'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi" name="description"> '^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi"> '^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE">

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

2 Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi 3 Ejendommens/andelens værdi 3 Belåningsmulighed/finansiering 3 Ejendomsskat 5 Ejendomsværdiskat 6 Fradrag for renteudgifter 7 Boligydelse/lån 7 Lån til foreningen ' 7 Kontant udgift for den enkelte andelshaver 7 Forbrugsudgifter 8 Vedligeholdelsesudgifter 8 Budgetter 8 Forsikring 9 Udlejning 10 Hvad hvis en andelshaver ikke kan eller vil købe sin bolig som ejerbolig 10 Salg af en ejendom 11 Prisfastsættelse 11 Finde køber/forkøbsrettigheder 11 Ansvar 11 Skat 12 Andelshaverne 12 Andelsboligforeni ngen 13 Grundejerforening 13 Udlodning 13 Bilag Svar på modtagne spørgsmål Overordnet udstykningsplan 30 Skrivelse af 21. februar 2011 fra Københavns Kommune vedrørende principiel godkendelse af udstykning.31 Skrivelse fra Landinspektør H.P. angående udstykning 34 Likviditetsbudget for andelsboligforeningen 36 Økonomioversigter for andelshavere, opdelt efter forskelligt lånebehov, og med oplysning om pensionisters eventuelle besparelsesmuligheder 37 Foreløbigt budget for den nye grundejerforening 41 Vurderinger udarbejdet af Danbolig, Nordvest 42

3 Side 1 Nedenfor følger nærmere redegørelse over forskellige forhold, forskelle og konsekvenser hvis andelsboligforeningen omdannes til ejerboliger: Der er ikke fremhævet omkring fordele og ulemper, idet en ændring af de nuværende forhold, for nogen opfattes som en fordel og af andre som en ulempe. Det vil derfor være op til den enkelte at vurdere om de ændringer der beskrives, skal betragtes som en fordel eller en ulempe. Udover analysen er der som bilag 1 vedlagt en liste på 58 spørgsmål fra andelshavere med besvarelse. Svarene omhandler mange af de samme forhold som analysen, og henviser i nogle tilfælde hertil. Ligeledes ligner mange spørgsmål hinanden, hvorfor der i nogle svar henvises til svar på andre og lignende spørgsmål. på beboermødet vil analysen blive gennemgået og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål hertil. Udstykning: Mulighederne for at kunne omdanne en andelsboligforening til ejerboliger, afhænger af hvilken type ejendom der er tale om. Hvis der er tale om en etageboligbebyggelse, skal der omdannes til ejerlejligheder, og dette er ifølge ejerlejlighedsloven ikke muligt. Hvis der er tale om enkeltstående boliger eller tæt-lav bebyggelse kan omdannelse ske via udstykning. Andelsboligforeningens ejendom består af enkeltstående enfamilieboliger eller dobbelthuse, hvilket giver mulighed for omdannelse til ejerboliger såfremt udstykning af andelsboligforeningens ejendom i øvrigt kan ske. Ejendommen vil blive udstykket i 389 boligparceller og 1 fællesparcel. Fællesparcellen kan eventuelt bestå af flere matrikelnumre. Skelsætning vil følge de nuværende hække og andre omkransninger af den enkelte bolig. Der henvises til vedlagte overordnede udstykningsforslag, udarbejdet af Landinspektør H.P. Faustrup, Landinspektørerne Skelstedet I/S. Landinspektør H.P. Faustrup har fremsendt anmodning til Københavns Kommune om principiel tilladelse til udstykningen. Bekræftelse fra Kommunen af 21/ er nu modtaget. Denne skrivelse er vedlagt som bilag, ligesom skrivelse fra Landinspektør H.P. Faustrup er vedlagt. såfremt Københavns Kommune måtte stille krav omkring den endelige udstykningsplan skal disse krav følges, såfremt udstykningen skal gennemføres.

4 Haveboiigforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Side 2 De enkelte ejendomme bliver pålagt nødvendige servitutter vedrørende ledninger, grundejerforening m.v. i henhold til krav fra Københavns Kommune og forsyningsselskaber. såfremt en generalforsamling måtte træffe beslutning om at udstykke og sælge andelsboligforeningens ejendom, vil udstykningssagen hurtigst muligt herefter blive udarbejdet og fremsendt til behandling i Københavns Kommune. Når kommunen har godkendt udstykningssagen, vil denne blive videresendt til Kortog Matrikelstyrelsen til endelig registrering og tildeling af nye matrikelnumre. Landinspektør H.P. Faustrup forventer at der vil gå minimum 6 måneder fra generalforsamlingens afholdelse til udstykningssagen er endeligt afsluttet. Den nærmere tidsplan for gennemførelse af omdannelse til ejerboliger vil afhænge af udstykningssagens varighed, hos henholdsvis Københavns Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Tinglysningsmyndighederne. Beslutningskompetence: I vedtægterne for Andelsboligforeningen "Haveforeningen Grøndalsvænge" fremgår i 25,2 at forslag om salg af fast ejendom og foreningens opløsning kun kan vedtages på en generalforsamling hvor mindst halvdelen af samtlige mulig stemmer er repræsenteret. Endvidere skal et flertal på 2/3, det vil sige mindst 260 andelshavere, stemme for et forslag om udstykning, salg og opløsning af foreningen. Herudover kræver det tilladelse fra Københavns Kommune at opløse foreningen, jf. vedtægternes Anmodning til Københavns Kommune skal indsendes når generalforsamlingen har truffet beslutning med mindst det flertal som er anført ovenfor. Handelspris: Der vil efter generalforsamlingens afholdelse blive foretaget en genvurdering af kvadratmeterprisen for boligerne af statsautoriseret ejendomsmægler. Udgangspunktet vil være en vurdering af anslået kvadratmeterpris for en enkelte boligs værdi i fri handel som ejerbolig, uden individuelle forbedringer foretaget af den enkelte beboer. Den samlede pris for alle boliger vil som udgangspunkt blive fastsat med samme fordeling boligerne imellem, som er gældende i andelsboligforeningen. Herefter vil der blive indsendt en anmodning om bindende svar til Skat, hvori Skat anmodes om at bekræfte vurderingsprisen. Fællesarealet, herunder fælleshusbygningen, vil blive overdraget til en nystiftet grundejerforening, idet grundejerforeningen skal etableres inden andelsboligforeningen ophører. Ændring af den foreløbigt ansatte samlede handelspris vil ske, såfremt ejendomsmæglerens vurdering eller skattemyndighedernes besvarelse af bindende forhåndsbe-

5 Side 3 sked, giver anledning hertil. En ændring af prisen for boligerne, vil som udgangspunkt tilsvarende ændre det likvidationsprovenu den enkelte andelshaver vil modtage, så en eventuel ændring af prisen vil være neutral for den enkelte andelshaver, bortset fra ændring i grundlaget for beregning af stempelafgift. såfremt enkelte andelshavere ikke ønsker at erhverve deres bolig som ejerbolig, vil de pågældende boliger blive solgt til tredjemand. I denne situation vil den pågældende andelshaver overgå som lejer, jf. afsnittet herom. Ansvarsfraskrivelse: De enkelte beboere har et indgående kendskab til deres ejendom og vil derfor have et muligt kendskab til fejl og mangler. Med baggrund heri ønsker et forsikringsselskab normalt ikke at tilbyde en ejerskifteforsikring. Salget af de enkelte boliger til andelshaverne sker med ansvarsfraskrivelse for andelsboligforeningen. Ejendommen købes som beset, og alle rettigheder og forpligtelser vedrørende de enkelte ejendomme transporteres fra andelsboligforeningen til køberen. Alle andelshaver har i dag det fulde ansvar for ejendommen, herunder for den nødvendige vedligeholdelse og modernisering. Offentlig støtte: Den offentlige støtte andelsboligforeningen måtte have modtaget siden stiftelsen, skal tilbagebetales og alle tilskud bortfalder for fremtiden. Det er blevet oplyst af foreningens bestyrelse, at der ikke er modtaget offentlige tilskud af nogen art i foreningens levetid. Økonomi: Elendommens/andelens værdi: Danbolig, Nordvest, har foretaget besigtigelse af 4 forskellige boliger i andelsboligforeningen. Der er foretaget vurdering dels som andelsbolig og dels som ejerbolig. Endvidere er der anført en anslået værdi, hvor der ses bort fra de individuelle bygningsændringer og forbedringer, som den enkelte andelshaver har tilført ejendommen. Danbolig's konklusion er, at værdien som ejerbolig er højere end værdien som andelsbolig. Forskellen for de 4 boliger varierer fra kr , hvilket svarer til at værdien som ejerbolig er vurderet til at være 27-35% højere end værdien som andelsbolig. Danboligs vurdering er vedlagt nærværende analyse, som bilag 7. Belåninqsmuliqhed/finansierinq: Som andelsboligforening kan andelshaverne alene optage lån i banken, idet der ikke er mulighed for at optage realkreditlån i en andelsbolig.

6 Side 4 I det omfang der er optaget lån, eller optages nye lån, af andelsboligforeningen, kan andelsboligforeningen optage lån i Realkreditinstitut. De renteudgifter der er på lån i andelsboligforeningen kan andelshaverne ikke fratrække i skat. Generelt er renten på et banklån variabel. Det betyder at den kan ændre sig løbende i opadgående eller nedgående retning, afhængig af renteudviklingen. I dag har vi et meget lavt renteniveau hvor risikoen for rentestigninger nok er væsentligt større end mulighed for at renten vil falde yderligere. Rentesatsen er i dag i niveauet 4-7% på andelsboliglån i banken. Rentesatsen afhænger af hvilken bank der er tale om, risikovurdering, kundeforhold i øvrigt m.m. Som ejer af en ejerbolig kan man på samme måde optage lån i banken. Herudover er der mulighed for at optage lån på op til 80% af ejerboligens handelsværdi, hvilken værdi fastsættes at realkreditinstituttet. Realkreditlån kan optages med variabel rente, hvor renten fastsættes for 1 år ad gangen. Herudover kan lån optages med fast rente, hvor renten er fast i hele lånets løbetid, hvilket giver stor sikkerhed i budgetlægningen, ligesom konverteringsgevinster kan opnås ved senere omprioritering. Renten på et realkreditlån fastsættes af Københavns Fondsbørs, idet der belånes via børsnoterede realkreditobligationer. Udover renten betales der et administrationsbidrag til kreditforeningen, der afhænger af hvor meget den enkelte ejendom er belånt. Der skal regnes med bidragssats i størrelsesordenen 0,3-0,6% p.a. indenfor belåning på 80% af ejendommens værdi. En variabel rente, fastlåst for 1 år, udgør p.t. ca. 1,35% p.a. Den samlede udgift vil derfor p.t. udgøre 1,65-1,95% p.a. hvilket således er væsentligt mindre end renteudgiften på et variabelt forrentet banklån. Herudover er der mulighed for at sikre renten fra 1-30 år. Den dyreste finansiering er et lån hvor renten låses fast i 30 år. Her er en renteudgift inklusive administrationsbidrag p.t. på ca. 4,5-4,8% p.a. Hvis der optages realkreditlån hvor renten sikres for en årrække frem, vil der tillige kunne opnås en kursgevinst hvis renteniveauet stiger, idet dette alt andet lige, vil få obligationskurserne til at falde, og dermed gøre det muligt at opnå en besparelse ved indfrielse eller omlægning af lånet. Optagelse af realkreditlån kan ske i et realkreditinstitut uafhængig af om der er et bankengagement eller ej. Et banklån kan normalt kun optages med den forudsætning af at man har sit øvrige bankengagement i banken. Ved køb af en bolig, hvor der skal optages lån af en vis størrelse, kan dette betyde meget, både for ens renterisiko men også i hvad der skal betales på lånet samt mulighederne for løbende at foretage omlægninger af lånet. Konklusionen er, at man som ejer af ejerbolig kan optage finansiering med mange flere valgmuligheder, herunder optage realkreditlån.

7 Side 5 Ejendomsskat: I en andelsboligforening betaler foreningen ejendonnsskat til Kommunen. Ejendomsskat kaldes også grundskyld, idet der er tale om en betaling ud fra grundens værdi, ud fra grundskyldsskatteprocenten som fastsættes af Københavns kommune. I andelsboligforeningen Grøndalsvænge betaler andelshaverne særskilt for ejendomsskat og andre offentlige afgifter. Fordelingsnøglen er således at den samlede udgift fordeles ud fra de opgjorte grundstørrelser. Når man overgår til ejerboliger skal ejendomsskat betales individuelt af den enkelte grundejer. Efter ejendommen er udstykket går der en periode før der fastsættes en ny vurdering på de udstykkede ejendomme, som kan danne grundlag for individuelt opkrævning af" ejendomsskat. Det betyder at der de første 1-2 år fortsat opkræves et samlet beløb, som så vil blive fordelt mellem de 389 grundejere. Ejendomsskat betales af den grundværdi der fastsættes på den enkelte ejendom. Grundværdien opgøres som summen af et fast beløb (byggeret) og et variabelt beløb (beregnet af grundareal). Da der indgår et fast byggeretsbeløb, vil forskellen i hvad den enkelte grundejer skal betale, være mindre som ejere af ejerboliger, end forskellen i dag er i andelsboligforeningen, idet hele udgiften i dag alene fordeles ud fra grundstørrelsen. Som andelshaver er det ikke muligt for pensionister at indefryse sin andel af ejendomsskatten. Som ejer af en ejerbolig kan pensionister indefryse ejendomsskatten, hvilket vil sige at man opnår et meget billigt lån i sin ejendom, som først skal indfries ved salg af ejendommen eller ved dødsfald. I Københavns Kommune kan man indefryse alle udgifter der fremgår af ens ejendomsskattebillet, herunder alle offentlige afgifter samt renovationsudgift. P.t. tillægges en årlig rente på ca. 3% hvilken rente ikke er fradragsberettiget. Danbolig har vurderet, at ejendommenes værdi er 27-35% højere som ejerbolig end som andelsbolig. Hvis denne forskel er uændret når ejendommen engang skal sælges, så kan ejendomsskatter indefryses i en længere årrække, uden at dette går udover friværdien. Indefrysning af ejendomsskatter sker ved at Københavns Kommune tinglyser et pantebrev til sikkerhed for det kommunen har til gode, og indefrysning kan først ske når ejendomsskat opkræves individuelt. Selvom ejendommen først udstykkes i 2011 eller senere vil man indgå i skattereglerne der fastsætter en begrænsning i hvor meget udgiften til ejendomsskat kan stige år for år. I de udarbejdede beregninger er der taget udgangspunkt i grundværdi og begningsgrundlaget for ejendomsskat på baggrund af sammenlignelige ejerboliger på omkringliggende veje.

8 Side 6 Elendomsværdiskat: Ejendomsværdiskat er en skat der betales på baggrund af den samlede værdi det offentlige har fastsat på ejendommen, det vil sige af både grundværdi og bygninger. Der skal betales ejendomsværdiskat når ejeren selv, eller ens ægtefælle, bebor ejendommen. Ejendomsskatten beregnes med 1% af ejendommens værdi under kr og 3% herudover. Som følge af gældende regler om skattestop, skal der dog alene ske beskatning af den laveste af følgende værdier: Gældende ejendomsværdi, der fastsættes 1. oktober hvert år Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001, med tillæg af 5% Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 Selvom ejendommen først måtte blive udstykket i 2011 eller senere er man omfattet af gældende lovregler omkring skattestop. Det betyder at Skat vil fastsætte en ejendomsværdi for både 2001 og 2002 for hver enkelt ejendom, som vil danne grundlag for begrænsning i udgifterne til ejendomsværdiskat. Sammenlignelige ejendomme i nærheden: Enebærvej 11, grundareal 383 m^, boligareal 98 m^ og 29 m^ kælder: kr Enebærvej 12, grundareal 383 m^, boligareal 143 m^ og 68 m^ kælder: kr Disse 2 boligeksempler er ganske sammenlignelige med grundstørrelse og boligstørrelse i andelsboligforeningen. Udgangspunktet er derfor at beregningsgrundlaget for de fremtidige ejendomme må forventes at udgøre kr , afhængig af den enkelte boligs størrelse. Værdierne vil blive fastsat på baggrund af Skats beregningsmetode for henholdsvis fastsættelse af grundværdi og bygningsværdi. Indtil der foreligger en individuel vurdering, skal der ikke betales ejendomsværdiskat. Det kan betyde at der det første års tid efter en ejendom er blevet til ejerbolig, ikke skal betales ejendomsværdiskat. I de udarbejdede beregninger er forudsætningerne om grundværdi og begningsgrundlaget for ejendomsværdiskat taget på baggrund af sammenlignelige ejerboliger på omkringliggende veje. For pensionister er der mulighed for at få reduceret sin ejendomsværdiskat. Muligheden er indtægtsbestemt og der kan maksimalt opnås et nedslag på 0,4%, dog maksimalt kr p.a. For enlige kan denne reduktion opnås hvis Det maksimale nedslag kan opnås ved en samlet indkomst på kr for enlige og kr for gifte pensionister. For indkomster herudover reduceres fradraget

9 Side 7 med 5% af den samlede indkomst der overstiger dette indkomstgrundlag. Såfremt den samlede indtægt er kr over indkomstgrundlaget bortfalder mulighederne for reduktion. Fradrag for renteudgifter: Alle individuelle renteudgifter kan fratrækkes i skat, med en fradragsværdi på ca. 33%, hvilket betyder at man selv skal afholde de resterende 67%. I forbindelse med ændring i skattereglerne vil fradragsværdien af renter falde gradvist med i alt 8% i løbet af årene 2012 til 2019, såfremt man har nettorenteudgifter der overstige kr for ugifte og kr for ægtepar. Hvis en andelshaver i dag har renteudgifter over dette beløb, eller får det, hvis bankrenten stiger, vil risikoen for at få minimeret sit rentefradrag, være mindre som ejer af en ejerbolig, da renten på et realkreditlån er lavere end på et banklån. Boligydelse/lån: Som andelshaver er der i dag mulighed for pensionister til at opnå boligydelse, idet boligydelsen er afhængig af indtægt. Tidligere kunne boligydelse både opnå som tilskud og som lån, men nu kan tilskud alene opnås som lån der skal tilbagebetales, senest ved salg af boligen. Der kan på tilsvarende vis ydes boligydelse(lån) til pensionister der ejer en ejerbolig. Beregning af boligydelsen sker ud fra en samlet vurdering af boligudgift, indtægtsforhold, formueforhold m.m. Dette gælder for både ejere af en andelsbolig og ejere af en ejerbolig. Lån til foreningen: De andelshavere der aktuelt har en gæld til andelsboligforeningen, bl.a. i forbindelse med frikøb af hjemfaldspligt, skal i forbindelse med omdannelsen indfri denne gæld, idet det i stedet vil være muligt selv at optage realkreditlån til finansiering heraf. Kontant udgift for den enkelte andelshaver der køber sin bolig: De samlede omkostninger vil andrage ca. kr pr. bolig/andelshaver. Andelsboligforeningen har nogle midler til at afholde de nødvendige omkostninger til at omdanne andelsboligforeningens boliger til ejerboliger Midlerne rækker ikke helt hvorfor den enkelte andelshaver skal påregne en anslået udgift på kr Dette beløb dækker de resterende omkostninger samt registreringsafgift (statsafgift) i forbindelse med tinglysning af skøde. Udgiften kan afholdes af egne kontante midler eller indgå som en del af det lån den enkelte har behov for at optage.

10 Side 8 Forbrugsudgifter: Den enkelte andelshaver afholder i dag individuelle udgifter til el, vand, varme og valgt antennepakke. Dette vil være uændret gældende såfremt andelshaveren i stedet kommer til at eje sin ejendom som ejerbolig. Vedligeholdelsesudgifter: Vedligeholdelse af den enkelte bolig påhviler i dag andelshaveren, der tillige afholder udgifterne herved. Efter omdannelse vil dette være uændret, idet det er den til enhver tid værende ejer af en ejendom, der har ansvaret for vedligeholdelsen og afholder udgifterne herved. Budgetter: Der vedlægges likviditetsbudget, bilag 4, som viser udgifter for andelsboligforeningen vedrørende sagens gennemførsel. Budgettet viser at den enkelte andelshaver vil få købesummen tilbage i likvidationsprovenu, bortset fra kr , som er den del af omkostningerne, som andelsboligforeningens kapital ikke kan dække. Stempel og tinglysningsafgifter vedrørende skøde er indregnet sammen med ovennævnte beløb, idet yderligere lån kr er medregnet i lånestørrelsen i økonomioversigterne ved ejerbolig, jf. nedenfor. Der vedlægges endvidere økonomioversigter, bilag 5, som viser udgiftsbudget/likviditetsbudget for henholdsvis andelshaver og ejer af ejerbolig. Der er udarbejdet 3 beregninger, hvor forudsætningerne er: 1.Andelshavere, der ikke har optaget banklån 2.Andelshavere der har optaget banklån kr Andelshavere der har optaget banklån kr Generelt kan anføres at den økonomiske konsekvens ved en omdannelse til ejerbolig, stiger, jo større banklån der i dag er optaget, idet dette kan omlægges til et billigere realkreditlån. Endvidere er der specielle muligheder for pensionister for at kunne reducere udgifterne der skal betales, idet der vil være mulighed for at indefryse ejendomsskatter ligesom der evt. kan opnås en besparelse i den fremtidige betaling af ejendomsværdiskat. Disse mulige besparelser i den månedlige kontante udgift, fremgår af oversigterne. For andelshavere der ikke har noget lån, eller kun lån i meget grænset omfang, og som ikke kan udnytte "pensionistfordelene" vil den månedlige ydelse være højere efter en omdannelse til en ejerbolig, end de i dag er som andelshaver. Til gengæld vil boligens formueværdi være højere, da værdien som ejerbolig er højere end værdien som andelsbolig. Forudsætningerne omkring låneudgifter er, at der alene er medregnet renteudgifter. Af sammenligningsmæssige årsager er der taget udgangspunkt i lån med variabel rente,, både som andelsbolig og som ejerbolig. Der er budgetteret med variabel rente

11 Side 9 på 6% på banklån og på 2% på realkreditlån. Hvis den enkelte andelshavere betaler mere eller mindre end 6 % må der reguleres individuelt herfor. Der er ikke medregnet afdragsbetaling, da der ofte er forskel i løbetiden på banklån og realkreditlån, ligesom afdrag er at betragte som opsparing. Der er på sidste side anført iåneydelser ud fra 5 forskellige realkreditlånetyper, således at den enkelte andelshaver kan sammenligne udgiften ved nyt realkreditlån med sit eget banklån. De andelshavere der har lån via andelsboligforeningen, skal derfor sammenligne deres aktuelle udgifter, med de låneudgifter der vil være ved optagelse af nyt realkreditlån. Afvigelser kan forekomme i forbindelse med sagens gennemførsel. Dette gælder f.eks. ændringer i obligationskurser, som kan ændre udgiften til indfrielse af andelsboligforeningens realkreditlån og ydelsen på nye lån. Udgiften til Ejendomsskat er medtaget som gennemsnitlige udgifter, både som andelsbolig og som ejerbolig. Ejendomsskat og ejendomsværdiskat er anslået ud fra andre sammenlignelige ejendomme på den nærliggende villavej. Enebærvej, og kan ændre sig når skattemyndighederne fastsætter den endelige grundværdi og ejendomsværdi. Det bemærkes at værdierne er fastsat ud fra gældende skatteregler. Der henvises til punktet "Ejendomsværdiskat". Der er medregnet kr. 800,00 pr. måned i udgifter til grundejerforeningen, jf. bilag 6. Det er kr. 150,00 lavere end den nuværende boligafgift, hvilket skyldes at udgifterne til at drive en andelsboligforening er større end at driver end grundejerforening, idet en del opgaver forsvinder. Det må påregnes at der de første 1-2 år efter omdannelsen sker fælles opkrævning af ejendomsskat. Denne vil blive betalt og fordelt af den nye grundejerforening. Det er ikke muligt at udarbejde budget for alle andelshaveres individuelle forhold, hvorfor jeg anbefaler at der søges individuel rådgivning. Forsikring: Som andelshaver er ens ejendom forsikret via andelsboligforeningen, og udgiften hertil indgår i den boligafgift der betales. Som ejer af en ejerbolig, skal man individuelt forsikre sin ejendom. Dette vil give mulighed for nogle samlerabatter hos forsikringsselskaberne. Forsikringen skal være en almindelig ejendomsforsikring hvor der forsikres mod brand, svampe- og insektskade, udvidet rørskade, grundejeransvar m.m.

12 Side 10 Der indgår i beregningerne en almindelig præmie for en ejendomsforsikring. Der vil være formentlig mulighed for nogle samlerabatter hos forsikringsselskaberne, hvilket dog ikke indgår i beregningerne. såfremt det ønskes vil der også være mulighed for at den nuværende fælles ejendomsforsikring fortsætter, idet det i givet fald vil være den nye grundejerforening der administrerer denne. Udlejning: Som andelshaver er man underlagt andelsboligforeningens regler omkring udlejning. I vedtægternes 9 bestemmes at fremleje eller udlån af en bolig kun kan ske med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Det er endvidere at man ikke kan fremleje, hvis man ikke kan sælge sin bolig og andelsboligforeningens bestyrelse skal tillige godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Som ejer af en ejerbolig, er man frit stillet til selv at bestemme om man ønsker at udleje sin bolig og de nærmere betingelser herom. Hvis lejen f.eks. er for høj, eller vilkårene er urimelige, har en lejer mulighed for at henvende sig i huslejenævnet der herefter træffe afgørelse herom. Dette sker helt uden om grundejerforeningen. Hvad hvis en andelshaver ikke kan eller vil købe sin bolig som ejerbolig: Hvis en andelshaver, efter at en generalforsamling har truffet beslutning om udstykning og salg af andelsboligforeningens ejendom, ikke ønsker at erhverve sin bolig som ejerbolig, så har andelshaveren ret til at blive boende som lejer, på en tidsubegrænset lejekontrakt. De pågældende ejendomme vil i denne situation blive solgt til interesserede købere, og det må påregnes at salgsprisen for disse udlejede boliger vil være lidt mindre end værdien som en ledig ejerbolig, hvor køberen kan flytte ind med det samme. Der er i likviditetsbudgettet for andelsboligforeningen, bilag 4, hensat kr i forbindelse hermed. Beløbet er anslået idet beløbet bl.a. afhænger af, hvor mange andelshaver der ikke ønsker at køber deres bolig, men i stedet vælger at bliver lejer. Der vil også være mulighed for at ejendommen kan overdrages til et familiemedlem til andelshaveren, f.eks. børn. I denne situation kan andelshaveren blive boende som lejer. Huslejens størrelse vil blive fastsat af køberen af ejendommen på baggrund af lejelovgivningens regler, eller efter aftale mellem ejer og lejer. Lejerne vil have mulighed for at indbringe lejens størrelse for Huslejenævnet. Det er ikke muligt på forhånd at modtage en tilkendegivelse fra Huslejenævnet, idet Huslejenævnet kun træffer konkrete afgørelser.

13 Side 11 Salg af en ejendom: I dag gennemføres en overdragelse ud fra andelsboligforeningens regler. Disse forudsættes bekendt, hvorfor de ikke vil blive gennemgået, idet der alene tages udgangspunkt i en sammenligning med salg af en ejerbolig. Prisfastsættelse: I dag kan en andelshaver maksimalt sælge til en pris der fastsættes som den til enhver tid gældende andelskrone med tillæg af individuelle forbedringer, som fastsættes af foreningens vurderingsmand i samarbejde med vurderingsudvalget. Forbedringerne afskrives. Den præcise vedligeholdelsestand af ejendom, have m.v. samt forbedringens brugsværdi, er som udgangspunkt uden betydning for maksimalprisfastsættelsen. Det er ikke sikkert at denne maksimalpris kan opnås, hvorefter andelshaveren er berettiget til at sælge til den højst opnåelige pris. For en ejer af en ejerbolig er man berettiget til at sælge til den til enhver tid højst opnåelige pris. Når prisen på en ejerbolig fastsættes er der tale om en samlet vurdering af beliggenhed, modernisering, vedligeholdelsesstand m.v. Her har det betydning hvordan man har vedligeholdt sin bolig og hvordan en køber vurderer hvordan brugsværdien af en forbedring er. Finde køber/forkøbsrettigheder: Hvis overdragelse ikke sker til nærtstående familiemedlem, til samlever, eller ved bytte af bolig, så skal en andelsboligsælger først afdække om der i bytteregister og en ekspektanceliste, afdække om der her findes en køber til sin ejendom. Hvis dette ikke er tilfældet kan andelshaveren selv finde en køber, eventuelt med hjælp af en ejendomsmægler. Prisen for andelsboligen sker herefter på baggrund af efterspørgslen, dog til den maksimalpris der er gældende for andelsboligen. En ejer af en ejerbolig kan også sælge til nærtstående familiemedlem, til samlever eller mageskifte med anden bolig. Herudover kan ejeren selv finde en køber uden at spørge i bytte registret eller i ekspektancelisten, eventuelt med hjælp fra en ejendomsmægler. Prisfastsættelsen er helt fri. Det har ikke været muligt at vedlægge en statistik over hvordan de seneste års salg er gennemført, herunder hvor ofte bytteregistret og ekspektancelisten er bragt i anvendelse. Ansvar: Når en andelsbolig skal sælges skal der tilvejebringes forskellige rapporter omkring el, VVS, vurdering, energimærke m.m. Disse rapporter udarbejdes bedst muligt, ud fra det der kan konstateres på ejendommen ved besigtigelsen. Udgiften andrager p.t. kr ,00.

14 Side 12 Der kan efter overdragelse af en ejendom konstateres forhold som ikke var kendt ved overdragelsen. Der er oftest tale om skjulte fejl og mangler, som køberen konstaterer efter overtagelse af ejendommen, f.eks. i forbindelse med istandsættelsesarbejder. Der findes ikke direkte lovregler på dette område, så der kan som følge heraf opstå tvister mellem køber og sælger af andelsboligen, ligesom andelsboligforeningens bestyrelse og de involverede vurderingsfolk, måske kan blive inddraget i tvisten. Det vil i sidste ende være domstolene der skal træffe beslutning om hvordan sagen skal afgøres. Når en ejerbolig (hus eller dobbelthus) overdrages gælder "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom". Hvis sælger inden overdragelse udarbejder tilstandsrapport, fremskaffer tilbud på ejerskifteforsikring og udleverer disse til køberen sammen med erklæring om at betale halvdelen af forsikringspræmien, så er sælgeren fri for ansvar for eventuelle skjulte fejl og mangler vedrørende ejendommen. Det er herefter en sag imellem køber af ejendommen og ejerskifteforsikringsselskabet, såfremt køberen har valgt at tegne en ejerskifteforsikring. Udgiften til tilstandsrapport, energimærke samt sælgerbetalingen af 50% af ejerskifteforsikringspræmien andrager normalt ca. kr ,00. Ved salg af en ejerbolig er der således en lovbestemt ordning der har til formål at undgå tvister mellem køber og sælgere, ligesom grundejerforeningen ikke kan blive en del af sagen, som tilfældet er i dag for en andelsboligforening. Skat: I dette afsnit vil der skelnes mellem skat for andelshaveren og skat for andelsboligforeningen. Der medtages i dette afsnit ikke ejendomsskat, ejendomsværdiskat samt fradragsmuligheder for renteudgifter, idet nærmere herom indgår i afsnittet "Økonomi". Andelshaverne: Andelshaverne er ikke skattepligtige af udlodningen af likvidationsprovenu fra andelsboligforeningen såfremt andelsboligen har tjent til bolig for ejeren af andelsbeviset eller dennes husstand i en del af, eller hele den periode, hvori andelshaveren har ejet andelsbeviset. Endvidere er det en forudsætning, at udlodningen af likvidationsprovenuet fra andelsboligforeningen sker i samme kalenderår hvori andelsboligforeningen endelig opløses. Dette tilsikres af de rådgivere (advokat og revisor) der i givet fald skal gennemføre omdannelsen.

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 75.000 Boligydelse pr. md. 4.000 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.531 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Blomberg

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Lombardigade 16, 1. th., 2300 København S Sag nr. A000126 Dato: 7. marts 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R

Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Lejligheden til dig der kan selv i en af Brønshøjs bedste andelsforeninger Sags nr. 1257R Sandbygårdvej 25, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000 bergbolig ApS mail:post@lobergbolig.dk f: 56 63 49 49 Mobil: 29 61 76 27.LobergBolig.dk.Hesteejendomme.dk Grund Sag nr.: 21998LAND Beliggenhed: Smedevænget, 4672 Klippinge Kontantpris: Nominel pris: Udbetaling:

Læs mere

Hyggelig lejlighed tæt på Utterslev Mose og Brønshøj Torv Sags nr. 1194R

Hyggelig lejlighed tæt på Utterslev Mose og Brønshøj Torv Sags nr. 1194R Hyggelig lejlighed tæt på Utterslev Mose og Brønshøj Torv Sags nr. 1194R Præstekærvej 10, 2.tv. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle DanBolig - Erhverv Holbæk Udlejningsejendom Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S Salg og vurdering af: - udlejningsejendomme - forretninger - virksomheder - andelsboligforeninger

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

Velholdt andelsbolig. Særdeles billig husleje.

Velholdt andelsbolig. Særdeles billig husleje. Velholdt andelsbolig. Særdeles billig husleje. Nederbyvænget 9F Åstrup 6100 Haderslev Sags nr. 12243 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Bo billigt i Fjelstrup

Bo billigt i Fjelstrup Bo billigt i Fjelstrup Langtoften 14 Fjelstrup 6100 Haderslev Sags nr. 13144 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ålekistevej 220B, 1.th. 2720 Vanløse Advokatens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Stop forældrekøbene nu

Stop forældrekøbene nu Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 138 Offentligt Stop forældrekøbene nu Til partiernes ordførende på boligområdet, samt til et udvalg af dagblade. Vedrørende forældrekøb. Vi er en gruppe debattører på

Læs mere

Thorsgade 97, 1.101. 2200 København N

Thorsgade 97, 1.101. 2200 København N Sags nr. 10230937 Thorsgade 97, 1.101. 2200 København N Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE GOD OG GEDIGEN VILLA Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE Fremtræder meget velholdt overalt - men køkken og bad trænger til modernisering! Ejendomstype..................

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

Lys og velholdt andelsbolig med stor terrasse Sags nr. 13114

Lys og velholdt andelsbolig med stor terrasse Sags nr. 13114 Lys og velholdt andelsbolig med stor terrasse Sags nr. 13114 Højgårdhave 19 6100 Haderslev Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Velholdt andelsbolig med egen have Sags nr. 12272

Velholdt andelsbolig med egen have Sags nr. 12272 Velholdt andelsbolig med egen have Sags nr. 12272 H. A. Brorsons Vej 19 6100 Haderslev Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere