Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,"

Transkript

1 / 'i' Af E 7 Journ.Nr ' / / / ^ *JW modtaget d.?- 2 / Matr. nr....u.,i> lljjk &* fl.a Bagsværd by Stengård -*"=*- sogn Afløb: CV.: Beregn.: fø«^. fa?) -Æn*i«i jdia.wo^u^nå Vej Bagsværd Møllevej Ansøger Itul^fø^^ UctnjCLpdhulii^t^^UuudU i f SY&o %wianø*c 5 Dansk Kano- eg Kajakforbund, tyrggeuavalget, Bygherre J v/forttanden, Jørgen Andersen, Langhaøvej 07, 2700 Brønshøj. fygningens art Skødehavers Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen, t Plleahiade 58 f lllfl K. ' *?> -4&y\**uZ ^ r ^ S Bebygget areal: 2537 eg teileihrøqfig, 1, værkstedsetageareatr m 2 Bygningens indhold 73E allationert 3 køkkenvaske, 3 bad, 14 v.c, 15 håndvaske, 1 u.v ) o i * 4 m b n * -ar o- Anmaérknmger Byplan 12, p Dekl. lyst 8/9 19*4 vedr. kleak fra Byudviklingsplan. matr.nr. 70 til matr.ar. 11 p (ae B * 7o Se referat af aøde i byudviklingeudv. den 23/1-6! vedr* fredning samt ubebygget areal for matr.ar.jl (id>i.) 19/l 197^1 Ted ^bebyggelse (eller»undring af eziat ) bedes byggesagen forelå^ kj^aftfori kontoret for fastsættelse af tilalmtningabidrag til Mølleåena renseanlæg, ve n *0 &LVØ?ri$ O) Journ. B. Nfr ff.^tttu C7, "'^ v. #.»W -'1.»

2 5/5 1975«Skr. til borgm.kontoret vedr. mulighed Vor opførelse af kano- og ir»i»w t» m v^ " ^ "" Hh Wil JStaSSEBfig"* U1,,dtalelB X " aean - " fe^n' ntowt ' *«"»^i. 14/3 1975«Skr. til fredningsnævnet vedr. dispensation. 19/3 1975«Modt. indkaldelse til fredningsmøde den lo/4~75. 14/4 1975* Modt. udskrift af fredn.nvvnets forhandlingsprotokol. 24/4 1975«*" * liltte^iislr 3 *' ^ HØDrik ***** M * Uen * Lar8 "^^ " * rinci P iel *** 7/7 1975t {JJJ^^^* borgmesterkontoret vedr. møde den 27/ m. undervisningsministeriets \ 10/7 1915t uno^snln^ss:" 18 ^ ^ ^ *" ^ ^ " " ^ *>* *-*- og telegrafv^enet «\ n JSI * "S 4 ** ^rlvel8e fra «* *» P M»ds«n»ed anmodning om svar pa ansøgn. af 21/ l?/ byggesag fra Dansk Kano- og Kajak- Forbund (lo tegn. i 3 eks«ml!). ' * 5 21/4 1976«" sag fra fredningsnavnet til udtalelse. 19/5 1976: Retur til fredningsnavnet. 19/5 76«Tegning nr. l.o2 - situationsplan - til stadsark.s forv. til udtalelse. 3 //-??; dutu. kry u~ &f! &MUA««4A~<^ <*>i<wt A^dM^^C^Oi. to^^s^uvci/. *<n-n; dc*tf. ^%tf * f* ^cu^^^y^^^ / co^l. s&fao6&6 søp sstu&wa^/'&ri,. (tt-l : mfokl' h*- U^L-%. J*w * nxd*. Avé**l/ &GUMJ Itf 4A* jt<*i*r*ce*, MunU x ol4/. C^^A- steja^^ 22 //*M l * fa/ Å*^ -x- /HiOt 24A 1979«sU4afa>e>^Uf Dekl. af 17/0977 tilbagesendt tinglysningskontoret forsynet med ny samtykkepåtegnin* samt komnubest.8 underakr. «*«expt rnodt /*- gennemset- approb Bygmngstegn jj^<%f 4$-/Z - y?*y %K AflQbsplaner Vx m «3*V2- <^ ^ s: \-r>'j9-/i- tf^ ^ /«Vftt CV WqJfltZ Ida JA9/. Beregninger 'k </,.-fl ^-/ø-*/ <f}$x -7*'-"^

3 V ^ " S3'<»v B. ^ r? : \ S ^ Q > ^ >3 J ' 4 -A C! o\.' '.'- - K.. " : - -' * '',.'»* M > \ ^ \ i* *>.

4 1 Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg Kopi tilstillet Dansk Kano- og "Kajakfordblind og Gladsaxe konmrunal'bestyrelse,her. Bygningsforvaltnlngen Kontorvej 1 Kontortid Torsdag tillige 16-18,30 Lørdag lukket fiiågivend* itrøtrttrrftrrm Jobi«J*v&a*9& å/b, 2650 Tlraw Korrespondance bedes sendt til Rådhuset 2860 Søborg Telefon (01)Wl22T^f Lokal telefon 51o2 *^ Dato Skrevet af 20/ HA/ Deres betegnelse JournaJ nr *# 42*15* Byggetilladelse matr. ^r^* "B*y ' W ^MVBS i^^^r ^^ Fy *H^p ^^W 4PVmHp af beliggende 1 anledning af Deres hertil under JÆ/K Vft$ for Xtonak &too» 09 Efejafcføxa&l fremsendte ansøgning om tilladelse til på ovennævnte ejendom at ^gtøtøp jufilll>jttltljjflj( tttfcpto*«* tu 4** aar fe** Kww- o«^tfcføftnft, tyøprtto***** V&matet tø*** Aad#x*«a, I«aun*J 871 2?o» Bw»hg^ fetotétt&tt projtkt* lo båd*bww, 1 båd*~ o«tøfettrøtoft % ***fcst***» *$ i«*3***frfe*i»$ Mat 2 ^ "^ - *"W '">' -' "' mi \\*\\mmtmmim mmmmmmmtt\\\ il n III nri»)ilwniiiiijmti:ii jmwmjimiiitwaij^i^miaijwtmnw^^gt^wwéwéw^^^aajwwwwéiwtw^^^ meddeles herved byggetilladelse. Byggetilladelsen udgør en tilladelse^ i forhold til byggelovgivningen, byplanvedtægter og private byggeservitutter med kommunal påtaleret samt i forhold til vejlovgivningen, for så vidt angår private og offentlige veje under bestyrelse af kommunalbestyrelsen. De på ovennævnte områder gældende bestemmelser må derfor overholdes, medmindre der i nærværende byggetilladelse udtrykkelig er anført dispensationer fra bestemmelserne. Byggetilladelsen er gyldig i et år fra dato../. Vedlagt medfølger de bilag, der hører til byggetilladelsen, forsynet med bygningsmyndighedens stempel. Ændringer i forhold til det godkendte projekt må ikke foretages uden forud indhentet tilladelse. Byggetilladelsen er iøvrigt betinget af. i a* #*2«1>ad*b* jd»$ iftf**«* OM wamtøam *f «ut. «*ate* f»t ktafttofe uflf*»* ae«*b*lt»t m*å ømb på ftattx** ** 2**S?^ tu ************ (klt»k) tttøm* «ftax mmm aftal«wd UieoUk: *t 4«* f^btasdm mvmm eptyaiis&gft* * &*»«*** ta**f*m*tta*. Vend'

5 Magåttia* trøg*ftgta»44*t luftigt htmi*m til approbation *t dag* dato at&tølt Pjrårtøl Iv*r«an I henhold til landsbyggelovens 14 kan kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til landsbyggeloven eller i medfør af loven udfærdigede forskrifter med de undtagelser, som er hjemlet i loven eller de nævnte forskrifter, påklages til Københavns amtsråd Klagefristen er 30 dage fra den dato, da afgørelsen er meddelt.

6 h- 6- </ u f t ^ V L *> ~/& ~ >? 4T &/?r&lt ^/ r 77^^ yfv/6/ X -^

7 ^*-7 >* Jfø COn*«-* *ZjCrw j<>2**c**^ *4 i.

8 o = Træpæl med søm = Træpæl med søm. kote til top af pæl Signaturforklaring: x = Terrænkote 0 = Nedaanasbrønd med D = Dæksel kote B = Bundkote 0 o 1 g Afsætningsskitse vedr. projekteret bebyggelse på matr. nr. Udfærdiget den S&//y'- Målforhold ca 1 : JZØØ SPSé" Landinspektor N A ENNE E DAMSGARD HF NNING SORENSEN LANDlNof'E KTCJH R UL FLIKKE NHOHC. \'\. ALJh '[.'?W l YNGfJY TLF (ULM 8/03 72 R, T.\ J1

9 HANS-HENRIK TRÆRUP MADSEN ARKITEKT MAA BAKKELEDET 7 DK-3460 BIRKERØD TELEFON \ GLADSAXE KOMMUNES INtfCKTC«Ai ^-<?c^ Gladsaxe kommune Bygnings- og miljøforvaltningen Kontorvej Søborg MODTAGET GLADSAXE KOM«Deres ref. Deret brev af Vor ret Dato Afsendt Approbation Vedr.: Matr. nr. 11 og 11 Bagsværd Kano- og kajakklubberne i Radiobugten. 9P Hermed fremsendes situationsplan, tegn. nr rev. dato , der viser den totale udbygning og færdiggørelse af sagen, med påbegyndelse sept. -86 De sidste bygninger, 3, 4, og 15 er angivet med rastesignatur. Disse bygninger har en størrelse og en placering i terrænet der tilgodeser bevaring af træer bedst muligt. Bygning nr. 3 er til Gladsaxe kommunes sejlafdeling. Bygning nr. 4 bådehus til S.B.B.U. Bygning nr. 15 er både- og værkstedsbygning for PUST, samt depot for Furesø Kredsen. Der vedlægges tegninger td>l bygning nr. 3. Tegninger til bygning nr. 4 og 15 er de samme som til de øverige bådehuse. Bygningerivilnblive- afsæt af landinspektør. Bilag: Situationsplan 1:200 Tegn. nr Facader og snit, hus nr. 3, 1:50 Tegn. nr. 6 Plan 1:50 Tegn. nr. 7 Med venlig hilsen Hans-Henrik \A*&\s p \ Trærup Madfeen / / ^ ( & * * y^* <gr 9\

10 //OLI, <}S VAND /? ~ Ctyw* \SCL*Tcåt*rS#f n/nj tå Yf - 7 : op O A

11

12 3. Sag nr. R Till. nr. V Vejnavn =*- Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre 1 ved Nr. Matr nr ft #-; Bylag 4fi *Y&vf, Ansøgning om vandledningsarbejde Vandmester eller firmat navn Adresse ut. WS- Installatør NyholmaAlle 36A,2«OFtodovre ^ T»f. (01) * Postdistrikt Telf nr. I ' Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler : til Dim. mm Der anbringes Dejr fjernes i Herefter ialt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme!. I L /fa.«bad i Gårdhave Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny rrlålers plads 1 Skedehavers navn Adresse Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til: i BollgbøbyggølM mad. < MEDTAGET 1 0. SEP. lejligheder BYGNINGS- OG»JI'-JØ buffigellfrgc» : } Der vedlægges (alt in triplo) A stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk. diagrammer Særlige bemærkninger: i*d+. /3>JJ/I/*^ n*- /^-; (bu ivy,, t>j O^M., L ) tvyl. Induftrlbebyggølse, hvortil vandforbruget'anslås i '" '. til m^/døgn, max, l/sek kadehavers underskrift Hmvevandlng Stlkkøt ønskes udført som et: normalstik med 1" anboring på hovedledning ^'andmeiters underskrift" mm stik med-indskåret T på hovedledning

13 Installationstilladelse Z z >- O li. Q Z u. < i/i Ul O _i >- u. O D Følgende afgifter vil i h. t. vandværksvedtægtens 15 være at indbetale til kommunens kasse før tilslutning til hovedledningen etableres: Tilslutningsafgift kr. indg (Ibnr. ) Stikafgift kr. indg. / 19 (Ibnr. ) Vand til murerbrug kr. indg. / 19 (Ibnr. ) Depositum kr. Omstående vandledningsarbejde, der skal udføres i nøje overensstemmelse med vedlagte planer, tillades herved udført på de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt regulativ anførte vilkår, samt de nedenfor angivne særlige betingelser. GLADSAXE KOMMIT ES BYGNINGS- cg u LJØ AFDELING og indg. / 19 (Ibnr. ) NÆRVÆRENDE TILLADELSE BORTFALDER. SÅFREMT ARBEJDET IKKE ER PÅBEGYNDT SENEST 1 AR FRA DENNE TILLADELSESDATO Gladsax«kommune«teknisk«forvaltning Vandforsyningen Søborg, den / 19 Færdigmelding Attest Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående ansøgning har udført vandledningsarbejdet som ansøgt Under arbejdets udførelse er efter'aftale med vandforsyningen foretaget nedenstående ændringer fra den oprindelige ansøgning* WC Ventiler til Dim. mm Yderliger e anbragt k V k ikke udført V Herefti er ialt k V At omstående vandinstallation, såvidt det ved den foretagne besigtigelse har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med det approberede projekt og eventuelt senere godkendte ændringer samt i overensstemmelse med Gladsaxe kommunes for sådanne arbejder gældende vedtægt og regulativ, attesteres herved. Køkken Gulvafløb Kumme Bad Gård/have Kedel/påfyld. Vandvarmer, Z z z >- 2 Gladsax«kommun«s teknisk«forvaltning Z Vandforsyningen j2 Søborg, den / 19 UJ O i >- u_ O D Særlige bemæ rkninger. Den / 19 A w 'andnwttarvn i undenkrift

14 Vejnavn 2. UoliL^tiLr MODTAGET 23 JUNI 1988 GLADSAXE KOMMUNE Pfry.A«^'^ Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vandmester eller firmat navn nh/petersenas aut. ws«. installatør Ad ret fe Nyholms Alle 36A, 2610 Rødovre Ttf. (01) * Postdistrikt Tell nr Nr Matr nr. // fi'c Sag nr. R Till. nr. V Bylag /^Ayw*^ Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler til Dim. mm Der anbringes Der fjernes Herefter ialt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme Ai- l L Hdøst Chttr- "urtnk Bad Gård/have Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny målers plads Der vedlægges (alt in triplo) * stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk diagrammer Skadehavers navn Særlige bemærkninger: fu^j /i C/aOf *x* ^or^v^u. 9J' /&- Adresse Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til- Boligbøbyggølsø mød < InduitribøbyggølM, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max, l/sek. Havøvanding Stlkkøt ønskes udført som et* normalstik med 1" anboring på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den, den / / ^ 19 f% krift Vandmesters underskrift /?/»

15 Installationstilladelse Følgende afgifter vil i h t. vandværksvedtægtens 15 være at indbetale til kommunens kasse før tilslutning til hovedledningen etableres' Tilslutningsafgift kr indg J 19 (Ibnr. ) Omstående vandledningsarbejde, der skal udføres i nøje overensstemmelse med vedlagte planer, tillades herved udført på de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt og regulativ anførte vilkår, samt de nedenfor angivne særlige betingelser. GLADSAXE KOM MIT ES BYGNINGS- og i,.,uø AFDELING Stikafgift kr. indg. / 19 (Ibnr ) Vand til murerbrug kr indg. / 19 (Ibnr. ) Depositum kr indg. / 19 (Ibnr. NÆRVÆRENDE TILLADELSE BORTFALDER. SÅFREMT ARBEJDET IKKE ER PÅBEGYNDT SENEST 1 ÅR FRA DENNE TILLADELSESDATO Gladsaxø kommumi teknisk«forvaltning Vandforsyningen Søborg, den / 19 Færdigmelding Kontrol Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående ansøgning har udført vandledningsarbejdet som ansøgt. Under arbejdets udførelse er efter aftale med vandforsyningen foretaget nedenstående ændringer fra den oprindelige ansøgning Ved et den / 19 foretaget syn fandtes følgende mangler og fejl Ventiler til Dim mm Yderliger e anbragt k V k ikke udført V Hereft er ialt k V WC Køkken Z Gulvafløb Kumme Bad Gård/have Kedel/påfyld. Vandvarmer ^ Arbejdet er endelig synet og befundet at være Z i orden. >- Ol ec O Q z den / 19 u. < Q Tilsynsforendes underskrift >- u_ Attest er udstedt / 19 \ - med følgende bemærkninger: Særlige bemæ rkninger- - og bilagt stk. planer 1 stk vandværksvedtægt Den& /U 196&. v v 'andmestereni underskrift

16 GLADSAXE KOMMUNE Bygnings- og miljøafdelingen VArøFARDIOftEUXNG Jour.nr.: B GUDSAXE KOMMUNES BYGN.NGS- og MiUØ AFDELING Vedr.: Matr. nr. n ai^ Bagsværd beliggende Undertegnede autoriserede WS-roester færdigmelder herved det efter ansøgning ^ 8/ udførte vandinstallationsarbejde vedrørende omlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15. Vandinstallationsarbejdet er udført i henhold til den fremsendte ansøgning og de i Bygnings- og miljøafdelingen's skrivelse af/f?/'5j^^fftfriede betingelser Eventuelle bemærkninger: ov/fcg» den 19 &> WS-mesterens underskrift Navn/Firma Adresse Telefon nh/petersen gruppen m, vvs-insiaiiaigi Nyholms Allé 36 A 2610 Rødovre Tlf. 01 > Telefax VZV/3

17 t f>- *,,,;.. *- -^-»if ---< i»'\ «^* '" r> -*»>. r 7 - -»**?; TOV*.. < = ^ H^rvivKitTza 1. *5.: - -r ^,- -e. GLADSAXE KOMMUNES BYGN.NGS- og MIUØ AFDELING.iV.» -"-«*-" '-»*«. l l i - i < H«rt.uB:\_±i cxi M.DTAGET <: J. JUN cytal* \?w- ug MILJØ AFD c i. NGfc.,

18 1- O ^ J ^! o' o IL f e>tof>haw3e \^é (3> ut * IOO T72T *.«-w... ^ -Xs ' 3^g^3 srx>g^crn:"z7ii- <K<K ^^M-Ol. -, - * ^ 1 X <» I'"t K: «- -/ -. li '»**..» v v» *' s ~ s ' I <v \ ^ G t r f 0> > 6A^kV & J HO PE-^:y^sM1>t-^l>W^^lGr ^WLD' --r. ( T t l_ FCr* T» s"- 4»">.C- N H«r_^..we.:._dd o-\ E-MTI. lc.-3 I 'I I /1 po»\ v> *z z.-?up \ y o -."" '. *^^- / SÅXE KOMMUNES fgnjngs- og MIUØ ^Fl FQELING

19 T V^*>.ry '!!* ~ y- - ~y r r*gl, ' : a ^ GLÅDSfOCE KOMMUNES BYGNINGS- og MILJØ AFDELING

20 o. f fe "j-e»i>c: 1- ^ V Jcr A,I-, e-^t-i-

21 Kopi til vandværkskontoret. fåglw? Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg NH/Petersen as aut. WS-installatør Nyholms Alle 36 A 2610 Rødovre. Teknik- og miljøforvaltningen Rådhus Allé 2B60S«borg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lørdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Dato Skrevet af OP/is Journal nr 11 ai, Bagsværd B Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. U ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 8/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende omlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15 Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe komnunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21/ stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte færdigmel dingsformul ar. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Der skal fremsendes teg. vedr. vandforsyningen til bygn. 15. Med venlig hilsen Chr. Eifer /

22 Kopi tilstillet: Vandværkskontoret Gladsaxe kommune fiwv Rådhuset \T ^ ^ 2860 Søborg M^JHPMPI?)/ ^H/Petersen as aut. WS-installatør Nyholms Alle 36 A 2610 Rødovre. V'OTC v ~ -i»o ) m ' Teknik- og miljøforvaltningen Rådhus Allé 2880 Søborg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lerdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen [ Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Dato Skrevet af CP/is Journal nr 11 ai, Bagsværd B Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. 11 ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 8/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende anlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15 Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe konrnunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21/ stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte faer^igmeldingsforniular. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Der skal fremsendes teg. vedr. vandforsyningen til bygn. 15. Med venlig hilsen Chr. Eifer /

23 1. GLADSAXE KOMMUNES \ BYfiMRéS- og MiUØ T.11. AFDELING fl*jtsy? % > Vejnavn *»'v^ Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vandmester eller firmat navn Adresse Postdistrikt nrvipetersenas aut WS-. Installatør Nyholms Alle 36A,2610 Rødovre) Tir. (Ol)»I Ol Ui,,,,,^ Nr. GLADSAXE tvl U»^ Matr. nr. // /9 Byliø yjy*-t Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 ii Ventiler til Dim. mm Der anbringes Der fjernes Herefter lait Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme Bad /S~ L L Gård/have Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny målers plads Der vedlægges (alt in triplo) stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk. diagrammer Skadehaver! navn C4fi.dodJc<. K^*KtI^^- Adresse Særlige bemærkninger: O"**-, fi> Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til M-. DTAtib r 1 0. SEP lejligheder Boligbebyggelse med BYGN'y^kePP MIUØ AFDi-J**Gis ' Industrlbebyggelse, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max,. l/sek. Havevanding den J 19 Sksdehavers underskrift Stikket ønskes udført som et: normalstik med 1" anbonng på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den fil ^9 r A/%9ir^ry/iC^ \y J Vandmesters v l

24 VAND

25 GLADSAXE KOtøfflNE Bygnings- og miljøafdelingen Jour.nr.: B MODTAGET VANDFÆRDIGMEEDING 19JAN. lsm Vedr.: Matr. nr. beliggende 11 ai, Bagsværd Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Undertegnede autoriserede WS-mester fsrdigmelder herved det efter ansøgning af _ 21/ udførte vandinstallationsarbe jde vedrørende ny jordledning samt installation af tapsted i bygn. 3. Vandinstallationsarbejdet er udført i henhold til de i Bygnings- og miljøafdelingen's skrivelse af / ansøgning og stillede betingelser Eventuelle bemærkninger:, den ^S - Å 19 WS-mesterens underskrift Navn/Firma Adresse Telefon AUJ. (fttfr& VANDMESTER >TRODTMANN Buddinge Hovedgade HAlgbVÆHU TLF W3

26 Kopi tilstillet: Vandværkskontoret ygifflfflgy Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg Teknik- og miljøforvaltningen Radhus Allé 2860 Søborg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lerdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen Aut. Gas-& Vandmester D. Strodtmann Buddinge Hovedgade Bagsværd. Dato Skrevet af QP/is Journal nr i" 11 ai r Bagsværd B By»n»nrc- og. r! s Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. 11 ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 21/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende ny jordledning samt installation af tapsted i bygn. 3. Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe kommunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21 / stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte færdigmeldingsformul ar. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Ingen. Med venlig hilsen Chr. Eifer / /

27 < Vejnavn 1. MODTAGET ^^^aducobjuug^iflju. Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vnd.ne.ter eller ^y^uq^^^ Adresse Postdistrikt VANDMESTER D. STRQDTMANN Buddinge Hovedgade BAGSVÆRD rlf T eif nr. 30APR.1987 I Nr. I Malr. nr. GIADSAXE KOM^JQ^ :30.:c* 87 Sag nr. R Till. nr. V -Ma-C Bylag Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler til Dim mm Der anbringes K V Der fjernes K V Herefter talt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme <2&jLtoAjidbuu^ 9- Bad Gård/have KedelpSfyld. <*# :m Vandvarmer tf? sm s«* # * '*<& *& * * * \B ^ O b ^ Q ^ u ^ ^ t ^ Måler På ledning efter eksisterende måler cmfty Ny målers plads Skødehavers navn \A&*MJLJMAJOI&H Der vedlægges (alt in triplo) stk situationsplaner stk etageplaner, stk. diagrammer Særlige bemærkninger Adresse S \ Der ønskes mdugt vandstik til ( lejligheder butikker 01.'*>- <-' 4 ro. %1 Induitribebyggelse, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max,. l/sek Havevanding Stikkat ønskes udført som et* normalstik med 1" anboring på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den^y^ 19^r d, -^ / n* fq 1 ^^ Skedehavers underskrift. -aéaæx^lo. OU. VanHmMtari Vandmesters iift#4**mtvs*if#> underskrift?2<fz> o?

28 V»V ^ -. -" ^wwkt-it.**é *,*.' t # * Vi L-. >é^%>&y t r^æ:wm^vmmmm

29 jé?&4/0# c>&. *?0?gT:

30 %G^^4/i^^Cc^ *^*V\ A<v*-~fe> - in h fb * C -t fujuu AstAfa fa/i. /.o i 22,

31 GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGS- og MJUØ INSPEKTORAT Kopi tilstillet: Dansk Kano- og Kajakforbund, v/form Jørgen Andersen,Langhusve3 87, Brønshøj tt>r»ni«dig*t *f D*p*» «&*øgnl8$ Af 13/ B»d tili»*# 3* t*$&l&6«#/ 11 al«baetwwft, Stgømtå Jfclltftitf c **dd»lt» h i*r»a ajyrotørtura *f d»t fr<«««34t«på ét i tøgg*tixl»åtl»«af 21/2 1$?? aull#*# b*un#»l»#r»ant på b»ua<#l»» nst mt gulv«ogto$g*i bad o# v.ø»~r«bi udfar«fow *c«lv«t i 8BI*«Hd«iiag ur«lo% X **t tegoln&x o«1»jf#gniag«*f forflyttet *»& *pprob*tiog«påt^nlr^f r#dlagftff* Mewl r*alig- hil*wi %$*lå føtimm

32 TT,J * J; n i <M i- I 4- O m k 00 rh G) X M o w. > TJ 3 00 GO H c C o r4 æ X O.Q > o 3 Bygn'::fr"pr^cHoraf f3 ^ = 3 '^?t Apcrc'V /82 - J *. :;f PLAN 1:50 4~ 97 -f f~ \ ~ 97' H" udv. sokkel 10,80 udv. beklædning 10,92 Placering af 2x6" stolper og indvendige skillevægge, udføres når fodrem er udlagt og fastspændt ved afmærkning på denne - med hensyntagen til afløbsrør. T* -4 or i-s**- u O E Tegning nr. Dato: August 1980 Rev.: 7.0^.-8L Dansk Kano- og Kajak Forbund Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd, PLAN 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen arkitekt m.a.a. Bakkeledet 7, 3460 Birkerød, (02) GLADSAXE KOMMUNES^/<7 BYGNIK'GS- BYGNINGS- on MILJØ MIUØ INSPciGukAT

33 Dør og vinduer: Rationel facadedør type udv. karmmål 948 x 2118 mm indadgående. 0=5*3 B Rationel topstyret vindue type lo.ftq ] udv. karmmål 948 x 1188 mm f^5^ udadgående?.;. -.* godkendt som brandredningsåbning. jps^j VESTFACADE Rationel topstyret vindue type 10.^ udv. karmmål 588 x 588 mm udadgående D Rationel terrassedør type udv.?^ kårmmål 1488 x 2118 mm indadgående. n!r^'v7'3po, *torafets Tegning nr. 4 Dato: Februar igso Rev.: _! ØSTFACADE f v Dansk Kano- og Kajak Forbund "Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd. VEST- OG ØSTFACADE 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen arkitekt m.a.a. Bakkeledet Bi^Sffi.^«^ INSPEKTORAT fy /gg

34 N u ezr -~ Vinduer: i~ Rationel topstyret vindue type 10. udv. karmmål 588 c 1188 mm udadgående Q~'3 r--"-"-i Rationel topstyret vindue type 10.4Gb ~p udv. karmmål 588 x 588 mm cr.:r-3 udadgående c- \. : 2L -L. ^h*. -^-»- c^- ^ ^ NORDFACADE t,,1,.2z Tegning nr_..._ Dato: Februar 1980 L SYDFACADE Dansk Kano- og Kajak Forbund Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd. NORD- OG SYDFACADE 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen 'fiflni n arkitekt m.a.a. 'ITPTUU Bakkeledet 7, 3460 Birkerød, (02) GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGS- o 3 MlUfifcA,, _

35 i ^^^/(3/y^s <3^^ >c S5 8.U V frfcl 4,»Ér-.L. -,,r l,. - ^.^ ^. «*.. ^..^^^HMUM* \ h l rfmh«éétftfmm«ik^iflmbirifaiirfl

36 Å

37 L Vi/ft AVL * w tfe-j/ : Fremlagt i Bygn.-~og mil-jzradv.møde 19/ Sagen retur til fredningsnævnet med benu, at sagen endnu ikke er.._ Trøai^é^andlet*. JL il/6' 1976«I&skrift på skr. af I0/ fra Fredningsnævnte for Københavns : Åmtsraadakreds bilagt nit.pi an + modtagne bilag veflxt matg. nr._51,bag^. SZtO***^ >^'

38 r.kr'^ GLADSAXE KOMMUNES l/z/xl.1 / BYGNINGSFOR^LTNING, ii- UDSKRIFT af forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds År 1976 den 21. juli kl afholdt Fredningsnavnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gladsaxe ^rådhus, hvor da foretoges; F.S. 92/1976: Ansøgning om godkendelse af en-. delige byggeplaner - opførelse af klubhuse m.m. på matr; nr. 11 a og 11 1 Bagsværd - afsnit. 1 - huse nr. 1-9, : afsnit """V. huse ni*. lo-14 og afsnit 3 - huse nr. 15-2o. Dansk Kano- og Kajak Forbund - dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinien. Nævnet var mødt således: 1) afdelingschef, amtsrådsmedlem Alex Nørgaard Christensen. 2) kommunalbestyrelsesmedlem, postbud Kaj Bruhn Andersen. Der fremlagdes: 1) skrivelse af f>. april 1976 fra Dansk Kano og Kajforbund til nævnet.. 2) fotokopi af skrivelse af 5. april 1976 fra samme til Gladsaxe kommune. 3) 1 tegning. 4) skrivelse af 19. maj 1976 fra Gladsaxe kommune. 5) indkaldelse. v S

39 For Gladsaxe kommune mødte stadsarkitekt Fjeldsted Iversen, stadsingeniør Tage Møller og H.H. Christensen, borgmesterkontoret. For Danmarks Naturfredningsforening, lokaludvalget, mødte Søren Cock-Clausen. For Fredningsplanudvalgene mødte arkitekt Børge Sevaldsen. For Dansk Kano og Kajakforbund mødte formanden, Jørgen Andersen og Erik Wentzel sammen med arkitekt Hans-Henrik Trærup-Mads en Ejeren af ejendommen matr. nr. 11 a Bagsværd - Postog Telegrafvæsenet - mødte ekspeditionssekretær A.V. Sørensen og Børge Nielsen«Ejeren af ejendommen matr. nr Bagsværd - Københavns Universitet, Centraladministrationens teknisk forvaltning, mødte advokat Bent Uhrskov, Undervisningsministeriets byggedirektorat, Fredningsstyrelsen, Københavns skovdistrikt, Hovedstadsrådet og Planstyrelsen samt Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, var ikke mødt. Amtsrådsmedlem Alex Nørgaard Christensen åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse samt dokumenterede sagens bilag. Sagen blev gennemgået. 5 AIEW8

40 Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at kanopladserne i Radiobugten forøges med 5o, således at der på Nybrovej bliver 12o og i Radiobugten 43o. Søren Cock-Clausen, Danmarks Naturfredningsforening, lokaludvalget, fremlagde skrivelse af 21. juli 1976, som han dokumenterede. Skrivelsen vedhæftes nærværende udskrift. Formand Jørgen Andersen bemærkede, at- husene var indrettet til både i 3 lag. Såfremt man skulle opbevare både i 4 lag, ville det være nødvendigt med kunstige hjælpemidler, idet det ville være umuligt for de unge mennesker selv at nedtage øverste kano.. Arkitekt Trærup Madsen bemærkede, at alene 3 klubhuse og badebygningen havde vinduer. De øvrige bygninger havde døre og ingen porte mod søen, således at der ikke ville opstå lysvirkninger fra bygningerne, der indvendig er beklædt med ubehandlet træ. Arkitekt Børge Sevaldsen, Fredningsplanudvalgene, tilføjede, at de i sagen omhandlede ejendomme er de eneste arealer omkring Bagsværd sø til betjening af de sejlende, og da placeringen er den bedst egnede, kunne han anbefale det ansøgte. Nævnet voterede. i/rø. m

41 Arkitekt Hans-Henrik Trærup Madsen forelagde projektet og bemærkede, at bygningerne agtes placeret mellem - søen og radiostationen. Projektet, der blev forelagt nævnet i FoS. 15/1975 -> er ændret således, at bygningerne ikke ligger parallelt af hensyn til den eksisterende beplantning. Bygningerne agtes opført i trækonstruktion og med sort bølgeeternit. Formand Jørgen Andersen bemærkede, at der er projekteret yderligere 1 hus i forhold til sidste projekt, men bredden på bygningerne er reduceret, og ingen bygninger agtes placeret på de naturlige og eksisterende stier. - Stadsingeniør Fjeldsted Iversen udtalte, at man fra Gladsaxe kommunalbestyrelses side kan anbefalej at nævnet meddeler dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinien til det ansøgte. Repræsentanterne for Post- og Telegrafvæsenet bemærkede, at man for så vidt angår ejendommen matr. nr. 11 a Bagsværd ikke har godkendt planerne med 6 bygninger med installationer og fundamenter. Endvidere forbeholder Post- og Telegrafvæsenet sig husene fjernet, såfremt man får brug for arealet. Landsretssagfører Bent Uhrskov bemærkede for ejeren af matr. nr Bagsværd - Undervisningsministeriet - man man ikke har givet endeligt tilsagn til bebyggelse. Arkitekt Børge Sevaldsen, Fredningsplanudvalgene, -havde intet at indvende mod det foreliggende projekt, såfremt der ikke sker hindring af den offentlige sti. "5J0EW8

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s Anfoies ved seneie henvendelse /Journalnummer Instaliaiionsnummer Modtaget pa vandforsyningen den 1 forbindelse med byggearbejdet pa ejendommen p/ejnavn (stedbetegnelse) Nr. Elage jside By/kvarter Mafrikeinr.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen.

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen. 01728.02.Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02 Fredningen vedrører: Vognsild Kirke Domme fa ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m BYGGESAG Byggesag nr.: ^ 18 S Indg.den: & ~ 3 - \ ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ i j - p Beliggende: R V r A *., 5-2 6 Ejendomsnr.: af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n Tilhørende: U V W - V o v j CPR-nr.:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n.

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n. 01448.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01 Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke e Domme Taksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-12-1950, 27-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

PÅBEGYNDT ' 4i feils t 5ÉP* y<- ER MEOTAGgT I R {\ ssawssas is» f. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne Ot ) r V J 1 D 1- ) L / / < (, Bygherre.

PÅBEGYNDT ' 4i feils t 5ÉP* y<- ER MEOTAGgT I R {\ ssawssas is» f. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne Ot ) r V J 1 D 1- ) L / / < (, Bygherre. IV B y g g esa g Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav *5 > % 9 - L b - n r - / J / o? j t" ' V ( L L\ l s.,.. _ " d r r S > K tu '. JU'L'L'k - Emne Ot ) r V J 1 D 1- ) L / / < (, Bygherre Bopæl * 5. i. -h.l.tr

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ***********************************************************************

ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG *********************************************************************** 159 GLADSAXE KOMMUNE CS68700L DATO 11/01-94 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG *********************************************************************** SAGSNR: 13014 EJDNR : 0170500 VALD.POULSENS

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Paul Hallberg Hovedvejen 118 2600 Glostrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. E 4. TILLÆG NR. 2. GLOSTRUP KOMMUNE. OMRÅDE NORD FOR VESTSKOVEN OG VEST FOR RINGVEJ B 3.

BYPLANVEDTÆGT NR. E 4. TILLÆG NR. 2. GLOSTRUP KOMMUNE. OMRÅDE NORD FOR VESTSKOVEN OG VEST FOR RINGVEJ B 3. BYPLANVEDTÆGT NR. E 4. TILLÆG NR. 2. GLOSTRUP KOMMUNE. OMRÅDE NORD FOR VESTSKOVEN OG VEST FOR RINGVEJ B 3. GLOSTRUP KOMMUNE - TILLÆG NR. 2 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR ET OMRADE NORD FOR VESTSKOVEN OG

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91 O9.MAR1~ 1Y2*OU 2.U 6 1 Aarup kommune S1TMPLLMÆRKE ~RETTE#I I~ ~ -_-t LOKÅLPLAN NR. 33 For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. : ~ KUN GtD~T.MEOACSTEMPLIFG~r~. i ØOMMKRXONTORETS

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere