Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '"

Transkript

1 Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild Eriksen L. Viinholt-Nielsen Nørreport 28, 8000 Århus C Tlf Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " ' af areal 4267 m, beliggende Tornebakken 11-45, 8240 Risskov, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom. De på ejendommen opførte og projekterede bebyggelser i en etage med udnyttet tagetage opdeles i 18 ejerlejligheder, angivet med numrene 1-18 på nedenstående fortegnelse og på vedlagte af landinspektør L. Viinholt-Nielsen, jtførreport 20, 8000 Århus C, attesterede kort. De enkelte ejerlejligheder har følgende særskilte numre, beliggenhed, størrelse og andel i ejendommen: Nr. beliggenhed benyttelse 2 areal m ' fordelingstal 1 Tornebakken 15 udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 _j4 ialt 96 1 T$ Tornebakken 13 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 '_! ialt Tornebakken 11 udhus (A.) (B) (C) stuen sal 32 _ ialt Tornebakken 21 udhus (A) (B) (C) stuen 60 1 sal 32 _4 ialt 96 1 W Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K.

2 beliggenhed benyttelse 'areal m 'fordelingstal Tornebakken 19 r', udhus r.. ; (A) (B) (C) stuen sal 31 ialt 93 1 TF Tornebakken 17. ^eboels^e udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 ' 4 ialt 96 1 TF Tornebakken (projekteret) 29 udhus (A) (B) (C) stuen ca sal ca, 32 ca.' 4 ialt ca Tornebakken (projekteret) 27 udhus (A) (B) (C) stuen ca salca. 31 ca.' 4 ialt ca Tornebakken (projekteret) 25 udhus (A) (B) (O stuen ca salca. 31 ca:' 4 ialt ca Tornebakken (projekteret) 23. " udhus (A) (B) (C) stuen ca sal ca. 32 ca. _j4 ialt Tornebakken 37. udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 ialt 96 ' 1 VS Tornebakken 35 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 ialt 93 ' 1 TS Tornebakken 33 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 _± ialt Tornebakken 31 udhus (A) (B) (G) stuen sal 32 4 ialt 96 18

3 Nr, ' 'beliggenhed 'benyttelse ' 'areal m ' fordelingstal 15 Tornebakken 39 udhus (A)v (B) (C) 1 stuen sal 32 ialt 96 1 TE 16 Tornebakken.4.1. udhus (A) (B) ' (C) stuen ' sal.31 ialt 93 1 l 17 Tornebakken 43 udhus (A) (B) (C) stuen sal 31 " _! ialt Tornebakken 45 udhus (A) (B) (C) stuen sal 32 \4 ialt Foranstående erklæring og fortegnelse begæres i medfør af boligministeriets lovbekendtgørelse af 10. august 1982, 10, stk. 1, nr. 1 noteret på matr.nr. 2Tfa. Vejlby By, Ellevang,- idet' undertegnede erklærer,; at. bebyggelserne er opført og projekteret i henhold til byggetilladelse af 8. juni 1984, journal nr Dato: 6. februar 1986 Som ejer af matr.nr. 2Tfa: BYGGEFIRMAET ÅRHUS NORD ApS René Hueg (sign.) Det attesteres: at de i fortegnelsen indeholdte oplysninger for så vidt angår ejerlejlighedernes numre og beliggenhed er korrekte. at de angivne arealer for ejerlejlighederne benævnt ved numrene 1-6 og er i overensstemmelse med den af mig foretagne opmåling

4 at de angivne arealer for ejerlejlighederne er i overensstemmelse med såvel projektet som byggetilladelse. Endelig arealfortegnelse og kort vil blive fremsendt når bebyggelsen er opført. Århus, den 4. februar 1986 L. Viinholt-Nielsen (sign.) landinspektør, ẇ...,? /. n<? i 986

5 \00 ' Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Ho rvx 1 9 Nr, Si' lyji.-'-r. RKE stisr f^j^- ING AF ; tot-apparat /^ ihmø^mm tut Advokat (L) /. Søndergade Århus C Tlf Leif Bork T I L L Æ G til Normalvedtægter for ejerlejligheder for Ejerforeningen Tornebakken Ejerforeningens navn er Tornebakken og dens hjemsted er Århus 2. Formål. Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som e jerlejlighedsejer, så vel udadtil som i det indbyrdes forhold. Enhver lejlighedsejer er pligtigt at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende lej lighed skal stedse være samhørende. 3. Generalforsamling. Hvert år i januar måned afholdes ordinær generalforsamling. Generalfor samlingen er ejerforeningens øverste myndighed, jfr. normalvedtægten 1-5. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf en vælges til for-

6 \ s side 2 mand. Der vælges ingen næstformand eller suppleanter. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed indtil den nærmest følgende generalforsamling. Beslutning træffes ved simpel stem--. meflerhed. løvrigt gælder reglerne i normalvedtægten 6-8. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsregnskab for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor. 3. Valg af bestyrelse. ^^ 4. Valg af administrator for det kommende år. ^^ 5. Valg af revisor. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1.2 ejere finder anledning hertil. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skrivelse med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse skal angive sted og tid for general for s au. I in g samt dag s o r d '.-_ >.. forslag, ccr stilles på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling, må være angivet senest 4 uger før generalforsamlingen. ^fc Alle medlemmer har én stemme, og stemmeretten kan udøves af ægtefællen, eller af en myndig person, der er meddelt skriftlig fuldmagt dertil. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning. I en af generalforsamlingen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af alle tilstedeværende stemmeberettigede. Protokollen er til enhver tid gyldigt bevis for, hvad der er passeret.

7 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side 3 4. Administrator. Til at forestå den daglige drift vælger generalforsamlingen hvert år en administrator, som i videst muligt omfang ligeledes bør være bestyrelsesformanden. Ejerforeningen tegnes af administratoren i forbindelse med en af bestyrelsesmedlemmerne. Det påhviler administrator at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlig forsikringer, renholdelse, vedligholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævet. Administatorens honorar, herunder honorar for udarbejdelse af regnskab over fordeling af fællesudgifter m.v., og administration af foreningen af holdes som 'fællesudgift. Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling i henhold til et af bestyrelsen forelagt budget fastsat a'conto beløb til afholdelse af fællesudgifter og a'conto bidrag til fællesforsyningsledninger. Beløbet indbetales kvartalsvis eller måneds v is efter generalforsamlingens bestemmelser. Opgørelse over fællesudgifter ved ejendommens drift forelægges ved den årlige generalforsamling. Det enhver lejlighedsejer evt. påhvilende res bidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afhol delse, respektiv 8 dage efter, at meddelelse om det på general forsamli gen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hver lejlighedsejer. 5. Regnskabet - revision. Regnskabsåret er kalenderåret. Normalvedtægten gælder i det omfang, hvori den ikke er fraveget ved nærværende bestemmelser. Administrator fører forsvarlig regnskab over de daglige posteringer,

8 side 4 og regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, valgt for ét år ad gangen. I forbindelse med revision har revisor pligt til at undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til alle ejerforeningens bøger og bilag og kan fordre enhver oplysning, han måtte ønske. -, r 6. Fælles installationer m.v.. Enhver lejlighedsejer er pligtigt at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lign. mindre anlæg og betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne, for så vidt et flertal efter fordelings^ tal stemmer for sådanne anlægs gennemførelse. Enhver lejlignedsejer er berettiget at udøve sin medbestemmelseret til de fællesejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretninger på hensynsfuld måde. 7. Vedligeholdelse. Den fælles vedligeholdelse omfattende fælles grønne områder, veje, for tov, parkeringsplader samt fælles udhusbygning (målerskabe ), fælles rør, hovedledninger m.v., vedligeholdes af ejerforeningen. Hver enkelt lejlighedsejer har pligt til selv at vedligeholde sin bygnin^k del udvendig som indvendig, og ingen af de øvrige lejlighedsejere skal deltage i en vedligeholdelse af andre bygninger end fællesbygningen, placeret i grønt område. Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ eller murværk udover de allerede angivne farver, uden efter forud indhentet tilladelse fra administrator og i overensstemmelse med dennes direktiver. Den indvendige vedligeholdelse påhviler ejeren af den nævnte lejlighed, og omfatter al vedligeholdelse, herunder fornyelse af gulve, træværk, elektriske installationer, kloak, vandledninger m.v.. De enkelte ejere har pligt til at holde bygningerne i sømmelig pæn stand og er pligtig til at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen

9 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side 5 om fornøden vedligeholdelse og istandsætning indenfor, den af bestyrelsen angivne frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende bygning i stand for ejerens regning, om fornødent til fyldelstgørelse i foreningens panteret. En sådan beslutnng kræver dog fuldstændig enighed i bestyrelsen. 8. Forsyningsanlæg. Forsyningsanlæg, der drives for fælles regning, administreres af ejerforeningen, og hver lejlighedsejer indbetaler a'conto et af bestyrelsen fastsat beløb. Udgifterne fordeles ikke efter. fordelingstal men efter almindelige principper i udlejningsejendomme.. Såfremt der måtte opstå skader/brud på -forsyningsledninger, har ejerforeningen til enhver tid ret til at efter reparere disse ledninger, uagtet, at de er placeret indenfor den enkelte ejerlejligheds eksklusive jordareal, mod at retablere efter sig. 9. En ejerlejligheds omfang. En ejerlejlighedsejer vedligeholder selv det areal, herunder bygning og for- og baghave, som angivet på vedhæftet rids, udarbejdet af landinspektør Viinholt, og således som dette er beskrevet i anmeldelse til tinglysning, og dermed fulgte kort over den pågældende ejerlejlighed. Enhver lejlighedsejer har nøjagtig samme rettigheder som over et normalt rækkehus og må foretage sædvanlig rådighed over boligen, dog må udlejning af enkelt værelser ikke få karakter af klublejligheder, ej heller må der indrettes liberalt erhverv,hvortil der kræves kundetilgang, damefrisør og lign., uden bestyrelsens godkendelse. Lejlighedsejeren har Ijgeledes ret til at foretage ombygninger, ti bygninger og lign., som denne måtte ønske, blot ikke således at stilen ændres og lejlighedsejeren er pligtig til at indhente byg-

10 side 6 ningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet og tilstille administrator kopi af byggetilladelsen og bygningsat test samt en tegning. Den enekelte lejlighedsejer kan dog ikke disponere oer mere end en forholdsmæssig andel af friarealet, således at denne alene kan foretage tilbygninger, svarende til 1/38 af den max. bebyggelsesgrad. Tilladelse meddeles yderligere under den forudsætning, at lejlighedsejeren er ansvarlig for skade, som måtte være en følge af, at evt. installationer overbelaster de eksisterende forsyningskanaler og afløbsinstallationer, samt at dette senere.måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningsledninger. Ud over den eksklusive brugsret over bygning og pr ydha ve, omfatter lejlighedsejerens ret ligeledes en andel af fællesareal e r n e, det være sig det øvrige grønne onrade p a ;T; b I. r. n ry 2.1 dq samt den fælles legeplads. Den af landinspektør Viinholt angivne eksklusive brugsret af fælles arealet skal stedse vedligeholdes som prydhave, og arealet foran lejlighederne må ingen sinde anvendes som oplagsplads eller lignende. Administrator har samme påtaleret som ved ligeholdelse af selve bygningen. Denne eksklusive brugsret begæres tinglyst i ejendommens blad i tingbogen som servitutstiftende for en periode af lo år. 10. Foreningens panteret. Nærværende deklaration og tillæg til vedtægter vil være tillige at tinglyse pantstiftende på ejerlejligheder nr.l - 38 af matr.nr. 21 dq, vejlby Ellevang by, og dertil hørende andel af fælles rettigheder for et beløb på kr ,-, til sikkerhed for foreningens krav på den til enhver tid værende ejer af den

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side Ændring af fordelingstal. pågældende ejerlejlighed. Panteretten har ret forud for pantegæld til realkreditinstitutter i den udstrækning disse anerkende en sådan panteret. Panteretten respekterer deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsfor'andringer, ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og behæftelser i den udstrækning, de ikke anerkender panteretten. Panretten gælder for enhver gæld, som ejerforeningen har mod en nuværende og. tidligere ejer af ejerlejligheder. På begæring af en lejlighedsejer kan de for ejendommen fastsatte fordelingstal ændres, såfremt ejeren måtte foretage tilbygninger, og lignende, der gør en sådan ændring naturlig eller påkrævet. 12. Vedtægt sændringer. Ændirnger af de i normalvedtægten indeholdte bestemmelser og ar bestemmelserne i nærværende vedtægtsti H æ g, bortset fra ændringer, som efter retsordnens almindelige regler kræ ver enighed, herunder en vedtagelse om opløsning: af ejerforeningen, kan ske, men i normalvedtægtens majoritet, dog at ændringer inspektør Viinholt i den af land udarbejdede eksterne plan over havearealet kun kan foretages, såfremt loo% af stemmerne, både efter antal og fo delingstal stemmer herfor. «Normalvedtægten for ejerlejlighed iflg. Bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 er gældende i den. udstrækning, denne ikke er fraveget ved nærværende tillæg til normalvedtægten. 13. Værnet ing. Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fæl-

12 side 8 les rettigheder og forpligtelser. Retten i Århus skal være værneting for tvister i ejerlejlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen af lejlighedsejerne. 14. Tinglysning. Nærværende dokument begæres lyst som pant stift ende servitut på e- jerlejlighed nr matr.nr. 21 d_g, Vejlby by, Ellevang, som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration. Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning lån til realkreditinstitutter, som er anerkendt af staten med statutmæssige forpligtelser og til forhøjet rente. Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver lejli; hedsejer. Med hensyn til de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, retti; heder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. 15. Medlemsskab. Enhver nuværende og fremtidig ejer af en ejerlejlighed på matr.nr. 21 d_ Vejlby by, Ellevang er pligtig til at være medlem af ejerforeningen. Såfremt matr.nr. 21 d_^ Vejlby by, Ellevang opdeles i flere parceller, er man pligtig til at være medlem af en og samme ejerforening, dog tidligst når den enkelte parcel er fuldt udbygget. t Hvert enkelt medlem får udleveret et indbetalingskort på en af Ejerforeningen Tornebakken oprettet konto nr i Andelsbanken A/S, Risskov afd., hvorpå ejerlejlighedens a'conto bidrag til fællesudgifter for tiden er ansat til kr. 250 pr. måned og

13 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) side 9 a'conto varmebidrag for tiden anslået til kr. 300 pr. måned. Nyt indbetalingskort udleveres en gang årligt hver d. 1. januar Århus, den 17/ Som ejere af ejerlejlighed nr matr.nr. 21 d Vejlby by, Ellevang : Endelig skødehaver For YNF 1418 ApS For Byggeselskabet Århus Nord ApS Mogens Thomsen René Hueg Bygøuelsk^et Århus Nord ApS Århus N Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: elev kontormedb^fælp 8310 Tranbjerg J Århus C. SK 00 B. USEPM d(å s&m AJ A /torf.?w^? "M /un STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT HEb AFVlWUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT T 13J872 tø (J. 0 USJ.

14 / 4 INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN 1 ÅRHUS n f> r. 4 f^ yiJ LYST j ^ T B AKT:NR åfj /wv. - fito 5*)3 Legitimation forevist. Matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Ellevang. Anmelder: Advokat M / Leif Bork I Søndergade Århus C Tlf tillæg til Foranstående/normalvedtægt for ejerlejligheder begæres herved tinglyst på ejerlejlighederne Elievang. Aarhus, den T- marts Byggefirmaet Århus/^Nord' ApS 1-18 af matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering pa underskriverens myndighed: Sek Aarhus Aarhus

15 li Matr. nr. Stempel kr. 7 Akt: Skab nr. Matr. nr. ^1 dg 0g 21 fa, 'OQ (udfyldes af dommerkontoret) /kj fio ^3 Vejlby By, i^lleirang. Købers/Kreditors bopæl Gade og hus nr. Anmelder: Århus kommune Juridisk-teknisk kontor Stempelfri. Tinglysningsafg. 400 kr. Meddelelse om vejudlæg. Efter iagttagelse af reglerne i Lov om private fællesveje (lov nr, 288 af 7. juni 1972 o.s.) har Århus kommune som vejmyndighed godkendt vejudlæg over matr. nr. 21 åg og 21 fa, Mejlby By, Bilevang, således som vist på vedhæftede vej plan i mål ±t%(>» dateret 24. oktober Vejudlægget skal respekteres af ejendommens ejere, brugere, panthavere og andre rettighedshavere, uanset hvornår disaes rettigheder er erhvervet, jfr. nævnte lovs 34, stk. 3. Under henvisning til privatvejslovens 34, stk. 4, begæres foranstående tinglyst på ovennævnte ejendom, idet bemærkes, at kommunens beslutning i overensstemmelse med lovens 34, stk. 1, har været offentligt bekendtgjort, og at der ikke ved klagefristens udløb var fremkommet klager mod vejudlægget. _ ÅRHUS BYRÅD, den 1* HK W5 INDFØRT S DAGBOGEN FOR RF.7TEN I ÅRHUS P. b. V " B LYST &2& AKT: NR TftcrkiW Si:nco3cr» x i G3^ *- - G p, i^*a. \ 1 U 4vvl Ola? P. Christensen ^fares Knudsen

16 & -< JO 32 At j^nne kort-genpart er nøjagtig genpart af det oric^le kort vedrørende ejendommen(e) «2. ' attesteres herved, drfrus C d 24. o/rfober Justitsministeriets genpartkai ker læi red. Til kor'.. V S 5 «: il 3$ 1 11 'X u 3:! (V is- N»S J.OO rr? 3.50 m br..*// X A No I > 7? c/) \ NI S ^ ^ > 3 J.ØO O 777 år. s/-/ "4."^* "\ N $ S r* Ni N *

17 ^FADVODAN Stempel: Retsafg lait Ejerlav: Vejlby by, Ellevang Matr.nr.: 21 fa Ejerlejlighed nr. 2 Gade og hus nr.: Tornebakken Risskov J Akt: skab nr. VILLUMSEN OG NÆSER Møderet for Højesteret Østergade 4 Postboks Århus C Hf Giro Fax Indehavere: KARL VILLUMSEN ULRIK NÆSER Juridisk Medarbejder Thorkild Glavind kv/st advokat (H) advokat (H) advokat Erklæring om ejendommens anvendelse. Ejendommen er udelukkende til helårs, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. BETINGET SKØDE Underskrevne Tina Gretha Christensen & Erik Christensen Tornebakken Risskov sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne Lene Nielsen Vårkjærvej Viby J.

18 «*. * «* den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejlighed nr. 2 i ejendommen matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Ellevang, beliggende Tornebakken 13, 8240 Risskov. Ejerlejlighedens areal er 93 m 2, og ejerlejlighedens fordelingstal er opgivet til 1:18. For overdragelsen er iøvrigt aftalt følgende vilkår: S 1. Ejerlejligheden overdrages således som den er og forefindes og af køberen besigtiget med de til ejerlejligheden hørende bygninger og bygningsdele med mur- og nagelfast tilbehør, faste lampesteder, badeværelsesudstyr, herunder lamper, spejle, hylder samt komfur, emhætte, køle-/fryseskab, vaskemaskine og tørretumbler. Overdragelsen omfatter tillige den til ejerlejligheden hørende anpart i grund og de på denne værende fælles bygninger og bygningsdele med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, eventuelt fælles tilbehør, herunder varmeanlæg med fjernvarme, antenneanlæg og alle slags ledninger og installationer, alle hegn, træer, planter og iøvrigt alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, 2. Ejerlejligheden overdrages iøvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt sælgerne, i hvilken forbindelse det bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter på hovedejendommen: Lokalplan nr dokument om bebyggelse, benyttelse m.v dokument om grundejerforening m.v. (suppl. af lokalplan nr. 125).

19 - 3 - Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) meddelelse om vejudlæg Vedtægter for ejerforeningen. Lyst pantstiftende for kr ,00. løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 3. Overtagelsesdagen er aftalt til den 15. -juli 1997, fra hvilken dato ejerlejligheden henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende. Risikoen for brandskade overgår dog til køber allerede fra købsaftalens underskrift, således at køber er berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler mod forinden at opfylde nærværende handel. Ejendommen er brandforsikret i Topdanmark under police nr. P Sælgerne vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil overtagelsesdagen. 4. Med overtagelsesdagen den 15. juli 1997 som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over alle ejerlejlighedens indtægter og udgifter samt over alle ejendommens fælles indtægter og udgifter, hvis saldo berigtiges kontant. Ejerlejligheden bidrager til fællesudgifter i forhold til fordelingstallet. Eventuelle indestående beløb på ejerforeningens grundfond tilfalder køber uden vederlag. Ejerlejlighedens acontobidrag til fællesudgifter udgør for tiden kr ,00 årligt og til dækning af varmebidrag kr ,00 årligt, der indbetales til ejerforeningen efter nærmere anvisning.

20 - 4 - Fællesudgifter refunderes alene i henhold til a conto betalingerne for indeværende år. Efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende tidligere regnskabsår, påhviler/respektivt tilkommer sælgerne og for indeværende regnskabsår køber. Varmeudgifter refunderes efter den enkelte ejerforenings gældende regler. Køber er ansvarlig for, at alle terminsydelser samt ejendomsskatter, der forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, uanset om opkrævning måtte være fremsendt. Sælgerne drager omsorg for aflæsning af forbrugsmålere pr. overtagelsesdagen. 5 Købesummen for den overdragne ejerlejlighed er aftalt til kr ,00, skriver kroner ottehundredeogfemtisyvtusinde 00/100, hvilken købesum berigtiges på følgende måde: Sælgerne optager størst muligt 30 årigt ejerskiftelån som obligationslån til rente 7% p.a. i Danske Kredit Realkreditaktieselskab stort kr ,00 Kontant er deponeret hos EDC Mæglerne Nordbyens EjendomsCenter kr ,00 Senest 14. juli 1997 deponeres hos Den Danske Bank, Stjernepladsen, 8200 Århus N. kr ,00 Købesum ialt kr ,00 6. Endeligt skøde gives og tages, når købesummen er opfyldt som ovenfor anført.

21 "SU* Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sælgerne giver ved sin underskrift advokat Karl Villumsen og/eller advokat Ulrik Næser, Østergade 4, 8000 Århus C, fuldmagt til at udstede endelig skødepåtegning til køberen. 7. Sælgerne oplyser: at der sælgerne bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen, at der sælgerne bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedr. ejendommen, at sælgerne ikke har begæret ejerlejligheden omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælgerne bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højst sælgernes ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, at der sælgerne bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Sælgerne bekendt er der ikke udført arbejde eller afsagt kendelser, eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. at de på ejendommen værende bygninger med installationer sælgerne bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af Bygningsregle-

22 % ^ mentet for småhuse, kan ikke forventes dokumenteret i form af ibrugtagningstilladelse. at at at medfølgende tilbehør samt løsøre er gældfrit og afleveres i hel og brugbar stand på dispositions-/overtagelsesdagen, der for ejerlejligheden ikke består restancer af nogen art til ejerforeningen, der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære fremtidige ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære engangsbetalinger. Det er aftalt, at såfremt det inden 14 dage efter nøgleudleveringen måtte vise sig, at der er punkterede termoruder i ejerlejligheden, kan køber forlange at disse udskiftes for sælgernes regning og initiativ. 8. Køberen indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægt for ejerforeningen tinglyst den 13. marts Ejerforeningens nuværende gæld til gade, kloak m.v. andrager kr. 0,00. Gæld der afvikles gennem forbrug betales af køber fra skæringsdagen. 9. Omkostningerne i forbindelse med stempling og tinglysning af nærværende skøde betales af parterne med halvdelen til hver. Hver part betaler omkostninger til egen advokat. Køberen alene betaler omkostningerne i forbindelse med berigtigelse af gældsovertagelsen.

23 - 7 - Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sælgerne betaler omkostningerne ved optagelse og tinglysning af ejerskiftelån samt mæglersalær. 10. Køber bekræfter forud for afgivelse af købstilbuddet at have modtaget kopi af tilstandsrapport på ejendommen udarbejdet den 24/ af Just Consult, Ingerslevs Plads 2, 8000 Århus C, samt at have modtaget oplysning om ejerskifteforsikring udarbejdet den 3/ af Alm. Brand Århus. Køber bekræfter at være gjort bekendt med: at at at at at køber ikke overfor sælgerne vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld, ligesom køber ikke overfor sælgerne kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Dette gælder også mangler opstået efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten, køber i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten, overfor den bygningssagkyndige kan fremsætte krav om skadeserstatning, dog senest 5 år fra overtagelsesdagen og 6 år fra rapportens datering, den bygningskyndige skal være omfattet af en ansvarsforsikring, modtagelse af tilstandsrapporten ikke er til hinder for, at køber efterfølgende overfor sælgerne kan påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, herunder i form af ulovlige bygningsindretninger, i det omfang køber ikke allerede er oplyst om disse forhold, modtagelsen af rapporten ikke er til hinder for, at køber efterfølgende overfor sælgerne kan påberåbe sig en mangel, hvis sælgerne - f.eks. i købsaftalen - har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Itøber har fået afslag i prisen på kr ,00 som kompensation Eor 2 defekte døre, hul i væggen i sovevelset samt punkt 4.4, 13.1 og 13.2 i tilstandsrapporten. * * **

24 Underskrifterne dækker tillige stempelerklæringen på skødets forside. ^^^ Sf^St?.^ ^^w.^?- -54*8,2 Århus, den Som køber: Lene Nielsen Århus, den. Som sælgere: 'T" "^r Tina Gretha Christensen &4, cu^u^ Erik Christensen Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens/ernes myndighed f.s.v. angår sælgerne: Navn: M*Wvr^ *W*n Navn: -tøu^ Tvtivilcjt^ Stilling:S^txW*^ Stilling: txxyt=<wx~duur Bopæl: a<z>»co KQJWSSc^cxcb 2.fy5-^ ', Bopæl: ZEux/Upi/tJ ^,^'

25 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) efud8tødt- -1.juai966. ^endornmenerveo^^s^ pt1.)anuv190,? mtfft ejendomsværdi under løbe nr. &3lo2-f sfitodes: EjerKtomsvænfl "7 So ^Co ** Ejendommen udgår ikke en landbrugsejendom og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. SKATTEFORVALTNINGEN I ÅRHUS, den 2 2 JU LI 1997 M. Nielsen

26 ENDELIGT SKØDE Efter at bestemmelserne i foranstående betingede skødes 6 er opfyldt meddeler undertegnede herved Lene Nielsen endeligt skøde på ejerlejlighed nr. 2 i ejendommen matr.nr. 21 fa, Vejlby by, Ellevang, beliggende Tornebakken 13, 8240 Risskov, alt på de i det betingede skøde anførte vilkår. Århus, den 2M juli 1997 Ifølge fuldmagt: Til \v_itxerlighed ^m underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskrive] Navn: Stilling: Bopæl: tasanne Thomsen Navn: Sekretær Stilling Advokatfirmaet Villumsen & Næser Østergade 4, 8000 Århus C Bopæl: éémen / Sekretær v/ Advokatfirmaet Villumsen & Næser Østergade 4, 8000 Århus C

27 Side: 11 * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: AO Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 21 FA Ejerlej. 2, Vejlby By, Elievang Ejendomsejer: Lene Nielsen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Århus den Gerd Sinding

28 Retsafgift og stempelafgift, i alt: kr. 700,00 jf. nedennævnte stempelpåtegning Side Ejerlav: Elievang, Vejlby Matr.nr.: 21 FA Ejerlejlighedsnr.: 0015 Gade og husnr.: Tornebakken 3 9 Akt: A^lskabSe^ nr.^hiq (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: Navn: Djurslands Bank A/S Adr.: Tingvej 3 Tlf.nr.: 8543 Hornslet Pålydende, nyt lån.-kr Evt. forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. 4U.0/0,^1 - Restgæld/Indfrielsessum, indfriede lån... kr ,64 - Omkostninger, indfriede lån ^... kr ,08 - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. 2.//U,y4 Stempelpligtigt beløb \ - kr ,07 Jf. stempellovens par. 62, stk. 1, nr. 3. Der er ved opgørelsen anvendt: nominelle værdier YY kursværdier P A N T E B R E V Obligationslån - annuitetslån PANTEBREVET ER UOVERDRAGELIGT Debitors navn og bopæl: Sygepiejerske Jette Enghild H.C.Lumbyes Vej Århus C erkender herved at skylde Kreditors Danske Kredit Realkreditaktieselskab navn og bopæl: Holmens Kanal København K Lånets størrelse: Hovedstol kr ,00 Rente- og be- Af den til enhver tid værende pantegæld (lånet) betales en talingsvilkår: årlig rente på 8,0000 %. Renten betales kvartalsvis bagud. NB! Bopælsforandring skal meddeles kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, side 9, punkt 9 a, fortsættes A

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere