Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '"

Transkript

1 Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild Eriksen L. Viinholt-Nielsen Nørreport 28, 8000 Århus C Tlf Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " ' af areal 4267 m, beliggende Tornebakken 11-45, 8240 Risskov, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom. De på ejendommen opførte og projekterede bebyggelser i en etage med udnyttet tagetage opdeles i 18 ejerlejligheder, angivet med numrene 1-18 på nedenstående fortegnelse og på vedlagte af landinspektør L. Viinholt-Nielsen, jtførreport 20, 8000 Århus C, attesterede kort. De enkelte ejerlejligheder har følgende særskilte numre, beliggenhed, størrelse og andel i ejendommen: Nr. beliggenhed benyttelse 2 areal m ' fordelingstal 1 Tornebakken 15 udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 _j4 ialt 96 1 T$ Tornebakken 13 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 '_! ialt Tornebakken 11 udhus (A.) (B) (C) stuen sal 32 _ ialt Tornebakken 21 udhus (A) (B) (C) stuen 60 1 sal 32 _4 ialt 96 1 W Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

2 beliggenhed benyttelse 'areal m 'fordelingstal Tornebakken 19 r', udhus r.. ; (A) (B) (C) stuen sal 31 ialt 93 1 TF Tornebakken 17. ^eboels^e udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 ' 4 ialt 96 1 TF Tornebakken (projekteret) 29 udhus (A) (B) (C) stuen ca sal ca, 32 ca.' 4 ialt ca Tornebakken (projekteret) 27 udhus (A) (B) (C) stuen ca salca. 31 ca.' 4 ialt ca Tornebakken (projekteret) 25 udhus (A) (B) (O stuen ca salca. 31 ca:' 4 ialt ca Tornebakken (projekteret) 23. " udhus (A) (B) (C) stuen ca sal ca. 32 ca. _j4 ialt Tornebakken 37. udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 ialt 96 ' 1 VS Tornebakken 35 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 ialt 93 ' 1 TS Tornebakken 33 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 _± ialt Tornebakken 31 udhus (A) (B) (G) stuen sal 32 4 ialt 96 18

3 Nr, ' 'beliggenhed 'benyttelse ' 'areal m ' fordelingstal 15 Tornebakken 39 udhus (A)v (B) (C) 1 stuen sal 32 ialt 96 1 TE 16 Tornebakken.4.1. udhus (A) (B) ' (C) stuen ' sal.31 ialt 93 1 l 17 Tornebakken 43 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 " _! ialt Tornebakken 45 udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 \4 ialt Foranstående erklæring og fortegnelse begæres i medfør af boligministeriets lovbekendtgørelse af 10. august 1982, 10, stk. 1, nr. 1 noteret på matr.nr. 2Tfa. Vejlby By, Ellevang,- idet' undertegnede erklærer,; at. bebyggelserne er opført og projekteret i henhold til byggetilladelse af 8. juni 1984, journal nr Dato: 6. februar 1986 Som ejer af matr.nr. 2Tfa: BYGGEFIRMAET ÅRHUS NORD ApS René Hueg (sign.) Det attesteres: at de i fortegnelsen indeholdte oplysninger for så vidt angår ejerlejlighedernes numre og beliggenhed er korrekte. at de angivne arealer for ejerlejlighederne benævnt ved numrene 1-6 og er i overensstemmelse med den af mig foretagne opmåling

4 at de angivne arealer for ejerlejlighederne er i overensstemmelse med såvel projektet som byggetilladelse. Endelig arealfortegnelse og kort vil blive fremsendt når bebyggelsen er opført. Århus, den 4. februar 1986 L. Viinholt-Nielsen (sign.) landinspektør, ẇ...,? /. n<? i 986

5 \00 ' Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Ho rvx 1 9 Nr, Si' lyji.-'-r. RKE stisr f^j^- ING AF ; tot-apparat /^ ihmø^mm tut Advokat (L) /. Søndergade Århus C Tlf Leif Bork T I L L Æ G til Normalvedtægter for ejerlejligheder for Ejerforeningen Tornebakken Ejerforeningens navn er Tornebakken og dens hjemsted er Århus 2. Formål. Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som e jerlejlighedsejer, så vel udadtil som i det indbyrdes forhold. Enhver lejlighedsejer er pligtigt at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende lej lighed skal stedse være samhørende. 3. Generalforsamling. Hvert år i januar måned afholdes ordinær generalforsamling. Generalfor samlingen er ejerforeningens øverste myndighed, jfr. normalvedtægten 1-5. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf en vælges til for-

6 \ s side 2 mand. Der vælges ingen næstformand eller suppleanter. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed indtil den nærmest følgende generalforsamling. Beslutning træffes ved simpel stem--. meflerhed. løvrigt gælder reglerne i normalvedtægten 6-8. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsregnskab for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor. 3. Valg af bestyrelse. ^^ 4. Valg af administrator for det kommende år. ^^ 5. Valg af revisor. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1.2 ejere finder anledning hertil. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skrivelse med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse skal angive sted og tid for general for s au. I in g samt dag s o r d '.-_ >.. forslag, ccr stilles på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling, må være angivet senest 4 uger før generalforsamlingen. ^fc Alle medlemmer har én stemme, og stemmeretten kan udøves af ægtefællen, eller af en myndig person, der er meddelt skriftlig fuldmagt dertil. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning. I en af generalforsamlingen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af alle tilstedeværende stemmeberettigede. Protokollen er til enhver tid gyldigt bevis for, hvad der er passeret.

7 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side 3 4. Administrator. Til at forestå den daglige drift vælger generalforsamlingen hvert år en administrator, som i videst muligt omfang ligeledes bør være bestyrelsesformanden. Ejerforeningen tegnes af administratoren i forbindelse med en af bestyrelsesmedlemmerne. Det påhviler administrator at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlig forsikringer, renholdelse, vedligholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævet. Administatorens honorar, herunder honorar for udarbejdelse af regnskab over fordeling af fællesudgifter m.v., og administration af foreningen af holdes som 'fællesudgift. Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling i henhold til et af bestyrelsen forelagt budget fastsat a'conto beløb til afholdelse af fællesudgifter og a'conto bidrag til fællesforsyningsledninger. Beløbet indbetales kvartalsvis eller måneds v is efter generalforsamlingens bestemmelser. Opgørelse over fællesudgifter ved ejendommens drift forelægges ved den årlige generalforsamling. Det enhver lejlighedsejer evt. påhvilende res bidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afhol delse, respektiv 8 dage efter, at meddelelse om det på general forsamli gen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hver lejlighedsejer. 5. Regnskabet - revision. Regnskabsåret er kalenderåret. Normalvedtægten gælder i det omfang, hvori den ikke er fraveget ved nærværende bestemmelser. Administrator fører forsvarlig regnskab over de daglige posteringer,

8 side 4 og regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, valgt for ét år ad gangen. I forbindelse med revision har revisor pligt til at undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til alle ejerforeningens bøger og bilag og kan fordre enhver oplysning, han måtte ønske. -, r 6. Fælles installationer m.v.. Enhver lejlighedsejer er pligtigt at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lign. mindre anlæg og betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne, for så vidt et flertal efter fordelings^ tal stemmer for sådanne anlægs gennemførelse. Enhver lejlignedsejer er berettiget at udøve sin medbestemmelseret til de fællesejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretninger på hensynsfuld måde. 7. Vedligeholdelse. Den fælles vedligeholdelse omfattende fælles grønne områder, veje, for tov, parkeringsplader samt fælles udhusbygning (målerskabe ), fælles rør, hovedledninger m.v., vedligeholdes af ejerforeningen. Hver enkelt lejlighedsejer har pligt til selv at vedligeholde sin bygnin^k del udvendig som indvendig, og ingen af de øvrige lejlighedsejere skal deltage i en vedligeholdelse af andre bygninger end fællesbygningen, placeret i grønt område. Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ eller murværk udover de allerede angivne farver, uden efter forud indhentet tilladelse fra administrator og i overensstemmelse med dennes direktiver. Den indvendige vedligeholdelse påhviler ejeren af den nævnte lejlighed, og omfatter al vedligeholdelse, herunder fornyelse af gulve, træværk, elektriske installationer, kloak, vandledninger m.v.. De enkelte ejere har pligt til at holde bygningerne i sømmelig pæn stand og er pligtig til at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen

9 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side 5 om fornøden vedligeholdelse og istandsætning indenfor, den af bestyrelsen angivne frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende bygning i stand for ejerens regning, om fornødent til fyldelstgørelse i foreningens panteret. En sådan beslutnng kræver dog fuldstændig enighed i bestyrelsen. 8. Forsyningsanlæg. Forsyningsanlæg, der drives for fælles regning, administreres af ejerforeningen, og hver lejlighedsejer indbetaler a'conto et af bestyrelsen fastsat beløb. Udgifterne fordeles ikke efter. fordelingstal men efter almindelige principper i udlejningsejendomme.. Såfremt der måtte opstå skader/brud på -forsyningsledninger, har ejerforeningen til enhver tid ret til at efter reparere disse ledninger, uagtet, at de er placeret indenfor den enkelte ejerlejligheds eksklusive jordareal, mod at retablere efter sig. 9. En ejerlejligheds omfang. En ejerlejlighedsejer vedligeholder selv det areal, herunder bygning og for- og baghave, som angivet på vedhæftet rids, udarbejdet af landinspektør Viinholt, og således som dette er beskrevet i anmeldelse til tinglysning, og dermed fulgte kort over den pågældende ejerlejlighed. Enhver lejlighedsejer har nøjagtig samme rettigheder som over et normalt rækkehus og må foretage sædvanlig rådighed over boligen, dog må udlejning af enkelt værelser ikke få karakter af klublejligheder, ej heller må der indrettes liberalt erhverv,hvortil der kræves kundetilgang, damefrisør og lign., uden bestyrelsens godkendelse. Lejlighedsejeren har Ijgeledes ret til at foretage ombygninger, ti bygninger og lign., som denne måtte ønske, blot ikke således at stilen ændres og lejlighedsejeren er pligtig til at indhente byg-

10 side 6 ningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet og tilstille administrator kopi af byggetilladelsen og bygningsat test samt en tegning. Den enekelte lejlighedsejer kan dog ikke disponere oer mere end en forholdsmæssig andel af friarealet, således at denne alene kan foretage tilbygninger, svarende til 1/38 af den max. bebyggelsesgrad. Tilladelse meddeles yderligere under den forudsætning, at lejlighedsejeren er ansvarlig for skade, som måtte være en følge af, at evt. installationer overbelaster de eksisterende forsyningskanaler og afløbsinstallationer, samt at dette senere.måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningsledninger. Ud over den eksklusive brugsret over bygning og pr ydha ve, omfatter lejlighedsejerens ret ligeledes en andel af fællesareal e r n e, det være sig det øvrige grønne onrade p a ;T; b I. r. n ry 2.1 dq samt den fælles legeplads. Den af landinspektør Viinholt angivne eksklusive brugsret af fælles arealet skal stedse vedligeholdes som prydhave, og arealet foran lejlighederne må ingen sinde anvendes som oplagsplads eller lignende. Administrator har samme påtaleret som ved ligeholdelse af selve bygningen. Denne eksklusive brugsret begæres tinglyst i ejendommens blad i tingbogen som servitutstiftende for en periode af lo år. 10. Foreningens panteret. Nærværende deklaration og tillæg til vedtægter vil være tillige at tinglyse pantstiftende på ejerlejligheder nr.l - 38 af matr.nr. 21 dq, vejlby Ellevang by, og dertil hørende andel af fælles rettigheder for et beløb på kr ,-, til sikkerhed for foreningens krav på den til enhver tid værende ejer af den

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side Ændring af fordelingstal. pågældende ejerlejlighed. Panteretten har ret forud for pantegæld til realkreditinstitutter i den udstrækning disse anerkende en sådan panteret. Panteretten respekterer deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsfor'andringer, ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og behæftelser i den udstrækning, de ikke anerkender panteretten. Panretten gælder for enhver gæld, som ejerforeningen har mod en nuværende og. tidligere ejer af ejerlejligheder. På begæring af en lejlighedsejer kan de for ejendommen fastsatte fordelingstal ændres, såfremt ejeren måtte foretage tilbygninger, og lignende, der gør en sådan ændring naturlig eller påkrævet. 12. Vedtægt sændringer. Ændirnger af de i normalvedtægten indeholdte bestemmelser og ar bestemmelserne i nærværende vedtægtsti H æ g, bortset fra ændringer, som efter retsordnens almindelige regler kræ ver enighed, herunder en vedtagelse om opløsning: af ejerforeningen, kan ske, men i normalvedtægtens majoritet, dog at ændringer inspektør Viinholt i den af land udarbejdede eksterne plan over havearealet kun kan foretages, såfremt loo% af stemmerne, både efter antal og fo delingstal stemmer herfor. «Normalvedtægten for ejerlejlighed iflg. Bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 er gældende i den. udstrækning, denne ikke er fraveget ved nærværende tillæg til normalvedtægten. 13. Værnet ing. Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fæl-

12 side 8 les rettigheder og forpligtelser. Retten i Århus skal være værneting for tvister i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen af lejlighedsejerne. 14. Tinglysning. Nærværende dokument begæres lyst som pant stift ende servitut på e- jerlejlighed nr matr.nr. 21 d_g, Vejlby by, Ellevang, som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration. Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning lån til realkreditinstitutter, som er anerkendt af staten med statutmæssige forpligtelser og til forhøjet rente. Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver lejli; hedsejer. Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, retti; heder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. 15. Medlemsskab. Enhver nuværende og fremtidig ejer af en ejerlejlighed på matr.nr. 21 d_ Vejlby by, Ellevang er pligtig til at være medlem af ejerforeningen. Såfremt matr.nr. 21 d_^ Vejlby by, Ellevang opdeles i flere parceller, er man pligtig til at være medlem af en og samme ejerforening, dog tidligst når den enkelte parcel er fuldt udbygget. t Hvert enkelt medlem får udleveret et indbetalingskort på en af Ejerforeningen Tornebakken oprettet konto nr i Andelsbanken A/S, Risskov afd., hvorpå ejerlejlighedens a'conto bidrag til fællesudgifter for tiden er ansat til kr. 250 pr. måned og

13 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side 9 a'conto varmebidrag for tiden anslået til kr. 300 pr. måned. Nyt indbetalingskort udleveres en gang årligt hver d. 1. januar Århus, den 17/ Som ejere af ejerlejlighed nr matr.nr. 21 d Vejlby by, Ellevang : Endelig skødehaver For YNF 1418 ApS For Byggeselskabet Århus Nord ApS Mogens Thomsen René Hueg Bygøuelsk^et Århus Nord ApS Århus N Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: elev kontormedb^fælp 8310 Tranbjerg J Århus C. SK 00 B. USEPM d(å s&m AJ A /torf.?w^? "M /un STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT HEb AFVlWUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT T 13J872 tø (J. 0 USJ.

14 / 4 INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN 1 ÅRHUS n f> r. 4 f^ yiJ LYST j ^ T B AKT:NR åfj /wv. - fito 5*)3 Legitimation forevist. Matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Ellevang. Anmelder: Advokat M / Leif Bork I Søndergade Århus C Tlf tillæg til Foranstående/normalvedtægt for ejerlejligheder begæres herved tinglyst på ejerlejlighederne Elievang. Aarhus, den T- marts Byggefirmaet Århus/^Nord' ApS 1-18 af matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering pa underskriverens myndighed: Sek Aarhus Aarhus

15 li Matr. nr. Stempel kr. 7 Akt: Skab nr. Matr. nr. ^1 dg 0g 21 fa, 'OQ (udfyldes af dommerkontoret) /kj fio ^3 Vejlby By, i^lleirang. Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. Anmelder: Århus kommune Juridisk-teknisk kontor Stempelfri. Tinglysningsafg. 400 kr. Meddelelse om vejudlæg. Efter iagttagelse af reglerne i Lov om private fællesveje (lov nr, 288 af 7. juni 1972 o.s.) har Århus kommune som vejmyndighed godkendt vejudlæg over matr. nr. 21 åg og 21 fa, Mejlby By, Bilevang, således som vist på vedhæftede vej plan i mål ±t%(>» dateret 24. oktober Vejudlægget skal respekteres af ejendommens ejere, brugere, panthavere og andre rettighedshavere, uanset hvornår disaes rettigheder er erhvervet, jfr. nævnte lovs 34, stk. 3. Under henvisning til privatvejslovens 34, stk. 4, begæres foranstående tinglyst på ovennævnte ejendom, idet bemærkes, at kommunens beslutning i overensstemmelse med lovens 34, stk. 1, har været offentligt bekendtgjort, og at der ikke ved klagefristens udløb var fremkommet klager mod vejudlægget. _ ÅRHUS BYRÅD, den 1* HK W5 INDFØRT S DAGBOGEN FOR RF.7TEN I ÅRHUS P. b. V " B LYST &2& AKT: NR TftcrkiW Si:nco3cr» x i G3^ *- - G p, i^*a. \ 1 U 4vvl Ola? P. Christensen ^fares Knudsen

16 & -< JO 32 At j^nne kort-genpart er nøjagtig genpart af det oric^le kort vedrørende ejendommen(e) «2. ' attesteres herved, drfrus C d 24. o/rfober Justitsministeriets genpartkai ker læi red. Til kor'.. V S 5 «: il 3$ 1 11 'X u 3:! (V is- N»S J.OO rr? 3.50 m br..*// X A No I > 7? c/) \ NI S ^ ^ > 3 J.ØO O 777 år. s/-/ "4."^* "\ N $ S r* Ni N *

17 ^FADVODAN Stempel: Retsafg lait Ejerlav: Vejlby by, Ellevang Matr.nr.: 21 fa Ejerlejlighed nr. 2 Gade og hus nr.: Tornebakken Risskov J Akt: skab nr. VILLUMSEN OG NÆSER Møderet for Højesteret Østergade 4 Postboks Århus C Hf Giro Fax Indehavere: KARL VILLUMSEN ULRIK NÆSER Juridisk Medarbejder Thorkild Glavind kv/st advokat (H) advokat (H) advokat Erklæring om ejendommens anvendelse. Ejendommen er udelukkende til helårs, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. BETINGET SKØDE Underskrevne Tina Gretha Christensen & Erik Christensen Tornebakken Risskov sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Lene Nielsen Vårkjærvej Viby J.

18 «*. * «* den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 2 i ejendommen matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Ellevang, beliggende Tornebakken 13, 8240 Risskov. Ejerlejlighedens areal er 93 m 2, og ejerlejlighedens fordelingstal er opgivet til 1:18. For overdragelsen er iøvrigt aftalt følgende vilkår: S 1. Ejerlejligheden overdrages således som den er og forefindes og af køberen besigtiget med de til ejerlejligheden hørende bygninger og bygningsdele med mur- og nagelfast tilbehør, faste lampesteder, badeværelsesudstyr, herunder lamper, spejle, hylder samt komfur, emhætte, køle-/fryseskab, vaskemaskine og tørretumbler. Overdragelsen omfatter tillige den til ejerlejligheden hørende anpart i grund og de på denne værende fælles bygninger og bygningsdele med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, eventuelt fælles tilbehør, herunder varmeanlæg med fjernvarme, antenneanlæg og alle slags ledninger og installationer, alle hegn, træer, planter og iøvrigt alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, 2. Ejerlejligheden overdrages iøvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt sælgerne, i hvilken forbindelse det bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter på hovedejendommen: Lokalplan nr dokument om bebyggelse, benyttelse m.v dokument om grundejerforening m.v. (suppl. af lokalplan nr. 125).

19 - 3 - Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) meddelelse om vejudlæg Vedtægter for ejerforeningen. Lyst pantstiftende for kr ,00. løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 3. Overtagelsesdagen er aftalt til den 15. -juli 1997, fra hvilken dato ejerlejligheden henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende. Risikoen for brandskade overgår dog til køber allerede fra købsaftalens underskrift, således at køber er berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler mod forinden at opfylde nærværende handel. Ejendommen er brandforsikret i Topdanmark under police nr. P Sælgerne vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil overtagelsesdagen. 4. Med overtagelsesdagen den 15. juli 1997 som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over alle ejerlejlighedens indtægter og udgifter samt over alle ejendommens fælles indtægter og udgifter, hvis saldo berigtiges kontant. Ejerlejligheden bidrager til fællesudgifter i forhold til fordelingstallet. Eventuelle indestående beløb på ejerforeningens grundfond tilfalder køber uden vederlag. Ejerlejlighedens acontobidrag til fællesudgifter udgør for tiden kr ,00 årligt og til dækning af varmebidrag kr ,00 årligt, der indbetales til ejerforeningen efter nærmere anvisning.

20 - 4 - Fællesudgifter refunderes alene i henhold til a conto betalingerne for indeværende år. Efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende tidligere regnskabsår, påhviler/respektivt tilkommer sælgerne og for indeværende regnskabsår køber. Varmeudgifter refunderes efter den enkelte ejerforenings gældende regler. Køber er ansvarlig for, at alle terminsydelser samt ejendomsskatter, der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, uanset om opkrævning måtte være fremsendt. Sælgerne drager omsorg for aflæsning af forbrugsmålere pr. overtagelsesdagen. 5 Købesummen for den overdragne ejerlejlighed er aftalt til kr ,00, skriver kroner ottehundredeogfemtisyvtusinde 00/100, hvilken købesum berigtiges på følgende måde: Sælgerne optager størst muligt 30 årigt ejerskiftelån som obligationslån til rente 7% p.a. i Danske Kredit Realkreditaktieselskab stort kr ,00 Kontant er deponeret hos EDC Mæglerne Nordbyens EjendomsCenter kr ,00 Senest 14. juli 1997 deponeres hos Den Danske Bank, Stjernepladsen, 8200 Århus N. kr ,00 Købesum ialt kr ,00 6. Endeligt skøde gives og tages, når købesummen er opfyldt som ovenfor anført.

21 "SU* Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sælgerne giver ved sin underskrift advokat Karl Villumsen og/eller advokat Ulrik Næser, Østergade 4, 8000 Århus C, fuldmagt til at udstede endelig skødepåtegning til køberen. 7. Sælgerne oplyser: at der sælgerne bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen, at der sælgerne bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedr. ejendommen, at sælgerne ikke har begæret ejerlejligheden omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælgerne bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst sælgernes ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, at der sælgerne bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælgerne bekendt er der ikke udført arbejde eller afsagt kendelser, eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. at de på ejendommen værende bygninger med installationer sælgerne bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af Bygningsregle-

22 % ^ mentet for småhuse, kan ikke forventes dokumenteret i form af ibrugtagningstilladelse. at at at medfølgende tilbehør samt løsøre er gældfrit og afleveres i hel og brugbar stand på dispositions-/overtagelsesdagen, der for ejerlejligheden ikke består restancer af nogen art til ejerforeningen, der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære fremtidige ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære engangsbetalinger. Det er aftalt, at såfremt det inden 14 dage efter nøgleudleveringen måtte vise sig, at der er punkterede termoruder i ejerlejligheden, kan køber forlange at disse udskiftes for sælgernes regning og initiativ. 8. Køberen indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægt for ejerforeningen tinglyst den 13. marts Ejerforeningens nuværende gæld til gade, kloak m.v. andrager kr. 0,00. Gæld der afvikles gennem forbrug betales af køber fra skæringsdagen. 9. Omkostningerne i forbindelse med stempling og tinglysning af nærværende skøde betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part betaler omkostninger til egen advokat. Køberen alene betaler omkostningerne i forbindelse med berigtigelse af gældsovertagelsen.

23 - 7 - Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sælgerne betaler omkostningerne ved optagelse og tinglysning af ejerskiftelån samt mæglersalær. 10. Køber bekræfter forud for afgivelse af købstilbuddet at have modtaget kopi af tilstandsrapport på ejendommen udarbejdet den 24/ af Just Consult, Ingerslevs Plads 2, 8000 Århus C, samt at have modtaget oplysning om ejerskifteforsikring udarbejdet den 3/ af Alm. Brand Århus. Køber bekræfter at være gjort bekendt med: at at at at at køber ikke overfor sælgerne vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld, ligesom køber ikke overfor sælgerne kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Dette gælder også mangler opstået efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten, køber i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten, overfor den bygningssagkyndige kan fremsætte krav om skadeserstatning, dog senest 5 år fra overtagelsesdagen og 6 år fra rapportens datering, den bygningskyndige skal være omfattet af en ansvarsforsikring, modtagelse af tilstandsrapporten ikke er til hinder for, at køber efterfølgende overfor sælgerne kan påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, herunder i form af ulovlige bygningsindretninger, i det omfang køber ikke allerede er oplyst om disse forhold, modtagelsen af rapporten ikke er til hinder for, at køber efterfølgende overfor sælgerne kan påberåbe sig en mangel, hvis sælgerne - f.eks. i købsaftalen - har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Itøber har fået afslag i prisen på kr ,00 som kompensation Eor 2 defekte døre, hul i væggen i sovevelset samt punkt 4.4, 13.1 og 13.2 i tilstandsrapporten. * * **

24 Underskrifterne dækker tillige stempelerklæringen på skødets forside. ^^^ Sf^St?.^ ^^w.^?- -54*8,2 Århus, den Som køber: Lene Nielsen Århus, den. Som sælgere: 'T" "^r Tina Gretha Christensen &4, cu^u^ Erik Christensen Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens/ernes myndighed f.s.v. angår sælgerne: Navn: M*Wvr^ *W*n Navn: -tøu^ Tvtivilcjt^ Stilling:S^txW*^ Stilling: txxyt=<wx~duur Bopæl: a<z>»co KQJWSSc^cxcb 2.fy5-^ ', Bopæl: ZEux/Upi/tJ ^,^'

25 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) efud8tødt- -1.juai966. ^endornmenerveo^^s^ pt1.)anuv190,? mtfft ejendomsværdi under løbe nr. &3lo2-f sfitodes: EjerKtomsvænfl "7 So ^Co ** Ejendommen udgår ikke en landbrugsejendom og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. SKATTEFORVALTNINGEN I ÅRHUS, den 2 2 JU LI 1997 M. Nielsen

26 ENDELIGT SKØDE Efter at bestemmelserne i foranstående betingede skødes 6 er opfyldt meddeler undertegnede herved Lene Nielsen endeligt skøde på ejerlejlighed nr. 2 i ejendommen matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Ellevang, beliggende Tornebakken 13, 8240 Risskov, alt på de i det betingede skøde anførte vilkår. Århus, den 2M juli 1997 Ifølge fuldmagt: Til \v_itxerlighed ^m underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskrive] Navn: Stilling: Bopæl: tasanne Thomsen Navn: Sekretær Stilling Advokatfirmaet Villumsen & Næser Østergade 4, 8000 Århus C Bopæl: éémen / Sekretær v/ Advokatfirmaet Villumsen & Næser Østergade 4, 8000 Århus C

27 Side: 11 * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: AO Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 21 FA Ejerlej. 2, Vejlby By, Elievang Ejendomsejer: Lene Nielsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Århus den Gerd Sinding

28 Retsafgift og stempelafgift, i alt: kr. 700,00 jf. nedennævnte stempelpåtegning Side Ejerlav: Elievang, Vejlby Matr.nr.: 21 FA Ejerlejlighedsnr.: 0015 Gade og husnr.: Tornebakken 3 9 Akt: A^lskabSe^ nr.^hiq (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: Navn: Djurslands Bank A/S Adr.: Tingvej 3 Tlf.nr.: 8543 Hornslet Pålydende, nyt lån.-kr Evt. forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. 4U.0/0,^1 - Restgæld/Indfrielsessum, indfriede lån... kr ,64 - Omkostninger, indfriede lån ^... kr ,08 - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. 2.//U,y4 Stempelpligtigt beløb \ - kr ,07 Jf. stempellovens par. 62, stk. 1, nr. 3. Der er ved opgørelsen anvendt: nominelle værdier YY kursværdier P A N T E B R E V Obligationslån - annuitetslån PANTEBREVET ER UOVERDRAGELIGT Debitors navn og bopæl: Sygepiejerske Jette Enghild H.C.Lumbyes Vej Århus C erkender herved at skylde Kreditors Danske Kredit Realkreditaktieselskab navn og bopæl: Holmens Kanal København K Lånets størrelse: Hovedstol kr ,00 Rente- og be- Af den til enhver tid værende pantegæld (lånet) betales en talingsvilkår: årlig rente på 8,0000 %. Renten betales kvartalsvis bagud. NB! Bopælsforandring skal meddeles kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, side 9, punkt 9 a, fortsættes A

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger J.nr. 59379 LA/ls VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger 1 Navn Foreningens navn er: Ejerforeningen Løjt Centerbygninger. 2 Hjemsted og værneting Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere