Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998"

Transkript

1 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF

2 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ LOKALPLANENS REDEGØRELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE Side Lokalplanens indhold:... 3 Eksisterende forhold:... 3 Forhold til kommuneplanen: Lokalplanens ide og indhold: Forhold til anden planlægning:... 5 Lokalplanens retsvirkninger: LOKALPLANENS BESTEMMELSER: Lokalplanens formål:... 7 Område og zonestatus:... 7 Områdets anvendelse:... 8 Udstykninger: Vej-, sti og parkeringsforhold: O Teknisk forsyning:... 1 O + 11 Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsns ydre fremtræden: Ubebyggede arealer: Grundejerforening: Vedtagelsespåtegning: Kortbilag 1 : Koribilag 2: Kortbilag 3: Matrikelkort med områdeafgrænsning Arealanvendelsesplan Illustrationsplan Udarbejdet af By & Landskabsarkitekt Paul le Fevre Jacobsen m.a.a. i samarbejde med Ingeniar Svend Skov og Landinspektør-kontoret, Brædstrup v. Svend Smedegaard.

3 ~ ~~~~ 3 REDEGØRELSE Lokalplanens indhold: Lokalplanen giver bestemmelser og handleret på et område der omfatter dele af matr. nr. 6a og 12, Fregerslev By, Hørning og 20, Blegind By, Blegind. I henhold til det vedhæftede lokalplankort, Bilag 2 dateret Februar 1998, angives der i detaljer for nedenstående bestemmelser. Lokalplanens udarbejdelse er aktuelt bestemt af ønsket om på stedet at opføre boliger som tæt-lav og åben-lav. Eksisterende forhold: Matr.nr. 6-a og 12 Fregerslev By, Hørning og 20 Blegind By, Blegind er privat ejet og dyrkes som landbrug. Forhold til Kommuneplanen: Området er indeholdt i kommuneplanen for Hørning kommune og er udlagt til boligformål - delområde 1.B22. Der gælder for nærværende følgende generelle bestemmelser: Områdets anvendelse: Boligformål, erhverv uden gener, Instituti mer for området Rummelighed: Ca. 200 Boliger Bebyggelsens art: Åben lav, Tæt/lav Max. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 25 % for åben/lav, 30 % for tæt/lav Max. antal etager: 1% for Abedlav, 2 for tæt/lav 2% for tæt/lav byggeri efter samlet plan Max. bygningshejde: Min. opholdsareal: 8,5 m 9,5 m for byggeri efter samlet plan 10 % ved åben/lav, 20 % ved tæthav Herudover henvises til kommuneplanens arealudlæg Boligområde ~~~y~centerområde Offentligt område Erhvervsområde? ~ ~ ~ ~ ~ Lokalplanens bestemmelser er alle holdt inden for de forannævnte rammebestemmelser og

4 4 således i overensstemmelse med Hørning kommunes kommuneplan. Lokalplanens id6 og indhold: Lokalplanen er den første i udbygningen af rammeområde I.B22, der er et svagt kuperet areal med højdepunkter og kileformede lavninger, faldende fra Herredsvejens godt 60.0 m til Sommerbækkens 48,O m 0.h. Karakteristisk er også den tætte kontakt til byen, til de nærliggende lunde og de eksisterende landbrugsbebyggelser med deres omkransende hegnsbeplantninger. I // Hovedideen er at følge terrænet, således at bebyggelsen placeres på de højeste arealer, mens friarealer og grønne strøg med stiforløb ligger i lavningerne. Hvis denne id6 følges i udbygningen af hele boligrammen, kan alle de fremtidige boligkvarterer få tæt kontakt til de grønne opholdsareater. Vejadgang foregår fra Blegindvej, hvor der foreslås anlagt en rundkørsel som en trafikregulerende og hastighedsdæmpende foranstaltning, der samtidig vil markere overgangen fra land til by. Interne veje fremtræder som træbeplantede, intime spor. Beplantningskarakteren omkring de enkelte byggefelter er i hovedprincippet yderst landskabelig alt efter bebyggelsens form -

5 5 åben eller tæt lav - således at der skabes SbenhedAukkethed og udkighndkig. De fælles grønne arealer gives en karakter af fælled eller grønning, hvor hovedstisystemet forventes at blive sammenhængende i hele boligrammen. Diverse rekreative friarealfunktioner planlægges og udføres i forbindelse med byggemodningen. Overfladeafvanding fra de enkelte byggefelter ledes via åbne grøfter til Sommerbækken, og tilfører på den måde friarealerne yderligere landskabelige kvaliteter og en større variation i flora og fauna. Det er vigtigt, at overgangen fra denne del af Hørnings bys byudvikling imod det åbne landskab markeres med bræmmer af hegnsbeplantning, smålunde og skovafgrænsninger. Langs Blegindvej reserveres et 5,O m bredt areal til fremtidig fortov. Forhold til anden planlægning: Matr.nr. 6-a, 12 Fregerslev By, Hørning og matr.nr. 20 Blegind By, Blegind er omfattet af landbrugspligt. Landbrugs pligt: Ved planens vedtagelse ophæves landbrugspligten indenfor lokalplanområdet i medfør af Lov om landbrugsejendomme 5 30 stk. 4 (Cirkulære nr af 11. juli 1995). når udstykning foretages. Arealerne er beliggende i landzone, men overføres ved planens endelig vedtagelse i byzone. Spildevand: Der forudsættes udarbejdet et tillæg til spildvandsplanen for området. Varmeplan: Der forudsættes udarbejdet et tillæg til varmeforsyningsplanen. Hajspænding: Området skæres i dag af 2 højspændingsledninger. Disse forventes nedlagt, i forbindelse med byggemodningen. Lokalplanens retsvirkninger: Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller på anden måde end hidtil, skal dette ske i overensstemmelse med planen. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med

6 6 lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme der er omfattet af den kommende plan, ikke påbegyndes udnyttet på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der følger efter planlovens 14 således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af den allerede eksisterende anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil den

7 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER: I henhold til lov om planlægning (lov nr.746 af 16. august fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: I 1 Lokalplanens formål: 1.1 Lokalplanens formål er: at åbne mulighed for opførelse af tæt / lav og 3-en / Blegindvej i den sydlige del af Hørning, IV olic lebyggelser vest for at fastlægge vej-, parkerings-, beplantnings- og stiprincipper, at fastlægge bebyggelesregulerende bestemmelser, så området vil fremtræde som en helhed. at sikre, at der i området etableres grundejerforening med forpligtigelser i forhold til lokalplanens ordlyd. 9 2 Området og zonestatus: 2.1 Lokalplanområdet er vist på det vedhæftede Bilag 1, og omfatter dele af matr. nr. 6-a og 12 Fregerslev By, Hørning og 20 Blegind By, Blegind, - samt alle storparcel- ler og parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra nævnte matrikler Lokalplanen opdeles i delområderne l,ll og 111 som vist på kortbilag 2. Området er i dag landzone 2.4 I og med lokalplanens storparceller udstykkes ophæves landbrugspligten og området overføres til byzone.

8 8 3 Områdets anvendelse: Delområde I: 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt / lav boligbebyggelse. Der kan bygges boligenheder. Delområde II: 3.2 Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben / lav boligbebyggelse. Der kan bygges boligenheder. Delområde I & II: 3.3 Efter ansøgning kan byrådet tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden drives af en, der bor på den pågældende parcel, at virksomheden efter byrådets skøn kan drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende parcel. 3.4 Parcellerne må i øvrigt ikke benyttes til produktions- og fremstillingsvirksomhed. Delområde 111: 3.5 Området anvendes som offentligt tilgængeligt areal til ophold og leg, som trace for en offentlig sti og som grønt område for bebyggelserne i delområde I & II. 3.6 I området etableres et regnvandsbassin i forbindelse med en eksisterende lavning. 4 Udstykninger: 4.1 Udstykninger foretages i princippet som de på kortbilag 3 viste parceller og friarealer efter en godkendt udstykningsplan. 4.2 Delområde I kan enten udstykkes som en storparcel med boenheder eller som små private parceller, hvor det forudsættes, at hele delområdet indgår.

9 9 4.3 I tilfælde af udstykning til parceller jf. stk. 4.2 gives der hermed dispensation til byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelse på 700 m Delområde 3 udstykkes i en selvstændig matrikel af hensyn til en senere mulig udvidelse, jf. i øvrigt 1 O om grundejerforeningens forpligtigelser på arealet. 4.5 De 5 m beplantningsbælter syd, øst og nord for parcellerne - som angivet på kortbilag 3, udstykkes og sammenlægges med matriklen for delområde 3 jvnf. stk Vej-, sti- og parkeringsforhold: 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Blegindvej via en trafiksikker foranstaltning i form af en rundkørsel. 5.2 Der udlægges veje og stier i princippet som vist på kortbilag Stamvejen anlægges i en bredde af 11,O m med et kørespor på 6,O m, uden fortove, men med et grønt, træbeplantet bælte på 2,O m i hver side i overensstemmelse med illustration. Stamvej, snit. 5.4 I stamvejen placeres 2 forsigtighedszoner ved hjælp af skift i belægningen - se kortbilag Boligveje i delområde 2 udlægges i 8,O m's bredde og med kørespor i fast belægning på 5,O m afgrænset af kantsten og græsrabat, Køresporet placeres således i udlægget, at der på sydkyd-vest siden etableres en 2,O m br. rabat til en trærække med mindst et mellemstort ensartet træ pr. grund (røn, løn, kirsebær eller lign). Boligvej, snit.

10 5.6 Stier udlægges i en bredde på 3,O m med en 2,O m fastbelægning samt græsrabat. Hvor stien krydser Blegindvej udføres en overgang for cyklister og fodgængere Der anlægges parkeringspladser efter følgende anvisninger: Ved tæt/lav bebyggelse etableres parkering svarende til 1 Yz bilplads på hver boligenhed (incl. evt. carport). Ved åben/lav bebyggelse etableres parkering og gæsteparkering svarende til 2 bilpladser pr. parcel. 5.8 Ud over kortvarig af- og pålæsning, må der ikke på parcellerne eller på vejarealer parkeres lastvogne over 3500 kg, campingvogne eller både over 1000 kg. I åben/lav må der dog henstilles en campingvogn på den enkelte parcel. 6 Ledningsanlaeg I Teknisk forsyning: Tele-, kommunikations, og energiforsyningsledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. I området må der ikke opsættes fælles-antenneanlæg. Bebyggelse må søge tilslutning til eksisterende forsyningsselskaber. Det skal være tilladt, at anbringe de fornødne kabelskabe bag skellinier m.v. 6.4 Området bliver udlagt med fjernvarme med deraf tilslutningspligt til fjernvarme Området kloakeres således at spildevandsledninger føres ad det grønne område til en afskærende ledning langs Sommerbækken. De i området anlagte hovedledninger vedligeholdes af Hørning Kommune som offentlige kloaker. De derved offentlige kloakledninger med tilhørende brønde m.v. skal henligge uforstyrret, og kommunen skal til en hver tid have adgang til eftersyn og rensning samt foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det samme gælder forsyningsledninger for fjernvarme, vand, el, telefon m.v. for de dertil berettigede Området kloakeres således at regnvand (afløb fra tage, befæstede arealer og veje) føres til et regnvandsbassin i delområde 3. Enhver ejer eller ejerforening er pligtig til at tåle at forsyningsledninger med tilhørende anlæg for fjernvarme, vand, el, telefon m.v. samt afløbsledninger m.v. om fornødent af tekniske grunde føres over parcellerne, såvel til forsyning af og afløb fra anden ejendom. Denne bestemmelse gælder såvel de i forbindelse med byggemodningen etablerede ledninger, samt senere ledninger efter gældende regler og praksis, der måtte være

11 11 nødvendig. 6.9 Byggeri af enhver art samt placering af større træer med dybtgående rødder nærmere de offentlige kloakledninger end 2,O m må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse. 7 Bebyggelsens omfang og placering: Delområde I: a. b. C. d. e. f. 9. h. 7.3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30%. Bebyggelsen skal opføres efter principperne på kortbilag 3 i overensstemmelse med en bebyggelsesplan, der redegør for: Bebyggelsens placering Bygningshøjder Boligtyper Vej-, sti- og parkeringsforhold Terrænregulering med angivne kotering Indretning og beplantning af fællesarealer, herunder angivelse af belægning, plantevalg og evt. legeareals placering Plantning af læhegn Matrikulære forhold Såfremt der gives tilladelse til udstykning i. h. t. 4.2 gives der hermed dispensa- tion fra byggelovens almindelige afstandsbestemmelser, når blot lovens intentioner er rimeligt tilgodeset. Delområde II: 7.4 Bebyggelsesprocenten på den enkelte parcel må ikke overstige 25 %. 7.5 Boliger må opføres i højst 11/2 etage og højden må ikke overstige 7,5 m målt fra eksisterende terræn. 7.6 Udover de i stk. 7.3 og 7.5 nævnte bestemmelser kan der udføres kælder. 7.7 Der skal for området udarbejdes en plan der redegør for: a. Udstykning af parceller efter princippet vist på kort bilag 3 b. Vej- og stiforhold C. Terrænregulering med angiven kotering d. Indretning og beplantning 'af fællesarealer herunder angivelse af belægning, plantevalg og evt. legeareals placering e. Plantning af læhegn

12 12 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN: Boligområde - delområde I & II: 8.1 Udvendige bygningssider skal fremstå i teglsten. Mindre dele af facaden samt kviste, udhuse og lign. kan udføres i andre materialer På det nordvestlige vænge i delområde 2 jvnf. kortbilaget, skal de 5 sydligste grunde reserveres til bebyggelse hvor de udvendige bygningsider skal fremstå i træ. Når den øvrige del af delområde 2 er færdig bebygget (alle grunde solgt) efter bestemmelserne jvnf. stk. 8.1, bortfalder dette pkt. 8.2 for evt. resterende ubebyggede grund - og bestemmelserne i pkt. 8.1 er gældende. 8.2 Tage på beboelsesbygninger skal have saddeltage med en hældning på grader og skal dækkes med tegltag. Tage på øvrige bygninger samt kviste og lignende skal dækkes med samme materiale eller med zink eller tagpap og have mindst 15 graders hældning. 8.3 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 8.4 I de tilfælde hvor byrådet jvf. 53 har givet tilladelsen til udøvelse af erhverv på de enkelte parceller, kan der opføres fritstående skiltning max. 80 cm over terræn og max. 100 cm længde, men derimod ikke skiltning på husets bygningsflader. Skiltning må ikke være lysende eller belyst. 8.5 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget der anbringes udvendigt, indgå som en del af bygningsflader eller konstruktion. Tæt Lav bebyggelse set fra stamvej

13 13 9 UBEBYGGEDE AREALER: Delområde I 81 II: 9.1 De fælles friarealer, der er integreret i boligområdet, skal anlægges i forbindelse med byggemodningen efter en samlet plan, godkendt af byrådet. 9.2 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til veje, torve, stier eller parkering, skal anlægges som grønne områder som en del af byggemodningen. 9.3 Hegn på forarealer skal tilpasses gadens og ejendommens udseende (arkitektur) så det danner en helhed. Hegn mod boligvej, boliggade og sti skal primært udføres som hæk. 9.4 Mod Blegindvej anlægges et 5 m bredt plantebælte med stammede træer. 9.5 Mod de fælles friarealer, og afgrænsende de enkelte boligområder etableres et 5,O m bredt beplantningsbælte af naturligt hjemmehørende træer og buske. Denne beplantning etableres i forbindelse med byggemodningen og overtages af grundejerforeningen i.h.t. 1 O. Delområde 111: 9.6 Regnvandsbassinet og dets omgivelser udformes landskabeligt og indgår som et naturligt element i det grønne område. 9.7 I området etableres et stiforløb med en hovedsti, der forbinder Blegindvej med de kommende boligområder Området er rekreativt område fri- og legearealer for boligområderne I og II, og det etableres med en åben, fælledagtig karakter. Beplantningen skal bestå af naturligt hjemmehørende træer og buske. Området må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre lysthuse eller legehuse i træ Anlæg eller kommende ændringer af friarealerne skal foregå efter en samlet, godkendt plan og iværksættes samtidig med boligområderne som en del af byggemodningen. Planen skal redegere for: a. Terræn kotering b. Stiforløb, evt. legepladser og områder med fast belægning herunder belægningsty- C. Pe Indretning og beplantning herunder plantevalg,

14 14 d. e. Arbejdsbeskrivelse på arbejdets udførelse, der bl.a. skal sikre at de påtænkte plantefelter er skikkede til plantevækst, Regnvandsbassinernes/søernes terrænforhold, deres rummelighed samt grøfternes landskabelige behandling -herunder Iængdeprofil og beplantning GRUNDEJERFORENING: Samtlige ejere af parceller inden for lokalplanområdet skal være medlemmer af en grundejerforening, og skal overholde foreningens love og vedtægter. Samtlige skal betale kontingent til grundejerforeningen samt deltage i de udgifter, som foreningens generalforsamling vedtager at afholde, eller som er en følge af de forpligtigelser, der påhviler grundejerforeningen og dens medlemmer ifølge nærværende lokalplan. Foreningens opgaver er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere. således skal foreningen sørge for ren- og vedligeholdelse af de grønne områder og andre fælles arealer, herunder stianlæg, veje og pladser, der enten tilskødes grundejerforeningen eller på nærmere aftalte vilkår, uden at være overtaget fra det offentlig, stilles til grundejerforeningens og dets medlemmers disposition. Foreningen er pligtig til at optage grundejere inden for den bydel, der fremover afgrænses af Blegindvej, Herredsvej, Fregerslevsvej og Sommerbækken. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på anlagte grønne områder og andre fællesarealer eller del deraf, i det omfang byrådet stiller krav herom. I så fald skal overdragelsen ske vederlagsfrit og uden omkostninger for grundejerforeningen, hvorved bemærkes, at værdien af de grønne omr3der.v. er inkluderet i prisen for de udstykkede parceller. Foreningens stiftelse sker på foranledning af Hørning kommune, når mindst halvdelen af parcellerne er solgt. 11 VEDTAGELSE: Således vedtaget til offentliggørelse. Hørning Byråd, den I r I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hørning Byråd, den LW Knud Sørensen Kai SygEZstm kommunaldirektør Planlægningschef

15 M ATRI KELKO RT...o... LOKALPLANENS GRÆNCE KORTBILAG NR. 1 MAL: l:i/ooo

16 I

17

18 Ejerlav: Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. del af 6 A Fregerslev by, Hørning del af 20 Blegind by, Blegind Blegindvej 40 A, 8362 Hørning Blegindvej 42, 8362 Hørning c Anmelder: Tlfm.: Navn: Adr.: Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Høming Kommune Teknisk Forvaltning Vestervej Høming I 1. * -> :07 O00 i200 I O SH O1 --- I til Lokalplan nr. 26, lyst PÅTEGNING Med baggrund i en administrativ skrivefejl i lokalplanens pkt. 8.2 ændres tegltag til tegleller betontagsten I Pkt. 8.2 lyder herefter således: Tage på beboelsesbygninger skal have saddeltage med en hældning på grader og skal dækkes med tegl- eller betontagsten. Tage på øvrige bygninger samt kviste og lignende skal dækkes med samme materiale eller zink eller tagpap og have mindst 15 graders hældning., hvilket begæres tinglyst på del af matr. nr. 6 A Fregerslev by, Hørning og del af matr. nr. 20 Blegind by, Blegind. I Hørning, den 16. november 1998 A kommunaldirektør

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

H0RNlNG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 10 For et boligområde nord for Højgårdsvej

H0RNlNG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 10 For et boligområde nord for Højgårdsvej H0RNlNG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10 For et boligområde nord for Højgårdsvej Lokalplan er udarbejdet af Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Århus C HØrning kommune Teknisk Forvaltning 8362

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.2. For et villaområde i Svebølle. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L10201

Lokalplan 1.2. For et villaområde i Svebølle. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L10201 Lokalplan 1.2 For et villaområde i Svebølle Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 06.06.1979 3011501L10201 Bjergsted Kommune lokalplan nr. 1.2 for et villaområde i Svebølle BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-03 Skovbrynet Agerskov Boligformål 09.11.1981 Kongsbak Informatik LOKALPLAN NB. 2.2-O3 For et boligområde i Agerskov by Nørre - R angst r up Kommune FORSLAG TIL

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-26 ANTENNEMAST VED LYSTBÅDEHAVNEN INDHOLD REDEGØRELSE: Baggrund... s 1 Formal... 1 Indhold... 2 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere