VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet, at organisere alle ligestillede grupper i afdelingens område, der beskæftiger sig med ejendomspasning eller tilsvarende servicefunktioner, og at arbejde for en forbedring, og demokratisering af de arbejdsmæssige vilkår i henhold til gældende overenskomster og øvrige aftaler. Fagforeningen skal efter evne og ved lejlighed tage del i det offentlige og politiske liv, således at medlemmerne kan hævde deres ret som borger i samfundet. At bistå medlemmerne når der opstår uoverensstemmelser mellem disse og arbejdsgiveren, samt understøtte medlemmerne under anerkendte stridigheder, der måtte opstå mellem dem og arbejdsgiveren. At virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne, samt drive et eller flere lokalkontorer i afdelingens område, hvor der måtte være et behov derfor. Optagelse i fagforeningen sker i henhold til forbundets til enhver tid gældende vedtægter. 1. Øvrige medlemsgrupper kan optages i henhold til Serviceforbundets vedtægter. Der kan oprettes klubber, en for hvert arbejdssted og fællesklub i et byområde, hvor flertallet stemmer derfor, og alle medlemmer af afdelingen skal da være medlem af den oprettede klub. Ved arbejdssted forstås enten overenskomstområde indenfor afdelingen eller afsondret arbejdsplads hos en arbejdsgiver.

2 Klubber kan ikke tillægges andre beføjelser end de i standard vedtægterne for klubber under Ejendom og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og skal i øvrigt rette sig efter de af afdelingen til enhver tid givne direktiver. Afdelingen har ret til, at lade sig repræsentere ved klubbernes møder og generalforsamlinger, og klubberne er pligtige til at meddele afdelingen, hvornår sådanne afholdes så betids, at den eventuelt kan sende repræsentation. Det månedlige kontingent til fællesklub/klubber fastsættes af klubbernes generalforsamling. Kontingentet til fællesklub/klubber ligestilles med og kan opkræves sammen med fagforeningskontingentet. 2. Ved optagelse i afdelingen betales kontingent for 1 måned. Ved optagelse udstedes medlemsbevis, og der udleveres vedtægter. Kontingentet bliver opkrævet månedsvis forud. Det månedlige kontingent til afdelingen fastsættes af generalforsamlingen. Derudover bliver kontingentet reguleret fra Landssammenslutningen, Forbund og A-kasse. 3. Af kontingentet henlægges der kr. 0,50 pr. medlem pr. måned til en jubilæumsfond, samt kr. 1,00 pr. medlem pr. måned til en investeringsfond til istandsættelse og vedligeholdelse af de af afdelingen ejede/lejede bygninger/lokaler, samt til kontormaskiner og kontorinventar.. Af kontingentet henlægges der kr. 0,50 pr. medlem pr. måned til en hjælpekasse. Af hjælpekassens midler kan bestyrelsen yde tilskud til medlemmer i særlige trange tilfælde. De samlede udbetalinger må ikke overstige den i kassen værende kapital, ligeledes må kassens indestående ikke overstige kr ,00. Overskydende midler overføres til afdelingens drift. Bestyrelsen kan fastsætte et kontingent for aldersmedlemmer, i henhold til forbundets vedtægter.

3 stk. 5. Enhver optagelse eller ændring i medlemsskabet sker i henhold til Serviceforbundet vedtægter. stk. 6. Restance udover det vedtægtsbestemte medfører tab af medlemsretten, Et medlem der er slettet på grund af restance, kan kun optages igen som nyt medlem ved at betale den skyldige restance. 4 Ethvert medlem har ret til at indgive forslag til bestyrelsen vedrørende afdelingens ledelse og drift. 5 Det er medlemmernes pligt ved eventuelle konflikter med arbejdsgiveren, såsom misligholdelse af overenskomster eller nægtelse af udbetaling af optjent løn eller lignende, da straks at underrette afdelingen. Ingen medlemmer må arbejde på ringere betingelser, end de vilkår der er fastsat i gældende overenskomster/aftaler. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke. Arbejdsnedlæggelser som finder sted uden bestyrelsens samtykke, taber al ret til støtte eller hjælp fra afdelingen. 6 Det er ethvert medlems opgave at medvirke til, at alle beskæftigede indenfor området er medlem af Ejendomsfunktionærernes Fagforening, og påse at afdelingens vedtægter overholdes, i tvivlstilfælde at underrette tillidsrepræsentanten eller afdelingen. 7 Medlemmer må ikke arbejde sammen med folk, som ikke står i fagforening, uden at melde dette til afdelingen.

4 Medlemmer der handler uhæderligt, ukollegialt eller i strid med bestående vedtægter, kan ekskluderes på enhver generalforsamling med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Vedkommen har adgang til generalforsamlingen for at forsvare sig mod de mod ham/hende rettede anker. Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundet. 8 Såfremt et medlem bryder en strejke eller indgår på anden kontrakt, uden bestyrelsens samtykke, samtidigt med der føres forhandlinger om løn og arbejdsforhold, eller hvis der er udsigt til konflikt, skal han/hun tilbagebetale al understøttelse af enhver art, dog ikke arbejdsløshedsunderstøttelse, som han/hun har modtaget af afdelingen og forbundet. Afdelingen kan udelukke vedkommende i henhold til forbunds vedtægter. 9 Ordinær generalforsamling afholdes i oktober kvartal, hvor beretningen om virksomheden gives. Den skriftlige beretning, det reviderede regnskab for det forløbne år, samt forslag til budget for det efterfølgende år, formidles til samtlige medlemmer af afdelingen forud for generalforsamlingen. Stk.1.A. Generalforsamlingen kan beslutte, at bestyrelsen i en overgangsperiode på maximalt 3 år kan bestå af de 3 nuværende bestyrelser, inklusive de valgte lønnede tillidsmænd. De valgte suppleanter indkaldes kun, hvis det samlede antal i bestyrelsen kommer under 9 personer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt, eller når mindst 15 % af medlemmerne skriftligt forlanger det, i begge tilfælde må grunden angives. Mindst 2/3 af underskriverne må være tilstede på generalforsamlingen, for at de omhandlede forhold kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes pr. brev til samtlige medlemmer, og med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen indkalder afdelingens tillidsrepræsentanter til møde, og lignende efter behov.

5 10 Generalforsamlingen har den højeste myndighed, kun den kan give, forandre og ophæve vedtægter, og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Bestyrelsen er dog berettiget til at handle på medlemmernes vegne mellem generalforsamlingerne. Ændringer af og tilføjelser til vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de mødte medlemmer har stemt derfor. På forlangende kan vedtægtsændringer kræves afgjort ved skriftlig afstemning. Indvarsling af ordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Forbundets blad Service. Kun medlemmer med gyldig medlemsbevis har adgang til generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende pkt. 1. Protokol 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne forslag 6. Valg Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til afdelingen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen består af formand, 2 faglige sekretærer, hvoraf den ene vælges som kasserer samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Formand og de faglige sekretær/kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Det tilstræbes at valgene sker med en behørig geografisk spredning i afdelingens område. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. 11

6 Formanden og de faglige sekretær/kasserer er fastlønnet tillidsmænd og valgt for 4 år. Såfremt de valgte bliver gået uden dem tilregnelig årsag, skal de foruden de overenskomstmæssige opsigelsesfrister, have udbetalt et beløb svarende til lønnen i det overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Formanden eller dennes stedfortræder, repræsenterer afdelingen overfor offentligheden og i alle forhold, hvor afdelingen kun er repræsenteret ved en repræsentant. Formanden og de faglige sekretærer skal tilstræbe, at alle der er beskæftiget indenfor afdelingens naturlige dækningsområde bliver organiseret, samt foretage opsøgende arbejde. Formanden og de faglige sekretærer er ansvarlig overfor den til enhver tid siddende bestyrelse mellem generalforsamlingerne. Formanden og de faglige sekretærer afgår senest ved udgangen af den måned, hvor de opnår pensionsalderen iflg. forbundets vedtægter. Bliver fastlønnet tillidsrepræsentanter på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde i fuldt normalt omfang, udbetaler afdelingen fuld løn i henhold til dagpengeloven og derefter alene forskellen mellem sygeløn og fuld normal løn. Strækker fastlønnet tillidsrepræsentanters sygdom sig over en længere periode, skal bestyrelsen vurdere, om der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen: Valg af fastlønnet tillidsrepræsentant. Stk. 5. Dør en fastlønnet tillidsrepræsentant i valgperioden, udbetales der efterløn for den resterende del af dødsmåneden, samt løn jf. overenskomsten. stk. 6. Fastlønnet tillidsrepræsentanter er forpligtiget til at overholde bestemmelserne i dagpengeloven og til at yde den nødvendige bistand til, at afdelingen kan få refunderet dagpengebeløbet. Opfylder tillidsrepræsentanterne ikke denne pligt, uden at der foreligger fyldestgørende begrundelse herfor, er afdelingen berettiget til, at hæve forholdet uden varsel. stk. 7. Når et bestyrelsesmedlem, valgt i fagforeningens bestyrelse, afgår eller udtræder af bestyrelsen, udtræder vedkommende samtidigt af Forbundsledelsen og Landssammenslutningen, såfremt han/hun besidder sådanne. Bestyrelsen udvælger af sin midte en ny repræsentant til disse hverv. stk. 8. De valgte lønnede tillidsrepræsentanter aflønnes i henhold til overenskomstens løntabel for faglærte med 4 års anciennitet med et tillæg på 50 % Pr. 1. januar 2009 vil reguleringen af lønnen følge overenskomsten med et tillæg på 10 %. De centralt aftalte lokallønsmidler udmøntes uden tillæg af de 10 %

7 stk. 9. Som bidrag til de valgte lønnede tillidsrepræsentanters pensionsordning bidrager afdelingen med den samme procent sats, som er gældende jf. overenskomsten. Tillidsrepræsentanterne kan frit indsætte et større beløb. Pengene hensættes i et anerkendt pengeinstitut, pensions- eller forsikringsselskab. stk. 10. De valgte holder ferie med løn efter reglerne i ferieloven. Der udbetales et ferietillæg af den optjente løn i det foregående kalenderår jf. overenskomsten. De valgte følger reglerne i overenskomsten vedrørende de særlige feriedage/timer. 12. På generalforsamlingen i lige år vælges 3 repræsentanter til bestyrelsen, 2 repræsentanter til oplysningsudvalget, 1 repræsentant til bilagsudvalget, samt de nødvendige suppleanter På generalforsamlingen i ulige år vælges 3 repræsentanter til bestyrelsen, 2 repræsentanter til oplysningsudvalget, 1 repræsentant til bilagsudvalget, samt de nødvendige suppleanter Generalforsamlingen vælger repræsentanter til afdelingens oplysningsudvalg. Udvalget skal bestå af mindst 4 af generalforsamlingen valgte og 1 fra bestyrelsen Disse valg gælder for 2 år. stk. 5. Formanden og de faglige sekretærer/kasserer vælges hvert 4. år i ulige år med 2 års mellemrum. Forslag vedrørende valg af valgte lønnede tillidsrepræsentanter, skal være indgivet skriftligt til afdelingen, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

8 13. Afdelingens pengemidler kan i intet tilfælde anvendes til andre formål end administration, agitation, repræsentation, uddannelse samt lovligt vedtagne arbejdskonflikter, såsom strejke, lockout eller indgåede økonomiske forpligtigelser i samarbejde med de øvrige fagorganisationer, eller vedtagelser i budgettet. Ethvert bilag skal inden regnskabets afslutning attesteres af formanden eller kassereren, og på forlangende fremlægges for bestyrelsen. Kassereren forelægger ved hvert ordinært bestyrelsesmøde en oversigt over regnskab og beholdninger, samt på bestyrelsens forlangende. Afdelingens midler, udover hvad der medgår til administration, indsættes i et anerkendt pengeinstitut og kan kun hæves mod formandens eller kassererens underskrift. Stk. 4 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtigelser. Det af generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisionsfirma skal revidere regnskabet ved anmeldte og uanmeldte besøg, efterse bøger, bilag samt kasse og andre beholdninger. Det af generalforsamlingen valgte bilagsudvalg skal gennemgå bilagene mindst 2 gange årligt. Bilagsudvalget kan nægte at godkende bilag som ikke er attesteret af formand eller kasserer. 14 Kassereren eller formanden skal være tilstede ved bilagsudvalget. 15. Hvis en af afdelingens tillidsrepræsentanter beviseligt handler mod afdelingens interesser, kan han/hun midlertidigt udelukkes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af denne stemmer derfor.

9 Vedkommende skal da udlevere de sager, som tilhører afdelingen, og der skal straks sammenkaldes til generalforsamling, som skal godkende eller forkaste bestyrelsens handlemåde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 16. Udebliver de indkaldte repræsentanter fra bestyrelsesmøde 2 på hinanden følgende gange uden lovligt forfald, udtræder vedkommende af bestyrelsen og en suppleant indkaldes i stedet. Sekretæren eller dennes stedfortræder, skal føre et nøjagtigt beslutningsreferat, som skal underskrives af sekretæren eller dennes stedfortræder på hvert løsblad, over afdelingens møder, generalforsamlinger, og det skal fremgå af beslutningsreferatet hvilke repræsentanter, der udebliver fra bestyrelsesmøderne. Beslutningsreferaterne skal udsendes inden bestyrelsesmøderne og for generalforsamlingsreferatets vedkommende oplæses det på generalforsamlings forlangende. stk. 5. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal samtidig med skriftlig begæring om mødets afholdelse angives grunden hertil. Der skal dog mindst afholdes 1 møde pr. kvartal. 17 Når medlemmer eller klubber ønsker at fremsætte krav, eller opsige bestående lokale overenskomster, skal det opnåede forhandlings resultatet indsendes til afdelingen. Såfremt der ikke lokalt, kan opnås enighed overgives sagen til afdelingen. Når arbejdsgiveren gør brud på gældende overenskomster, aftaler eller anerkendte kutymer og ved afskedigelser, skal de pågældende medlemmer straks meddele dette til afdelingen, der da indberetter sagen til Landssammenslutningen.

10 Ingen arbejdsstandsning kan etableres eller opretholdes uden sanktion fra Serviceforbundet. Såfremt afdelingen eller en gruppe af medlemmer bryder en foreliggende overenskomst med arbejdsgiveren, herunder hovedaftalerne, og forbundet i den anledning lider dom på afdelingens eller medlemmernes vegne, er hovedbestyrelsen berettiget til, hvor det skete er foretaget uden afdelingens sanktion, kræve at de skyldige i overenskomstbruddet, selv betaler de deraf følgende udgifter. Afdelingen er forpligtiget til på forbundets forlangende, at opkræve den på disse medlemmer faldende andel af udgiften, indenfor den frist som forbundsledelsen - efter samråd med afdelingsledelsen - måtte have bestemt. stk. 5. Afdelingen er pligtig til på forbundets forlangende at ekskludere de medlemmer, der ikke rettidigt opfylder deres således pådragne forpligtigelser og ville forbundslovenes restancebestemmelser overfor afdelingen og enkelte medlemmer i øvrigt være at bringe i anvendelse. stk. 6. I øvrigt såvel afdelingen som dens medlemmer er underkastet de for Landssammenslutningen og Serviceforbundet til enhver tid gældende vedtægter. 18 Fagforeningen kan kun opløses, når 2/3 af afdelingens medlemmer, ved en urafstemning, stemmer herfor. Ved opløsning af fagforeningen tilfalder alle midler ESL Ingen andel af eventuelt overskud kan fordeles blandt afdelingens medlemmer. stk. 2 Fagforeningen kan indgå i en fusion med en anden beslægtet afdeling under Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning når mindst 2/3 af de, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, fremmødte medlemmer stemmer herfor. stk. 3 Ved en fusionsaftale tilfalder alle midler den fusionerede afdeling. Således vedtaget den 7.november 2011

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere