Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn."

Transkript

1 Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens formål er: - At organisere alle lønmodtagere inden for afdelingens organisationsområde. - At arbejde for, at alle lønmodtagere der arbejder inden for organisationsområdet, ser det som naturligt at blive medlem. - At arbejde for forbedring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, uddannelse og sociale forhold. - At indgå kollektive overenskomster med områdets arbejdsgivere. - At være behjælpelig med oprettelse af faglige klubber på arbejdspladserne. - At støtte kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer medlemmernes interesser, i overensstemmelse med bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. - At arbejde for indførelse af arbejdsplads- og økonomisk demokrati, med det sigte at skabe et demokratisk socialistisk samfund. - At opretholde og administrere en faglig A-kasse efter de herom gældende regler. 4. Indmeldelse. Enhver der arbejder inden for forbundets faglige organisationsområde, og er fyldt 13 år, kan blive medlem, dog forudsat at pågældende ikke er i kontingentrestance i anden afdeling af Fagligt Fælles Forbund eller i andet forbund. Lærlinge og ungarbejdere fra 13 år til og med 17 år, optages dog kun ved forældres eller værges samtykke, og i henhold til forbundets love og arbejdsmiljølovgivningen. 5. Kontingent. Kontingentet til afdelingen er det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte. Endvidere betales gældende kontingent til forbund/a-kasse, der er fastsat af forbund/a-kasse. Kontingentet betales samlet. 6. Restancer og udmeldelse. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivning. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler.

2 7. Generalforsamlinger. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre afdelingens love. Lovændringer er kun gyldige, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for ændringen. Adgangsberettiget er ethvert medlem af afdelingen. Stemmeberettiget er ethvert fremmødt kontingentbetalende medlem. Afdelingens kassererkontor forestår adgangskontrollen. Medlemmerne skal oplyse navn, arbejdsplads og personnummer. Beslutninger truffet på lovligt indkaldte generalforsamlinger, er gældende for alle medlemmer uanset de fremmødtes antal. 8. Ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned, normalt sidste tirsdag i måneden, og der indkaldes med 30 dages varsel. Generalforsamlingen skal holdes i lokalområdet. Indkaldelse sker i afdelingens blad/nyhedsmail eller ved elektronisk medie. Der udsendes endvidere opslag til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres skriftligt til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være forsynet med medlemmets fulde navn og adresse. Indkomne forslag, regnskab for foregående år samt regnskabsoversigt for indeværende år, udsendes til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson senest 7 dage før generalforsamlingen, og ligger til gennemsyn i afdelingen mindst 5 åbningsdage før generalforsamlingen. Referatet fra foregående generalforsamling ligger til gennemsyn i afdelingen mindst 5 åbningsdage før generalforsamlingen. Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest kl dagen før generalforsamlingen. En ordinær generalforsamling kan beslutte, at et indkommet forslag sættes til urafstemning blandt afdelingens medlemmer. Vedtagelse af forslag om urafstemning kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget om urafstemning. 9. Ekstraordinære generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 5% af afdelingens kontingentbetalende medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

3 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes i afdelingens blad/nyhedsmail eller ved elektronisk medie. Der udsendelse endvidere opslag til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson. Indkaldelsen skal angive mødested, dato og dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. 80% af de medlemmer, der skriftligt har begæret ekstraordinær generalforsamling skal være til stede, for at generalforsamlingen er lovlig. Hvis ovennævnte forhold ikke er opfyldt, skal dirigenten hæve generalforsamlingen. 10. Ledelse. Til at lede afdelingen vælges/godkendes en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 A-kasseleder og 13 bestyrelsesmedlemmer. 11. Tegningsret. Afdelingen tegnes således: Formand i forening med næstformand, A-kasseleder eller kasserer. Næstformand i forening med A-kasseleder eller kasserer. 12. Daglig ledelse. Formand, næstformand og A-kasseleder er afdelingens daglige ledelse (Arbejdsudvalget). Kassereren ansættes af bestyrelsen og deltager i Arbejdsudvalgets møder. Formand og næstformand er fastlønnede, og vælges for 3 år ad gangen. A-kasselederen ansættes af bestyrelsen, men skal have sit mandat godkendt på førstkommende generalforsamling, og derefter hvert 3. år. Formanden er på valg i 2012, og derefter hvert 3. år. Næstformanden er på valg i 2010, og derefter hvert 3. år. A-kasselederen godkendes 2011, og derefter hvert 3. år. Hvis formand, næstformand eller A-kasseleder ikke opnår genvalg/godkendelse, følges funktionærlovens bestemmelser om afsked og fratræden. Funktionærlovens bestemmelser er i øvrigt gældende. Stk. 7. Formand, næstformand og A-kasseleder er forpligtet til at fratræde sit hverv ved den første ordinære generalforsamling, efter de er fyldt 63 år. 13. Bestyrelse. Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens arbejde er ikke fastlønnet, men afdelingen dækker bestyrelsesmedlemmernes daglønstab og andre udgifter i nødvendigt omfang.

4 Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang hver måned, undtagen juli måned. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, træder han/hun ud af bestyrelsen, og den personlige suppleant indkaldes. Kassereren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Bestyrelsen kan beslutte at tilknytte observatører. Disse deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, men med taleret. Stk. 7. Der udarbejdes forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder, som godkendes og underskrives af bestyrelsen. Efterfølgende udarbejdes informationsskrivelse om bestyrelsens beslutninger som udsendes til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson. Stk. 8. Bestyrelsen ansætter den til enhver tid nødvendige arbejdskraft, alt under ansvar over for generalforsamlingen. Stk. 9. Særligt vedrørende Renovationsområdet: Ved ansættelser af faglig sekretær på renovationsområdet, skal repræsentanter for dette område udgøre flertallet i ansættelsesudvalget. En eventuel generalforsamlingsbeslutning i Renovationsarbejdernes Brancheklub om at skifte faglig sekretær på området, skal følges af afdelingens bestyrelse. 14. Valg af bestyrelse. Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer sker ved urafstemning, hvis flere kandidater opstilles, dog jvf. 14 stk. 5, afsnit 3. Afstemning sker efter afdelingens regler om urafstemning. Valg sker blandt samtlige afdelingens stemmeberettigede medlemmer. 6 medlemmer vælges i ulige år og 7 medlemmer i lige år. Der skal altid være mindst et bestyrelsesmedlem fra hver af følgende grupper: * Industrigruppen * Bygge- og Anlægsgruppen * Offentlige Gruppe og Den Grønne Gruppe * Transportgruppen/CPH * Transportgruppen/Renovation * Transportgruppen/Øvrige Når urafstemningen er afsluttet og samtlige afgivne stemmer optalt, forholdes således: 1. Hvis en eller flere af de oven for nævnte 6 medlemsgrupper ikke er repræsenteret i bestyrelsen ved de medlemmer, der ikke er på valg, tildeles denne/disse gruppe/grupper hver en bestyrelsespost. Bestyrelsesposten tildeles den, der fra

5 vedkommende medlemsgruppe har opnået flest stemmer. 2. Resterende bestyrelsesposter tildeles herefter i rækkefølge til den/de, der blandt samtlige opstillede har opnået flest stemmer. Valgperioden er 2 år. 3. Hvis en mindretalsbeskyttet bestyrelsespost ikke benyttes af den pågældende gruppe, sættes denne post på valg blandt samtlige grupper. Valgperioden for denne post er 1 år. Afstemning foretages af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 15. Suppleanter. Der vælges personlige suppleanter for hvert af de siddende bestyrelsesmedlemmer. Den personlige suppleant deltager i bestyrelsesmødet, hvis den han supplerer, melder afbud. Bestyrelsesmedlemmet er selv ansvarlig for, hvis nødvendigt, at indkalde sin suppleant. 16. Valg af suppleanter. Valg af personlige bestyrelsessuppleanter sker på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Suppleanterne vælges én ad gangen for hvert bestyrelsesmedlem. Hvis en personlig suppleant indtræder i bestyrelsen, skal denne på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Valgperioden er 1 år. 17. Valg af kongresdelegerede. Valg af delegerede til forbundets kongres og delegeretmøde, sker på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes umiddelbart efter at antallet af delegerede til kongres og delegeretmøde er meddelt af forbundet. Valg til kongressen og til A-kassens delegeretmøde sker i to selvstændige afstemninger. Formand og næstformand er automatisk delegerede til kongres og A-kassens delegeretmøde. A-kasseleder og kasserer er automatisk delegerede til A-kassens delegeretmøde. Øvrige kongresdelegerede vælges i én fælles afstemning. Øvrige delegerede til A-kassens delegeretmøde vælges i én fælles afstemning. Stk. 7. Suppleanter vælges derefter i to særskilte afstemninger. Den person der opnår flest stemmer er 1. suppleant osv. Stk. 8.

6 Når valget er gennemført fordeler bestyrelsen de delegerede til gruppekongresserne, under hensyntagen til sammensætningen af afdelingens arbejdspladser. Stk. 9. Alle ovenstående valg gælder for en hel kongresperiode. Anmærkning: Det er aftalt, at ved de 2 første kongresperioder efter fusionen, skal en kongresdelegeret vælges fra henholdsvis de hidtidige KAD-områder og fra Renovationsområdet jvf. fusionsdokument. 18. Brancheklubber. Der kan oprettes brancheklubber. Brancheklubbernes love og aktiviteter må ikke være i modstrid med afdelingens love eller beslutninger. 19. Udvalg. På hver ordinær generalforsamling vælges et: Miljøudvalg på 5 medlemmer Oplysningsudvalg på 5 medlemmer Bladudvalg på 3 medlemmer Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg på 5 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen 2 medlemmer til hvert udvalg. Udvalgene udpeger selv sine formænd. Udvalgenes opgaver er at foreslå og gennemføre aktiviteter inden for sit kommissorium. Udvalgene udarbejder aktivitetsplan og budget som forelægges bestyrelsen til godkendelse hvert år i januar måned. Udebliver et udvalgsmedlem fra to på hinanden følgende udvalgsmøder - uden gyldig grund - udtræder pågældende automatisk fra udvalget. Stk. 7. Man kan kun være generalforsamlingsvalgt medlem af ét udvalg. Stk. 8. Valgperioden er 1 år. 20. Øvrige valg. Der vælges stemmeudvalg på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der vælges 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant. Valgperioden er 1 år. 21. Valgbarhed.

7 Valgbar til samtlige poster er alle kontingentbetalende medlemmer. Valg til formand og næstformand dog jf. aldersbegrænsningerne i 12 stk. 7. Valg til formand, næstformand og bestyrelsen forudsætter personlig myndighed. 22. Rettigheder og pligter. Ethvert medlem har ret til at søge vejledning og hjælp i afdelingen i sager, der ligger inden for afdelingens formål. Medlemmer, der ønsker afdelingens hjælp i afskedigelsessager, skal henvende sig straks efter afskedigelsen er sket. Ethvert medlem har pligt til at give oplysninger om løn- og arbejdsvilkår, hvis afdelingen beder om det. Ethvert medlem har pligt til at være medlem af en af afdelingen godkendt faglig klub på arbejdspladsen, hvor en sådan findes. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorganiserede i mere end 14 dage uden at meddele dette til afdelingen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for afdelingens gældsforpligtigelser. 23. Regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisoren til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet. Kontante midler ud over hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes på konti i afdelingens navn, i en bank eller anbringes i værdipapirer efter bestyrelsens beslutning/bemyndigelse. Der kan kun hæves på konti af to underskriftsberettigede i foreningen. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtigelser overholdes over for forbund og tredje mand. Kassereren forelægger en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde, og endvidere forelægges der på den ordinære generalforsamling et revideret regnskab til godkendelse. 24. Revision. Den ordinære generalforsamling vælger en statsautoriseret/registreret revisor efter indstilling fra bestyrelsen.

8 Afdelingens regnskaber revideres af det valgte revisionsfirma efter en skriftlig aftale mellem revisionsfirmaet og afdelingens bestyrelse. Revisionsaftalen skal mindst én gang årligt gennemgås af bestyrelsen og eventuelt ændres. 25. Lønninger, valgte og ansatte. Lønninger for valgte og ansatte på afdelingskontoret fastsættes i kollektiv overenskomst mellem bestyrelsen og valgte/ansatte. Forhandlingerne om overenskomsten finder sted mellem et af bestyrelsen nedsat lønudvalg og repræsentanter valgt af og blandt afdelingens ansatte. Valgte og ansatte, som på afdelingens vegne deltager i lønnet virksomhed, kan ikke samtidig oppebære løn i afdelingen. Valgte og ansatte på afdelingskontoret må ikke have anden beskæftigelse som lønmodtager eller drive selvstændig virksomhed, uden bestyrelsens tilladelse. 26. Tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmer, der på afdelingens foranledning deltager i møder, forhandlinger og kursus, får tabt arbejdsfortjeneste, diæter og befordringsgodtgørelse med de af bestyrelsen fastsatte beløb. 27. Bod og eksklusion. Medlemmerne er til enhver tid underkastet Fagligt Fælles Forbunds loves bestemmelser om Bod og eksklusion af medlemmer. 28. Foreningens ophør. Foreningen kan kun nedlægges, hvis det vedtages med ¾ flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, og det efterfølgende godkendes ved en urafstemning, hvor ¾ af de afgivne stemmer skal være for nedlæggelse. Sammenlægning med andre fagforeninger/forbund kan ske efter vedtagelse med almindeligt flertal, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 29. Ikrafttræden. Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 24. november 2009.

9 Begravelseshjælp: Afdelingen yder begravelseshjælp, hvis et medlem, dennes barn under 18 år eller ægtefælle/samlever dør. Der ydes et engangsbeløb til den efterladte, der afholder udgifterne til begravelsen. Pengene udbetales så vidt muligt gennem bedemand. Der ydes kr. hvis afdøde er medlem og kr. hvis medlemmets barn under 18 år eller ægtefælle/samlever dør. Samleveren/ægtefællen skal have samme folkeregisteradresse* som medlemmet. Ændringer af beløbsstørrelse kan foretages af bestyrelsen. Ved anmeldelse af dødsfald skal dødsattest forevises. *Dette gælder dog ikke ved indlæggelse eller ved bopæl på plejehjem. Regler for ydelse af julehjælp: Afdelingen yder julehjælp til kontingentfrie medlemmer og kontingentbetalende pensionister, der opfylder betingelserne for at blive kontingentfrie. Ændringer af beløbsstørrelse kan foretages af bestyrelsen. Julehjælpen udgør 400 kr. i form af gavekort. Arbejdsudvalget fastlægger proceduren om udbetalingen. Kontingentfrie medlemmer: Kontingentfrit medlem er den, der forud for overgangen til folke- eller førtidspension er aktivt medlem af afdelingen og har været det de sidste 15 år. - eller som forud for overgangen til folke- eller førtidspension er aktivt medlem af afdelingen og er tilgået 3F Kastrup ved kollektiv overflytning/fusion med en samlet anciennitet på 15 år. - eller som forud for overgangen til folke- eller førtidspensionist er aktivt medlem af afdelingen og samlet har været medlem af 3F Kastrup i 25 år. Kontingentfrihed indtræder dog tidligst fra det tidspunkt, hvor medlemmet fremsætter begæring herom. Dokumentation for, at man er overgået til folke- eller førtidspension, skal fremvises. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra anciennitetskravet.

10 Urafstemning: Urafstemning skal ske efter følgende regler: 1) Afstemning skal være skriftlig og hemmelig. 2) Afstemningen foregår ved at sætte x ud for den kandidat, man ønsker valgt eller ved at skrive Ja eller Nej til det rejste spørgsmål. 3) På arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant foregår afstemning ved hjælp af det udleverede stemmemateriale. 4) Klubbestyrelsen sørger for, at hvert medlem på arbejdspladsen får udleveret stemmeseddel, og at mindst 3 personer valgt af klubben fungerer som stemmeudvalg. 5) Når medlemmet har afgivet sin stemme, nedlægges stemmesedlen i stemmekasse. Stemmeudvalget afkrydser på en medlemsliste, når medlemmet har stemt. 6) Klubbestyrelsen indleverer stemmematerialet samt medlemslisten til afdelingens stemmeudvalg, således at dette er udvalget i hænde til den fastsatte tid. For sent indleveret stemmemateriale medtages ikke ved stemmeoptællingen. 7) Såfremt det ønskes at bruge andre afstemningsmetoder, her under elektronisk afstemning eller brevafstemning, kan det ske efter aftale med Arbejdsudvalget. 8) Medlemmer fra arbejdspladser, hvor der ikke er anmeldt tillidsrepræsentant/kontaktperson samt ledige medlemmer stemmer på afdelingskontoret. Tidspunkter for afstemning meddeles ved opslag i afdelingen. Hvor der ikke er anmeldt tillidsrepræsentant kan afdelingen foranledige urafstemning foretaget på selve arbejdspladsen.

11 FORRETNINGSORDEN 1) Formanden åbner generalforsamlingen og beder om forslag til 2 dirigenter. Disse vælges ved håndsoprækning. Ved formandens forfald åbnes generalforsamlingen af næstformanden eller det i anciennitet ældste bestyrelsesmedlem. 2) Dirigenterne kontrollerer om generalforsamlingen er indkaldt i henhold til lovene. Dagsordenen oplæses. Nye punkter kan ikke tilføjes dagsordenen. 3) Dirigenterne konstaterer om stemmeudvalget er til stede. 4) Dirigenterne påser, at der optages referat på båndoptager. Referatet underskrives af dirigenterne og godkendes af bestyrelsen. 5) Dirigenterne skal give talerne ordet i den rækkefølge de beder om det. 6) Regnskabet, der er trykt og omdelt til deltagerne, sættes under afstemning. 7) Ved forslag fra medlemmerne eller dirigenterne skal der straks foretages afstemning om afslutning med de indtegnede talere eller begrænsning af taletiden. 8) Kun forslag, der er rettidigt indsendt i henhold til lovene, kan behandles på generalforsamlingen. 9) Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 10) Ved valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl. skal dirigenterne efterlyse kandidater, herunder også oplyse hvem af de afgåede, der modtager genvalg. Ved valg af bestyrelse, delegerede, udvalg m.m., hvor der opstilles tre eller flere kandidater, skal der stemmes på mindst én over halvdelen af de opstillede. 11) Dirigenterne er pligtige til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende dagsordenspunkt. 12) Hvis et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, skal det angives hvilke(t) punkt det vedrører og han/hun skal holde sig til dette. I modsat fald skal dirigenterne fratage taleren ordet. 13) Hvis der rejses mistillid til de valgte dirigenter, skal disse ved en afstemning (håndsoprækning) straks have efterprøvet deres mandat. Formanden leder denne afstemning. 14) Ændringer til den her gældende forretningsorden kan kun ske ved indsendelse af forslag herom i henhold til lovene og får først virkning fra den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Regler om begravelseshjælp, julehjælp, kontingentfrit medlemskab, urafstemning og forretningsorden er vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. november 2009 og kan til enhver tid ændres af en generalforsamling efter bestemmelserne om indkomne forslag.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere