MOVITRAC 31C Frekvensomformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOVITRAC 31C Frekvensomformer"

Transkript

1 T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/ /198/ / C U L U L

2 Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko, f.eks. ved arbejde under spænding. Mekanisk risiko, f.eks. ved arbejde på hejseværker. Vigtig oplysning til sikker og fejlfri drift. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges nøje, ligesom dette også er en forudsætning for, at evt. garantikrav kan tages til følge. Læs derfor denne vejledning grundigt igennem, inden De tager frekvensomformeren i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service og vedligeholdelse. Vejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af frekvensomformeren. Korrekt anvendelse: Frekvensomformer MOVITRAC 31C er beregnet til anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige anlæg til drift af trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor. Disse motorer skal være egnede til drift i kombination med frekvensomformere; der må ikke tilsluttes andre belastninger til frekvensomformeren. MOVITRAC 31C-frekvensomformerne er beregnet til stationær installation i elektronik- eller styreskabe. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladelige driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal uden undtagelse overholdes. Idrifttagning af frekvensomformeren (dvs. påbegyndelse af planlagt drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMV-direktivet 89/336/EØF og slutproduktets konformitet (overensstemmelse) med maskindirektivet 89/392/EØF er konstateret (jvf. EN 60204). Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling osv. anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske vibrations- og stødpåvirkninger, som går ud over de i EN50178 anførte krav anvendelse i situationer, hvor frekvensomformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere beskyttelse af maskinel og personel Bortskaffelse (vær opmærksom på gældende bestemmelser): Materiellet bortskaffes alt efter beskaffenhed og eksisterende forskrifter, f.eks. som: Elektronikskrot (printkort), kunststof (dæksel/kabinet), stål, kobber osv. Yderligere tekniske informationer og projekteringsoplysninger findes i kataloget MOVITRAC 31C Frequenzumrichter, Druckschriftennummer Yderligere oplysninger om optionerne Synkronløb, Positioneringsstyring IPOS og Feldbus-Interfaces (PROFIBUS, INTERBUS og DeviceNet) findes i de tilsvarende håndbøger. 2 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

3 Indholdsfortegnelse 1 Om sikkerhed Installation Typebetegnelse, typeskilte og optionsetiket Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 1 og Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 3 og Installationsbemærkninger Korrekt EMC-installation Korrekt UL-installation Tilslutningsdiagram grundversion Allokering af bremsemodstande, drosselspoler, filtre MOVITRAC 31C, byggestørrelse 0 med bremsemodstand Tilslutning af serielt interface RS-232 (option USS21A) Tilslutning af serielt interface RS-485 (option USS21A) Montering af optionskort Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FEA31C Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FIO31C Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FEN31C/FPI31C Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FIT31C Tilslutning af inkremental-encoder Idrifttagning Forberedelse og hjælpemidler Idrifttagning ved hjælp af håndbetjeningen FBG31C s kortmenu Start af motoren Eksempler på idrifttagning Komplet parameterliste Drift og service Driftsindikeringer Fejlinformationer Fejlmeddelelser SEW-Elektronik-Service Tekniske data Generelle tekniske data MOVITRAC 31C (230 V-omformere) MOVITRAC 31C (400/500 V-omformere) MOVITRAC 31C Elektroniske data Indeks Installations- og driftsvejledning MOVIDRIVE compact MCS41A 3

4 1 Om sikkerhed 1 Om sikkerhed Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på frekvensomformeren må kun udføres af autoriserede el-installatører, idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) skal overholdes. Ved installation og idriftsætning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale bestemmelser og forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Jordtilslutning af omformeren Nødvendig beskyttelsesanordning: Overstrømsbeskyttelse (sikringer). Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse fra effekt- og elektronik-tilslutninger iht. EN For at garantere denne sikre adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger (f.eks. ved at aftage elektronik-klemmeblokken) skal det sikres, at den tilsluttede motor ikke kan starte af sig selv, når omformeren indkobles på nettet. Drift og service Inden frontpladen fjernes, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes. Efter strømafbrydelsen kan der i op til 10 minutter endnu være farlige spændinger på omformeren. Med aftaget beskyttelsesdæksel svarer omformerens kapsling til IP 00; på alle komponenter - med undtagelse af styreelektronikken - forekommer der farlige spændinger. Under driften skal omformeren være lukket. Når omformeren er indkoblet, forekommer der farlige spændinger på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, selv om omformeren er spærret og motoren står stille. At drifts-led en V1 og andre indikeringer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt, og at den er spændingsløs. Interne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at drivstationen starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. I disse tilfælde er det desuden forbudt at aktivere funktionen Auto-reset (P860). 4 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

5 Installation 2 2 Installation 2.1 Typebetegnelse, typeskilte og optionsetiket Eksempel på typebetegnelse 01552ADK Eksempel på typeskilt Typeskiltet er placeret på siden af omformeren. Fig. 1: Typeskilt 00593AXX Eksempel på optionsetiket Alle omformere af typen MOVITRAC 31C er forsynet med en optionsetiket, hvorpå det er anført, hvilke optionskort, omformeren er monteret med fra fabrikken. Såfremt der senere installeres et optionskort, skal dette markeres på optionsetiketten, f.eks. MOVITRAC 31C med FEA 31C. Fig. 2: Optionsetiket 00596ADK MOVITRAC 31C Driftsvejledning 5

6 2 Installation 2.2 Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse Fig. 3: Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 0, uden nederste frontafskærmning 00592BXX 1 Serviceetiket (ikke synlig) 2 Typeetiket 3 X1: Effekt-klemrække (ikke synlig) for net- og motortilslutning; ved 4Q-drift også for bremsemodstand 4 PE-tilslutning ( ) 5 Holdeplade for evt. bremsemodstand 6 Øverste frontafskærmning 7 Fastgørelsesskruer for øverste frontafskærmning; denne afskærmning skal afmonteres for at få adgang til effekt-klemrække X1 8 X4: Stikplads for betjeningsoption 9 Typeskilt 10 S1: Omskifter for omskiftning n setp : 10 V / 20 ma; tilgængelig under betjeningsoptionen 11 V1: Drifts-LED 12 X2: Elektronik-klemrække 13 Tilslutning for elektronikskærme (ikke synlig) 14 X3: Elektronik-klemrække 6 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

7 Installation Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 1 og Fig. 4: Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 1 og 2, vist uden dæksel 1 EPROM system 2 V1: Drifts-LED 3 X20:Stikplads for optionskort 4 X4: Stikplads for betjeningsoptioner 5 Serviceetiket 6 X21:Stikplads for optionskort 7 Optionsetiket 8 S1: Omskifter til omskiftning n setp : 10 V / 20 ma; tilgængelig under betjeningsoptionen. 9 Typeskilt 10 X2: Elektronik-klemrække 11 X3: Elektronik-klemrække 12 X14:Elektronik-klemrække 13 X1: Effekt-klemrække for net- og motortilslutning; ved 4Q-drift også for bremsemodstand 14 PE-tilslutning ( ) 15 Tilslutning for elektronikskærme 16 Typeetiket MOVITRAC 31C Driftsvejledning 7

8 2 Installation 2.4 Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 3 og Fig. 5: Opbygning af frekvensomformer MOVITRAC 31C, byggestørrelse 3 og BXX 1 EPROM system 2 V1: Drifts-LED 3 X20:Stikplads for optionskort 4 X4: Stikplads for betjeningsoptioner 5 Optionsetiket 6 X21:Stikplads for optionskort 7 Serviceetiket 8 S1: Omskifter til omskiftning n setp : 10 V / 20 ma; tilgængelig under betjeningsoptionen 9 Typeskilt 10 Typeetiket 11 X2: Elektronik-klemrække 12 X3: Elektronik-klemrække 13 X14:Elektronik-klemrække 14 X1: PE-tilslutning ( ) 15 Effekt-klemrække for net- og motortilslutning; ved 4Q-drift også for bremsemodstand 16 Tilslutning for elektronikskærme 8 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

9 Installation Installationsbemærkninger Ved installationen skal afsnittet Om sikkerhed (Kapitel 1, side 4) ubetinget overholdes! Der må kun anvendes originale tilslutningselementer! Tilspændingsmomenter for MOVITRAC 31C effekt-klemmer: byggestørrelse 0 1,5 Nm (13.3 lb.in) / byggestørrelse 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) / byggestørrelse Nm (13.3 lb.in) / byggestørrelse 3 og 4 3,5 Nm (31 lb.in) For at sikre tilstrækkelig køling af omformeren skal der over og under omformeren være mindst 100 mm frit rum; frit rum til siderne er ikke påkrævet. Omformerne skal monteres lodret, de må ikke monteres liggende, skråt eller på hovedet! MOVITRAC 31C er beregnet til drift på spændingsnet med direkte jordet stjernepunkt (TN- og TT-net). Drift på spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (f.eks. IT-net) er tilladt. SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. EMC-grænseværdierne for støjemission er ved spændingsnet uden jordet stjernepunkt (IT-net) ikke specificeret. Virkningen af netfiltre er stærkt begrænset. Hvis der skal drives mere end 4 omformere på en sumstrømsdimensioneret netkontaktor, skal der med henblik på en begrænsning af indkoblingsstrømmen indskydes en 3-faset netdrosselspole. El-ledninger og elektronikledninger skal fremføres i separate kabelkanaler. Nettilledning: I.h.t. til nom. indgangsstrøm I net ved nom. belastning (Tekniske data, side 56). PE-nettilslutning ( EN 50178): Ved nettilledning < 10 mm 2 (AWG8) trækkes en ekstra PEleder med tværsnit svarende til nettilledningen parallelt med beskyttelseslederen via separate klemmer eller et beskyttelsesledertværsnit med 10 mm 2 (AWG8) Cu. Ved nettilledning 10 mm 2 (AWG8) en Cu-beskyttelsesleder med tværsnit svarende til nettilledningen. Der kan optræde driftsbetingede afledningsstrømme på > 3,5 ma. Motortilledning: Svarende til nom. udgangsstrøm I nom (Tekniske data, side 56). Indgangssikringerne installeres ved begyndelsen af nettilledningen efter samleskinneafgreningen (Se kapitel 2.8.1: F11/F12/F13). Der skal anvendes sikringer af typen D, DO, NH eller automatsikring. Et fejlstrømsrelæ som eneste beskyttelsesforanstaltning er ikke tilladt. Under normal drift af omformeren kan der optræde afledningsstrømme > 3,5 ma. Drift af 2 skiftevis kørende motorer på én og samme omformer: For hver af de 2 motortilledninger skal der installeres en omkoblingskontaktor - må kun kobles ved spærret omformer! Omformerudgangen må kun benyttes til ohmsk/induktiv belastning (motor), ikke kapacitiv belastning! Anbefaling: For netkontaktor K11 bør en mindste udkoblingstid på 10 s overholdes. Binærindgangene er potentialadskilte ved hjælp af optokoblere. Binærudgangene er kortslutningssikre, men ikke fremmedspændingssikre. Fremmedspænding kan ødelægge binærudgangene! Tilslutning bremsemodstande: Der anvendes 2 tæt liggende par-snoede ledninger eller 2-leder, skærmet el-ledning. Tværsnit svarende til omformerens nom. strøm (Tekniske data, side 56). Bremsemodstand beskyttes med bimetalrelæ (Se kapitel 2.8.1: F16); udløsestrøm iht. Tekniske data for bremsemodstande (Se kapitel 2.9). Drift bremsemodstande: Tilledningerne til bremsemodstanden fører under nom. drift høj jævnspænding (ca. 900 V). Hvis det er nødvendigt, monteres bremsemodstandene (flad udførelsesform) med tilhørende berøringsbeskyttelse. Overfladen på bremsemodstandene bliver ved belastning med P n meget varm. Monteringsstedet skal derfor vælges med omtanke. Normalt monteres bremsemodstande oven på elektronik- eller styreskabet. MOVITRAC 31C Driftsvejledning 9

10 2 Installation 2.6 Korrekt EMC-installation Styreledningerne skal være skærmede. Skærmen jord-/stelforbindes i begge ender så direkte som muligt, idet der skal sikres god fladekontakt. For at undgå jordsløjfer kan den ene skærmende jordforbindes via en støjdæmpende kondensator (220nF/50V). Ved dobbeltskærmet ledning jordforbindes yderskærmen til MOVI- TRAC og inderskærmen jordforbindes i den anden ende. Det anses principielt også for skærmning, når alle ledninger fremføres separat i enkelte, jordede kanaler eller rør af pladejern. MOVITRAC og alle tilbehørskomponenter skal jord-/stelforbindes højfrekvensmæssigt korrekt (kølelegemet skal have god metallisk fladekontakt på omformerkabinettet til stel, f.eks. ulakeret montageplade i styreskabet). EMC-modul EF (indeholder netfilter og udgangsdrosselspole): - EF014/030/ : EMC-modulet monteres sammen med MOVITRAC 31C-omformeren på den ledende montageflade i styreskabet. - EF220/ : EMC-modulet monteres med 4 skruer på den ledende montageflade i styreskabet og derefter skrues MOVITRAC 31C-omformeren med 4 skruer M6 fast på EMCmodulet. Netfilter NF : - Netfilteret monteres i nærheden af MOVITRAC uden for det minimale ventilations-frirum. - Længden på ledningen mellem netfilter og MOVITRAC begrænses til det absolut nødvendige, maks. 400 mm er tilladt. Uskærmede, parsnoede ledninger er tilstrækkelige. Som nettilledning anvendes ligeledes kun uskærmede ledninger. - Tilsluttes der flere omformere til et netfilter, skal dette netfilter enten monteres direkte på styreskabsindgangen eller i umiddelbar nærhed af omformerne. Valg af netfilter foretages afhængigt af omformernes sumstrøm. Udgangsdrosselspole HD...: - Udgangsdrosselspolen monteres i nærheden af MOVITRAC uden for det minimale ventilationsfrirum. - Det er kun de 3 faser U, V og W, der skal føres gennem udgangsdrosselspolen! PE-lederen skal ikke føres gennem udgangsdrosselspolen! Fig. 6: Tilslutning udgangsdrosselspole HD CDK 10 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

11 Installation Korrekt UL-installation For korrekt UL-installation skal De være opmærksom på følgende: Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturintervaller: - til MOVITRAC 31C temperaturinterval 60/75 C. - til MOVITRAC 31C370/450 temperaturinterval 75/90 C. De tilladelige tilspændingsmomenter på MOVITRAC 31C-effekt-klemmerne er på: for byggestørrelse 0 1,5 Nm (13.3 lb.in) for byggestørrelse 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) for byggestørrelse 2 1,5 Nm (13.3 lb.in) for byggestørrelse 3 3,5 Nm (31 lb.in) for byggestørrelse 4 3,5 Nm (31 lb.in) Frekvensomformerne MOVITRAC 31C er egnede til drift på spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. strøm i henhold til følgende tabeller og har en maks. spænding på 240 V AC til MOVITRAC 31C (230 V-omformere) og 500 V AC til MOVITRAC 31C (400/500 V-omformere). Sikringernes effektdata må ikke overskride værdierne i henhold til følgende tabeller. Som ekstern 24V DC -spændingskilde må der kun anvendes godkendte apparater med begrænset udgangsspænding (U maks = 30 V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A). 230 V-omformere: MOVITRAC 31C Maks. strøm Maks. netspænding Sikringer (maks.) 005/011 (byggestørrelse 0) A AC 240 V AC 20 A / 600 V 008/015/022 (byggestørrelse 1) A AC 240 V AC 32 A / 600 V 037 (byggestørrelse 2) A AC 240 V AC 63 A / 600 V 055/075 (byggestørrelse 3) A AC 240 V AC 110 A / 600 V 400/500 V-omformere: MOVITRAC 31C Maks. strøm Maks. netspænding Sikringer (maks.) 005/007/011/014 (byggestørrelse 0) A AC 500 V AC 16 A / 600 V 008/015/022/030 (byggestørrelse 1) A AC 500 V AC 30 A / 600 V 040/055/075 (byggestørrelse 2) A AC 500 V AC 63 A / 600 V 110/150/220 (byggestørrelse 3) A AC 500 V AC 175 A / 600 V 300/370/450 (byggestørrelse 4) A AC 500 V AC 400 A / 600 V OBS: UL-certificeringen gælder ikke for drift på spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net). MOVITRAC 31C Driftsvejledning 11

12 2 Installation 2.8 Tilslutningsdiagram grundversion Tilslutning effektdel og bremse Fig. 7: Tilslutningsdiagram effektdel og bremse 01553ADK Bremseensretteren skal tilsluttes ved hjælp af egen nettilledning; forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Ved anvendelse i forbindelse med hejseværker skal udkobling af bremsen altid foregå jævn- og vekselstrømsidigt. Ved omformerdrift (taktet udgangsspænding) skal forsyningsledningerne til bremsen trækkes separat i forhold til andre strømførende ledninger. Ved indbygning af bremseensretteren i styreskabet skal forbindelsesledningerne mellem bremseensretter og bremse trækkes separat i forhold til andre strømførende ledninger. Fælles fremføring sammen med taktede strømførende ledninger/kabler er kun tilladt, såfremt disse ledninger/kabler er skærmede. Ved bremser uden BG/BGE skal de gældende tilslutningsforskrifter følges. 12 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

13 Installation Tilslutning CPU-printkort Fig. 8: Tilslutningsdiagram CPU-printkort 01554ADK MOVITRAC 31C Driftsvejledning 13

14 2 Installation Funktionsbeskrivelse af klemmerne på grundversionen Klemme X1: 1/2/3 4/5/6 8 8/9 PE Funktion Nettilslutning L1, L2, L3 eller EMC-modul EF Kl.1, 2, 3 Motortilslutning U, V, W eller EMC-modul EF Kl.4, 5, 6 Mellemkredstilslutning for udgangsfilter HF... (kl. 7 ved HF , kl. V5 ved HF ): Kun tilslutning, hvis f PWM = 12 khz eller 16 khz og yderligere ved HF U net 400 V! Tilslutning bremsemodstand R+, R- Tilslutning beskyttelsesleder X0: Skærmende-tilslutninger (kabelspændebøjler) for elektronik-styreledninger (potentiale PE) S1: Omskiftning I-signal (0...20mA, mA) eller U-signal (0...10V, ±10V), fabriksindstilling U-signal X2: 31 34/ X3: V (maks. 3mA) for setpunkt-potentiometer Setpunkt-indgang n2 (diff.-indg., ref.: Kl. X2:0) signalform Menu P11_ og omskifter S1 Referencepotentiale for analogsignaler Måleværdi-udgang: Egnet til 5V-indikeringsinstrumenter (signaltyper P634/P635), ref. kl. X2:0 Indgang +24V-spændingsforsyning (støttespænding afhængigt af optioner, diagnose ved netudkobling) Hjælpespændingsudgang +24V (maks. 250mA) for eksterne programmeringskontakter 41 Binærindgang 1, fast tilslutning: Højre/stop X14: Binærindgang 2, fabrikstilslutn.: Venstre/stop Binærindgangene er potentialadskilte ved hjælp Binærindgang 3, Frikobl./hurtigstop af optokoblere. Valgmuligheder Binærindgang 4, t1/t2 for binærindgange Menu P60_ Ref. for binærindgange X2:41 og X3:42/43/47 Styring af binærindgangene med +24V fra X2:44 Jumper X3:60-30 Styring af binærindgangene med fremmedspænding 24V: Forbindelse X3:60-ekstern stelforbindelse med jumper X3:60-30 potentialbundet uden jumper X3:60-30 potentialfri Referencepotentiale for binærsignaler Binærudgang 1, fast tilslutning: /Bremse Belastning maks. 150mA Binærudgang 2, fabrikstilslutn.: /Fejl Belastning maks. 50mA Valgmuligheder Menu P611 Binærindgang 5, n11/n21 Findes ikke på MOVITRAC 31C, byggestørrelse 0 (005/007/Binærindgang 6, n12/n22 011/014). Klemmerne 48 og 49 er på disse omfor- Ref. for binærindgange X14: 48/49 mere integreret i X3. Referencepotentiale for binærsignaler X4: Stikplads for option håndbetjening FBG31C / Serielle interfaces (RS-232 og RS-485) USS21A X20: Stikplads for optionkort Ind-/udlæsningsfunktioner FEA31C/ Digitale ind-/udlæsningsfunktioner FIO31C / Synkrondriftkort FES31C / Feltbus-interfaces FFP31C, Interbus FFI31C og DeviceNet FFD31C Findes ikke på MOVITRAC 31C, byggestørrelse 0 (005/007/011/014). X21: Stikplads for optionskort Omdrejningsdetektor FEN31C / Positionsdetektor FPI31C / TF-/TH-vagt FIT31C Findes ikke på MOVITRAC 31C, byggestørrelse 0 (005/007/011/014). 14 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

15 Installation Allokering af bremsemodstande, drosselspoler, filtre For MOVITRAC 31C (230V-omformere) MOVITRAC 31C Byggestørrelse Bremsemodstande Ref.-nummer BW I F = 0.5 A RMS BW I F = 1.2 A RMS BW I F = 1.2 A RMS BW I F = 2.3 A RMS BW I F = 2.0 A RMS BW I F = 3.2 A RMS BW I F = 5.0 A RMS BW I F = 7.8 A RMS BW I F = 2.5 A RMS BW I F = 4.4 A RMS BW I F = 10 A RMS BW I F = 19 A RMS BW I F = 27 A RMS EMC-moduler Ref.-nummer EF I D = 5 A AC EF I D = 10 A AC X EF I D = 20 A AC EF I D = 60 A AC Netdrosselspoler Ref.-nummer ND ΣI net = 20 A AC A ND ΣI net = 45 A AC B Netfiltre Ref.-nummer NF A A NF B B A U maks = 440 V AC NF B A NF B Udgangsdrosselspoler Ref.-nummer HD001 d = 50 mm (1.97 in) for ledningstværsnit mm 2 (AWG16...6) HD002 d = 23 mm (0.91 in) for ledningstværsnit 1.5 mm 2 (AWG16) HD003 d = 88 mm (4.46 in) for ledningstværsnit 16 mm 2 (AWG6) A ved nom. drift (100%) B ved kvadratisk belastning (125%) MOVITRAC 31C Driftsvejledning 15

16 2 Installation For MOVITRAC 31C (400/500V-omformere) MOVITRAC 31C Byggestørrelse 0 1 Bremsemodstande Ref.-nummer BW I F = 0.2 A RMS BW I F = 0.5 A RMS BW I F = 0.4 A RMS BW I F = 0.8 A RMS BW I F = 0.7 A RMS BW I F = 1.8 A RMS BW I F = 0.8 A RMS BW I F = 1.4 A RMS EMC-moduler Ref.-nummer EF I D = 5 A AC EF I D = 10 A AC X Netdrosselspoler Ref.-nummer ND ΣI net = 20 A AC Netfiltre Ref.-nummer NF A U maks = 440 V AC NF B NF U maks = 550 V AC Udgangsdrosselspoler Ref.-nummer HD001 d = 50 mm (1.97 in) for ledningstværsnit mm 2 (AWG16...6) HD002 d = 23 mm (0.91 in) for ledningstværsnit 1.5 mm 2 (AWG16) HD003 d = 88 mm (4.46 in) for ledningstværsnit 16 mm 2 (AWG6) Udgangsfiltre Ref.-nummer HF X A A HF B A B A HF B B A HF X B A HF B A ved nom. drift (100%) B ved kvadratisk belastning (125%) 16 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

17 Installation 2 MOVITRAC 31C Byggestørrelse Bremsemodstande Ref.-nummer BW I F = 1.1 A RMS BW147 I F = 3.5 A RMS BW247 I F = 4.9 A RMS BW347 I F = 7.8 A RMS BW I F = 4.0 A RMS C BW I F = 8.1 A RMS C BW I F = 14 A RMS X C BW915 I F = 28 A RMS BW I F = 6.1 A RMS BW I F = 12 A RMS BW I F = 22 A RMS EMC-moduler Ref.-nummer EF I D = 20 A AC EF I D = 60 A AC EF I D = 115 A AC Netdrosselspoler Ref.-nummer ND ΣI net = 20 A AC A ND ΣI net = 45 A AC B A ND ΣI net = 85 A AC B A A ND1503 ΣI net = 150 A AC B B Netfiltre Ref.-nummer NF A NF B NF U maks = 440 V AC NF NF A NF B NF A NF B NF A NF U maks = 550 V AC B A NF X B A NF X B A NF X B Udgangsdrosselspoler Ref.-nummer HD001 d = 50 mm (1.97 in) for ledningstværsnit mm 2 (AWG16...6) HD003 d = 88 mm (4.46 in) for ledningstværsnit 16 mm 2 (AWG6) Udgangsfiltre Ref.-nummer HF A HF B A HF B A HF B A HF X B A B/C A/C HF B A B/C C A/C A ved nom. drift (100%) B ved kvadratisk belastning (125%) C parallelkobling af hhv. 2 bremsemodstande og udgangsfiltre! MOVITRAC 31C Driftsvejledning 17

18 2 Installation 2.10 MOVITRAC 31C, byggestørrelse 0 med bremsemodstand På frekvensomformerne af byggestørrelse 0 (31C005/31C007/31C011/31C014) kan der til 4Q-drift i om-formeren indbygges bremsemodstande i flad udførelse (BW og BW ). Fremgangsmåden ved indbygningen af bremsemodstanden er følgende: 1. Net- og 24 V DC -forsyningen afbrydes. 2. Holdepladen for bremsemodstanden skrues af omformerens overdel og trækkes ud ( Fig. 9) 3. Ledningerne på bremsemodstanden afkortes til den påkrævede længde (ca. 25 cm) og forsynes med beskyttelsesrør (terminalrør). 4. Ledningerne på bremsemodstanden føres gennem gummimufferne og bremsemodstanden sættes ind i holdepladen ( Fig. 9). 5. Holdepladen med bremsemodstanden sættes herefter igen ind i omformeren og skrues fast. 6. Den øverste frontafskærmning skrues af, således at der bliver adgang til effektdelens klemrække X1. 7. Bremsemodstandens ledninger tilsluttes til kl. 8 og 9 i henhold til Tilslutning effektdel og bremse (Kapitel 2.8.1, side 12) Fig. 9: Holdepladen trækkes ud og bremsemodstanden sættes i 01786AXX 18 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

19 Installation Tilslutning af serielt interface RS-232 (option USS21A) 9-polet standard-interfacekabel (skærmet!) til RS-232 forbindelse Fig. 10: Forbindelseskabel MOVITRAC 31C - PC 01587BDK 2.12 Tilslutning af serielt interface RS-485 (option USS21A) Anbefaling vedr. tilslutning af RS-485 interface: Anvend 4-leder datakabel med flettet kobberskærm Signalledninger snoes parvis 0V5 føres med på det 2. ledningspar Skærmen forbindes i begge ender flademæssigt til PE-potentiale (MOVITRAC 31C s elektronikskærmklemme eller et egnet sted i styreskabet) Klemmeanvendelse USS21A + - 0V5 + RS RS-485 Ref.-potentiale Fig. 11: RS-485 interface USS21A 00997BXX RS-485 interface efter EIA-standard: maks. overføringsrate 9600 baud maks. 32 tilslutningsenheder (hvert apparat med USS21A svarer til 2 tilslutningsenheder) maks. kabellængde 200 m (660 ft) ialt dynamisk afslutningsmodstand fast indbygget MOVITRAC 31C Driftsvejledning 19

20 2 Installation 2.13 Montering af optionskort På omformerne af byggestørrelse 0 (31C005/31C007/31C011/31C014) forefindes optionsstikpladserne X20 og X21 ikke. På disse omformere kan der derfor ikke monteres noget optionskort. Følgende beskrivelser gælder for omformerne af byggestørrelse (31C C450). Inden De går i gang: Inden De berører optionskortene skal De aflade Dem selv for statisk elektricitet ved egnede foranstaltninger (afledningsbændel, elektrisk ledende skotøj osv.). Optionskortet opbevares i originalemballagen og tages først ud af emballagen umiddelbart inden monteringen. Optionskortet bør ikke berøres oftere end nødvendigt, og der må kun tages på kortet langs kanten. Komponenterne må ikke berøres. Montering af optionskortet: Omformeren gøres spændingsfri, dvs. net- og evt. 24V-spændingsforsyningen afbrydes. Nederste frontafskærmning tages af. Kabinettet skrues af (skrue under betjeningsoptionen) og tages af. For optionskortene FEA31C, FIO31C, FES31C, FFP31C, FFI31C og FFD31C gælder følgende: Printkort system-eprom skrues af og tages af stikket X20. Optionskortet sættes på stikket X20 og skrues fast. For optionskortene FES31C, FFP31C, FFI31C og FFD31C gælder: Blindafdækning tages ud af kabinettet og medfølgende afdækning isættes. For optionskortene FEN31C, FPI31C og FIT31C gælder følgende: Elektronik-klemrække X14 skrues af og tages af stikket X21. Optionskortet sættes på stikket X21 og skrues fast. Kabinettes sættes på igen og skrues fast. Nederste frontafskærmning sættes på igen. Fig. 12: Montering af optionskort 01784ADK 20 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

21 Installation Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FEA31C Fig. 13: Tilslutningsdiagram FEA31C 00513ADK Option Ind-/udlæsningskort, type FEA31C Ref.-nummer Analog-diff.-indgang X7:32/33 n1 = V / -10V V Ekst. strømbegrænsning X7:36/ V % I maks ( P320) Analogudgange Signalform Styrefunktioner Referenceklemme Binærindgange X7:38/39 Maks. kabellængde: 10m (33 ft) / Opløsning: 8 bit / Scanningtid 10ms 0...±10V, I maks = 3mA Menu P63_ X7:0 Referencepotentiale for analogsignaler (0V10) X8:48/49/50/51 R i 3.0kΩ PLC-kompatible iht. EN I E 10mA Scanningtid: 5ms Signalniveau +13V...+30V 1 potentialfri via optokobler -3V...+5V 0 Styrefunktioner Menu P60_ Referenceklemme X8:60 Reference for binærindgange X8:48/49/50/51 Referenceklemme X8:30 Referencepotentiale for binærsignaler (0V24) Binærudgange X8:63/64 R i 100Ω PLC-kompatible Reaktionstid: 5ms Signalniveau 0 = 0V 1 = +24V I maks = 50mA Styrefunktioner Menu P61_ RS-485 interface X8:67 RS-485+ efter EIA-standard, 9600 baud, maks. 32 tilslutningsenheder 68 RS-485- dynamisk afslutningsmodstand fast indbygget Maks. kabellængde: 200m (660ft) MOVITRAC 31C Driftsvejledning 21

22 2 Installation 2.15 Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FIO31C Fig. 14: Tilslutningsdiagram FIO31C 00576ADK Option Digitalt ind-/udlæsningskort, type FIO31C Ref.-nummer Binærindgange X8:48/49/50/51 R i 3.0kΩ PLC-kompatible iht. EN X19:52/53/54 I E 10mA Scanningtid: 5ms Signalniveau +13V...+30V 1 potentialfri via optokobler -3V...+5V 0 Styrefunktioner Menu P60_ Referenceklemme X8:60 Reference for binærindgange X8:48/49/50/51 og X19:52/53/54 Referenceklemme X8:30 Referencepotentiale for binærsignaler (0V24) Binærudgange Signalniveau Styrefunktioner X19:69/70/71/72 R i 100Ω PLC-kompatible Reaktionstid: 5ms X8:63/64 0 = 0V 1 = +24V I maks = 50mA Menu P61_ RS-485 interface X8:67 RS-485+ efter EIA-standard, 9600 baud, maks. 32 tilslutningsenheder 68 RS-485- dynamisk afslutningsmodstand fast indbygget Maks. kabellængde: 200m (660ft) 22 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

23 Installation Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FEN31C/FPI31C Fig. 15: Tilslutningsdiagram FEN31C/FPI31C 00514ADK Option Omdrejningsdetektor, type FEN31C / Positionsdetektor FPI31C Ref.-nummer / Impulsudgange X5:81...X5:86 +5V, TTL-niveau (RS-422) A/A, B/B, C/C Referenceklemme X5:87 Referencepotentiale for analogsignaler (0V10) Impulsindgange A/A, B/B, C/C Grænseomdrejningstal Tilslutning af impulsgiver: Sporrækkefølgen A B betyder, at motoren har højrerotation set på motorens udgangsakselende. Impulsgiverspændingsforsyning Sensorledning X6:95 96 X6:88...X6:93 +5V, TTL-niveau (RS-422) f grænse = 200 khz 128/256/512/1024/2048 impulser/omdrejning (præf.-pulstal 1024) min -1 ved 1024 impulser/omdrejning 6000 min -1 ved 2048 impulser/omdrejning X6: V (Ub / +) 97 Referencepotentiale ( ) +5V Til spændingsmåling og efterregule- 0V ring til +5V på impulsgiverindgang. MOVITRAC 31C Driftsvejledning 23

24 2 Installation 2.17 Tilslutning og klemmebeskrivelse - option FIT31C Fig. 16: Tilslutningsdiagram FIT31C 01742ADK Option TF-/TH-vagt FIT31C Ref.-nummer Binærindgange X14:48/49 R i 3.0kΩ PLC-kompatible iht. EN I E 10mA Scanningtid: 5ms Signalniveau +13V...+30V 1 potentialfri via optokobler -3V...+5V 0 Styrefunktioner Menu P60_ Referenceklemme X14:60 Reference for binærindgange X14:48/49 Referenceklemme X14:30/X24:30 Referencepotentiale for binærsignaler (0V24) TF-/TH-tilslutning X24:73 Reaktionstærskel ved R TF 2,9 kω ±10% Binærudgange Signalniveau Styrefunktioner X24:74 R i 100ΩΤΤΤΤΤΤPLC-kompatible Reaktionstid: 5ms 0 = 0V 1 = +24V I maks = 50mA 0 = motortemperatur for høj eller trådbrud på TF-/TH-ledningen 1 = motortemperatur ligger inden for det tilladelige interval X24:74 forbindes med en binærindgang, som er programmeret med funktionen EKSTERN. FEJL. Bliver X24:74 = 0, udløses der et hurtigstop. MOVITRAC 31C opfylder kravene om sikker adskillelse mellem effekt- og styredel iht. EN Optionen FIT31C ligger på styrepotentiale. Tilsluttes der en strømkreds til omformerens styredel, som ikke opfylder kravene med hensyn til sikker adskillelse, ophører dermed også MOVITRAC 31C s egenskaber med hensyn til sikker adskillelse. 24 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

25 Installation Tilslutning af inkremental-encoder Udførlige informationer er indeholdt i manualen SEW-Gebersysteme (SEW-giversystemer), som kan rekvireres under best.-nummer hos SEW. Maks. ledningslængde (omformer - giver): 100 m (330 ft) ved en kabelkapacitet 120 nf/km (193 nf/mile) Ledertværsnit: mm 2 (AWG24... AWG20) Anvend skærmet ledning med parvis snoede ledere og tilslut skærmen i begge ender (til elektronik-skærmklemmen og til giverstikket). Giverledninger skal fremføres separat i forhold til andre strømførende ledninger. Tilladelige giverpulstal: 256, 512, 1024, 2048 (præferencetal 1024) Giverledningens skærm forbindes med god fladekontakt: på omformeren på inkremental-encoderen 01937AXX Fig. 17: Skærmen forbindes til omformerens elektronik-skærmklemme 01948AXX Fig. 18: Skærmen forbindes til inkremental-encoderens PG-forskruning Til drift sammen med frekvensomformeren MOVITRAC 31C anbefaler SEW inkremental-encoderen (TTL-encoder) ES1T, ES2T eller EV1T (tidligere IG11 / IG5). Tilslut inkremental-encoderen som følger: ES1T / ES2T / EV1T UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C A (K1) A ( K1) B (K2) B ( K2) C (K0) C ( K0) UB max. 100 m (330 ft) * 96* 97 X6: MC31C FEN 31C/ FPI 31C * Sensorledningerne forbindes på encoder en til UB og ;Τder må ikke anvendes jumper på omformeren! Fig. 19: Tilslutning TTL-encoder ES1T, ES2T eller EV1T til MOVITRAC 31C 01585BXX Kanalerne K0 (C) og K0 (C) behøves kun til positionsstyringen (option FPI31C). Ved omdrejningsregulering (option FRN31C eller FEN31C) og synkrondrift/-kørsel (option FRS31C) behøves kanalerne K0 (C) og K0 (C) ikke. MOVITRAC 31C Driftsvejledning 25

26 3 Idrifttagning 3 Idrifttagning Ved idrifttagningen skal punkterne i afsnittet "Om sikkerhed" (Se kapitel 1, side 4) ubetinget følges! Forudsætningen for problemfri idrifttagning er korrekt projektering af drivstationen. Råd og vejledning vedrørende projekteringen samt forklaringer til parametrene er indeholdt i kataloget MOVITRAC 31C (best.-nr.: ). 3.1 Forberedelse og hjælpemidler Forberedelser: Installationen kontrolleres (Se kapitel 2, Installation, side 5). Utilsigtet start af motoren skal forhindres ved hjælp af egnede foranstaltninger (f.eks. afmontering af elektronik-klemrækken X3). Afhængigt af anvendelsen skal der desuden være installeret sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at hverken personer eller maskiner udsættes for risiko. Ved idrifttagning med håndbetjening FBG31C: Håndbetjeningen FBG31C anbringes på stikplads X4. Ved idrifttagning med PC og MC_SHELL: Option USS11A anbringes på stikplads X4 og forbindes med et interfacekabel (RS-232) med PC en. MOVITRAC og PC en skal begge være spændingsfri, når de forbindes, idet der ellers kan opstå udefinerede tilstande. Derefter tændes der for begge enheder og MC_SHELL installeres på PC en, hvis dette ikke allerede er gjort, og startes. Der tændes for net- og evt. 24V-forsyningen. Drifts-LED en (V1) lyser gult. Ved anvendelse af håndbetjening FBG31C vises i ca. 5 s følgende meddelelse: SELFTEST 01593AXX Korrekt forindstilling af parametrene (f.eks. fabriksindstilling). Efter fabriksindstillingen er FBG31C s kortmenu aktiv, hvilket er kendetegnet ved / efter parameternummeret. Kontrol af den indstillede klemmeprogrammering (eller -anvendelse) ( P60_ / P61_). Til programmering af IPOS er MC_SHELL påkrævet. IPOS-parametrene kan ikke editeres med FBG31C. Når IPOS-programmet lagres, gemmes dette også på FBG31C og ved kopiering af parametersættet til en anden MOVITRAC 31C føres dette med over. 26 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

27 Idrifttagning Idrifttagning ved hjælp af håndbetjeningen FBG31C s kortmenu Funktioner på håndbetjening FBG31C for idrifttagning Udførlige forklaringer =Kapitel Tast: Næste menupunkt eller i redigeringsmodus ændring af værdi (større). -Tast: Foregående menupunkt eller i redigeringsmodus ændring af værdi (mindre). E Q -Tast: Et menuniveau ned eller skifter til menupunktets redigeringsmodus. -Tast: Et menuniveau op eller forlader menupunktets redigeringsmodus AXX Q -Tast: E -Tast Tilbage til standard-display. Fungerer ved fejl som reset-tast Sprogomskiftning på FBG31C ved hjælp af den fabriksmæssigt aktive kortmenu Håndbetjeningens display-tekster vises som standard på tysk Tryk 3 gange på -tasten; - nu vises P850 (SPRACHE) ADK 01770AXX Tryk på -tasten for at gå til redigeringsmodus. Med - eller -tasten vælges det ønskede sprog og med -tasten forlades redigeringsmodus atter AXX Tryk på Q-tasten; nu vises standarddisplayet igen Sprogomskiftning på FBG31C ved hjælp af den udførlige parametermenu Håndbetjeningens display-tekster vises som standard på tysk 01595ADK Tryk 1 gang på -tasten; - nu vises parametergruppe AXX Tryk 1 gang på -tasten og 5 gange på -tasten; - nu vises parametergruppe 85 (sprogomskiftning) AXX Med -tasten vælges parameter P850 (Spog); tryk så endnu 1 gang på -tasten for at gå til redigeringsmodus. Med - eller -tasten vælges det ønskede sprog og med -tasten forlades redigeringsmenuen igen. Tryk på Q-tasten;- nu vises standarddisplayet igen AXX MOVITRAC 31C Driftsvejledning 27

28 3 Idrifttagning Idrifttagningsforløb med kortmenu 1. "0"-signal på klemme X3:43 ("Frikobling/hurtigstop"), f.eks. på grund af afmonteret elektronik-klemmeblok X ADK 2. Indstilling af minimalfrekvensen FMIN1 (P200) til 5 Hz og basisfrekvensen FBASIS1 (P201) og maksimalfrekvensen FMAX1 (P202) iht. motorens typeskilt. 200/ 5.00HZ FMIN AXX 3. Med Q tilbage til standarddisplay og med 1 -signal på X2:41 ( Højre/stop ) eller X3:42 ( Venstre/stop ) og 1 - signal på X3:43 ( Frikobling/hurtigstop ) startes drivstationen. Drivstationen roterer med FMIN1 = 5 Hz ADK Vigtigt: Strømindikeringen refererer til den nominelle omformerstrøm og ikke til den nominelle motorstrøm. Er motorens dimensionerede effekt mindre end omformerens anbefalede motoreffekt, svarer strømindikeringen ikke til den nominelle motorstrøm. Eksempel: Anbefalet motoreffekt omformer = 3 kw, dim. effekt motor = 1.5 kw Indikering Strøm 50% 100% nom. motorstrøm I dette tilfælde bevirker funktionen "motorudmåling" (P328/P348 = JA ) for høj BOOST og for høj I R. Derved påtrykkes motoren en for stor strøm. 4. Drivstationens omdrejningsretning kontrolleres (korrigeres ved at slukke for motoren og ombytte faserne). 5. Roterer drivstationen korrekt, øges frekvens-setpunktet til den ønskede motorfrekvens ADK 6. Indstilling af integratorramperne, f.eks. T11 RAMPE OP (P120), og frekvens-kurverne (f.eks. FMIN1) til de ønskede værdier ADK Vigtigt: Programmeres N2 SIGNAL KL34/35 (P110) til V, er det ikke muligt at vælge de interne faste setpunkter (P160...P162/P170...P172). Funktion Motorudmåling (P328/P348): Automatisk indstilling af BOOST og I R (P328/P348 = JA) til enkeltmotordrift med tilpasset motor (P mot = anbefalet motoreffekt iht. Tekniske data MOVITRAC 31C). De beregnede (fundne) værdier kan ændres manuelt. Hvis funktionen "Motorudmåling" er aktiv (P328/P348 = JA), tilpasses BOOST og I R ved hver frikobling til de ændrede driftsforhold (f.eks.opvarmet motor). Manuel indstilling af BOOST og I R (P328/P348 = NEJ): De indstillede værdier gemmes ikke-flygtigt i omformeren. BOOST (P321/P341) og I R (P322/ P342) indstilles med kold motor. Indstilling med varm motor kan ved senere indkobling af motoren i kold tilstand medføre, at motoren overkompenseres og ikke starter. Er dette tilfældet, reduceres BOOST og I R så meget, at motoren starter. Anbefaling: Parameterindstillinger, der afviger fra fabriksindstillingen, indføjes i parameterlisten (Se kapitel 3.5, side 39). Med henblik på start af motoren henvises til bemærkningerne i kapitel 3.3, side MOVITRAC 31C Driftsvejledning

29 Idrifttagning Start af motoren Drift med analog setpunkt-forindstilling (unipolær, forindstilling af omdrejningsretning via klemmer): Følgende tabel viser, hvilke signaler der ved fabriksindstilling (P110 = V) skal være påtrykt klemrækkerne X2 und X3, for at drivstationen kan drives med analog setpunkt-forindstilling. X2:41 Højre/stop X3:42 Venstre/stop X3:43 Frikobling/hurtigstop Følgende driftsdiagram viser eksemplarisk, hvorledes motoren startes med påtrykning af klemrækkerne X2/X3 med analoge setpunkter. Binærudgangen X3:61 ("/Bremse") benyttes til kobling af bremsekontaktoren K12. X2:34 n2 Funktion X X "0" X Ingen frikobling "0" "0" "1" X Stop "1" "0" "1" 5 V Højrerotation med 25 Hz "1" "0" "1" 10 V Højrerotation med 50 Hz "0" "1" "1" 5 V Venstrerotation med 25 Hz "0" "1" "1" 10 V Venstrerotation med 50 Hz Fig.20: Driftsdiagram med analoge setpunkter 01599ADK MOVITRAC 31C Driftsvejledning 29

30 3 Idrifttagning Drift med faste setpunkter (forindstilling af omdrejningsretning via klemmer): Følgende tabel viser, hvilke signaler der ved fabriksindstilling (P110 = V) og indbygget optionskort FEA31C skal være påtrykt klemrækkerne X2/X3/X8, for at drivstationen kan drives med de faste setpunkter. X2:41 Højre/stop X3:42 Venstre/stop X3:43 Frikobling/hurtigstop X8:48 n11/n21 X8:49 n12/n22 Funktion X X 0 X X Ingen frikobling "0" "0" "1" X X Stop "1" "0" "1" "1" "0" Højrerot. med n11 "1" "0" "1" "0" "1" Højrerot. med n12 "1" "0" "1" "1" "1" Højrerot. med n13 "0" "1" "1" "1" "0" Venstrerot. med n11 Følgende driftsdiagram viser eksemplarisk, hvorledes motoren startes ved påtrykning af klemmerne X2/X3/X8 med de interne faste setpunkter. Binærudgangen X3:61 ("/Bremse") benyttes til kobling af bremsekontaktoren K12. Fig.21: Driftsdiagram med interne faste setpunkter 01602ADK 30 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

31 Idrifttagning 3 Manuel drift: Med funktionen "Manuel drift" er det muligt at styre omformeren manuelt via håndbetjeningen FBG31C uden kommandoer via binærindgangene. Så længe funktionen "Manuel drift" er aktiv, er binær-indgangene inaktive. Omdrejningsretningen bestemmes ikke af binærindgangene "Højre/stop" eller "Venstre/stop", men ved at vælge omdrejningsretningen ved hjælp af håndbetjeningen ( Fig.22). Funktionen "Manuel drift" forbliver også aktiv efter en fra- og tilkobling af nettet, idet omformeren dog er spærret. Kommando for omdrejningsretning med - eller -tasten udløser frikobling og start med f min med den valgte omdrejningsretning. Med - og -tasten hhv. øges og formindskes omdrejningstallet. Ændringshastigheden er på 150 min -1 pr. sekund. Fig.22: Manuel drift med FBG31C 01798ADK MOVITRAC 31C Driftsvejledning 31

32 3 Idrifttagning 3.4 Eksempler på idrifttagning Bemærkninger og forindstillinger til eksemplerne Bemærkninger: Alle oplysninger refererer til fabriksindstillingen og parametersæt 1. Klemmebetegnelserne og klemmefunktionerne refererer til tilslutningsdiagram grundversion ( kapitel 2.8, side 12). For motoroplysningerne gælder: P mot = omformerens anbefalede motoreffekt. Setpunkt n2 (kl. 34/35) er fra fabrikken indstillet til U-signal unipolært (P110 = V). Afvigende herfra kan der foretages følgende indstillinger: - U-signal bipolært (P110 = V) - I-signal ma (P110 = mA og omskifter S1 på I-signal = venstre) - I-signal mA (P110 = mA og omskifter S1 på I-signal = venstre) Forindstillinger: Alle binær-indgange og setpunkt-indgange påtrykkes 0 -signal. P802 Kortmenu = sættes på OFF, således at det er muligt at vælge alle parametre. Integratortider P120 t11 Rampe OP og P121 t11 Rampe NED indstilles iht. projektering. Uden projekteringsforindstilling P120 og P121 indstilles på s (der begyndes med den største værdi). Med tilpasset motor (P mot = omformerens anbefalede motoreffekt) indstilles P320 I maks 1 = 150% (fabriksindstilling). P324 Polpartal 1 på den tilsluttede motor indstilles: Med 2-polet motor P324 = 1, med 4-polet motor P324 = 2 (fabriksindstilling) osv. Dette er forudsætningen for, at der i P004 Omdrejningstal vises den korrekte værdi. P329 Motorspænding 1 (motor-typeskilt) kontrolleres og indstilles om nødvendigt til den korrekte værdi. Med tilpasset motor P328 Motorudmåling 1 = JA (fabriksindstilling). P mot < omformerens anbefalede motoreffekt: P328 = NEJ og manuel indstilling af P321 BOOST og P322 I R. Kontrol af driftsforhold: Motortomgangsstrøm ved kold motor = %. Hvis et stort startmoment er påkrævet, må tomgangsstrømmen i kort tid indstilles = 100%. For lav tomgangsstrøm eller overkompenseret motor korrigeres med P321 BOOST 1 og P322 I R1. 32 MOVITRAC 31C Driftsvejledning

33 Idrifttagning Eksempler på værdier for BOOST og I R Hvis De anvender en tilpasset motor (P mot = omformerens anbefalede motoreffekt ± 1 typespring), kan De med P328 Motorudmåling 1 = JA (fabriksindstilling) automatisk beregne værdierne for BOOST 1 (P322) og I R 1 (P322). I tilfælde af forstyrrende påvirkninger, som f.eks. for små motorledningstværsnit eller dårlig kontakt i klemmeforbindelserne, kan denne funktion bevirke for høje BOOST- og I R-indstillinger. Konsekvensen heraf er, at omformeren under acceleration meget hurtigt når op på sin strømbegrænsning, og at drivstationen derfor ikke når op på det ønskede omdrejningstal. I de følgende tabeller er det ved hjælp af eksempler angivet, hvilke BOOST- og I R-værdier der ved tilslutning af 4-polede SEW-vekselstrømsmotorer (IEC- og NEMA-udførelse) beregnes ved hjælp af funktionen "Motorudmåling". De skal her være opmærksom på, at der er tale om vejledende værdier. BOOST- og I R-værdierne er underkastet forskellige påvirkningsfaktorer som f.eks. temperatur i motorledningerne og motorviklingerne. Forudsætninger: 100 m (330 ft) motorledningslængde Som motorledninger anvendes flerleder-kobberledninger med isolationskappe af PVC. Temperaturen i motorledningerne og motorviklingerne ligger på ca. 20 C. Hvis temperaturen i motorviklingerne ligger på ca.100 C, skal de neden for anførte BOOST- og I R-værdier forøges med ca. 30%. Angivelser for IEC-motorer, motorspænding (P329) = 400 V Stjernekobling, f basis (P201, P211) = 50 Hz: Motortype MOVITRAC 31C Tværsnit på motorledning [mm 2 ] BOOST [%] I R [%] DT71D4 31C DT80K4 31C DT80N4 31C007 / 31C DT90S4 31C DT90L4 31C014 / 31C DT100LS4 31C DT100L4 31C DV112M4 31C DV132S4 31C DV132M4 31C DV160M4 31C DV160L4 31C DV180L4 31C DV200L4 31C DV225S4 31C DV225M4 31C MOVITRAC 31C Driftsvejledning 33

34 3 Idrifttagning Trekantkobling, f basis (P201, P211) = 87 Hz: Motortype MOVITRAC 31C Tværsnit på motorledning [mm 2 ] BOOST [%] I R [%] DT71D4 31C DT80K4 31C007 / 31C DT80N4 31C DT90S4 31C014 / 31C DT90L4 31C DT100LS4 31C DT100L4 31C DV112M4 31C DV132S4 31C DV132ML4 31C DV160M4 31C DV180M4 31C DV180L4 31C DV200L4 31C DV225S4 31C Angivelser for NEMA-motorer, motorspænding (P329) = 460 V Stjernekobling, f basis (P201, P211) = 60 Hz: Motortype MOVITRAC 31C Tværsnit på motorledning [AWG] BOOST [%] I R [%] DT71D4 31C DT80K4 31C DT80N4 31C007 / 31C DT90S4 31C DT90L4 31C014 / 31C DT100LS4 31C DT100L4 31C DV112M4 31C DV132S4 31C DV132M4 31C DV160M4 31C DV160L4 31C DV180L4 31C DV200L4 31C DV225S4 31C DV225M4 31C MOVITRAC 31C Driftsvejledning

35 Idrifttagning 3 Dobbeltstjernekobling, f basis (P201, P211) = 120 Hz: Motortype MOVITRAC 31C Tværsnit på motorledning [AWG] BOOST [%] I R [%] DT71D4 31C DT80K4 31C007 / 31C DT80N4 31C DT90S4 31C014 / 31C DT90L4 31C DT100LS4 31C DT100L4 31C DV112M4 31C DV132S4 31C DV132ML4 31C DV160M4 31C DV180M4 31C DV180L4 31C DV200L4 31C DV225S4 31C MOVITRAC 31C Driftsvejledning 35

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere