På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål."

Transkript

1 Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august Landstingets udvalg til revision af Landskassens Regnskab (Revisionsudvalget) har i et brev af 17. august 2007 stillet en række spørgsmål til landsstyret. På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Notatet følger brevets dispositioner. I det følgende er Revisionsudvalgets brev gentaget og i umiddelbar forlængelse af hvert af spørgsmålene er landsstyrets bemærkninger anført. 1. Gennemgang af revisionsprotokollaterne. 1 - A: Landsstyrets bemærkninger til revisionsprotokollatet af 19. januar Ad 3. Overordnede bemærkninger: Vedr. pkt. 3.2: Feriefrirejser, side 800 Revisorne skriver bl.a.: Der er efter vores opfattelse ikke hjemmel til, at en feriefrirejse kan omfatte betaling af hotelovernatning, billeje eller leje af sommerhus o.l. Landsstyret svarer, at det er enigt med revisionen på det punkt, og at Personaledirektoratet er af den opfattelse, at cirkulæret er formuleret klart på dette punkt. Landsstyret skriver videre, at der efter Personaledirektoratets opfattelse umiddelbart ikke er behov for at ændre cirkulæret. Personaledirektoratet ville i stedet udsende en skrivelse til direktoraterne, hvor reglerne i cirkulæret på ny beskrives, herunder særligt feriefrirejsens omfang samt muligheden for vidererejse i de tilfælde, hvor billetten er udstedt som en samlet rejse. Udvalget vil gerne vide om Personaledirektoratet har rundsendt den omtalte skrivelse til direktoraterne. Udvalget mener, at cirkulæret må have været uklart formuleret siden der er usikkerhed omkring fortolkningen af det. Udvalget efterlyser Landsstyrets kommentarer til ovennævnte og svar på, hvordan Landsstyret vil sikre sig, at administrationen kan ske korrekt med hensyn til opgørelse og indberetning af feriefrirejser. De ansatte har krav på at vide, hvad man forstår ved en frirejse og hvad der reelt indberettes om en sådan rejse. Personaledirektoratet oplyser, at det med beklagelse må meddele, at der endnu ikke er rundsendt en skrivelse til direktoraterne, hvor reglerne i feriefrirejse cirkulæret er

2 beskrevet. Dette vil blive gjort snarest muligt, og der vil blive tilstillet Revisionsudvalget en kopi af skrivelsen. Personaledirektoratet fastholder, at cirkulæret er klart formuleret, jf. 5 stk. 7, hvoraf det direkte fremgår af ordlyden, at der ikke er hjemmel til at afholde udgifter til andre arrangementer så som sommerhus, billeje etc. som en del af feriefrirejsen. Personaledirektoratet forventer, at den skrivelse, som direktoratet snarest vil foranledige rundsendt til samtlige direktorater vil fjerne enhver tvivl om forståelse af omfanget af feriefrirejsen. Herudover vil det blive præciseret, at rejseplanen skal godkendes af direktoraterne ved bestilling af en feriefrirejse som kontrol af, at feriefrirejsen kun omfatter den direkte udgift til rejsen (fly eller båd) og evt. charter, jf. 5 stk. 1 og 7. Ad 6. Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen, side 804: Vedr. pkt Enheder med kritiske bemærkninger og 6.1.2: Enheder med flere kritiske bemærkninger, s. 805: Ifølge revisionen har der været problemer med varetagelsen af bogholderiet i visse institutioner. Landsstyret skriver i sin besvarelse at: Hvis der ikke sker mærkbar forbedring i de pågældende institutioner vil direktoratet eventuelt sætte institutionerne under direktoratets administration eller foretage tilsvarende administrative foranstaltning. Udvalget vil gerne have oplyst status for Landsstyrets eventuelle foranstaltninger i denne sag. Familiedirektoratet oplyser følgende: Gertrud Rask Minde Der har været problemer med besættelse af kontorfuldmægtigstillingen. Institutionen får for tiden hjælp fra en tidligere medarbejder til fx afstemninger Qiviarfimmi Bogføringen af Qiviarfimmi varetages på nuværende tidspunkt af Qasapermiut Uiluiit På grund af manglende tilgang af døve til elevhjemmet Uiluiit, er institutionen midlertidig lukket og alt regnskab m.v. er ved at blive gennemgået i Familiedirektoratets regnskabsafdeling. Ad 8. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, side 806: Vedr. pkt : Enheder med kritiske bemærkninger: Vedr. pkt : - Pilersuiffik, s. 807 og Vedr. pkt : - Sprogcenteret, s. 807 Revisorne skriver bl.a., at det samlet set var deres konklusion, at direktoratets ledelse bør sikre, at de nævnte forhold for Inerisaavik/Pilersuiffik og Sprogcenteret bringes i Side 2

3 orden/afklares, og at enhederne fremadrettet overholder de vedtagne forretningsgange og interne kontroller. Med hensyn til Inerisaavik/Pilersuiffik mener Udvalget, at det må være på sin plads, at en institution, der får 50 mio. kr. i tilskud, må kunne styre sin administration på en forsvarlig måde. Udvalget vil derfor gerne have status på institutionernes varetagelse af deres administration. Med hensyn til Sprogcenteret vil Udvalget også gerne have oplyst, hvor mange penge det drejer sig om, og hvorvidt det mistede beløb er anmeldt af hensyn til forsikringen. På baggrund af revisionens bemærkninger, er de kritiserede procedurer på Inerisaavik/Pilersuiffik ændret og der er strammet op på de daglige forretningsgange i overensstemmelse med revisionens anbefalinger. Med hensyn til bortkommen bærbar PC ved Sprogcenteret udgjorde værdien kr ,00. Der er ikke foretaget forsikringsanmeldelse, da der ikke skal anmeldes skader under kr ,00. Ad 10. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, side 808: Vedr. pkt : - Enheder med kritiske bemærkninger: Vedr. pkt : - Perorsaanermik Ilinniarfik, side 808: Revisionen skriver, at der ved revisionsbesøget på Perorsaanermik Ilinniarfik konstateredes blandt andet, at rektor og souschef har vikarieret for en suspenderet faglærer, og at vikartimerne er udbetalt som overarbejde. Efter revisionens opfattelse er det tvivlsomt, om ansættelsesforholdene for de pågældende giver mulighed for at aflønne vikartimer som overarbejde. Landsstyret skriver hertil, at Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på baggrund af revisionens bemærkning har bedt om fremsendelse af en kopi af nævnte lokalaftale inklusiv referencer til de parter, der har indgået og godkendt den pågældende aftale, samt det hjemmelsgrundlag, som aftalen henviser til. Landsstyret skriver endvidere, at direktoratet endnu ikke havde modtaget materialet. Revisionsudvalget skal anmode Landsstyret om at fremsende kopi af det nævnte materiale. Udvalget vil også anmode Landsstyret om at redegøre for status på problematikken og om hvad der skal ske herefter. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har oplyst, at for så vidt angår rektor beror udbetalingen af overtimer for at have vikarieret for en suspenderet faglærer på en fejl og Perorsaanermik Ilinniarfik har foranlediget de udbetalte overtimer tilbagetrukket i lønudbetalingen for maj måned Side 3

4 Med hensyn til souschefen er udbetaling af overtimer udbetalt efter aftale med rektor, idet souschefen havde opfyldt sine normtimer. Merarbejdet burde dog have været sagsbehandlet efter reglerne for engangsvederlag, hvilket Perorsaanermik Ilinniarfik har taget til efterretning. Vedr. pkt : - Sanaartornermik Ilinniarfik, side 809: Revisor skriver, at der ved revisionsbesøget på Sanaartornermik Ilinniarfik kunne blandt andet konstateres, at enhedens tolk har boet vakant i en af enhedens boliger i en periode på to år fra , og at vedkommende først søger om og opnår en personalebolig i 2005, uagtet at vedkommende ikke har en stilling med tilknyttet ret til personalebolig. Efter revisorernes opfattelse var det overvejende sandsynligt at den pågældende bolig skal betragtes som fri bolig, og bør indberettes til skattemyndighederne som sådan. Enheden havde endvidere ikke indberettet feriefrirejse og fri bil for 2005 til skattemyndighederne. Landsstyrets bemærkninger til dette er, at Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse har oplyst, at skolen snarest forventede at indgå aftale med tolken om betaling af husleje for perioden Herudover er der sket indberetningen af feriefrirejse og fri bil for 2005 og Revisionsudvalget undrer sig over det skete, og ønsker at få oplyst, hvorfor man - herunder revisorerne - først nu har fundet ud af det. Udvalget vil gerne have oplyst, med hvilket hjemmelsgrundlag man har tildelt medarbejderen vakantbolig, uagtet at vedkommende ikke har en stilling med tilknyttet ret til personalebolig. Udvalget mener, at det er noget uacceptabelt rod og udbeder Landsstyret om status på sagen. Udvalget vil også gerne vide, om den forventede aftale er indgået. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse har indhentet de ønskede oplysninger på skolen, som i sit svar angiver at skolen i tilfælde af, at den aktuelle stilling skulle opslås i dag, ville opslå den med tjenestebolig til stillingen. Endvidere oplyser skolen, at da det akutte behov opstod i 2003, blev situationen løst af skolens samlede ledelse ved, at den pågældende medarbejder, som havde været ansat ved skolen siden 1986, fik tildelt en vakantbolig. Dette fremgår ikke tydeligt af Revisionens tidligere rapport, men er hermed præciseret. Medarbejderens arbejdsopgaver er siden ansættelsen i 1986 gradvist blevet udvidet og stillingen hun de senere år har udfyldt er blevet af ganske stor betydning for skolens og især kollegiets drift. Skolen anså det for naturligt af fastholdelsesgrunde, at stillingen blev berettiget til en tjenestebolig, da behovet opstod i Endelig oplyser skolen, at aftale om betaling af boligafgift for perioden 15. juni juli 2005 blev indgået den 7. marts Betaling startede straks i marts 2007 og skolen har den 26. august kontrolleret, at den stadig pågår. Side 4

5 1 B: Landsstyrets bemærkninger til revisionsprotokollatet af 1. maj Vedr. pkt. 6.2: - Anlægsprojekter på miljøområdet, side 816 Revisorerne skriver: I vores protokollat af 18. januar 2006 har vi bemærket, at der henstår en række uforbrugte midler i anlægs- og renoveringsfonden til projekter på miljøområdet. I anlægs- og renoveringsfonden henstår fortsat blandt andet 18,5 mio. kr. til tilskud til affaldsbortskaffelse, herunder til et forbrændingsanlæg i Tasiilaq. Der er ikke sket forbrug i Ifølge det oplyste arbejder direktoratet fortsat på en afklaring af, hvorvidt projekterne skal igangsættes eller beløbene skal tilbageføres til landskassen. Afklaringen, som er et led i en større affaldshandlingsplan, forventes at ske i løbet af Revisionsudvalget mener, at der er afsat midler til formålet siden 2003, og der er nu gået flere år, hvor midlerne ikke er blevet anvendt. Udvalget vil gerne have svar på, hvorfor det endnu ikke er sket. Udover Landsstyrets besvarelse af det i revisionsprotokollatet anførte, vil Udvalget gerne have oplyst status i denne sag i relation til FFL2008. Udvalget mener, at der er behov for et forbrændingsanlæg i Tasiilaq, og kan ikke forstå nedprioriteringen af dette. Revisionsudvalget vil gerne have svar på dette, samt få oplyst hvilke konsekvenser, der vil komme af denne situation. Det er korrekt, at der igennem længere tid har stået en del tilskudsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden til affaldsbortskaffelse, herunder til et forbrændingsanlæg i Tasiilaq. Årsagen til, at de pågældende projekter ikke er igangsat, er bl.a., at Direktoratet for Miljø og Natur i lang tid afventede færdiggørelsen samt den politiske behandling af et udredningsarbejde vedrørende transport og behandling af forbrændingsegnet affald. Det var meningen, at anlægsprojekt skulle have været behandlet af landsstyret i oktober Dette skete imidlertid ikke, fordi forbrændingsløsninger indgår som delmål 5 i den kommende affaldshandlingsplan, som på daværende tidspunkt endnu ikke var færdig. Det blev derfor besluttet, at det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis landsstyret behandlede den samlede affaldshandlingsplan under et. Landsstyret ville derved få et klart overblik over de samlede økonomiske konsekvenser for hele affaldsområdet frem for kun at behandle enkeltstående delelementer af planen. Landsstyret har efterfølgende besluttede, at den fremtidige affaldshåndtering bør fastlægges i de kommende storkommuner. Forinden er det landsstyrets opfattelse, at der bør gennemføres en debat om, hvorledes affaldsspørgsmålene kan løses på en økonomisk overkommelig måde, herunder om hvilke initiativer der skal tages og i hvilken takt. Af de af revisionen omtalte 18,5 mio. kr., der ved udgangen af 2006 henstod i Anlægsog Renoveringsfonden, er de 8,5 mio. kr. i foråret 2007 blevet tilbageført til Side 5

6 landskassen. Der henstår fortsat 10,0 mio. kr. i Anlægs- og Renoveringsfonden til 50% finansiering til forbrændingsanlæg/modtagestation i Tasiilaq. Landsstyret vil inden for den nærmeste fremtid vurdere følgende 3 muligheder: Om projektet skal igangsættes i løbet af Om igangsættelses af projektet bør/skal afvente kommunesammenlægningen. Om midlerne skal tilbageføres til landskassen, hvorefter midlerne eventuel kan indgå i finansieringen af miljøanlæg generelt. Herved vil anlægget i Tasiilaq kunne indgå i en helhedsvurdering af den samlede affaldshandlingsplan. Det kan oplyses, at landsstyret under EM2007 fremsætter et ændringsforslag til miljøforordningen for at bringe det lovgivningsmæssige grundlag for forbedring af affaldshåndteringen og bortskaffelsen, herunder lovhjemmel til udstedelse af en ny affaldsbekendtgørelse og kildesortering er på plads. Med dette initiativ gives overgangsudvalgene for de nye storkommuner mulighed for at indarbejde miljøforbedrende initiativer inden strukturreformen træder i kraft 1. januar Ad 8. Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Vedr. pkt. 8.1: Opfølgning på ESU Revisorerne anfører: Siden vores protokollat af 19. januar 2007 har direktoratet i samarbejde med ITleverandøren gennemgået årets bogføring og fået afklaret en lang række fejl, herunder ikke mindst fået bogføringen ajourført og afstemt i forhold til lånemodulet, ligesom terminsopkrævningerne for 2006 er udsendt. Endvidere er implementeret et system, der har til hensigt at eliminere fejlmuligheder i forholdet mellem lånemodul og bogføringen. Efter vores opfattelse er der en berettiget forventning om, at problemerne ved ESU-lånemodulet i høj grad er elimineret. Revisionsudvalget vil gerne have Landsstyrets svar på, om revisionens forventning om eliminering af problemerne i ESU-lånemodulet har været realistisk. Revisionsudvalget vil gerne have svar på spørgsmålet om, hvorvidt terminsopkrævningerne nu foretages rettidigt og i samme forbindelse have oplyst status på inddrivelsen af gæld. Terminsopkrævningerne sker normalt kun en gang om året pr 1. november. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer, at 2007 terminsopkrævningerne vil blive foretaget rettidigt. Der pågår stadig en tæt samarbejde mellem systemleverandøren til den nye lånemodul og Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og de fleste af de problemer, som systemet indeholdt i 2006, synes at være blevet elimineret. Med hensyn til status på inddrivelsen af gæld kan oplyses, at medarbejderne i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er ved at blive fortrolige med det nye lånemodul. Der er nu mulighed for at udskrive restancelister, rykkerlister m.v., der vil gøre det meget nemmere for medarbejderne at inddrive gæld. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer at arbejdsgange med hensyn til inddrivelse af gæld Side 6

7 implementeres fuldt ud i løbet af Uerholdelige fordringer sendes stadig til Skattedirektoratets incassoafdeling. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan oplyse, at der i maj 2007 er blevet udarbejdet en brugervejledning for Lånemodulets version 2.1 samt at der også i maj 2007 er udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse for lånesagsbehandling i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Begge forventes at gøre inddrivelsesarbejdet lettere. Ad 10. Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Vedr. pkt. 10.1: - Revision i årets løb, side 818 Revisorerne skriver bl.a.: Dog bemærkes det, at en række anlægsprojekter på lufthavnsområdet er afsluttet, og der bør snarest udarbejdes anlægsregnskaber herfor. Landsstyrets bemærkninger til revisionsprotokollatet er følgende: Der blev i efteråret 2006 afholdt møde mellem Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Mittarfeqarfiit. Det blev aftalt, at Mittarfeqarfiit skulle sørge for, at der blev aflagt regnskab for de afsluttede anlægsprojekter, og direktoratet forventede, at der inden udgangen af 2006 ville blive afleveret mellem 25 og 50 regnskaber til afslutning. Dette skete desværre ikke, og direktoratet har derfor rykket Mittarfeqarfiit. Revisionsudvalget finder situationen ganske utilfredsstillende. Udvalget vil gerne have oplysninger om, hvor mange gange der er rettet henvendelse til Mittarfeqarfiit. Der ønskes angivet tidspunkterne for disse henvendelser. Udvalget vil også gerne have oplyst, hvornår svar fra Mittarfeqarfiit forventes at foreligge. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har flere gange rettet henvendelse til Mittarfeqaarfiit. Den 17. maj 2006 sendte direktoratet retningslinjer for revision af byggeregnskaber til Mittarfeqarfiit. Den 13. juni 2006 forespurgte direktoratet til anlægsregnskaberne og der sendes rykker den 14. august 2006 og igen den 9. oktober Først pr. 25. januar 2007 blev de første 12 underskrevne anlægsregnskaber sendt til direktoratet. Efter at regnskaberne er godkendte er Mittarfeqarfiit blevet anmodet om at fremsende de resterende regnskaberne over deres afsluttede anlægsopgaver. Ad 11. Landskassens Årsregnskab Vedr. pkt. 11.1: Risikovurdering 819. Revisorerne har på side 819 i revisionsprotokollatet opstillet et skema over deres risikovurdering af regnskabsposterne og oplysningerne i Landskassens Regnskab. Blandt de elementer, der af revisorerne anses for at have høj risiko for væsentlige fejl, er posten Aktier m.v. Side 7

8 Revisionsudvalget vil gerne have Landsstyrets redegørelse for revisionens vurdering. Udvalget ser gerne en specifikation af denne post med angivelse af de enkelte selskabers navn og udviklingen i aktiernes værdi og afkast (udbytte) over tid. Posten Obligationer er angivet som en post uden kritiske bemærkninger. Udvalget vil dog gerne, ligesom for posten aktier, have en specificeret liste over obligationsporteføljen med angivelse af papirer og afkast i reale termer og med angivelse af kursudviklingen og udviklingen i den effektive rente. Vurderingen af om der er høj risiko for væsentlige fejl på en regnskabspost er ekstern revisors. Når revisoren mener, at der er høj risiko ved en post, bliver posten underkastet særlige kontroller, så revisoren kan føle sig overbevidst om, at posten er retvisende. Det er alene eksterne revisor, der foretager vurderingen om en post har en høj risiko. Aktier. De helt eller delvis hjemmestyreejede selskabers økonomiske udvikling, heraf aktiernes værdi samt udbytte, over de senest 5 år vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. Af landskassens årsregnskab 2006 bilag 1, note 9 side 153 fremgår hjemmestyrets aktieportefølje. Der er her gjort rede for ejerandelen i selskaberne i procent, anskaffelsesværdien primo 2006/ultimo 2006 samt den eventuelle ændring, der er foregået i regnskabsåret Til slut er angivet selskabernes indre værdi, altså værdien af de enkelte selskabs egenkapital multipliceret med hjemmestyrets ejerandel. Udviklingen i aktiernes indre værdi over de senest 5 år er angivet i tabel 1. Selskabernes økonomiske udvikling i det pågældende år, giver sig først til udtryk året efter i landskassens regnskab. Selskabernes udvikling i regnskabsåret 2006 vil derfor først kunne læses i landskassens årsregnskab Side 8

9 Tabel 1: Selskabernes udvikling i den indre værdi over de seneste 5 år. Selskab (1.000 kr.) KNI A/S Royal Greenland A/S Tele Greenland A/S Royal Arctic Line A/S Arctic Umiaq Line A/S NunaMinerals A/S A/S Boligselskabet INI Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S Great Greenland A/S Greenland Ressources A/S (ISCO) Nunatta Naqiterivia A/S Greenland Venture A/S NunaOil A/S Grønlandshavnens Ejendomme A/S Air Greenland A/S Grønlandsbanken A/S Udbyttebetalingen fra de helt eller delvist hjemmestyreejede selskaber varierer efter størrelsen af selskaberne. Når udbyttet skal fastsættes tages stilling til selskabernes finansielle gearing, herunder om det enkelte selskab har brug for at konsolidere sig. I finanslov 2007 hovedkonto er angivet de forventede indtægter til landskassen i form af udbyttebetalingen fra 2007 samt de 2 foregående år. Der er ligeledes udarbejdet et overslag over forventningen til udbyttebetalingen frem til Nedenstående tabel 2 angiver udbyttebetalingen fra de helt eller delvist hjemmestyreejede selskaber i perioden 2002 til Tabel 2: Udbyttebetaling over de seneste 5 år Selskab (1.000 kr.) KNI A/S (Pilersuisoq A/S) Tele Greenland A/S Royal Arctic Line A/S Arctic Umiaq Line A/S Nuuk Imeq A/S Great Greenland A/S Greenland Ressources A/S (ISCO) Grønlandsbanken A/S I alt Tabel 2 angiver de udbetalte udbytter til landskassen. Det skal dog understreges at tabellens årstal angiver regnskabsåret for den pågældende virksomhed. Udbyttebetalingen i 2002 bliver eksempelvis først udbetalt til landskassen i løbet af 1 Nuuk Imeq A/S blev solgt i regnskabsåret 2005 dog blev udbyttebetaling fra selskabet først udbetalt året efter. Side 9

10 2003, når generalforsamlingen i selskabet er afholdt. Beløbene kommer derfor først til at figurere i landskassens regnskab for Obligationer. Der sker løbende en udskiftning i obligationsbeholdningen. Dette skyldes, at hjemmestyret ønsker, at beholdningen skal have en gennemsnitlig løbetid på 3 år. For at opretholde dette ønske sker der løbende køb og salg af obligationer. Herudover bliver nogle af obligationerne i løbet af året udtrukket og disse penge bliver reinvesteret. Derfor kan man ikke følge udviklingen i den enkelte obligationsserie på samme måde, som man kan på aktierne, hvor man typisk har den samme aktie i mange år. Nedenfor er listen over hjemmestyrets obligationsbeholdning på 31. december 2006: kode navn nominel kursværdi kurs ,00% Realk. Danmark , , ,00% Nykredit , , ,00% Realk. Danmark , , ,00% Realk. Danmark , , ,00% Nykredit , , ,00% Dansk Stat , , ,00% BRFkredit , , ,00% Totalkredit , , ,00% Realk. Danmark , , ,00% Nykredit 2C.S , , ,00% Dansk Stat , , ,00% BRFkredit 111 S , , ,3901% Totalkredit var , , ,00% Totalkredit , , ,00% Realk.Danmark , , ,00% Nykredit , , ,00% Danske Stat , , ,00% Dansk Stat , , ,00% Dansk Stat , , ,00% BRFkredit , , ,00% BRF Kredit , , ,00% BRF Kredit , , ,00% Realkr.Danmark , , ,00% Realk. Danmark , , ,00% BRFKredit , ,20 Ad 12. Kommentarer til Årsregnskab Vedr. pkt. 12.1: - Udlån til virksomheder Revisorerne skriver: I forbindelse med revisionen har vi konstateret, at det har voldt betydelige vanskeligheder at håndtere lånetilsagn vedrørende Nukissiorfiits anlæg, hvor et antal projekter tidligere er nedlukket som tilskudsprojekter og overført til færdiggørelse som udlånsprojekter. Side 10

11 Endvidere har vi konstateret, at der fortsat ikke er et effektivt rapporteringssystem, der sikrer at anvendelse af lånetilsagn og de modsvarende hævninger i Anlægsfonden er overensstemmende. Vi anbefaler således at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Direktoratet for Erhverv, Nukissiorfiit og DCR fremover udviser særlig opmærksomhed på problemstillingen, og i løbet af 2007 får etableret et rapporteringssystem, der sikrer den nødvendige overensstemmelse. Landsstyrets bemærkninger til revisionsprotokollatet er følgende: Erhvervsdirektoratet vil indkalde Nukissiorfiit, IAP og DCR til et møde for at få fastlagt et mere hensigtsmæssigt rapporteringssystem. Dette arbejde vil være tilendebragt så betids, at det får virkning for regnskabsaflæggelsen i Revisionsudvalget ønsker Landsstyrets svar på om de omtalte problemstillinger vil kunne overvindes, såfremt Nukissiorfiit blev omdannet til et A/S. Ved en omdannes til A/S vil Nukissiorfiit skulle foretage de nødvendige låneoptagelser hos private pengeinstitutter, og der vil derfor ikke være noget at afstemme i forhold til landskassen. De omhandlede problemstillinger vil forsvinde i forhold til landskassen, men om problemerne også vil forsvinde for Nukissiorfiit vil afhænge af vilkårene for de lån, Nukissiorfiit optager hos de private pengeinstitutter. Foranstående forudsætter, at Nukissiorfiits ikke forbrugt midler i anlægsfonden tilfalder landskassen ved omdannelsen til et A/S, idet der ellers stadig vil være afstemningsproblemer med disse midler. 2. Gennemgang af Landskassens regnskaber Aktivitetsområde 10 Landsstyrets Sekretariat Vedrørende hovedkonto : Tilsynsrådet for kommunerne Udvalget vil gerne vide, hvorfor der kun er anvendt 3% af midlerne? Kontoen dækker rejse- og opholdsudgifter og vederlag for medlemmerne af Tilsynsrådet. Tilsynsrådet har holdt 3 møder i år 2006 i Nuuk. Tilsynsrådet har tidligere yderst sjældent foretaget tilsynsrejser. På baggrund af Tilsynsrådets ønske om øget mødeaktivitet, og om at styrke tilsynet med kommunerne og aktivt bidrage til strukturreformen gennemføres bedst muligt, fik Tilsynsrådet med finansloven 2006 egen bevilling til bl.a. rejse- og opholdsudgifter. Tilsynsrådet havde planlagt tilsynsbesøg i Ammassalik Kommune i efteråret Desværre viste det sig kort inden rejsen, at det ikke var muligt for samtlige medlemmer af Tilsynsrådet, at deltage i rejsen, hvorfor turen måtte aflyses. Side 11

12 Tilsynsrådets formand foretog i sin egenskab af Landsstyreformand en rejse til Qaanaaq Kommune ultimo 2006 på grund af kommunens vanskelige økonomiske situation. Tilsynsrådsspørgsmål blev drøftet med kommunalbestyrelsen. Tilsynsrådet er orienteret herom. Udgifterne til rejse og ophold blev dækket af landsstyrets konto. Aktivitetsområde 14 Personaledirektoratet Vedrørende hovedkonto : Personaledirektoratet, administration Lønningerne er steget fra til Udvalget mener, at det er mange penge, der går til lønninger i personaledirektoratet. Udvalget vil gerne have en forklaring på den markante stigning i lønningerne fra 2005 til Med virkning fra 1. januar 2006 blev IT afdelingen overflyttet fra Landsstyrets Sekretariat til Personaledirektoratet. Med virkning fra 1. oktober 2005 blev Sukaq (nuværende HR-U) overflyttet fra Landsstyrets Sekretariat til Personaledirektoratet. Dette er årsagen til de stigende udgifter til løn. Aktivitetsområde 20 Direktoratet for Økonomi Vedrørende hovedkonto : Nettorenter Under regnskabsspecifikationen er posteret varer. Udvalget vil gerne vide, hvad betegnelsen dækker over og hvorfor varer er placeret på denne konto. Varer dækker over mange ting. På denne konto dækker det udelukkende over gebyrer til bankerne. Vedrørende hovedkonto : Andre indtægter Under regnskabsspecifikationen er posteret Andre indtægter. Udvalget vil gerne vide, hvad betegnelsen dækker over. På kontoen andre indtægter bogføres typisk indtægter, som er tilbagebetalt til hjemmestyret, og hvor udbetalingen er sket i tidligere regnskabsår. Et lille men typisk eksempel er, at hjemmestyret i 2005 afholdt nogle udgifter til retsvæsenskommissionen, som den danske stat skulle refundere. Da refusionen først skete efter, at regnskab 2005 var lukket, indtægtsføres refusionen på konto. Side 12

13 Vedrørende hovedkonto : Grønlands Statistik Under regnskabsspecifikationen er posteret Driftsmidler, reparation og vedligeholdelse samt Salg af producerede ydelser. Udvalget vil gerne vide, hvad betegnelserne dækker over. Under Driftsmidler, reparation og vedligeholdelse er posteret de årlige udgifter til serviceaftalen med IT-afdelingen om supportering af bærbare pc'er og Grønlands Statistiks hjemmeside samt Statistikbank. Herudover er posteret udgifterne til licenser til edb-statistikprogrammet SAS og udgifter til kopi- og printermaskiner. Under Salg af producerede ydelser er posteret indtægter ved salget af Årbog 2006, edb-kurser samt salg af specialopgaver for andre enheder og virksomheder. Aktivitetsområde 24 Skattedirektoratet Vedrørende hovedkonto : Indbet. på tidl. afskrevne skatter, Vedrørende hovedkonto : Indbet. på tidl. afskrevne fordringer og Vedrørende hovedkonto Stempelafgift: For de nævnte poster er der sket kraftige stigninger. Udvalget vil gerne have en forklaring på disse markante afvigelser. Indtægterne på hovedkonti Indbetalinger på tidligere afskrevne skatter og afgifter samt Indbetalinger på tidligere afskrevne øvrige fordringer, er meget afhængige af de økonomiske konjunkturer i samfundet. En del af indtægtsstigningen på disse konti kan sandsynligvis tilskrives den generelt gode økonomiske udvikling her i landet de senere år, hvilket har givet borgerne bedre økonomiske muligheder for at afvikle deres mellemværende med det offentlige. Hovedkonto Indbetalinger på tidligere afskrevne skatter og afgifter er i 2006 præget af en enkelt større indbetaling på knapt kr. som hidrører fra en tidligere afskrevet skattebøde. Hovedkonto Indbetalinger på tidligere afskrevne øvrige fordringer blev påvirket af, at arbejdet med at inddrive restancer på erhvervsstøtteområdet blev overdraget til Skattedirektoratet i slutningen af 2005 efter, at finansloven for 2006 var vedtaget. Stigningen er således hovedsageligt fra indbetalinger fra erhvervsstøtteområdet. Provenuet fra stempelafgift (hovedkonto ) har været stigende siden årtusindskiftet og har især i 2005 og 2006 været kraftigt stigende. Hovedparten af provenuet stammer fra stempelafgift på skøder og pantebreve i fast ejendom. Stigningen skyldes især at flere og flere erhverver deres egen bolig, især i Nuuk. Side 13

14 I henhold til budgetregulativet skal der ikke udarbejdes tillægsbevillinger på indtægtskonti. Blandt andet derfor er der så store afvigelser mellem finansloven og regnskabet. Vedrørende hovedkonto : Rejeafgift Udvalget har noteret sig den stigning, der er sket, og Udvalget vil gerne udbede sig Landsstyrets holdning til, om det kan være rigtigt, at rejefangsten kun er kr ,- værd for samfundet trods den mængde tons, der fiskes. De pågældende rederier svarer, udover rejeafgift, også selskabs- og udbytteskat i henhold til gældende lovgivning, ligesom der indeholdes A-skat fra de ansatte i rederierne, hvorfor rejeafgiften reelt er en ekstraskat i forhold til andre erhverv og andet fiskeri. Samfundets udbytte af det havgående rejefiskeri er derfor væsentligt større end det kommer til udtryk gennem rejeafgiften. Siden omlægningen af rejeafgiften i 2003 til en variabel afgift som stiger og falder i takt med salgsprisen, har verdensmarkedspriserne på rejer været faldende i takt med det stigende udbud af rejer som følge af større kvoter i Nordatlanten. De lave salgspriser betyder, at provenuet fra rejeafgift har været meget beskeden de sidste år, og der synes ikke nogen umiddelbar bedring på vej. På Landstingets forårssamling i 2006 drøftede Landstinget en rapport afgivet af et uvildigt ekspertudvalg om ressourcerente. Rejeafgiften opkræves i henhold til landstingslov nr. 19 af 11. december 2003 om afgift på rejer og hvis, der ønskes en større afgift, skal der ny lovgivning til. Aktivitetsområde 30 Familiedirektoratet Vedrørende hovedkonto : Kurser og efterudd. om det socialområd Vedrørende hovedkonto : Oplysningskampagne for børn og unge Vedrørende hovedkonto : Særlig indsats på børn- og ungeområdet Vedrørende hovedkonto : Krisehjælp og kriseberedskab Udvalget undrer sig over det generelle underforbrug på disse poster. Udvalget vil gerne have Landsstyrets svar på, om der ikke har været behov for at anvende disse midler. Familiedirektoratet oplyser, at regnskabsresultatet for 2006 bærer præg af den sene vedtagelse af finansloven for 2006, idet en række aktiviteter er blevet forsinket i start og andre har ikke været mulige at få gennemført i fuld omfang. Side 14

15 Kurser og efteruddannelser om det sociale område. Der var planlagt et kursus for kommunernes sagsbehandlere i den ny landstingsforordning om offentlig hjælp. Da ikrafttrædelsestidspunktet for forordningen blev udskudt til 1. april 2007 blev kurset først afholdt ultimo marts Herudover skyldes mindreforbruget, at kurset for professionelle og almindelige plejeforældre modul I og II blev aflyst på grund af, at kommunerne tilmeldte for få Oplysningskampagne Aktiviteterne bærer præg af den sene vedtagelse af finansloven samt mangel på personale i direktoratet. Aktiviteterne har derfor været mindre end forventet. Der er produceret TV-spot, TV-dokumentar i 3 dele, radioudsendelser, Hjemmesiden Vores Ansvar, produktion af pjece til hustandsomdeling samt tværfaglige kurser lokalt i kommunerne Særlige indsats på børne- og ungeområdet. Hovedaktiviteterne har været oprettelse af Anonym Telefonisk Familierådgivning samt tilskud til 50% af lønninger til ansatte i kommunernes familiecentre/rådgivning. Samtlige kommuner fik tilbudt tilskud, men der er kun ydet tilskud til 3 kommuner Krisehjælp og kriseberedskab Familiedirektoratet yder psykologisk krisehjælp til de kommuner, som har søgt om hjælp. I 2006 er der ydet hjælp til 4 kommuner: Nuuk, Nanortalik, Upernavik og Qeqertarsuaq. Aktivitetsområde 33 Direktoratet for Miljø og Natur Vedrørende hovedkonto : Landsplanlægning Udvalget henviser til sine bemærkninger til revisionsprotokollatet vedr. pkt Anlægsprojekter på miljøområdet, ovenfor. Aktivitetsområde 40 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende hovedkonto : Sprogsekretariatet/Oqaasileriffik Udvalget vil gerne have Landsstyrets forklaring på overforbruget på denne konto. En stor del af overforbruget på lønkontoen vedrører overenskomststigninger som følge af nye overenskomstaftaler i december 2006 på AC arbejdsmarkedet. Lønkontoen er i den anledning belastet med kr. Desuden har der ikke været taget højde for en ultimo-bogført regulering af en medarbejders løn. Vedrørende hovedkonto : Inerisaavik/Pilersuiffik Under regnskabsspecifikationen er posteret Tjenesteydelser. Udvalget vil gerne vide, hvad betegnelsen dækker over. Side 15

16 Regnskabets konto 12 Tjenesteydelser dækker over en lang række af Inerisaaviks nøgleaktiviteter, der bogføres på underliggende artskonti. Af de største aktiviteter kan følgende nævnes: Kurser udgør 7,7 mio. kr. På kontoen bogføres udgifter i forbindelse med kurser for folkeskolens lærere. Hertil skal lægges transportudgifter i Grønland, der udgør 1,7 mio. kr. og opholdsudgifter, der udgør 1,1 mio. kr. Eksterne konsulenter udgør 4,6 mio. kr. Beløbet dækker blandt andet refusion af timetillæg til kommunerne i forbindelse med lærernes efter- og videreuddannelse på diplom- og masteruddannelserne. På denne konto bogføres ligeledes undervisere på kurser og udviklingsprojekter samt betaling for andre eksterne ydelser. Øvrige udgifter udgør 9,8 mio. kr. På denne konto bogføres udgifter i forbindelse med udvikling og produktion af undervisningsmidler. På kontoen bogføres også forfatterhonorarer og royalty. Vedrørende hovedkonto : Universitetsparken, "Ilimmarfik" Der er kun et forbrug på 49%. Udvalget vil gerne have Landsstyrets forklaring herpå. Aktiviteterne er ikke udført på grund af den sene vedtagelse af finanslov Brugen af ekspertbistand, møde- og rejseudgifter er derfor blevet væsentligt mindre end oprindeligt skønnet. Aktivitetsområde 50 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Vedrørende hovedkonto : Genetableringsstøtte Der er kun et forbrug på 46%. Udvalget vil gerne have Landsstyrets forklaring herpå. Udvalget er ellers af den mening, at der må være et stort behov for anvendelse af midler til dette formål. Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug giver kun mulighed for at yde genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, der på grund af tingskade, bortkomst af erhvervsrelateret udstyr eller sygdom eller anden legemlig betinget uarbejdsdygtighed, ikke længere er i stand til at udøve sit erhverv. Der er således ikke mulighed for at yde genetableringsstøtte til f.eks. nedslidte joller eller andet forældet udstyr, da de ikke kommer ind under tingskade, bortkomst af erhvervsrelateret udstyr eller sygdom eller anden legemlig betinget uarbejdsdygtighed. Som det fremgår af bemærkningerne til loven skal målet være, at ansøgeren på permanent basis igen kan indtræde i sin hidtidige erhvervsudøvelse og dermed undgå, Side 16

17 at ansøgeren bliver modtager af offentlig hjælp o.l. Det skal være udbetalingen af den netop ansøgte støtte, der bevirker, at ansøgeren kan fortsætte sit erhverv. Landstingsloven er tænkt som en mulighed for at få støtte til et tab, der ikke dækkes eller kan dækkes fra anden side. Loven kan således ikke bruges som en forsikring for tab, ansøger selv kunne forsikre. Loven ikke giver mulighed for, at udbetale genetableringsstøtte til for eksempel mistet fangst eller mistet udstyr (hvis man har andet udstyr, der kan bruges). Loven giver mulighed for at yde genetableringsstøtte i særlige tilfælde for tab forårsaget af klimatisk betingede vanskeligheder, generelle erhvervsmæssige hindringer eller lignende. Ifølge bemærkningerne til loven, skal der ydes genetableringsstøtte, i de tilfælde, hvor klimatisk betingede vanskelligheder har undtagelsens karakter, jfr. "særlige omstændigheder". Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug mener derfor, at generelle klimaændringer ikke kan komme ind under betegnelsen særlige omstændigheder eller har undtagelsens karakter. Da det er en relativ ny lov har Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ikke megen erfaring i, hvor meget udgiften bliver til dette formål, derfor er der i 2006 kun er et forbrug på 46%. At mange ansøgere oplever at få afslag skyldes, at ansøgningerne ikke lever op til lovens krav. Aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte (ESU) Vedrørende hovedkonto : Renteindtægter Udvalget vil gerne have Landsstyrets forklaring på forskellen mellem bevilling og faktisk forbrug på denne konto. I forbindelse med fremsættelsen af forslag til ændring af forordning nr. 10 af 12. november 2001 samt indførelsen af det nye ESU lånemodul havde Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventning om større renteindtægter. Disse forventer er imidlertid ikke indfriet. Derfor er denne hovedkonto for finanslovsforslag 2008 nedjusteret, så det ligger på et mere realistisk niveau. Vedrørende hovedkonto : Indfrielse af garantier - fåreavl Udvalget vil gerne have Landsstyrets forklaring på forskellen mellem bevilling og faktisk forbrug på denne konto. Landbrugserhvervet har i løbet af 2006 indgået aftale med en pengeinstitut om finansiering af køb af grovvarer til fåreavlen. Pengeinstituttet har krævet en transport i de pågældendes indhandlingsindtægter fra slagteriet. Det har i 2006 derfor ikke været behov for denne konto, da pengeinstituttet har fået alle deres udlån til grovvarekøb ind via transport i indhandlingsindtægterne fra slagteriet. Side 17

18 Aktivitetsområde 62 Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Vedrørende hovedkonto : Særydelser, rejseudgifter m.m., institut Udvalget har bemærket, at der har været et overforbrug på 35%, og vil gerne have Landsstyrets forklaring herpå. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser havde som nystartet direktorat store problemer med at få regnskabsafdelingen etableret og i drift. Således blev det først i september 2006 muligt at arbejde fuldt ud på økonomisystemet XAL. På det tidspunkt fulgte så en stor opgave med bogføring og omposteringer på de mange hovedkonti for de tre direktorater KIIIP, SIIP og IP, som betjenes af den fælles regnskabsafdeling. Direktoratet blev desværre derfor først sent på året klar over, at der var tale om et reelt merforbrug og ikke om posteringsfejl på den aktuelle hovedkonto. Det samlede forbrug i 2006 på de to hovedkonti, som dækker udgifter til særydelser, rejseudgifter mm., og , var på tkr Den samlede bevilling til de nævnte hovedkonti var på tkr Samlet set var merforbruget på rejser således tkr Merforbruget skyldtes to faktorer: at der har været omkring 100 flere end det forventede aktivitetstal på 3100 aktive, og derudover, som det vigtigste, at den ændrede trafikstruktur i Grønland, har betydet, at størsteparten af de uddannelsessøgende har måttet benytte sig af flytrafikken ved rejser i forbindelse med uddannelserne. Aktivitetsområde 64 Erhvervsdirektoratet Vedrørende hovedkonto : IT-området Vedrørende hovedkonto : Erhvervsudviklingssamarbejder Vedrørende hovedkonto : Projekter, vedvarende energi Vedrørende hovedkonto : Vandkraft forundersøgelser Udvalget har bemærket et markant underforbrug på disse konti og efterlyser Landsstyrets forklaring herpå. Vedrørende hovedkonto : IT-området: I finansåret 2006 var der et forbrug på 31 procent af de bevilgede midler. Forbruget på IT-området er meget afhængig af omfanget af indkomne projektforslag. I 2006 var ikke indkommet tilstrækkeligt med kvalificerede projektforslag. Desuden var 2006 et særligt år, til dels fordi de væsentligste igangsatte projekter først ville blive afsluttet det efterfølgende år, og dels fordi stillingen som IT-politisk koordinator kun var besat i halvdelen af Vedrørende hovedkonto : Erhvervsudviklingssamarbejder I finansåret 2006 var der et forbrug på 86% i forhold til bevillingen. De tre yderdistriktskommuner, der er omfattet af nærværende ordning, fik næsten brugt hver Side 18

19 deres kommunale pulje. Derimod blev fællespuljen ikke fuldt ud udmøntet, idet der ikke var tilstrækkeligt med ansøgninger fra yderdistriktskommunerne. Fællespuljen er nedlagt med virkning fra finanslov Vedrørende hovedkonto : Projekter, vedvarende energi: Erhvervsdirektoratet tildelte i 2006 ca. 1,3 mio. kr. i tilsagn til fem projekter. Erhvervsdirektoratet havde kontaktet de relevante institutioner og oplyst om finanslovskontoen. Derudover er der på hjemmestyrets internetside en side med oplysninger og skema til udfyldelse. Muligvis på grund af at tilskudskontoen var ny, kom der kun ansøgninger til fem projekter. I slutningen af december måned 2006 oplyste to af ansøgerne Nordisk Energiforskning ( ,- kr.) samt Artek og DTU (55.000,- kr.) at deres projekter havde vanskeligheder, og at de derfor ønskede at rykke deres ansøgning til Erhvervsdirektoratet flyttede bevillingerne til 2007, men på grund af det sene tidspunkt, kunne midlerne ikke tildeles andre interesserede. Det samlede beløb for tildelingerne endte med at blive ,- kr. ud af den samlede bevilling på 1,5 mio. kr. Erhvervsdirektoratet følger nøje projekterne i 2007, så lignende problemer forhåbentligt ikke opstår igen. Vedrørende hovedkonto : Vandkraft forundersøgelser: Erhvervsdirektoratet budgetterede med 4 mio. kr. til vandkraftforundersøgelser i 2006, hvoraf vandkraftforundersøgelser i Maniitsoq og Ilulissat efter planen skulle udgøre 1,8 mio. kr. På grund af ændring i vandkraftsituationen i forbindelse med planlagt byggeri af industrivandkraftværker til aluminiumprojektet, blev eventuelt byggeri af vandkraftværk i Maniitsoq stillet i bero. Forbruget af midler til industrivandkraftforundersøgelser var på ,- kr. Angående Ilulissat kunne Nukissiorfiit først igangsætte hydrologiske undersøgelser i 2007, hvorfor forbruget i Ilulissat kun udgjorde ,-. Det samlede forbrug var på ,- kr., hvoraf de resterende ,- kr. blev brugt til vandkraftforundersøgelser i Paamiut. Aktivitetsområde 70 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Vedrørende hovedkonto : Boligklagenævnet Driftsbevillingen er negativ kr. 483, hvor man har forventet en udgift på kr Udvalget vil gerne have Landsstyrets forklaring på forskellen mellem bevilling og faktisk forbrug på denne konto. En stor post på denne hovedkonto er 29 Andre indtægter. Udvalget vil gerne vide, hvad betegnelsen dækker over. Den store post på hovedkonto "29 Andre indtægter" er bidrag til medfinansiering af nævnets virksomhed. Bidragene opkræves i henhold til tekstanmærkning i finansloven til hovedkonto samt jf. 83, stk 5 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Landsstyret er dermed bemyndiget til at opkræve et gebyr på 100 kr. pr. lejemål hos udlejere af offentlige udlejningsboliger. Side 19

20 Denne bestemmelse gav en indtægt på 1,1 mio. kr. Boligklagenævnet startede imidlertid først sin virksomhed den 1. april 2006 mod forventet 1. januar Der har kun været afholdt 1 møde i boligklagenævnet i Derfor har der i 2006 kun været udgifter på 0,6 mio. kr. og hermed en nettoindtægt på 0,5 mio. kr. Aktivitetsområde 72 Boliger Vedrørende hovedkonto : Boligstøtte, restanceudvikling Udvalget har bemærket, at der har været et voldsomt overforbrug på 580%, og vil gerne have Landsstyrets forklaring herpå. Når en boligstøtteregning ikke er betalt senest 3 måneder efter udstedelsen overføres beløbet til restancekontoen. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har ingen muligheder for at påvirke om BSU-ejere betaler deres regninger til tiden. Aktivitetsområde 73 Infrastruktur og Trafik Vedrørende hovedkonto : Sikkerhed til søs Udvalget har bemærket, at der har været et voldsomt underforbrug på 63%, og vil gerne have Landsstyrets forklaring herpå. Over bevillingen afholdes udgifter til at styrke søfartsområdet generelt. Området varetages af en medarbejder. En videreudvikling af kampagnen sikkerhed til søs med nye reklamespots på KNR TV var forholdsvis omkostningstung i forhold til de øvrige opgaver. Udarbejdelse af nye reklamespots samt uddeling af plastikposer blev forsinket, idet øvrige søfartstiltag, som var mindre udgiftskrævende, blev prioriteret højere. Det medførte, at bevillingen i 2006 ikke blev udnyttet fuldt ud, selv om der på en række andre områder blev gennemført en række mindre omkostningstunge søfartsaktiviteter. Aktivitetsområde 80 Anlægsområdet Vedrørende hovedkonto : Salg af udlejningsejendomme Udvalget vil gerne vide, hvad det er, der er tjent på. I den forbindelse bemærker udvalget, at den store post på denne hovedkonto er 29 Andre indtægter. Udvalget vil gerne vide, hvad betegnelsen dækker over. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur oplyser, at på hovedkonto indtægtsføres provenu fra salg af udlejningsboliger. Salg af udlejningsboliger sker i henhold til landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger samt landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. I finansloven for 2006 er der budgetteret med indtægter på 5 mio. kr. Budgetteringen på nærværende hovedkonto er fastsat i henhold til et forsigtigt skøn, idet landsstyret på Side 20

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsrapport 2005

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Revisionsprotokollat til årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere