Rapport. Framing af ledighed. Fremstillinger af ledige; dovne hunde, systemets ofre eller jobjægere? Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Framing af ledighed. Fremstillinger af ledige; dovne hunde, systemets ofre eller jobjægere? Juni 2014"

Transkript

1 Rapport Framing af ledighed Fremstillinger af ledige; dovne hunde, systemets ofre eller jobjægere? Juni 2014

2 Forord Denne rapport er udarbejdet af Tænketanken Cevea i samarbejde med Min A-kasse som et slutprodukt af det analyseprojekt, som tænketankens analyseenhed har gennemført i vinterhalvåret 2013/2014. Vi har i Min A-kasse gennem en årrække haft fokus på at bekæmpe fordomme om ledige og skabe mere respekt om de mennesker, der er så uheldige at stå uden arbejde. Vi oplever, at der desværre er alt for mange mennesker, hvor ledigheden går ud over både selvværdet, det mentale helbred og forholdet til familien og vennerne. Samtidig oplever vi, hvordan især langtidsledige vælges fra til jobsamtalerne, fordi chefen på forhånd forventer, at der nok er en grund til, at han/hun har været ledig så længe. Men hvor kommer alle disse fordomme, som ledige kæmper med, fra? Mange har peget på mistænkeliggørelse og stigmatisering i den offentlige debat som en del af forklaringen. Men de, der anklager tonen i debatten, har ind til videre gjort det ud fra personlige indtryk og synsninger. Ideen til dette analyseprojekt udsprang således af et ønske om at undersøge omtalen af ledige i medierne systematisk for at kunne afdække om den udvikling, der har været talt så meget om, også har et velfunderet empirisk belæg. Rapporten beskriver analyseprojektets metodik, herunder de valgte afgrænsninger og den fremlægger Ceveas konklusioner om den udvikling i omtalen af ledighed i medierne, der har fundet sted de seneste 20 år. Hensigten med rapporten er at synliggøre den problematiske udvikling i medieomtalen af ledighed, som analyseprojektet har kortlagt. I Min A-kasse håber vi, at rapportens resultater kan fremkalde en debat om, hvordan vi taler om ledige i Danmark. Jeg håber meget på, at rapporten vil vække til eftertanke hos både medier og meningsdannere. God fornøjelse med læsningen. Simon Bauer, kommunikationschef i Min A-kasse Rapporten er udarbejdet for Min A-kasse af Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen og kommunikations- og analysestudent Gry Inger Reiter

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Hovedkonklusioner Kort om framingteori Oversigt over de anvendte frames tre niveauer Kvantitativ analyse Delkonklusioner Kvalitativ analyse Frames, hvor ledighed er selvforskyldt Ledige er dovne Nogle siger, at ledige er dovne Det skal kunne betale sig at arbejde Ledige er kræsne og vælger arbejde fra Den enkeltes ansvar at finde arbejde ikke statens Framing af ledighed som uforskyldt Ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer Når ledige frames som jobjægere Ledige er motiverede jobjægere Delkonklusion Metode Empirisk grundlag for kvantitativ framinganalyse Kodning: Operationalisering, reliabilitet og validitet Afgrænsning Sondring mellem genrer Empiri for kvalitativ framinganalyse Uddybende om framinganalyse Kodebog

4 1. Indledning En række undersøgelser, som Min A-kasse har fået lavet, har sat fokus på, hvad ledighed gør ved den enkeltes selvopfattelse. Seks ud af ti ledige har oplevet at føle sig mindre værd end andre og fire ud af ti tilkendegiver, at de skammer sig over deres status som arbejdsløse i forhold til omgangskredsen. 1 Flere peger på negativ omtale og mistænkeliggørelse af ledige som en del af forklaringen, men hvordan omtales ledige rent faktisk i medierne? Det er formålet med nærværende rapport at give svar på netop det spørgsmål. Den måde, vi omtaler virkeligheden på, bidrager til at skabe den. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvorvidt vi omtaler ledige som dovne hunde, der skal presses i arbejde eller som vilkårlige ofre for den seneste lavkonjunktur, der er fuldt berettigede til deres offentlige understøttelse som erstatning for tabet af arbejdsindtægt. Det sprog, den italesættelse eller den framing, som anvendes til at beskrive ledige danskere kan ikke alene have stor betydning for deres selvbillede, framingen kan også have betydning for hvilke redskaber, politikere griber til for at bekæmpe ledigheden, og for den måde de ledige bliver opfattet på i den brede befolkning. Derfor har denne rapport til formål at kortlægge udviklingen i den framing (italesættelse), der har været anvendt til at beskrive ledige danskere over tre årtier. Ud fra en metodisk kombination af kvantitativ indholdsanalyse og kvalitativ retorisk analyse har vi forsøgt at belyse, hvordan man i den danske offentlighed har omtalt ledighed og især om man primært har betragtet det som en kollektiv eller individuel udfordring. Analysen dækker tre årtier med fokus på årene 1993, g 2013/2014, og den anvendte metode sætter fokus på, hvordan konkrete ord, vendinger og sætninger anvendes i den offentlige debat til at understøtte en bestemt politisk position eller et bestemt budskab i forhold til ledighed; det vil sige, hvorvidt man foretager et bestemt ordvalg, der fremmer, framer, en bestemt vinkling af en sag. Et lettilgængeligt eksempel på en central frame i ledighedsdebatten er vendingen det skal kunne betale sig at arbejde. En vending, som det store flertal da også umiddelbart kan tilslutte sig, og som i udgangspunktet også forekommer ganske neutral. Men framen det skal kunne betale sig at arbejde understøtter ikke bare det budskab, at vi skal have løn for vores arbejde, og at det kun er rimeligt, at en fair del af den værdi, vi skaber, tilfalder os selv. Framen hentyder nemlig også til, at det altid skal kunne betale sig bedre økonomisk at tage et hvilket som helst arbejde end at være arbejdsløs på offentlig forsørgelse. Framen indeholder derfor den grundlæggende antagelse, at de ledige er ledige af egen fri vilje, fordi de har vurderet, at det ikke kan betale sig økonomisk for dem at finde sig et arbejde. Når man anvender framen det skal kunne betale sig at arbejde, forstærker man derfor et billede af, at de ledige er frivilligt ledige også selvom det måske slet ikke var afsenders intention. Frames som denne er således med til at styrke opfattelsen af, at ledige ikke gider arbejde, på trods af at der ikke fremføres empirisk belæg for denne påstand. Tværtimod har en undersøgelse fra Cevea vist, at kun 0,6 procent af danskerne ikke har en økonomisk gevinst ved at arbejde og at 3 ud af 5 af disse 1 Undersøgelserne er foretaget af analyseinstituttet SSI Danmark for Min A-Kasse. Resultaterne indgår i bogen Arbejdsløs - Verdens hårdeste job. 3

5 alligevel er i arbejde. AE-rådet har ligeledes vist, at af de danskere, der opnår en umiddelbar gevinst på max kr. om måneden ved at være arbejde, er 9 ud af 10 alligevel i arbejde. 2 9 ud af 10 arbejder altså gladelig for et forskelsbeløb på under kr. Frames kan altså sagtens umiddelbart virke neutrale, og alligevel være en udløsende faktor for et skred i folkestemningen. Derfor er det vigtigt, at vi retter et kritisk blik imod den framing, som dominerer den offentlige debat. Framing spiller en afgørende rolle i udøvelsen af politisk magt, og en frame i en nyhedsartikel er netop et aftryk af magt, der registrerer identiteten af aktører og interesser, der konkurrerer om at dominere teksten. Indeværende rapport er således et forsøg på at afdække den sproglige magtkamp, som finder sted i den offentlige debat angående ledighed, og som har legitimeret stramninger i beskæftigelsespolitikken de seneste 20 år. Rapporten vil analysere og kortlægge: 1) Hvilke frames har domineret ledighedsdebatten de seneste 20 år og hvilke funktioner har disse frames i den offentlige debat? 2) Hvordan har styrkeforholdene mellem frames ændret sig over tid? 3) Hvilke udfordringer for det danske velfærdssamfund fører disse frames med sig? 2 4

6 2. Hovedkonklusioner På baggrund af vores analyse af, hvorledes framingen af ledige har været i Danmark i 1993, 2003 og 2013/2014, kan det konkluderes, at framingen af ledige i medierne har ændret sig markant i løbet af den 20-årige periode, som analysen fokuserer på. Udviklingen går fra, at ansvaret i 1993 helt overvejende placeres på samfundsmæssige strukturer, til i stigende grad, og særligt i 2013/14, at den enkelte ledige tillægges skylden for egen ledighed. Figuren til højre giver et overbliksbillede af udviklingen i hvilken framing, der dominerer ledighedsdebatten. Andelen af artikler, hvor ledighed frames som selvforskyldt og den enkeltes eget ansvar er mere end tredoblet i den undersøgte periode. I 1993 er det således 6,9 pct. af artiklerne, der overvejende framer ledighed som selvforskyldt, mens det i 2013/14 er hele 21,6 pct. Udvikling i den dominerende framing 100,0 80,0 60,0 40,0 Jobjæger Uforskyldt Selvforskyldt 20,0 0, /14 Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia I dag framer 1 ud af 5 artikler overvejende ledighed som selvforskyldt - Af de frames, som bidrager til denne udvikling, er framen det skal kunne betale sig at arbejde den mest anvendte. Den forekommer i 12,3 pct. af artiklerne i 2013/14. Framen ledige er dovne er den mest radikale, og er samtidig den frame, der har haft den suverænt største procentuelle stigning i forekomst fra 1993 til 2013/14 med en stigning på 535 pct. Framen var stort set ikkeeksisterende i 1993 nu forekommer den i 7 pct. af artiklerne. Tendensen til at frame ledighed som selvforskyldt er særlig stærk i debatstoffet, hvor ledighed overvejende frames som selvforskyldt i 1 ud af 4 tilfælde i 2013/14. Ledige frames som dovne og arbejdssky på trods af historisk lav ledighed - På trods af historisk set lav ledighed, sættes der i dag i langt højere grad spørgsmålstegn ved, om de ledige reelt ønsker at være i arbejde. Deres lediggang mistænkeliggøres langt mere, på trods af at ledighed er et relativt beskedent samfundsmæssigt problem sammenlignet med Nettoledighedsprocenten er på 11,9 pct. i g 5,8 pct. i og for begge år gælder det, at det er en periode, hvor ledigheden har været stigende. I april 2014 er nettoledighedsprocenten på 4 pct. af arbejdsstyrken og faldende 4 3 Fuldtidsledige (netto) i procent af arbejdsstyrken: 4 Fuldtidsledige (netto) i procent af arbejdsstyrken: 5

7 alligevel er framingen af ledighed som individets eget fravalg af arbejde stærkere end i både 1993 og Ledighed frames som selvforskyldt af både højre- og venstrefløjen - Den stigende tendens til at frame ledighed som selvforskyldt gør sig gældende blandt politiske aktører fra begge ender af spektret. Frames, som i 2003 primært blev brugt af Venstre og Dansk Industri, bliver i dag brugt af både socialdemokrater og AE-rådet. Ledighed frames fortsat primært som et samfundsmæssigt problem - Framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer er over hele perioden den mest dominerende, hvilket bl.a. skyldes, at en stor del af artiklerne om ledighed ikke direkte forholder sig til de ledige som individer, men til ledigheden som strukturelt fænomen. Det gælder f.eks. artikler, som drejer sig om nye ledighedstal, prognoser eller påståede positive effekter på ledigheden af politikforslag. Man kan sondre mellem to versioner af denne frame, selvom disse på det bogstavelige niveau ikke lader sig adskille. Forskellen bliver tydelig, når man ser på den løsningsanvisende funktion: Version 1: Strukturledighed skal bekæmpes med opkvalificering og jobskabelse og version 2: Strukturledighed skal bekæmpes med stram incitamentsstyring. Strukturframen benyttes altså i et vist omfang som en fernis over en underliggende idé om, at ledige er rationelt arbejdssky. Det skønnes, at løsningsversion 1 forekommer mere i 1993 end i 2013/14, hvor version 2 synes at have vundet frem. 5 Det ligger uden for denne rapports udsigelseskraft at vurdere, om den individansvarspålæggende drejning i framingen har været intentionel og bevidst fra de politiske aktørers side eller ej. Med rapporten siger vi således ikke noget om, hvorvidt framingen af ledighed som selvforskyldt er en del af en politisk-retorisk strategi. Konsulterer man framingteorien er resultatet, uanset intention, dog det samme: Det sproglige fokus på den enkelt lediges (tilsyneladende manglende) motivation fører til, at opfattelsen af, at ledige selv har fravalgt arbejde, opnår større styrke i befolkningen. Når politiske aktører anvender frames som det skal kunne betale sig at arbejde og ledige er dovne, så styrkes forestillingen om, at de ledige er arbejdssky, selv har fravalgt at arbejde og derfor skal presses hårdt til at tage et job. Denne framing af ledighed som selvforskyldt mindsker dermed muligheden for at kunne få tilslutning til at føre en beskæftigelsespolitik i overensstemmelse med venstreorienterede ideer om tillid, tryghed og ligeværdighed. 3. Kort om framingteori Sproget er ikke neutralt. Det er ikke bare et simpelt udtryksmiddel, men en genvej til hjernen. Konkrete ord påvirker således direkte modtagers virkelighedsopfattelse.. Med et tværvidenskabeligt begreb kaldes dette fænomen for framing. Strategisk anvendt framing kan forme en debat gennem konsekvent sprogbrug, hvilket politiske aktører benytter sig af i forskellig grad. De fleste anvender sandsynligvis frames uden at være 100 pct. bevidste om, hvilken virkelighedsopfattelse, de dermed understøtter. 5 Mere om denne tvetydighed i framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer på s. 40ff 6

8 Det sker f.eks. når man ukritisk overtager frames fra andre aktører, og dermed adopterer deres budskaber. Framing optages ikke bevidst af det enkelte individ, men sker gennem automatiserede aktiveringer af neurale forbindelser i hjernen hos den enkelte. Metaforer og faste udtryk, strukturerer vores sprog og vores tankegang, og indprentes rent fysisk i vores neurale kredsløb i hjernen. Når retorikken på et område ændrer sig, kan det således flytte hegnspælene for, hvad der er politisk muligt og ønskværdigt i befolkningens øjne. Derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk - også til tilsyneladende neutrale vendinger. Ved blot at acceptere og gentage andres sprog, tager man ikke stilling til og ansvar for de konsekvenser, framingen har for meningsdannelsen. Når framing bruges som analyseredskab, skelner man mellem framingens tre niveauer, sådan som det fremgår af figuren: - Overflade-frames, sagsdefinerende frames og dybde-frames. Overflade-frames er de konkrete ord,det tekstlige niveau.. Et eksempel kunne være udtrykket cafépenge, som bliver brugt om SU en. - Sagsdefinerende frames er de billeder, som overflade-frames danner for modtagerens indre blik. Med udtrykket cafépenge er den sagsdefinerende frame måske en gruppe unge, der hygger sig med cafe latte på en café.sagsdefinerende frames blokerer for relevante bekymringer og forhold omkring en sag, hvis disse bekymringer og forhold negligeres inden for framen. - Dybde-frames tilsiger en bestemt moralsk vurdering af sagen og fælder dermed dom på baggrund af de konkrete udtryk og disses billedskabende effekter. Med overflade-framen cafépenge, bliver konsekvensen, at det ikke forekommer retfærdigt, at de unge modtager uddannelsesstøtte: Hvis de alligevel bruger SU-pengene på cafébesøg, når de burde være flittigt bøjet over bøgerne, hvorfor skal vi så belønne dem? Ofte er framingen dog knap så nem at få øje på som med cafépenge -eksemplet - men præcis lige så effektiv. Hvis man ikke aktivt skaber et selvstændigt sprog og egne frames, så vil debatten blive framet af andre. Hvis man blot overtager sine modstanderes frames, styrker man deres virkelighedsbillede og dermed deres politiske linje. Kort sagt betyder framing at: - Der ikke eksisterer et neutralt sprog - Framing kan påvirke virkelighedsopfattelsen og meningsdannelsen i den retning, som afsender ønsker hvis afsender vel at mærke framer bevidst - Man styrker sine modstanderes frames ved at negere eller gentage dem, og skal derfor levere alternative frames i stedet - Frames har effektivt flere funktioner, de 1) definerer noget som et problem 2) diagnosticerer årsagerne 3) foretager en moralsk vurdering af sagen 4) foreslår løsningsmuligheder - En frame er et argument i sin mest fortættede form 7

9 4. Introduktion til ledighedsdebattens dominerende frames I dette afsnit introduceres og forklares de frames, som dominerer debatten om ledige og ledighed i medierne. De opstillede frames er velfunderede i empirien og er således kendetegnet ved tre kriterier: De har 1) identificerbare sproglige karakteristika, 2) ladet sig adskille fra andre frames og 3) udvist en repræsentativitet ved at være relativt fremtrædende i aktørernes praksis. Disse frames konsekvenser for debatten og politikken beskrives ud fra framens fire grundlæggende funktioner; problemdefinition, årsagsforklaring, moralsk vurdering og løsningsanvisning. Det er værd at bemærke, at disse funktioners optræden i en konkret tekst kan variere meget: En enkelt sætning kan opfylde mere end en af disse fire funktioner samtidig, og mange sætninger i en tekst opfylder ofte ingen af dem. På samme måde har en konkret frame i en konkret tekst ikke nødvendigvis alle fire funktioner. Det skal også understreges, at den titel, som en frame benævnes med i analysen, ikke er den eneste bogstavelige form, som framen kan antage det skal forstås som en art samlebetegnelse eller idealtypisk form. Ledige er dovne: Denne frame definerer ledigheden som et problem, hvis primære årsag er enkeltpersoners dovenskab. Den moralske vurdering af sagen er derfor, at ledige har en personlig karakterbrist og en dårlig moral, som betyder, at de nasser på fælleskassen. Løsningen bliver derfor at kontrollere og styre de ledige gennem skærpede økonomiske incitamenter og sanktioner. (Nogle siger, at) ledige er dovne: Denne frame er identisk med den ovenstående, men adskiller sig i ekspliciteret intention: Her aktiverer aktøren framen ledige er dovne i forbindelse med, at aktøren beskylder eller kritiserer andre for at benytte framen. Forskellen i eksplicit intention medfører desværre ikke en forskel i framingmæssig effekt. Det skal kunne betale sig at arbejde: Denne frame definerer ledigheden som et problem, der skyldes fejlbehæftede økonomiske incitamentsstrukturer. Den moralske vurdering af sagen er, at de, der ud fra en egennyttemaksimerende logik har taget en rationel beslutning om ikke at arbejde, ikke kan bebrejdes. Fejlen ligger derfor hos politikerne, og løsningen er, at politikerne må ændre incitamentsstrukturerne, således at det aldrig kan betale sig at være arbejdsløs. Ledige er kræsne: Denne frame definerer ledigheden som et problem, der skyldes den enkelte lediges uvilje mod at tilpasse sig arbejdsmarkedets krav og behov. Årsagen til uviljen er, at danskerne har været forkælet med gode arbejdsforhold mm. i mange år. Den moralske vurdering af de ledige er derfor, at de er for kræsne til at tage de ledige jobs, der er. Løsningen er derfor at presse de ledige til at droppe de fine fornemmelser og tage de ledige jobs vha. skærpede økonomiske incitamenter og sanktioner. Den enkeltes ansvar at finde arbejde ikke statens: Denne frame definerer ledighed som et strukturelt problem, der ikke kan løses af staten. Årsagen til ledighed er således manglende selvstændigt initiativ og ansvar og mange års umyndiggørelse fra statens side. Den moralske vurdering er, at de ledige er uansvarlige og uselvstændige, når de kræver, at staten og jobcentrene 8

10 skal skaffe dem arbejde eller betale dem understøttelse. Løsningen bliver et større ansvar til den enkelte - f.eks. ved at reducere den offentlige hjælp til jobsøgning eller gennem lavere eller smallere ydelser. Ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer: Denne frame definerer ledighed som et problem, der bl.a. skyldes dårlige økonomiske konjunkturer, strukturelle forhold og utilstrækkelige politiske løsninger. Årsagerne til ledigheden er således mange, men den moralske frifindelse af den enkelte ledige er klar: De ledige er tilfældige ofre (i det omfang de overhovedet nævnes). Løsningen er (i det omfang problemet kan udbedres), at politikerne handler for at forbedre situationen det er altså statens opgave at bekæmpe ledigheden gennem jobskabelse og opkvalificering eller incitamentsstyring. Ledige er topmotiverede jobjægere: Denne frame definerer ledighed som et helt vilkårligt og alment fænomen, som kan ramme alle, hvorfor årsagen ikke kan tilskrives nogen særlig instans. Den moralske vurdering af de ledige er, at de er ressourcestærke og ønsker at finde job. Løsningen bliver derfor at gøre op med stram styring og bureaukrati inden for beskæftigelsesområdet, da dette kun tager fokus fra de lediges målrettede og selvstændige jobjagt Oversigt over de anvendte frames tre niveauer Her følger en oversigt over niveauerne for den framing, som ifølge vores analyse har præget ledighedsdebatten i Danmark de seneste 20 år. Figur 1 på næste side indfanger en del af resultaterne af rapportens kvalitative analyse ved at kategorisere de mest anvendte frames og vise disse frames tre niveauer, som de skitseres her: 1. De konkrete ord og vendinger, som befinder sig på det tekstlige niveau, står under overflade-frames og skulle meget gerne være umiddelbart genkendelige fra avisernes spalter. 2. De billeder, som de konkrete vendinger skaber, står under sagsdefinerende frames og er altså udtryk for, hvordan de konkrete udtalelser former og definerer problematikken. 3. De grundlæggende værdier, som disse vendinger refererer til, står under dybde-frames og er altså en eksplicitering af, hvilke grundlæggende ideer, man aktiverer ved at anvende de konkrete vendinger. Som det fremgår af figuren kan framingen af ledighed som uforskyldt pege i retning af to forskellige idégrundlag, alt efter om framen bruges i betydningen ledighed er et politisk ansvar derfor skal der strammes op på incitamentsstrukturerne eller ledighed er et samfundsmæssigt anliggende, som vi må forsøge at støtte den enkelte ledige i at overkomme. 9

11 FIGUR 1: Oversigt over framingen og de grundlæggende ideer bag Retorikken: overflade-frames Ledighed Ledighed uforskyldt selvforskyldt Ledige er dovne Nogle siger, at ledige er dovne Det skal kunne betale Ledighed skyldes krisen/økonomiske sig at arbejde konjunkturer Ledige er kræsne Ledighed skyldes strukturelle Den enkeltes ansvar at problemer finde job ikke statens Ledighed skyldes mismatch ml. Ledige gider ikke lediges kvalifikationer og ledige arbejde stillinger Dovne Robert Ledighed vil stige/falde, hvis xx Passiv forsørgelse tiltag/lovforslag gennemføres Afhængighedskultur Krævementalitet Virksomheder kan ikke få dansk arbejdskraft Billeder på sagens kerne: sagsdefinerende frames Den dovne ledige på sofaen, der ikke gider arbejde Den ledige, der rynker på næsen af hårdt arbejde eller lang transporttid Den magtesløse ledige, der er blevet offer for krisen/fyringsrunden Ledigheden der rammer som en ulykke udefra Værdier og principper: dybde-frames Individualisme Egennyttemaksimeri ng Selvhjulpenhed: er man afhængig af andre, er/bliver man svag Rationel arbejdsskyhed Det frie jobmarked Rationel arbejdsskyhed Egennyttemaksime ring Tryghed Fællesskabet gør os stærke Selvrealisering Ledige som kapaciteter Ledige skal opkvalificeres Ledige er topmotiverede for at finde job Ledige er jobjægere Ledige kæmper for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet Den stærke og ukuelige ledige, der tager sagen i egen hånd Den bureaukratiske jungle, som den ledige skal bane sig vej frem i Gensidig respekt Selvrealisering Individualisme 10

12 5. Kvantitativ analyse Dette afsnit leverer resultaterne af den kvantitative indholdsanalyse, som kortlægger den kvantitative tilstedeværelse af de identificerede frames. Indholdsanalysen tilvejebringes gennem kodning af artiklerne. Kodning betyder, at man kategoriserer klynger af data (i dette tilfælde sætninger, vendinger osv.) med en label, der opsummerer dataindholdet. En kode er altså et nøgleord eller tema, som knyttes til uddrag af teksten og definerer, hvad data handler om. I nærværende analyse er de fleste koder de identificerede frames, som blev beskrevet ovenfor, men der er også kodet efter en række andre parametre, bl.a. hvilken framing, der dominerer artiklen samlet set og hvorvidt der er tale om et struktur eller aktør-fokus. Forskelle i dækningen mellem de fem største danske aviser, samt forskelle mellem redaktionelt stof og debatstof kortlægges også. Kodningen udføres i praksis gennem en nærlæsning af hver enkelt artikel, hvorefter teksten kodes for sit indhold af de fastsatte koder. 6 Tilsammen leverer kodningen et forholdsvis detaljeret billede af, hvordan ledighed behandles i medierne. Mange har i de senere år påstået, at tonen over for de ledige skulle være blevet hårdere, og denne analyses formål har været at undersøge, om der er empirisk belæg for denne påstand. For at kunne tegne et retvisende helhedsbillede af udviklingen i mediernes dækning af ledighed er indholdet af over avisartikler fra henholdsvis 1993, 2003 og 2013/14 således kodet. Vi har altså valgt en analysemodel, hvor vi, for at kunne undersøge udviklingen over en lang periode, har lavet tre nedslagspunkter med 10 år imellem hvert. Dette betyder, at analysen konkluderer på baggrund af tre stikprøver på, hvordan framing af ledighed har udviklet sig de seneste 20 år. For at gøre analysens resultater så aktuelle som muligt, er de sidste analyseartikler udtaget i marts I analysen er disse artikler i samme sample ( stikprøve ) som artikler fra 2013, hvorfor denne 2013/14-rubricering forekommer. Samlet set leverer analysen altså et overblik over de generelle tendenser i mediedækningen og tegner samtidig et billede af framingen af ledighed, samt udviklingen i denne, over de seneste 20 år. 6 Hele kodebogen, som indeholder samtlige af de koder, som den kvantitative analyse er baseret på, findes bagerst i rapporten. 11

13 FIGUR 2: Andel af artikler, hvor frames forekommer Ledige er momverede jobjægere Ledighed skyldes samfundsmæssige problemer Individansvar at finde job - ikke statens Ledige er kræsne Betaler sig ikke at arbejde (Nogle siger at) ledige er dovne 2013/ Ledige er dovne Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Procent Af figur 2 fremgår det, at langt størstedelen af mediernes dækning af ledighed framer ledighed som et problem med strukturelle, konjunkturmæssige eller på anden måde samfundsmæssige årsager. Der har dog været et stødt fald i forekomsten af framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer fra 1993 over 2003 og til 2013/14. Andelen af artikler, hvor framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer forekommer, udgør således 93,3 pct. i 1993, 91,2 pct. i 2003 og 83,7 pct. i 2013/14. Hyppigheden af framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer er altså faldet med omkring 10 pct. siden 1993, men ligger stadig på et højt niveau. Ser man udelukkende på de overordnede linjer, er det altså fortsat de overordnede strukturer der fylder mest i mediernes dækning af ledighed. Men ser man nærmere på udviklingstendenserne, fremgår det, at brugen af andre frames end ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer er i vækst. Andelen af artikler hvor ledige enten til dels eller overvejende frames som motiverede jobjægere vokser således fra 25,7 pct. i 1993 til 33,5 pct. i 2003, hvilket også er niveauet i 2013/14. Samtlige af de frames, hvor ansvaret for ledigheden placeres hos den enkelte ledige, har den største forekomst i 2013/14. Dette gælder for ledige er dovne, nogle siger, at ledige er dovne, ledige er kræsne, det skal kunne betale sig at arbejde og den enkeltes ansvar at finde job ikke staten. Med undtagelse af det skal kunne betale sig at arbejde forekommer disse frames således stort set ikke i 1993; i 1-3,4 pct. af artiklerne. 12

14 FIGUR 3: Andel af artikler med frames, hvor ledighed er selvforskyldt Individansvar at finde job - ikke statens Ledige er kræsne Betaler sig ikke at arbejde (Nogle siger at) ledige er dovne 2013/ Ledige er dovne Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Procent I figur 3 er der zoomet ind på de frames, som mere eller mindre direkte framer ledighed som selvforskyldt. Her er det generelle billede som nævnt, at de alle forekommer væsentligt mere i 2013/14 end de gjorde i Framen det skal kunne betale sig at arbejde afviger dog ved at ligge på 9,29 pct. i 1993 og falde til 6,25 pct. i 2003, og dermed ikke være stigende over hele perioden. Dette er en afvigelse som er værd at bide mærke i, da denne frame kunne tænkes at forekomme mere under en VK-regering, med tanke på Venstres nuværende brug af den. Lars Løkke Rasmussen er i dag flittig bruger af denne frame, hvilket følgende citat bare er et ud af mange eksempler på: Danskerne ved, at det er urimeligt, hvis det ikke kan betale sig at arbejde. 7 Ikke desto mindre var denne frame ikke i lige så hyppigt brug i 2003 som i 2013/14. I 2013/14 forekommer den således i 12,3 pct. af artiklerne og er den mest anvendte af de fem frames, der fremstiller ledighed som selvforskyldt. 7 Amtsavisen (2013, 5. oktober): Jobreform skal lokke ledige i arbejde 13

15 FIGUR 4: Vægt på struktur eller individ som ansvarlig? 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20, /14 10,00 0,00 Udelukkende strukturansvar Overvejende strukturansvar Hverken eller Overvejende individansvar Udelukkende individansvar Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia Figur 4 viser artiklernes placering på en skala over, hvor ansvaret for ledighed primært placeres i de enkelte artikler. Det fremgår tydeligt, at samfundsmæssige strukturer fortsat er det, der primært peges på som årsag til ledighed. Men billedet er dog ikke lige så entydigt længere, som det var i 1993, hvor 65,5 pct. af artiklerne udelukkende tillægger strukturerne ansvar. Både i g i 2013/14 kategoriseres 23,3 pct. af artiklerne som hverken eller, hvilket typisk dækker over, at redaktionelle artikler giver plads til to eller flere kilder, hvoraf den ene framer med fokus på individets ansvar og den anden med fokus på strukturerne. Samtidig afspejler figuren det forhold, at rigtig mange artikler, der omhandler ledighed, ikke beskæftiger sig med de ledige som sådan, men kun med ledighed som abstrakt, strukturelt fænomen. Det gælder f.eks. artikler, som drejer sig om de kvartalsvise ledighedstal, som Danmarks Statistik offentliggør, prognoser eller påståede positive effekter på ledigheden af politikforslag. Dette betyder også, at mange artikler med udelukkende strukturansvar f.eks. kan forekomme som konsekvens af ændringer i økonomien mv. En anden forklaring på, at strukturerne i helt overvejende grad tillægges ansvaret for ledigheden er, at politikerne anvender framen af kommunikationsstrategiske årsager. Framen sætter nemlig politikerne i centrum, som de vigtige og handlekraftige aktører der kan nedbringe ledigheden gennem nye strukturpolitiske tiltag. Framen det skal kunne betale sig at arbejde er et eksempel på dette. Den tilsiger nemlig i høj grad løsninger, som går på strammere incitamentsstrukturer, hvorfor den ofte vil falde underkategorierne udelukkende eller overvejende strukturansvar. Det sker altså på trods af at framen det skal kunne betale sig at arbejde reelt fremstiller ledighed som selvforskyldt og dermed kunne antages at give artiklen en stor vægt på individansvar. 14

16 FIGUR 5: Frameintensitet Antal frames pr. ar1kel i gennemsnit 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, /14 Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia Figur 5 viser, hvordan antallet af frames pr. artikel er steget stødt fra 1993 til 2013/14. Det som man kalder frame-intensiteten (frames per artikel) er altså jævnt opadgående. Dette må ses som en indikation på, at der er blevet flere frames, som konkurrer med framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer om at definere ledighedsproblematikken. Samtidig kan den stigende frameintensitet muligvis være udtryk for en mere bevidst framingstrategi fra aktørernes side, idet tilvænning til en ny og hurtigere medievirkelighed har gjort politikere og andre meningsdannere mere opmærksomme på og dygtigere til f.eks. at få flere frames og dermed flere argumenter med i bare et enkelt citat. Den stigende professionalisering af politikernes kommunikation med medietræning og særlige rådgivere som er sket de seneste 20 år taler for dette. Frames kan nemlig fungere som selvstændige argumenter (bare tænk på udtrykket cafépenge eller hulahop-timer) og kan samtidig udtrykkes på langt mindre plads end f.eks. et faktaorienteret argument kan. Anvendelse af flere sammenhængende frames pr. ytring kan således være ensbetydende med mere effektiv anvendelse af taletiden/spaltepladsen. 15

17 FIGUR 6: Samvariation med strukturframe Ledige er momverede jobjægere Individansvar at finde job - ikke statens Ledige er kræsne Betaler sig ikke at arbejde (Nogle siger at) ledige er dovne Ledige er dovne Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Figur 6 viser hvor stor en andel af de artikler, hvor de forskellige frames forekommer, der også giver spalteplads til framen ledighed skyldes strukturelle og økonomiske problemer. Når to tilsyneladende meget forskellige frames samvarierer (dvs. optræder sammen), som når framen ledige er kræsne f.eks. optræder sammen med ledighed skyldes samfundsmæssige og økonomiske problemer i 64 pct. af den samlede optræden, kan det skyldes flere forhold. For det første kan det skyldes, at redaktionelle artikler som udgangspunkt vil tilstræbe objektivitetskriteriet ved at lade flere aktører og holdninger få plads i samme artikel. For det andet kan det skyldes, at selv når aktører bruger frames, hvor ledighed er selvforskyldt, vil disse ofte også bruge framen ledighed skyldes samfundsmæssige og økonomiske problemer, fordi denne fungerer formildende og er mere legitim. For det tredje kan det skyldes det forhold, at selv hvis den dominerende frame f.eks. er den enkeltes ansvar at finde job ikke statens, vil framen ledighed skyldes samfundsmæssige og økonomiske problemer næsten uvægerligt blive nævnt - om ikke andet som den kritisable nuværende situation, der skal ændres. 16

18 FIGUR 7: Udvikling i den dominerende framing 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Jobjæger Uforskyldt Selvforskyldt 0, /14 Kilde: Ceveas kodning af artikler fra Infomedia Figur 7 viser, hvilken framing der er den dominerende, hvilket vil sige, at der er foretaget en vurdering af hvilken frame, der slår mest igennem, i de tilfælde hvor flere frames har været til stede i samme artikel. Vurderingen beror på et fagligt skøn, men foretages ud fra relativt eksakte parametre, bl.a. om framen fremgår allerede i rubrikken, i manchet, i billedtekst eller af eventuelle udhævninger i artiklen. Den dominerende frame er kort sagt den, der står tydeligst og fylder mest i den pågældende artikel. Her er den mest markante ændring, der kan iagttages, den stigende andel af artikler, hvor ledighed overvejende frames som selvforskyldt. Andelen af artikler, hvor ledighed overvejende frames som selvforskyldt, er således vokset fra 6,9 pct. i 1993 til 21,6 pct. i 2013/14. Det største spring er sket mellem 2003 med en andel på 9,3 pct. og 2013/14, hvilket der kan anføres flere forklaringer på: For det første er højrefløjen i regering i 2003 og er derfor ikke lige så frit stillet i forhold til at frame de ledige som frivilligt ledige. En kritisk framing af ledighed som selvforskyldt ville nemlig samtidig være en kritik af egen eller af vennernes regeringsførelse; for hvorfor sørger regeringen ikke for, at det ikke kan lade sig gøre/betale sig at være frivilligt ledig? En del af forklaringen på, at framing af ledighed som selvforskyldt forekommer væsentligt mindre i 2003 kan således være, at Venstre og Konservative har regeringsansvaret. Generelt ser man, at danske politiske partier ofte er mere midtsøgende og pragmatiske, når de søger at fastholde regeringsmagten, end når de er i opposition. En anden del af forklaringen på det relativt lave niveau af framing af ledighed som selvforskyldt i 2003 kan således være, at venstrefløjen er i opposition, hvorfor det er mere omkostningsfrit ubetinget at være på de lediges side, og eksempelvis modsætte sig dagpengeforringelser uden regeringsansvaret behøver venstrefløjen nemlig ikke at frame ledighed som helt eller delvist selvforskyldt for at kunne legitimere eventuelle stramninger i beskæftigelsespolitikken. En anden forklaring kunne være den, at des mere almindeligt det i perioden er at være ledig, des mindre sandsynligt er det, at ledige stigmatiseres. Ifølge denne forklaringsmodel vil det forholde sig således, at når flere mennesker selv er i berøring med ledighed ved selv at være ledige eller have ledige i nærmeste omgangskreds, har fordommene om ledige mindre grobund. Dette ser vi nærmere på i figur 8. 17

19 FIGUR 8: Nettofuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken Procent af arbejdsstyrken Kilde: Danmarks statistik Udviklingen i den dominerende framing, samvarierer ikke entydigt med udviklingen i ledighedsprocenten 8 og kan dermed ikke bagatelliseres som direkte og naturligt resultat af denne. 1) For det første er nettoledighedsprocenten på 11,9 pct. i g 5,8 pct. i for begge år gælder det, at de udgør et lokalt højdepunkt efter en periode, hvor ledigheden har været stigende. Efter 1993 falder ledigheden frem til I 2003 har ledigheden derfor været stigende i en kortere periode, og er også på et langt lavere niveau end i 1993 der er dermed også markante forskelle på de to situationer. Men i april 2014 er nettoledighedsprocenten på 4 pct. af arbejdsstyrken og faldende 10, og billedet afviger altså både fra 1993 og På trods af relativt lav ledighed og relativt lyse udsigter til opgang i økonomien i 2013/14 ift. eksempelvis 1993, frames ledighed altså alligevel i højere grad end i både 1993 og 2003 som et selvforskyldt problem, som man er nødt til at holde den enkelte ledige ansvarlig for. 2) For det andet er andelen af artikler, hvor ledige frames som motiverede jobjægere, højest i 2003 med 17 pct., samtidig med at ledigheden er på sit højeste i 5 år. Alt andet lige kunne man forestille sig, at der var et markant højere antal af ledige, som kunne betegnes som motiverede jobjægere under den høje ledighed i 1993, eller man kunne forvente, at de relativt få ledige i 2013/14 ville regnes for friktionsledige jobjægere. Det er således svært at forklare, at framen ledige er jobjægere topper i 2003 med udviklingen i ledighedsprocenten. Det billede, der fremkommer af data i vores analyse, peger overordnet i retning af følgende sammenhæng: Jo færre ledige, der er, jo større tilbøjelighed er der til at se 8 Fuldtidsledige (netto) i procent af arbejdsstyrken: 9 Nettoledighedsprocenten omfatter udelukkende arbejdsmarkedsparate personer uden nogen form for beskæftigelse, dvs. ikke personer, der er i aktiveringsforløb. Procentandelen beregnes ift. arbejdsstyrken, dvs. andelen af befolkningen, som er i den arbejdsdygtige alder. 10 Fuldtidsledige (netto) i procent af arbejdsstyrken: 18

20 ledigheden som den enkelte lediges personlige problem og/eller ansvar. Så des lavere ledighedsprocent, des større er sandsynligheden tilsyneladende for, at problemet frames som værende et resultat af manglende vilje til at tage et arbejde eller andre selvforskyldte årsager. Des højere ledighedsprocent, des større virker sandsynligheden så omvendt for, at ledigheden frames som en fælles samfundsudfordring, som den enkelte ledige ikke selv er herre over eller kan stilles til ansvar for at finde en løsning på. Denne sammenhæng, som antydes af data i vores analyse, er bemærkelsesværdig. Alt andet lige kunne man f.eks. argumentere for, at sandsynligheden for, at enkelte ledige var frivilligt ledige, ville være højere, jo større antallet af ledige var. I den optik ville man kunne forvente øget fokus på ledighed som selvforskyldt, når ledighedsprocenten var høj. Men det tyder på, at når ledigheden er relativt høj og der dermed er en større del af befolkningen, som er direkte eller indirekte berørt af ledighed, er tendensen til at frame ledighed som selvforskyldt mindre. Des større en minoritetsgruppe de ledige udgør, des mindre udsatte er de tilsyneladende i debatten. Denne sammenhæng, som antydes af vores data, kan altså forklares med, at journalister, meningsdannere og læserbrevsskribenter er mindre tilbøjelige til at frame ledighed som selvforskyldt, hvis ledigheden er høj og sandsynligheden for, at de selv kender en eller flere ledige, er tilsvarende større. De færreste mener nok, at deres arbejdsløse gode ven selv er skyld i sin ledighed. Uanset om man mener, at ovenstående sammenhæng forekommer naturlig eller ej, kunne man argumentere for det rationelle i at holde fokus på de strukturelle og økonomiske aspekter, fremfor at stille spørgsmålstegn ved de lediges motivation, uanset ledighedsniveauet. Det er svært at komme uden om, at en vis strukturel ledighed er uundgåelig, hvorfor det er svært at forestille sig en situation, hvor ledighedsproblemet skulle kunne løses af den enkelte ledige personligt. Uanset hvad, viser analysen, at framing af ledighed ikke bare kan affejes som et naturgivent resultat af ren og skær objektiv virkelighed, her repræsenteret ved nettoledighedsniveauet. Den ovenfor beskrevne sammenhæng kan f.eks. ikke forklare, hvorfor framen ledige er jobjægere skulle toppe i I fald forklaringen ovenfor skulle være fyldestgørende, ville denne frame skulle toppe i 1993, hvor ledighedsprocenten er den højeste af de tre år og hvor ledighed således er mest almindeligt. 19

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Den arbejdsløse akademiker

Den arbejdsløse akademiker Den arbejdsløse akademiker - En kritisk analyse af ledige akademikeres anerkendelsesvilkår Roskilde Universitetscenter Integreret speciale i Socialvidenskab/Filosofi og Videnskabsteori Januar 2012 Vejledere:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Når kassen smækkes i Analyser af økonomiske sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere Publikationen

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang Fattigdom definitioner, grænser og omfang En reflekteret videnssynopsis med fokus på børn og operationelle muligheder i forhold til tilskud til skolemad. Af Mine Sylow, Videnskonsulent Københavns Madhus

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Vi kan ikke bare vente! Rapport fra DJØF om Køn & Ledelse - November 2008 Danmarks måske stærkeste netværk Forord

Læs mere