Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen,"

Transkript

1 / 'i' Af E 7 Journ.Nr ' / / / ^ *JW modtaget d.?- 2 / Matr. nr....u.,i> lljjk &* fl.a Bagsværd by Stengård -*"=*- sogn Afløb: CV.: Beregn.: fø«^. fa?) -Æn*i«i jdia.wo^u^nå Vej Bagsværd Møllevej Ansøger Itul^fø^^ UctnjCLpdhulii^t^^UuudU i f SY&o %wianø*c 5 Dansk Kano- eg Kajakforbund, tyrggeuavalget, Bygherre J v/forttanden, Jørgen Andersen, Langhaøvej 07, 2700 Brønshøj. fygningens art Skødehavers Kebauhawiiu tniverultet, v/uentralaamnistra-tjlpnen, t Plleahiade 58 f lllfl K. ' *?> -4&y\**uZ ^ r ^ S Bebygget areal: 2537 eg teileihrøqfig, 1, værkstedsetageareatr m 2 Bygningens indhold 73E allationert 3 køkkenvaske, 3 bad, 14 v.c, 15 håndvaske, 1 u.v ) o i * 4 m b n * -ar o- Anmaérknmger Byplan 12, p Dekl. lyst 8/9 19*4 vedr. kleak fra Byudviklingsplan. matr.nr. 70 til matr.ar. 11 p (ae B * 7o Se referat af aøde i byudviklingeudv. den 23/1-6! vedr* fredning samt ubebygget areal for matr.ar.jl (id>i.) 19/l 197^1 Ted ^bebyggelse (eller»undring af eziat ) bedes byggesagen forelå^ kj^aftfori kontoret for fastsættelse af tilalmtningabidrag til Mølleåena renseanlæg, ve n *0 &LVØ?ri$ O) Journ. B. Nfr ff.^tttu C7, "'^ v. #.»W -'1.»

2 5/5 1975«Skr. til borgm.kontoret vedr. mulighed Vor opførelse af kano- og ir»i»w t» m v^ " ^ "" Hh Wil JStaSSEBfig"* U1,,dtalelB X " aean - " fe^n' ntowt ' *«"»^i. 14/3 1975«Skr. til fredningsnævnet vedr. dispensation. 19/3 1975«Modt. indkaldelse til fredningsmøde den lo/4~75. 14/4 1975* Modt. udskrift af fredn.nvvnets forhandlingsprotokol. 24/4 1975«*" * liltte^iislr 3 *' ^ HØDrik ***** M * Uen * Lar8 "^^ " * rinci P iel *** 7/7 1975t {JJJ^^^* borgmesterkontoret vedr. møde den 27/ m. undervisningsministeriets \ 10/7 1915t uno^snln^ss:" 18 ^ ^ ^ *" ^ ^ " " ^ *>* *-*- og telegrafv^enet «\ n JSI * "S 4 ** ^rlvel8e fra «* *» P M»ds«n»ed anmodning om svar pa ansøgn. af 21/ l?/ byggesag fra Dansk Kano- og Kajak- Forbund (lo tegn. i 3 eks«ml!). ' * 5 21/4 1976«" sag fra fredningsnavnet til udtalelse. 19/5 1976: Retur til fredningsnavnet. 19/5 76«Tegning nr. l.o2 - situationsplan - til stadsark.s forv. til udtalelse. 3 //-??; dutu. kry u~ &f! &MUA««4A~<^ <*>i<wt A^dM^^C^Oi. to^^s^uvci/. *<n-n; dc*tf. ^%tf * f* ^cu^^^y^^^ / co^l. s&fao6&6 søp sstu&wa^/'&ri,. (tt-l : mfokl' h*- U^L-%. J*w * nxd*. Avé**l/ &GUMJ Itf 4A* jt<*i*r*ce*, MunU x ol4/. C^^A- steja^^ 22 //*M l * fa/ Å*^ -x- /HiOt 24A 1979«sU4afa>e>^Uf Dekl. af 17/0977 tilbagesendt tinglysningskontoret forsynet med ny samtykkepåtegnin* samt komnubest.8 underakr. «*«expt rnodt /*- gennemset- approb Bygmngstegn jj^<%f 4$-/Z - y?*y %K AflQbsplaner Vx m «3*V2- <^ ^ s: \-r>'j9-/i- tf^ ^ /«Vftt CV WqJfltZ Ida JA9/. Beregninger 'k </,.-fl ^-/ø-*/ <f}$x -7*'-"^

3 V ^ " S3'<»v B. ^ r? : \ S ^ Q > ^ >3 J ' 4 -A C! o\.' '.'- - K.. " : - -' * '',.'»* M > \ ^ \ i* *>.

4 1 Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg Kopi tilstillet Dansk Kano- og "Kajakfordblind og Gladsaxe konmrunal'bestyrelse,her. Bygningsforvaltnlngen Kontorvej 1 Kontortid Torsdag tillige 16-18,30 Lørdag lukket fiiågivend* itrøtrttrrftrrm Jobi«J*v&a*9& å/b, 2650 Tlraw Korrespondance bedes sendt til Rådhuset 2860 Søborg Telefon (01)Wl22T^f Lokal telefon 51o2 *^ Dato Skrevet af 20/ HA/ Deres betegnelse JournaJ nr *# 42*15* Byggetilladelse matr. ^r^* "B*y ' W ^MVBS i^^^r ^^ Fy *H^p ^^W 4PVmHp af beliggende 1 anledning af Deres hertil under JÆ/K Vft$ for Xtonak &too» 09 Efejafcføxa&l fremsendte ansøgning om tilladelse til på ovennævnte ejendom at ^gtøtøp jufilll>jttltljjflj( tttfcpto*«* tu 4** aar fe** Kww- o«^tfcføftnft, tyøprtto***** V&matet tø*** Aad#x*«a, I«aun*J 871 2?o» Bw»hg^ fetotétt&tt projtkt* lo båd*bww, 1 båd*~ o«tøfettrøtoft % ***fcst***» *$ i«*3***frfe*i»$ Mat 2 ^ "^ - *"W '">' -' "' mi \\*\\mmtmmim mmmmmmmtt\\\ il n III nri»)ilwniiiiijmti:ii jmwmjimiiitwaij^i^miaijwtmnw^^gt^wwéwéw^^^aajwwwwéiwtw^^^ meddeles herved byggetilladelse. Byggetilladelsen udgør en tilladelse^ i forhold til byggelovgivningen, byplanvedtægter og private byggeservitutter med kommunal påtaleret samt i forhold til vejlovgivningen, for så vidt angår private og offentlige veje under bestyrelse af kommunalbestyrelsen. De på ovennævnte områder gældende bestemmelser må derfor overholdes, medmindre der i nærværende byggetilladelse udtrykkelig er anført dispensationer fra bestemmelserne. Byggetilladelsen er gyldig i et år fra dato../. Vedlagt medfølger de bilag, der hører til byggetilladelsen, forsynet med bygningsmyndighedens stempel. Ændringer i forhold til det godkendte projekt må ikke foretages uden forud indhentet tilladelse. Byggetilladelsen er iøvrigt betinget af. i a* #*2«1>ad*b* jd»$ iftf**«* OM wamtøam *f «ut. «*ate* f»t ktafttofe uflf*»* ae«*b*lt»t m*å ømb på ftattx** ** 2**S?^ tu ************ (klt»k) tttøm* «ftax mmm aftal«wd UieoUk: *t 4«* f^btasdm mvmm eptyaiis&gft* * &*»«*** ta**f*m*tta*. Vend'

5 Magåttia* trøg*ftgta»44*t luftigt htmi*m til approbation *t dag* dato at&tølt Pjrårtøl Iv*r«an I henhold til landsbyggelovens 14 kan kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til landsbyggeloven eller i medfør af loven udfærdigede forskrifter med de undtagelser, som er hjemlet i loven eller de nævnte forskrifter, påklages til Københavns amtsråd Klagefristen er 30 dage fra den dato, da afgørelsen er meddelt.

6 h- 6- </ u f t ^ V L *> ~/& ~ >? 4T &/?r&lt ^/ r 77^^ yfv/6/ X -^

7 ^*-7 >* Jfø COn*«-* *ZjCrw j<>2**c**^ *4 i.

8 o = Træpæl med søm = Træpæl med søm. kote til top af pæl Signaturforklaring: x = Terrænkote 0 = Nedaanasbrønd med D = Dæksel kote B = Bundkote 0 o 1 g Afsætningsskitse vedr. projekteret bebyggelse på matr. nr. Udfærdiget den S&//y'- Målforhold ca 1 : JZØØ SPSé" Landinspektor N A ENNE E DAMSGARD HF NNING SORENSEN LANDlNof'E KTCJH R UL FLIKKE NHOHC. \'\. ALJh '[.'?W l YNGfJY TLF (ULM 8/03 72 R, T.\ J1

9 HANS-HENRIK TRÆRUP MADSEN ARKITEKT MAA BAKKELEDET 7 DK-3460 BIRKERØD TELEFON \ GLADSAXE KOMMUNES INtfCKTC«Ai ^-<?c^ Gladsaxe kommune Bygnings- og miljøforvaltningen Kontorvej Søborg MODTAGET GLADSAXE KOM«Deres ref. Deret brev af Vor ret Dato Afsendt Approbation Vedr.: Matr. nr. 11 og 11 Bagsværd Kano- og kajakklubberne i Radiobugten. 9P Hermed fremsendes situationsplan, tegn. nr rev. dato , der viser den totale udbygning og færdiggørelse af sagen, med påbegyndelse sept. -86 De sidste bygninger, 3, 4, og 15 er angivet med rastesignatur. Disse bygninger har en størrelse og en placering i terrænet der tilgodeser bevaring af træer bedst muligt. Bygning nr. 3 er til Gladsaxe kommunes sejlafdeling. Bygning nr. 4 bådehus til S.B.B.U. Bygning nr. 15 er både- og værkstedsbygning for PUST, samt depot for Furesø Kredsen. Der vedlægges tegninger td>l bygning nr. 3. Tegninger til bygning nr. 4 og 15 er de samme som til de øverige bådehuse. Bygningerivilnblive- afsæt af landinspektør. Bilag: Situationsplan 1:200 Tegn. nr Facader og snit, hus nr. 3, 1:50 Tegn. nr. 6 Plan 1:50 Tegn. nr. 7 Med venlig hilsen Hans-Henrik \A*&\s p \ Trærup Madfeen / / ^ ( & * * y^* <gr 9\

10 //OLI, <}S VAND /? ~ Ctyw* \SCL*Tcåt*rS#f n/nj tå Yf - 7 : op O A

11

12 3. Sag nr. R Till. nr. V Vejnavn =*- Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre 1 ved Nr. Matr nr ft #-; Bylag 4fi *Y&vf, Ansøgning om vandledningsarbejde Vandmester eller firmat navn Adresse ut. WS- Installatør NyholmaAlle 36A,2«OFtodovre ^ T»f. (01) * Postdistrikt Telf nr. I ' Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler : til Dim. mm Der anbringes Dejr fjernes i Herefter ialt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme!. I L /fa.«bad i Gårdhave Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny rrlålers plads 1 Skedehavers navn Adresse Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til: i BollgbøbyggølM mad. < MEDTAGET 1 0. SEP. lejligheder BYGNINGS- OG»JI'-JØ buffigellfrgc» : } Der vedlægges (alt in triplo) A stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk. diagrammer Særlige bemærkninger: i*d+. /3>JJ/I/*^ n*- /^-; (bu ivy,, t>j O^M., L ) tvyl. Induftrlbebyggølse, hvortil vandforbruget'anslås i '" '. til m^/døgn, max, l/sek kadehavers underskrift Hmvevandlng Stlkkøt ønskes udført som et: normalstik med 1" anboring på hovedledning ^'andmeiters underskrift" mm stik med-indskåret T på hovedledning

13 Installationstilladelse Z z >- O li. Q Z u. < i/i Ul O _i >- u. O D Følgende afgifter vil i h. t. vandværksvedtægtens 15 være at indbetale til kommunens kasse før tilslutning til hovedledningen etableres: Tilslutningsafgift kr. indg (Ibnr. ) Stikafgift kr. indg. / 19 (Ibnr. ) Vand til murerbrug kr. indg. / 19 (Ibnr. ) Depositum kr. Omstående vandledningsarbejde, der skal udføres i nøje overensstemmelse med vedlagte planer, tillades herved udført på de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt regulativ anførte vilkår, samt de nedenfor angivne særlige betingelser. GLADSAXE KOMMIT ES BYGNINGS- cg u LJØ AFDELING og indg. / 19 (Ibnr. ) NÆRVÆRENDE TILLADELSE BORTFALDER. SÅFREMT ARBEJDET IKKE ER PÅBEGYNDT SENEST 1 AR FRA DENNE TILLADELSESDATO Gladsax«kommune«teknisk«forvaltning Vandforsyningen Søborg, den / 19 Færdigmelding Attest Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående ansøgning har udført vandledningsarbejdet som ansøgt Under arbejdets udførelse er efter'aftale med vandforsyningen foretaget nedenstående ændringer fra den oprindelige ansøgning* WC Ventiler til Dim. mm Yderliger e anbragt k V k ikke udført V Herefti er ialt k V At omstående vandinstallation, såvidt det ved den foretagne besigtigelse har kunnet konstateres, er udført i overensstemmelse med det approberede projekt og eventuelt senere godkendte ændringer samt i overensstemmelse med Gladsaxe kommunes for sådanne arbejder gældende vedtægt og regulativ, attesteres herved. Køkken Gulvafløb Kumme Bad Gård/have Kedel/påfyld. Vandvarmer, Z z z >- 2 Gladsax«kommun«s teknisk«forvaltning Z Vandforsyningen j2 Søborg, den / 19 UJ O i >- u_ O D Særlige bemæ rkninger. Den / 19 A w 'andnwttarvn i undenkrift

14 Vejnavn 2. UoliL^tiLr MODTAGET 23 JUNI 1988 GLADSAXE KOMMUNE Pfry.A«^'^ Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vandmester eller firmat navn nh/petersenas aut. ws«. installatør Ad ret fe Nyholms Alle 36A, 2610 Rødovre Ttf. (01) * Postdistrikt Tell nr Nr Matr nr. // fi'c Sag nr. R Till. nr. V Bylag /^Ayw*^ Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler til Dim. mm Der anbringes Der fjernes Herefter ialt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme Ai- l L Hdøst Chttr- "urtnk Bad Gård/have Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny målers plads Der vedlægges (alt in triplo) * stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk diagrammer Skadehavers navn Særlige bemærkninger: fu^j /i C/aOf *x* ^or^v^u. 9J' /&- Adresse Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til- Boligbøbyggølsø mød < InduitribøbyggølM, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max, l/sek. Havøvanding Stlkkøt ønskes udført som et* normalstik med 1" anboring på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den, den / / ^ 19 f% krift Vandmesters underskrift /?/»

15 Installationstilladelse Følgende afgifter vil i h t. vandværksvedtægtens 15 være at indbetale til kommunens kasse før tilslutning til hovedledningen etableres' Tilslutningsafgift kr indg J 19 (Ibnr. ) Omstående vandledningsarbejde, der skal udføres i nøje overensstemmelse med vedlagte planer, tillades herved udført på de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt og regulativ anførte vilkår, samt de nedenfor angivne særlige betingelser. GLADSAXE KOM MIT ES BYGNINGS- og i,.,uø AFDELING Stikafgift kr. indg. / 19 (Ibnr ) Vand til murerbrug kr indg. / 19 (Ibnr. ) Depositum kr indg. / 19 (Ibnr. NÆRVÆRENDE TILLADELSE BORTFALDER. SÅFREMT ARBEJDET IKKE ER PÅBEGYNDT SENEST 1 ÅR FRA DENNE TILLADELSESDATO Gladsaxø kommumi teknisk«forvaltning Vandforsyningen Søborg, den / 19 Færdigmelding Kontrol Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående ansøgning har udført vandledningsarbejdet som ansøgt. Under arbejdets udførelse er efter aftale med vandforsyningen foretaget nedenstående ændringer fra den oprindelige ansøgning Ved et den / 19 foretaget syn fandtes følgende mangler og fejl Ventiler til Dim mm Yderliger e anbragt k V k ikke udført V Hereft er ialt k V WC Køkken Z Gulvafløb Kumme Bad Gård/have Kedel/påfyld. Vandvarmer ^ Arbejdet er endelig synet og befundet at være Z i orden. >- Ol ec O Q z den / 19 u. < Q Tilsynsforendes underskrift >- u_ Attest er udstedt / 19 \ - med følgende bemærkninger: Særlige bemæ rkninger- - og bilagt stk. planer 1 stk vandværksvedtægt Den& /U 196&. v v 'andmestereni underskrift

16 GLADSAXE KOMMUNE Bygnings- og miljøafdelingen VArøFARDIOftEUXNG Jour.nr.: B GUDSAXE KOMMUNES BYGN.NGS- og MiUØ AFDELING Vedr.: Matr. nr. n ai^ Bagsværd beliggende Undertegnede autoriserede WS-roester færdigmelder herved det efter ansøgning ^ 8/ udførte vandinstallationsarbejde vedrørende omlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15. Vandinstallationsarbejdet er udført i henhold til den fremsendte ansøgning og de i Bygnings- og miljøafdelingen's skrivelse af/f?/'5j^^fftfriede betingelser Eventuelle bemærkninger: ov/fcg» den 19 &> WS-mesterens underskrift Navn/Firma Adresse Telefon nh/petersen gruppen m, vvs-insiaiiaigi Nyholms Allé 36 A 2610 Rødovre Tlf. 01 > Telefax VZV/3

17 t f>- *,,,;.. *- -^-»if ---< i»'\ «^* '" r> -*»>. r 7 - -»**?; TOV*.. < = ^ H^rvivKitTza 1. *5.: - -r ^,- -e. GLADSAXE KOMMUNES BYGN.NGS- og MIUØ AFDELING.iV.» -"-«*-" '-»*«. l l i - i < H«rt.uB:\_±i cxi M.DTAGET <: J. JUN cytal* \?w- ug MILJØ AFD c i. NGfc.,

18 1- O ^ J ^! o' o IL f e>tof>haw3e \^é (3> ut * IOO T72T *.«-w... ^ -Xs ' 3^g^3 srx>g^crn:"z7ii- <K<K ^^M-Ol. -, - * ^ 1 X <» I'"t K: «- -/ -. li '»**..» v v» *' s ~ s ' I <v \ ^ G t r f 0> > 6A^kV & J HO PE-^:y^sM1>t-^l>W^^lGr ^WLD' --r. ( T t l_ FCr* T» s"- 4»">.C- N H«r_^..we.:._dd o-\ E-MTI. lc.-3 I 'I I /1 po»\ v> *z z.-?up \ y o -."" '. *^^- / SÅXE KOMMUNES fgnjngs- og MIUØ ^Fl FQELING

19 T V^*>.ry '!!* ~ y- - ~y r r*gl, ' : a ^ GLÅDSfOCE KOMMUNES BYGNINGS- og MILJØ AFDELING

20 o. f fe "j-e»i>c: 1- ^ V Jcr A,I-, e-^t-i-

21 Kopi til vandværkskontoret. fåglw? Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg NH/Petersen as aut. WS-installatør Nyholms Alle 36 A 2610 Rødovre. Teknik- og miljøforvaltningen Rådhus Allé 2B60S«borg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lørdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Dato Skrevet af OP/is Journal nr 11 ai, Bagsværd B Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. U ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 8/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende omlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15 Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe komnunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21/ stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte færdigmel dingsformul ar. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Der skal fremsendes teg. vedr. vandforsyningen til bygn. 15. Med venlig hilsen Chr. Eifer /

22 Kopi tilstillet: Vandværkskontoret Gladsaxe kommune fiwv Rådhuset \T ^ ^ 2860 Søborg M^JHPMPI?)/ ^H/Petersen as aut. WS-installatør Nyholms Alle 36 A 2610 Rødovre. V'OTC v ~ -i»o ) m ' Teknik- og miljøforvaltningen Rådhus Allé 2880 Søborg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lerdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen [ Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Dato Skrevet af CP/is Journal nr 11 ai, Bagsværd B Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. 11 ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 8/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende anlægning af jordledning samt installation af tapsted i bygning 15 Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe konrnunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21/ stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte faer^igmeldingsforniular. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Der skal fremsendes teg. vedr. vandforsyningen til bygn. 15. Med venlig hilsen Chr. Eifer /

23 1. GLADSAXE KOMMUNES \ BYfiMRéS- og MiUØ T.11. AFDELING fl*jtsy? % > Vejnavn *»'v^ Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vandmester eller firmat navn Adresse Postdistrikt nrvipetersenas aut WS-. Installatør Nyholms Alle 36A,2610 Rødovre) Tir. (Ol)»I Ol Ui,,,,,^ Nr. GLADSAXE tvl U»^ Matr. nr. // /9 Byliø yjy*-t Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 ii Ventiler til Dim. mm Der anbringes Der fjernes Herefter lait Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme Bad /S~ L L Gård/have Kedelpåfyld. Vandvarmer Måler På ledning efter eksisterende måler Ny målers plads Der vedlægges (alt in triplo) stk. situationsplaner stk. etageplaner, stk. diagrammer Skadehaver! navn C4fi.dodJc<. K^*KtI^^- Adresse Særlige bemærkninger: O"**-, fi> Postdistrikt Der ønskes indlagt vandstik til M-. DTAtib r 1 0. SEP lejligheder Boligbebyggelse med BYGN'y^kePP MIUØ AFDi-J**Gis ' Industrlbebyggelse, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max,. l/sek. Havevanding den J 19 Sksdehavers underskrift Stikket ønskes udført som et: normalstik med 1" anbonng på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den fil ^9 r A/%9ir^ry/iC^ \y J Vandmesters v l

24 VAND

25 GLADSAXE KOtøfflNE Bygnings- og miljøafdelingen Jour.nr.: B MODTAGET VANDFÆRDIGMEEDING 19JAN. lsm Vedr.: Matr. nr. beliggende 11 ai, Bagsværd Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Undertegnede autoriserede WS-mester fsrdigmelder herved det efter ansøgning af _ 21/ udførte vandinstallationsarbe jde vedrørende ny jordledning samt installation af tapsted i bygn. 3. Vandinstallationsarbejdet er udført i henhold til de i Bygnings- og miljøafdelingen's skrivelse af / ansøgning og stillede betingelser Eventuelle bemærkninger:, den ^S - Å 19 WS-mesterens underskrift Navn/Firma Adresse Telefon AUJ. (fttfr& VANDMESTER >TRODTMANN Buddinge Hovedgade HAlgbVÆHU TLF W3

26 Kopi tilstillet: Vandværkskontoret ygifflfflgy Gladsaxe kommune Rådhuset 2860 Søborg Teknik- og miljøforvaltningen Radhus Allé 2860 Søborg Ekspeditionstid Torsdag tillige Lerdag lukket Bygnings-og miljøafdelingen Aut. Gas-& Vandmester D. Strodtmann Buddinge Hovedgade Bagsværd. Dato Skrevet af QP/is Journal nr i" 11 ai r Bagsværd B By»n»nrc- og. r! s Postgiro Telefon Lokal telefon 5154 Deres betegnelse Vedr.: Matr. nr. 11 ai, Bagsværd, beliggende Bagsværd Møllevej (Radiobugten) Bygnings-og miljøafdelingen anerkender herved modtagelsen af Deres ansøgning af 21/ angående vandinstallationsarbejdet vedrørende ny jordledning samt installation af tapsted i bygn. 3. Ansøgningen betragtes i henhold til Gladsaxe kommunes regler for behandling af vandinstallationer som en anmeldelse. Reglerne vedlægges til orientering. Installationerne skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439) og de i Gladsaxe kommunes vandværksvedtægt anførte vilkår samt de i byggetilladelse af 21 / stillede betingelser. Jordledningen skal synes af Gladsaxe kommunes vandforsyning før tildækning efter forudgående aftale på telf. (02) Syn af vandinstallationer i bygningen foretages ved stikprøvekontrol. Vandinstallationsarbejdet skal færdigmeldes på vedlagte færdigmeldingsformul ar. Anmeldelsen bortfalder, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt senest 1 år fra dato. Ønsker De supplerende vejledning eller yderligere oplysninger, så kontakt Bygnings- og miljøafdelingen på telf. (01) , lokal Bygnings-og miljøafdelingen har følgende bemærkninger til sagen: Ingen. Med venlig hilsen Chr. Eifer / /

27 < Vejnavn 1. MODTAGET ^^^aducobjuug^iflju. Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom ansøger herved om tilladelse til at lade nedennævnte vandledningsarbejde udføre ved Vnd.ne.ter eller ^y^uq^^^ Adresse Postdistrikt VANDMESTER D. STRQDTMANN Buddinge Hovedgade BAGSVÆRD rlf T eif nr. 30APR.1987 I Nr. I Malr. nr. GIADSAXE KOM^JQ^ :30.:c* 87 Sag nr. R Till. nr. V -Ma-C Bylag Ansøgning om vandledningsarbejde Gladsaxe kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 2860 Søborg Telf. 69^222 Ventiler til Dim mm Der anbringes K V Der fjernes K V Herefter talt K V Stedbetegnelse eller andre bemærkninger WC Køkken Gulvafløb Kumme <2&jLtoAjidbuu^ 9- Bad Gård/have KedelpSfyld. <*# :m Vandvarmer tf? sm s«* # * '*<& *& * * * \B ^ O b ^ Q ^ u ^ ^ t ^ Måler På ledning efter eksisterende måler cmfty Ny målers plads Skødehavers navn \A&*MJLJMAJOI&H Der vedlægges (alt in triplo) stk situationsplaner stk etageplaner, stk. diagrammer Særlige bemærkninger Adresse S \ Der ønskes mdugt vandstik til ( lejligheder butikker 01.'*>- <-' 4 ro. %1 Induitribebyggelse, hvortil vandforbruget anslås til m 3 /døgn, max,. l/sek Havevanding Stikkat ønskes udført som et* normalstik med 1" anboring på hovedledning mm stik med indskåret T på hovedledning den^y^ 19^r d, -^ / n* fq 1 ^^ Skedehavers underskrift. -aéaæx^lo. OU. VanHmMtari Vandmesters iift#4**mtvs*if#> underskrift?2<fz> o?

28 V»V ^ -. -" ^wwkt-it.**é *,*.' t # * Vi L-. >é^%>&y t r^æ:wm^vmmmm

29 jé?&4/0# c>&. *?0?gT:

30 %G^^4/i^^Cc^ *^*V\ A<v*-~fe> - in h fb * C -t fujuu AstAfa fa/i. /.o i 22,

31 GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGS- og MJUØ INSPEKTORAT Kopi tilstillet: Dansk Kano- og Kajakforbund, v/form Jørgen Andersen,Langhusve3 87, Brønshøj tt>r»ni«dig*t *f D*p*» «&*øgnl8$ Af 13/ B»d tili»*# 3* t*$&l&6«#/ 11 al«baetwwft, Stgømtå Jfclltftitf c **dd»lt» h i*r»a ajyrotørtura *f d»t fr<«««34t«på ét i tøgg*tixl»åtl»«af 21/2 1$?? aull#*# b*un#»l»#r»ant på b»ua<#l»» nst mt gulv«ogto$g*i bad o# v.ø»~r«bi udfar«fow *c«lv«t i 8BI*«Hd«iiag ur«lo% X **t tegoln&x o«1»jf#gniag«*f forflyttet *»& *pprob*tiog«påt^nlr^f r#dlagftff* Mewl r*alig- hil*wi %$*lå føtimm

32 TT,J * J; n i <M i- I 4- O m k 00 rh G) X M o w. > TJ 3 00 GO H c C o r4 æ X O.Q > o 3 Bygn'::fr"pr^cHoraf f3 ^ = 3 '^?t Apcrc'V /82 - J *. :;f PLAN 1:50 4~ 97 -f f~ \ ~ 97' H" udv. sokkel 10,80 udv. beklædning 10,92 Placering af 2x6" stolper og indvendige skillevægge, udføres når fodrem er udlagt og fastspændt ved afmærkning på denne - med hensyntagen til afløbsrør. T* -4 or i-s**- u O E Tegning nr. Dato: August 1980 Rev.: 7.0^.-8L Dansk Kano- og Kajak Forbund Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd, PLAN 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen arkitekt m.a.a. Bakkeledet 7, 3460 Birkerød, (02) GLADSAXE KOMMUNES^/<7 BYGNIK'GS- BYGNINGS- on MILJØ MIUØ INSPciGukAT

33 Dør og vinduer: Rationel facadedør type udv. karmmål 948 x 2118 mm indadgående. 0=5*3 B Rationel topstyret vindue type lo.ftq ] udv. karmmål 948 x 1188 mm f^5^ udadgående?.;. -.* godkendt som brandredningsåbning. jps^j VESTFACADE Rationel topstyret vindue type 10.^ udv. karmmål 588 x 588 mm udadgående D Rationel terrassedør type udv.?^ kårmmål 1488 x 2118 mm indadgående. n!r^'v7'3po, *torafets Tegning nr. 4 Dato: Februar igso Rev.: _! ØSTFACADE f v Dansk Kano- og Kajak Forbund "Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd. VEST- OG ØSTFACADE 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen arkitekt m.a.a. Bakkeledet Bi^Sffi.^«^ INSPEKTORAT fy /gg

34 N u ezr -~ Vinduer: i~ Rationel topstyret vindue type 10. udv. karmmål 588 c 1188 mm udadgående Q~'3 r--"-"-i Rationel topstyret vindue type 10.4Gb ~p udv. karmmål 588 x 588 mm cr.:r-3 udadgående c- \. : 2L -L. ^h*. -^-»- c^- ^ ^ NORDFACADE t,,1,.2z Tegning nr_..._ Dato: Februar 1980 L SYDFACADE Dansk Kano- og Kajak Forbund Nyt klubhus for kanoklubben "PUST" Matr. nr. 11 1, af Bagsværd. NORD- OG SYDFACADE 1:50 Hans-Henrik Trærup Madsen 'fiflni n arkitekt m.a.a. 'ITPTUU Bakkeledet 7, 3460 Birkerød, (02) GLADSAXE KOMMUNES BYGNINGS- o 3 MlUfifcA,, _

35 i ^^^/(3/y^s <3^^ >c S5 8.U V frfcl 4,»Ér-.L. -,,r l,. - ^.^ ^. «*.. ^..^^^HMUM* \ h l rfmh«éétftfmm«ik^iflmbirifaiirfl

36 Å

37 L Vi/ft AVL * w tfe-j/ : Fremlagt i Bygn.-~og mil-jzradv.møde 19/ Sagen retur til fredningsnævnet med benu, at sagen endnu ikke er.._ Trøai^é^andlet*. JL il/6' 1976«I&skrift på skr. af I0/ fra Fredningsnævnte for Københavns : Åmtsraadakreds bilagt nit.pi an + modtagne bilag veflxt matg. nr._51,bag^. SZtO***^ >^'

38 r.kr'^ GLADSAXE KOMMUNES l/z/xl.1 / BYGNINGSFOR^LTNING, ii- UDSKRIFT af forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for Københavns Amtsrådskreds År 1976 den 21. juli kl afholdt Fredningsnavnet for Københavns amtsrådskreds møde på Gladsaxe ^rådhus, hvor da foretoges; F.S. 92/1976: Ansøgning om godkendelse af en-. delige byggeplaner - opførelse af klubhuse m.m. på matr; nr. 11 a og 11 1 Bagsværd - afsnit. 1 - huse nr. 1-9, : afsnit """V. huse ni*. lo-14 og afsnit 3 - huse nr. 15-2o. Dansk Kano- og Kajak Forbund - dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinien. Nævnet var mødt således: 1) afdelingschef, amtsrådsmedlem Alex Nørgaard Christensen. 2) kommunalbestyrelsesmedlem, postbud Kaj Bruhn Andersen. Der fremlagdes: 1) skrivelse af f>. april 1976 fra Dansk Kano og Kajforbund til nævnet.. 2) fotokopi af skrivelse af 5. april 1976 fra samme til Gladsaxe kommune. 3) 1 tegning. 4) skrivelse af 19. maj 1976 fra Gladsaxe kommune. 5) indkaldelse. v S

39 For Gladsaxe kommune mødte stadsarkitekt Fjeldsted Iversen, stadsingeniør Tage Møller og H.H. Christensen, borgmesterkontoret. For Danmarks Naturfredningsforening, lokaludvalget, mødte Søren Cock-Clausen. For Fredningsplanudvalgene mødte arkitekt Børge Sevaldsen. For Dansk Kano og Kajakforbund mødte formanden, Jørgen Andersen og Erik Wentzel sammen med arkitekt Hans-Henrik Trærup-Mads en Ejeren af ejendommen matr. nr. 11 a Bagsværd - Postog Telegrafvæsenet - mødte ekspeditionssekretær A.V. Sørensen og Børge Nielsen«Ejeren af ejendommen matr. nr Bagsværd - Københavns Universitet, Centraladministrationens teknisk forvaltning, mødte advokat Bent Uhrskov, Undervisningsministeriets byggedirektorat, Fredningsstyrelsen, Københavns skovdistrikt, Hovedstadsrådet og Planstyrelsen samt Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, var ikke mødt. Amtsrådsmedlem Alex Nørgaard Christensen åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse samt dokumenterede sagens bilag. Sagen blev gennemgået. 5 AIEW8

40 Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at kanopladserne i Radiobugten forøges med 5o, således at der på Nybrovej bliver 12o og i Radiobugten 43o. Søren Cock-Clausen, Danmarks Naturfredningsforening, lokaludvalget, fremlagde skrivelse af 21. juli 1976, som han dokumenterede. Skrivelsen vedhæftes nærværende udskrift. Formand Jørgen Andersen bemærkede, at- husene var indrettet til både i 3 lag. Såfremt man skulle opbevare både i 4 lag, ville det være nødvendigt med kunstige hjælpemidler, idet det ville være umuligt for de unge mennesker selv at nedtage øverste kano.. Arkitekt Trærup Madsen bemærkede, at alene 3 klubhuse og badebygningen havde vinduer. De øvrige bygninger havde døre og ingen porte mod søen, således at der ikke ville opstå lysvirkninger fra bygningerne, der indvendig er beklædt med ubehandlet træ. Arkitekt Børge Sevaldsen, Fredningsplanudvalgene, tilføjede, at de i sagen omhandlede ejendomme er de eneste arealer omkring Bagsværd sø til betjening af de sejlende, og da placeringen er den bedst egnede, kunne han anbefale det ansøgte. Nævnet voterede. i/rø. m

41 Arkitekt Hans-Henrik Trærup Madsen forelagde projektet og bemærkede, at bygningerne agtes placeret mellem - søen og radiostationen. Projektet, der blev forelagt nævnet i FoS. 15/1975 -> er ændret således, at bygningerne ikke ligger parallelt af hensyn til den eksisterende beplantning. Bygningerne agtes opført i trækonstruktion og med sort bølgeeternit. Formand Jørgen Andersen bemærkede, at der er projekteret yderligere 1 hus i forhold til sidste projekt, men bredden på bygningerne er reduceret, og ingen bygninger agtes placeret på de naturlige og eksisterende stier. - Stadsingeniør Fjeldsted Iversen udtalte, at man fra Gladsaxe kommunalbestyrelses side kan anbefalej at nævnet meddeler dispensation fra sø- og skovbeskyttelseslinien til det ansøgte. Repræsentanterne for Post- og Telegrafvæsenet bemærkede, at man for så vidt angår ejendommen matr. nr. 11 a Bagsværd ikke har godkendt planerne med 6 bygninger med installationer og fundamenter. Endvidere forbeholder Post- og Telegrafvæsenet sig husene fjernet, såfremt man får brug for arealet. Landsretssagfører Bent Uhrskov bemærkede for ejeren af matr. nr Bagsværd - Undervisningsministeriet - man man ikke har givet endeligt tilsagn til bebyggelse. Arkitekt Børge Sevaldsen, Fredningsplanudvalgene, -havde intet at indvende mod det foreliggende projekt, såfremt der ikke sker hindring af den offentlige sti. "5J0EW8

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere