A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud."

Transkript

1 home leksikon

2 A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret. Administrationsbidrag Den del af terminsydelsen, som går til realkreditinstituttets administration. Administrationsbidraget kan trækkes fra i skat. Administrator Person, der varetager de administrative opgaver for en forenings bestyrelse, fx opkrævning af husleje og betaling af løbende udgifter. Advis Meddelelse. Afdrag Det beløb, med hvilket en gæld nedbringes. Når der fx betales termin til en kreditforening eller et pengeinstitut, består terminsydelse af rente, afdrag og bidrag. Afdrag svarer derfor til opsparingen i ejendommen, hvis priserne er uændrede. Afdragsfrie lån Se stående lån. Aflysning Såfremt et lån, der er knyttet til et pantebrev, betales ud, kvitteres dette af kreditor, og panterettigheden kan aflyses (streges) af tingbogen. Aftægtsydelse I forbindelse med en ejendomshandel kan parterne indgå en aftale om, at den nye ejer skal levere forskellige naturalier til den tidligere ejer. Dette kaldes en aftægtsydelse. Aftægtsydelsen indgår som en del af købesummen, og værdien heraf beregnes på grundlag af et skøn over den periode, som aftægtsydelsen forventes at eksistere. Aktiv Et gode af værdi, fx fast ejendom, løsøre eller tilgodehavende. Aktskab Arkiv på tinglysningskontoret, som indeholder genparter af alle dokumenter, der er tinglyst på en bestemt ejendom. Allonge Et tillæg til et dokument, fx bilag til købsaftalen. A meta Aftale om fordeling af arbejdsopgaver og omkostninger mellem to parter. Amortisation Et regelmæssigt afdrag på den til enhver tid tilbageværende restgæld på et lån. Andelsbevis Bevis på, at man, som andelshaver i en andelsboligforening har betalt indskud og har brugsretten til en bolig i andelsboligforeningen. Andelsbeviset er ikke et værdipapir. Ahome leksikon side 3

3 Andelsboligforening Forening, der erhverver, ejer og driver den ejendom, foreningens medlemmer (andelshavere) bor i. Ejendommen opdeles i andele, der hver har tilknyttet brugsret til en bolig i foreningen. For at erhverve en andel i en andelsboligforening skal man betale indskud, hvorefter man ejer foreningens nettoformue i fællesskab med de øvrige andelshavere. Anlægsgæld I forbindelse med ejendomshandel brugt som betegnelse for gæld for arbejde udført af det offentlige vedr. vej, kloak m.v. Amærkningsfrit skøde Se retsanmærkninger. Annuitetslån Et lån, der tilbagebetales med lige store ydelser i hele lånets løbetid. Lånet har stigende afdrag og faldende rente, idet renten altid beregnes af restgælden. Annullation Tilsidesættelse af en disposition, fx sletning af en retsanmærkning på et dokument. Anpartslejlighed Betegnelse for en lejlighed i en ejendom, der ejes i sameje, og hvor der til ejeranparten knyttes en brugsret. Anpartsselskab Udtryk for en erhvervsdrivende sammenslutning, hvor ingen af deltagerne (anpartshaverne) hæfter personligt, men alene med den af anpartsindehaveren tilvejebragte del af fællesformuen (indskudskapitalen). Anskaffelsesværdi Den værdi, man har fået et aktiv overdraget til. Ved køb er det købesummen. Ved arv er det den værdi, man får aktivet til fra dødsboet. B home leksikon side 4 Ansvarsfraskrivelse Betegnelse for en bestemmelse i en aftale, hvorved de ellers gældende regler om ansvar i kontraktforhold ophæves helt eller delvist. Anvendelsesudgifter Boligens forbrugsudgifter, fx vand, varme og vedligeholdelsesudgifter. Approbation Godkendelse. Bankgaranti Se garanti. BBR-meddelelse Udskrift af kommunens registrering af en ejendoms størrelse, bygningernes alder, beliggenhed, indretning, tekniske forhold, tilbygninger, udhuse m.v. BBR er en forkortelse for Bygnings- og Bolig Registret. Bebyggelsesprocent Udtryk for det maksimale etageareal en grund må bebygges med. Belåningsværdi Se lånegrænse. Berigtigelse Berigtigelse af en ejendomshandel har til formål at sikre, at handlens vilkår bliver opfyldt, altså at køber opnår adkomst (ejendomsret) på ejendommen, og at sælger modtager købesummen. Berigtigelsen består bl.a. i at anmelde overdragelse af ejendomsretten til tinglysningskontoret, ejerskifte til brand forsikringen, udarbejde refusionsopgørelse og evt. reguleringsopgørelse. Derudover kan der være ekstra opgaver som fx udarbejdelse af pantebreve.

4 Bestyrelse En gruppe af personer, der står for den daglige drift i en forening. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling. Betinget købsaftale Kun hvis betingelserne i købsaftalen opfyldes, kan handlen gennemføres. Betinget skøde Et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden ejendomsretten er endeligt overdraget. Bevaringsdeklaration En servitut, der indeholder bestemmelser for bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom. Bidrag Se administrationsbidrag. Blandede ejendomme En blandet ejendom består af flere ejendomsdele (kategorier) bestemt efter deres anvendelse, fx boligdel/erhvervsdel. Bodelingsoverenskomst Et dokument, der indeholder ægtefællers aftale om opgørelse og fordeling af passiver og aktiver i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse. Boligafgift Beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter (skatter, afgifter, prioritetsydelser m.v.). Boligafgiften betales normalt i forhold til boligens areal (fordelingstal). Boligareal Den del af ejendommen, som lovligt må benyttes til boligformål. Boligretten Afdeling i byretten, der dømmer i sager om lejeforhold. Bopælspligt Pligt for ejere af ejendomme til at bebo ejendommen. Bopælsret Når en person får lov til at bebo en ejendom, som personen ikke ejer. En sælger kan som led i en ejendomshandel fx forbeholde sig ret til at kunne bebo ejendommen på livstid. En bopælsret fremgår som oftest alene af skødet som en ikke tinglyst rettighed. Brandsikring Forbedring af eksisterende bygning, således at brandfaren nedsættes, og opstående brande forsinkes i deres udbredelse. Brugsret Retten til at bruge en ting, fx en bolig. Bruttoetageareal Se etageareal. Bruttohusleje De samlede udgifter ved at eje en bolig eksklusive eventuelle skattefordele. Byggelinie Den grænse, bag hvilken en bebyggelse skal holdes. home leksikon side 5

5 Byggelån En midlertidig kredit, der udbetales i takt med, at byggeriet skrider frem. Når byggeriet er afsluttet, betales byggelånet tilbage gennem optagelse af realkreditlån eller andet. Byggemodning Enhver byggegrund skal gøres byggeklar, før der må bygges på den. At grunden er byggemoden vil sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v. Byggepligt Anvendes fx i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Indføres som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist på normalt to år. Byggeteknisk gennemgang Se tilstandsrapport og home SundhedsAttest. Byggetilladelse En tilladelse, kommunen skal give, før visse byggerier må påbegyndes. Bygningsattest Se ibrugtagningstilladelse. Bygning på lejet grund Bygning opført på en grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hver sit ejendomsblad i tingbogen. Bygningssagkyndig En person, der er autoriseret af By- og Boligministeriet til at udarbejde tilstandsrapporter og energimærkninger på visse ejendomstyper. DByrderubrik Den del af ejendommens blad i tingbogen, hvor man fx kan se, hvilke servitutter der er på ejendommen. Byzone Den del af et område, der er udlagt til bymæssig bebyggelse. Dagbogen Når et dokument (fx skøde, pantebrev) indleveres til tinglysning, indføres det i dagbogen med et nummer. Det indføres samme dag, det er indleveret. Dokumentet får ved tinglysning retsgyldighed fra den dag, det er indført i dagbogen. Afvises dokumentet fra tinglysning, slettes det af dagbogen. Dagbøde Bøde, der i henhold til aftale kan pålægges fx en håndværker, hvis han ikke er færdig til tiden. Anvendes eksempelvis i købsaftalen ved nyopførte ejendomme. Debitor Den person, der skylder penge. Deklaration Betegnelse for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom. Se også servitut. Deklaratorisk Fravigelig. Denuntiation Meddelelse. home leksikon side 6

6 EDeponering I forbindelse med en handels indgåelse aftales i reglen, at udbetalingen eller en del heraf indbetales til ejendomsmægler eller pengeinstitut på en spærret konto. Beløbet frigives til sælger, når køber har fået endeligt, tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Depositum I forbindelse med lejeforhold brugt som betegnelse for indbetaling af et beløb til sikkerhed for udlejers rettigheder og krav til eksempelvis reparationer efter en fraflytning af et lejemål. Differencerente Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på en konto i et pengeinstitut i samme periode (godtgørelsesrente). Direkte rente Det faste, årlige renteafkast i procent af kursværdien. Fx giver en 10% obligation på 100 kr. købt til kurs 80 et årligt renteafkast på 10 kr. Ud fra investeringen på kr. 80,- vil den direkte rente blive 12,5%. Diskonto Den af Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente, som pengeinstitutterne kan låne til i Nationalbanken. Dokument Et papir, der indeholder skrevne eller trykte bestemmelser, som en eller flere personer, herunder juridiske personer, kan påberåbe sig til støtte for de rettigheder, der tilkommer de pågældende. home leksikon side 7 Effektiv debitorrente Sammenfatter i et enkelt tal den samlede forrentning omfattende såvel den nominelle rente, kurstab, kurtage og bidrag. Effektiv kreditorrente Sammenfatter i et enkelt tal såvel den direkte rente som udtrækningsgevinsten og beregnes på grundlag af obligationernes gennemsnitlige udtrækningstidspunkt. For såvidt angår private pantebreve dækker den over den samlede forrentning, som en pantebrevskøber får af sin investering ved at købe et pantebrev til en lavere kurs end 100 (pari). Ejendomsavancebeskatning Se parcelhusreglen. Ejendomsblad Den side, der i tingbogen viser den enkelte ejendoms ejer, byrder og rettigheder. Ejendomsmægler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over ejendomsmæglere, og kun registrerede mæglere må bruge titlen ejendomsmægler. En ejendomsmægler skal opfylde en række krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse for at blive optaget i registret. Ejendomsmæglersalær Ejendomsmæglerens honorar for at formidle salget af en ejendom. Ejendomsskattebillet Årlig opgørelse fra kommunen der viser, hvad der bliver opkrævet i ejendomsskat det kommende år. Herudover vil der ofte blive opkrævet renovation og rottebekæmpelse m.v. over ejendomsskattebilletten.

7 Ejendomsskatter Betaling for kommunalskat på grunden, beregnet på grundlag af den offentlige kontante grundværdi. Skatteprocenten, også kaldet grundskyldspromillen, varierer fra kommune til kommune. Ejendomsvurdering Foretages af de offentlige myndigheder og lægges til grund ved beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskat Beskatning af ejerboliger. Ejendomsværdiskatten udgør en nærmere fastsat promille af ejendomsværdien og betales over personskattebilletten. Ejendomsværdipåtegning Før skødet sendes til tinglysning, skal det forsynes med en påtegning hos kommunen om den sidst offentliggjorte ejendomsværdi. Ejerforening Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man har pligt til at være medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne. Ejerlav Sammenslutning af grundejere i et kvarter. Kan også betyde betegnelse i den matrikulære inddeling af ejendomme: matrikelnummer, ejerlav, kommune, amt. Ejerlejlighed Lejlighed, der ejes særskilt, således at hver ejerlejlighed udgør en fast ejendom, mens fællesfaciliteter så som grund, tag, evt. varmeanlæg ejes af alle ejerlejlighedernes ejere i forening. Ejerlejlighedsforening Se ejerforening. E home leksikon side 8 Ejerlejlighedskort Dokument udfærdiget af den landinspektør, der har udstykket ejendommen i ejerlejligheder. Heraf fremgår, hvordan ejendommen er opdelt, hvor mange m 2 den enkelte lejlighed er, hvilket fordelingstal den har, og hvad den må benyttes til (beboelse, erhverv, blandet beboelse og erhverv). Dokumentet findes sammen med de øvrige dokumenter på Tinglysningskontoret. Svarer til parcelhusejerens matrikelkort. Ejerlejlighedsnummer I en ejendom, hvor opdeling i ejerlejligheder har fundet sted, har hver lejlighed et ejerlejlighedsnummer. Ejerlejlighedsskema Skema, som ejendomsmægleren sender til en ejendomsadministrator med henblik på at få oplyst forhold vedr. ejerforeningen/den enkelte ejerlejlighed. Ejerpant En prioritetsplads, der er reserveret til ejeren af ejendommen. Ejerpantebrev Et af ejeren til sig selv udstedt pantebrev, der almindeligvis benyttes som sikkerhedsstillelse for lån, fx banklån. Ejerskifteafdrag Et ekstraordinært afdrag på et pantebrev, der under visse betingelser skal betales til kreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Et ejerskifteafdrag udgør typisk 5-10% af restgælden. Ejerskifteforsikring Forsikring mod skjulte skader, der konstateres efter en hushandel. Se også Køberforsikring og Sælgeransvarsforsikring.

8 FEjerskiftegebyr Gebyr, der erlægges, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger. Udgør typisk 1-2% af hovedstolen. Ejerskiftelån Lån, der sædvanligvis ydes af et realkreditinstitut i forbindelse med en ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen for en ejendom. Ejerudgifter De udgifter, der er forbundet med at eje fast ejendom (renter, afdrag af prioritetsgæld, forsikring, ejendomsskat m.v.). Ekspropriation Tvunget afståelse af privat ejendom til det offentlige mod erstatning. Endeligt skøde Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldigt ejer ejendommen. Energimærke Lovpligtig rapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig og omfatter oplysninger om ejendommens energi- og vandforbrug, CO 2 -udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand. Enhedslån Et realkreditlån, ydet inden for en lånegrænse på maksimalt 80% af ejendommens kontante værdi. En suite Værelser anbragt på række med dørene placeret i samme akse, så man, når man står i det yderste værelse, kan se ned gennem alle rummene. home leksikon side 9 Erstatning Et beløb, der under visse betingelser betales til en person som kompensation for et tab, vedkommende har lidt. Etageareal Udtryk for det samlede areal, der er på samtlige udnyttede etager i en ejendom, fx det samlede boligareal i et parcelhus. Eurolån Realkreditlån, som udstedes og tilbagebetales i den fælleseuropæiske valuta euro. For lande, der deltager i ØMU ens 3. fase og dermed ikke indfører euroen, kan der være kursrisiko forbundet med at optage et eurolån. Danmarks Nationalbank og Den Europæiske Centralbank har dog indgået en aftale om beskyttelse af den danske krone. Fast ejendom En grund evt. med bebyggelse, ejerlejligheder, samt bygninger på lejet grund. Fastkursaftale En skriftlig aftale mellem et realkreditinstitut og en låntager om salg/køb af obligationer på et bestemt tidspunkt til en på forhånd aftalt kurs. Fastkursaftalen sikrer, at kursen på et tilbudt realkreditlån kan fastlåses umiddelbart efter, at køber har underskrevet købsaftalen. Dermed kender køber sin ydelse og sælger sit provenu, straks aftalen er indgået. FlexLån Rentetilpasningslån, som udnytter den renteforskel, der sædvanligvis er mellem obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid, hvor renten på korte obligationer ofte er lavere end renten på lange obligationer. Der kan vælges mellem forskellige typer FlexLån, og det aftales med låntager, hvor ofte renten skal tilpasses (hvert år, hvert andet år eller andet), og hvor stor en procentdel af det

9 samlede lån, der skal rentetilpasses (op til 100%). FlexLån udbydes af Realkredit Danmark. Flexgaranti Rentetilpasningslån, der rentetilpasses to gange årligt, og hvor der er loft over renten. Udbydes af Realkredit Danmark. Forbehold Betingelse, som skal være opfyldt, inden en aftale er bindende. Forbrugsmåler Målere, hvor forbrug af vand, varme og el registreres. Fordelingstal For ejerlejligheder og andelsboliger beregnes udgifterne til fællesarealer m.v. normalt på grundlag af den enkelte boligs størrelse i forhold til det samlede beboelsesareal i forretningen. Ejer man fx en ejerlejlighed på 65 m 2 i en ejerforening med et samlet beboelsesareal på 525 m 2, er fordelingstallet 0,125 eller 12,5%, og man skal altså betale 12,5% af ejerforeningens fællesudgifter. Fordring Tilgodehavende. Forfaldsdagen Den dag, hvor debitor skal betale en ydelse til kreditor. Der er til forfaldsdagen ofte knyttet en vis kredittid, som kaldes løbedage. Forfaldstid Det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve, at debitor betaler sin gæld. Forholdsmæssig ydelse Det beløb, der skal betales fra pantebrevets oprettelse til første ordinære termin. Forholdsmæssigt afslag Kan forekomme, hvis ejendommen lider af en fejl eller mangel, og køber efter aftalens indgåelse anlægger retssag for at få nedsat købesummen i forhold til ejendommens reelle værdi. Forhåndsgodkendelse Realkreditinstituttet eller andre kreditorers godkendelse af den nye debitor (køberen af boligen) inden skødet er endeligt tinglyst, og almindelig gældsovertagelseserklæring bliver fremsendt. Forhåndslån Realkreditlån til ny- eller ombygning, der optages før byggeriets færdiggørelse. Sikrer låntager imod et evt. kursfald i byggeperioden. Forkøbsret Førsteret til at købe en bestemt ting hvis ejeren ønsker at sælge denne, fx til en forud aftalt pris eller til den pris, tredjemand har tilbudt. Formidlingsaftale En skriftlig aftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler. Fastsætter de retningslinier, der gælder for salgsarbejdet, og de omkostninger sælgeren skal afholde. Forsikringspræmie Forsikringens pris. Forsætlig skade Skade påført med vilje. Forsætligt Med vilje. home leksikon side 10F

10 GFortrydelsesret Fradragskonto Se kurstabskonto. Købers ret til at fortryde en ejendomshandel i indtil 6 hverdage efter at købsaftalen er tiltrådt af sælger. Det koster køber et gebyr på 1% af handelsprisen at fortryde. Forældelse Når en rettighed bortfalder, fordi den ikke har været brugt i en vis tid og under visse betingelser. Fransk altan En indadgående dør, der kan åbnes til det fri og er afskærmet med et gelænder. Fransk dør Dør, hvor glasset udgør en overvejende del af dørpladen. Fredet område Et område, der efter krav fra staten, skal anvendes til bestemte formål. Fredskov Betegnelse for privat skov eller træbevoksning, der skal bevares. Fremleje Når en lejer videreudlejer til en anden person. Friholdelseserklæring Erklæring om, at en person vil blive friholdt for økonomiske forpligtelser, fx fra forældre eller værge. Disse forpligtes til at betale gæld uden senere at kunne kræve denne tilbagebetalt. Friværdi Ejendommens værdi minus gælden i ejendommen. Fuldmagt En aftale, der sædvanligvis er skriftlig, om at en person (fuldmægtigen) handler på en andens vegne (fuldmagtsgiveren). En fuldmagt skal tilbagekaldes på samme måde, som den er givet. Fællesareal Det areal, medlemmerne af en ejerforening ejer i fællesskab, fx have og kælder eller en grundejerforenings grønne fællesareal eller legeplads. Fællesudgifter Udgifter til fælles faciliteter, som fx grund, tag, og varmeanlæg o. lign., som ejes af ejerlejlighedernes ejere i fællesskab. Garanti Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber og andre kan stille garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt. Endvidere kan pengeinstitutter stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i købsaftalen. Generalforsamling Et møde, hvor samtlige medlemmer i en forening indkaldes. Generalforsamlingen er en forenings øverste myndighed. Genpart Kopi. home leksikon side 11

11 Godtgørelsesrente Se differencerente. Grundbyrder En pligt, der går ud på betaling af visse ydelser, og som påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fast ejendom. En grundbyrde er derfor typisk tinglyst på den faste ejendom. Grundejerforening Sammenslutning af grundejere. Foreningen varetager medlemmernes interesser, fx i forholdet til det offentlige i miljøsager og spørgsmål om vejforhold eller lokalplaner. Grundfond En formålsbestemt opsparing, eksempelvis i en ejerforening til større fælles udgifter. Grundprioritet Pantebrev i en ubebygget grund. Grundskyld Se ejendomsskatter. Grundværdi Værdien af grunden i ubebygget stand. Gældsbrev Et dokument, hvoraf det fremgår, at en person (debitor) ensidigt og betingelsesløst erklærer at ville betale et bestemt beløb til en anden (kreditor). Gældsovertagelse En ny skyldners overtagelse af gældsforpligtigelsen i et eksisterende gældsforhold. Overtagelse af pantegæld kræver kreditors samtykke, såfremt gælden forfalder til betaling ved ejerskifte, hvilket normalt er tilfældet for realkreditlån. HHvis gælden ikke forfalder til betaling ved ejerskifte, indtræder køberen som debitor i gældsforholdet ved tinglysning af ubetinget skøde. I denne situation hæfter dog også sælgeren for forpligtelserne ifølge pantebrevet, indtil kreditor har modtaget gældsovertagelseserklæring samt dokumentation for ejerskiftet. home leksikon side 12 Gældsovertagelseserklæring Et dokument, hvoraf det fremgår, at køberen overtager gældsforpligtelsen vedrørende lånet. Handelsomkostninger Udgifter, som skal betales i anledning af en handel. Det fremgår af købsaftale eller skøde, hvordan omkostningerne fordeles mellem køber og sælger. Omkostningerne vedrører hovedsagelig salær til ejendomsmægler og advokat, berigtigelsesomkostninger, tinglysningsafgifter samt udgifter til låneoptagelser. Handelsværdi Den pris, en ejendom skønnes at kunne indbringe ved salg i fri handel. Henstand Udsættelse af betaling af terminsydelse med kreditors tilladelse. Hjemfaldspligt En tinglyst tilbagekøbsret, som oftest mod hel eller delvis erstatning for bygningerne. Forekommer oftest i Københavns og Århus kommune. Hovedstol Det beløb, der oprindeligt er lånt hos långiver, og som er anført i tingbogen, såfremt lånet er tinglyst. På et kontantlån er der både en pantebrevshovedstol og en obligationshovedstol. Pantebrevshovedstolen svarer til det kontante beløb, man låner. Obligationshovedstolen er den mængde obligationer, der skal sælges for at fremskaffe det kontante lånebeløb. Se også kontantlån og obligationslån.

12 IHæftelse Se pantehæftelse. Hævd En måde at vinde ret til at eje eller benytte en bestemt ting, hvis man har brugt tingen under visse betingelser og i en vis periode. Håndpenge Den del af den kontante udbetaling, som deponeres hos ejendomsmægleren på tidspunktet for købsaftalens underskrift. Ibrugtagningstilladelse Tidligere bygningsattest. Bygherrens dokumentation for at byggeriet - så vidt kommunen har kunnet konstatere - er lovligt opført og overholder de gældende bestemmelser. Ideel anpart Betegnelse for den andel, den enkelte deltager i et sameje har i en helhed, fx en ejendom. Ikrafttræden Det tidspunkt, hvor en bestemmelse får virkning, fx når forsikringsselskabet har accepteret forsikringen, og selskabets ansvar indtræder. Indbetalingsdag, rettidig Ved sidste rettidige indbetalingsdag forstås den seneste dato, hvor debitor kan betale, uden at der indtræder misligholdelsesbeføjelser for kreditor, herunder retten til at kræve morarenter. home leksikon side 13 Indekslån Et lån, hvis værdi bliver reguleret i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau, således at gældens købekraft fastholdes. Indeksobligation En obligation, hvis værdi bliver reguleret i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau. Indeståelse Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber m.fl. kan over for et realkreditinstitut bekræfte/indestå for sletning af eventuelle retsanmærkninger på pantebrevet og ligeledes for, at de med lånetilbuddet forbundne forbehold vil blive opfyldt inden et nærmere angivet tidspunkt. Indfrielse Indfrielse af lån vil sige, at lånet betales ud. Indfrielsesvilkårene vil normalt altid fremgå af lånedokumentets tekst. Står intet andet anført, vil restgælden kunne indfries kontant til kurs 100. Alle realkreditlån kan indfries ved at indlevere obligationer, svarende til obligationsrestgælden til realkreditinstituttet. Desuden kan de fleste realkreditlån opsiges til indfrielse til kurs 100 (pari). Indskud/stiftelsesprovision Realkreditinstituttet opkræver ved långivning for visse ejendomstyper et beløb til dækning af de lovpligtige reserver. Beløbet beregnes ud fra nærmere fastsatte lånegrænser og på basis af det tinglyste beløb. Ved optagelse af et nyt lån i ejer boliger og fritidshuse betales et fast lånesagsgebyr. Stiftelsesprovisionen for pengeinstitutlån o.lign. er variabel. Inkasso Det forhold, at en person, der har penge til gode, ikke selv er i stand til at inddrive dem. Han/hun lader derefter sagen gå til inkasso, ofte ved at lade en advokat overtage inddrivelsesforretningen.

13 Inkonverterbare obligationer Obligationer, der ikke kan opsiges til kurs 100 (pari). Det betyder, at obligationsejeren ikke risikerer at få udtrukket sine obligationer ekstraordinært. Inkonvertible lån Lån, der ikke kan opsiges til indfrielse til kurs 100 (pari). Insolvens En persons passiver overstiger hans aktiver. Investor Person, der investerer, fx ved at købe obligationer. K-værdi Varmetabsberegning/energibehovsberegning. Byggereglementet angiver den maksimale transmissionskoeffcient, som en bygningsdel omkring et opvarmet rum må have, samt angiver bygningens maksimale nettoenergibehov. Kaution Sikkerhed, der stilles af én eller flere personer for en andens gældsforpligtelse (se også garantilån). Klausul En bestemmelse i et dokument. Knæk-pantebrev Pantebrev med konstant ydelse, hvor renten er høj og afdraget lavt i et vist antal terminer, hvorefter det knækker over, så renten bliver lav og afdraget højt i restløbetiden. KKommissionsaftale Se formidlingsaftale. home leksikon side 14 Kommunalt oplysningsskema Skema, som ejendomsmægleren fremsender til kommunen med henblik på at få oplyst forhold omkring en ejendom, fx om vej, vand, kloak og lokalplan. Kondemnering En erklæring om at en ejendom er ubrugelig til sit formål. En kondemnering tinglyses som en servitut på ejendommen. Kontantlån Realkreditlån, der udbetales kontant, så køber undgår kurstab mod at betale en højere rente. Det er kun kontantlånsbeløbet, der tinglyses i tingbogen. Det kurstab, der opstår ved obligationssalget, omregnes til renteudgifter og betales derved via ydelsen. Kontantpris Den pris, køber kan erhverve ejendomme til ved at betale kontant pr. en given dato. Kontantprisen skal altid fremgå af salgsopstillingen. Kontantværdi En omregning af lån til kontant beløb, fx er kontantværdien af et nyt realkreditlån kursværdi minus alle låneomkostninger. Konverterbare obligationer Obligationer, der med et bestemt varsel kan opsiges til pari. Konvertering Ombytning af et realkreditlån til et andet realkreditlån med samme låneprovenu og restløbetid, og hvor prioritetstillingen bibeholdes, mens renten ændres.

14 Kreditforening Se realkreditinstitut. Kreditor Person, der har penge til gode. Kreditorterminer Det tidspunkt, hvor fx en obligationsejer får renter af sine obligationer. Kurs Den pris, man skal betale eller kan få for værdipapir. Kursaftale Se fastkursaftale. Kursgevinst Det beløb, man tjener ved at sælge fx en obligation eller et pantebrev til en højere kurs end den, man betalte ved købet. Eller det beløb, man tjener ved at indfri et lån til en lavere kurs, end man optog lånet til. Kursgevinster ved indfrielse af obligationslån er skattefrie, medens kursgevinster ved indfrielse af kontantlån er skattepligtige, med mindre indfrielsen sker i forbindelse med en ejendomshandel. Kurskontrakt Se fastkursaftale. Kurssikring Se fastkursaftale. Kurstab Det beløb, man taber ved at sælge et aktiv (fx en obligation) til en lavere kurs, end man gav ved købet. Eller det beløb, man taber ved at indfri et lån til en højere kurs, end man har fået lånet udbetalt til. Kurstabskonto Et skattefradrag, der opstod i forbindelse med omlægning af kontantlån inden den 1. januar Fradraget kan bevares ved senere låneomlægninger, hvis løbetiden ikke afkortes, og hvis restgælden ikke nedbringes ved omlægningen. Kursværdi Markedsværdien af et værdipapir (fx en obligation). Kursværdien beregnes på baggrund af den pris, der kan opnås for værdipapiret ved salg. Er kursen fx 90 på en obligation med en nominel værdi (pålydende værdi) på kr , kan kursværdien beregnes til kr Kurtage Det beløb, som fx pengeinstituttet eller et realkreditinstitut beregner sig for at handle med værdipapirer (fx obligationer). Kvittering af pantebrev Et pantebrev, der er betalt ud eller indfriet i utide, forsynes med påtegning, hvorved det kvitteres (af kreditor) til aflysning i tingbogen. Køberforsikring Ejerskifteforsikring, der tegnes af køber. Forsikringen omfatter skjulte fejl og mangler ved ejendommen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Se også SundhedsAttest og Udvidet Køberforsikring. Købermægler En ejendomsmægler må iht. loven ikke repræsentere både sælger og køber i en bolighandel. En købermægler varetager således udelukkende købers interesser, og hans salær betales af køber. Køberomkostninger Se handelsomkostninger. home leksikon side 15

15 Købesum Købesummen er den samlede pris, der skal betales. Ved køb af en ejendom kan købesummen bestå af eksisterede prioriteter, sælgerpantebreve, evt. nyt ejerskiftelån og udbetaling. Købsaftale Aftale om overdragelse af fast ejendom. Købsaftalen danner grundlag for skødet, hvori de vigtigste punkter fra købsaftalen gentages. Købstilbud Tilbud fra køber om køb af en genstand på bestemte vilkår. En købsaftale, der alene er underskrevet af køber, betragtes som et købstilbud. Landbrugspligt Kan være pålagt en ejendom, hvorved ejeren har pligt til at anvende den til landbrug. Landinspektør Person, der af By- og Boligministeriet, er autoriseret til at foretage ændringer, så som udstykning, skelforandring, omdeling, sammenlægning m.m. Landzone Den del af Danmark, der ikke er byzone eller udlagt til sommerhusområde. Lejekontrakt Når en person mod betaling får ret til at råde over en ting, der tilhører en anden, fx et hus. Lejeværdi af egen bolig Se ejendomsværdiskat. Licitation Opfordring til at afgive skriftligt og bindende tilbud på et udbudt arbejde. Liebhaverejendom Ejendom, der har speciel interesse for nogle (få) købere i kraft af sin beliggenhed, pris, udstyr el. lign. Liebhaveri Noget enestående, som nogle (få) mennesker er meget interesserede i. Lokalplan En plan, udarbejdet af kommunalbestyrelsen for et areals anvendelse og benyttelse. Indeholder fx bestemmelser om bebyggelse, vejføring, rekreative områder m.m. Disse planer har altafgørende betydning for, hvad man må og kan gøre ved sin ejendom. Løbedage En betalingsfrist, som kan gives debitor efter forfaldsdagen. Ved terminsydelse på private pantebreve er der således fx i almindelighed syv løbedage. Løbetid Det antal år, debitor har til at tilbagebetale lånet. Løsøre Genstande, der kan flyttes, fx møbler, tæpper og gardiner (modsat fast ejendom). Lån med fast rente Lån, hvor renten er den samme i hele lånets løbetid. Lån med variabel rente Lån, hvor renten reguleres i takt med den generelle renteudvikling under lånets løbetid. home leksikon side 16L

16 MLåneformidler Økonomisk juridisk rådgiver, der er behjælpelig med formidling af et lån. Eksempelvis advokat eller ejendomsmægler. Lånegrænse Den procentsats, lånene (omregnet til kontantværdi) udgør af værdiansættelsen. I Realkreditloven er der fastsat en maksimal lånegrænse for de forskellige ejendomskategorier. Låneprovenu Det beløb, låntager får udbetalt i forbindelse med optagelse af et lån. Ved et realkreditlån udgøres låneprovenuet af kursværdien med fradrag af låneomkostninger (tinglysningsafgift, lånesagsgebyr, kurtage m.v.). Lånetilbud Et tilbud til låntager, hvoraf det fremgår på hvilke vilkår og betingelser, långiver vil yde et lån. Långiver En person, forening eller selskab, der yder lån - ofte ved udstedelse af et pantebrev med pant i debitors faste ejendom. Låntager Person, der låner penge. Mageskifte Bytte af fast ejendom. Mangel En retlig mangel er betegnelsen for, at en købt genstand ikke opfylder de krav, som køber med rimelighed kunne forvente. home leksikon side 17 Marginalskat Den skat, der betales af den sidst tjente krone. Matrikelkort Et kort, der anvendes til identifikation af en ejendom, og som indeholder oplysninger om ejendommens matrikelnummer og arealer, grænserne for de enkelte ejendomme samt oplysninger om mål til fastlæggelse af skellene. Matrikelnummer Matrikelsystemet er den officielle inddeling af al fast ejendom i landet efter ejerlav og for større byers vedkommende efter kvarterer. For hver grund udarbejdes en kortskitse og et matrikelkort, som viser grundens størrelse og beliggenhed i forhold til nabogrunde m.v. Mindsterente Fastsættes ud fra den gennemsnitlige, effektive rente på obligationer. Hvis mindsterenten ikke overholdes ved udstedelse af pantebreve eller obligationer, medfører det skattepligt af kursgevinster for långiver/investor. Misligholdelse Betegnelse for det forhold, at en person ikke overholder en aftale med den virkning, at den anden part kan hæve aftalen, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, når visse betingelser er opfyldt. Misligholdelsesbeføjelser De rettigheder, som tilkommer en part i et retsforhold, når den anden part misligholder sine forpligtelser. Misligholdelsesbeføjelserne kan bestå i at hæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, erstatning m.v. Hvis terminsydelserne betales for sent eller udebliver, har kreditor således ret til at kræve morarenter, ligesom gælden kan overdrages til inkasso m.v.

17 Mix-lån Et lån, der for en dels vedkommende tilbagebetales som serielån og for en dels vedkommende tilbagebetales som annuitetslån. På grund af serielånsandelen er ydelsen faldende gennem løbetiden. Morarenter De renter, debitor skal betale, når han betaler for sent. Mortifikation For at få et dokument (fx pantebrev) aflyst af tingbogen, skal man være i besiddelse af det originale dokument, som kreditor har kvitteret. Er man ikke det, skal der gennemføres en mortifikationssag, som kan tage op mod et år. De oprindelige parter i skyldnerforholdet skal for retten erklære, hvordan sagen hænger sammen, og der skal gå en i loven nærmere fastsat tid efter offentliggørelse af sagen, så andre evt. kan nå at gøre indsigelse. Derefter mortificeres pantebrevet - dvs. det erklæres magesløst - eller ude af kraft. Nabohøring Bestemmelse om, at dispositioner på en ejendom skal meddeles naboerne, før foranstaltninger iværksættes. Således kan naboerne fremsætte evt. indsigelse, som det offentlige, der skal give en efterfølgende tilladelse til fx et byggeri, kan tage højde for. Bruges eksempelvis, når kommunerne skal give dispensation fra en lokalplan. Nettohusleje Udtryk for den husleje, der betales, når værdien af de skattemæssige fradrag er trukket fra bruttohuslejen. Nettoprovenu Se salgsprovenu. ONettoydelse Lånets ydelse efter fradrag af skattefordelen, (rentefradrag). home leksikon side 18 Nominal lån Et lån, hvor hovedstol og lånebeløb ikke indeksreguleres. Nominel rente Den rente, der ifølge dokumentet (pantebrevet) skal betales af den til enhver tid værende restgæld. Nominelt beløb Se hovedstol. Obligation Var indtil 1983 et trykt værdipapir, hvor ejendomsretten i princippet var kædet sammen med den fysiske besiddelse af obligationen. I dag eksisterer den fysiske obligation ikke længere, idet ejendomsretten er kædet sammen med Værdipapircentralens registrering af ejerforholdet. Rente og udtrækningsbeløb overføres ved terminerne til obligationsejeren på den af ham anviste måde. Obligationslejlighed Obligationer, der giver beboelsesret til en bestemt lejlighed i en ejendom. Obligationslån Tilvejebringes ved et realkreditinstituts udstedelse af obligationer. Mængden af obligationer svarer til lånets hovedstol. Obligationshovedstolen tinglyses i tingbogen. Obligationerne kan i forbindelse med låneoptagelsen efter lånetagers eget ønske enten sælges eller overføres til en konto i Værdipapircentralen.

18 POffentlig ejendomsværdi Det beløb, vurderingsmyndighederne ansætter ejendommens kontante værdi til. Værdien deles op i en grundværdi og en bygningsværdi, som til sammen udgør ejendomsværdien. Grundværdien anvendes ved beregning af ejendomsskat, og den samlede ejendomsværdi anvendes ved beregning af ejendomsværdiskatten. Ombygningslån Ydes i forbindelse med en ombygning af fast ejendom. Omprioritering Når indestående lån indfries samtidig med, at der optages nye lån. I visse tilfælde vil der i forbindelse med omprioriteringen kunne ske en forlængelse af løbetiden for de ældre lån. Dette er fx ofte tilfældet i forbindelse med ejerskiftefinansiering. Se i øvrigt under konvertering. Omprioriteringsklausul En bestemmelse i pantebrevet, der fastslår, at pantebrevet respekterer optagelse af lån fx på betingelse af, at nettoprovenuet afskrives på foranstående lån. Oplysningspligt Sælger skal oplyse køber om alle relevante forhold ved den faste ejendom. Eksempelvis om der er eller har været alvorlige skader på ejendommen. Oprykkende prioritet Efterhånden som foranstående lån nedbringes, rykker efterstående prioriteter automatisk op i prioritetsrækkefølgen. Gælder dog kun ved udtrykkelig aftale om oprykning. Opsigelsesvarsel Den periode, der mindst skal gå fra et lån eller en obligation er opsagt, til indfrielsen/indløsningen kan gennemføres. P.A. Se pro anno. home leksikon side 19 Pantebrev Et gældsbrev med pant i et aktiv, fx en fast ejendom. Pantehæftelse Sikkerhed i en ejendom for opfyldelse af en forpligtelse. Panterettighed Se prioritet. Panthaverdeklaration Meddelelse til et forsikringsselskab fra en panthaver om, at en evt. forsikringssum skal udbetales til panthaver i stedet for forsikringstager. Parcel Jordstykke. Parcelhusreglen Sælgere af en- og tofamilieshuse beskattes ikke af en evt. fortjeneste, hvis grundens areal er under m2, og sælger har boet i huset. Hvis grunden overstiger m2, beskattes fortjenesten, med mindre udstykning er umulig pga. offentlige forskrifter, eller en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restejendommen. Pari Kurs 100. Passiv Gæld.

19 Pensionskasselån Et lån, hvor det er en pensionskasse, der er kreditor. Vilkårene for disse lån er meget forskellige. Renten er ofte høj, der er aftalt en uopsigelighedsperiode, og afviklingen kan forekomme som knæklån. Lån, udstedt på tilsvarende vilkår, benævnes som oftest pensionskasselignende. Pergola En søjlegang, en hal, hvor de tre sider er åbne, eller en konstruktion af træstolper med overliggere, hvorom planteranker kan slynge sig. Personlig hæftelse Personlig hæftelse indebærer, at debitor hæfter med alt, hvad han/hun ejer og fremtidigt erhverver. Prioritering Belåning af en ejendom. Långiverne får pant i ejendommen i en bestemt rækkefølge; 1. prioritet, 2. prioritet osv. Prioritet 1) Et pantesikret tilgodehavende i fast ejendom. 2) Et udtryk for de pantesikrede tilgodehavenders rangorden. Hvis et pantebrev står som 1. prioritet, skal kreditors tilgodehavende vedrørende dette pantebrev ved en tvangsauktion betales fuldt ud, før 2. prioritetshaveren kan gøre krav på betaling. På samme måde skal 2. prioritetshaverens krav betales fuldt ud, før 3. prioritetshaveren kan gøre krav på betaling og så fremdeles. Prioritetsstilling Pantebreves indbyrdes rækkefølge i en fast ejendom. Se i øvrigt Prioritet. Privat pantebrev Privat lån med pant i en ejendom, oftest sælgerpantebrev, hvilket vil sige, at pantebrevet er udstedt til sælger i forbindelse med salg af en ejendom. PPro anno Ofte forkortet p.a. - pr. år, årlig. Bruges i forbindelse med renten, som kreditor opnår i løbet af et år, fx 10% p.a. Pro rata hæftelse Hæftelse, der er begrænset og fordeles forholdsmæssigt. Provenu Se salgsprovenu og låneprovenu. Provenuberegning Se salgsbudget. Præceptivt Ufravigeligt. Eksempelvis lovregel, som ikke kan tilsidesættes ved aftale mellem parterne. Præjudicerende retsanmærkning Se retsanmærkning. Påbud Ordre. home leksikon side 20 Påkrav Rykkerskrivelse om forfalden betaling, fx terminsydelse. Pålydende rente Se nominel rente. Påtaleberettiget Begrebet forekommer oftest i servitutter og deklarationer. Den, der er påtaleberettiget ifølge servitutten eller deklarationen, kan skride ind over for enhver handling, der strider imod indholdet af servitutten eller deklarationen.

20 RPåtegning Tilføjelse på et dokument - fx på et pantebrev, som ændrer pantebrevets oprindelige vilkår. Realkreditinstitut Udsteder lån mod sikkerhed i fast ejendom. Refinansiering Betyder at restgælden, eller en del af restgælden, erstattes ved salg af nye obligationer, hvorved lånet bliver rentetilpasset. Refusionsopgørelse Opgørelse, hvor udgifterne til renter, skatter, forsikringer, renovation, vand m.v. fordeles mellem køber og sælger, således at sælger betaler disse til overtagelsesdagen. Reguleringsopgørelse Opgørelse, der udarbejdes, når alle omkostninger i forbindelse med hjemtagelse af lån kendes. Opgørelsen viser eventuelle afvigelser i omkostningerne ved hjemtagelse af lån samt eventuelle kursforskelle i forhold til den oprindelige købsaftale. Relaksation At frigøre en frastykket ejendom for den oprindelige gæld, der hvilede på den nu opdelte ejendom. Herved samles al gælden på hovedejendommen. Rente Den pris, køber betaler for at låne penge. Rentefod Se nominel rente. home leksikon side 21 Rentetilpasningslån Kontantlån, der udnytter renteforskellen mellem obligationer med henholdsvis lang og kort løbetid. Se FlexLån. Reservefond Opsparing af beløb på en særlig konto til imødegåelse af tab. Reservefondsbidrag Beløb, der tidligere lovmæssigt blev opkrævet løbende hos debitorene på realkreditlån. Beløbene blev hensat på en særlig konto til imødegåelse af tab. Når et sådant lån bliver indfriet, får låntageren udbetalt saldoen på reservefonden. Respitdage De fristdage, der er til at betale en terminsydelse efter terminsdatoen. Falder terminsdatoen fx på en lørdag eller en helligdag, er respitdagen den efterfølgende hverdag. Restance Begreb, der anvendes om det skyldige beløb, når sidste betalingsfrist for en terminsydelse er overskredet. Restgæld Det beløb, man skylder væk. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget løbende fradrages hovedstolen. På et kontantlån er der to former for restgæld, obligationsrestgælden og den kontante restgæld (pantebrevsgælden). Når et kontantlån skal indfris, skal låntager betale kursværdien af obligationsrestgælden. Restkøbesum Købesum minus eksisterende lån + ejerskiftelån + udbetaling. For dette beløb oprettes der normalt sælgerpantebrev.

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Forchhammersvej 19, ST. L8., Bygning 2A, 9000 Aalborg Sagsnr.: 32JR-000377 Dato: 17.06.2017 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

Investeringsejendom / pt. udlejet

Investeringsejendom / pt. udlejet Investeringsejendom pt. udlejet Nørregade 49, 66 Vejen Rødstensejendom beliggende i byens centrum. Ejendommen indeh: stor lejlighed med egen indgang, 2 badeværelser, flot køkken med udgang til dejlig tagterrasse,

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Fyrrehegnet 5, 9940 Læsø Sagsnr.: 1479 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Jyllandsgade 45 B 7000 Fredericia Tlf. 76 22 30 55 E-mail: fredericia@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Kjær Ejendomsmægler MDE Hørupvej 6, Hørup - 3550 Slangerup Tlf. 29 66 28 14 - Fax 33 91 27 77 pkj@robinhus.dk

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Seiferts alle 1, Universitetshøjen, 9260 Gistrup Sagsnr.: 32JL-000205 Dato: 01.12.2016 Beskrivelse: Vigtig information: Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 22326155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: På Remmerne 61A, 9940 Læsø Sagsnr.: 1484 Dato: 13-07-2015 Beskrivelse:

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Adresse: Bakkelandskrogen 12, 3200 Helsinge Sagsnr.: 117-2116 Dato: 15-04-2015 Beskrivelse:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling E-mægleren Nordsjælland Beskrivelse: UDSIGT SÅ LANGT ØJET RÆKKER På en lille stilleveji et roligt villakvarterer her

Læs mere

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Nyelandsvej 83, KL. 2000 Frederiksberg

Læs mere

2.2 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.2 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Krohn & Dollerup I/S Bøgebjergvej 19 3230 Græsted Tlf 48393939 kontakt@krohn-dollerup.dk www.krohn-dollerup.dk Adresse:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Emmersbækvej59, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-050 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendevinkelbyggetrødstensvillapå

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Banstensvejen 10, 9940 Læsø Sagsnr.: 2012 Dato: 05-12-2017 Beskrivelse:

Læs mere

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information

safe ejendomsmægler poul olesen m.d.e Salgsopstilling Beskrivelse Tilbehør Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Vigtig information Nederby 3, 7884 Tlf.: 97 59 32 68, Fax.: 97593288 p.olesen@ofir.dk - www.dithus.dk/fur Salgsopstilling Adresse Ulstedvej 5, Ulsted, 7884 Fur Sag nr. 06-16 Dato 20. oktober 2014 Beskrivelse Sommerhusgrund

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Holkebjergvænget 9, 5250 Odense SV Sagsnr.: 8831 Dato: 16-01-2017 Beskrivelse: Pænt og velholdt rækkeshus i godt kvarter sælges nu. Indh.: Entre, spisekøkken med elementer, brygger

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Hvilhusevej

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Stor grund til bolig eller projekt

Stor grund til bolig eller projekt Stor grund til bolig eller projekt Sdr. Højrupvejen 15, 575 Ringe Stor byggegrund på 1986m2 Grunden er beliggende i Havndrup. Havndrup er et landsbysamfund med ca. 9 indbyggere i Fåborg Midtfyn kommune

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Linde Alle 6, 1. th., 2620 Albertslund Sag nr. 160 Dato 22. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der medfølger

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Leen D 3, 2. 1., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 222 Dato 24. september 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Snebærvej 1, 9940 Læsø Sagsnr.: 2010 Dato: 05-10-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringvejen77, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-036 Dato: 24-05-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdt vinkelbygget rødstensvilla

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Topperne 10, 1. 14., 2620 Albertslund Sag nr. 239 Dato 16. december 2014 Beskrivelse Dejlig 2 - vær. lejlighed med nyere køkken i den eftertragtede bebyggelse "Topperne"! Beliggende

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Planetvej 35, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2013037 Dato: 13-10-2015

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.:

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: BOLIGNØGLEN Knardrup Bygade 16 3660 Stenløse Tlf. 7199 0909 www.bolignoeglen.dk info@bolignoeglen.dk Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Odinsvej 20, 4560 Vig 375.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 19-02-2015

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf

Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf Salgsopstilling Ejendomsmægler Find Christensen Byrum Hovedgade 34, 9940 Læsø Tlf. 2232 6155 - www.mithus.dk Mithus@mithus.dk Adresse: Ellegårdsvej 4A, Læsø, 9940 Læsø Sagsnr.: 2000 Dato: 13-01-2017 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 5, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295L1 Dato: 25-08-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dalvænget 55, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000111 Dato: 08.02.2016 Beskrivelse: Grunden er på 8610 kvm. og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.3 E/SO/ COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Kompagnivej 3, 3. tv., 3520 Farum Sagsnr.: 33KB-000170 Dato: 27.01.2017 Beskrivelse: (tekst fra hjemmeside) vises kun salgsopstilling, ikke på nettet Vigtig information: Der gøres

Læs mere

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Bekkasinvej 26, 4760 Vordingborg Sagsnr.: 14PF-000157 Dato: 16.03.2016 Beskrivelse: Attraktiv sommerhusgrund

Læs mere

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup

Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm Bredgade 29, 8740 Brædstrup Salgsopstilling Beskrivelse: Pæn villa med 2 store garager/udhuse beliggende i Østbirk med udsigt til marker og grønne områder Villaens indretning: Forgang, opholdsstue, spisestue med opgang til 1.sal,

Læs mere

Håndværker tilbud i Tåning ved Skanderborg

Håndværker tilbud i Tåning ved Skanderborg Håndværker tilbud i Tåning ved Skanderborg Horndrupvej 27 Tåning 8660 Skanderborg Sags nr. 201371 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden.

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden. Salgsopstilling Adresse Skrænten 27, 9280 Storvorde Sag nr. 1210013G Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg

Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg Hårby Bygade 31 Hårby 8660 Skanderborg Sags nr. 201349 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

2.3 E/SO COPYRIGHT DE

2.3 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Strandlystvej 30, 5330 Munkebo Sagsnr.: 5526 Dato: 19-12-2016 Beskrivelse: Velholdt villa med plads til jolle ved bådebroen, beliggende i attraktivt kvarter ved Kerteminde fjord.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere