Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998"

Transkript

1 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF

2 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ LOKALPLANENS REDEGØRELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE Side Lokalplanens indhold:... 3 Eksisterende forhold:... 3 Forhold til kommuneplanen: Lokalplanens ide og indhold: Forhold til anden planlægning:... 5 Lokalplanens retsvirkninger: LOKALPLANENS BESTEMMELSER: Lokalplanens formål:... 7 Område og zonestatus:... 7 Områdets anvendelse:... 8 Udstykninger: Vej-, sti og parkeringsforhold: O Teknisk forsyning:... 1 O + 11 Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsns ydre fremtræden: Ubebyggede arealer: Grundejerforening: Vedtagelsespåtegning: Kortbilag 1 : Koribilag 2: Kortbilag 3: Matrikelkort med områdeafgrænsning Arealanvendelsesplan Illustrationsplan Udarbejdet af By & Landskabsarkitekt Paul le Fevre Jacobsen m.a.a. i samarbejde med Ingeniar Svend Skov og Landinspektør-kontoret, Brædstrup v. Svend Smedegaard.

3 ~ ~~~~ 3 REDEGØRELSE Lokalplanens indhold: Lokalplanen giver bestemmelser og handleret på et område der omfatter dele af matr. nr. 6a og 12, Fregerslev By, Hørning og 20, Blegind By, Blegind. I henhold til det vedhæftede lokalplankort, Bilag 2 dateret Februar 1998, angives der i detaljer for nedenstående bestemmelser. Lokalplanens udarbejdelse er aktuelt bestemt af ønsket om på stedet at opføre boliger som tæt-lav og åben-lav. Eksisterende forhold: Matr.nr. 6-a og 12 Fregerslev By, Hørning og 20 Blegind By, Blegind er privat ejet og dyrkes som landbrug. Forhold til Kommuneplanen: Området er indeholdt i kommuneplanen for Hørning kommune og er udlagt til boligformål - delområde 1.B22. Der gælder for nærværende følgende generelle bestemmelser: Områdets anvendelse: Boligformål, erhverv uden gener, Instituti mer for området Rummelighed: Ca. 200 Boliger Bebyggelsens art: Åben lav, Tæt/lav Max. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 25 % for åben/lav, 30 % for tæt/lav Max. antal etager: 1% for Abedlav, 2 for tæt/lav 2% for tæt/lav byggeri efter samlet plan Max. bygningshejde: Min. opholdsareal: 8,5 m 9,5 m for byggeri efter samlet plan 10 % ved åben/lav, 20 % ved tæthav Herudover henvises til kommuneplanens arealudlæg Boligområde ~~~y~centerområde Offentligt område Erhvervsområde? ~ ~ ~ ~ ~ Lokalplanens bestemmelser er alle holdt inden for de forannævnte rammebestemmelser og

4 4 således i overensstemmelse med Hørning kommunes kommuneplan. Lokalplanens id6 og indhold: Lokalplanen er den første i udbygningen af rammeområde I.B22, der er et svagt kuperet areal med højdepunkter og kileformede lavninger, faldende fra Herredsvejens godt 60.0 m til Sommerbækkens 48,O m 0.h. Karakteristisk er også den tætte kontakt til byen, til de nærliggende lunde og de eksisterende landbrugsbebyggelser med deres omkransende hegnsbeplantninger. I // Hovedideen er at følge terrænet, således at bebyggelsen placeres på de højeste arealer, mens friarealer og grønne strøg med stiforløb ligger i lavningerne. Hvis denne id6 følges i udbygningen af hele boligrammen, kan alle de fremtidige boligkvarterer få tæt kontakt til de grønne opholdsareater. Vejadgang foregår fra Blegindvej, hvor der foreslås anlagt en rundkørsel som en trafikregulerende og hastighedsdæmpende foranstaltning, der samtidig vil markere overgangen fra land til by. Interne veje fremtræder som træbeplantede, intime spor. Beplantningskarakteren omkring de enkelte byggefelter er i hovedprincippet yderst landskabelig alt efter bebyggelsens form -

5 5 åben eller tæt lav - således at der skabes SbenhedAukkethed og udkighndkig. De fælles grønne arealer gives en karakter af fælled eller grønning, hvor hovedstisystemet forventes at blive sammenhængende i hele boligrammen. Diverse rekreative friarealfunktioner planlægges og udføres i forbindelse med byggemodningen. Overfladeafvanding fra de enkelte byggefelter ledes via åbne grøfter til Sommerbækken, og tilfører på den måde friarealerne yderligere landskabelige kvaliteter og en større variation i flora og fauna. Det er vigtigt, at overgangen fra denne del af Hørnings bys byudvikling imod det åbne landskab markeres med bræmmer af hegnsbeplantning, smålunde og skovafgrænsninger. Langs Blegindvej reserveres et 5,O m bredt areal til fremtidig fortov. Forhold til anden planlægning: Matr.nr. 6-a, 12 Fregerslev By, Hørning og matr.nr. 20 Blegind By, Blegind er omfattet af landbrugspligt. Landbrugs pligt: Ved planens vedtagelse ophæves landbrugspligten indenfor lokalplanområdet i medfør af Lov om landbrugsejendomme 5 30 stk. 4 (Cirkulære nr af 11. juli 1995). når udstykning foretages. Arealerne er beliggende i landzone, men overføres ved planens endelig vedtagelse i byzone. Spildevand: Der forudsættes udarbejdet et tillæg til spildvandsplanen for området. Varmeplan: Der forudsættes udarbejdet et tillæg til varmeforsyningsplanen. Hajspænding: Området skæres i dag af 2 højspændingsledninger. Disse forventes nedlagt, i forbindelse med byggemodningen. Lokalplanens retsvirkninger: Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller på anden måde end hidtil, skal dette ske i overensstemmelse med planen. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med

6 6 lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme der er omfattet af den kommende plan, ikke påbegyndes udnyttet på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der følger efter planlovens 14 således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af den allerede eksisterende anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil den

7 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER: I henhold til lov om planlægning (lov nr.746 af 16. august fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: I 1 Lokalplanens formål: 1.1 Lokalplanens formål er: at åbne mulighed for opførelse af tæt / lav og 3-en / Blegindvej i den sydlige del af Hørning, IV olic lebyggelser vest for at fastlægge vej-, parkerings-, beplantnings- og stiprincipper, at fastlægge bebyggelesregulerende bestemmelser, så området vil fremtræde som en helhed. at sikre, at der i området etableres grundejerforening med forpligtigelser i forhold til lokalplanens ordlyd. 9 2 Området og zonestatus: 2.1 Lokalplanområdet er vist på det vedhæftede Bilag 1, og omfatter dele af matr. nr. 6-a og 12 Fregerslev By, Hørning og 20 Blegind By, Blegind, - samt alle storparcel- ler og parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra nævnte matrikler Lokalplanen opdeles i delområderne l,ll og 111 som vist på kortbilag 2. Området er i dag landzone 2.4 I og med lokalplanens storparceller udstykkes ophæves landbrugspligten og området overføres til byzone.

8 8 3 Områdets anvendelse: Delområde I: 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt / lav boligbebyggelse. Der kan bygges boligenheder. Delområde II: 3.2 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben / lav boligbebyggelse. Der kan bygges boligenheder. Delområde I & II: 3.3 Efter ansøgning kan byrådet tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden drives af en, der bor på den pågældende parcel, at virksomheden efter byrådets skøn kan drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende parcel. 3.4 Parcellerne må i øvrigt ikke benyttes til produktions- og fremstillingsvirksomhed. Delområde 111: 3.5 Området anvendes som offentligt tilgængeligt areal til ophold og leg, som trace for en offentlig sti og som grønt område for bebyggelserne i delområde I & II. 3.6 I området etableres et regnvandsbassin i forbindelse med en eksisterende lavning. 4 Udstykninger: 4.1 Udstykninger foretages i princippet som de på kortbilag 3 viste parceller og friarealer efter en godkendt udstykningsplan. 4.2 Delområde I kan enten udstykkes som en storparcel med boenheder eller som små private parceller, hvor det forudsættes, at hele delområdet indgår.

9 9 4.3 I tilfælde af udstykning til parceller jf. stk. 4.2 gives der hermed dispensation til byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse på 700 m Delområde 3 udstykkes i en selvstændig matrikel af hensyn til en senere mulig udvidelse, jf. i øvrigt 1 O om grundejerforeningens forpligtigelser på arealet. 4.5 De 5 m beplantningsbælter syd, øst og nord for parcellerne - som angivet på kortbilag 3, udstykkes og sammenlægges med matriklen for delområde 3 jvnf. stk Vej-, sti- og parkeringsforhold: 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Blegindvej via en trafiksikker foranstaltning i form af en rundkørsel. 5.2 Der udlægges veje og stier i princippet som vist på kortbilag Stamvejen anlægges i en bredde af 11,O m med et kørespor på 6,O m, uden fortove, men med et grønt, træbeplantet bælte på 2,O m i hver side i overensstemmelse med illustration. Stamvej, snit. 5.4 I stamvejen placeres 2 forsigtighedszoner ved hjælp af skift i belægningen - se kortbilag Boligveje i delområde 2 udlægges i 8,O m's bredde og med kørespor i fast belægning på 5,O m afgrænset af kantsten og græsrabat, Køresporet placeres således i udlægget, at der på sydkyd-vest siden etableres en 2,O m br. rabat til en trærække med mindst et mellemstort ensartet træ pr. grund (røn, løn, kirsebær eller lign). Boligvej, snit.

10 5.6 Stier udlægges i en bredde på 3,O m med en 2,O m fastbelægning samt græsrabat. Hvor stien krydser Blegindvej udføres en overgang for cyklister og fodgængere Der anlægges parkeringspladser efter følgende anvisninger: Ved tæt/lav bebyggelse etableres parkering svarende til 1 Yz bilplads på hver boligenhed (incl. evt. carport). Ved åben/lav bebyggelse etableres parkering og gæsteparkering svarende til 2 bilpladser pr. parcel. 5.8 Ud over kortvarig af- og pålæsning, må der ikke på parcellerne eller på vejarealer parkeres lastvogne over 3500 kg, campingvogne eller både over 1000 kg. I åben/lav må der dog henstilles en campingvogn på den enkelte parcel. 6 Ledningsanlaeg I Teknisk forsyning: Tele-, kommunikations, og energiforsyningsledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. I området må der ikke opsættes fælles-antenneanlæg. Bebyggelse må søge tilslutning til eksisterende forsyningsselskaber. Det skal være tilladt, at anbringe de fornødne kabelskabe bag skellinier m.v. 6.4 Området bliver udlagt med fjernvarme med deraf tilslutningspligt til fjernvarme Området kloakeres således at spildevandsledninger føres ad det grønne område til en afskærende ledning langs Sommerbækken. De i området anlagte hovedledninger vedligeholdes af Hørning Kommune som offentlige kloaker. De derved offentlige kloakledninger med tilhørende brønde m.v. skal henligge uforstyrret, og kommunen skal til en hver tid have adgang til eftersyn og rensning samt foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det samme gælder forsyningsledninger for fjernvarme, vand, el, telefon m.v. for de dertil berettigede Området kloakeres således at regnvand (afløb fra tage, befæstede arealer og veje) føres til et regnvandsbassin i delområde 3. Enhver ejer eller ejerforening er pligtig til at tåle at forsyningsledninger med tilhørende anlæg for fjernvarme, vand, el, telefon m.v. samt afløbsledninger m.v. om fornødent af tekniske grunde føres over parcellerne, såvel til forsyning af og afløb fra anden ejendom. Denne bestemmelse gælder såvel de i forbindelse med byggemodningen etablerede ledninger, samt senere ledninger efter gældende regler og praksis, der måtte være

11 11 nødvendig. 6.9 Byggeri af enhver art samt placering af større træer med dybtgående rødder nærmere de offentlige kloakledninger end 2,O m må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse. 7 Bebyggelsens omfang og placering: Delområde I: a. b. C. d. e. f. 9. h. 7.3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30%. Bebyggelsen skal opføres efter principperne på kortbilag 3 i overensstemmelse med en bebyggelsesplan, der redegør for: Bebyggelsens placering Bygningshøjder Boligtyper Vej-, sti- og parkeringsforhold Terrænregulering med angivne kotering Indretning og beplantning af fællesarealer, herunder angivelse af belægning, plantevalg og evt. legeareals placering Plantning af læhegn Matrikulære forhold Såfremt der gives tilladelse til udstykning i. h. t. 4.2 gives der hermed dispensa- tion fra byggelovens almindelige afstandsbestemmelser, når blot lovens intentioner er rimeligt tilgodeset. Delområde II: 7.4 Bebyggelsesprocenten på den enkelte parcel må ikke overstige 25 %. 7.5 Boliger må opføres i højst 11/2 etage og højden må ikke overstige 7,5 m målt fra eksisterende terræn. 7.6 Udover de i stk. 7.3 og 7.5 nævnte bestemmelser kan der udføres kælder. 7.7 Der skal for området udarbejdes en plan der redegør for: a. Udstykning af parceller efter princippet vist på kort bilag 3 b. Vej- og stiforhold C. Terrænregulering med angiven kotering d. Indretning og beplantning 'af fællesarealer herunder angivelse af belægning, plantevalg og evt. legeareals placering e. Plantning af læhegn

12 12 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN: Boligområde - delområde I & II: 8.1 Udvendige bygningssider skal fremstå i teglsten. Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lign. kan udføres i andre materialer På det nordvestlige vænge i delområde 2 jvnf. kortbilaget, skal de 5 sydligste grunde reserveres til bebyggelse hvor de udvendige bygningsider skal fremstå i træ. Når den øvrige del af delområde 2 er færdig bebygget (alle grunde solgt) efter bestemmelserne jvnf. stk. 8.1, bortfalder dette pkt. 8.2 for evt. resterende ubebyggede grund - og bestemmelserne i pkt. 8.1 er gældende. 8.2 Tage på beboelsesbygninger skal have saddeltage med en hældning på grader og skal dækkes med tegltag. Tage på øvrige bygninger samt kviste og lignende skal dækkes med samme materiale eller med zink eller tagpap og have mindst 15 graders hældning. 8.3 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 8.4 I de tilfælde hvor byrådet jvf. 53 har givet tilladelsen til udøvelse af erhverv på de enkelte parceller, kan der opføres fritstående skiltning max. 80 cm over terræn og max. 100 cm længde, men derimod ikke skiltning på husets bygningsflader. Skiltning må ikke være lysende eller belyst. 8.5 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget der anbringes udvendigt, indgå som en del af bygningsflader eller konstruktion. Tæt Lav bebyggelse set fra stamvej

13 13 9 UBEBYGGEDE AREALER: Delområde I 81 II: 9.1 De fælles friarealer, der er integreret i boligområdet, skal anlægges i forbindelse med byggemodningen efter en samlet plan, godkendt af byrådet. 9.2 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til veje, torve, stier eller parkering, skal anlægges som grønne områder som en del af byggemodningen. 9.3 Hegn på forarealer skal tilpasses gadens og ejendommens udseende (arkitektur) så det danner en helhed. Hegn mod boligvej, boliggade og sti skal primært udføres som hæk. 9.4 Mod Blegindvej anlægges et 5 m bredt plantebælte med stammede træer. 9.5 Mod de fælles friarealer, og afgrænsende de enkelte boligområder etableres et 5,O m bredt beplantningsbælte af naturligt hjemmehørende træer og buske. Denne beplantning etableres i forbindelse med byggemodningen og overtages af grundejerforeningen i.h.t. 1 O. Delområde 111: 9.6 Regnvandsbassinet og dets omgivelser udformes landskabeligt og indgår som et naturligt element i det grønne område. 9.7 I området etableres et stiforløb med en hovedsti, der forbinder Blegindvej med de kommende boligområder Området er rekreativt område fri- og legearealer for boligområderne I og II, og det etableres med en åben, fælledagtig karakter. Beplantningen skal bestå af naturligt hjemmehørende træer og buske. Området må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre lysthuse eller legehuse i træ Anlæg eller kommende ændringer af friarealerne skal foregå efter en samlet, godkendt plan og iværksættes samtidig med boligområderne som en del af byggemodningen. Planen skal redegere for: a. Terræn kotering b. Stiforløb, evt. legepladser og områder med fast belægning herunder belægningsty- C. Pe Indretning og beplantning herunder plantevalg,

14 14 d. e. Arbejdsbeskrivelse på arbejdets udførelse, der bl.a. skal sikre at de påtænkte plantefelter er skikkede til plantevækst, Regnvandsbassinernes/søernes terrænforhold, deres rummelighed samt grøfternes landskabelige behandling -herunder Iængdeprofil og beplantning GRUNDEJERFORENING: Samtlige ejere af parceller inden for lokalplanområdet skal være medlemmer af en grundejerforening, og skal overholde foreningens love og vedtægter. Samtlige skal betale kontingent til grundejerforeningen samt deltage i de udgifter, som foreningens generalforsamling vedtager at afholde, eller som er en følge af de forpligtigelser, der påhviler grundejerforeningen og dens medlemmer ifølge nærværende lokalplan. Foreningens opgaver er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere. således skal foreningen sørge for ren- og vedligeholdelse af de grønne områder og andre fælles arealer, herunder stianlæg, veje og pladser, der enten tilskødes grundejerforeningen eller på nærmere aftalte vilkår, uden at være overtaget fra det offentlig, stilles til grundejerforeningens og dets medlemmers disposition. Foreningen er pligtig til at optage grundejere inden for den bydel, der fremover afgrænses af Blegindvej, Herredsvej, Fregerslevsvej og Sommerbækken. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på anlagte grønne områder og andre fællesarealer eller del deraf, i det omfang byrådet stiller krav herom. I så fald skal overdragelsen ske vederlagsfrit og uden omkostninger for grundejerforeningen, hvorved bemærkes, at værdien af de grønne omr3der.v. er inkluderet i prisen for de udstykkede parceller. Foreningens stiftelse sker på foranledning af Hørning kommune, når mindst halvdelen af parcellerne er solgt. 11 VEDTAGELSE: Således vedtaget til offentliggørelse. Hørning Byråd, den I r I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hørning Byråd, den LW Knud Sørensen Kai SygEZstm kommunaldirektør Planlægningschef

15 M ATRI KELKO RT...o... LOKALPLANENS GRÆNCE KORTBILAG NR. 1 MAL: l:i/ooo

16 I

17

18 Ejerlav: Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. del af 6 A Fregerslev by, Hørning del af 20 Blegind by, Blegind Blegindvej 40 A, 8362 Hørning Blegindvej 42, 8362 Hørning c Anmelder: Tlfm.: Navn: Adr.: Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Høming Kommune Teknisk Forvaltning Vestervej Høming I 1. * -> :07 O00 i200 I O SH O1 --- I til Lokalplan nr. 26, lyst PÅTEGNING Med baggrund i en administrativ skrivefejl i lokalplanens pkt. 8.2 ændres tegltag til tegleller betontagsten I Pkt. 8.2 lyder herefter således: Tage på beboelsesbygninger skal have saddeltage med en hældning på grader og skal dækkes med tegl- eller betontagsten. Tage på øvrige bygninger samt kviste og lignende skal dækkes med samme materiale eller zink eller tagpap og have mindst 15 graders hældning., hvilket begæres tinglyst på del af matr. nr. 6 A Fregerslev by, Hørning og del af matr. nr. 20 Blegind by, Blegind. I Hørning, den 16. november 1998 A kommunaldirektør

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere