Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,"

Transkript

1 / 'i' Af E 7 Journ.Nr ' / / / ^ *JW modtaget d.?- 2 / Matr. nr....u.,i> lljjk &* fl.a Bagsværd by Stengård -*"=*- sogn Afløb: CV.: Beregn.: fø«^. fa?) -Æn*i«i jdia.wo^u^nå Vej Bagsværd Møllevej Ansøger Itul^fø^^ UctnjCLpdhulii^t^^UuudU i f SY&o %wianø*c 5 Dansk Kano- eg Kajakforbund, tyrggeuavalget, Bygherre J v/forttanden, Jørgen Andersen, Langhaøvej 07, 2700 Brønshøj. fygningens art Skødehavers Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen, t Plleahiade 58 f lllfl K. ' *?> -4&y\**uZ ^ r ^ S Bebygget areal: 2537 eg teileihrøqfig, 1, værkstedsetageareatr m 2 Bygningens indhold 73E allationert 3 køkkenvaske, 3 bad, 14 v.c, 15 håndvaske, 1 u.v ) o i * 4 m b n * -ar o- Anmaérknmger Byplan 12, p Dekl. lyst 8/9 19*4 vedr. kleak fra Byudviklingsplan. matr.nr. 70 til matr.ar. 11 p (ae B * 7o Se referat af aøde i byudviklingeudv. den 23/1-6! vedr* fredning samt ubebygget areal for matr.ar.jl (id>i.) 19/l 197^1 Ted ^bebyggelse (eller»undring af eziat ) bedes byggesagen forelå^ kj^aftfori kontoret for fastsættelse af tilalmtningabidrag til Mølleåena renseanlæg, ve n *0 &LVØ?ri$ O) Journ. B. Nfr ff.^tttu C7, "'^ v. #.»W -'1.»

2 5/5 1975«Skr. til borgm.kontoret vedr. mulighed Vor opførelse af kano- og ir»i»w t» m v^ " ^ "" Hh Wil JStaSSEBfig"* U1,,dtalelB X " aean - " fe^n' ntowt ' *«"»^i. 14/3 1975«Skr. til fredningsnævnet vedr. dispensation. 19/3 1975«Modt. indkaldelse til fredningsmøde den lo/4~75. 14/4 1975* Modt. udskrift af fredn.nvvnets forhandlingsprotokol. 24/4 1975«*" * liltte^iislr 3 *' ^ HØDrik ***** M * Uen * Lar8 "^^ " * rinci P iel *** 7/7 1975t {JJJ^^^* borgmesterkontoret vedr. møde den 27/ m. undervisningsministeriets \ 10/7 1915t uno^snln^ss:" 18 ^ ^ ^ *" ^ ^ " " ^ *>* *-*- og telegrafv^enet «\ n JSI * "S 4 ** ^rlvel8e fra «* *» P M»ds«n»ed anmodning om svar pa ansøgn. af 21/ l?/ byggesag fra Dansk Kano- og Kajak- Forbund (lo tegn. i 3 eks«ml!). ' * 5 21/4 1976«" sag fra fredningsnavnet til udtalelse. 19/5 1976: Retur til fredningsnavnet. 19/5 76«Tegning nr. l.o2 - situationsplan - til stadsark.s forv. til udtalelse. 3 //-??; dutu. kry u~ &f! &MUA««4A~<^ <*>i<wt A^dM^^C^Oi. to^^s^uvci/. *<n-n; dc*tf. ^%tf * f* ^cu^^^y^^^ / co^l. s&fao6&6 søp sstu&wa^/'&ri,. (tt-l : mfokl' h*- U^L-%. J*w * nxd*. Avé**l/ &GUMJ Itf 4A* jt<*i*r*ce*, MunU x ol4/. C^^A- steja^^ 22 //*M l * fa/ Å*^ -x- /HiOt 24A 1979«sU4afa>e>^Uf Dekl. af 17/0977 tilbagesendt tinglysningskontoret forsynet med ny samtykkepåtegnin* samt komnubest.8 underakr. «*«expt rnodt /*- gennemset- approb Bygmngstegn jj^<%f 4$-/Z - y?*y %K AflQbsplaner Vx m «3*V2- <^ ^ s: \-r>'j9-/i- tf^ ^ /«Vftt CV WqJfltZ Ida JA9/. Beregninger 'k </,.-fl ^-/ø-*/ <f}$x -7*'-"^

3 V ^ " S3'<»v B. ^ r? : \ S ^ Q > ^ >3 J ' 4 -A C! o\.' '.'- - K.. " : - -' * '',.'»* M > \ ^ \ i* *>.

4 1 Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg Kopi tilstillet Dansk Kano- og "Kajakfordblind og Gladsaxe konmrunal'bestyrelse,her. Bygningsforvaltnlngen Kontorvej 1 Kontortid Torsdag tillige 16-18,30 Lørdag lukket fiiågivend* itrøtrttrrftrrm Jobi«J*v&a*9& å/b, 2650 Tlraw Korrespondance bedes sendt til Rådhuset 2860 Søborg Telefon (01)Wl22T^f Lokal telefon 51o2 *^ Dato Skrevet af 20/ HA/ Deres betegnelse JournaJ nr *# 42*15* Byggetilladelse matr. ^r^* "B*y ' W ^MVBS i^^^r ^^ Fy *H^p ^^W 4PVmHp af beliggende 1 anledning af Deres hertil under JÆ/K Vft$ for Xtonak &too» 09 Efejafcføxa&l fremsendte ansøgning om tilladelse til på ovennævnte ejendom at ^gtøtøp jufilll>jttltljjflj( tttfcpto*«* tu 4** aar fe** Kww- o«^tfcføftnft, tyøprtto***** V&matet tø*** Aad#x*«a, I«aun*J 871 2?o» Bw»hg^ fetotétt&tt projtkt* lo båd*bww, 1 båd*~ o«tøfettrøtoft % ***fcst***» *$ i«*3***frfe*i»$ Mat 2 ^ "^ - *"W '">' -' "' mi \\*\\mmtmmim mmmmmmmtt\\\ il n III nri»)ilwniiiiijmti:ii jmwmjimiiitwaij^i^miaijwtmnw^^gt^wwéwéw^^^aajwwwwéiwtw^^^ meddeles herved byggetilladelse. Byggetilladelsen udgør en tilladelse^ i forhold til byggelovgivningen, byplanvedtægter og private byggeservitutter med kommunal påtaleret samt i forhold til vejlovgivningen, for så vidt angår private og offentlige veje under bestyrelse af kommunalbestyrelsen. De på ovennævnte områder gældende bestemmelser må derfor overholdes, medmindre der i nærværende byggetilladelse udtrykkelig er anført dispensationer fra bestemmelserne. Byggetilladelsen er gyldig i et år fra dato../. Vedlagt medfølger de bilag, der hører til byggetilladelsen, forsynet med bygningsmyndighedens stempel. Ændringer i forhold til det godkendte projekt må ikke foretages uden forud indhentet tilladelse. Byggetilladelsen er iøvrigt betinget af. i a* #*2«1>ad*b* jd»$ iftf**«* OM wamtøam *f «ut. «*ate* f»t ktafttofe uflf*»* ae«*b*lt»t m*å ømb på ftattx** ** 2**S?^ tu ************ (klt»k) tttøm* «ftax mmm aftal«wd UieoUk: *t 4«* f^btasdm mvmm eptyaiis&gft* * &*»«*** ta**f*m*tta*. Vend'

5 Magåttia* trøg*ftgta»44*t luftigt htmi*m til approbation *t dag* dato at&tølt Pjrårtøl Iv*r«an I henhold til landsbyggelovens 14 kan kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til landsbyggeloven eller i medfør af loven udfærdigede forskrifter med de undtagelser, som er hjemlet i loven eller de nævnte forskrifter, påklages til Københavns amtsråd Klagefristen er 30 dage fra den dato, da afgørelsen er meddelt.

6 h- 6- </ u f t ^ V L *> ~/& ~ >? 4T &/?r&lt ^/ r 77^^ yfv/6/ X -^

7 ^*-7 >* Jfø COn*«-* *ZjCrw j<>2**c**^ *4 i.

8 o = Træpæl med søm = Træpæl med søm. kote til top af pæl Signaturforklaring: x = Terrænkote 0 = Nedaanasbrønd med D = Dæksel kote B = Bundkote 0 o 1 g Afsætningsskitse vedr. projekteret bebyggelse på matr. nr. Udfærdiget den S&//y'- Målforhold ca 1 : JZØØ SPSé" Landinspektor N A ENNE E DAMSGARD HF NNING SORENSEN LANDlNof'E KTCJH R UL FLIKKE NHOHC. \'\. ALJh '[.'?W l YNGfJY TLF (ULM 8/03 72 R, T.\ J1

9 HANS-HENRIK TRÆRUP MADSEN ARKITEKT MAA BAKKELEDET 7 DK-3460 BIRKERØD TELEFON \ GLADSAXE KOMMUNES INtfCKTC«Ai ^-<?c^ Gladsaxe kommune Bygnings- og miljøforvaltningen Kontorvej Søborg MODTAGET GLADSAXE KOM«Deres ref. Deret brev af Vor ret Dato Afsendt Approbation Vedr.: Matr. nr. 11 og 11 Bagsværd Kano- og kajakklubberne i Radiobugten. 9P Hermed fremsendes situationsplan, tegn. nr rev. dato , der viser den totale udbygning og færdiggørelse af sagen, med påbegyndelse sept. -86 De sidste bygninger, 3, 4, og 15 er angivet med rastesignatur. Disse bygninger har en størrelse og en placering i terrænet der tilgodeser bevaring af træer bedst muligt. Bygning nr. 3 er til Gladsaxe kommunes sejlafdeling. Bygning nr. 4 bådehus til S.B.B.U. Bygning nr. 15 er både- og værkstedsbygning for PUST, samt depot for Furesø Kredsen. Der vedlægges tegninger td>l bygning nr. 3. Tegninger til bygning nr. 4 og 15 er de samme som til de øverige bådehuse. Bygningerivilnblive- afsæt af landinspektør. Bilag: Situationsplan 1:200 Tegn. nr Facader og snit, hus nr. 3, 1:50 Tegn. nr. 6 Plan 1:50 Tegn. nr. 7 Med venlig hilsen Hans-Henrik \A*&\s p \ Trærup Madfeen / / ^ ( & * * y^* <gr 9\

10 //OLI, <}S VAND /? ~ Ctyw* \SCL*Tcåt*rS#f n/nj tå Yf - 7 : op O A

11

12 3. Sag nr. R Till. nr. V Vejnavn =*- Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre 1 ved Nr. Matr nr ft #-; Bylag 4fi *Y&vf, Ansøgning om vandledningsarbejde Vandmester eller firmat navn Adresse ut. WS- Installatør NyholmaAlle 36A,2«OFtodovre ^ T»f. (01) * Postdistrikt Telf nr. I ' Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler : til Dim. mm Der anbringes Dejr fjernes i Herefter ialt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme!. I L /fa.«bad i Gårdhave Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny rrlålers plads 1 Skedehavers navn Adresse Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til: i BollgbøbyggølM mad. < MEDTAGET 1 0. SEP. lejligheder BYGNINGS- OG»JI'-JØ buffigellfrgc» : } Der vedlægges (alt in triplo) A stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk. diagrammer Særlige bemærkninger: i*d+. /3>JJ/I/*^ n*- /^-; (bu ivy,, t>j O^M., L ) tvyl. Induftrlbebyggølse, hvortil vandforbruget'anslås i '" '. til m^/døgn, max, l/sek kadehavers underskrift Hmvevandlng Stlkkøt ønskes udført som et: normalstik med 1" anboring på hovedledning ^'andmeiters underskrift" mm stik med-indskåret T på hovedledning

13 Installationstilladelse Z z >- O li. Q Z u. < i/i Ul O _i >- u. O D Følgende afgifter vil i h. t. vandværksvedtægtens 15 være at indbetale til kommunens kasse før tilslutning til hovedledningen etableres: Tilslutningsafgift kr. indg (Ibnr. ) Stikafgift kr. indg. / 19 (Ibnr. ) Vand til murerbrug kr. indg. / 19 (Ibnr. ) Depositum kr. Omstående vandledningsarbejde, der skal udføres i nøje overensstemmelse med vedlagte planer, tillades herved udført på de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt regulativ anførte vilkår, samt de nedenfor angivne særlige betingelser. GLADSAXE KOMMIT ES BYGNINGS- cg u LJØ AFDELING og indg. / 19 (Ibnr. ) NÆRVÆRENDE TILLADELSE BORTFALDER. SÅFREMT ARBEJDET IKKE ER PÅBEGYNDT SENEST 1 AR FRA DENNE TILLADELSESDATO Gladsax«kommune«teknisk«forvaltning Vandforsyningen Søborg, den / 19 Færdigmelding Attest Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående ansøgning har udført vandledningsarbejdet som ansøgt Under arbejdets udførelse er efter'aftale med vandforsyningen foretaget nedenstående ændringer fra den oprindelige ansøgning* WC Ventiler til Dim. mm Yderliger e anbragt k V k ikke udført V Herefti er ialt k V At omstående vandinstallation, såvidt det ved den foretagne besigtigelse har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med det approberede projekt og eventuelt senere godkendte ændringer samt i overensstemmelse med Gladsaxe kommunes for sådanne arbejder gældende vedtægt og regulativ, attesteres herved. Køkken Gulvafløb Kumme Bad Gård/have Kedel/påfyld. Vandvarmer, Z z z >- 2 Gladsax«kommun«s teknisk«forvaltning Z Vandforsyningen j2 Søborg, den / 19 UJ O i >- u_ O D Særlige bemæ rkninger. Den / 19 A w 'andnwttarvn i undenkrift

14 Vejnavn 2. UoliL^tiLr MODTAGET 23 JUNI 1988 GLADSAXE KOMMUNE Pfry.A«^'^ Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vandmester eller firmat navn nh/petersenas aut. ws«. installatør Ad ret fe Nyholms Alle 36A, 2610 Rødovre Ttf. (01) * Postdistrikt Tell nr Nr Matr nr. // fi'c Sag nr. R Till. nr. V Bylag /^Ayw*^ Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler til Dim. mm Der anbringes Der fjernes Herefter ialt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme Ai- l L Hdøst Chttr- "urtnk Bad Gård/have Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny målers plads Der vedlægges (alt in triplo) * stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk diagrammer Skadehavers navn Særlige bemærkninger: fu^j /i C/aOf *x* ^or^v^u. 9J' /&- Adresse Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til- Boligbøbyggølsø mød < InduitribøbyggølM, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max, l/sek. Havøvanding Stlkkøt ønskes udført som et* normalstik med 1" anboring på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den, den / / ^ 19 f% krift Vandmesters underskrift /?/»

15 Installationstilladelse Følgende afgifter vil i h t. vandværksvedtægtens 15 være at indbetale til kommunens kasse før tilslutning til hovedledningen etableres' Tilslutningsafgift kr indg J 19 (Ibnr. ) Omstående vandledningsarbejde, der skal udføres i nøje overensstemmelse med vedlagte planer, tillades herved udført på de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt og regulativ anførte vilkår, samt de nedenfor angivne særlige betingelser. GLADSAXE KOM MIT ES BYGNINGS- og i,.,uø AFDELING Stikafgift kr. indg. / 19 (Ibnr ) Vand til murerbrug kr indg. / 19 (Ibnr. ) Depositum kr indg. / 19 (Ibnr. NÆRVÆRENDE TILLADELSE BORTFALDER. SÅFREMT ARBEJDET IKKE ER PÅBEGYNDT SENEST 1 ÅR FRA DENNE TILLADELSESDATO Gladsaxø kommumi teknisk«forvaltning Vandforsyningen Søborg, den / 19 Færdigmelding Kontrol Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående ansøgning har udført vandledningsarbejdet som ansøgt. Under arbejdets udførelse er efter aftale med vandforsyningen foretaget nedenstående ændringer fra den oprindelige ansøgning Ved et den / 19 foretaget syn fandtes følgende mangler og fejl Ventiler til Dim mm Yderliger e anbragt k V k ikke udført V Hereft er ialt k V WC Køkken Z Gulvafløb Kumme Bad Gård/have Kedel/påfyld. Vandvarmer ^ Arbejdet er endelig synet og befundet at være Z i orden. >- Ol ec O Q z den / 19 u. < Q Tilsynsforendes underskrift >- u_ Attest er udstedt / 19 \ - med følgende bemærkninger: Særlige bemæ rkninger- - og bilagt stk. planer 1 stk vandværksvedtægt Den& /U 196&. v v 'andmestereni underskrift

16 GLADSAXE KOMMUNE Bygnings- og miljøafdelingen VArøFARDIOftEUXNG Jour.nr.: B GUDSAXE KOMMUNES BYGN.NGS- og MiUØ AFDELING Vedr.: Matr. nr. n ai^ Bagsværd beliggende Undertegnede autoriserede WS-roester færdigmelder herved det efter ansøgning ^ 8/ udførte vandinstallationsarbejde vedrørende omlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15. Vandinstallationsarbejdet er udført i henhold til den fremsendte ansøgning og de i Bygnings- og miljøafdelingen's skrivelse af/f?/'5j^^fftfriede betingelser Eventuelle bemærkninger: ov/fcg» den 19 &> WS-mesterens underskrift Navn/Firma Adresse Telefon nh/petersen gruppen m, vvs-insiaiiaigi Nyholms Allé 36 A 2610 Rødovre Tlf. 01 > Telefax VZV/3

17 t f>- *,,,;.. *- -^-»if ---< i»'\ «^* '" r> -*»>. r 7 - -»**?; TOV*.. < = ^ H^rvivKitTza 1. *5.: - -r ^,- -e. GLADSAXE KOMMUNES BYGN.NGS- og MIUØ AFDELING.iV.» -"-«*-" '-»*«. l l i - i < H«rt.uB:\_±i cxi M.DTAGET <: J. JUN cytal* \?w- ug MILJØ AFD c i. NGfc.,

18 1- O ^ J ^! o' o IL f e>tof>haw3e \^é (3> ut * IOO T72T *.«-w... ^ -Xs ' 3^g^3 srx>g^crn:"z7ii- <K<K ^^M-Ol. -, - * ^ 1 X <» I'"t K: «- -/ -. li '»**..» v v» *' s ~ s ' I <v \ ^ G t r f 0> > 6A^kV & J HO PE-^:y^sM1>t-^l>W^^lGr ^WLD' --r. ( T t l_ FCr* T» s"- 4»">.C- N H«r_^..we.:._dd o-\ E-MTI. lc.-3 I 'I I /1 po»\ v> *z z.-?up \ y o -."" '. *^^- / SÅXE KOMMUNES fgnjngs- og MIUØ ^Fl FQELING

19 T V^*>.ry '!!* ~ y- - ~y r r*gl, ' : a ^ GLÅDSfOCE KOMMUNES BYGNINGS- og MILJØ AFDELING

20 o. f fe "j-e»i>c: 1- ^ V Jcr A,I-, e-^t-i-

21 Kopi til vandværkskontoret. fåglw? Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg NH/Petersen as aut. WS-installatør Nyholms Alle 36 A 2610 Rødovre. Teknik- og miljøforvaltningen Rådhus Allé 2B60S«borg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lørdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Dato Skrevet af OP/is Journal nr 11 ai, Bagsværd B Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. U ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 8/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende omlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15 Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe komnunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21/ stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte færdigmel dingsformul ar. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Der skal fremsendes teg. vedr. vandforsyningen til bygn. 15. Med venlig hilsen Chr. Eifer /

22 Kopi tilstillet: Vandværkskontoret Gladsaxe kommune fiwv Rådhuset \T ^ ^ 2860 Søborg M^JHPMPI?)/ ^H/Petersen as aut. WS-installatør Nyholms Alle 36 A 2610 Rødovre. V'OTC v ~ -i»o ) m ' Teknik- og miljøforvaltningen Rådhus Allé 2880 Søborg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lerdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen [ Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Dato Skrevet af CP/is Journal nr 11 ai, Bagsværd B Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. 11 ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 8/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende anlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15 Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe konrnunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21/ stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte faer^igmeldingsforniular. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Der skal fremsendes teg. vedr. vandforsyningen til bygn. 15. Med venlig hilsen Chr. Eifer /

23 1. GLADSAXE KOMMUNES \ BYfiMRéS- og MiUØ T.11. AFDELING fl*jtsy? % > Vejnavn *»'v^ Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vandmester eller firmat navn Adresse Postdistrikt nrvipetersenas aut WS-. Installatør Nyholms Alle 36A,2610 Rødovre) Tir. (Ol)»I Ol Ui,,,,,^ Nr. GLADSAXE tvl U»^ Matr. nr. // /9 Byliø yjy*-t Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 ii Ventiler til Dim. mm Der anbringes Der fjernes Herefter lait Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme Bad /S~ L L Gård/have Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny målers plads Der vedlægges (alt in triplo) stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk. diagrammer Skadehaver! navn C4fi.dodJc<. K^*KtI^^- Adresse Særlige bemærkninger: O"**-, fi> Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til M-. DTAtib r 1 0. SEP lejligheder Boligbebyggelse med BYGN'y^kePP MIUØ AFDi-J**Gis ' Industrlbebyggelse, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max,. l/sek. Havevanding den J 19 Sksdehavers underskrift Stikket ønskes udført som et: normalstik med 1" anbonng på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den fil ^9 r A/%9ir^ry/iC^ \y J Vandmesters v l

24 VAND

25 GLADSAXE KOtøfflNE Bygnings- og miljøafdelingen Jour.nr.: B MODTAGET VANDFÆRDIGMEEDING 19JAN. lsm Vedr.: Matr. nr. beliggende 11 ai, Bagsværd Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Undertegnede autoriserede WS-mester fsrdigmelder herved det efter ansøgning af _ 21/ udførte vandinstallationsarbe jde vedrørende ny jordledning samt installation af tapsted i bygn. 3. Vandinstallationsarbejdet er udført i henhold til de i Bygnings- og miljøafdelingen's skrivelse af / ansøgning og stillede betingelser Eventuelle bemærkninger:, den ^S - Å 19 WS-mesterens underskrift Navn/Firma Adresse Telefon AUJ. (fttfr& VANDMESTER >TRODTMANN Buddinge Hovedgade HAlgbVÆHU TLF W3

26 Kopi tilstillet: Vandværkskontoret ygifflfflgy Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg Teknik- og miljøforvaltningen Radhus Allé 2860 Søborg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lerdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen Aut. Gas-& Vandmester D. Strodtmann Buddinge Hovedgade Bagsværd. Dato Skrevet af QP/is Journal nr i" 11 ai r Bagsværd B By»n»nrc- og. r! s Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. 11 ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 21/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende ny jordledning samt installation af tapsted i bygn. 3. Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe kommunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21 / stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte færdigmeldingsformul ar. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Ingen. Med venlig hilsen Chr. Eifer / /

27 < Vejnavn 1. MODTAGET ^^^aducobjuug^iflju. Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vnd.ne.ter eller ^y^uq^^^ Adresse Postdistrikt VANDMESTER D. STRQDTMANN Buddinge Hovedgade BAGSVÆRD rlf T eif nr. 30APR.1987 I Nr. I Malr. nr. GIADSAXE KOM^JQ^ :30.:c* 87 Sag nr. R Till. nr. V -Ma-C Bylag Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler til Dim mm Der anbringes K V Der fjernes K V Herefter talt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme <2&jLtoAjidbuu^ 9- Bad Gård/have KedelpSfyld. <*# :m Vandvarmer tf? sm s«* # * '*<& *& * * * \B ^ O b ^ Q ^ u ^ ^ t ^ Måler På ledning efter eksisterende måler cmfty Ny målers plads Skødehavers navn \A&*MJLJMAJOI&H Der vedlægges (alt in triplo) stk situationsplaner stk etageplaner, stk. diagrammer Særlige bemærkninger Adresse S \ Der ønskes mdugt vandstik til ( lejligheder butikker 01.'*>- <-' 4 ro. %1 Induitribebyggelse, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max,. l/sek Havevanding Stikkat ønskes udført som et* normalstik med 1" anboring på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den^y^ 19^r d, -^ / n* fq 1 ^^ Skedehavers underskrift. -aéaæx^lo. OU. VanHmMtari Vandmesters iift#4**mtvs*if#> underskrift?2<fz> o?

28 V»V ^ -. -" ^wwkt-it.**é *,*.' t # * Vi L-. >é^%>&y t r^æ:wm^vmmmm

29 jé?&4/0# c>&. *?0?gT:

30 %G^^4/i^^Cc^ *^*V\ A<v*-~fe> - in h fb * C -t fujuu AstAfa fa/i. /.o i 22,

31 GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGS- og MJUØ INSPEKTORAT Kopi tilstillet: Dansk Kano- og Kajakforbund, v/form Jørgen Andersen,Langhusve3 87, Brønshøj tt>r»ni«dig*t *f D*p*» «&*øgnl8$ Af 13/ B»d tili»*# 3* t*$&l&6«#/ 11 al«baetwwft, Stgømtå Jfclltftitf c **dd»lt» h i*r»a ajyrotørtura *f d»t fr<«««34t«på ét i tøgg*tixl»åtl»«af 21/2 1$?? aull#*# b*un#»l»#r»ant på b»ua<#l»» nst mt gulv«ogto$g*i bad o# v.ø»~r«bi udfar«fow *c«lv«t i 8BI*«Hd«iiag ur«lo% X **t tegoln&x o«1»jf#gniag«*f forflyttet *»& *pprob*tiog«påt^nlr^f r#dlagftff* Mewl r*alig- hil*wi %$*lå føtimm

32 TT,J * J; n i <M i- I 4- O m k 00 rh G) X M o w. > TJ 3 00 GO H c C o r4 æ X O.Q > o 3 Bygn'::fr"pr^cHoraf f3 ^ = 3 '^?t Apcrc'V /82 - J *. :;f PLAN 1:50 4~ 97 -f f~ \ ~ 97' H" udv. sokkel 10,80 udv. beklædning 10,92 Placering af 2x6" stolper og indvendige skillevægge, udføres når fodrem er udlagt og fastspændt ved afmærkning på denne - med hensyntagen til afløbsrør. T* -4 or i-s**- u O E Tegning nr. Dato: August 1980 Rev.: 7.0^.-8L Dansk Kano- og Kajak Forbund Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd, PLAN 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen arkitekt m.a.a. Bakkeledet 7, 3460 Birkerød, (02) GLADSAXE KOMMUNES^/<7 BYGNIK'GS- BYGNINGS- on MILJØ MIUØ INSPciGukAT

33 Dør og vinduer: Rationel facadedør type udv. karmmål 948 x 2118 mm indadgående. 0=5*3 B Rationel topstyret vindue type lo.ftq ] udv. karmmål 948 x 1188 mm f^5^ udadgående?.;. -.* godkendt som brandredningsåbning. jps^j VESTFACADE Rationel topstyret vindue type 10.^ udv. karmmål 588 x 588 mm udadgående D Rationel terrassedør type udv.?^ kårmmål 1488 x 2118 mm indadgående. n!r^'v7'3po, *torafets Tegning nr. 4 Dato: Februar igso Rev.: _! ØSTFACADE f v Dansk Kano- og Kajak Forbund "Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd. VEST- OG ØSTFACADE 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen arkitekt m.a.a. Bakkeledet Bi^Sffi.^«^ INSPEKTORAT fy /gg

34 N u ezr -~ Vinduer: i~ Rationel topstyret vindue type 10. udv. karmmål 588 c 1188 mm udadgående Q~'3 r--"-"-i Rationel topstyret vindue type 10.4Gb ~p udv. karmmål 588 x 588 mm cr.:r-3 udadgående c- \. : 2L -L. ^h*. -^-»- c^- ^ ^ NORDFACADE t,,1,.2z Tegning nr_..._ Dato: Februar 1980 L SYDFACADE Dansk Kano- og Kajak Forbund Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd. NORD- OG SYDFACADE 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen 'fiflni n arkitekt m.a.a. 'ITPTUU Bakkeledet 7, 3460 Birkerød, (02) GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGS- o 3 MlUfifcA,, _

35 i ^^^/(3/y^s <3^^ >c S5 8.U V frfcl 4,»Ér-.L. -,,r l,. - ^.^ ^. «*.. ^..^^^HMUM* \ h l rfmh«éétftfmm«ik^iflmbirifaiirfl

36 Å

37 L Vi/ft AVL * w tfe-j/ : Fremlagt i Bygn.-~og mil-jzradv.møde 19/ Sagen retur til fredningsnævnet med benu, at sagen endnu ikke er.._ Trøai^é^andlet*. JL il/6' 1976«I&skrift på skr. af I0/ fra Fredningsnævnte for Københavns : Åmtsraadakreds bilagt nit.pi an + modtagne bilag veflxt matg. nr._51,bag^. SZtO***^ >^'

38 r.kr'^ GLADSAXE KOMMUNES l/z/xl.1 / BYGNINGSFOR^LTNING, ii- UDSKRIFT af forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds År 1976 den 21. juli kl afholdt Fredningsnavnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gladsaxe ^rådhus, hvor da foretoges; F.S. 92/1976: Ansøgning om godkendelse af en-. delige byggeplaner - opførelse af klubhuse m.m. på matr; nr. 11 a og 11 1 Bagsværd - afsnit. 1 - huse nr. 1-9, : afsnit """V. huse ni*. lo-14 og afsnit 3 - huse nr. 15-2o. Dansk Kano- og Kajak Forbund - dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinien. Nævnet var mødt således: 1) afdelingschef, amtsrådsmedlem Alex Nørgaard Christensen. 2) kommunalbestyrelsesmedlem, postbud Kaj Bruhn Andersen. Der fremlagdes: 1) skrivelse af f>. april 1976 fra Dansk Kano og Kajforbund til nævnet.. 2) fotokopi af skrivelse af 5. april 1976 fra samme til Gladsaxe kommune. 3) 1 tegning. 4) skrivelse af 19. maj 1976 fra Gladsaxe kommune. 5) indkaldelse. v S

39 For Gladsaxe kommune mødte stadsarkitekt Fjeldsted Iversen, stadsingeniør Tage Møller og H.H. Christensen, borgmesterkontoret. For Danmarks Naturfredningsforening, lokaludvalget, mødte Søren Cock-Clausen. For Fredningsplanudvalgene mødte arkitekt Børge Sevaldsen. For Dansk Kano og Kajakforbund mødte formanden, Jørgen Andersen og Erik Wentzel sammen med arkitekt Hans-Henrik Trærup-Mads en Ejeren af ejendommen matr. nr. 11 a Bagsværd - Postog Telegrafvæsenet - mødte ekspeditionssekretær A.V. Sørensen og Børge Nielsen«Ejeren af ejendommen matr. nr Bagsværd - Københavns Universitet, Centraladministrationens teknisk forvaltning, mødte advokat Bent Uhrskov, Undervisningsministeriets byggedirektorat, Fredningsstyrelsen, Københavns skovdistrikt, Hovedstadsrådet og Planstyrelsen samt Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, var ikke mødt. Amtsrådsmedlem Alex Nørgaard Christensen åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse samt dokumenterede sagens bilag. Sagen blev gennemgået. 5 AIEW8

40 Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at kanopladserne i Radiobugten forøges med 5o, således at der på Nybrovej bliver 12o og i Radiobugten 43o. Søren Cock-Clausen, Danmarks Naturfredningsforening, lokaludvalget, fremlagde skrivelse af 21. juli 1976, som han dokumenterede. Skrivelsen vedhæftes nærværende udskrift. Formand Jørgen Andersen bemærkede, at- husene var indrettet til både i 3 lag. Såfremt man skulle opbevare både i 4 lag, ville det være nødvendigt med kunstige hjælpemidler, idet det ville være umuligt for de unge mennesker selv at nedtage øverste kano.. Arkitekt Trærup Madsen bemærkede, at alene 3 klubhuse og badebygningen havde vinduer. De øvrige bygninger havde døre og ingen porte mod søen, således at der ikke ville opstå lysvirkninger fra bygningerne, der indvendig er beklædt med ubehandlet træ. Arkitekt Børge Sevaldsen, Fredningsplanudvalgene, tilføjede, at de i sagen omhandlede ejendomme er de eneste arealer omkring Bagsværd sø til betjening af de sejlende, og da placeringen er den bedst egnede, kunne han anbefale det ansøgte. Nævnet voterede. i/rø. m

41 Arkitekt Hans-Henrik Trærup Madsen forelagde projektet og bemærkede, at bygningerne agtes placeret mellem - søen og radiostationen. Projektet, der blev forelagt nævnet i FoS. 15/1975 -> er ændret således, at bygningerne ikke ligger parallelt af hensyn til den eksisterende beplantning. Bygningerne agtes opført i trækonstruktion og med sort bølgeeternit. Formand Jørgen Andersen bemærkede, at der er projekteret yderligere 1 hus i forhold til sidste projekt, men bredden på bygningerne er reduceret, og ingen bygninger agtes placeret på de naturlige og eksisterende stier. - Stadsingeniør Fjeldsted Iversen udtalte, at man fra Gladsaxe kommunalbestyrelses side kan anbefalej at nævnet meddeler dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinien til det ansøgte. Repræsentanterne for Post- og Telegrafvæsenet bemærkede, at man for så vidt angår ejendommen matr. nr. 11 a Bagsværd ikke har godkendt planerne med 6 bygninger med installationer og fundamenter. Endvidere forbeholder Post- og Telegrafvæsenet sig husene fjernet, såfremt man får brug for arealet. Landsretssagfører Bent Uhrskov bemærkede for ejeren af matr. nr Bagsværd - Undervisningsministeriet - man man ikke har givet endeligt tilsagn til bebyggelse. Arkitekt Børge Sevaldsen, Fredningsplanudvalgene, -havde intet at indvende mod det foreliggende projekt, såfremt der ikke sker hindring af den offentlige sti. "5J0EW8

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende: J. nr. Arkiv nr. B 11.330 BYGGESAG Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: j - j 2 k m.fl., Båstrup Dannevang Asminderød almennyttigt Boligselskab Arkitektkontoret "Møllen", Strandgade 53, Helsingør

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere