Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn."

Transkript

1 Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens formål er: - At organisere alle lønmodtagere inden for afdelingens organisationsområde. - At arbejde for, at alle lønmodtagere der arbejder inden for organisationsområdet, ser det som naturligt at blive medlem. - At arbejde for forbedring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, uddannelse og sociale forhold. - At indgå kollektive overenskomster med områdets arbejdsgivere. - At være behjælpelig med oprettelse af faglige klubber på arbejdspladserne. - At støtte kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer medlemmernes interesser, i overensstemmelse med bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. - At arbejde for indførelse af arbejdsplads- og økonomisk demokrati, med det sigte at skabe et demokratisk socialistisk samfund. - At opretholde og administrere en faglig A-kasse efter de herom gældende regler. 4. Indmeldelse. Enhver der arbejder inden for forbundets faglige organisationsområde, og er fyldt 13 år, kan blive medlem, dog forudsat at pågældende ikke er i kontingentrestance i anden afdeling af Fagligt Fælles Forbund eller i andet forbund. Lærlinge og ungarbejdere fra 13 år til og med 17 år, optages dog kun ved forældres eller værges samtykke, og i henhold til forbundets love og arbejdsmiljølovgivningen. 5. Kontingent. Kontingentet til afdelingen er det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte. Endvidere betales gældende kontingent til forbund/a-kasse, der er fastsat af forbund/a-kasse. Kontingentet betales samlet. 6. Restancer og udmeldelse. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivning. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler.

2 7. Generalforsamlinger. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre afdelingens love. Lovændringer er kun gyldige, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for ændringen. Adgangsberettiget er ethvert medlem af afdelingen. Stemmeberettiget er ethvert fremmødt kontingentbetalende medlem. Afdelingens kassererkontor forestår adgangskontrollen. Medlemmerne skal oplyse navn, arbejdsplads og personnummer. Beslutninger truffet på lovligt indkaldte generalforsamlinger, er gældende for alle medlemmer uanset de fremmødtes antal. 8. Ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned, normalt sidste tirsdag i måneden, og der indkaldes med 30 dages varsel. Generalforsamlingen skal holdes i lokalområdet. Indkaldelse sker i afdelingens blad/nyhedsmail eller ved elektronisk medie. Der udsendes endvidere opslag til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være forsynet med medlemmets fulde navn og adresse. Indkomne forslag, regnskab for foregående år samt regnskabsoversigt for indeværende år, udsendes til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson senest 7 dage før generalforsamlingen, og ligger til gennemsyn i afdelingen mindst 5 åbningsdage før generalforsamlingen. Referatet fra foregående generalforsamling ligger til gennemsyn i afdelingen mindst 5 åbningsdage før generalforsamlingen. Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest kl dagen før generalforsamlingen. En ordinær generalforsamling kan beslutte, at et indkommet forslag sættes til urafstemning blandt afdelingens medlemmer. Vedtagelse af forslag om urafstemning kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget om urafstemning. 9. Ekstraordinære generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 5% af afdelingens kontingentbetalende medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

3 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes i afdelingens blad/nyhedsmail eller ved elektronisk medie. Der udsendelse endvidere opslag til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson. Indkaldelsen skal angive mødested, dato og dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. 80% af de medlemmer, der skriftligt har begæret ekstraordinær generalforsamling skal være til stede, for at generalforsamlingen er lovlig. Hvis ovennævnte forhold ikke er opfyldt, skal dirigenten hæve generalforsamlingen. 10. Ledelse. Til at lede afdelingen vælges/godkendes en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 A-kasseleder og 13 bestyrelsesmedlemmer. 11. Tegningsret. Afdelingen tegnes således: Formand i forening med næstformand, A-kasseleder eller kasserer. Næstformand i forening med A-kasseleder eller kasserer. 12. Daglig ledelse. Formand, næstformand og A-kasseleder er afdelingens daglige ledelse (Arbejdsudvalget). Kassereren ansættes af bestyrelsen og deltager i Arbejdsudvalgets møder. Formand og næstformand er fastlønnede, og vælges for 3 år ad gangen. A-kasselederen ansættes af bestyrelsen, men skal have sit mandat godkendt på førstkommende generalforsamling, og derefter hvert 3. år. Formanden er på valg i 2012, og derefter hvert 3. år. Næstformanden er på valg i 2010, og derefter hvert 3. år. A-kasselederen godkendes 2011, og derefter hvert 3. år. Hvis formand, næstformand eller A-kasseleder ikke opnår genvalg/godkendelse, følges funktionærlovens bestemmelser om afsked og fratræden. Funktionærlovens bestemmelser er i øvrigt gældende. Stk. 7. Formand, næstformand og A-kasseleder er forpligtet til at fratræde sit hverv ved den første ordinære generalforsamling, efter de er fyldt 63 år. 13. Bestyrelse. Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens arbejde er ikke fastlønnet, men afdelingen dækker bestyrelsesmedlemmernes daglønstab og andre udgifter i nødvendigt omfang.

4 Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang hver måned, undtagen juli måned. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, træder han/hun ud af bestyrelsen, og den personlige suppleant indkaldes. Kassereren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Bestyrelsen kan beslutte at tilknytte observatører. Disse deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, men med taleret. Stk. 7. Der udarbejdes forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder, som godkendes og underskrives af bestyrelsen. Efterfølgende udarbejdes informationsskrivelse om bestyrelsens beslutninger som udsendes til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson. Stk. 8. Bestyrelsen ansætter den til enhver tid nødvendige arbejdskraft, alt under ansvar over for generalforsamlingen. Stk. 9. Særligt vedrørende Renovationsområdet: Ved ansættelser af faglig sekretær på renovationsområdet, skal repræsentanter for dette område udgøre flertallet i ansættelsesudvalget. En eventuel generalforsamlingsbeslutning i Renovationsarbejdernes Brancheklub om at skifte faglig sekretær på området, skal følges af afdelingens bestyrelse. 14. Valg af bestyrelse. Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer sker ved urafstemning, hvis flere kandidater opstilles, dog jvf. 14 stk. 5, afsnit 3. Afstemning sker efter afdelingens regler om urafstemning. Valg sker blandt samtlige afdelingens stemmeberettigede medlemmer. 6 medlemmer vælges i ulige år og 7 medlemmer i lige år. Der skal altid være mindst et bestyrelsesmedlem fra hver af følgende grupper: * Industrigruppen * Bygge- og Anlægsgruppen * Offentlige Gruppe og Den Grønne Gruppe * Transportgruppen/CPH * Transportgruppen/Renovation * Transportgruppen/Øvrige Når urafstemningen er afsluttet og samtlige afgivne stemmer optalt, forholdes således: 1. Hvis en eller flere af de oven for nævnte 6 medlemsgrupper ikke er repræsenteret i bestyrelsen ved de medlemmer, der ikke er på valg, tildeles denne/disse gruppe/grupper hver en bestyrelsespost. Bestyrelsesposten tildeles den, der fra

5 vedkommende medlemsgruppe har opnået flest stemmer. 2. Resterende bestyrelsesposter tildeles herefter i rækkefølge til den/de, der blandt samtlige opstillede har opnået flest stemmer. Valgperioden er 2 år. 3. Hvis en mindretalsbeskyttet bestyrelsespost ikke benyttes af den pågældende gruppe, sættes denne post på valg blandt samtlige grupper. Valgperioden for denne post er 1 år. Afstemning foretages af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 15. Suppleanter. Der vælges personlige suppleanter for hvert af de siddende bestyrelsesmedlemmer. Den personlige suppleant deltager i bestyrelsesmødet, hvis den han supplerer, melder afbud. Bestyrelsesmedlemmet er selv ansvarlig for, hvis nødvendigt, at indkalde sin suppleant. 16. Valg af suppleanter. Valg af personlige bestyrelsessuppleanter sker på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Suppleanterne vælges én ad gangen for hvert bestyrelsesmedlem. Hvis en personlig suppleant indtræder i bestyrelsen, skal denne på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Valgperioden er 1 år. 17. Valg af kongresdelegerede. Valg af delegerede til forbundets kongres og delegeretmøde, sker på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes umiddelbart efter at antallet af delegerede til kongres og delegeretmøde er meddelt af forbundet. Valg til kongressen og til A-kassens delegeretmøde sker i to selvstændige afstemninger. Formand og næstformand er automatisk delegerede til kongres og A-kassens delegeretmøde. A-kasseleder og kasserer er automatisk delegerede til A-kassens delegeretmøde. Øvrige kongresdelegerede vælges i én fælles afstemning. Øvrige delegerede til A-kassens delegeretmøde vælges i én fælles afstemning. Stk. 7. Suppleanter vælges derefter i to særskilte afstemninger. Den person der opnår flest stemmer er 1. suppleant osv. Stk. 8.

6 Når valget er gennemført fordeler bestyrelsen de delegerede til gruppekongresserne, under hensyntagen til sammensætningen af afdelingens arbejdspladser. Stk. 9. Alle ovenstående valg gælder for en hel kongresperiode. Anmærkning: Det er aftalt, at ved de 2 første kongresperioder efter fusionen, skal en kongresdelegeret vælges fra henholdsvis de hidtidige KAD-områder og fra Renovationsområdet jvf. fusionsdokument. 18. Brancheklubber. Der kan oprettes brancheklubber. Brancheklubbernes love og aktiviteter må ikke være i modstrid med afdelingens love eller beslutninger. 19. Udvalg. På hver ordinær generalforsamling vælges et: Miljøudvalg på 5 medlemmer Oplysningsudvalg på 5 medlemmer Bladudvalg på 3 medlemmer Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg på 5 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen 2 medlemmer til hvert udvalg. Udvalgene udpeger selv sine formænd. Udvalgenes opgaver er at foreslå og gennemføre aktiviteter inden for sit kommissorium. Udvalgene udarbejder aktivitetsplan og budget som forelægges bestyrelsen til godkendelse hvert år i januar måned. Udebliver et udvalgsmedlem fra to på hinanden følgende udvalgsmøder - uden gyldig grund - udtræder pågældende automatisk fra udvalget. Stk. 7. Man kan kun være generalforsamlingsvalgt medlem af ét udvalg. Stk. 8. Valgperioden er 1 år. 20. Øvrige valg. Der vælges stemmeudvalg på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der vælges 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant. Valgperioden er 1 år. 21. Valgbarhed.

7 Valgbar til samtlige poster er alle kontingentbetalende medlemmer. Valg til formand og næstformand dog jf. aldersbegrænsningerne i 12 stk. 7. Valg til formand, næstformand og bestyrelsen forudsætter personlig myndighed. 22. Rettigheder og pligter. Ethvert medlem har ret til at søge vejledning og hjælp i afdelingen i sager, der ligger inden for afdelingens formål. Medlemmer, der ønsker afdelingens hjælp i afskedigelsessager, skal henvende sig straks efter afskedigelsen er sket. Ethvert medlem har pligt til at give oplysninger om løn- og arbejdsvilkår, hvis afdelingen beder om det. Ethvert medlem har pligt til at være medlem af en af afdelingen godkendt faglig klub på arbejdspladsen, hvor en sådan findes. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorganiserede i mere end 14 dage uden at meddele dette til afdelingen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for afdelingens gældsforpligtigelser. 23. Regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisoren til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet. Kontante midler ud over hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes på konti i afdelingens navn, i en bank eller anbringes i værdipapirer efter bestyrelsens beslutning/bemyndigelse. Der kan kun hæves på konti af to underskriftsberettigede i foreningen. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtigelser overholdes over for forbund og tredje mand. Kassereren forelægger en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde, og endvidere forelægges der på den ordinære generalforsamling et revideret regnskab til godkendelse. 24. Revision. Den ordinære generalforsamling vælger en statsautoriseret/registreret revisor efter indstilling fra bestyrelsen.

8 Afdelingens regnskaber revideres af det valgte revisionsfirma efter en skriftlig aftale mellem revisionsfirmaet og afdelingens bestyrelse. Revisionsaftalen skal mindst én gang årligt gennemgås af bestyrelsen og eventuelt ændres. 25. Lønninger, valgte og ansatte. Lønninger for valgte og ansatte på afdelingskontoret fastsættes i kollektiv overenskomst mellem bestyrelsen og valgte/ansatte. Forhandlingerne om overenskomsten finder sted mellem et af bestyrelsen nedsat lønudvalg og repræsentanter valgt af og blandt afdelingens ansatte. Valgte og ansatte, som på afdelingens vegne deltager i lønnet virksomhed, kan ikke samtidig oppebære løn i afdelingen. Valgte og ansatte på afdelingskontoret må ikke have anden beskæftigelse som lønmodtager eller drive selvstændig virksomhed, uden bestyrelsens tilladelse. 26. Tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmer, der på afdelingens foranledning deltager i møder, forhandlinger og kursus, får tabt arbejdsfortjeneste, diæter og befordringsgodtgørelse med de af bestyrelsen fastsatte beløb. 27. Bod og eksklusion. Medlemmerne er til enhver tid underkastet Fagligt Fælles Forbunds loves bestemmelser om Bod og eksklusion af medlemmer. 28. Foreningens ophør. Foreningen kan kun nedlægges, hvis det vedtages med ¾ flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, og det efterfølgende godkendes ved en urafstemning, hvor ¾ af de afgivne stemmer skal være for nedlæggelse. Sammenlægning med andre fagforeninger/forbund kan ske efter vedtagelse med almindeligt flertal, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 29. Ikrafttræden. Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 24. november 2009.

9 Begravelseshjælp: Afdelingen yder begravelseshjælp, hvis et medlem, dennes barn under 18 år eller ægtefælle/samlever dør. Der ydes et engangsbeløb til den efterladte, der afholder udgifterne til begravelsen. Pengene udbetales så vidt muligt gennem bedemand. Der ydes kr. hvis afdøde er medlem og kr. hvis medlemmets barn under 18 år eller ægtefælle/samlever dør. Samleveren/ægtefællen skal have samme folkeregisteradresse* som medlemmet. Ændringer af beløbsstørrelse kan foretages af bestyrelsen. Ved anmeldelse af dødsfald skal dødsattest forevises. *Dette gælder dog ikke ved indlæggelse eller ved bopæl på plejehjem. Regler for ydelse af julehjælp: Afdelingen yder julehjælp til kontingentfrie medlemmer og kontingentbetalende pensionister, der opfylder betingelserne for at blive kontingentfrie. Ændringer af beløbsstørrelse kan foretages af bestyrelsen. Julehjælpen udgør 400 kr. i form af gavekort. Arbejdsudvalget fastlægger proceduren om udbetalingen. Kontingentfrie medlemmer: Kontingentfrit medlem er den, der forud for overgangen til folke- eller førtidspension er aktivt medlem af afdelingen og har været det de sidste 15 år. - eller som forud for overgangen til folke- eller førtidspension er aktivt medlem af afdelingen og er tilgået 3F Kastrup ved kollektiv overflytning/fusion med en samlet anciennitet på 15 år. - eller som forud for overgangen til folke- eller førtidspensionist er aktivt medlem af afdelingen og samlet har været medlem af 3F Kastrup i 25 år. Kontingentfrihed indtræder dog tidligst fra det tidspunkt, hvor medlemmet fremsætter begæring herom. Dokumentation for, at man er overgået til folke- eller førtidspension, skal fremvises. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra anciennitetskravet.

10 Urafstemning: Urafstemning skal ske efter følgende regler: 1) Afstemning skal være skriftlig og hemmelig. 2) Afstemningen foregår ved at sætte x ud for den kandidat, man ønsker valgt eller ved at skrive Ja eller Nej til det rejste spørgsmål. 3) På arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant foregår afstemning ved hjælp af det udleverede stemmemateriale. 4) Klubbestyrelsen sørger for, at hvert medlem på arbejdspladsen får udleveret stemmeseddel, og at mindst 3 personer valgt af klubben fungerer som stemmeudvalg. 5) Når medlemmet har afgivet sin stemme, nedlægges stemmesedlen i stemmekasse. Stemmeudvalget afkrydser på en medlemsliste, når medlemmet har stemt. 6) Klubbestyrelsen indleverer stemmematerialet samt medlemslisten til afdelingens stemmeudvalg, således at dette er udvalget i hænde til den fastsatte tid. For sent indleveret stemmemateriale medtages ikke ved stemmeoptællingen. 7) Såfremt det ønskes at bruge andre afstemningsmetoder, her under elektronisk afstemning eller brevafstemning, kan det ske efter aftale med Arbejdsudvalget. 8) Medlemmer fra arbejdspladser, hvor der ikke er anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson samt ledige medlemmer stemmer på afdelingskontoret. Tidspunkter for afstemning meddeles ved opslag i afdelingen. Hvor der ikke er anmeldt tillidsrepræsentant kan afdelingen foranledige urafstemning foretaget på selve arbejdspladsen.

11 FORRETNINGSORDEN 1) Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag til 2 dirigenter. Disse vælges ved håndsoprækning. Ved formandens forfald åbnes generalforsamlingen af næstformanden eller det i anciennitet ældste bestyrelsesmedlem. 2) Dirigenterne kontrollerer om generalforsamlingen er indkaldt i henhold til lovene. Dagsordenen oplæses. Nye punkter kan ikke tilføjes dagsordenen. 3) Dirigenterne konstaterer om stemmeudvalget er til stede. 4) Dirigenterne påser, at der optages referat på båndoptager. Referatet underskrives af dirigenterne og godkendes af bestyrelsen. 5) Dirigenterne skal give talerne ordet i den rækkefølge de beder om det. 6) Regnskabet, der er trykt og omdelt til deltagerne, sættes under afstemning. 7) Ved forslag fra medlemmerne eller dirigenterne skal der straks foretages afstemning om afslutning med de indtegnede talere eller begrænsning af taletiden. 8) Kun forslag, der er rettidigt indsendt i henhold til lovene, kan behandles på generalforsamlingen. 9) Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 10) Ved valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl. skal dirigenterne efterlyse kandidater, herunder også oplyse hvem af de afgåede, der modtager genvalg. Ved valg af bestyrelse, delegerede, udvalg m.m., hvor der opstilles tre eller flere kandidater, skal der stemmes på mindst én over halvdelen af de opstillede. 11) Dirigenterne er pligtige til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende dagsordenspunkt. 12) Hvis et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, skal det angives hvilke(t) punkt det vedrører og han/hun skal holde sig til dette. I modsat fald skal dirigenterne fratage taleren ordet. 13) Hvis der rejses mistillid til de valgte dirigenter, skal disse ved en afstemning (håndsoprækning) straks have efterprøvet deres mandat. Formanden leder denne afstemning. 14) Ændringer til den her gældende forretningsorden kan kun ske ved indsendelse af forslag herom i henhold til lovene og får først virkning fra den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Regler om begravelseshjælp, julehjælp, kontingentfrit medlemskab, urafstemning og forretningsorden er vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. november 2009 og kan til enhver tid ændres af en generalforsamling efter bestemmelserne om indkomne forslag.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune VEDTÆGTER for Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER for 3F Bornholm.

VEDTÆGTER for 3F Bornholm. VEDTÆGTER for 3F Bornholm. 1. Afdelingens navn. Afdelingens navn er: 3F Bornholm, (Fagligt Fælles Forbund Bornholm) og er en lokalafdeling af Fagligt Fælles Forbund i Danmark. 2. Afdelingens hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Teleklub Fyn

Vedtægter for Teleklub Fyn Vedtægter for Teleklub Fyn INDHOLD 1. Navn 2. Formål 3. Landsklub 4. Klubgeneralforsamling 5. Klubbestyrelsen 6. Regnskab 7. Kontingent 8. Ændringer 9. Ophør 10. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere