Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010"

Transkript

1 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard, N. K., (2010). Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal, 8 s., aug. 13, (FOI Udredning; Nr. 10, Vol. 2010). Download date: 07. Jan. 2016

2 Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Niels Tvedegaard 2010 / 10

3 FOI Udredning 2010 / 10 Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Forfatter: Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 13. august 2010 J.nr. 22/1 02 Københavns Universitet LIFE Fødevareøkonomisk Institut Rolighedsvej Frederiksberg C Niels Tvedegaard Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal 1. Baggrund Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ønsket en redegørelse for tiltag der kan fremme væksten af det økologiske areal, herunder en vægtning af tiltagenes potentiale baseret på omkostning og effekt. I forbindelse med "Grøn Vækst" er der fremsat et politisk mål om at det økologiske areal i Danmark skal fordobles frem mod år 2020 fra 2007 niveauet (Regeringen, 2009). Det vil sige en gennemsnitlig årlig tilvækst på ca ha. regnet fra år Det er potentielle virkemidler til at opnå denne vækst som søges belyst. 2. Mælkeproduktion og planteproduktion dominerer i Danmark Målt på andelen af det økologiske areal udgør ejendomme med mælke og planteproduktion langt den største del. I år 2008 udgør bedrifter med økologisk mælkeproduktion i alt ca hektar mens økologiske bedrifter primært med planteavl udgør ca hektar (Danmarks Statistik, 2009). Disse to driftsgrene driver i år 2008 ca. 94 pct. af det samlede økologiske areal i Danmark. Derfor er der i efterfølgende også valgt at fokusere på disse to driftsgrene. Andre produktionsgrene som fx. frugtproduktion, eller svineproduktion kunne også være behandlet. I disse tilfælde er der dog tale om produktioner som ofte er meget omkostningstunge at omlægge. På trods af det store omfang af konventionel svineproduktion i Danmark, så er den økologiske svineproduktion minimal. En omlægning af en gennemsnitlig konventionel svineproduktion betyder ofte at der er behov for et nyt produktionsapparat idet traditionelle svinestalde ikke opfylder kravene til økologisk produktion (Hermansen et al, 2008) 1

5 Nedenstående graf viser udviklingen af det samlede økologiske areal fra år 2002 til år I tallene indgår ikke arealer under omlægning. Kilde: Danmarks Statistik 3. Detailomsætningen Nedenstående tabel viser, at der i gennemsnit i årene 2003 til 2009, har været en høj vækst i forbruget af økologiske fødevarer. Målt på detailomsætningen har væksten i perioden været på i gennemsnit 16 pct. pr år. Selv i år 2009 hvor finanskrisen raser er forbruget målt på detailomsætningen steget i forhold til det foregående år. Dette kan tages som udtryk for, at der er tale om en robust tendens, mht. forbrugernes villighed til at vælge og betale for de økologiske produkter. Detailomsætningen af økologiske fødevarer, kr Omsætning i alt Kilde: Danmarks Statistik 2

6 Nedenstående tabel viser dog, at væksten i detailomsætningen i stigende grad er begrundet i øget import. Udenrigshandel med økologiske varer, kr I ALT Import Eksport Kilde: Danmarks statistik I relation til ønsket om en kraftig udvidelse af det økologiske areal vil det være et nøglepunkt, at eksporten skal øges betydeligt. Det er næppe sandsynligt, at produktionen fra den ønskede udvidelse kan afsættes indenlands. Væksten i eksporten har været stigende men ligger noget under vækstraterne for importen. Fra år 2007 til år 2008 stiger importen fra 822 mil. kr. til mil. kr. Det svarer til en stigning på 560 mil. kr. eller ca. 68 pct. Værdien af de importerede varer resulterer i en væsentlig større detailomsætning idet der skal beregnes forarbejdning af råvarer, pakning og avance til butikker mm. Stigningen i detailomsætningen fra 2007 til 2008 var på mil. kr. Det er derfor realistisk at antage, at langt den største del af væksten i detailomsætningen er baseret på de importerede varer. Tallene vedrørende udenrigshandel med økologiske varer i år 2009 har desværre ikke været tilgængelige. I år 2008 eksporteres der for 653 mil. kr. og der importeres varer til en værdi af mil. kr. Med denne forskel kan der argumenteres for, at der umiddelbart er plads til mere økologisk produktion i Danmark. Nogle af de importerede varer kan dog ikke produceres i Danmark pga. klimaet, fx. visse typer af frugt. Men andre varer kan produceres i Danmark. Det er vanskeligt at foreslå metoder som kan føre til større forbrug af danske råvarer uden at det ligner en grad af protektionisme. Mere synlighed omkring råvarernes oprindelsessted kan evt. øge forbruget af de danske økologiske råvarer i Danmark Ingen stigning i produktion men stor stigning i detailsalg Problemstillingen omkring vækst i importen af økologiske fødevarer er central i forhold til hvilke virkemidler der bør benyttes for at opnå en udvidelse af det økologiske areal i Danmark. Som udgangspunkt bør udvidelsen af det økologiske areal være markedsdrevet. Ved en markedsdrevet udvidelse af det økologiske areal, er det umiddelbart oplagt at rette fokus på afsætning og forbrug. Det viser sig dog, at øget forbrug af økologiske produkter i Danmark ikke har medført en øget animalsk produktion i Danmark. Nedenstående tabeller viser udviklingen af det økologiske areal samt dyreholdet i Danmark i perioden 2002 til

7 Økologiske dyr, antal Kvæg Svin Fjerkræ Andre dyr Kilde: Danmarks Statistik Fra år 2002 til 2008 har der kun været mindre ændringer i det økologiske dyrehold. Antallet af svin er steget men udgør fortsat en ubetydelig del af det samlede danske svinehold. Økologiske arealer, hektar Økologisk areal Kilde: Danmarks Statistik Tabellen viser antal hektar som er fuldt omlagte. Fra år 2002 til år 2008 er det økologiske areal faldet fra hektar til hektar. I perioden år 2002 til år 2008 har det økologiske areal og det økologiske husdyrhold således været stort set konstant. Det vil sige, at det stigende forbrug i Danmark IKKE har medført stigende produktion af økologiske fødevarer i Danmark. Denne tendens er et centralt problem i forhold til ønsket om et større økologisk areal i Danmark. Fra år 2003 til år 2008 er detailomsætningen steget fra ca. 2 milliarder til 4,6 milliarder. En stigning på 150 procent! Denne forskel er argument for, at et stimuleret øget forbrug af økologiske varer (fx. omlægning af offentlige kantiner) ikke nødvendigvis betyder mere økologisk produktion i Danmark. Tallene taler igen for, at importerede økologiske varer har dannet grundlag for en stor del af væksten i detailomsætningen. En del af den øgede import består af eksotiske produkter som ikke er oplagte eller ikke kan produceres i Danmark (fx. vin). Men omfanget af de importerede varer indikerer også, at det danske økologiske landbrug på en række felter ikke er konkurrencedygtige. Udfordringen kan derfor være, at der skal produceres økologiske produkter med lavere omkostninger end i dag. Dette kan måske betyde større arealer pr bedrift og dermed større effektivitet. I dag er der fx. ikke mange store økologiske planteavlsbedrifter (arealer over 500 ha), da langt hovedparten er deltidsbedrifter (Jacobsen et al., 2005) 4. Regler for omlægning og tilskud De gældende regler for omlægning af landbrugsjord skønnes anno 2010 at være lempelige og udformet således, at omkostningerne ved omlægning er betydeligt nedbragt. Her skal nævnes muligheden for at 4

8 producere omlægningsfoder i omlægningsårene, muligheden for at producere økologisk korn til fremavl eller økologisk frøavl i omlægningsperioden samt afskaffelse af reglen om parallelavl på økologisk drevne arealer (plantedirektoratet, 2010). Det vurderes derfor, at der i de nuværende tilskudssatser til omlægning af økologiske arealer, ligger et pænt økonomisk incitamentstillæg, ved omlægning af en gennemsnitlig bedrift med mælkeproduktion eller planteavl. Sammenfattende kan det siges, at afgørende for størrelsen af den fremtidige økologiske produktion i Danmark vil være det økologiske landbrugs konkurrenceevne i forhold til konventionelt landbrug (Abildtrup, 2008). Et værktøj til at opnå bedre økonomisk konkurrenceevne vil være at forøge de økologiske tilskud. Med denne strategi, vil der dog være risiko for, at der opstår ubalancer mellem udbud og efterspørgsel. Et sådan tiltag vil dermed stride imod ønsket om, at en øget omlægning skal være markedsdrevet. Ønskes det at stimulere omlægningen med højere tilskudssatser, bør de rettes mod de produktionsgrene som er omkostningstunge at omlægge. Fx. svineproduktion eller frugt mm. Tilskudsordninger møntet på specifikke driftsgrene er dog tunge at administrere. Der kan argumenteres for, at "succes" i forhold til en større udbredelse af de omlægningstunge produktionsgrene, vil have mindre betydning, i forhold til ønsket om en fordobling af det samlede økologiske areal. Fx. vil en fordobling af den økologiske frugtproduktion kun betyde en minimal arealudvidelse. Dermed ikke sagt at det ikke kan være en god idé at støtte denne produktion, men når succes kriteriet er antal økologiske hektar, synes det ikke mest oplagt at sætte ind på dette eller lignende områder. 5. Omlægning af offentlige arealer Den danske stat, herunder kommunerne og Kirkeministeriet råder over betydelige landbrugsarealer. Disse arealer kan staten umiddelbart selv bestemme hvorledes de ønsker drevet. Arealerne egnet til landbrugsdrift er i dag typisk bortforpagtet. En bortforpagtning med krav om økologisk drift vil dog formentlig betyde at staten vil få en lavere forpagtningsafgift, dette alene ud fra en betragtning om, at der vil færre interesserede landmænd. Et skøn på omkostningen ved krav om økologisk drift vil være i størrelsesorden kr. pr hektar. Hertil skal evt. ligges et beløb til kompensation af landmanden i det tilfælde hvor forpagtningen afbrydes og der af den grund opstår krav om tilbagebetaling af økologitilskud. Hvis staten har ønske om en større udbredelse af bortforpagtning til økologiske landmænd bør der i øvrigt være fokus på de økologiske tilskudsregler. Forpagtningens starttidspunkt og længde bør tilpasses reglerne for opnåelse af økologitilskuddene. For opnåelse af omlægningstilskuddet ved økologisk drift kræves der 5 års drift. Ofte udbydes forpagtningerne fra 1. januar mens det ad hensyn til økologitilskuddene er mere hensigtsmæssigt at starte en forpagtning lige efter høst. Det er således tale om små justeringer som kunne betyde at økologiske landmænd bedre kunne byde ind på de offentlige arealer. Det er næppe hensigtsmæssigt at "tvinge" en større omlægning i gang. Den danske økologisektor er karakteriseret ved, at der er nogenlunde balance mellem den animalske produktion og den vegetabilske produktion. Nedenstående tabel viser arealet som dyrkes med økologiske kornafgrøder. 5

9 Økologiske kornarealer, hektar Korn Kilde: Danmarks Statistik Det synes oplagt, at ved en hurtig udvidelse af det økologiske areal ( ha. pr år) uden en tilsvarende udvidelse af den animalske produktion, så vil dette rykke væsentligt på balancerne. Når der nævnes en fordobling af det økologiske areal bør der således optimalt være en tilsvarende udvidelse af den animalske produktion. Alternativt vil det kunne forventes at priserne på korn vil falde til de priser der tilbydes på eksportmarkederne. Dette vil stille yderligere krav til konkurrenceevnen hos de økologiske planteavlere mens de økologiske husdyrbrugere uden selvforsyning vil kunne få gevinst i form af en lavere foderpris. 6. Miljøgodkendelser En barriere som kan nævnes i forbindelse med omlægning er miljøgodkendelser. Et konventionelt planteavlsbrug anvender i høj grad kunstgødning mens der ved omlægning til økologisk drift skal anvendes husdyrgødning. Dette skifte kan kræve miljøgodkendelse af nye udbringningsarealer, hvilket kan være forbundet med omkostninger og ventetid. Det er tidligere omtalt, at den danske økologiske svineproduktion er minimal. Springet til økologisk produktion kan formentlig også synes stort, idet det kræver en ny miljøgodkendelse, da økologiske svin produceres i andre systemer. Endvidere kan landmanden ikke få sikkerhed for, at han evt. kan komme tilbage til den oprindelige konventionelle produktion, i det tilfælde, hvor den økologiske produktionsform ikke opfylder hans forventninger. Tilbagelægningen vil da igen kræve en miljøgodkendelse som landmanden ikke vil kende vilkårene for. Derfor er problematikken med miljøgodkendelser relevant i forbindelse med landmandens strategiske beslutningsproces "Tør vi det det her?". Dette "tilbagelægningsproblem" er meget mindre eller ikke eksisterende når det handler om omlægning af bedrifter med mælkeproduktion eller planteavl. Ved omlægning til økologisk mælkeproduktion er det ofte samme produktionsanlæg og samme antal dyr før og efter omlægningen. 7. Information Det er vist i flere undersøgelser, at holdningsmæssige forhold hos landmanden samt naboeffekter kan have betydning for beslutningen om at lægge om. Her kan uddannelse, rådgivning og informationskampagner have betydning for udfaldet i overvejelserne om en omlægning (Abildtrup, 2008). Det vurderes heller ikke, at der blandt landbrugsskoleelever er stor interesse for den økologiske driftsform. Her kunne det være relevant med obligatoriske fag omhandlende økologien samt bedriftsbesøg for at udbrede kendskabet til driftsformen samt nedbryde nogle af de fordomme som muligvis er udbredte blandt landbrugselever. Virkningen af et sådan tiltag skal ses i et mere langsigtet perspektiv. 6

10 8. Udfasning af konventionel husdyrgødning Der er opstillet et mål om, at brugen af konventionel gylle i økologisk drift skal udfases i årene 2015 til Dette skønnes at medføre en betydelig omkostning for især økologiske planteavlere. Det er beregnet at en udfasning kan koste en økologisk planteavlere i intervallet kr. pr hektar forudsat en pris for økologisk korn på 2 kr. pr FE (Kyed, 2006). En dansk udfasning og deraf følgende lavere udbytter skønnes ikke, isoleret set, at medføre højere priser på økologisk korn. Det skyldes at prissætningen af økologisk korn primært sker med udgangspunkt i prisen på eksportmarkederne. Regnskabsstatistikken viser, at der stort set har været samme økonomiske resultater i konventionel og økologisk planteavl de seneste år (Fødevareøkonomisk institut ). Det skønnes derfor realistisk, at udfasningen og det deraf følgende økonomiske tab, alt andet lige, vil betyde, at en del landmænd vil afholde sig fra at omlægge til økologisk produktion samtidig med at en del nuværende økologer ophører. Argumentet for at indføre udfasningen, er ønsket om at produktionen skal være mere bæredygtig eller uafhængig af den konventionelle husdyrproduktion. Her over for står den økonomiske omkostning og den deraf følgende mindre udbredelse af den økologiske produktionsform. Det er målet at udbredelsen af økologiske biogasanlæg skal løse nogle af problemerne i forbindelse med udfasningen af den konventionelle husdyrgødning. Det viser sig dog, at det er svært at få økonomi i biogasanlæggene. Det har endvidere vist sig svært at få biogasanlæggene til at fungere optimalt og endelig er det formentlig problematisk at finde placeringer til anlæggene (opnå miljøgodkendelser).der er opstillet tilskudsmuligheder ved opførelse af nye biogasanlæg, men disse er p.t. betinget af, at anlæggene bruger minimum 50 pct. husdyrgødning som "råvare". Dette er uhensigtsmæssigt i relation til økologisk jordbrug, idet det primært er planteavlere uden adgang til husdyrgødning som skal finde løsninger på gødningsproblematikken. Samlet skønnes det ikke sandsynligt, at biogas vil kunne neutralisere den økonomiske omkostning ved en udfasning af husdyrgødningen og dermed vil biogas næppe forhindre en nedgang af det økologiske areal som følge af den planlagte udfasning. 9. Konklusioner En fordobling af det økologiske areal i Danmark frem mod år 2020 er en stor opgave. Der kan formentlig sættes spørgsmålstegn ved, om det er et hensigtsmæssig mål. Det er også meget uklart hvilke virkemidler, der kan være hensigtsmæssige at anvende for at opnå en så stor udvidelse. Et nøgleord i udvidelsen bør være, at produktionen er markedsdrevet. Tal fra Danmarks statistik viser dog, at de seneste års kraftige stigninger i det økologiske detailsalg ikke har påvirket omfanget af økologisk drevne hektar i Danmark nævneværdigt. Det skyldes en stor import af økologiske varer. En omkostningstung stimulering af det økologiske forbrug kan derfor risikere kun at resultere i en mindre ændring af det økologiske areal i Danmark. En "Køb dansk økologi" kampagne kan evt. påvirke efterspørgslen og animere til større produktion i Danmark, men der skal meget store forbrugsændringer til, for at afsætte varer fra ekstra ca ha. Indenlandsk afsætning fra ekstra økologiske hektar kan også anses som urealistisk. Derfor bør det prioriteres højt, at forbedre mulighederne for at øge eksporten af de økologiske landbrugsvarer. Statistikken viser, at værdien af de importerede økologiske varer er steget væsentlig mere end værdien af de eksporterede økologiske varer. I år 2008 er værdien af importen over dobbelt så stor 7

11 som værdien af eksporten. En del af denne forskel skyldes at der i større omfang forbruges eksotiske produkter som pga. klimaet ikke kan produceres i Danmark. Men den store forskel indikerer også, at danske økologiske landbrug ikke er konkurrencedygtige. Økologiske mælkeproducenter har dog haft en næsten konstant bedre indtjening i forhold til de konventionelle mælkeproducenter. Dette skyldes formentlig at tilgangen (udbuddet) af mælk har været styret af mejerierne. Dette er fortsat tilfældet og en udvidelse af den økologiske mælkeproduktion er således afhængig af, at mejerierne mener at de kan afsætte mere mælk. Den økologiske planteproduktion er primært karakteriseret ved mange deltidsbrug og økonomien har som gennemsnit ligget på niveau med sammenlignelige konventionelle planteavlsbedrifter. En evt. kraftig udvidelse af arealet med økologisk planteavl betyder sandsynligvis, at der skal produceres til eksportmarkederne hvor prisen vil være lavere pga. ekstra transportomkostninger. Rentabel økologisk planteavl, med lavere afsætningspriser, vil formentlig være betinget af, at der er tale om større og mere effektive bedrifter. Den nuværende gennemsnitlige økologiske planteavler vil altså, alt andet lige, blive ramt økonomisk hvis korn, efter markante arealudvidelser, skal afsættes på eksportmarkederne. Det er dog næppe sandsynligt, at der blandt store planteavlsbedrifter vil være stor interesse for at omlægge. Statistikken viser, at økonomien har været stort set ens i konventionel og økologisk planteavl. Samtidig vil det sandsynligvis indgå i overvejelserne om omlægning, at der er udsigt til udfasning af brugen af konventionel husdyrgødning, med deraf følgende betydelige udbyttefald og dermed økonomiske tab ved den økologiske produktionsform i forhold til i dag. 10. Litteratur Abildtrup, J Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Afsnit 6, s Økonomi og økologisk jordbrugsproduktion. Vidensyntese udgivet af ICROFS nov Danmarks Statistik Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut, Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug Serie G nr Fødevareøkonomisk Institut. Hermansen, J. E., Sørensen, J. T., Kristensen, T., Hammershøj, M., Oudshoorn, F Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Afsnit 4, s Muligheder og barrierer i den økologiske husdyrproduktion. Vidensyntese udgivet af ICROFS nov Jacobsen, B. H., Madsen, N. & Ørum, J. E Organic farming a the farm level Scenarios for the future development. Fødevareøkonomisk Institut, rapport nr Kyed, S., Kristensen, I.S., Tvedegaard, N Gødning og halm i økologisk Jordbrug. Økologisk Landsforening, Danmarks Jordbrugsforskning, Fødevareøkonomiske Institut Plantedirektoratet Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet. April 2010 Regeringen Grøn Vækst. April udgivet af Økonomi og Erhvervsministeriet 8

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer

Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer Økologiske afhoppere Notat til NaturErhvervstyrelsen, 28. november 2011. Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU Baggrund

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Tema. Økonomi i økologisk planteproduktion

Tema. Økonomi i økologisk planteproduktion Økonomi i økologisk planteproduktion Høje priser på økologisk korn i 2007 fik kornarealet i 2008 til at stige med 28 pct. Tema > > William Schaar Andersen, konsulent, Landscentret, Økonomi og Inger Bertelsen,

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Uddybende spørgsmål om notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Jacobsen, Brian H.; Dubgaard, Alex; Jacobsen, Lars Bo

Uddybende spørgsmål om notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Jacobsen, Brian H.; Dubgaard, Alex; Jacobsen, Lars Bo university of copenhagen University of Copenhagen Uddybende spørgsmål om notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Jacobsen, Brian H.; Dubgaard, Alex; Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2010 Document

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af 01-07-08 Hansen, Jens Publication date:

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet)

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) Fødevareøkonomisk Institut 29. aug. 2011 3. version Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) I regeringens aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti af 16.

Læs mere

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder university of copenhagen Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder Gylling, Morten Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Københavns Universitet. Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex. Publication date: 2009

Københavns Universitet. Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex. Publication date: 2009 university of copenhagen Københavns Universitet Notat udarbejdet til Vand og Afløb, Københavns Energi Abildtrup, Jens; Jensen, Frank; Dubgaard, Alex Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion svineproduktion giver et markant positivt resultat efter finansiering for både søer og slagtesvin. Tema > > William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby

Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Beslutningsgrundlag, Dansk Landbrugsrådgivning Beslutningsgrundlag for Lars Landmand Bakkegårdsvej 44 1111 Strategiby Ændring af bedriften fra konventionel produktion til økologisk produktion Indhold Vurdering

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS Madaffald, seminar og møde, Dansk Affaldsforening Silkeborg, 8. juni 2016 Margrethe Askegaard SEGES, Økologi mga@seges.dk MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS ØKOLOGIEN I DANMARK VOKSER Det økologiske areal i Danmark

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Økologiske afhoppere - 1 - - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer

Økologiske afhoppere - 1 - - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer - 1 - Økologiske afhoppere - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer Notat udarbejdet til Fødevareministeriet, 29. november 2011 Jens Erik Ørum, Carsten Lynge

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Hvorfor bruge teknologi? Give indtægter eller besparelser Opnå harmoni ved at afsætte dyreenheder

Læs mere

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune Bilag H Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune Staten sætter igennem Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 krav om, at kommunerne benytter en jordbrugsanalyse som grundlag for planlægning

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

I dette notat gennemgås de enkelte temaer om udgangspunkt for en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord.

I dette notat gennemgås de enkelte temaer om udgangspunkt for en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord. Bilag 1 - Jordbrugsanalyse Statsforvaltning Nordjylland har i samarbejde med kommunerne udarbejdet jordbrugsanalyser til brug i den kommunale planlægning. Staten sætter igennem Oversigt over statslige

Læs mere

4,5. Øvrige arealer (byer, veje, skove mv.) Areal til konventionel fødevareproduktion Areal til økologisk fødevareproduktion Areal til ny skov 3,5

4,5. Øvrige arealer (byer, veje, skove mv.) Areal til konventionel fødevareproduktion Areal til økologisk fødevareproduktion Areal til ny skov 3,5 BAGGRUNDSNOTAT: Udviklingen i udbytter, fodereffektivitet, gødningsforbrug og arealudtag ved fremskrivning af danskk landbrug til Tommy Dalgaard Institutt for Agroøkologi, Aarhus Universitet 212 1 Som

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Dato: 28. december qweqwe

Dato: 28. december qweqwe Dato: 28. december 2016 qweqwe Det åbne land består af landbrugsarealer, skove, naturområder og bebyggelse i landbyer samt fritliggende gårde og huse. Landbrugsarealerne er ofte under pres for en anvendelse

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere