Vores bolig! Andelsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores bolig! Andelsboliger"

Transkript

1 Vores bolig! Andelsboliger 2005

2 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

3 Forord Det er med stor glæde, jeg kan offentliggøre nærværende informationshæfte, der tilhører serien Vores Bolig!. Det er Landsstyrets politik, at borgerne skal have adgang til aktuel og relevant information. Det er min forventning, at min administration med denne forbedring af det offentliges oplysnings- og informationsservice dækker det behov, der har været på boligområdet. Serien består i alt af 4 informationshæfter, der omhandler Boligfinansiering Andelsboliger Finansiering af andelsboliger Fra lejer til ejer De 4 informationshæfter, er opbygget som trin for trin vejledning, hvor de mest almindelige spørgsmål forsøges besvares, ligesom hæfterne indeholder en række eksempler. Såfremt du har behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte min administration eller se på Direktoratet for Boliger og Infrastruktur s hjemmeside på Med venlig hilsen Jørgen Wæver Johansen Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Vores bolig! Andelsboliger 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning Sådan skaffer andelsboligforeningen boliger Andelsboligforeningen som bygherre Krav til byggeriet Finansiering Større eller dyrere boliger Eksempel: Udbetaling af de offentlige lån Sådan beregnes boligarealet Sådan beregnes kvadratmeterprisen Opførelsesprisen Ansøgningsproceduren trin for trin Andelsboligforeningen stiftes Andelsboligforeningen ansøger om offentlige lån Andelsboligforeningen bygger boliger Udbetaling af offentlige lån Andelsboligforeningen køber nyopførte boliger af en bygherre. 13 Finansiering: Større eller dyrere boliger Finansiering under byggeriet Ansøgningsprocedure Foreningen stiftes Køb af andelsboligerne Udbetaling af de offentlige lån Omdannelse af lejeboliger til andelsboliger Forudsætninger for omdannelse af lejeboliger til andelsboliger Finansiering Sådan beregnes købesummen Ansøgningsprocedure Andelsboligforeningen stiftes Foreningen ansøger om omdannelse Købesummen bestemmes Andelsboligforeningen overtager boligerne Lovgivning m.v Landstingforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger Yderligere oplysninger Andelsboliger eksempler på finansiering af forskellige boliger Vores bolig! Andelsboliger

5 Finansiering af andelsboliger på 105 m² Finansiering af andelsboliger på 125 m² Finansiering af andelsboliger på 150 m² Vores bolig! Andelsboliger 5

6 Indledning En andelsbolig er en del af en boligbebyggelse, der ejes og drives i fællesskab af en andelsboligforening. En andelsboligforening er en forening, der har til formål at opføre eller købe, eje og administrere andelsboliger til brug for foreningens medlemmer. Hjemmestyret og kommunen yder støtte til en andelsboligforenings køb af eller opførelse af andelsboliger i form af rente- og afdragsfri lån. Lånene er rente- og afdragsfri på ubestemt tid. I byer skal en andelsboligforening mindst bestå af 6 boliger og i bygder af mindst 4 boliger. Sådan skaffer andelsboligforeningen boliger 1. Nybyggeri, hvor andelsboligforeningen selv er bygherre 2. Andelsboligforeningen køber nybyggede andelsboliger af en bygherre 3. Lejeboliger omdannes til andelsboliger I det følgende bliver disse tre muligheder gennemgået, og ansøgningsproceduren beskrives skridt for skridt. 6 Vores bolig! Andelsboliger

7 1. Andelsboligforeningen som bygherre Når andelsboligforeningen selv er bygherre, følger foreningen byggeprocessen fra start til slut. Som bygherre kan foreningen selv bestemme, hvordan byggeriet skal udformes, så længe byggeriet opfylder de gældende lovkrav. Krav til byggeriet Andelsboliger skal opføres som etagebyggeri, tæt/lavt byggeri eller som rækkehuse. Kun i særlige tilfælde kan en andelsboligforening få tilladelse til at opføre enkelthuse eller dobbelthuse. Finansiering Andelsboligforeningens boliger finansieres sådan: 7% af opførelsesudgifterne for den enkelte bolig, indskydes af det enkelte medlem 33,33% af de samlede opførelsesudgifter ydes som rente- og afdragsfrit lån fra Hjemmestyret 33,33% af de samlede opførelsesudgifter ydes som rente- og afdragsfrit lån fra kommunen 26,33% af de samlede opførelsesudgifter optages af andelsboligforeningen som bank- eller realkreditlån Hjemmestyret og kommunen yder maksimalt støtte til 105 m ² af en andelsboligs boligareal, uanset om andelsboligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kr. pr. m ², uanset om boligen er dyrere. Andelsboligforeningen kan derfor maksimalt modtage rente- og afdragsfri lån på op til kr. fra Hjemmestyret og kr. fra kommunen pr. bolig. Vores bolig! Andelsboliger 7

8 Større eller dyrere boliger Hvis andelsboligforeningens medlemmer ønsker større eller dyrere boliger, skal medlemmerne selv finansiere de ekstra udgifter forbundet hermed. Desuden gælder følgende regel: Hvis andelsboligforeningen har behov for yderligere finansiering, kan foreningen maksimalt optage bank- eller realkreditlån på kr. pr. m². Herudover må yderligere finansiering ske ved et større eget indskud. Eksempel: En andelshaver bygger 105 m ² á kr./m ² 7 % eget indskud kr. 33,33 % Hjemmestyrets lån kr. 33,33 % kommunens lån kr. Realkreditlån kr kr. Foreningen har her behov for at optage realkreditlån indtil det maksimale lånebeløb på kr. pr. m ², altså x 105 ( kr.) Se flere eksempler på fordeling af finansiering på Udbetaling af de offentlige lån Hjemmestyrets og kommunens lån udbetales først efter byggeriets færdiggørelse, det vil sige, når byggeriet er godkendt til ibrugtagning. Foreningens pengeinstitut varetager finansiering af det igangværende byggeri, indtil de rente- og afdragsfri lån frigives. Foreningen skal afholde renteudgifter på lånene, indtil byggeriet er færdiggjort og godkendt, og de rente- og afdragsfri lån kommer til udbetaling. 8 Vores bolig! Andelsboliger

9 Sådan beregnes boligarealet Beregningen foretages ved måling i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge og tag, og fra midten af lejlighedsskel Tagetage og kælder medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse Gavle indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener Depotrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboelige areal. Sådan beregnes kvadratmeterprisen Den gennemsnitlige kvadratmeterpris udregnes på baggrund af boligernes totale opførelsespris divideret med det samlede boligareal. Opførelsesprisen I den totale opførelsespris indgår udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgift. Vores bolig! Andelsboliger 9

10 Ansøgningsproceduren trin for trin Andelsboligforeningen stiftes 1. En eller flere personer tager initiativ til at stifte en andelsboligforening. Antallet af medlemmer skal ligesom antallet af boliger være mindst 6 i byer og 4 i bygder. 2. Andelsboligforeningen udarbejder en stiftelsesoverenskomst. Den skal underskrives af stifterne af foreningen som dokumentation for, at der er dannet en andelsboligforening. Andelsboligforeningen kan få et udkast til en standardstiftelsesoverenskomst hos Direktoratet for Boliger og Infrastruktur eller på 3. Foreningens vedtægter udarbejdes. Foreningens vedtægter skal som minimum indeholde de punkter, som findes i den normalvedtægt, der er udarbejdet af Landsstyret. Normalvedtægten kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur eller på Andelsboligforeningen ansøger om offentlige lån 4. Andelsboligforeningens medlemmer tager hver især kontakt til et pengeinstitut og opnår foreløbigt tilsagn for eget indskud på 7 % af udgifterne til byggeriet af den enkelte bolig. Det foreløbige tilsagn vil typisk bestå i et brev fra banken. Andelsboligforeningen kan med fordel lade sig rådgive af sit pengeinstitut i forhold til foreningens finansiering af byggeriet. 5. Andelsboligforeningen ansøger kommunen om foreløbig arealtildeling. 6. Foreningen udarbejder et programoplæg, som indeholder foreningens krav og ønsker til boligerne, det vil sige oplysninger om antallet af boliger, boligernes størrelse og evt. en skitsetegning af projektet. 10 Vores bolig! Andelsboliger

11 7. Foreningen sender en skriftlig ansøgning om offentligt tilskud til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal sendes i to eksemplarer, og foreningen skal vedlægge: Stiftelsesoverenskomst Vedtægter Programoplæg samt: Dokumentation for det enkelte medlems indskud på 7% af opførelsesudgifterne for den enkelte bolig Forhåndstilsagn fra bank- eller realkreditinstitut om, at foreningen råder over egen andel af indskuddet til det samlede byggeri Foreløbig arealtildeling fra kommunen Kommunen behandler ansøgningen og sender sin indstilling til Hjemmestyret, der foretager den videre behandling af ansøgningen. Ansøgninger kan indsendes løbende, dvs. hele året rundt. 8. Hvis foreningen modtager betinget tilsagn om støtte fra Hjemmestyret og kommunen, vil foreningen blive bedt om at indsende en tidsplan for licitationen samt et revideret projektforslag. Foreningen kan også blive bedt om at genfremsende oplysninger om finansiering, forhåndstilsagn om arealtildeling samt en revideret medlemsoversigt, hvis dette er nødvendigt i forhold til sagsbehandlingen. Andelsboligforeningen bygger boliger 9. Foreningen har pligt til at antage en professionel byggerådgiver til at varetage de praktiske bygherrefunktioner, da der kun gives støtte til byggeri, som opfylder gældende bygge- og planlovgivning. Byggerådgiveren kan også med fordel inddrages på et tidligere tidspunkt i processen, fx i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg. 10. Med udgangspunkt i de krav til boligerne, som foreningen har fastsat i programoplægget, udsender foreningen projektet i licitation. Dette foregår gennem annoncering i de landsdækkende aviser. 11. Når foreningen har modtaget licitationsresultatet, udarbejder foreningens byggerådgiver et A-overslag, altså et detaljeret overslag over de forventede udgifter til byggeriet. Overslaget indsendes til Hjemmestyret og kommunen. Foreningen meddeler samtidig, hvilket tilbud, den har tænkt sig at benytte. A-overslaget skal indeholde følgende oplysninger: Vores bolig! Andelsboliger 11

12 Indhentede, bindende tilbud på alle entrepriser 5% uforudsete udgifter rådgiverhonorar eventuelle byggemodningsafgifter administrationsomkostninger finansieringsomkostninger stempelafgifter HUSK at der først må indgås bindende kontrakter, og byggeriet først må igangsættes, når Hjemmestyret og kommunen har givet foreningen endeligt, skriftligt tilsagn om støtte. 12. Når Hjemmestyret og kommunen har givet foreningen endeligt tilsagn om støtte, ansøger foreningen om endelig arealtildeling hos kommunen. Herefter kan entreprenøren søge om støbe-, grave- og byggetilladelse, og byggeriet kan igangsættes Udbetaling af offentlige lån 13. Når andelsboligerne står færdige, udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse. Snarest efter at byggeriet er færdigt, skal foreningen indsende det endelige byggeregnskab, en kopi af ibrugtagningstilladelsen og registrerede pantebreve fra foreningens pengeinstitut til henholdsvis Hjemmestyret og kommunen. Den offentlige støtte til det endelige byggeri fastsættes endeligt og kommer til udbetaling på baggrund af det godkendte byggeregnskab. 12 Vores bolig! Andelsboliger

13 2. Andelsboligforeningen køber nyopførte boliger af en bygherre Hjemmestyret og Kommunen yder støtte i form af rente- og afdragsfri lån til andelsboligforeninger, der køber nyopførte boliger af en bygherre. Når andelsboligforeningen køber nyopførte boliger, har den ikke samme indflydelse på byggeprocessen, som når den selv er bygherre. Til gengæld har andelsboligforeningen hverken opgaver eller ansvar i byggeprocessen som for eksempel at antage en byggerådgiver eller sende byggeriet i licitation. Finansiering: De færdige andelsboliger finansieres sådan: 7% af købesummen for den enkelte bolig indskydes af det enkelte medlem 33,33% af den samlede købesum ydes som rente- og afdragsfrit lån fra Hjemmestyret 33,33% af den samlede købesum ydes som rente- og afdragsfrit lån fra kommunen 26,33% af den samlede købesum optages som bank- eller realkreditlån Hjemmestyret og kommunen yder maksimalt støtte til 105 m ² af en andelsboligs boligareal, uanset om andelsboligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kr. pr. m ². Andelsboligforeningen kan dog maksimalt modtage rente- og afdragsfri lån på op til kr. fra Hjemmestyret og kr. fra kommunen pr. bolig. Større eller dyrere boliger Hvis andelsboligforeningens medlemmer ønsker større eller dyrere boliger, skal medlemmerne selv finansiere de ekstra udgifter forbundet hermed. Vores bolig! Andelsboliger 13

14 Desuden gælder følgende regel: Hvis andelsboligforeningen har behov for yderligere finansiering, kan foreningen maximalt optage bank- eller realkreditlån på kr. pr. m². Herudover må yderligere finansiering ske ved et større eget indskud. Se eksempler på fordeling af finansiering på Finansiering under byggeriet Bygherren finansierer selv de samlede opførelsesudgifter. De rente- og afdragsfri lån udbetales først, når byggeriet er færdigt og først i forbindelse med overdragelse af byggeriet til andelsboligforeningen. 14 Vores bolig! Andelsboliger

15 Ansøgningsprocedure Når en andelsboligforening overtager nybyggede boliger fra en bygherre, beslutter bygherren at opføre andelsboliger for derefter at sælge dem til en andelsboligforening. Ansøgningsproceduren gennemgås i det følgende, og det skal bemærkes, at de enkelte punkter kan foregå sideløbende. Foreningen stiftes 1. En eller flere personer tager initiativ til at stifte en andelsboligforening. Antallet af medlemmer skal ligesom antallet af boliger være mindst 6 i byer og 4 i bygder. 2. Andelsboligforeningen udarbejder en stiftelsesoverenskomst. Den skal underskrives af stifterne af foreningen som dokumentation for, at der er dannet en andelsboligforening. Andelsboligforeningen kan få et udkast til en standardstiftelsesoverenskomst ved henvendelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur eller på 3. Foreningens vedtægter udarbejdes. Foreningens vedtægter skal som minimum indeholde de punkter, som findes i den normalvedtægt, der er udarbejdet af Landsstyret. Normalvedtægten kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur eller på Køb af andelsboligerne 4. Andelsboligforeningen og bygherren finder sammen. Andelsboligforeningen meddeler bygherren, at den ønsker at overtage boligerne efter byggeriets færdiggørelse. Den pågældende bygherre kan inden da have ansøgt Hjemmestyret eller kommunen om et foreløbigt lånetilsagn, et såkaldt ihændehavertilsagn. Ihændehavertilsagnet overdrages til den forening, der ønsker at købe andelsboligerne, når foreningen har indgået en købsaftale med bygherren (se pkt. 6) I ansøgningen om ihændehavertilsagnet vedlægger bygherren dokumentation for: Foreløbig arealtildeling Programoplæg Dokumentation for bygherrens finansiering af byggeomkostningerne Vores bolig! Andelsboliger 15

16 5. Andelsboligforeningens medlemmer tager kontakt til et pengeinstitut og opnår foreløbigt tilsagn, typisk i form af et brev, for eget indskud på 7 % af købesummen for den enkelte bolig. Andelsboligforeningen opnår desuden garanti for lån på 26,33 % af den samlede købesum. 6. Foreningen og bygherren bliver enige om overdragelsen. Bygherren meddeler Hjemmestyret eller kommunen, hvilken andelsboligforening der overtager boligerne og ihændehavertilsagnet. Foreningen fremsender herefter følgende til Hjemmestyret og kommunen: Stiftelsesoverenskomst Vedtægter Programoplæg samt: Dokumentation for det enkelte medlems indskud på 7% af købesummen for den enkelte bolig. Forhåndstilsagn om foreningens realkreditlån til den samlede købesum. Udbetaling af de offentlige lån 7. Snarest efter at byggeriet er færdigt og købsaftalen er indgået, skal foreningen indsende en kopi af købsaftalen og registreret pantebrev fra foreningens pengeinstitut til Hjemmestyret og kommunen. Den offentlige støtte kommer herefter til udbetaling. 16 Vores bolig! Andelsboliger

17 3. Omdannelse af lejeboliger til andelsboliger Lejere i offentlige udlejningsboliger kan ansøge Hjemmestyret eller kommunen om at omdanne deres lejeboliger til andelsboliger. En andelsboligforening kan kun købe én ejendom, med mindre der er tale om flere ejendomme, der udgør en naturlig enhed, fordi de deler fælles faciliteter, som for eksempel fælles opvarmning, vaskerum, fælleshus etc. Forudsætninger for omdannelse af lejeboliger til andelsboliger Minimum 3/4 af en ejendoms lejere skal ønske at omdanne ejendommen til andelsboliger, før der kan gives tilladelse til dette. Andelsboligforeningen skal desuden bestå af mindst 6 boliger i byer og 4 boliger i bygder. Eksempelvis kræves det, at hvis 9 boliger omdannes, skal minimum 7 af lejerne ønske at overtage deres bolig som andelsboligbolig. Hvis ejendommen består af 12 boliger, skal minimum 9 lejere ønske at omdanne deres bolig. Hvis lejerne i en udlejningsejendom ønsker at stifte en andelsboligforening, for at omdanne ejendommen til andelsboliger, skal samtlige lejere have skriftligt tilbud om medlemskab af foreningen. En ejendom kan kun omdannes som en helhed. Det betyder, at andelsboligforeningen skal have ejendomsret til hele ejendommen. Boligens ejer, dvs. Hjemmestyret eller kommunen, indtræder som andelshaver for de lejere, der ikke ønsker at være med i foreningen. Lejerne bliver boende på uændrede vilkår, til de selv vælger at flytte, eller de tilbydes en tilsvarende bolig. Ved fraflytning kan en ny andelshaver overtage boligen. Finansiering 7% af købesummen for den enkelte bolig indskydes af det enkelte medlem. 66,67% af købesummen ydes som et rente- og afdragsfrit lån af ejendommens ejer dvs. Hjemmestyret eller kommunen. Lånet reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks. 26,33% af købesummen finansieres ved at andelsboligforeningen optager bank- eller realkreditlån. Sådan beregnes købesummen Købesummen fastsættes til et beløb svarende til ejendommens teknisk-økonomiske værdi. En ejendoms teknisk- økonomiske værdi fastsættes ud fra genopførelsesprisen i materialer, arbejdsløn og finansielle omkostninger. Det vil sige, at der alene tages hensyn til, hvad en ejendom er værd, og ikke hvad den kan indbringe i markedsværdi. Vores bolig! Andelsboliger 17

18 Ansøgningsprocedure Andelsboligforeningen stiftes 1. Andelsboligforeningen stiftes. Antallet af medlemmer skal mindst udgøre 2/3 af det samlede antal lejere i udlejningsejendommen. 2. Foreningen udarbejder en stiftelsesoverenskomst, der underskrives af samtlige medlemmer. Foreningen kan få et udkast til en standardstiftelsesoverenskomst hos Direktoratet for Boliger og Infrastruktur eller på www. nanoq.gl/iap 3. Foreningen udarbejder sine vedtægter. Foreningens vedtægter skal som minimum indeholde de punkter, som findes i den normalvedtægt, der kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur eller på Foreningen ansøger om omdannelse 4. Foreningen ansøger ejendommens ejer dvs. Hjemmestyret eller kommunen om at omdanne lejeboligerne til andelsboliger. Foreningen skal vedlægge følgende dokumenter: Stiftelsesoverenskomst Foreningens vedtægter 5. Ejendommens ejer anmoder foreningen om at antage en byggesagkyndig rådgiver samt en finansiel rådgiver. Købesummen bestemmes 6. Ejendommens ejer og foreningens byggesagkyndige rådgiver foretager en fysisk gennemgang af ejendommen og de enkelte boliger med henblik på at foretage en vurdering og efterfølgende fastlæggelse af købesummen. 18 Vores bolig! Andelsboliger

19 7. Andelsboligforeningens medlemmer tager kontakt til et pengeinstitut, og opnår et foreløbigt tilsagn fra banken, typisk i form af et brev, for eget indskud på 7% af den anslåede købesum for den enkelte bolig. Andelsboligforeningen opnår tilsagn om lån på 26,33 % af den samlede anslåede købesum. 8. Ejendommens endelige købesum bestemmes. Andelsboligforeningen overtager boligerne 9. De tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer indkaldes til at underskrive skødet på ejendommen. Først ved underskrift er foreningen forpligtet til at købe ejendommen. 10. Foreningen overtager ejendommen. 11. Foreningen betaler sælger. Hvis andelsboligforeningens realkreditlån hjemtages efter overtagelsesdagen, betaler foreningen renter for denne del af købesummen til sælger. Renterne påløber fra overtagelsesdagen til lånet hjemtages. 12. Boligerne er nu omdannet til andelsboliger. Vores bolig! Andelsboliger 19

20 Lovgivning m.v. Lovgivningen om andelsboliger kan hentes på Direktoratet for Boliger og Infrastrukturs hjemmeside: Landstingforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 6. oktober 1997 ændret ved landstingsforordning nr. 17 af 12. november 2001 ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 21. maj 2002 ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 15. april 2003 Bekendtgørelse nr. 35 af 27. august 1990 om godkendelsesprocedure ved andelsboligbyggeri Bekendtgørelse nr. 13 af 25. juni 1992 om normalvedtægt for andelsboligforeninger Bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. Læs også om forskellen på de forskellige boligfinansieringsordninger og se eksempler på fordeling af finansiering på Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Grønlands Hjemmestyre Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Boligsektionen Box 909, 3900 Nuuk Tlf.: Fax: Vores bolig! Andelsboliger

21 Andelsboliger eksempler på finansiering af forskellige boliger Antal kvm Pris pr. kvm Opførelsespris pr. bolig i alt 7% Eget indskud 33,33% Lån fra Hjemmestyret 33,33% Lån fra kommunen 26,33% eller maks kr/kvm Realkreditlån Realkredit over 105 kvm Ekstra eget indskud Eget indskud i alt Opførelsesprisen er antal kvm x pris pr. kvm. Eget indskud er 7% af opførelsesprisen Lån fra Hjemmestyret og kommunen udgør 33,33% af opførelsesprisen fra hver, dog maksimalt kr. fra kommunen og kr. fra Hjemmestyret. Realkreditlånet for de første 105 kvm er 26,33 %. Realkreditlånet er antal kvm (op til 105) x kvadratmeterpris minus 7% af 105 x kvadratmeterprisen minus lån fra Hjemmestyret og minus lån fra kommunen. Der kan dog maksimalt optages realkreditlån på op til 6000 kr. pr. kvm. Realkreditlånet for antal kvadratmeter over 105 er ligeledes maksimalt kr pr. kvm. Øvrige udgifter finansieres ved ekstra eget indskud. Ekstra eget indskud er opførelsesprisen minus eget indskud på 7 %, minus lån fra Hjemmestyret og kommunen, minus realkreditlån for de første 105 kvm og minus realkreditlån for eventuelle ekstra kvm. Vores bolig! Andelsboliger 21

22 Finansiering af andelsboliger på 105 m ² kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/kvm kr/kvm kr/kvm Realkreditlån Lån fra kommunen Lån fra Hjemmestyret Eget indskud Finansiering af andelsboliger på 125 m ² kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/kvm kr/kvm kr/kvm Realkreditlån Lån fra kommunen Lån fra Hjemmestyret Eget indskud 22 Vores bolig! Andelsboliger

23 Finansiering af andelsboliger på 150 m ² kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/kvm kr/kvm kr/kvm Realkreditlån Lån fra kommunen Lån fra Hjemmestyret Eget indskud Vores bolig! Andelsboliger 23

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger 18. januar 2008 FM 2008/43 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger

Læs mere

22. december 2006 FM2007/21

22. december 2006 FM2007/21 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Salgsopstilling Adresse: Sisit 2, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.150.000 Udbetaling: 215.000 Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Sags nr.: B 1412, Sisimiut Nettoydelse: 7.575 Kvalitetsejendom på 138

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk

Spørgsmål vedr. byggeriet af nye andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Landstingsmedlem Agathe Fontain

Læs mere

Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn.

Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn. Kastruplundgade 23, 3., Total istandsat

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

4 værelses lejlighed i pæn stand

4 værelses lejlighed i pæn stand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 4 værelses lejlighed i pæn stand Peter Bangs Vej 75, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Total istandsat andel med både altan og "egen" have

Total istandsat andel med både altan og egen have Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat andel med både altan og "egen" have Vigerslevvej 214, st. 2500

Læs mere

Taglejlighed i 2 plan med altan.

Taglejlighed i 2 plan med altan. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Taglejlighed i 2 plan med altan. Parmagade 16, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

Billig andel med solrig altan

Billig andel med solrig altan Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel med solrig altan Utterslevvej 17B, 1. th. 2400 København NV Sags nr. 122-4036 Ejendomsmæglerens

Læs mere

ANDELSLEJLIGHED MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Sags nr. 122-4044

ANDELSLEJLIGHED MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Sags nr. 122-4044 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk ANDELSLEJLIGHED MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Sags nr. 122-4044 Baldersgade 49, st.tv. 2200 København

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler

AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 4, 1. th., 64 m2 i klassisk stil - Polensgade 4, 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

God andelsbolig på 88 kvm. i eftertragtet kvarter

God andelsbolig på 88 kvm. i eftertragtet kvarter Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk God andelsbolig på 88 kvm. i eftertragtet kvarter Jagtvej 59C, mezz. 2200 København N

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Pæn 2 værelses med billig boligafgift.

Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Elbagade 33, 2. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

God, stor 2 værelses på toppen med skøn udsigt og eftertragtet beliggenhed på indre Vesterbro

God, stor 2 værelses på toppen med skøn udsigt og eftertragtet beliggenhed på indre Vesterbro Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk God, stor 2 værelses på toppen med skøn udsigt og eftertragtet beliggenhed på indre Vesterbro Istedgade

Læs mere

4-VÆR. RÆKKEHUS MED ATTRAKTIV, BØRNEVENLIG OG ROLIG BELIGGENHED I BYEN MED GOD UDSIGT - 10/40/50-LÅN

4-VÆR. RÆKKEHUS MED ATTRAKTIV, BØRNEVENLIG OG ROLIG BELIGGENHED I BYEN MED GOD UDSIGT - 10/40/50-LÅN Ejendomskontoret Igdlo ApS. Box 7, 9 Nuuk Tlf.: 7 Fax www.igdlo.gl Adresse Niels Hammekensvej, 9 Nuuk Sag nr.: Beskrivelse -VÆR. RÆKKEHUS MED ATTRAKTIV, BØRNEVENLIG OG ROLIG BELIGGENHED I BYEN MED GOD

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Rigtig god 3-værelses lejlighed i Svømmehalskvarteret

Rigtig god 3-værelses lejlighed i Svømmehalskvarteret Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Rigtig god 3-værelses lejlighed i Svømmehalskvarteret Godthåbsvej 66, 2. 2000 Frederiksberg Sags nr.

Læs mere

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING I denne pjece kan du hente hjælp til det juridiske og det tekniske, hvis du ønsker at sammenlægge din bolig med en anden bolig. KOMMUNAL TILLADELSE TIL SAMMENLÆGNING

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Indflytningsklar 3-værelses med sydøst vendt altan Sags nr. 1224073

Indflytningsklar 3-værelses med sydøst vendt altan Sags nr. 1224073 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Indflytningsklar 3-værelses med sydøst vendt altan Sags nr. 1224073 Slesvigsgade 17, 3.tv. 1762 København

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

3 værelses andelslejlighed med 10 min til City

3 værelses andelslejlighed med 10 min til City Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 3 værelses andelslejlighed med 10 min til City Sognefjordsgade 4, 1. th. 2300 København

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S

Sags nr. 603C445 Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 48, 1. th., Polensgade 48, 1. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed!

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Estlandsgade 8, 2. th. 1724 København

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Skøn 4V er perfekt beliggende på den grønne og trendy Sønder Boulevard Sags nr. 122-4095

Skøn 4V er perfekt beliggende på den grønne og trendy Sønder Boulevard Sags nr. 122-4095 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Skøn 4V er perfekt beliggende på den grønne og trendy Sønder Boulevard Sags nr. 122-4095 Sønder Boulevard

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054

Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054 Utterslevvej 17F, st.th. 2400 København NV Ejendomsmæglerens

Læs mere

Trægården 26, 4. th. 2300 København S

Trægården 26, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Trægården 26, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Sandbygårdvej 25, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller

Læs mere

Statsautoriserede Ejendomsmæglere & valuar MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.

Statsautoriserede Ejendomsmæglere & valuar MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo. Salgsopstilling Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Bordkomfur mrk. Brandt, Indbygningsovn mrk. Bosch, Emhætte mrk. Electrolux, Køle/fryseskab

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

3-VÆR. RÆKKEHUS MED BØRNEVENLIG BELIGGENHED - OG 10/40/50 LÅN

3-VÆR. RÆKKEHUS MED BØRNEVENLIG BELIGGENHED - OG 10/40/50 LÅN Ejendomskontoret Igdlo ApS. Box 7, 9 Nuuk Tlf.: 7 Fax www.igdlo.gl Adresse Qajaasat, 9 Nuussuaq Beskrivelse -VÆR. RÆKKEHUS MED BØRNEVENLIG BELIGGENHED - OG LÅN God beliggenhed med udsigt til Badesøen og

Læs mere