverdragelserne, der sker til familien, trods de gældende gunstige regler. Erhvervspolitisk må det derfor være hensigtsmæssigt at afskaffe disse særregler, der i praksis kun tilgodeser en mindre del af virksomhedsoverdragelserne. I stedet foreslår AE at indføre muligheden for en afdragsordning fordelt over en vis årrække (f.eks. 3-7 år) med hensyn til betalingen af de skat-

12 12 ter og afgifter, der udløses ved virksomhedsoverdragelsen, til afhjælpning af eventuelle likviditetsproblemer. Det skal understreges, at det kun er eventuelle likviditetsproblemer, det offentlige hermed bør afhjælpe, hvorfor der bør opkræves fuld markedsrente for det udestående beløb, der er omfattet af henstandsordningen. Dels for at undgå offentlige udgifter til subsidier, dels for at undgå en forvridende konkurrence i forhold til private långivere. I betænkningen er det skønnet, at en afskaffelse af familiefavoriserede successionsregler vedr. ejendom- og aktieavancer, opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen og genvundne afskrivninger på bygninger, driftsmidler m.v. det første år vil medføre et merprovenu i størrelsesordenen 1,2 mia.kr. Herefter vil det aftage i takt med, at afskrivningsgrundlaget stiger. Forslaget indebærer en rentefordel for det offentlige, da der generelt sker en fremrykning af beskatningen. Udgifterne ved AE's foreslåede rentebærende henstandsordning vil afhænge af den konkrete udformning med hensyn til omfang og varighed, hvilket vil være afgørende for i hvilket omfang, ordningen anvendes. Det skal dog fremhæves, at statens eventuelle udestående forrentes med fuld markedsrente. Dog vil der naturligvis være en vis risiko for tab i forbindelse med inddrivelse af beløbet. Udvidelse af den personkreds, der kan succedere herunder medarbejdere Det er foreslået at udvide personkredsen, der kan succedere, til en bredere familiekreds samt til (nære) medarbejdere. Forslagene skal ses på baggrund af, at der i den nære familiekreds, der kan succedere, ikke altid er egnede kandidater til at overtage virksomheden. AE er imod dette forslag. De grundlæggende betragtninger vedr. særregler og skævvridning gælder også her. Hvad angår udvidelsen af de nuværende successionsmuligheder til medarbejderne i virksomheden forekommer det heller ikke hensigtsmæssigt bl.a. på grund af en række vanskelige afgrænsningsproblemer.

13 13 I praksis kan man ikke finde noget afgrænsningskriterium på basis af medarbejdernes titel eller funktion i virksomheden. Kriteriet må derfor blive varigheden af de ansattes ansættelsesforhold i virksomheden. Denne grænse bør ikke sættes for lavt, da dette vil udhule de gældende skatteregler (man ansætter blot en potentiel køber). Fastsættes denne grænse f.eks. til to eller tre år, vil den dels i sig selv være vilkårlig fastlagt, dels virke diskriminerende overfor medarbejdere med kortere ansættelsesperiode. Disse betragtninger understøttes af den foretagne undersøgelse fra Danmarks Statistik om generationsskifte i Danmark. Det fremgår heraf, at i op mod halvdelen af de tilfælde, hvor en virksomhed overtages af en tidligere ansat, har denne været ansat i under to år. Udvidelse af kredsen af aktiver, der kan succederes i Der stilles forskellige forslag, herunder forslag om, at der ved succession i levende live også gives succession i en konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen på samme måde, som det er tilfældet ved død. Der argumenteres for forslaget med, at der principielt bør gælde samme regler for generationsskifte i levende live som ved død, hvilket ikke er tilfældet med gældende regler. AE er imod forslaget, jf. at AE ønsker af afskaffe successionsreglerne. Der er i øvrigt tale om et temmelig vidtgående forslag. Det skyldes først og fremmest, at midlerne på kontoen kan bestå af en lang række realiserede gevinster, hvor muligheden for succession normalt reserveres anvendt til at overspringe beskatningen af ikke-realiserede gevinster. b. Goodwill Der stilles forslag om lempelse af beskatningen af goodwill i forhold til sælger og køber samt værdiansættelsen af goodwill: Sælger Beskatning af goodwill efter kasseprincip i stedet for retserhvervelsesprincip. Fuldstændig afskaffelse af goodwill-beskatning. Ingen goodwill-beskatning ved overdragelse af virksomhed til familie og medarbejdere.

14 14 Sælger skal have skattefri bundgrænse, som afhængig af ejertiden stiger fra kr. til efter 10 år. Goodwillavancer indtægtsføres over 7 år. Køber Goodwill straksafskrives (valgfrit) hos køber Afkortning af afskrivningsperiode for goodwill til 3 år. Goodwill afskrives efter saldometoden med indtil 30 procent p.a. Værdiansættelse Fri værdiansættelse af goodwill Ændret værdiansættelse,der i højere grad tager højde for konjunkturer. Goodwillbeskatning efter kasseprincip Forslaget indebærer, at den nuværende goodwillbeskatning, hvor retserhvervelsesprincippet fører til beskatning/etablering af afskrivningsgrundlag på afståelsestidspunktet, foreslås erstattet af et kasseprincip, hvor beskatningen af sælger først sker i takt med, at ydelserne faktisk bliver betalt,mens yderen tilsvarende først vil etablere et afskrivningsgrundlag efterhånden, som ydelserne betales. Forslaget kan varieres med, at køberen får fuld fradragsret for betalingerne. Kasseprincippet medfører en skatteudskydelse i forhold til anvendelse af retserhvervelsesprincippet, der som udgangspunkt giver en likviditetsfordel til sælger. Hvordan forslaget nærmere påvirker køber og sælgers forhold, vil bl.a. afhænge af hvorledes købers afskrivningsregler fastlægges, idet de vil påvirke den samlede salgssum. AE er imod forslaget. Generelt forekommer det uhensigtsmæssigt, at købers afskrivningsforløb kommer til at variere med den betalingsprofil, parterne aftaler. Udover at medføre vilkårlighed i forhold til sigtet med afskrivningsreglerne, kan denne mulighed for selv at tilrettelægge afskrivningsforløbet tænkes at give anledning til omgåelsesmuligheder. Der må også stilles spørgsmålstegn ved rationalet bag skatteregler, hvor afskrivningerne kommer til at variere med finansieringen af et aktiv, og ikke med et mål for aktivets levetid.

15 15 Herudover vil anvendelsen af kasseprincippet uanset købers beskatning give betydelige forvridninger imellem alternative finansieringsformer, hvis der er en betydelig likviditetsfordel forbundet med at anvende eksempelvis løbende ydelser fremfor kontantbetaling eller betaling med et gældsbrev. Lempelse af goodwillbeskatning for sælger Forslagene indebærer, at beskatningen af sælger lempes eller helt afskaffes i nærmere fastlagte situationer af virksomhedsoverdragelser såvel ved generationsskifte som generelt. AE er imod forslagene. Lempelserne vil tilfalde sælgeren og ikke gavne køberen. Der er ikke begrundelse for, at salg af et særligt defineret aktiv generelt eller specifikt skal behandles skattemæssigt gunstigere, heller ikke ved salg, der antages at ske i forbindelse med generationsskifte. Forslagene er i modstrid med den tilstræbte ensartethed i beskatningen af immaterielle aktiver. Imødekommes de, vil der ske genoplivelse af tvisterne mellem skattemyndighederne og køber/sælger om købesummers fordeling på skattefri, -lempede aktiver og fuldt skattepligtige aktiver, som blev undgået, da den genindførte skattepligt for goodwill skabte skattemæssig ligestilling mellem goodwill og andre immaterielle aktiver. Lempelser i forhold til køber Forslagene om forbedrede afskrivnings- eller fradragsmuligheder for køberen af goodwill tilsigter at give køberen friere muligheder for at placere den skattemæssige effekt af afskrivning eller fradrag vedrørende goodwill. AE er imod forslagene. Om forslagene om købers straksfradrag eller 30 procents saldoafskrivning vedr. goodwill skal generel bemærkes, at lempelser af denne karakter kapitaliseres, således at sælger kan opnå støre salgssum, d.v.s. køber må betale mere for virksomheden. Dette strider mod ønsket om at forbedre vilkårene for den generation, der skal videreføre en given virksomhed efter generationsskifte. Hvis goodwill isoleret behandles skattemæssigt lempeligt kommer de forvridende virkninger af forskellige skatteregler mellem forskellige typer af immaterielle aktiver.

16 16 Fri værdiansættelse af goodwill Der stilles forslag om, at det skal være op til parterne selv at bestemme, hvor meget goodwill skal overdrages til. Skattemyndighederne skal ikke kunne modsætte sig en overdragelsespris med mindre, der er tale om omgåelse. Der skal ifølge forslaget ikke længere gælde vejledende beregningsregler mellem interesseforbundne parter, ligesom branchekutymer ikke længere skal tillægges vægt. AE er imod forslaget. Forslaget bryder med det udgangspunkt, at der skal ske ensartet beskatning af arv og gave uanset arven eller gavens beskaffenhed. Endvidere kan der opstå forvridninger i forholdet mellem virksomheder, der sælges som selskab og virksomheder, der sælges som aktiver og passiver. Ved overdragelse af aktier og anparter kan der kun vanskeligt tages hensyn til, at en del af disses værdi består af goodwill, der vil kunne give anledning til en gunstig skattemæssig behandling, hvis det blev solgt ud af selskabet. Forslaget vil kunne give anledning til forskellige former for omgåelse. Beregningsregler for værdiansættelse af goodwill Den vejledende beregningsregel for værdiansættelse af goodwill er foreslået udbygget, så der i højere grad tages højde for konjunkturer. Reglen blev senest revideret i forbindelse med, at beskatningen af goodwill blev genindført i 1993, Udarbejdelse og revision af reglen skete i en arbejdsgruppe med repræsentanter for Told/Skat og revisor- og advokatorganisationer, og en evt. revision bør ske i tæt samarbejde med berørte interesseorganisationer. Styrelsen har iværksat et sådant arbejde i en ny arbejdsgruppe. AE afventer dette arbejde. c. Personligt ejede virksomheder og finansiering af aktiekøb Det foreslås: Ved køb af aktier/anparter bør renteudgifter kunne behandles som ved køb af personlig virksomhed, hvor renterne kan få fuld fradragsværdi igennem virksomhedsordningen. Der gives mulighed for succession, når to personligt ejede virksomheder "fusioneres".

17 17 Lånefinansiering af aktier Med Pinsepakken nedsattes fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst, således at spændet mellem negativ nettokapitalindkomst og den sammensatte beskatning af aktieafkast øgedes, hvilket skyldes, at aktieindkomst beskattes i sit eget system adskilt fra kapitalindkomst. Dette forhold bevirker, at det er blevet dyrere at lånefinansiere aktiekøb, der ikke kan ske gennem virksomhedsordningen. Lånefinansiering til en personligt ejet virksomhed kan ske igennem virksomhedsordningen, hvilket sikrer fuld fradragsværdi (personlig indkomst) af renteudgifterne ved virksomhedskøbet. Der er således forskel på den skattemæssige behandling, når en virksomhed sælges som et selskab, og når der er tale om et slag af aktiver og passiver. Det foreslås, at denne forskelsbehandling ophæves. Der foreligger ikke noget beskrevet forslag fra Generationsskifteudvalget. AE er kritisk indstillet. For at ordningen kommer til at virke målrettet mod problemstillingen og ikke som en generel låneordning til køb af aktier bør ordningen kun finde anvendelse på nærmere definerede aktiekøb og de lån, der optages i forbindelse hermed. Der må derfor opereres med en blanding af minimumsbeløbsgrænser og/eller krav om tilknytning til det selskab, der købes aktier i. Herved kan det sikres, at ordningen målrettes mod egentlig drift af erhvervsvirksomhed og mod medarbejdere i det pågældende selskab. Som altid, når der opereres med beløbsgrænser og lignende i skattelovgivningen, er der mulighed for, at der opstår visse uhensigtsmæssige tærskeleffekter i forbindelse hermed. Der skal endvidere laves værnsregler, der sikrer mod misbrug af ordningen. Skattefri fusionsordning for personligt ejede virksomheder Der er efter gældende regler kun mulighed for skattefri sammenlægning ved fusion af selskaber. En sammenlægning af personligt ejede virksomheder sker derfor som skattepligtige overdragelser af virksomhederne.

18 18 AE er imod forslaget. Der er tale om en teknisk kompliceret ordning, der ikke ses at kunne tjene noget formål i forbindelse med generationsskifte, ligesom anvendelsen formentlig vil være begrænset i tilfælde, hvor der ikke er tale om et generationsskifte. d. Etableringskontoordning Der stilles følgende forslag: Skattefrihed for renter på indbetalinger Bonusrente på de indskudte midler Beløbsgrænsen på 25 pct. af indskyders nettolønindtægt sættes op Indskud skal kunne konverteres til indskud på pensionsopsparing Lempeligere regler for efterbeskatning Indskudskapitalen skal kunne indskydes i nystartede selskaber, selvom sælger ikke deltager aktivt i driften. Skattefrihed for renter, bonusrenter og lempeligere indskudsregler AE er imod forslagene. De stillede forslag har til hensigt at gøre det mere fordelagtigt at anvende etableringskontoordningen. Særligt begunstigede opsparingsformer kan imidlertid resultere i investeringer, der ellers ikke ville være foretaget, og som derfor måske ikke er privatøkonomisk eller samfundsmæsigt optimale. Begunstigede opsparingsformer kan således medvirke til at forvride investeringsbeslutninger. Hvis man forøger incitamentet i ordningen, forøger man således også disse forvridninger. Lempelse af efterbeskatningen AE er imod forslagene. Den gældende efterbeskatning ligger på et niveau, der tilsigter, at kun folk med en reel forventning om at skulle etablere sig, benytter ordningen. Hvis indskuddet skal kunne konverteres til pensionsopsparing, er der i realiteten tale om en afskaffelse af etableringskravet og hermed efterbeskatningen og aldersgrænserne. Etableringskontoen vil således fra at være en skattebegunstiget opsparing til etablering, være blevet en supplerende skattebegunstiget opsparing til pensionsformål.

19 19 e. Aktier Der foreslås følgende lempelser: Skattefri bundgrænse på kr. for unoterede aktier. AE er imod forslaget. Fortjeneste ved afståelse af børsnoterede aktier efter 3 års ejertid er som udgangspunkt skattepligtig for personer. Fortjenesten er imidlertid skattefri, når kursværdien af den skattepligtiges og en evt. ægtefælles samlede beholdning af børsnoterede aktier ikke inden for de seneste 3 år har oversteget kr. (1999-niveau). Grænsen gøres op ved udløbet af indkomståret umiddelbart før en afståelse og umiddelbart efter en erhvervelse af børsnoterede aktier. Mindre beholdninger af unoterede aktier er det ikke hensigtsmæssigt at holde skattefri. Aktiernes kursværdi kendes ofte ikke med den grad af sikkerhed, som må forudsættes i et system, hvor avancebeskatningen afhænger af beholdningens kursværdi. Unoterede aktier er som hovedregel kendetegnet ved, at de sjældent omsættes, og når de gør, er det sjældent i fri handel. Den manglende mulighed for at holde mindre beholdninger uden for beskatning skal sammenholdes med, at tab på unoterede aktier kan fradrages i anden indkomst, mens tab ved afståelse af børsnoterede aktier efter 3 års ejertid kun kan modregnes i skattepligtig gevinst på børsnoterede aktier afstået efter 3 års ejertid. f. Bo og gaveafgifter Der foreslås følgende: Nedslag i værdiansættelsen af erhvervsmssige aktiver Passivpost på 30 procent hæves til 40 procent Bo- og gaveafgiften bør fjernes i forbindelse med generationsskifte af virksomheder eller unoterede aktier. Generel forbedring af passivposter. Lempelse af boafgift ved arv til fonde Nedslag i værdiansættelsen Det foreslås, at der skal kunne gives et nedslag i værdiansættelsen af erhvervsmæssie aktiver. AE er imod forslaget. Det hensyn, der ligger bag forslaget om nedslagsregler, vil kunne varetages mere direkte og enkelt ved en nedsættelse af satserne.

20 20 Forøgelse af passivposter fra 30 procent til 40 procent og generel forbedring af passivposter Når der succederes påføres erhververen en latent skattebyrde i form af den skat, der skal udredes ved et senere salg. Denne skattebyrde gives der et nedslag for ved afgiftsberegningen i de tilfælde, hvor der indgår et arve- eller gaveelement i form af en passivpost, der efter gældende regler udgør 30 procent af en beregnet skattepligtig fortjeneste. AE er imod forslaget. Beregningen af passivpost ved succession skal kompensere for den latente skattebyrde, der overtages af erhververen ved succession. Om denne skattebyrde nogensinde udløses, afhænger naturligvis af, om aktivet sælges, om det bevarer sin værdi, og af de skattemæssige regler på tidspunktet for et evt. salg. I mange tilfælde sælges aktivet imidlertid ikke i en overskuelig fremtid. Aktivet, herunder aktier, hvori der succederes, kan overdrages ved succession på ny, hvorved skattebyrdenendnu engang udskydes o.s.v. Størrelsen af passivposterne skal vurderes i lyset af, om og hvornår den latente skal udløses. Jo længere tid, der er mellem en virksomhedsoverdragelse med succession, og det tidspunkt den latente skat udløses, desto mindre skal passivposten være. Når der ved fastlæggelsen af adgangen til at modregne passivposter er forudsat, at den latente skat faktisk udløses, og de eksisterende passivposter har en størrelse, der svarer til, at de latente skatter udløses med ca. 10 års mellemrum, kan der stilles spørgsmålsregn ved, om der er grund til at forbedre de eksisterende passivposter. Der skal herudover erindres om, at AE ønsker at afskaffe de familiefavoriserende successionsregler. Afskaffelse af bo- og gaveafgifter Det foreslås at afskaffe bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af virksomheder eller unoterede aktier. AE er imod forslaget. Det vil være svært at forsvare, at en evt. fjernelse af bo- og gaveafgift ikke skal gælde for børsnoterede aktier. Det kan med en sådan regel ikke betale sig for et selskab at lade sig børsnotere, hvis reglerne kun gælder unoterede aktier.

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

VENSTRES SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

VENSTRES SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 8. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 VENSTRES SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET Resumé: Udover det proklamerede skattestop har Venstre samtidig fremlagt en række forslag,

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002 i:\fh\konkurrence-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002 KOMMENTARER TIL SKATTEFORSLAGENE I REGERINGENS "KONKURRENCEPAKKE" Selvom der i den såkaldte "konkurrencepakke"

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele.

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele. i:\december 99\selskabsskat-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 December 1999 RESUMÈ MULIGHED FOR LAVERE SELSKABSSKAT Ser man nærmere på den danske selskabsskat, er der gode muligheder

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skat af hobbyvirksomhed.

Skat af hobbyvirksomhed. - 1 Skat af hobbyvirksomhed. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ofte, at der opstår uenighed mellem borgeren og skattemyndighederne om, hvorvidt en given aktivitet er hobby

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere