København den 11. august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 11. august"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV SYD, TV 2/FYN, TV2 ØST, TV 2/LORRY og TV 2/BORNHOLM (TV 2-Regionerne) har pr. 1. maj 2004 indsendt deres redegørelser for opfyldelse af public service kontrakterne for 2003 til Radio- og tvnævnet. Nævnet skal ifølge radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 1, afgive en udtalelse herom. 1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter Kulturministeren indgik i efteråret 2003 en public service-kontrakt med hver enkelt af de otte regionale TV 2-virksomheder. Kontrakterne er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr Kontrakterne omfatter alene TV 2-Regionernes public service-virksomhed, jf. 31 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og vedrører således ikke Regionernes anden virksomhed, jf. lovens 33. Formålet med kontrakterne er at præcisere, hvilke opgaver Regionerne forventes at opfylde, og at udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden kan drives. De indholdsmæssige krav er de samme i de otte public service-kontrakter. Kontrakternes krav til TV 2- Regionernes programvirksomhed omfatter bl.a.: Nyheder og oplysning i regionens område. De regionale TV 2- virksomheder er forpligtet over for hele befolkningen i virksomhedens område til via fjernsyn at sikre programmer omfattende nyhedsformidling og oplysning. Kvalitet og alsidighed Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet og alsidighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 1 Radio- og fjernsynslovens 40, stk. 2 har følgende ordlyd: Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

2 - 2 - Debat Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen i den enkelte region adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Regional tilknytning og mangfoldighed. De regionale TV 2-stationer skal ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til regionen og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i regionen. Entrepriseforpligtelse. TV 2-Regionerne skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos øvrige producenter. Aktiv sprogpolitik. Regionerne skal medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. Regional leverandør til den landsdækkende TV 2 virksomhed For i TV 2 s landsdækkende nyheds- og aktualitetsudsendelser at sikre en reel landsdækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler mellem Regionerne og TV 2/DANMARK A/S, hvorved Regionerne i en vis udstrækning virker som regional leverandør til den landsdækkende virksomhed. EU-krav Krav om bl.a. andel af europæiske programmer, om andel af europæiske programmer fra uafhængige tv-producenter og om beskyttelse af børn og unge skal opfyldes. Bevaring af programarkiver, kulturarv mv. Regionerne skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver og skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre programarkiverne tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. Dialog med befolkningen. TV 2- regionerne skal sikre en dialog med befolkningen i regionen, herunder særligt med lytter- og seerorganisationerne, om programvirksomheden. Denne dialog kan finde sted gennem repræsentantskabet, hvori lytter- og seerorganisationerne er repræsenterede. Af kontrakternes punkt 5 fremgår, at TV 2- regionerne hvert år skal udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Denne redegørelse skal sendes senest 1. maj til Radio og tvnævnet med henblik på nævnets vurdering. Redegørelsen skal endvidere sendes til kulturministeren. Der er er ikke fastsat specifikke indholdsmæssige krav til Regionernes public service-redegørelser udover det generelle, at de skal redegøre for public service-virksomheden.

3 De enkelte regionale stationers public service-redegørelser. Det er første gang de otte TV 2 Regioner skal afgive public service redegørelser og første gang Radio- og tv-nævnet skal kommentere disse 2. I det følgende gives en kort generel karakteristik af hver enkelt af de otte Regioners redegørelse. 2.1 Public service redegørelse for 2003 fra TV 2/NORD TV2/NORD har afgivet en redegørelse på 6 sider. Indledningsvis oplyses om sendetiden og dennes fordeling på programkategorier samt om udvidelse af sendetiden i 2003 som følge af den nye middags-flade. Der er i den forbindelse nogle relevante overvejelser, om at middags-tv giver en bedre udnyttelse af research og optagelser, idet der samtidig produceres en kortere version af programmerne til aftenfladen. Næste afsnit er en analyse af udviklingen i stationens seertal siden 1999 med en opgørelse af seertallene i både rating og share, som viser en svagt faldende tendens, der til dels forklares af, at nordjyderne generelt ser mindre tv end resten af den danske befolkning. Analysen af seertallene følges af en beretningsdel med eksempler på enkeltprogrammer om bl.a. elitesport i Nordjylland, debat om ældres muligheder på arbejdsmarkedet, samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og oplysningsprogramserien kun for alvor om samarbejde med Falck og forskellige myndigheder i Nordjylland om alarmberedskab, politiet, alarmcentralen lægeambulancen. I det følgende afsnit om samspil mellem tv og internet oplyses om TV2/Nords internetaktivteter med fokus på konceptet Slank igen, der er udviklet af tv- stationen selv i samarbejde med Skandinavisk Filmkompagni. Afslutningsvis fortælles om dialog med seerne gennem en større undersøgelse med 600 telefoninterviews samt fokusgrupper om seernes syn på TV2/Nords programudbud. I forbindelse med omtalen af fokusgruppeundersøgelserne finder Nævnet, at det ville have været ønskeligt, om stationen havde oplyst, hvad der menes med såkaldte heavy og light users. Mangler: Oplysninger om levering til TV 2 og om samarbejde med eksterne producenter. Alt i alt en god, analytisk og oplysende redegørelse, der dog kunne have forholdt sig mere direkte til public service-kontrakten. 2.2 Public service redegørelse for 2003 fra TV/MIDT-VEST TV/MIDT-VEST har afgivet en redegørelse på 2 (tætskrevne) A4-sider. Sendetid og seertal beskrives i samme afsnit, men lidt usystematisk, da den samlede sende- 2 Tidligere havde Public Service Rådet til opgave at kommentere DR s, TV 2 s og Regionernes public service regnskaber med henblik på at skabe en offentlig debat. Da Public Service Rådet blev nedlagt i 2002, blev der ikke taget stilling til Regionernes regnskaber for Opgaven at kommentere public service-redegørelserne blev fra og med 2003 overdraget til Radio- og tv-nævnet.

4 - 4 - tid fremgår af en tabel, mens seertallene er anført i teksten. Sendetiden sammenligner mellem 2002 og 2003, mens seertallene anføres fra Teksten består mest af oplysning om den nye sendetidsaftale, herunder hvilke programmer TV/Midtvest har sendt under betegnelsen frokost-tv. Herefter følger et afsnit om internettet med oplysning om indhold og opbygning af stationens hjemmeside og en i betragtning af, hvor kort den samlede redegørelse er - måske lidt for udførlig omtale af konceptet Slank igen, som stationen har overtaget fra TV2/Nord og Skandinavisk Filmkompagni. Herefter følger en beretningsdel om programmer ind og ud af huset hvor der bl.a. fortælles om levering af indslag til TV 2 samt afslutningsvis en meget kort omtale af dialog med seerne. Det er en noget kortfattet redegørelse, der vel indeholder de væsentligste elementer men ikke forholder sig direkte til kontrakten, og som kunnet have været udbygget med flere detaljer, eksempler og overvejelser. 2.3 Public service redegørelse for 2003 fra TV 2/ØSTJYLLAND TV 2/ØSTJYLLANDs public service-redegørelse har en lidt anden opbygning end de øvrige redegørelser, idet den minder meget om et virksomhedsregnskab/årsberetning fra en privat virksomhed. Publikationen er på i alt 11 sider, hvoraf de første 6 er virksomhedsoplysninger, ledelsespåtegninger og regnskabsmæssige hovedtal. Selve public service-redegørelsen er således på 5 sider. Oplysninger om sendetid og seertal findes mod slutningen af redegørelsen, på side 10. Der oplyses først om seertal i rating og share for nyhedsudsendelser på forskellige tidspunkter og redegøres derefter, i en tabel, for sendetiden. Der er ingen sammenligninger tilbage i tid eller analyse af tendenser. Beretningsdelen s. 6-9 lægger megen vægt på sendetidsaftalen og den nye satsning Middags-Magasinet, som sendes i tidsrummet kl Der gives en udmærket og meget engageret beskrivelse af Middags-Magasinets emner og målsætning - om at være dér, hvor debatten i Østjylland starter og slutter. Herefter følger en beskrivelse af stationens aktiviteter på internettet, og disses funktion som bindeled mellem stationen og seerne. Bl.a. kan nævnes et netarkiv med direkte adgang til stationens udsendelser et år tilbage og et eksempel på samspil mellem tv og internet omkring to-sprogede elever på en sjette klasse i Århus. Herefter redegøres for produktionen af en række dokumentarprogrammer, bl.a. den prisbelønnede dokumentarserie Forbandede barndom om unge på et behandlingshjem ved Århus. Nævnet har dog også bemærket at der er produceret programmer, hvis tilknytning til Østjylland ikke er åbenbar, såsom programmet om en koncert med Paul McCartney i Parken i København og et program om familiesager i Farsø, Nordjylland.

5 - 5 - TV 2/ØSTJYLLAND har som den eneste af Regionerne et afsnit om fremtidsplaner/nye projekter, hvilket er positivt. Der mangler en redegørelse for leverance til TV 2 og samarbejde med eksterne. Alt i alt en redegørelse, der indeholder mange og relevante oplysninger, men som i sin form og struktur og til en vis grad også indholdet - ikke forholder sig tilstrækkelig direkte til public service-kontrakten og dennes krav til programvirksomheden. 2.4 Public service redegørelse for 2003 fra TV SYD TV SYDs public service-redegørelse er på i alt 5 sider. Oplysninger om sendetiden bringes til sidst i redegørelsen. Der foretages en udmærket opdeling af sendetidens fordeling på forskellige programmer. Men der sammenlignes ikke med tidligere år. Der foretages heller ingen samlet opgørelse af stationens seertal. I omtalen af programserien Sommer ved Søen (s. 1) nævnes at i alt seere så disse programmer på TV/SYD, men ellers er der ingen omtale af seertal til stationens programmer, hvilket må betegnes som en mangel. Positiv er til gengæld omtalen af programindholdet, som sættes i forhold til kontraktens krav om public service-tv. Herefter omtales teknik og udvikling og interneteaktiviteter med bl.a. dialog med seerne i form af debatforum og ris-og-ros brevkasse. Ligeledes relevant for dialogen med seerne er omtalen af støtteforeningen og magasinudgivelse. Herefter følger en meget kort omtale af samarbejdet med TV 2/DANMARK samt en interessant redegørelse s. 3 for det eksterne samarbejde, hvor der nævnes nogle europæiske projekter i samarbejde med bl.a. Undervisningsministeriet, TV 2/DANMARK og EU-Kommissionen samt samarbejdsprojekter i regi af den europæiske sammenslutning af regionale tv-stationer CIRCOM. Det er en redegørelse med en god struktur og med mange interessante oplysninger af relevans for kontraktens krav, som da også nævnes undervejs. Det vil imidlertid være væsentligt fremover at få seertallene med i stationens public serviceredegørelse. 2.5 Public service redegørelse for 2003 fra TV 2/FYN TV 2/FYNs redegørelse er på 5 sider. Redegørelsen indledes med kort at nævne public service-kontrakten som baggrund for redegørelsen samt at oplyse om stationens dækningsområde (Fyns Amt), finansiering og antal medarbejdere. Herefter oplyses om sendetid, samlet og fordelt på programkategorier, idet der sammenlignes med Seertal oplyses under punktet udsendelsestid, men kun som share. Der bør også oplyses som rating, hvilket de fleste andre regionale stationer da også har gjort. Beretningsdelen er meget klart og overskueligt bygget op efter programtyper, star-

6 - 6 - tende med nyheder, hvorefter nævnes dokumentar, features, reportage, middagsudsendelser, hvilket alt sammen sættes i forhold til kontraktens krav om mangfoldighed i regionen. Herefter følger en redegørelse for stationens internetaktiviteter med bl.a. oplysning om brugerstatistik (sessions). Et andet positivt træk er punktet målgruppeovervejelser, hvori bl.a. nævnes, at man i 2004 vil foretage en kortlægning af seernes opfattelse af og ønsker til programindholdet. Herefter følger et punkt om samarbejde med eksterne partnere, om også er klart struktureret med samarbejde med TV 2/DANMARK, med andre regionale TV 2-stationer, med Fyens Stiftstidende portal Fyn og øvrige. Afslutningsvis redegøres for repræsentantskabet som forum for dialog med seerne. Det er en lidt kortfattet men og velstruktureret redegørelse, der giver et godt billede af stationens public service-aktiviteter. 2.6 Public service redegørelse for 2003 fra TV2 ØST TV2 ØST s redegørelse er på 6 sider. Stationen oplyser indledningsvis om dækningsområde (Storstrøms og Vestsjællands amter) og medarbejderantal. Derefter redegøres for seertal opgjort som både rating og share på stationens enkelte udsendelser. Der savnes i den forbindelse en uddybende forklaring af tallene. Hverken seertal eller sendetid sammenlignes med tidligere år. Herefter følger en god og udførlig beskrivelse af programvirksomheden, hvor det bl.a. nævnes, at stationen har iværksat en fokusgruppeundersøgelse omkring nyhederne. Der nævnes mange interessante eksempler på regionalt public service-tv, bl.a. projektet Public journalism journalstik tæt på borgerne, som stationen har gennemført i samarbejde med DR s Regionalradio i Næstved, programmet Dronningen kommer siger de, der opnåede international anerkendelse i den europæiske sammenslutning CIRCOM, samt Østersø-samarbejdet Triangel. Der er en god omtale af internetaktiviteterne med bl.a. oplysninger om unikke besøgende og antal abonnenter på nyhedsbrev samt netarkiv med direkte adgang til nyhedsudsendelser et år tilbage. Herefter følger et afsnit om samarbejde med omgivelserne, hvor bl.a. nævnes samarbejde med eksterne produktionsselskaber og såkaldte stringer-aftaler med freelance pressefotografer bosiddende i regionen. Under punktet politisk dækning nævnes endvidere et samarbejde med andre regioner om en Christiansborg-redaktion, der går det muligt at få kommentarer til begivenheder og tiltag i regionen fra folketingspolitikere, der er valgt i regionen. Herefter oplyses om leverancer til TV 2 s landsdækkende tv efterfulgt af et afsnit om seerhenvendelser med en beskrivelse af stationens politik for håndtering af klager, hvilket TV2 ØST som den eneste af de regionale tv-stationer har med i sin redegørelse. Afslutningsvis et punkt om repræsentantskabet. Samlet mener Nævnet, at selv om også denne redegørelse kunne have forholdt sig mere eksplicit til kontraktens krav, er der tale om en klart opbygget redegørelse

7 - 7 - med mange interessante eksempler, der giver et godt billede at stationens public service-virksomhed. 2.7 Public service redegørelse for 2003 fra TV 2/LORRY TV 2/LORRY har afgivet en redegørelse på 2 sider. Redegørelsen beskriver tre programmer : Formiddagsmagasinet Brunch, det fællesregionale magasin Set og sket og TV 2 Øresund samt TV 2 Lorry s hovednyhedsudsendelser kl , og For hver programkategori gives der korte oplysninger om indhold, sendetid og seertal, sidstnævnte kun angivet som rating i og ikke procent, hvilket ellers ville være ønskeligt på grund af det høje folketal i hovedstadsregionen. Sendetid og seertal sammenlignes ikke med tidligere år. I omtalen af TV 2 Øresund nævnes, at man samarbejder med Sveriges Televison SydNytt i Malmø, men i øvrigt oplyses ikke om samarbejde med eksterne, herunder med TV 2/DANMARK eller om dialog med seerne. Positivt er imidlertid, at den regionale tilknytning i TV 2/ Lorry s redegørelse fremhæves som et væsentligt indholdskrav i samtlige programmer. Samlet kan man sige, at redegørelsen indeholder de nødvendigste oplysninger - men absolut ikke mere, og at den mangler såvel struktur som detaljer, eksempler og overvejelser. 2.8 Public service redegørelse for 2003 fra TV 2/BORNHOLM TV 2/BORNHOLMs public service-redegørelse må med sine 23 trykte og illustrerede sider karakteriseres som den klart mest omfattende og ambitiøst anlagte af Regionernes redegørelser. Også indholdsmæssigt adskiller den sig ved bl.a. at omtale forskellige kulturelle begivenheder, som stationen har været med til at arrangere som resultat af TV 2/Bornholms strategi om at skabe begivenheder på Bornholm med tilhørende tv-produktioner. Redegørelsen følger en opbygning, hvorefter der først gives en indholdsmæssig redegørelse for stationens tvprogrammer og andre aktiviteter og for dialog med seerne. Derefter redegøres for seertal, digitalisering af teknikken samt nøgletallene for regnskabet i de sidste fem år. Der oplyses om sendetid i redegørelsens sidste sektion s om nøgletal. Nævnet ville have foretrukket, hvis sendetid og seertal havde været oplyst i mere umiddelbar tilknytning til hinanden. Sendetiden sammenlignes med 2002 men ikke længere bagud. Omkring seertal oplyses, at seertilslutningen for TV 2/Bornholm ikke måles med Gallups TV metersystem, som det er tilfældet for de øvrige regioner, da der på Bornholm er for få TV-meter paneldeltagere til at foretage præcise målinger. I stedet måles seertilslutningen af Jysk Analyse Institut (JAI) ved hjælp af telefoninterview, hvor der hver måned (undtagen i juni og juli) foretages to interview runder, hver med svar fra personer. Seertallene opgøres i tre tabeller i henholdsvis share og rating/procent. I den tredje tabel s. 17 sammenligner TV 2/Bornholm som den eneste sine seertal med de øvrige TV-regioners med den konklusion, at stationens egne seertal ligger klart over de andres, nemlig med

8 - 8 - en rating procent på knap 40 %, mens de andre gennemsnitligt ligger omkring 20 %. Det bemærkes, at der er forskel på sammenligningsgrundlaget, idet de andre regionale stationers tal stammer fra Gallups TV-Meter. Med hensyn til indholdsberetningen har TV 2/BORNHOLM gjort meget ud af denne og har som nævnt bl.a. lagt vægt på den nye strategi om at skabe kultur- og idrætsbegivenheder i regionen. Et eksempel er cykelløbet Etape Bornholm samt en række pop/rock-koncerter med danske kunstnere, der blev arrangeret og optaget på Bornholm med henblik på bl.a. efterfølgende at kunne vises på det landsdækkende TV 2. Også nyhedernes profil gennemgås med eksempler fra året der gik. Af de mange eksempler på programmer og aktiviteter, der gennemgås kan nævnes magasinprogrammerne Sprogblomster om gamle bornholmske ord, det regionale litteraturmagasin Boghallen samt programmet Bornholms Parlament om dækning af møderne i Bornholms Regionsråd. I afsnittet public service på nettet oplyses om TV 2/Bornholms internetaktivieter. Der redegøres for indholdet programinformation, begivenhedskalender, samarbejde med turistportal samt tilgængeliggørelse af programarkiv på hjemmesiden.. Det nævnes, at brugen af TV 2/Bornholms udsendelser på internettet i 2003 steg med 27%, hvilket forklares med den forøgede udbredelse af bredbåndsforbindelser i regionen, en udvikling som forventes at fortsætte. I punktet Repræsentantskabet berettes om dialogen med seerne. Alt i alt en god, detaljeret og gennemarbejdet redegørelse med mange interessante oplysninger, der giver et godt billede af stationens public service-virksomhed. 3. Radio- og tv-nævnets kommentarer til Regionernes redegørelser 3.1. Vurderingskriterier Generelt har Nævnet i sin vurdering af Regionernes redegørelser lagt vægt på følgende: Forholder redegørelsen sig til kontraktens krav? Kernen i programvirksomheden skal være nyhedsformidling og oplysning i regionen, og programvirksomheden skal sikre befolkningen i virksomhedens område adgang til væsentlig samfundsinformation og debat Giver redegørelsen et klart billede af stationens public service-aktiviteter? Herunder om redegørelsen har en klar og logisk opbygning (se nærmere nedenfor) Er oplysninger om sendetid og seertal opdelt sådan, at det tydeligt fremgår, at der bliver produceret og sendt nyheder og oplysning? Er der visioner og nytænkning i såvel enkeltprogrammer som den samlede programflade eller med hensyn til andre af kontraktens krav f.eks. dialog med seerne?

9 Radio og tv-nævnets generelle kommentarer til redegørelserne 1) For få forholder sig direkte til kontrakten. Kun få af TV 2-Regionerne har forholdt sig eksplicit til kontrakten f.eks. ved ind- ledningsvis at nævne kontraktens krav som baggrund for redegørelsen og at lade dette afspejle sig i redegørelsens struktur. Da det imidlertid er første gang Regio- nerne afgiver public service-redegørelser på grundlag af de nye public service- kontrakter, og da der ikke i kontrakterne er angivet specifikke krav til redegørel- sernes indhold, er det imidlertid forståeligt, at der fra de enkelte regionale statio- foreslår derfor, jf. nærmere nedenfor under punkt 4, at Regionernes redegørelser fremover bygges op om en fælles ner har været en vis tvivl om, hvorledes redegørelsen skulle udformes. Nævnet struktur. 2) Taloplysninger sammenlignes ikke med tidligere år For få af Regionerne sammenligner taloplysninger om f.eks. sendetid og seertal med tidligere år. Det havde også være ønskelige, om alle Regionerne på sådanne nøgletal havde foretaget sammenligninger 3-4 år tilbage i tiden. 3) Mere sendetid De fleste af Regionerne omtaler den nye sendetidsaftale og har stort set alle valgt at lave middagsnyheder og /eller magasinprogrammer i tidsrummet , hvilket kraftigt har forøget sendetiden for de pågældende Regioners vedkommende og givet stationerne nye muligheder for udnyttelse af deres produktionskapacitet. Dette må anses for en positiv udvikling. 4) Regional public service opfattes som mere end tv Nævnet bemærker med tilfredshed, at de fleste af Regionerne i deres public service-redegørelser går videre, end de behøver. Strengt taget, ifølge kontrakterne, behøver Regionerne kun at redegøre for tv-programvirksomheden, men de fleste har valgt at redegøre for en bredere vifte af aktiviteter. Næsten alle Regioner har således redegjort for sine internetaktiviteter hvilket efter Nævnets mening giver god mening, da medieudviklingen i dag har ført til et tæt samspil mellem tv og internet, hvilket flere af regionerne da også selv fremhæver som væsentligt. Udviklingen giver for de regionale public service-stationers vedkommende nye muligheder for udvikling af regionale public service-formater og tjenester, da internettet må betragtes som yderst velegnet til i samspil med tv - at leve op til kontrakternes krav om at sikre befolkningen i regionen adgang til væsentlig information og debat, at gøre programarkiver alment tilgængelige og - ikke mindst - at være i dialog med befolkningen i regionen. Det er derfor glædeligt, at et flertal af Regionerne anser dette for vigtigt og har det med i deres redegørelser. 5. Der redegøres ikke for EU-krav.

10 Ingen af Regionerne oplyser om overholdelsen af EU-kravene i kontrakterne. Det bemærkes i den forbindelse, at der skal oplyses herom i anden sammenhæng Eksterne samarbejdsrelationer. En del af Regionerne mangler oplysninger om programmer til TV 2/DANMARK og i det hele taget oplysninger om eksterne samarbejdsrelationer, herunder samarbejde med uafhængige tv-producenter. 4. Forslag til fremtidig fælles struktur Samlet er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at det ville have været ønskeligt med en mere ensartet struktur på Regionernes redegørelser, da kontrakterne og dermed forpligtelserne er de samme, foruden at det ville gøre det lettere at sammenligne og vurdere opfyldelsen af public service-forpligtelserne. Nævnet vil derfor til de kommende års public service redegørelser fra Regionerne foreslå følgende fælles struktur: 1. Tv-stationens dækningsområde mv. Kort oplysning om geografisk afgrænsning med angivelse af, hvor mange der bor i regionen. (Vigtigt af hensyn til sammenhængen med seertallene. Der er jo forskel på f.eks. Nordjylland og hovedstadsområdet) Også medarbejderantal, som flere af stationerne selv nævner, vil være en relevant oplysning her. 2. Sendetid. Stationens samlede sendetid ønskes opgjort i en tabel med antal timer opdelt på de forskellige programkategorier, stationen sender. Heraf ønskes oplyst, hvor stor en del der udgøres af henholdsvis førstegangstimer og genudsendelser. 3. Seertal. Eventuelt i samme tabel som sendetid eller i nær tilknytning hertil, opdelt (hvilket nogle af stationerne allerede har gjort i 2003-redegørelserne) på stationens faste udsendelser. Seertal ønskes oplyst i såvel rating som rating procent samt i share (procent). I bilag 1 er vist et eksempel på en analyse af seertallene for de regionale stationers hovedudsendelse kl samt af regional-tv-seernes aldersgruppesammensætning. 4. Sendeplanche En dag på TV. 5. Indhold. Beretning om programtyper og anvendte indholdsgenrer inden for nyhedsformidling og oplysning Gerne med eksempler på programmer og nye satsninger i det forløbne år. Gerne med overvejelser om målgrupper i 3 Der har hidtil ikke været oplyst særskilt om de regionale TV 2-vir4ksomheders overholdelse af disse EU-krav, idet oplysningerne herom har indgået i TV 2/DANMARKS indrapporteringer til EU-Kommissionen. Den seneste indrapportering fandt sted i 2003 og sker normalt ca. hvert 2. år på anmodning af Kommissionen.

11 relation til sendetidspunkt og kontraktens krav om at sikre befolkningen i virksomhedens område adgang til væsentlig samfundsinformation og debat samt kravet i kontrakterne om, at stationerne ved programlægningen skal lægge vægt på tilknytning til regionen og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i regionen. 6. Internet. I oplysningen om internetaktiviteterne bør så vidt muligt oplyses om både om indhold og brug af tjenesterne. 7. Samarbejde med eksterne, herunder med TV 2/DANMARK. Ifølge kontrakterne skal de af Regionernes programmer, der ikke er nyheds- og aktualitetsprogrammer, fortrinsvis tilvejebringes ved køb hos øvrige producenter. Det fremgår endvidere af kontrakten, at Regionerne skal levere programmer til TV 2s landsdækkende tv. Det vil efter Nævnets opfattelse være hensigtsmæssigt, hvilket flere af de regional stationer da også har gjort, at redegøre for opfyldelsen af disse forpligtelser under ét, eventuelt opdelt i underpunkter. 8. Dialog med seerne. Kan være på mange måder, gennem repræsentantskab, elektroniske nyhedsbreve, fokusgrupper eller andet. Det vil i den forbindelse være ønskeligt, hvis der også oplyses om håndtering af klager fra seerne. Med hensyn til omfang af redegørelserne vil Nævnet foreslå et omfang på 5-10 sider. 5. Konklusion Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af de otte regionale TV 2-stationers public service-redegørelser for 2003, at samtlige Regioner opfylder public service-kontrakternes krav. Nævnets efterlyser dog i fremtiden en mere fælles struktur for regionernes redegørelser, jf. ovenfor under 4. For så vidt angår de talmæssige oplysninger der ligger til grund for redegørelserne, er disse revideret af Rigsrevisionen. TV SYDs redegørelse er, da stationen som den eneste af TV 2-Regionerne er organiseret som et aktieselskab, revideret af selskabets egen revisor, RSM Plus, Skærbæk. Den 11. august 2004 H.H. Brydensholt Nævnsformand

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

København den 16. august 2005

København den 16. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. august 2005 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2004 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet J. nr. 2008-0046 3. november 2008 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39

3.1. Public service redegørelse for 2010 fra TV 2/NORD s. 15-21. 3.4. Public service redegørelse for 2010 fra TV SYD s. 34-39 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2011-010542 20. januar 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2014 Til: TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29.oktober 2015 Christina Sparre-Enger Lyngsig Fuldmægtig rtv@kulturstyrelsen.dk J.nr. 15/00985 Radio- og

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 82 J.nr.

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 389 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-004251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vedtægt

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september 2004 vedr. de korte nyhedsprogrammer på Sky Radio.

Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september 2004 vedr. de korte nyhedsprogrammer på Sky Radio. Radio- og TV-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10,1 1120 København K København den 1. november 2004. Sky Radios korte nyhedsprogrammer Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 27. september 2005. Indslag om Triple A i nyhederne RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 27. september 2005 Indslag om Triple A i nyhederne Foranlediget af omtale i dagspressen om indslagene i TV 2 NYHEDERNE i

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016 8. november 2017 Radio- og tv-nævnet Anders Sebastian Kauffeldt ask@slks.dk +45 33 74 51 90 Jour. nr. 17/06899 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bilag i STYRELSEN. Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public. service-redegørelse fra TV 2/Nord for TV 2/Nord Radio- og tv-nævnet

Bilag i STYRELSEN. Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende public. service-redegørelse fra TV 2/Nord for TV 2/Nord Radio- og tv-nævnet TV 2/Nord Radio- og tv-nævnet Gitte Østergaard J. nr. 2012-021257 Direkte tlf. :3373 3311 goe@kulturstyrelsen.dk Att.: Pia Daugaard Konsulent Søparken 12. december 2012 9440 Aabybro Bilag i STYRELSEN men

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

NOTAT. 14. marts 2008

NOTAT. 14. marts 2008 NOTAT 14. marts 2008 Svar på Kommissionens høring om evt. revision af Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed 1. Generelt Indledningsvis

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere