Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: september 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999"

Transkript

1 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget har i august 1999 afgivet betænkning. Indholdet afspejler den betydelige uenighed, der har været i udvalget, både hvad angår generationsskifteproblemets omfang samt behovet for og virkningen af forskellige løsningsforslag. Betænkningen rummer derfor ikke nogen egentlige anbefalinger, som udvalget kan gå ind for, men derimod en omfattende oversigt over forskellige forslag, som har været drøftet i udvalget og hvor der anføres både argumenter for og imod. AE mener, at det af betænkningen klart fremgår, at generationsskifteproblemet samfundsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt set er begrænset og som helhed aftagende, jf. også de tidligere gennemførte lempelser vedr. afskaffelsen af formueskatten og nedsættelsen af bo(arve)- og gaveafgiften. Årligt skal omkring små og mellemstore firmaer i byerhvervene generationsskiftes og det årlige antal lukninger ligger på firmaer med beskæftigede. Dette skal ses i forhold til, at der årligt forsvinder ca arbejdspladser i Danmark og oprettes ca nye. Det er vigtigt at fastholde et dynamisk samfund med mulighed for omstilling. Hovedparten af forslagene i betænkningen er stillet af de private erhvervs- og interesseorganisationer. Det er AE's vurdering, at disse forslag som helhed ikke vil sikre videreførslen af virksomheder, men især vil begunstige den hidtidige ejer og/eller medføre et provenutab for det offentlige skønsmæssigt på godt 1,2 mia.kr. det første år. AE mener, at man bør afskaffe de familiefavoriserende successionsregler, da der ikke er nogen samfundsmæssig begrundelse for at opretholde særregler ved virksomhedsovertagelser alene baseret på familieskab. En udvidelse af disse regler til at omfatte medarbejdere i virksomheden forekommer uhensigtsmæsig og vil skabe nye afgrænsningsproblemer indenfor lovgivningen.

2 2 BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget har i august 1999 afgivet betænkning. Indholdet afspejler den betydelige uenighed, der har været i udvalget, både hvad angår generationskifteproblemets omfang samt behovet for og virkningen af forskellige løsningsforslag. Betænkningen rummer derfor ikke egentlige anbefalinger, som udvalget eller et flertal heraf kan gå ind for, men derimod en omfattende oversigt over forskellige forslag, som har været drøftet i udvalget og hvor der anføres både argumenter for og imod samt hvad angår en række af skatteforslagene - de anslåede provenumæssige konsekvenser. Baggrund Generationsksifteudvalget blev nedsat i begyndelsen af 1998 efter en aftale mellem regeringen og Centrum Demokraterne. Udvalget skulle ifølge den oprindelige plan have afsluttet sit virke ved årsskiftet 1998/99, men arbejdet blev først færdiggjort i løbet af sommeren Udvalget fik et bredt kommissorium, således at man ikke blot skulle se på de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, men også inddrage en række andre forhold, idet man skal kortlægge relevant lovgivning samt vurdere effekten af gældende regler. Man skal ligeledes søge at tilvejebringe oplysninger til belysning af hvorledes, generationsskiftet foregår i øjeblikket. AE er enig i, at man bør anskue generationsskifteproblemet bredt og ikke blot se på skattereglerne, men også overveje mulighederne for bedre rådgivning, bedre finansieringsmuligheder m.v. I praksis har diskussionen i generationsskifteudvalget dog i høj grad været koncentreret omkring skattespørgsmål, hvor især nogle af repræsentanterne for de private interesseorganisationer argumenterer for forskellige former for skattelettelser. Med udgangspunkt i kommissoriet for udvalget har de argumenteret for, at dette indebærer, at udvalget skulle fremkomme med (skatte)forslag, der forbedrer og smidiggør generationsskiftet, hvilket i praksis indikerer nedsættelse af beskatningen på forskellige områder for virksomhederne.

3 3 AE er ikke enig i, at kommissoriet for generationsskifteudvalget kan tolkes på den måde. Udvalget har reelt været frit stillet med hensyn til hvilket forslag, det ville fremkomme med. Der er ikke opnået enighed i udvalget om et eneste forslag. Generationsksifteproblemets omfang: Begrænset De private erhvervs- og interesseorganisationer har fremført, at firmaer står overfor generationsskifte i de kommende 10 år, og at en truende lukning vil have meget store beskæftigelsesmæssige konsekvenser. For nærmere at belyse problemets reelle omfang har generationsskifteudvalget gennem Danmarks Statistik fået udarbejdet en undersøgelse om virksomhedsstrukturen i Danmark, virksomhedslukninger og videreførte virksomheder. Generationsskifte er ikke noget entydigt begreb. Traditionelt har begrebet generationsskifte ofte betegnet en virksomheds overførsel til yngre slægtninge, ligesom det har været anvendt i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt der kunne fastsættes særlige regler for overdragelse af en virksomhed til dens medarbejdere. Denne afgrænsning kan ud fra en praktisk synsvinkel synes snæver, da overdragelsen af virksomheden lige så vel kan ske til personer uden for denne kreds, der kan have tilsvarende eller bedre forudsætninger for at videreføre denne. I undersøgelsen ses der dels på antallet af generationsskifter i snæver forstand, hvorefter det kan konstateres, at langt de fleste virksomheder overdrages til andre end livsarvinger og nære medarbejdere, dels defineres generationsskifte mere bredt, idet der opereres med et generationsskiftepotentiale, der udtrykker det samlede antal virksomheder, der årligt lukkes eller videreføres, hvor den tidligere ejer er ældre end 50 år. Det kan diskuteres, om denne aldersgrænse på 50 år er for lavt sat. De færreste lader sig pensionere i 50-års alderen, og det statistiske materiale viser, at der er mange selvstændigt erhvervsdrivende over 65 år.

4 4 Ses der på samtlige firmaer vurderes det, at omkring firmaer står overfor lukning eller videreførelse i de kommende ti år. Totalbestanden af firmaer er dog i høj grad præget af to virksomhedsbestande hhv. firmaer i de primære erhverv og "hobbyfirmaer". Det forhold, at der er valgt at se på det samlede antal i en periode på 10 år bevirker ligeledes, at tallet "pustes" op. Betragter man alene firmaerne i byerhvervene, forekommer generationsskifteproblemet i slutningen af 1990'erne ikke større end tidligere. Tværtimod er der færre selvstændige i byerhvervene over 60 år end tidligere, dog er der flere selvstændige over 50 år end i 1990 bl.a. som føle af de større årgange fra 1940'erne. 3-4 procent af de små og mellemstore firmaer (ekskl.. hobbyfirmaer) inden for byerhvervene står årligt over for at skulle videreføres eller lukkes. Det svarer til firmaer pr. år. Det årlige antal lukninger inden for byerhvervene ligger på omkring firmaer, hvilket svarer til godt 1,5 procent af den relevante firmabestand. Det skønnes, at en stor del af disse lukninger vil indtræffe til trods for, at ejeren mener, at virksomheden kan videreføres. Beskæftigelsen hos de firmaer udgør Der er en vis usikkerhed i analysematerialet og resultaterne afhænger af den valgte analysemetode og den foretagne afgrænsning. Andre skøn viser en endnu lavere tal for det årlige antal generationsskifter blandt firmaer og det dermed involverede antal beskæftigede. Under alle omstændigheder peger tallene på, at generationsskifteproblemet samfundsmæssigt set og ikke mindst beskæftigelsesmæssigt er af begrænset omfang. Ifølge Erhvervsministeriets erhvervsredegørelse fra 1996 er den årlige jobtilgang alene i tilknytning til nyooprettede arbejdssteder med 0-9 ansatte knap Samlet forsvinder årligt ca arbejdspladser i Danmark, mens der oprettes ca nye jf. den kraftige vækst, der har været i beskæftigelsen især i den private sektor i de seneste 6-7 år.

5 5 I den sammenhæng forekommer et tal på under beskæftigede som følge af generationsskiftebetingede lukninger meget beskeden, jf. i øvrigt at en del af disse virksomhedslukninger må antages at ville finde sted under alle omstændigheder. Markedet er den bedste selektionsmekanisme Blandt udvalgets medlemmer har der været forskellige opfattelse af, om der er anledning til at indføre nye regler specifikt møntet på generationsskifte af virksomheder. AE finder ikke, at der er belæg for, at den danske erhvervsstruktur, herunder fordelingen mellem store og små virksomheder og af- og tilgangen af virksomheder, skulle være særlig problematisk, at aldersfordelingen blandt selvstændigt erhvervsdrivende sammenholdt med aldersfordelingen blandt ansatte ledere skulle give anledning til bekymring, eller at vanskelighederne ved at generationsskifte levedygtige virksomheder skulle være øget, tværtimod. Der findes ikke at være påvist, at der eksisterer hindringer for generationskifte af rentable virksomheder. De virksomheder, som det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er værd at videreføre, vil der være en køber til. Udgangspunktet i økonomisk teori er således, at markedet er den bedste selektionsmekanisme i forhold til at bestemme hvilke virksomheder, der bør vidererføres, og at der ikke er nogen uoverensstemmelse mellem privatøkonomiske interesser og samfundsøkonomiske interesser. Dette gælder under antagelse af et perfekt marked for salg af virksomheder. Det er privatøkonomisk og samfundsøkonomisk værdifuldt at videreføre en virksomhed, såfremt nettoafkastet er postivt. Ved nettoafkastet forstås indtjening efter fradrag af den løn, som en ny ejer ville kunne opnå i den bedst mulige alternative beskæftigelse, og markedsmæssig forrentning af bunden kapital opgjort til realisationsværdi. Hvis nettoafkastet er positivt, er der er klart privatøkonomisk incitament til at føre virksomheden videre, hvil ikke, vil det indebære et samfundsøkonomisk tab at gøre det. Set fra denne vinkel er det vigtigt at få fokus på, at det indebærer et samfundsøkonomisk tab, hvis ikke-generationsskifteegnede virksomheder videreføres, eller videreføres i en uhensigtsmæssig snærende ejerform. Det forhold, at den relative andel af virksomhedsejere, der er ældre end 50 år, eksempelvis er væsentligt større inden for visse erhverv, eller at der er relativt flere virksomhedslukninger er ikke ensbety-

6 6 dende med, at der er et problem, som skal afhjælpes med særlige generationsskifteregler. Der kan være tale om tilbagegangserhverv. Eksempelvis bliver der færre industrivirksomheder, mens flere og flere bliver beskæftiget inden for serviceerhvervene. Det er en helt naturlig udvikling, og der er ikke noget vundet ved at holde virksomheder kunstigt i live, som tiden er løbet fra. At undlade investering, fordi virksomheden ingen fremtid har, er ganske rationelt både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk. Er der tale om rentable virksomheder, vil de kunne generationsskiftes. Kun i den situation, hvor der forekommer en incitamentforvridning eller markedsfejl, vil der være risiko for, at en overlevelsesværdig virksomhed ikke videreføres. En sådan markedsfejl vil typisk forekomme i form af asymmetrisk information og/eller ufuldkommen information, der indebærer, at sælger ikke finder den bedst egnede køber og/eller, at denne ikke kan overbevise långivere om sine kvaliteter. Incitamentforvridninger og markedsfejl kan ikke i sig selv begrunde offentlig subsidiering af generationsskifte. Offentlig subsidiering må begrundes i, at det her igennem er muligt at reducere de samfundsmæssige risici for fejlallokering bedre end markedet, specielt de finansielle institutioner, ville kunne gøre. Skal der indføres særlige regler, må det altså påvises, at der er en markedsimperfektion, som bedst kan løses med de foreslåede regler. Der er grund til at mene, at de finansielle institutioner fungerer stadig mere effektivt, og at generationsskifteproblemet forstået som et samfundsmæssig fejlallokeringsproblem er blevet væsentligt mindre gennem de sidste to årtier. Ud fra den betragtning, at de skattemæssige problemer også er blevet mindre jf. afskaffelse af formueskatten samt især den kraftige reduktion af boafgiften (tidligere: arveafgift) og gaveafgiften, som blev gennemført med boafgiftsloven af 1995 kan der drages den konklusion, at generationsskifteproblemet som et samfundsøkonomisk problem må antages at være kraftigt aftagende. FORSLAG DRØFTET I GENERATIONSSKIFTEUDVALGET Det anføres bl.a. i kommissoriet for Generationsskifteudvalget, at "udvalget får til opgave at belyse og komme med forslag til eventuel yderligere smidiggørelse af generationsskifte i erhvervslivet, herunder generationsskifte til både familie og èn eller flere nære medarbejdere."

7 7 På den baggrund har udvalget drøftet en række forslag til ændring af gældende regler. Forslagene har vedrørt følgende emneområder: 1. Skatteregler a. Succession b. Goodwill c. Finansiering af aktiekøb d. Etableringskontoordning e. Aktier, beskatning f. Bo- og gaveafgifter g. Overdragelsesomkostninger h. Pension i. Løbende ydelser 2. Erhvervsrelaterede regler a. Erhvervslovgivning b. Finansiering c. Klippekortsordning Nogle forslag eller forslagsområder har været genstand for en særlig behandling, enten fordi det foreslåede er centralt for generationsskiftedebatten, eller fordi der er tale om forslag, som en (stor) del af udvalget ønsker at fremme. Disse emneområder vedrører: 1. Succession 2. Goodwill 3. Lånefinansiering og aktier 4. Bo- og gaveafgifter 5. Erhvervsdrivendes pension Som det bl.a. fremgår af ovenstående emneliste, har udvalgets drøftelser i udpræget grad koncentreret sig omkring skatteregler, selvom udvalget fik et bredt kommissorium og ikke blot skulle se på de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, men også inddrage en række andre forhold af betydning for generationsskifte. Årsagen hertil er bl.a., at det er på skatteområdet, der har været de store og største modsætninger i opfattelsen hos medlemmerne af Generationsskifteudvalget, ligesom det er her, at der er betydelige beløb involveret ved en eventuel ændring af reglerne.

8 8 Ser man på mængden af forslag i betænkningen vedrører langt de fleste skatteområdet. Der er dog ikke et eneste skatteforslag, der har kunnet samle tilslutning i hele Generationsskifteudvalget. Som nævnt rummer betænkningen ikke egentlige anbefalinger, men en oversigt over forskellige forslag, hvor der anføres argumenter for og imod. Generelt vedrørende skatteforslagene Langt de fleste af skatteforslagene er fremlagt af repræsentanterne for de private interesseorganisationer og indebærer forskellige former for skattelettelser. Ifølge kommissoriet for Generationsskifteudvalget skal man i det omfang, der med forslag til ændring af de gældende regler måtte blive tale om udgiftskrævende forslag, angive størrelsesordenen heraf. Skatteministeriet har regnet på en række af forslagene. Ofte har det dog været vanskeligt mere præcist at angive provenuvirkningerne, undertiden p.g.a. usikkerhed og omkring forudsætningerne og fordi forslagene ikke altid er lige præcist formuleret. Det er dog givet, at forslagene fra de private interesseorganisationer vil medføre et provenutab for det offentlige. En sammentælling vedr. blot den del af forslagene, der har været genstand for særlig behandling i Generationsskifteudvalget, og hvor der derfor foreligger provenuskøn i betænkningen, viser, at det offentlige det første år vil få et provenutab på mill.kr. Dette skal så i givet fald kompenseres ved en forøgelse af erhvervsbeskatningen på andre områder, da en relevant sammenligning af forskellige alternativer vedr. forskellige skatteregler må forudsætte et uændret erhvervsbeskatningsprovenu. (Hvis man ønsker at lette erhvervsbeskatningen kunne man jo gøre dette under alle omstændigheder). Et af de få forslag, der medfører øgede indtægter for det offentlige, er AE's forslag om at afskaffe de familiefavoriserende successionsordninger og erstatte dem med en rentebærende afdragsordning, jf.

9 9 nedenfor. De få øvrige forslag, der medfører et merprovenu for det offentlige, vedrører en begrænsning af de gældende successionsregler. Dette vil så muliggøre en generelt lavere erhvervsbeskatning på andre områder til gavn for de virksomheder, der ikke kan udnytte de familiefavoriserende successionsordninger. Dette er tilfældet for flertallet af virksomheder der skal generationsskiftes. Vedr. skatteforslagene fra de private interesseorganisationer gælder generelt, at der er meget lidt - undertiden overhovedet ingen - dokumentation for, at der er nogen samfundsmæssige fordele forbundet med at gennemføre forslagene, ligesom de har en klar tendens til at bryde med princippet om ensartetheden og symmetrien i beskatningen. AE's generelle holdning AE mener, at man bør anskue generationsskifteproblemet bredt og ikke blot se på skattereglerne, men også på en række andre forhold såsom overveje mulighederne for bedre rådgivning etc. Generelt bør man undgå særregler for bestemte brancher og bestemte købergrupper. Dette gælder også på skatteområdet. Særregler skaber forvridninger og uhensigtsmæssige afgrænsningsproblemer. Et generelt problem ved "bedre" generationsskifteregler, herunder "bedre" skatteregler, er at sikre, at det rent faktisk letter generationsskiftet og videreførelsen af virksomheder, og ikke blot begunstiger den hidtidige ejer, der herigennem enten kan opnå en højere overdragelsessum og/eller en lavere beskatning af denne. AE mener, at når man har en avancebeskatning, må denne også omfatte virksomhedsoverdragelse, herunder generationsskifte, også til familie og nære medarbejdere. AE mener ikke, at de gældende skatteregler udgør nogen afgørende hindring for, at rentable virksomheder kan generationsskiftes.

10 10 Flere undersøgelser peger på, at den største barrierer er at finde en egnet køber, hvorfor en indsats for at matche køber og sælger bør have høj prioritet, jf. i øvrigt forslagene vedr. de erhvervsrelaterede regler og De Teknologiske Informationscentres (TIC) initiativer på dette område. I tilknytning hertil er der behov for information til virksomhedsejeren, som nærmer sig pensionsalderen, for at gøre opmærksom på, at generationsskifte er en langstrakt proces, som skal påbegyndes i god tid, hvis det skal gennemføres med succes. Nedenfor skal omtales en række af de forslag, der har været drøftet i Generationsskifteudvalget, og som er anført i betænkningen, idet AE's holdning samtidig anføres. 1. Skatteregler a. Succession Et af de mest diskuterede og omstridte emner i Generationsskifteudvalget har været reglerne om succession. Forslagene i betænkningen går fra en udvidelse af gældende regler til en afskaffelse af disse. Det foreslås: afskaffelse af succession, udvidelser af den personkreds, der kan succedere, udvidelse af kredsen af aktier, der kan succederes i. a. Afskaffelse af succession AE foreslår, at de gældende regler om succession ved familieoverdragelse i levende live og ved død afskaffes bortset fra overdragelse til ægtefælle - og at den erstattes med muligheden for en rentebærende henstandsordning for at afhjælpe eventuelle likviditetsproblemer. Der findes ikke nogen entydig skatteretlig definition af et generationsskifte. De skatteregler, der finder anvendelse ved generationsskifte, er derfor som altovervejende hovedregel de samme regler, som finder anvendelse ved enhver anden virksomhedsoverdragelse, uanset om der overdrages aktiver og passiver, eller om der overdrages aktier/anparter. Til denne hovedregel findes enkelte undtagelser, der omhandler virksomhedsoverdragelser indenfor den nære familiekreds. Succession betyder, at erhververen ved overdragelse af skatterelevante aktiver indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Succession indebærer dermed, at eventuelle avanceskatter ikke udløses i forbindelse med overdragelsen. Overdragelsen påvirker således ikke indkomstopgørelsen hos over-

11 11 drageren. Erhververen overtager aktiverne med den tilhørende latente avanceskat, og denne udløses først, når erhververen selv senere afstår aktiverne, medmindre også erhververen på dette tidspunkt benytter adgangen til at overdrage med succession. Også ved overdragelse til følgende generationer er der nemlig mulighed for at anvende disse regler, der således muliggør en permanent skatteudskydelse fra det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted til det senere tidspunkt, hvor efterfølgende erhververe måtte afstå det gode, som successionen knytter sig til. De personer, der har adgang til at succedere, er børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskab. AE finder ikke, at der er en nogen samfundsmæssig begrundelse for at opretholde særregler ved virksomhedsoverdragelse alene baseret på familieskab (bortset fra overdragelse mellem ægtefæller). Der er ikke fremkommet dokumentation for, at familieejede virksomheder samfundsmæssigt set er bedre end andre virksomheder. Det må være samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt, at en overdragelse af en virksomhed ved et generationsskifte sker til den eller de bedst egnede personer. Særregler til fordel for familiemedlemmer vil her kunne skabe forvridninger både i forhold til ansatte i virksomheden og i forhold til udenforstående potentielle købere. I forvejen vil familiemedlemmer og nære medarbejdere være begunstiget ved ofte at have et bedre kendskab til virksomheden og dens muligheder end udenforstående. Den nærmeste familie vil herudover kunne begunstiges gennem de favorable regler med hensyn til arv og gave. Undersøgelser viser, at uanset opgørelsesmetode er det et mindretal af virksomhedsoverdragelserne, der sker til familien, trods de gældende gunstige regler. Erhvervspolitisk må det derfor være hensigtsmæssigt at afskaffe disse særregler, der i praksis kun tilgodeser en mindre del af virksomhedsoverdragelserne. I stedet foreslår AE at indføre muligheden for en afdragsordning fordelt over en vis årrække (f.eks. 3-7 år) med hensyn til betalingen af de skat-

12 12 ter og afgifter, der udløses ved virksomhedsoverdragelsen, til afhjælpning af eventuelle likviditetsproblemer. Det skal understreges, at det kun er eventuelle likviditetsproblemer, det offentlige hermed bør afhjælpe, hvorfor der bør opkræves fuld markedsrente for det udestående beløb, der er omfattet af henstandsordningen. Dels for at undgå offentlige udgifter til subsidier, dels for at undgå en forvridende konkurrence i forhold til private långivere. I betænkningen er det skønnet, at en afskaffelse af familiefavoriserede successionsregler vedr. ejendom- og aktieavancer, opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen og genvundne afskrivninger på bygninger, driftsmidler m.v. det første år vil medføre et merprovenu i størrelsesordenen 1,2 mia.kr. Herefter vil det aftage i takt med, at afskrivningsgrundlaget stiger. Forslaget indebærer en rentefordel for det offentlige, da der generelt sker en fremrykning af beskatningen. Udgifterne ved AE's foreslåede rentebærende henstandsordning vil afhænge af den konkrete udformning med hensyn til omfang og varighed, hvilket vil være afgørende for i hvilket omfang, ordningen anvendes. Det skal dog fremhæves, at statens eventuelle udestående forrentes med fuld markedsrente. Dog vil der naturligvis være en vis risiko for tab i forbindelse med inddrivelse af beløbet. Udvidelse af den personkreds, der kan succedere herunder medarbejdere Det er foreslået at udvide personkredsen, der kan succedere, til en bredere familiekreds samt til (nære) medarbejdere. Forslagene skal ses på baggrund af, at der i den nære familiekreds, der kan succedere, ikke altid er egnede kandidater til at overtage virksomheden. AE er imod dette forslag. De grundlæggende betragtninger vedr. særregler og skævvridning gælder også her. Hvad angår udvidelsen af de nuværende successionsmuligheder til medarbejderne i virksomheden forekommer det heller ikke hensigtsmæssigt bl.a. på grund af en række vanskelige afgrænsningsproblemer.

13 13 I praksis kan man ikke finde noget afgrænsningskriterium på basis af medarbejdernes titel eller funktion i virksomheden. Kriteriet må derfor blive varigheden af de ansattes ansættelsesforhold i virksomheden. Denne grænse bør ikke sættes for lavt, da dette vil udhule de gældende skatteregler (man ansætter blot en potentiel køber). Fastsættes denne grænse f.eks. til to eller tre år, vil den dels i sig selv være vilkårlig fastlagt, dels virke diskriminerende overfor medarbejdere med kortere ansættelsesperiode. Disse betragtninger understøttes af den foretagne undersøgelse fra Danmarks Statistik om generationsskifte i Danmark. Det fremgår heraf, at i op mod halvdelen af de tilfælde, hvor en virksomhed overtages af en tidligere ansat, har denne været ansat i under to år. Udvidelse af kredsen af aktiver, der kan succederes i Der stilles forskellige forslag, herunder forslag om, at der ved succession i levende live også gives succession i en konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen på samme måde, som det er tilfældet ved død. Der argumenteres for forslaget med, at der principielt bør gælde samme regler for generationsskifte i levende live som ved død, hvilket ikke er tilfældet med gældende regler. AE er imod forslaget, jf. at AE ønsker af afskaffe successionsreglerne. Der er i øvrigt tale om et temmelig vidtgående forslag. Det skyldes først og fremmest, at midlerne på kontoen kan bestå af en lang række realiserede gevinster, hvor muligheden for succession normalt reserveres anvendt til at overspringe beskatningen af ikke-realiserede gevinster. b. Goodwill Der stilles forslag om lempelse af beskatningen af goodwill i forhold til sælger og køber samt værdiansættelsen af goodwill: Sælger Beskatning af goodwill efter kasseprincip i stedet for retserhvervelsesprincip. Fuldstændig afskaffelse af goodwill-beskatning. Ingen goodwill-beskatning ved overdragelse af virksomhed til familie og medarbejdere.

14 14 Sælger skal have skattefri bundgrænse, som afhængig af ejertiden stiger fra kr. til efter 10 år. Goodwillavancer indtægtsføres over 7 år. Køber Goodwill straksafskrives (valgfrit) hos køber Afkortning af afskrivningsperiode for goodwill til 3 år. Goodwill afskrives efter saldometoden med indtil 30 procent p.a. Værdiansættelse Fri værdiansættelse af goodwill Ændret værdiansættelse,der i højere grad tager højde for konjunkturer. Goodwillbeskatning efter kasseprincip Forslaget indebærer, at den nuværende goodwillbeskatning, hvor retserhvervelsesprincippet fører til beskatning/etablering af afskrivningsgrundlag på afståelsestidspunktet, foreslås erstattet af et kasseprincip, hvor beskatningen af sælger først sker i takt med, at ydelserne faktisk bliver betalt,mens yderen tilsvarende først vil etablere et afskrivningsgrundlag efterhånden, som ydelserne betales. Forslaget kan varieres med, at køberen får fuld fradragsret for betalingerne. Kasseprincippet medfører en skatteudskydelse i forhold til anvendelse af retserhvervelsesprincippet, der som udgangspunkt giver en likviditetsfordel til sælger. Hvordan forslaget nærmere påvirker køber og sælgers forhold, vil bl.a. afhænge af hvorledes købers afskrivningsregler fastlægges, idet de vil påvirke den samlede salgssum. AE er imod forslaget. Generelt forekommer det uhensigtsmæssigt, at købers afskrivningsforløb kommer til at variere med den betalingsprofil, parterne aftaler. Udover at medføre vilkårlighed i forhold til sigtet med afskrivningsreglerne, kan denne mulighed for selv at tilrettelægge afskrivningsforløbet tænkes at give anledning til omgåelsesmuligheder. Der må også stilles spørgsmålstegn ved rationalet bag skatteregler, hvor afskrivningerne kommer til at variere med finansieringen af et aktiv, og ikke med et mål for aktivets levetid.

15 15 Herudover vil anvendelsen af kasseprincippet uanset købers beskatning give betydelige forvridninger imellem alternative finansieringsformer, hvis der er en betydelig likviditetsfordel forbundet med at anvende eksempelvis løbende ydelser fremfor kontantbetaling eller betaling med et gældsbrev. Lempelse af goodwillbeskatning for sælger Forslagene indebærer, at beskatningen af sælger lempes eller helt afskaffes i nærmere fastlagte situationer af virksomhedsoverdragelser såvel ved generationsskifte som generelt. AE er imod forslagene. Lempelserne vil tilfalde sælgeren og ikke gavne køberen. Der er ikke begrundelse for, at salg af et særligt defineret aktiv generelt eller specifikt skal behandles skattemæssigt gunstigere, heller ikke ved salg, der antages at ske i forbindelse med generationsskifte. Forslagene er i modstrid med den tilstræbte ensartethed i beskatningen af immaterielle aktiver. Imødekommes de, vil der ske genoplivelse af tvisterne mellem skattemyndighederne og køber/sælger om købesummers fordeling på skattefri, -lempede aktiver og fuldt skattepligtige aktiver, som blev undgået, da den genindførte skattepligt for goodwill skabte skattemæssig ligestilling mellem goodwill og andre immaterielle aktiver. Lempelser i forhold til køber Forslagene om forbedrede afskrivnings- eller fradragsmuligheder for køberen af goodwill tilsigter at give køberen friere muligheder for at placere den skattemæssige effekt af afskrivning eller fradrag vedrørende goodwill. AE er imod forslagene. Om forslagene om købers straksfradrag eller 30 procents saldoafskrivning vedr. goodwill skal generel bemærkes, at lempelser af denne karakter kapitaliseres, således at sælger kan opnå støre salgssum, d.v.s. køber må betale mere for virksomheden. Dette strider mod ønsket om at forbedre vilkårene for den generation, der skal videreføre en given virksomhed efter generationsskifte. Hvis goodwill isoleret behandles skattemæssigt lempeligt kommer de forvridende virkninger af forskellige skatteregler mellem forskellige typer af immaterielle aktiver.

16 16 Fri værdiansættelse af goodwill Der stilles forslag om, at det skal være op til parterne selv at bestemme, hvor meget goodwill skal overdrages til. Skattemyndighederne skal ikke kunne modsætte sig en overdragelsespris med mindre, der er tale om omgåelse. Der skal ifølge forslaget ikke længere gælde vejledende beregningsregler mellem interesseforbundne parter, ligesom branchekutymer ikke længere skal tillægges vægt. AE er imod forslaget. Forslaget bryder med det udgangspunkt, at der skal ske ensartet beskatning af arv og gave uanset arven eller gavens beskaffenhed. Endvidere kan der opstå forvridninger i forholdet mellem virksomheder, der sælges som selskab og virksomheder, der sælges som aktiver og passiver. Ved overdragelse af aktier og anparter kan der kun vanskeligt tages hensyn til, at en del af disses værdi består af goodwill, der vil kunne give anledning til en gunstig skattemæssig behandling, hvis det blev solgt ud af selskabet. Forslaget vil kunne give anledning til forskellige former for omgåelse. Beregningsregler for værdiansættelse af goodwill Den vejledende beregningsregel for værdiansættelse af goodwill er foreslået udbygget, så der i højere grad tages højde for konjunkturer. Reglen blev senest revideret i forbindelse med, at beskatningen af goodwill blev genindført i 1993, Udarbejdelse og revision af reglen skete i en arbejdsgruppe med repræsentanter for Told/Skat og revisor- og advokatorganisationer, og en evt. revision bør ske i tæt samarbejde med berørte interesseorganisationer. Styrelsen har iværksat et sådant arbejde i en ny arbejdsgruppe. AE afventer dette arbejde. c. Personligt ejede virksomheder og finansiering af aktiekøb Det foreslås: Ved køb af aktier/anparter bør renteudgifter kunne behandles som ved køb af personlig virksomhed, hvor renterne kan få fuld fradragsværdi igennem virksomhedsordningen. Der gives mulighed for succession, når to personligt ejede virksomheder "fusioneres".

17 17 Lånefinansiering af aktier Med Pinsepakken nedsattes fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst, således at spændet mellem negativ nettokapitalindkomst og den sammensatte beskatning af aktieafkast øgedes, hvilket skyldes, at aktieindkomst beskattes i sit eget system adskilt fra kapitalindkomst. Dette forhold bevirker, at det er blevet dyrere at lånefinansiere aktiekøb, der ikke kan ske gennem virksomhedsordningen. Lånefinansiering til en personligt ejet virksomhed kan ske igennem virksomhedsordningen, hvilket sikrer fuld fradragsværdi (personlig indkomst) af renteudgifterne ved virksomhedskøbet. Der er således forskel på den skattemæssige behandling, når en virksomhed sælges som et selskab, og når der er tale om et slag af aktiver og passiver. Det foreslås, at denne forskelsbehandling ophæves. Der foreligger ikke noget beskrevet forslag fra Generationsskifteudvalget. AE er kritisk indstillet. For at ordningen kommer til at virke målrettet mod problemstillingen og ikke som en generel låneordning til køb af aktier bør ordningen kun finde anvendelse på nærmere definerede aktiekøb og de lån, der optages i forbindelse hermed. Der må derfor opereres med en blanding af minimumsbeløbsgrænser og/eller krav om tilknytning til det selskab, der købes aktier i. Herved kan det sikres, at ordningen målrettes mod egentlig drift af erhvervsvirksomhed og mod medarbejdere i det pågældende selskab. Som altid, når der opereres med beløbsgrænser og lignende i skattelovgivningen, er der mulighed for, at der opstår visse uhensigtsmæssige tærskeleffekter i forbindelse hermed. Der skal endvidere laves værnsregler, der sikrer mod misbrug af ordningen. Skattefri fusionsordning for personligt ejede virksomheder Der er efter gældende regler kun mulighed for skattefri sammenlægning ved fusion af selskaber. En sammenlægning af personligt ejede virksomheder sker derfor som skattepligtige overdragelser af virksomhederne.

18 18 AE er imod forslaget. Der er tale om en teknisk kompliceret ordning, der ikke ses at kunne tjene noget formål i forbindelse med generationsskifte, ligesom anvendelsen formentlig vil være begrænset i tilfælde, hvor der ikke er tale om et generationsskifte. d. Etableringskontoordning Der stilles følgende forslag: Skattefrihed for renter på indbetalinger Bonusrente på de indskudte midler Beløbsgrænsen på 25 pct. af indskyders nettolønindtægt sættes op Indskud skal kunne konverteres til indskud på pensionsopsparing Lempeligere regler for efterbeskatning Indskudskapitalen skal kunne indskydes i nystartede selskaber, selvom sælger ikke deltager aktivt i driften. Skattefrihed for renter, bonusrenter og lempeligere indskudsregler AE er imod forslagene. De stillede forslag har til hensigt at gøre det mere fordelagtigt at anvende etableringskontoordningen. Særligt begunstigede opsparingsformer kan imidlertid resultere i investeringer, der ellers ikke ville være foretaget, og som derfor måske ikke er privatøkonomisk eller samfundsmæsigt optimale. Begunstigede opsparingsformer kan således medvirke til at forvride investeringsbeslutninger. Hvis man forøger incitamentet i ordningen, forøger man således også disse forvridninger. Lempelse af efterbeskatningen AE er imod forslagene. Den gældende efterbeskatning ligger på et niveau, der tilsigter, at kun folk med en reel forventning om at skulle etablere sig, benytter ordningen. Hvis indskuddet skal kunne konverteres til pensionsopsparing, er der i realiteten tale om en afskaffelse af etableringskravet og hermed efterbeskatningen og aldersgrænserne. Etableringskontoen vil således fra at være en skattebegunstiget opsparing til etablering, være blevet en supplerende skattebegunstiget opsparing til pensionsformål.

19 19 e. Aktier Der foreslås følgende lempelser: Skattefri bundgrænse på kr. for unoterede aktier. AE er imod forslaget. Fortjeneste ved afståelse af børsnoterede aktier efter 3 års ejertid er som udgangspunkt skattepligtig for personer. Fortjenesten er imidlertid skattefri, når kursværdien af den skattepligtiges og en evt. ægtefælles samlede beholdning af børsnoterede aktier ikke inden for de seneste 3 år har oversteget kr. (1999-niveau). Grænsen gøres op ved udløbet af indkomståret umiddelbart før en afståelse og umiddelbart efter en erhvervelse af børsnoterede aktier. Mindre beholdninger af unoterede aktier er det ikke hensigtsmæssigt at holde skattefri. Aktiernes kursværdi kendes ofte ikke med den grad af sikkerhed, som må forudsættes i et system, hvor avancebeskatningen afhænger af beholdningens kursværdi. Unoterede aktier er som hovedregel kendetegnet ved, at de sjældent omsættes, og når de gør, er det sjældent i fri handel. Den manglende mulighed for at holde mindre beholdninger uden for beskatning skal sammenholdes med, at tab på unoterede aktier kan fradrages i anden indkomst, mens tab ved afståelse af børsnoterede aktier efter 3 års ejertid kun kan modregnes i skattepligtig gevinst på børsnoterede aktier afstået efter 3 års ejertid. f. Bo og gaveafgifter Der foreslås følgende: Nedslag i værdiansættelsen af erhvervsmssige aktiver Passivpost på 30 procent hæves til 40 procent Bo- og gaveafgiften bør fjernes i forbindelse med generationsskifte af virksomheder eller unoterede aktier. Generel forbedring af passivposter. Lempelse af boafgift ved arv til fonde Nedslag i værdiansættelsen Det foreslås, at der skal kunne gives et nedslag i værdiansættelsen af erhvervsmæssie aktiver. AE er imod forslaget. Det hensyn, der ligger bag forslaget om nedslagsregler, vil kunne varetages mere direkte og enkelt ved en nedsættelse af satserne.

20 20 Forøgelse af passivposter fra 30 procent til 40 procent og generel forbedring af passivposter Når der succederes påføres erhververen en latent skattebyrde i form af den skat, der skal udredes ved et senere salg. Denne skattebyrde gives der et nedslag for ved afgiftsberegningen i de tilfælde, hvor der indgår et arve- eller gaveelement i form af en passivpost, der efter gældende regler udgør 30 procent af en beregnet skattepligtig fortjeneste. AE er imod forslaget. Beregningen af passivpost ved succession skal kompensere for den latente skattebyrde, der overtages af erhververen ved succession. Om denne skattebyrde nogensinde udløses, afhænger naturligvis af, om aktivet sælges, om det bevarer sin værdi, og af de skattemæssige regler på tidspunktet for et evt. salg. I mange tilfælde sælges aktivet imidlertid ikke i en overskuelig fremtid. Aktivet, herunder aktier, hvori der succederes, kan overdrages ved succession på ny, hvorved skattebyrdenendnu engang udskydes o.s.v. Størrelsen af passivposterne skal vurderes i lyset af, om og hvornår den latente skal udløses. Jo længere tid, der er mellem en virksomhedsoverdragelse med succession, og det tidspunkt den latente skat udløses, desto mindre skal passivposten være. Når der ved fastlæggelsen af adgangen til at modregne passivposter er forudsat, at den latente skat faktisk udløses, og de eksisterende passivposter har en størrelse, der svarer til, at de latente skatter udløses med ca. 10 års mellemrum, kan der stilles spørgsmålsregn ved, om der er grund til at forbedre de eksisterende passivposter. Der skal herudover erindres om, at AE ønsker at afskaffe de familiefavoriserende successionsregler. Afskaffelse af bo- og gaveafgifter Det foreslås at afskaffe bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af virksomheder eller unoterede aktier. AE er imod forslaget. Det vil være svært at forsvare, at en evt. fjernelse af bo- og gaveafgift ikke skal gælde for børsnoterede aktier. Det kan med en sådan regel ikke betale sig for et selskab at lade sig børsnotere, hvis reglerne kun gælder unoterede aktier.

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002 i:\fh\konkurrence-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 29. januar 2002 KOMMENTARER TIL SKATTEFORSLAGENE I REGERINGENS "KONKURRENCEPAKKE" Selvom der i den såkaldte "konkurrencepakke"

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere