Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland"

Transkript

1 Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter er talmæssigt beskrevet i de kvartalsvise indberetninger. Disse, suppleret med SVN interne registreringer, der omfatter mere detaljerede opgørelser end dem ministeriet beder om, udgør grundlaget for nedenstående. Jeg gennemgår ikke SVN s vejledningskoncept og aktiviteter, idet de er beskrevet i, og gennemføres i overensstemmelse med, Ydelsesbeskrivelsen til kontrakten mellem SVN og ministeriet. Kollektiv vejledning Studievalg Nordjylland (SVN) har i 2013 afholdt i alt 686 kollektive oplæg. Heraf 14 med i alt 895 unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne dvs på kaserner (værnepligtige), sprogskoler, højskoler, Jobcentre. Ved de 672 kollektive oplæg på ungdomsuddannelserne har der været deltagere. (Ud af disse er 40 oplæg med elever fra erhvervsuddannelserne, med i alt 1270 elever se videre i afsnittet om EUD). SVN har, efter ønsker fra visse gymnasiale skoler, deltaget i aftenarrangementer for elever og forældre til 1.-årgangselever, hvor fokus er på orientering om valg af studieretning og valgfag. SVN s rolle har her været at give overblik over uddannelsessystemet og adgangskravene og herunder søge at sikre at eleverne vælger på en måde, så det ikke siden bliver nødvendigt at tage gymnasial supplering. Vi har i 2013 deltaget i den slags møder på 8 skoler med i alt 1200 deltagere. I indeværende kontraktperiode, dvs august december 2013, er der holdt i alt 426 kollektive oplæg, heraf 396 med ca deltagere i de gymnasiale uddannelser. SVN s målsætning for antal kollektive oplæg er min. 425 oplæg/år, så med 396 er måltallet tæt på at være nået i løbet af blot 4 måneder. Der er afholdt 4 kollektive arrangementer med unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne i efterårets løb, med i alt 215 deltagere. Måltallet er her oplæg med i alt mellem 1000 og 2000 deltagere på et helt år. Der kommer typisk flest af denne type arrangementer i foråret, ikke mindst op til kvote 2-fristen 15. marts. Individuel vejledning SVN har i 2013 haft i alt 9500 individuelle samtaler. Heraf godt 5900 i den åbne vejledning (personlig, telefonisk og skriftligt-mail). Og godt 3500 til individuel vejledning ved træffetider mv i ungdomsuddannelserne. I alt er ca 6800 af de 9500 vejledninger med unge i ungdomsuddannelserne. I den åbne vejledning har knapt 2600 vejledninger været med unge og voksne, som ikke er i ungdomsuddannelserne dvs folk med afsluttet gymnasial eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse, voksne med behov for vejledning om efter/videreuddannelse eller ny videregående uddannelse, ledige henvist fra Jobcentre mv, udlændinge ofte henvist fra sprogskoler mv, folk henvist fra videregående uddannelser pga frafald eller som selv henvender sig mhp valg af ny videregående uddannelse. I alt har vi vejledt godt 500 personer, som er i gang med videregående uddannelse. I indeværende kontraktperiode, dvs foreløbig de sidste fire måneder af 2013, har SVN haft 4500 individuelle samtaler. Heraf godt 2700 i den åbne vejledningsbutik, og knapt 1800 ved træffetider mv i ungdomsuddannelserne. Kontraktens måltal for antal samtaler ved træffetiderne er 2340 på et helt år, så de 1800 på fire måneder må betegnes som godt på vej. I den åbne vejledning er det forventede antal samtaler sat til 5000 på et helt år, så også her må 2700 betegnes som tilfredsstillende. I alt godt 3400 har modtaget udvidet vejledning. 1

2 I forbindelse med den nye kontrakt udvider SVN omfanget af skoler (og elever), hvor vi foretager en aktiv udpegning af elever med udvidet behov. Det sker ved en webbaseret spørgeskema-screening, der foretages på de 22 skoler, hvor overgangen til videregående uddannelse er lavere end gennemsnittet, og/eller der er en stor andel elever med uddannelsesfremmedbaggrund. SVN har i denne kontraktperiodes første fire måneder screenet i alt 1760 elever, og udvalgt og indkaldt i alt 536 elever med udvidet behov til vejledning. Måltallet er at der screenes 3100 elever/år og indkaldes 660 elever/år. Også her er vi godt på vej. Statistik for deltagelse af Studiepraktik, Studie- og karrieredag og Åbent hus behandles i afsnit 5 om samarbejdet med de gymnasiale uddannelser. Overgangsfrekvenser Bestanden af gymnasieelever er i Nordjylland steget med godt 3% fra 2011 til 2012, og med 31% siden 2005 (Studievalg-centrenes første hele funktionsår). I den tilsvarende periode er overgangsfrekvensen inden for 15 mdr efter afsluttet gymnasial eksamen steget med 24,5%. Den samme tendens ses for overgang inden for 27 mdr efter afsluttet eksamen. Så trods en stor vækst i antallet af elever i gymnasierne, og dermed en større andel elever med uddannelsesfremmed baggrund og elever med svagere faglige forudsætninger, og trods uændret (eller faldende) bevilling til Studievalg Nordjylland, er det lykkedes at få en stigende andel til at gå i gang med videregående uddannelse. Overgangsfrekvensen for alle gymnasiale uddannelser i Nordjylland ligger over landstallet. Og forskellen mellem Nordjylland og hele landet er større for overgangen efter 15 måneder sammenlignet med overgangen efter 27 mdr. Så Nordjyske unge går tidligere i gang med videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Ændringer i overgangsfrekvensen skyldes naturligvis mange forhold ud over Studievalgs indsats, herunder de reguleringer og indsatser som kommer fra skiftende regeringer og folketing, de signaler og den offentlige debat der pågår. Tendensen har været klar de seneste mange år: at flest mulig unge skal tage en uddannelse, og der er klare målsætninger for, hvor mange der bør have en videregående uddannelse. Formidlingen af disse signaler, forventninger og ændrede regler til de unge foregår i vid udstrækning via deres skoler, og hvad angår videregående uddannelse, gennem Studievalg-centrene. Det er Studievalg, der sætter videregående uddannelse og tilhørende erhverv på dagsordenen for de unge, sammen med de krav, regler, muligheder mv, der aktuelt gør sig gældende. Dette underbygges også af den brugerundersøgelse af Studievalgs vejledning, som Uddannelsesministeriet har fået foretaget i foråret 2013, og som endnu ikke er offentliggjort men ministeriet har rapporten og tallene. Her godtgøres det, at en meget stor andel af de gymnasiale elever anvender SVN s kollektive vejledning, og at deres udbytte er stort, at en stor andel deltager i andre SVN-vejledningsaktiviteter, samt at de elever der har modtaget udvidet vejledning er tilfredse og har fået et godt udbytte af vejledningen. Også færdiguddannede erhvervsuddannede har deltaget, med positive resultater. Endelig er vejledningssøgende i den åbne vejledning en særskilt målgruppe. Også denne målgruppes tilfredshed og udbytte af vejledningen ligger på et højt niveau. SVN ser frem til at kunne anvende rapporten og dele dens resultater med samarbejdspartnere og netværk. Kvalitetssikring og lokale undersøgelser Studievalg Nordjylland lægger megen vægt på at sikre og udvikle kvaliteten i vore vejledningsydelser. Det gør vi via faste interne møder hver 14. dag, hvor fokus overvejende er på vidensdeling, erfaringsudveksling og drøftelser af, hvordan vi løfter og udvikler de forskellige vejledningsopgaver. Fire gange årligt holder vi vejledningsfaglige møder med intern metodeudvikling af vejledningsfaglige emner, evt med ekstern kursusbidrag. I 2013 har vi bla haft fokus på formidling af de projekter, medarbejdere på vejlederuddannelsen har gennemført, på kollegial respons på vejledningscases, vi har haft besøg af Studenterrådgivningen mhp viden om de unges vilkår og problemer, samt kursus i supervision og feedback som opstart på SVNs interne projekt med gensidig supervision af vejledningen. 2

3 SVN evaluerer elevernes deltagelse i de workshops (gruppevejledninger), vi gennemfører. Resultaterne af denne tekstbaserede, kvalitative evaluering viser, at eleverne i høj grad får et positivt afklaringsudbytte af denne vejledningsform. Resultaterne skal afbalanceres med de mange ressourcer det koster at gennemføre denne vejledningsform, samt et relativt stort frafald. Der holdes et årligt revisionsmøde i februar, hvor rammer og struktur for det vejledningsfaglige koncept overfor målgrupperne drøftes og revideres. På et efterfølgende 2 dages planlægningsseminar foretages konkret udvikling af udvalgte emner, og der lægges tidsplan for årsplanlægningen i det kommende skoleår. Der har i 2013 naturligt været meget fokus på drøftelser og planlægning af vejledningskonceptet mhp den nye kontraktperiode. I 2013 har vi ved planlægningsseminaret haft et internt kursus og efterfølgende fokus på udvikling og fastholdelse af arbejdsglæde. Et væsentligt element i vores kvalitetsudvikling er deltagelsen i institutions- og virksomhedsbesøg, samt medvirken i eksternt finansierede projekter. SVN satser på hvert år at deltage i en række besøg på videregående institutioner og virksomheder mhp at opdatere og opgradere vores viden om uddannelserne, deres sigte, studerende, studievilkår eller om jobfunktioner i bestemte virksomhedstyper, hvilket gør os klogere på den erhvervsvejledning vi skal yde ( og som er efterspurgt). I 2013 har vi været på færre besøg end normalt pga udbudsopgaverne. Men det er dog blevet til institutionsbesøg på AAU og AU samt på UCN vedr den nye læreruddannelse, Det Blå Danmarks sejlende konference, og til virksomhedsbesøg på FLSchmidt (udvikling af cementproduktionsanlæg) og EMD (energiplanlægningssystemer). Deltagelse i relevante konferencer, seminarer og kurser indgår også i SVN s kvalitetssikring. I 2013 har vi deltaget i et landsdækkende seminar om optagelse.dk (hvor SVNs leder var medarrangør og målgruppen var de videregående uddannelser og Studievalgs vejledere) mhp at få viden til vejledningen om ansøgningsproceduren. Vi har deltaget i en konference ved med titlen Forstå Hjernen, Unge og Uddannelse på kanten, en konference om Diagnosticerede unge, i Årsmødet for Studie- og erhvervsvejledere ved videregående uddannelser (hvor en SVN-medarbejder har været medarrangør de seneste tre år), i UU-lederforeningens årlige konference.. Vi har deltaget i netværksmøder, hvor formålet er dobbelt, nemlig at SVN formidler viden eller vejledning og samtidig selv opnår ny indsigt: Flere møder med Region Nordjylland, Aalborg Kommunes Uddannelsesråd, to jobcentre, to UU-centre, A-kassen Krifa, Beskæftigelsesregion Nordjylland med en række relevante samarbejdspartnere (Jobcentre, VEU, A-kasser mv). Desuden holder vi årligt et evalueringsmøde med vejlederne fra de gymnasiale uddannelser, og et med vejledere /repræsentanter for de videregående uddannelser. Her drøftes det forgangne års erfaringer med samarbejdet og vejledningen og planer og udvikling mhp det det kommende år. Disse møder er i øvrigt de eneste fora, hvor alle regionens gymnasievejledere hhv videregående uddannelsesvejledere mødes. SVN er således en væsentlig aktør ift at sikre et gensidigt samarbejde. Endelig deltager SVN med en medarbejder i hver af Studievalgs tværgående erfa-grupper: IT - web, Synlighed, Kollektive arrangementer, Udvidet behov, EUD, Evaluering, samt naturligvis Centerledergruppen. I disse tværgående grupper drøftes erfaringerne med centrenes forskellige tilgange til vejledningsaktiviteter, og der opnås dels værdifuld vidensdeling på tværs af Studievalgs meget dygtige medarbejderkreds og dels opnås feedback og vidensudvikling til fx SVNs vejledningsaktiviteter. 2. Personalesituationen, samt status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere Personale Studievalg Nordjyllands personale bestod fra starten af 2013 af 9 vejledere (medregnet leder og administrator), en person ansat i flexjob (primært SVU-administration og vejledning, samt økonomi- 3

4 opgaver) og en studentermedhjælp (praktiske opgaver samt åben vejledning). En vejleder var nyansat i november 2012, resten erfarne. En vejleder var ansat 2/5 af fuld tid i SVN og 3/5 i evejledning. Denne medarbejder fik nyt job i april Vedkommendes stilling blev ikke genbesat og opgaverne, herunder skoler, blev fordelt mellem det øvrige personale. I juni fratrådte en medarbejder på barselsorlov, og en barselsvikar tiltrådte i august. I august forlod endnu en medarbejder SVN pga nyt job og stillingen blev genbesat med en ny medarbejder i september. Der har således været udskiftning af fire medarbejdere inden for et år. I perioden februar-maj var SVN praktiksted for en studerende på vejlederspecialet i professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration. Både praktikanten og SVN har fået et godt udbytte af perioden. Praktikanten er blevet udfordret af praksisopgaven, har opnået megen viden, øvelse og selvtillid og fået grundlag til at gennemføre bachelorprojektet og uddannelsen. SVN har fået gode input og nye friske ideer til såvel vejledningsopgaver som andre opgaver, fra en praktikant med relevante vejledningsmetodiske, planlægningsmæssige og administrative kvalifikationer. Vi har desuden opnået god indsigt i uddannelsen og en kanal til at præge tilrettelæggelsen af den, og vi har, via forløbet og udarbejdelsen af en praktikforløbs-beskrivelse, opnået erfaring til at modtage fremtidige praktikanter fra uddannelsen (vi har en ny praktikant i foråret 2014). SVN har selv ud af vederlaget finansieret alle omkostninger praktikvejledertid og vederlag, vejledertid til intro og oplæring af praktikanten, udgifter til dennes udstyr og transport, deltagelse i interne seminarer mv. Ved starten på den nye kontraktperiode er bemandingen foruden flexjobber og studentermedhjælp 8 vejledere. Heraf er som sagt to nye tiltrådt og oplæringen er foregået sammenfaldende med opstarten på den nye kontraktperiode. Vejlederuddannelse Lederen har primært lederopgaver og kun i mindre omfang vejledningsopgaver. Af de resterende 7 vejledere har en gennemført vejlederuddannelsen, tre har gennemført vejlederuddannelsens (DUEK) tre obligatoriske moduler, og yderligere to har påbegyndt vejlederuddannelsen. Den sidste vejleder, som er ny, forventes at påbegynde vejlederuddannelse inden for et år. Planen er, at alle der har taget de tre obligatoriske moduler i DUEK, søger realkompetencevurdering for de to resterende moduler samt gennemfører afgangsprojektet. En medarbejder har netop opnået denne realkompetence (med bravour) og gennemfører afgangsprojektet i løbet af foråret Det er vigtigt og relevant, at vejledere i Studievalg gennemfører vejlederuddannelse som supplement til og et teoretisk og metodisk fundament for den praktiske erfaring og udførelse af vejledningsopgaverne. Det er dog vigtigt at understrege, at Studievalg Nordjyllands vejlederes kvalifikationer især sikres ved deres forudgående uddannelse, ved en omhyggelig udvælgelse ved ansættelsen og ikke mindst ved oplæring og erfaring opnået ved den praktiske gerning. Vejlederuddannelse er krævet i vejledningsbekendtgørelsen, men det er Studievalg Nordjyllands opfattelse, at vurderingen af, om de ansatte vejledere er kvalificerede til at udføre deres job, og herunder hvilke uddannelseskrav den enkelte skal opfylde, burde overlades til centrets ledelse og bestyrelse. Det er disse, der har mulighed for at kunne vurdere at andre kvalifikationer modsvarer dem, man opnår via uddannelsen. Hertil kommer, at det er yderst omkostningsfuldt, at alle vejledere skal gennemføre en vejlederuddannelse af et omfang på 60 ECTS. Der går megen tid til undervisning, opgaveskrivning og eksamen, samt til planlægning og gennemførelse af RKV-forløb, som kunne være anvendt til at vejlede unge og voksne med behov for det. Der er desuden betydelige økonomiske omkostninger forbundet med både uddannelse og 4

5 realkompetencevurderinger. Både den medgåede arbejdstid og omkostningerne skal afholdes flere gange, når medarbejdere efter et antal år går videre i deres karriereforløb, og der ansættes nye vejledere. 3. EUD-indsatsen herunder samarbejdet og aftaler med erhvervsskolerne. Studievalg Nordjylland har et godt samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler, og der er en gensidig forståelse af, at information og vejledning om erhvervsuddannelseselevernes muligheder for videregående uddannelse er vigtig og nødvendig. Denne forståelse er først og fremmest gældende på ledelsesniveauerne på erhvervsskolerne, og den er en nødvendig, men ikke altid tilstrækkelig, forudsætning for at SVN kan komme igennem med den konkrete planlægning og aftaler om vejledning på skolen. At opnå kontakt med de rette, konkrete ansvarlige instanser og personer, opnå gensidig forståelse af hvordan og hvornår planlægning og aftaler kan indgås, faktisk at opnå aftaler om at en SVN vejleder kan komme og vejlede et givent hold erhvervsuddannelseselever alt dette er en tung og langvarig proces, som kræver langt flere (en faktor 3-4, anslået) ressourcer pr oplæg eller pr elev vi når, sammenlignet med den tilsvarende logistik på gymnasieområdet. Medvirkende til det store og vedvarende ressourceforbrug er også at tidshorisonten for aftaler med erhvervsskolerne er kortere end på gymnasierne oftest nede på få uger eller måneder og aldrig længere frem end ca ½ år. Desuden er der forskel på, hvem man kan kontakte og lave aftaler med fra skole til skole. Der er i 2013 kontakt til, konkrete aftaler med og afholdt oplæg for eleverne på alle de nordjyske erhvervsskoler. Skolerne og de involverede faglærere reagerer helt overvejende positivt, når vi har været på banen med vore vejledningsoplæg. Det betyder dels, at de lærer Studievalg at kende og vil henvise til os, når det er relevant, og dels at fremtidige aftaler om vejledning bliver lettere at indgå med de pågældende faglærere. SVN udvikler oplæg målrettet til hovedforløbene og til grundforløbene samt målrettet de enkelte studieretninger mht hvilke videregående uddannelsesmuligheder og tilsvarende erhvervsperspektiver der er relevante for dem. Her er redskabet EUD-videre som faglært på ug.dk rigtig nyttigt, men ikke tilstrækkeligt, da det alene viser de videregående uddannelser, man med en given erhvervsuddannelse kan komme direkte videre på. I praksis kan flere videregående uddannelser være relevante, evt med et par supplerende fag og/eller efter individuel vurdering på den modtagende institution. Det er vigtigt at Studievalg synliggør bredden i de muligheder, man som erhvervsuddannet har, og derfor lægger SVN en del ressourcer i at udvikle viden og materiale om dette. Opgaven er i høj grad at prøve at gøre det forståeligt for EUD erne, hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse, og hvilke kompetencer det giver i forhold til den uddannelse, de allerede har. Mhp at gøre vejledningen håndgribelig og brugbar for de af eleverne, der er interesserede og motiverbare, udvikler og udleverer SVN derfor også handouts, der viser mulighederne. Desuden har vi udviklet et brev som udleveres til faglærerne. Brevet forklarer hvem vi er og hvilken vejledning vi yder for deres elever. Eleverne tager generelt positivt imod SVNs vejledning. Det er tydeligt, at erhvervsuddannelseselever i sidste del af deres hovedforløb er mere modne og har større omverdensforståelse end eleverne i gymnasiet, og mange af dem forstår godt værdien i at overveje et videre uddannelsesforløb om end det anslået nok kun er mellem 10 og 20%, der konkret er interesserede. De fleste vil (naturligvis) gerne ud og afprøve den uddannelse, de netop er ved at være færdige med, og nogle har ikke et økonomisk råderum til at tage en uddannelse på SU. I alt er der i 2013 afholdt godt 40 oplæg, med ca 1300 erhvervsuddannelseselever. I den nye kontraktperiode er der indtil december 2013 afholdt i alt 20 oplæg, omfattende ca 38 hovedforløb og 3 grundforløb. Målsætningen er oplæg for alle 76 hovedforløb og grundforløb pr skoleår. 5

6 Der er tilsvarende kontakt til alle de nordjyske EUX-uddannelser, og her er der lavet faste aftaler om oplæg og individuel vejledning i overensstemmelse med kontrakten. Foreløbig er der afholdt to kollektive vejledningsoplæg, dels for alle 9 grundforløb samlet, og dels et for to af de fire hovedforløb der pt er etableret. 4. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser Studievalg Nordjylland har et rigtig godt samarbejde med de gymnasiale uddannelser. Det er præget af gensidig tillid både på ledelses- og vejlederplan. Der er fra gymnasiernes side en stor anerkendelse af, at Studievalg gør et nødvendigt arbejde, og at vi gør det godt. Der er efterhånden klare og rigtige opfattelser af, hvad der er Studievalgs opgaver og hvad der er skolens vejledningsmæssige opgaver. Samarbejdet er også ganske forskelligt fra skole til skole, hvilket betyder, at den enkelte vejleder konstant skal omstille sin samarbejdsparathed til vilkårene på de forskellige skoler. Det koster både praktiske og mentale ressourcer. På mange skoler er det især et logistisk, praktisk samarbejde fra skolens side, og på vejledningsplanet præget af arbejdsdeling. Men også en god og smidig henvisningspraksis fra skolens vejledere af elever, der har brug for Studievalgs vejledning om valg af videregående uddannelse, og den anden vej, især når det drejer sig om elevernes behov for afklaring af interne forhold, sociale, faglige, strukturelle. Den nordjyske studievalg-region er præget af store geografiske afstande, og en relativt stor del af vejledernes arbejdstid bruges på transport, selvom vi optimerer vores tilstedeværelse og tidsforbrug på især de skoler, der ligger langt væk. Studievalg Nordjyllands vejledning består af et kollektivt vejledningsprogram med et indhold, der er tilpasset de enkelte årgange og gymnasiale forløb og i en progression fra første til sidste årgang. Sigtet er, at flertallet af eleverne gøres selvhjulpne mht indsigt i egne evner og egenskaber og mht hvor de kan opsøge og finde den relevante viden og vejledning om uddannelsesmulighederne. Deltagelse i SVNs s kollektive vejledning er efter aftale med alle skoler obligatorisk, og med ganske enkelte undtagelser er fremmødet til vejledningen meget høj. Som et led i den kollektive vejledning og afklaringsprocessen deltager eleverne på afgangsårgangen og/ eller 2. årgang (afhængigt af skole) i et stort vejledningsarrangement i Aalborg, Studie- og Erhvervstræf, som afvikles i samspil med messen Uddannelse Uden Grænser. Her skal eleverne tilmelde sig og høre typisk 2 oplæg ud af i alt 49 om et uddannelsesområde, et erhvervsområde eller om studievilkår. SVN tilrettelægger oplægsprogrammet, rekrutterer, oplærer og lønner oplægsholderne. Desuden kan de på messen opsøge og snakke med vejlederne fra de enkelte uddannelsesinstitutioner. Deltagelsen i 2013 var i lighed med tidligere år høj, ca 85%. I alt deltog godt 7600 elever. Evalueringen viser bla, at 85% af deltagerne mener deres deltagelse vil få betydning for deres uddannelsesvalg, og 86% er godt eller meget godt tilfreds med udbuddet af oplæg. Det er SVN s opfattelse, at eleverne får et nødvendigt og stort udbytte af deltagelsen. Der er stor opbakning til arrangementet fra de gymnasiale uddannelsers side, og deltagelsen er obligatorisk på alle gymnasier. Studiepraktik er et landsdækkende tilbud til afgangselever om at besøge og opleve en videregående uddannelse og institution efter eget ønske. Det er ikke Studievalgs arrangement, men i Nordjylland indgår det som et fast element i SVN s vejledningsprogram. Gymnasierne bakker aktivt op, og den nordjyske deltagelse er den største i landet i 2013 deltog ca 2000 nordjyder, svarende til 37% af afgangseleverne. SVN arbejder på, at den andel skal blive større, for netop det at opleve i virkeligheden hvordan en videregående uddannelse fungerer har stor betydning for elevernes afklaring og valg. En undersøgelse foretaget af en forskningsgruppe på AAU i samarbejde med Region Nordjylland og SVN bekræfter SVN s 6

7 opfattelse: at Studiepraktik ikke mindst har en positiv effekt på unge med uddannelsesfremmed baggrund og på mandlige elever. Evalueringerne viser, i lighed med tidligere år, at elevernes udbytte er endog meget stort. 93% siger således at Studiepraktik gjorde mig klogere på mit uddannelsesvalg. Der savnes en statslig støtte til transport og overnatning, der kan udjævne de sociale og geografiske uligheder mht muligheden for at deltage i Studiepraktik uden for egen region, og dermed fremme mobiliteten. Endelig promoverer SVN også elevernes brug af Åbent Hus arrangementerne på de videregående uddannelser, specielt i højsæsonen primo marts, ligesom vi løbende hen over året henviser til specifik vejledning på de videregående uddannelser, herunder tilbud som Studerende for en dag. Den anden hovedpille i SVN s vejledningskoncept er træffetiderne på gymnasierne. Der afholdes 10 træffetider i perioden september-maj på alle skoler, med et timetal pr gang der afhænger af skolens elevtal. Her kan eleverne booke tid til en individuel samtale. Udnyttelsen af træffetiderne er høj. For hele 2013 ligger den på 81%, mens den for efteråret (den nye kontraktperiode) er højere, uden at vi dog har et separat tal for det. Eleverne, især elever med udvidet behov (alvorlig tvivl, manglende overblik, uddannelsesfremmed baggrund mv) opfordres særligt af SVN s vejledere til at benytte træffetiderne. Desuden har SVN gode aftaler med skolernes egne vejledere om at henvise og evt direkte booke tid til elever med relevante behov. Det er SVN s vejlederes klare opfattelse, at eleverne har stort udbytte af denne individuelle vejledning. Nogle i form af motivation eller mod, andre i form af afklaring af muligheder, andre igen i form af redskaber til selv at undersøge videre. Den tidligere omtalte brugerundersøgelse understøtter denne opfattelse. Eleverne har naturligvis også mulighed for at bruge SVN s vejledning pr telefon og . Efterårets indsats har været præget af de politiske forventninger og signaler om, at eleverne så vidt muligt skal vælge rigtig studieretning og valgfag, fordi deres fremtidige behov for faglig supplering skal minimeres og mulighederne for supplering bliver begrænset af de kommende SU-regler. Det er en ganske stor udfordring, at få typisk 16-årige unge nystartede gymnasieelever til at foretage et fremtidssikkert valg. Flertallet er positivt indstillet til forventningerne om, at de bør vælge rigtigt, men de fleste har ikke et realistisk overblik over egne ønsker og evner. Studievalg bidrager med redskaber til indsigt i uddannelsesmuligheder og perspektiver, samt viden om adgangskravene. Vi oplever en stigende tendens til, at første årgangselever opsøger vores individuelle vejledning mhp afklaring af valg og adgangskrav. Det vil hjælpe lidt, hvis intentionerne om, at der kan gemmes valgblokke til senere i gymnasieforløbet, faktisk realiseres. SVN oplever det i øvrigt som problematisk, at de muligheder og vilkår for at tage gymnasial supplering, som vi har vejledt de nuværende 2. og 3. årgangselever om, nu begrænses betragteligt. En del elever har foretaget valg af studieretninger og valgfag i god tro på, at de efter gymnasiet vil kunne supplere. Det er desuden utilfredsstillende, at SU-reglerne endnu ikke er endeligt vedtaget, således at GS-udbyderne kan fastlægge et kursusprogram. SVN s leder har indgået fornyede samarbejdsaftaler med de gymnasiale institutioners ledere for hele den indeværende kontraktperiode. Samarbejdsaftalen fastlægger generelle principper og vilkår for samarbejdet mellem skolen og SVN / SVN s vejleder på skolen. Den væsentligste nyhed er en aftale om at unge og voksne uden for skolen kan få mulighed for at benytte SVN s træffetider på skolen. Det betyder, at SVN kan indgå aftaler med Jobcentre, Sprogskoler, Højskoler mv. om, at de efter konkret aftale med SVN kan henvise og booke træffetid lokalt for borgere, der har brug for vores vejledning. 5. Udvidet behov indsatsen metoder og erfaringer Al vejledning af ungdomsuddannelseselever ud over den kollektive vejledning, defineres i Studievalgbekendtgørelsen som udvidet vejledning. Desuden er vejledning af studieskiftere fra videregående 7

8 uddannelser, vejledning af udlændinge, og personer med funktionsnedsættelser defineret som udvidet vejledning. Studievalg har på landsplan udarbejdet et koncept, der fastlægger og beskriver en række barrierer for en persons valg, der mere konkret og specifikt afgrænser forskellige typer af udvidet behov for vejledning. Dette barrierekoncept anvendes dels til at identificere elever og andre personer med udvidet behov, og dels til at strukturere bestemte typer af vejledningsindsats ift den eller de aktuelle barrierer. Når vejledningssøgende opsøger os individuelt i den åbne vejledning, i forlængelse af oplæg eller ved træffetiderne på ungdomsuddannelserne anvendes barrieretyperne på denne måde. En person kan være ramt af flere barrieretyper. Både i den åbne vejledning og i ungdomsuddannelserne er Handlingslammende tvivl den barrieretype der kendetegner flest (31-41%). Uddannelsesfremmed baggrund kommer derefter (22-28%). På gymnasierne er der relativt mange med urealistiske forventninger (18%), mens disse fylder væsentligt mindre blandt de, der opsøger os i den åbne vejledning (typisk sabbatister, voksne, studieskiftere mv). Blandt disse fylder barrieren utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger typisk mere (godt 20%). I den åbne vejledning er henvendelserne i stigende grad præget af tunge vejledninger, som tager relativt lang tid og forudsætter bred viden og indsigt, gode vejledningsmetodiske evner og empati. Det er bla unge og voksne med udenlandsk baggrund, som ikke kender det danske uddannelsessystem og logik, folk med funktionsnedsættelser, herunder erhvervsuddannede som ikke fortsat kan varetage deres fag, men også mange med forskellige typer af mentale eller psykiske problemstillinger. Studieskiftere, herunder en del med oplevelser af nederlag og manglende selvtillid, ledige med forskellige sociale indikationer. Voksne, som har en uddannelse, og søger vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder er også en relativt stor gruppe af dem, der bruger vores åbne vejledning. I den åbne vejledning er kønsfordelingen i øvrigt 39% mandlige og altså 61% kvindelige henvendelser. Vi opgiver ikke kønsfordelingen i ungdomsuddannelserne, men i gymnasierne er der også en klar overvægt af kvindelige vejledningssøgende. SVN arbejder på at få kontakt til og vejlede flere unge og voksne uden for uddannelsessystemet, frem for alt de unge, der har en gymnasial ungdomsuddannelse, men aldrig har brugt den til videregående uddannelse, samt folk med erhvervsuddannelse, som ikke realiserer muligheden for videregående uddannelse, måske fordi de ikke kender muligheden. Det gør vi via en øget informationsindsats i de instanser, hvor disse borgere kan tænkes at komme: Jobcentre, UU-centre, VEU-centre, Sprogskoler, Højskoler, Forsvaret. I de gymnasiale ungdomsuddannelser får vi kontakt til en hel del elever med de forskellige barrierer ift valg, dels ved at de selv opsøger træffetider eller ved at de henvises fra skolens vejledere. SVN erkender, at vi ikke ad den vej får fat i alle relevante. En del vil netop være tilbøjelige til ikke at søge vejledning om valg af videregående uddannelse, fordi de mangler mod eller motivation og/eller ikke har lyst til at blive udfordret på deres eventuelle manglende faglighed, overvejelser mv. Derfor har SVN som en del af konceptet ift elever med udvidet behov, at vi gennemfører screening af alle afgangselever på de skoler, hvor der er mange med uddannelsesfremmed baggrund, og hvor overgangen til videregående uddannelse er lav. Det omfatter bla alle hf- og hhx-afgangselever. Screeningen foregår vha et webbaseret spørgeskema, der afdækker elever med uddannelsesfremmed baggrund og tvivl om valget. Disse elever indkaldes (men kan naturligvis melde afbud) til udvidet vejledning i form af individuel samtale eller gruppevejledning (workshop). (Omfanget fremgår af afsnit 1). Elevernes tilbagemeldinger og vores egen oplevelse er klart, at den aktive indkaldelse sikrer at mange faktisk kommer og selve vejledningen giver et godt udbytte i form af øget mod, motivering og afklaring. Det er vores opfattelse, at målrettet indsats af denne type er det, der gør en stor forskel for de elever, som ellers ville have vanskeligt ved at komme videre, og netop derfor har SVN prioriteret indsatsen så højt som muligt. Hvis ressourcerne var til 8

9 det, ville vi prioritere denne type indsats, samt en øget indsats over for unge og voksne uden for uddannelsessystemet (som beskrevet i underafsnittet herover) højere. 6. UG.dk erfaringer med anvendelse af ug.dk Uddannelsesguiden, er et kerneværktøj i vores vejledning ved Studievalg Nordjylland; både i vejledningen på de forskellige ungdomsuddannelser, men også i det åbne vejledningscenter i Slotsgade Aalborg. Vi benytter det selv som opslagsværktøj i vejledningen, men opfordrer i høj grad også elever og vejledningssøgende til selv at benytte ug.dk i deres søgning af informationer omkring videregående uddannelser. Uddannelsesguiden er med andre ord uundværlig i vores arbejde, da alle de vigtigste informationer om alle uddannelser er samlet her på ét sted, og af samme grund er budskabet, vi videregiver til de vejledningssøgende, da også: brug altid ug.dk! Først og fremmest bruger vi ug.dk til at slå specifikke uddannelser op via hjemmesidens søgefunktion på forsiden. Den er nem at komme til og er iøjnefaldende, når man åbner siden. Disse opslag foretages ofte med henblik på lynhurtigt at tjekke de kolde facts : adgangskrav, adgangskvotienter, uddannelsessteder det er nemt og overskueligt at finde de oplysninger, man har brug for. I forbindelse med de individuelle vejledningssamtaler benyttes disse opslag også til en mere dybdegående samtale omkring, hvad den enkelte uddannelse mere specifikt går ud på. Hvis man ikke synes, man har fået dækket sin nysgerrighed, er det altid nemt at klikke på det enkelte uddannelsessted, hvorefter man linkes til den aktuelle hjemmeside. Det er desuden nyttigt, at der på de enkelte søgninger ofte også dukker job- og portrætartikler op som nogle af de første forslag. Disse artikler er gode, da det ofte er vigtigt for den vejledningssøgende at få et indtryk af, hvad den enkelte uddannelser fører til, og hvad det mere konkret er for en jobfunktion og hverdag, man går i møde efter endt uddannelse. I den individuelle vejledning er menuen Uddannelse et rigtig godt redskab til at give overblik, da man kan trykke sig ind på de forskellige uddannelsestyper, hvorunder man finder forskellige interesseområder. Det er en god måde at afgrænse søgningen af uddannelser på, for dem, som er meget i tvivl. Til disse tvivlere er også Studievælgeren et godt værktøj til både afgrænsning og inspiration. Vi benytter ikke kun Studievælgeren i vores individuelle vejledning, vi prioriterer også at bruge tid på at demonstrere den live ved vores kollektive oplæg på 2. årgang, hvor den indgår som et vigtigt led i studievalgsprocessen. Når vi vejleder unge og voksne med en erhvervsuddannelsesbaggrund er inspirationsværktøjet Videre som faglært desuden et uundværligt redskab: vi opfordrer de vejledningssøgende til selv at taste deres erhvervsuddannelse ind, for at de kan se hvilke muligheder de har for direkte videreuddannelse. Desuden benytter vi os selv af redskabet, når vi forbereder kollektive oplæg for erhvervsuddannelserne, samt når vi udarbejder informationsark til samme. Uddannelsesguiden er altså alt i alt et utroligt nyttigt og uundværligt redskab i vores vejledningsarbejde. Det er derfor vigtigt at Uddannelsesministeriet arbejder på også fremover at sikre kvalitet og udvikling af Uddannelsesguidens dele beregnet på valg af videregående uddannelse, ikke mindst i lyset af, at version 3.0 tilsyneladende skal have fokus på de unge i grundskolen og deres behov for viden om uddannelser. I gennem vores arbejde med hjemmesiden støder vi dog også løbende på forskellige ting, som vi mener kunne gøres endnu bedre. Herunder kommer et par forslag til tiltag og forbedringer på De enkelte uddannelsesartikler: i forbindelse med menupunktet Lignende uddannelser. Her ville det være rigtig nyttigt med en angivelse af, hvilket niveau den foreslåede uddannelse er, det kunne 9

10 fx være vha. en intuitivt forståelig kode eller ikon, eller evt. sorteret med en overskrift for hver type. Studievælgeren: I fanebladet Uddannelser er uddannelserne vist i alfabetisk rækkefølge, men uden angivelse af, om det er en erhvervsakademiuddannelse, professionsbachelor eller universitetsuddannelse. Det ville lette og kvalificere den uddannelsessøgendes udvælgelse af interessante uddannelser, hvis de var for-sorteret i disse uddannelsestyper, og evt. også i engelsksprogede uddannelser lige som vi har i den trykte udgave af Studievælgeren (som fungerer rigtig godt). Evt. kunne man tilføje et ekstra faneblad, hvor man skal tage stilling til, hvilket niveau uddannelsen skal være på (så man har muligheden for at vælge alle, hvis det ikke har nogen betydning for én). Et manglende værktøj? I gennem vejledningssamtalerne støder vi ofte på et problem, når den vejledningssøgende spørger ind til den konkrete sammenhæng mellem de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser. Her mangler vi et værktøj eller en oversigt over, hvilke bacheloruddannelser, der kan give adgang til hvilke kandidatoverbygninger på tværs af regioner og universiteter/prof.ba. Uddannelser med fjernundervisning / netbaserede der savnes et redskab eller en artikel med aktuel oversigt over videregående uddannelser udbudt som fjernundervisning. Mange vejldningssøgende især voksne som ikke har god mulighed for at flytte efter uddannelse, men også en del unge efterspørger dette. Der findes pt ikke nogen pålidelig oversigt. Uddannelser, der skal søges 15/3 oversigt. Der savnes en årligt opdateret oversigt over uddannelser, der alene har ansøgningsfrist 15. marts. For langt de fleste elever i gymnasiernes afgangsklasser er det mest oplagt at søge deres uddannelser ved kvote 1-fristen. Så det kan komme som en grim overraskelse hvis en ung for sent opdager, at netop den ønskede uddannelse skulle søges 15. marts. Tilsvarende savnes en oversigt over videregående uddannelser, som ikke søges via optagelse.dk og med andre, særlige frister. 7. Status for samarbejdet med og tilpasningen i forhold til e-vejledning SVN henviser i vores kollektive vejledningsarrangementer og skriftlige materialer til evejledning, som en god mulighed for at få bred vejledning, via forskellige distancemedier og frem for alt uden for almindelig arbejdstid, dvs aften og weekender. Vi gør uddannelsesinstitutionerne opmærksomme på muligheden, således at også de kan henvise relevant til evejledning. SVN yder selv kvalificeret vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, også via telefon og , og vi finder derfor ikke anledning til mere konkret at henvise til evejledning. Kun sjældent finder vi anledning til at henvise til evejledning i forbindelse med en individuel vejledningssituation. De vejledningsudfordringer, der falder uden for SVN s eget område, vil vi oftest henvise til andre, specifikt kvalificerede instanser fx UU, erhvervsskoler, videregående uddannelsesinstitutioner, Jobcentre mv. SVN undrer sig over, at vi kun yderst sjældent synes at møde vejledningssøgende med udvidet behov, som af evejledning er henvist til eller opfordret til at opsøge personlig vejledning hos SVN. Netop personer med visse barrieretyper vil kunne få nytte af en personlig vejledning. 10

11 SVN deltager, som en del af Studievalg på landsplan, i koordination af vejledning med evejledning, samt i fælles samarbejder, seminarer mv. Fx i et årligt samarbejdsseminar med universiteterne, seminarer om optagelse.dk mv. 8. Evt. nye tiltag m.v. Projekter SVN har i årenes løb været deltager i en række projekter, og i en række tilfælde været initiativtager til projekter, især finansieret af Region Nordjyllands Uddannelsespulje. Formålet er hver gang at projekterne skal udvikle ny viden, nye vejledningsmetoder eller redskaber og nye samarbejdsrelationer. Det har fx været via deltagelse i et sådanne projekter, at SVN har kunnet udvikle særligt vejledningsmateriale til erhvervsuddannelserne; udvikle erfaringer, procedure og skema til screening af elever med udvidet behov; udvikle praksis for at VUC-kursister kan deltage i Studie- og erhvervstræf. Projekterne har fungeret som et rum for en konkret udviklingsaktivitet i samarbejde med en relevant kreds af samarbejdspartnere, først og fremmest ungdomsuddannelser. Pt er SVN med i følgende projekter EUD i vækst arbejder med overgangsmodeller og udvikling af info- og vejledningsmateriale. Foreløbig 2013, men muligvis også enkelte aktiviteter i 2014 Drenge i overgang: hhx-projekt, afprøve særlige vejledningsindsatser med fokus på at få flere drenge til at rette sig mod VU. Gøre perspektiverne mere konkrete, illustrere i praksis, virksomhedsbesøg. Frem til sommer Virk-Som-Ung: Stort projekt med udvikling af samarbejde mellem gymnasier og virksomheder mhp at illustrere jobperspektiver, især på det teknisk/naturfaglige område. En særlig vejledningsdel handler om at udarbejde ca 10 korte videofilm der viser færdiguddannedes jobfunktioner her er SVN stærkt involveret. En pilot-film med ingeniør hos COWI er filmet i december og tegner rigtig nyttig. Til 2015 Overgang for unge med særlige behov i samarbejde med VUC skal udvikles redskaber og viden til brug i vejledningen af unge med diagnoser, mhp at sikre en bedre, mere sikker overgang til VU fra VUC. Til sommer Facebook Selv om det ikke er en aktivitet der indgår i vores kontrakt med ministeriet, har SVN besluttet at etablere en Facebook-profil. Den har til formål at sikre kontakt til eleverne i gymnasierne og erhvervsuddannelserne. Det sker især med sigte på, at vi har kontakt til dem efter de er færdige med deres ungdomsuddannelse, hvor SVN ellers har meget vanskeligt ved at finde og nå de unge. En løbende informationskanal og kontakt vil muliggøre, at SVN kan lægge vejledningsmateriale, remindere om aktiviteter (Studie- og karrieredag, Studiepraktik, Åbent Hus mv), ansøgningsfrister mv ud til de unge, og dermed bidrage til, at deres uddannelsessøge-aktivitet ikke sander til. Nyhedsbrev Som angivet i kontrakten udsender SVN fra august 2013 fire nyhedsbreve årligt. De sendes til hele vores netværk dvs dels de instanser vi har et tæt og løbende samarbejde med, nemlig ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, og dels til de instanser som kan have brug for at få SVN på lystavlen mhp samarbejde og evt vejledningsmæssige henvisninger: Jobcentre, UU, Sprogskoler, Højskoler, A-kasser mv. Målet med sidstnævnte er især at få kontakt til de befolkningsgrupper disse instanser er i kontakt med, 11

12 som kan have brug for SVN s vejledning. Nyhedsbrevet sendes naturligvis også til de øvrige Studievalg-centre, og til ministeriet, hvor vi forventer det læses med stor interesse. Brevkasse-samarbejde med Nordjyske SVN har i en længere årrække haft et samarbejde med avisen Nordjyske, hvor vi ugentligt har et indlæg i form af to brevkassespørgsmål og svar eller en artikel om et aktuelt emne. Emnekredsen er naturligvis videregående uddannelse, og målet er dels information og vejledning til læserne, og dels løbende synliggørelse af SVN. Vi får jævnligt tilbagemeldinger fra borgere, der har læst indlæggene og motiveres til at søge vejledning hos SVN. SVU Studievalg Nordjylland har som en del af sine opgave at vejlede generelt om muligheden for Statens VoksenUddannelsesstøtte, samt naturligvis at vejlede om mulighederne for efter- og videreuddannelse. Desuden har SVN en særskilt finansieret opgave som administrator af SVU. Dvs vi modtager et årligt beløb fra SU-styrelsen for at modtage og behandle SVU-ansøgninger. Ideer og ønsker Afsluttende vil vi gerne henvise til afsnittene om vejlederuddannelse (s. 4), Studiepraktik-transport (s. 6) og om Ug.dk (s 9-10, samt s, 5 hvad angår EUD-redskabet på ug.dk), hvor SVN har angivet en række ønsker og ideer til udvikling og ændringer. 12

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland 1 Kommentarer/bemærkninger til studievalg statistik (kontaktstatistik og overgangsfrekvenser) Kontaktstatistikker mv. SVN har haft et lille fald (5%) i samlet antal

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling 05-09-2012 09:10 10:00 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studievalg Nordjylland. Årsrapport 2016

Studievalg Nordjylland. Årsrapport 2016 1 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2016 2 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der har

Læs mere

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik kontaktstatistik og overgangsfrekvenser... 3 Kontaktstatistik... 3 Overgangsfrekvenser

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning inden for

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Studiepraktik 2014: Evaluering

Studiepraktik 2014: Evaluering Studiepraktik 2014: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Optagelsen 2013 Adgangskrav Optagelsesregler, www.optagelse.dk SU-reform Uddannelsesguiden, www.ug.dk Martin Rovs Hansen Studievalg Nordjylland Optagelsen 2013

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2013

Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapporten er som vanligt udformet efter Uddannelsesministeriets anvisninger. I 2013 har Uddannelsesministeriet ønsket en årsrapport indeholdende følgende

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010 Workshoppen vil med afsæt i den herskende fastholdelsesdiskurs arbejde med, hvorledes vejledningsfagligheden fastholdes i ungdomsuddannelsernes strategiovervejelser. Hvordan gribes vejledningsopgaven an,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a.

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a. Identifikation af unge med særlige behov for vejledning VUE Projekt 2.1.a. Kvalificering af begrebet Hvad skal der overhovedet forstås ved begrebet unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Hjælp til at vælge. Lewis Carroll: Alice i Eventyrland

Hjælp til at vælge. Lewis Carroll: Alice i Eventyrland Hjælp til at vælge Vil du venligst fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra?, spurgte Alice. Det afhænger for en stor del af, hvor du ønsker at gå hen, svarede katten. Jeg er nærmest ligeglad hvorhen,

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere