Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende"

Transkript

1 HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indledning Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning Metode Opgavens opbygning Skattesatser Undersøgelsesdesign Forkortelser og begrebsforklaring Personskatteloven Indledning Kriterier for anvendelse af PSL Indkomstbegreber Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Beregning af indkomstskatten Arbejdsmarkedsbidrag Bundskat Topskat Sundhedsbidrag Kommuneskat Kirkeskat Personfradrag Skatteloft Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag Eksempel på skatteberegning efter PSL Underskud Virksomhedsordningen Formålet med virksomhedsordningen Page 1 of 95

3 3.2 Nye regler i virksomhedsordningen Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen Selvstændige erhvervsdrivende personer Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen Regnskabsmæssige krav Indskudskonto Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto Negativ indskudskonto Rentekorrektion Rentekorrektion ved negativ indskudskonto Hævninger og indskud i samme indkomstår Mellemregningskonto Kapitalafkast Kapitalafkastgrundlag Kapitalafkastsats Værdiansættelse Beregning af kapitalafkast Den selvkontrollerende effekt Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår Opsparet overskud Hævet overskud Hæverækkefølgen Beløb, der faktisk overføres Beløb, der anses for overført Beløb, der er hensat til senere hævning Den udvidede hæverækkefølge Indkomstopgørelse Overskudsdisponering Underskud Opsparede overskud Positiv nettokapitalindkomst Anden personlig indkomst Page 2 of 95

4 Senere indkomstår jf. PSL Kapitalafkastordningen Kriterier for anvendelse af ordningen Regnskabsmæssige krav Kapitalafkastgrundlaget Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget Kapitalafkast Den positive nettoindkomst Negativ kapitalindkomst Konjunkturudligning Underskud Sammenligning af PSL, VSO og KAO Krav for anvendelse Renter Kapitalafkast Opsparede overskud Analyse af valget mellem beskatningsalternativerne ud fra opstillede scenarier Præsentation af case Scenarie 1 Ingen erhvervsmæssige renteudgifter Beregning ved anvendelse af PSL Beregning ved anvendelse af VSO Beregning ved anvendelse af KAO Optimering af skatten i VSO Optimering af skatten i KAO Sammenligning af beregninger for scenarie Scenarie 2 store erhvervsmæssige renteudgifter Beregning ved anvendelse af PSL Beregning ved anvendelse af VSO Beregning ved anvendelse af KAO Optimering af skatten i VSO Optimering af skatten i KAO Sammenligning af beregninger i scenarie Page 3 of 95

5 6.4 Delkonklusion Analyse af lovændring nr. 992 i VSO Præsentation af case Sikkerhedsstillelser Sikkerhedsstillelser efter d. 10. juni Beregning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler Sikkerhedsstillelse før den 10. juni Delkonklusion Negativ indskudskonto Præsentation af case Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag 1 oversigt over kommuneskatter Bilag 2 scenarie Bilag 3 scenarie Bilag 4 sikkerhedsstillelser Bilag 5 negativ indskudskonto Page 4 of 95

6 1. Indledning 1.1 Indledning Mange selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive deres virksomhed i personligt regi frem for i selskabsform, hvilket fremgår af en opgørelse udarbejdet af Danmarks Statistik i Kilde: Egen tilvirkning 1 Opgørelsen viser en tydelig tendens om, at størstedelen af de selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive deres virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Oplagte årsagsforklaringer til fordelingen kan være, at virksomheder drevet i selskabsform kræver indskudskapital og stiller større krav til regnskabsaflæggelse og revision. Selvstændig erhvervsdrivende der driver enkeltmandsvirksomhed, kan vælge at lade sig beskatte ud fra enten personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, herunder enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Beskatning efter personskatteloven anvendes som følge af den selvstændige erhvervsdrivendes bevidste eller ubevidste passivitet, mens et valg af beskatning ud fra virksomhedsskatteloven skal ske ved en positiv tilkendegivelse hvert år. Tesen om den manglende stillingtagen hos en lang række enkeltmandsvirksomheder, der medfører en beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven, er det centrale udgangspunkt i opgaven. Tesen bygger på en formodning om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden, interesse og/eller fokus på hvordan den bedste skattemæssige situation opnås. Det vil derfor være mere naturligt, at ejeren hovedsageligt er orienteret mod den primære drift, som ofte vil hænge sammen med ejerens kernekompetencer. Et manglende fokus på de skattemæssige forhold kan dog i mere eller mindre grad være uhensigtsmæssigt for den selvstændige erhvervsdrivende, da de skattemæssige forhold lige såvel som virksomhedens primære drift, kan blive optimeret og bidrage med en øget værdi for både virksomheden og den erhvervsdrivendes privatøkonomi. Ejere af personligt drevne virksomheder vil derfor ofte have et væsentligt økonomisk incitament til at få undersøgt deres skattemæssige situation, men er ikke altid bekendt med de skattemæssige muligheder, og får derfor ikke foretaget denne vurdering. Opgavens fokus vil udelukkende være på de skattemæssige overvejelser og besparelser, der kan opnås for en personligt drevet virksomhed i valget af de tre beskatningsformer. Formålet med opgaven er derfor at undersøge hvilken beskatningsform der er optimal for den selvstændige erhvervsdrivende ud fra forskellige situationer. 1 side 376 Page 5 of 95

7 1.2 Problemformulering På baggrund af den præsenterede problemstilling i indledningen, og formodningen om den manglende stillingtagen til beskatningsform hos selvstændige erhvervsdrivende der driver personligt drevne virksomheder, er følgende problemformulering blevet udarbejdet: Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, hvilken beskatningsform er den mest optimale for den selvstændige erhvervsdrivende, der driver personlig drevet virksomhed, under forskellige forudsætninger? Undersøgelsesspørgsmål Til besvarelse af problemformuleringen er følgende undersøgelsesspørgsmål udarbejdet: 1. Redegørelse for beskatningsreglerne for selvstændige erhvervsdrivende der driver enkeltmandsvirksomhed, herunder hvilke krav der stilles til de tre beskatningsformer. 2. Undersøgelse af hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende de tre forskellige beskatningsformer. 3. Analyse af de skattemæssige konsekvenser ved de tre beskatningsformer ud fra to scenarier; ingen erhvervsmæssige renteudgifter og store erhvervsmæssige renteudgifter. 4. Analyse af hvilke konsekvenser lov nr. 992 af 9. september 2014 har for selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. 1.3 Afgrænsning Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med skatteretlige forhold for selvstændige erhvervsdrivende med enkeltmandsvirksomheder, ud fra tesen om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden, interesse og/eller fokus på de skattemæssige forhold. Opgaven vil derfor ikke foretage en redegørelse eller sammenligning af andre mulige virksomheds- og selskabsformer. Opgavens centrale fokus ligger på den skattemæssige optimering, som ejeren af den personligt drevne virksomhed kan opnå ved at foretage en analyse og vurdering af sin skattemæssige situation. Analysernes fokus og resultater vil derfor primært blive vurderet ud fra et skattemæssigt perspektiv. Analysen af de skattemæssige forhold mellem de tre beskatningsformer, vil blive foretaget ud fra to opstillede scenarier, som bygger på ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter. Baggrunden for de to udvalgte scenarier er, at de erhvervsmæssige renter er en af de essentielle forhold, der adskiller beskatningsformerne fra hinanden. Opgaven vil udelukkende fokusere på enlige skattepligtige personer, hvilket betyder, at fradrag som følge af en mulig ægtefælle, ikke vil indgå i opgavens analyser. I den skattemæssige opgørelse behandles CFC-indkomst, aktieindkomst og udligningsskat ikke, da disse begreber ikke vurderes relevante eller af betydning for valget mellem beskatningsformerne. Opgaven tager afsæt i personer der er fuldt skattepligtige i Danmark, hvorfor der ikke vil blive kigget på reglerne vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst. I opgaven antages det, at de skatte- og regnskabsmæssige resultater er identiske, hvorfor der i analysen ikke reguleres for afskrivninger og andre fradragsberettigede omkostninger, da det ikke vurderes at have betydning for den endelige vurdering af valg af beskatningsform. Page 6 of 95

8 1.4 Metode Opgavens opbygning Opgaven er delt op i to dele, som består af en teoretisk og en analytisk del. Den teoretiske del indeholder en redegørelse af de tre beskatningsformer, som opgaven tager afsæt i, der består af personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I redegørelsen vil der løbende blive vist eksempler på de skattemæssige forhold i henhold til lovgivningen og praksis for at skabe et overskueligt overblik. Efter redegørelsen af de tre beskatningsformer, vil fordele og ulemper ved de enkelte beskatningsformer blive fastslået, hvorefter beskatningsformerne vil blive sammenlignet med hinanden. Den teoretiske del af opgaven vil derfor dække over undersøgelsesspørgsmål 1 og 2. Anden del af opgaven består af den analytiske del, hvor undersøgelsesspørgsmål nummer 3 og 4 vil blive undersøgt. Den første del af analysen vil begynde med at foretage skatteberegninger ud fra beskatningsformerne i de to opstillede scenarier; ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter, for at undersøge hvilken beskatningsform der finder bedst anvendelse i de to situationer. Den anden del af analysen vil undersøge hvilke konsekvenser de nye regler i virksomhedsordningen har for den selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen foretages ud fra en fiktiv case, hvor der vil blive foretaget beregninger der skal vise hvordan de nye regler påvirker den selvstændige erhvervsdrivende. Page 7 of 95

9 1.4.2 Skattesatser I den teoretiske gennemgang vil skattesatserne for 2015 blive anvendt i de løbende eksempler, da satserne har den største aktualitet. Da både 2014 og 2015 skattesatser anvendes i den analytiske del, vil redegørelsen dog også beskrive skattesatser for I kapitel 6 vil analysen af beskatningsformerne ud fra de to scenarier udelukkende tage afsæt i skattesatserne for 2015, da det giver analysen den største aktualitet. I kapitel 7 vil der blive foretaget en analyse af de nye lovændringer i virksomhedsordningen med afsæt i både skattesatserne for 2014 og Kapitlet vil blive opdelt i to, hvor den første del analyserer betydningen af sikkerhedsstillelse, mens den anden del undersøger betydningen af en negativ indskudskonto. Lovændringen vedrørende sikkerhedsstillelse for privat gæld er vurderet til at have størst relevans for 2014, hvor lovændringen trådte i kraft, da tidspunktet for sikkerhedsstillelsen har stor betydning for lovændringens påvirkning for den selvstændige erhvervsdrivende. Den anden del af lovændringen vedrører den negative indskudskonto, hvor analysen af ændringen foretages gennem beregninger for 2014 og 2015 for at undersøge hvilke konsekvenser det har for begge indkomstår Undersøgelsesdesign Opgaven bygger hovedsagligt på lovtekster, heriblandt særligt personskatteloven og virksomhedsskatteloven, samt SKAT s juridiske vejledning. I redegørelsen af de tre beskatningsformer anvendes sekundært data i form af lovtekster, SKAT s juridiske vejledning og anden relevant litteratur. Ved anvendelse af anden litteratur end lovtekster og den juridiske vejledning, er litteraturen holdt op i mod lovtekster for at validere den anvendte litteratur. Ud fra de opstillede scenarier omkring erhvervsmæssige renter, vil den beskrevne empiri i opgavens første del anvendes til at beregne og analysere hvilken beskatningsform, der er mest optimal i de to scenarier. Scenarierne er opstillet ud fra en fiktiv case, hvor regnskabsgrundlaget reguleres afhængig af scenariet. Analysen vil i første omgang forudsætte, at den erhvervsdrivende vælger at hæve hele overskuddet ved anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Forudsætningen gør det muligt at foretage en sammenligning mellem personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da førstnævnte ikke giver mulighed for opsparing af overskud. Efterfølgende vil der blive foretaget en optimering af skatten i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da denne mulighed er en af de væsentlige fordele i de to ordninger, og giver derfor et mere retvisende sammenligningsgrundlag. I andel del af analysen ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål belyst: Hvilke konsekvenser har lovændringen i virksomhedsordningen for den selvstændige erhvervsdrivende? Undersøgelsesspørgsmålet vil blive opdelt i forhold til konsekvenserne af henholdsvis sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto. Ud fra begge elementer vil der blive taget udgangspunkt i en ny fiktiv case med forskellige forudsætninger, som slutteligt skal vise de pågældende konsekvenser. Page 8 of 95

10 1.4.5 Forkortelser og begrebsforklaring Selvstændig erhvervsdrivende Opgaven tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor det vurderes relevant at definere begrebet, da der ikke eksisterer en nærmere definition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende i skattelovgivningen. I den juridiske vejledning karakteriseres en selvstændig erhvervsdrivende ved, at de for egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at generere overskud. 2 Der skal ske en afgrænsning fra lønmodtagere og hobbyvirksomheder for at blive defineret som selvstændig erhvervsdrivende. Lønmodtagere beskrives i ligningsvejledningen som værende i et tjenesteforhold, hvor arbejdet udføres efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. En hobbyvirksomhed er karakteriseret ved, at indtægter ikke er det afgørende formål for skatteyderen. Forkortelser Følgende forkortelser vil fremover blive anvendt i opgaven: AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven ABL = Aktieavancebeskatning KAO = Kapitalafkastordningen PSL = Personskatteloven SL = Statsskatteloven VSL = Virksomhedsskatteloven VSO = Virksomhedsordningen 2. Personskatteloven 2.1 Indledning De overordnede regler for beskatning efter PSL har deres udspring i SL, som er dansk skatterets hovedregler inden for opgørelse af den skattepligtige indkomst. Reglerne for beskatning kommer hovedsageligt til udtryk i SL 4-6, som beskriver de centrale retningslinjer inden for den skattepligtige indkomst. 3 Ifølge SL 4 skal alle indkomster som udgangspunkt indgå i indkomstopgørelsen. Undtagelserne til de skattepligtige indtægter er opremset i SL 5, hvor indtægterne er skattefrie, medmindre de er led i næringsvej eller spekulationsøjemed. I SL 6 behandles de udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst, heriblandt renteudgifter og driftsomkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 2 Juridisk vejledning C.C Juridisk vejledning C.A.1.1 Page 9 of 95

11 2.2 Kriterier for anvendelse af PSL Selvstændige erhvervsdrivende, der er skattepligtige i Danmark, er omfattet af beskatning efter PSL, medmindre de aktivt har valgt VSO eller KAO. 4 Ved beskatning efter PSL er der krav om, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes, hvilket vil sige, at den erhvervsdrivende skal indgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen. Derudover er der ikke krav om udarbejdelse af regnskab, medmindre SKAT anmoder om det. 2.3 Indkomstbegreber Der findes følgende indkomstformer: Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst I den skattepligtige indkomst indgår den personlige indkomst og kapitalindkomst. Aktieindkomst og CFCindkomst bliver derimod opgjort og beskattet særskilt, hvorfor de ikke er en del af den skattepligtige indkomst. 5 Den skattepligtige indkomst beskattes efter PSL 6 og bliver opgjort således: Kilde: Egen tilvirkning Personlig indkomst Definitionen på personlig indkomst er beskrevet i PSL 3 stk. 1, hvori det fremgår, at den personlige indkomst udgøres af alle indkomster, der ikke er kapitalindkomst. Personlig indkomst kan omfatte lønindkomst, honorarer, indtægter ved personlig drevet virksomhed mv. 8 Det er af betydning for den personlige indkomst at definere om den skattepligtige er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Baggrunden for dette er, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage driftsomkostninger, med undtagelse af renteudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL 3 stk. 2. Både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage bidrag til pensionsindbetalinger og AM-bidrag, hvorfor forskellen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende ligger i fradragsretten for driftsomkostninger. 4 PSL Juridisk vejledning C.A PSL Juridisk vejledning C.A Juridisk vejledning C.A.2.2 Page 10 of 95

12 2.5 Kapitalindkomst Den samlede kapitalindkomst bliver opgjort i et nettobeløb, da kapitalindkomst både udgøres af indtægter og udgifter. PSL 4, stk. 1 indeholder en udtømmende liste over kapitalindkomster, heriblandt renteindtægter og kursgevinster. Det fremgår af PSL 4 stk. 2, at fradragsberettigede omkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomsten, skal fradrages i kapitalindkomsten. Der skal derfor skelnes mellem fradragsberettigede omkostninger der vedrører kapitalindkomst og personlig indkomst, jf. 3 stk. 2 pkt. 1. Da kapitalindkomst opgøres efter nettoprincippet, kan kapitalindkomsten være negativ, hvilket betyder, at kapitalindkomsten modregnes i den skattepligtige indkomst. Ved en positiv nettokapitalindkomst har den selvstændige erhvervsdrivende et bundfradrag på kr. i 2015 og kr. i Såfremt den positive nettokapitalindkomst er større end bundfradraget, beskattes den med op til 42,7 %, som udgøres af skattesatserne; bund-, top-, kommune-, evt. kirkeskat og sundhedsbidrag. Er der modsat tale om en negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien af fradraget på op til 33,6 % i både 2014 og Ligningsmæssige fradrag Ligningsmæssige fradrag består af faglige kontingenter, underholdsbidrag til ægtefæller og børn, indskud på etableringskonto mv. 10 De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvor skatteværdien er på ca. 29,6 % i og 30,6 % i afhængig af bopæl, og beregnes ud fra sundhedsbidrag, kommune- og evt. kirkeskat. Ligningsmæssige fradrag kan omfatte følgende: Kontingent til fagforening og a-kasse. Der er for 2015 højst fradrag for kr. vedrørende fagforening, og for kr., mens der ikke er noget loft for fradrag af a-kasse. 13 Gaver til almennyttige foreninger/religiøse samfund efter LL 8 a Befordringsfradrag efter LL 9 C Beskæftigelsesfradrag efter LL 9 J. Fradraget beregnes i 2015 med en procentsats på 8,05 af den personlige indkomst og kan højst udgøre kr., mens det for 2014 fastlægges ud fra en procentsats på 7,65 og maksimalt kan udgøre kr. Underholdsbidrag efter LL 10 Børnepenge efter LL Valg af selskabsform, side Page 11 of 95

13 2.7 Beregning af indkomstskatten Efter PSL 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af: 1. Bundskat efter 6 2. Topskat efter 7 3. Udligningsskat efter 7 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning. 4. Sundhedsbidrag efter 8 5. Skat af aktieindkomst efter 8 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning. 6. Skat af CFC-indkomst efter 8 b, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning 7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter 8 c Arbejdsmarkedsbidrag AM-bidrag består af en skatteprocent på 8 % og beregnes af den skattepligtiges bruttoløn efter fradrag for ATP og eget pensionsbidrag, jf. AMBL 1 og 4. Indkomstskatten til staten efter PSL foretages derfor efter at AMbidraget er fratrukket Bundskat Bundskat udgør i ,08 % og i ,83 % af den personlige indkomst, tillagt positiv nettokapitalindkomst, jf. PSL 6. Bundskatten nedsættes med den skattemæssige værdi af personfradraget Topskat Topskatten gælder kun for skattepligtige med en personlig indkomst der overstiger kr. i 2015 og kr. i 2014 efter AM-bidrag er fratrukket. Topskattesatsen er på 15 % og betales af det beløb der overstiger topskattegrænsen Sundhedsbidrag Sundhedsbidraget udgør 4 % i 2015 og 5 % i 2014, og beregnes af den skattepligtige indkomst reduceret med personfradraget. Sundhedsbidraget nedsættes med 1 % årligt frem til 2019, hvor sundhedsbidraget vil være udfaset. I takt med sundhedsbidragets procentvise fald, vil bundskatten stige med modsvarende sats som følge af Forårspakken Kommuneskat Kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Satsen for kommuneskatten afhænger af hvilken kommune den skattepligtige er bosat i, og er illustreret i bilag 1 for både 2015 og Bogen om skat for selvstændige, side Page 12 of 95

14 2.7.6 Kirkeskat Kirkeskatten er valgfri og betales som følge af den skattepligtiges medlemskab i den danske folkekirke. Ligesom kommuneskatten beregnes kirkeskatten af den skattepligtige indkomst fratrukket den skattemæssige værdi af personfradraget. Skattesatsen for kirkeskatten er ligeledes afhængig af den pågældende kommune, den skattepligtige er bosat i Personfradrag Alle personer der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige i Danmark, har ifølge PSL 10 et personfradrag på kr. i 2015 og kr. i Personfradraget beregnes ud fra skatteværdien af bundskatten, sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten Skatteloft Skatteloftet betyder, at der efter PSL 19 stk. 2 er fastsat en maksimal skattegrænse. Ifølge PSL 19 stk. 1 er den fastsatte øvre grænse på 51,95 % i 2015 og 51,7 % i 2014 for den personlige indkomst, der angiver den maksimale skattesats ved beregningen af indkomstskatten. Skatteloftet for positiv kapitalindkomst er fastsat til 42 %, jf. PSL 19 stk. 2. Såfremt skattesatserne overstiger skatteloftet, beregnes der et nedslag i topskatten Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag I nedenstående figur er de ovenfor beskrevne skatter opstillet og overskueliggjort: Kilde: Egen tilvirkning jf. satser fra SKAT Eksempel på skatteberegning efter PSL For at opsummere gennemgangen af PSL er der udarbejdet et eksempel på en beregning af den skattepligtige indkomst, samt beregningen af skatten for I eksemplet tages der udgangspunkt i en skattepligtig person, der er bosiddende i Københavns kommune, hvor kommuneskatten er 23,8 % og kirkeskatten 0,8 %, jf. bilag Page 13 of 95

15 Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning Ud fra beregningerne fremgår det, at den skattepligtige samlet set skal betale en skat på kr. i Da sundhedsbidrag, kommune-, bund- og topskat tilsammen udgør 50,88 %, skal der ikke beregnes skattenedslag af den personlige indkomst. Derudover fremgår det af figur 4, at kapitalindkomsten er negativ, hvorfor der ikke skal beregnes skattenedslag heraf. 2.9 Underskud Virksomhedsunderskud modregnes i den personlige indkomst i indkomståret. Såfremt underskuddet overstiger den personlige indkomst, skal modregningen ske i den positive kapitalindkomst. Hvis der efter modregning i den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst fortsat er et underskud, skal det resterende underskud i de efterfølgende år modregnes i den positive nettokapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst Juridisk vejledning C.C.8.4 Page 14 of 95

16 3 Virksomhedsordningen En ny skattereform i 1987 betød, at beskatning efter PSL blev ændret således, at der ikke længere kun skulle opgøres en skattepligtig indkomst, men også en personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Denne ændring i opdelingen førte til, at de erhvervsdrivende mistede den fulde fradragsværdi for en række erhvervsmæssige udgifter. Som led i skattereformen blev det derfor besluttet, at der skulle indføres en ordning for selvstændige erhvervsdrivende, der stadig sikrede fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter, hvilket i dag kendes som virksomhedsordningen. 20 VSO har gjort det muligt for erhvervsdrivende at få fuldt rentefradrag, samt opnå skattemæssige fordele som beskrives nedenfor. 3.1 Formålet med virksomhedsordningen Formålet med indførslen af VSO var at ligestille personligt drevne virksomheder med virksomheder drevet i selskabsform. Fordelene ved anvendelse af VSO frem for beskatning efter PSL udgøres af følgende punkter: 1. Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter 2. Indkomstudjævning 3. Konsolidering af virksomheden 4. Besparelse af AM-bidrag Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter Det fulde fradrag for renteudgifter opnås ved, at de erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst, da nettorenteudgifterne fratrækkes i virksomhedens resultat. Renteudgifterne ved VSO kan derfor fradrages på lige fod med de driftsomkostninger, der skal erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 21 Skatteværdien af rentefradraget er derfor højere i VSO end ved beskatning ifølge PSL, da renteudgifterne ifølge PSL fradrages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien kun er på ca. 33,6 %, afhængig af skattesatserne i den pågældende kommune. 22 Indkomstudjævning VSO kan benyttes til at udjævne indkomster som følge af svingende resultater i virksomheden, da den giver mulighed for, at overskud opspares i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % i 2015 og 24,5 % i Virksomhedsejeren kan derfor udjævne sin personlige indkomst således, at der spares op i virksomheden til mindre overskudsgivende år, og at virksomhedsejeren undgår betaling af topskat på 15 %. Konsolidering af virksomheden VSO s mulighed for at opspare overskuddet indeholder ikke blot en skattemæssig fordel, men styrker også virksomhedens økonomiske robusthed, hvilket kan gavne virksomheden i mange forskellige henseender, både på kort og lang sigt. En større økonomisk styrke og fleksibilitet vil eksempelvis forbedre virksomhedens 20 Grundlæggende skatteret 2014, side Juridisk vejledning C.C Juridisk vejledning C.C Page 15 of 95

17 kreditværdighed, hvilket kan have betydning for de finansielle udgifter og lånemuligheder, samtidig med at virksomheden har større handlekraft til at agere over for markeds- og konkurrenceforhold. Besparelse af AM-bidrag Såfremt virksomheden har flere renteudgifter end renteindtægter, bliver beregningsgrundlaget for AM-bidrag mindre, da erhvervsmæssige renter fradrages i den personlige indkomst. Ved anvendelse af PSL s regler, beregnes der ikke AM-bidrag af erhvervsmæssige renter, idet disse indgår i kapitalindkomsten Nye regler i virksomhedsordningen Der blev den 9. september 2014 vedtaget et lovgivningsmæssigt indgreb i VSO, som har betydning for den selvstændige erhvervsdrivende i nedenstående tilfælde. Negativ indskudskonto En del af lovændringen, jf. lov nr. 992 betyder, at såfremt indskudskontoen er negativ primo eller ultimo, kan der fra og med den 11. juni 2014 ikke spares op i VSO. Der er mulighed for at foretage opsparing i virksomheden frem til den 10. juni 2014, hvorefter dette ikke længere vil være muligt så længe indskudskontoen er negativ. Der er for 2014 vedtaget en overgangsregel som dikterer, at hvis den negative indskudskonto primo og ultimo 2014 med tillæg for eventuelle sikkerhedsstillelser, ikke overstiger en bagatelgrænse på kr., vil der stadig være mulighed for opsparing i VSO. Fra 2015 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse, hvilket betyder, at en negativ indskudskonto fra 2015 vil forbyde opsparing i virksomheden under VSO. Sikkerhedsstillelser Stilles der sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver fra og med den 11. juni 2014, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsen for overført til den erhvervsdrivende. En sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 skal derfor beskattes hos den erhvervsdrivende i indkomståret, hvor der er stillet sikkerhed for virksomhedens aktiver. Har den erhvervsdrivende stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld før den 11. juni 2014, gælder der dog særlige regler. Den erhvervsdrivende bliver i dette tilfælde ikke beskattet af sikkerhedsstillelsen i den personlige indkomst i indkomståret, men skal senest primo 2018 have indfriet sikkerhedsstillelserne. Eksisterer sikkerhedsstillen stadig primo 2018, vil den erhvervsdrivende blive beskattet af eventuelt opsparet overskud for perioden den 11. juni december Endvidere vil den erhvervsdrivende fra 2018 og fremadrettet ikke have mulighed for opsparing af overskud før sikkerhedsstillelsen er blevet indfriet. 25 Rentekorrektionssats Fra og med indkomstårets 2015 beregnes en ny rentekorrektionssats, som vil udgøres af kapitalafkastsatsen tillagt 3 %-point. Dette indgreb er foretaget for at udligne den skattefordel, der tidligere har været ved at have private renteudgifter i VSO Juridisk vejledning C.C Juridisk vejledning C.C Page 16 of 95

18 3.3 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen I VSO er der en række krav der skal være opfyldt for, at ordningen kan anvendes. Kravene handler om, at der skal opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, som vil blive gennemgået nærmere nedenfor Selvstændige erhvervsdrivende personer Ifølge VSL 1, stk. 1 kan VSO anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt den skattepligtige driver flere virksomheder, skal samtlige virksomheder behandles som én virksomhed ved anvendelse af VSO Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen Den selvstændige erhvervsdrivende kan frit vælge om VSO skal anvendes for et givent indkomstår. Såfremt den skattepligtige vælger at benytte ordningen, skal valget træffes med en positiv tilkendegivelse herom i selvangivelsen for indkomståret. Den selvstændige erhvervsdrivende kan senest den 30. juni i det efterfølgende indkomstår ændre beslutningen om hvorvidt VSO skal anvendes. Beskatning efter VSO har kun virkning for ét indkomstår af gangen, hvorfor der fra år til år kan skiftes mellem beskatning efter PSL og VSO. Hvis VSO ønskes anvendt i det efterfølgende år, skal dette igen tilkendegives i selvangivelsen Regnskabsmæssige krav Det er en betingelse for at anvende VSO, at der udarbejdes et selvstændigt virksomhedsregnskab, der opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal desuden være tilrettelagt således, at der sker en adskillelse mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien. 29 Årsagen til adskillelsen skyldes, at privatøkonomien bliver beskattet efter PSL, mens virksomhedsøkonomien beskattes efter VSL. Aktiver, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan som hovedregel ikke indgå i VSO. Dog kan den erhvervsmæssige del, eller den del der ikke tjener som bolig for ejeren, indgå i VSO. Desuden er der mulighed for at medtage blandet benyttede biler, telefon, datakommunikationsforbindelser og computere i VSO. 30 Aktier omfattet af ABL og uforrentede obligationer kan ikke indgå i VSO, medmindre den skattepligtige er næringsdrivende med sådanne værdipapirer. 31 Der er desuden krav om, at den skattepligtige skal opstille følgende specifikationer: Indskudskonto, jf. VSL 3 Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL 8 Kapitalafkast, jf. VSL 7 Opsparingskonto, jf. VSL VSL 2 stk Grundlæggende skatteret, side VSL 2 stk VSL 1 stk VSL 1 stk. 2 Page 17 of 95

19 3.4 Indskudskonto Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som den selvstændige har indskudt i VSO, og som kan føres ud af virksomheden uden beskatning i henhold til hæverækkefølgen, som beskrives under punkt Indskudskontoen skal opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor VSO første gang anvendes, hvorefter kontoen reguleres årligt på baggrund af opgørelsen. Ved regulering af indskudskontoen lægges årets indskud til, mens overførsler til den selvstændige, der ikke udgøres af virksomhedens overskud, fratrækkes. 33 Indskud i virksomheden er et udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien, dog med undtagelse af værdier bogført under mellemregningskontoen, som beskrives under punkt 3.6. Omvendt er hævninger udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. 34 Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver i virksomheden fratrukket virksomhedens gæld. 35 Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL 3 stk Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto Aktiver og passiver værdiansættes ud fra VSL 3, stk. 4. Nedenfor vil der blive gennemgået hvordan specifikke aktivposter og gæld værdiansættes. Fast ejendom Fast ejendom værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse. Såfremt værdiansættelsen sker ud fra ejendomsværdien, skal værdien reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn til i vurderingen af ejendomsværdien. Har der været forbedringer eller ombygninger, der ikke er medregnet i vurderingen af ejendomsværdien, skal anskaffelsessummen af forbedringerne tillægges. Er der ikke fastsat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdi senest den 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse, med tillæg for eventuel ikke medtaget anskaffelsessum af forbedringer og ombygning. For at undgå, at den skattepligtige træder ind og ud af VSO for at opnå skattemæssige fordele ved værdiansættelsen af ejendommen, er der indsat en værnsregel, jf. VSL 3, stk. 7. Værnsreglen betyder, at såfremt en selvstændig erhvervsdrivende træder ind og ud af ordningen, skal ejendommen ved indtrædelse i ordningen medregnes til den værdi, som den indgik med på indskudskontoen sidst VSO blev benyttet. 32 Grundlæggende skatteret, side VSL 3 stk. 2 og stk Juridisk vejledning C.C Grundlæggende skatteret, side 466 Page 18 of 95

20 Værnsreglen er dog kun gældende, hvis den selvstændige indtræder i VSO inden for en periode på 5 år efter sin udtræden. 36 Driftsmidler og skibe Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettigede saldoværdi, hvor en eventuel negativ saldo ikke kan fradrages i indskudskontoen. Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe opgøres som den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Andre løsøregenstande medregnes til handelsværdien. 37 Varelager Varelagre kan værdiansættes på tre måder, jf. VLL 1, stk. 1-3: 1. Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning 2. Indkøbspris med tillæg af fragt, told og lignende 3. Fremstillingsprisen, under forudsætning af, at varen er fremstillet i egen virksomhed. 38 Goodwill Goodwill værdiansættes til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret for afskrivninger. Øvrige aktiver Øvrige aktiver værdiansættes som anskaffelsessummen med fradrag for skattemæssige afskrivninger. Såfremt anskaffelsessummen er omregnet til en kontantværdi, skal denne værdi bruges. Gæld Gæld skal opgøres til kursværdien Negativ indskudskonto En negativ indskudskonto opstår ved, at virksomhedens gæld overstiger aktiverne. Den negative indskudskonto kan forekomme ved, at den erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i VSO, hvilket betyder, at der skal beregnes en rentekorrektion. Korrektionen beregnes ud fra den skattemæssige værdi af de renteudgifter, som den selvstændige skulle betale, såfremt lånet var optaget i et pengeinstitut eller lignende. 40 Rentekorrektionen har derfor til formål at sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke udnytter VSO s skattemæssige fordele i privat henseende. 41 Der er dog mulighed for at nulstille den negative indskudskonto, hvis den selvstændige kan dokumentere, at der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Er årsagen til den negative indskudskonto udelukkende gæld i virksomheden, skal der ikke foretages en rentekorrektion. Når indskudskontoen er positiv, sondres der normalt ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Den selvstændige har dermed mulighed for at trække sine private renteudgifter fra i virksomhedens indkomst Juridisk vejledning C.C Juridisk vejledning C.C VLL 1 stk Juridisk vejledning C.C Juridisk vejledning C.C Juridisk vejledning C.C Page 19 of 95

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Skal bestemmelserne fra personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen anvendes? Udarbejdet af; Annette Bruhn Rasmussen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD (R), 8. Semester Foråret 2009 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Udarbejdet af: Julija Otto Lene Andersen

Læs mere

HD (R) Hovedopgave december 2011

HD (R) Hovedopgave december 2011 HD (R) Hovedopgave december 2011 Personlige beskatningsregler ved vindmølleinvestering Opgaveløsere: Navn: Tine Thusgaard Underskrift: Navn: Mathias Them Kjær Underskrift: Vejleder: Pernille Pless Copenhagen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

Afsluttende Hovedopgave

Afsluttende Hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende Hovedopgave Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Sinisa Novakovic Stefan

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Valg af selskabs-/ organisationsform

Valg af selskabs-/ organisationsform Valg af selskabs-/ organisationsform Retslige forhold og skattemæssige forhold HD 2. del Regnskab & økonomistyring Afleveret den 2. december 2015 Vejleder: Marianne Mikkelsen Udarbejdet af: Simon Vollmond

Læs mere

Er en bestemt gruppe virksomhedsejere ramt af ændringerne i L200?

Er en bestemt gruppe virksomhedsejere ramt af ændringerne i L200? Er en bestemt gruppe virksomhedsejere ramt af ændringerne i L200? En analyse af konsekvenser af lovændringen indsat ved lov nr. 992 Udarbejdet af: Malene Heiden Winkler HD Regnskab og Økonomi Copenhagen

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave. Forår 2014 Tina Juul Janus Corneliussen

Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave. Forår 2014 Tina Juul Janus Corneliussen Beskatning af virksomhedsindkomst HD Regnskab og Finansiering - Hovedopgave Forår 2014 Tina Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemfelt... 1 2.1 Problemformulering... 2 2.1.1 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler Handelshøjskolen i Århus HD Regnskabsvæsen Afhandling Efterår 2005 Forfatter: Henriette Jessen Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri?

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Udarbejdet af: Ann-Louise Lund Rasmussen Sandie Luhaäär Hansen Copenhagen Business School, HD(R), Hovedopgave, 11. maj 2015 Indhold Indledning... 3

Læs mere

VSL. Virksomhedsskatteordningen. En teoretisk og praktisk gennemgang. Handelshøjskolen i Aarhus HD(R) Institut for Regnskab Afhandling 2006

VSL. Virksomhedsskatteordningen. En teoretisk og praktisk gennemgang. Handelshøjskolen i Aarhus HD(R) Institut for Regnskab Afhandling 2006 Handelshøjskolen i Aarhus HD(R) Institut for Regnskab Afhandling 2006 Forfatter: Morten Heidemann Vejleder: Torben Bagge VSL Virksomhedsskatteordningen En teoretisk og praktisk gennemgang INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende

Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende - Valg af beskatningsregler mellem personskatteloven og virksomhedsskatteloven Udarbejdet af: Lars Kirkeskov Pedersen Uddannelsesinstitution: Copenhagen Business

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM VED OPSTART AF VIRKSOMHED

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM VED OPSTART AF VIRKSOMHED VALG AF VIRKSOMHEDSFORM VED OPSTART AF VIRKSOMHED Hovedopgave HD(R) Copenhagen Business School 10. maj 2016 Vejleder: Henrik Bro Martin Rud Hansen Studie nr.: 55216 Antal anslag: 101.809 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse Afgangsprojekt HD(R) af Janni Boeskov Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Anslag: 167.717 10-5-2016 Side 1 af 110 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedopgave CBS VIRKSOMHEDSORDNINGEN. Forfattere: Mia Wauder Eriksen Pernille Louise Jensen. Vejleder: Søren Bech. Studie: HD(R)

Hovedopgave CBS VIRKSOMHEDSORDNINGEN. Forfattere: Mia Wauder Eriksen Pernille Louise Jensen. Vejleder: Søren Bech. Studie: HD(R) Hovedopgave CBS VIRKSOMHEDSORDNINGEN Forfattere: Mia Wauder Eriksen Pernille Louise Jensen Vejleder: Søren Bech Studie: HD(R) ABSTRACT The main topic of this assignment is the legislative changes in the

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere