VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~"

Transkript

1 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken 25 februar-3 mars. lede kvantum iaar sammenlignet med ifjor: VAARSLDFSKET faldt meget godt ~ ~ i sidste uke i søndre vaarsild distrikt. Der blev sat en hel del rnaal rnaal sildestæng paa forskjellige steder og ~ ~ ' garnfisket var godt. Tirsdag hadde Total baater utenfor Egersund 3 maal H erav garns! 'ld i gjennemsnit og for Kvittingsøerne JJ notsild... : J: baater 57 maal som middelfangst Fisket i s. distrikt og lignende fangster var der gjen- Do. i N. Bergenhus! nemgaaende g]'ennem næsten hele T o t a l sa t' nmg... : l. uken i de fleste distrikter. Særlig utenfor Aaensire var der stor sildetyngde. Man hadde ogsaa mange gode snurpenotfangster. Fra Kvittingsø og Skudesnes hadde tirsdag snurpedampere tilsammen 3300 aal, pris 5 /;2 og fredag fra samme sted 5 dampere ialt 4000 maal og samme dag fra Skudefjorden 42 snurpedampere 6 00 maal, størrelse 625, pris 5. Priserne forøvrig faldt meget i ukens løp og var paa enkelte steder nede i kr. 7 pr. maal, men holdt sig som regel i 4-6 kr. maalet. alt blev der i uken opfisket i søndre distrikt maal, hvorav garnsild og maal notsild og ialt er i distriktet til 3 mars optisket tilsammen maal, 8 dampskibe med 38 og 67 motorbaater med ] 4 maal igjennemsnit, pris 35-37, torsdag mest uveir, fredag 4 dampskibe og 73 motorbaater 5 maal i gjennemsnit, pris 35-37, og lørdag indkom 8 dampskibe og 20 motorbaater med en middelfangst av 35 maal, størrelse stk. i maalet, pris Det samlede ukekvantum blev maal, hvorav til Aalesund og til Søndre Søndmør 340 rna al. Endvidere er der medregnet et nu anmeldt, tidligere opfisket parti paa 9940 maal fra Smølenværene. 95 var det samlede parti Til 3 mars er ialt opfisket maal, hvorav garn sild og maal storsild mot i 96, notsild, i maal, hvorav i 95 og maal i garn- og notsild og 94. aar er saltet maal i maal, hvorav mot i 96, i 95 garn- og maal notsild. og maal i 94. Det isede Efter de meddelte priser har man parti er iaar 4960 maal mot i beregnet at værdien av det samlede 96, i 95 og maal sildefiske i vaarsilddistrikterne efter op- i 94. Til hjemmeforbruk er ansynets ikrafttræden og til 3 mars utgjør vendt 8022 maal mot 2406 i 96, ca. 7,5 millioner kroner, hvorav i søn i 95 og 0085 maal i 94. dre distrikt kr. og i Nordre Værdien av ukens storsldfangst Bergenhus kr. fjor til samme anslaaes til ca kr. mot i tid var værdien ialt 4 mill. kroner. tilsvarende uke ifjor kr. Vær- Storsildfisket paa Romsdals- dien av sæsongens hele storsildfiske kysten var i sidste uke for endel paa første haand anslaaes til ca. hindret av uveir, særlig i første halv kr. mot ifjor til samme del av uken. Hovedfisket foregaar tid ca kr. hvorav garnsild. Middelprisen nu hovedsagelig fra Aalesund og 0stlandsfisket. Litt sildefiske for hele sæsongen er beregnet Søndre Søndmør. Onsdag indkom er i sidste uke foregaat ved Kristian til kr. 20 pr. maal for garnsild og til Aalesund fra Svinøhavet 45 damp- sand, hvor der hittil er opfisket 00 kr for notsild. - Det allermeste skibe og 40 motorbaater med fra maal, pris 8. Der menes at være av aarets fangst er saltet. Paa maal, igjennemsnit 36 maal, megen sild i fjorden, men man mang Egersundskanten var der mangel paa pris 35 kr. pr. maal. Om eftermid- ler saavel fiskeredskaper som tønder tønder og sait. dagen ruskeveir, saa der torsdag kun og salt. Nordre Bergenhus blev i sidste indkom 40 drivere med en middel- S kr e ifi sk et er fremdeles smaat, uke opfisket 2760 maal drivgarnssild og prisen var i uken i gjennemsnit fangst av 75 maal, middelpris 37, mest for uveir, og staar betydelig tilfredag indkom til Aalesund 90 drivere bake for noget tidligere aar, selv fra kr pr. maal. Efter med 24 maal som middelfangst, pris ogsaa for ifjor, da fisket ogsaa var de meddelte noget ufuldstændige opgaver 37 /;2. Lørdag indkom 70 dampskibe usedvanlig smaat. Lofoten er fisket er der i Nordre Bergenhus amt og 20 motorbaater med middelfangst meget smaat; ukefangsten blev kun ialt opfisket 6085 maal, hvorav maal, størrelse 580, pris mill. stk. mot.2 ifjor og 2.6 garnsild og 0465 maal notsild. Til Søndre-Søndmør indkom onsdag mill. i 95 i tilsvarende uker og

2 o ' maal, -' ~_~._~l~_ ,- --~~_~ ",.~, ~_,_ l_~~ 58 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 rnars 97 ialt er i Lofoten kunopfisket 0.6 mill. stk. mot~.l ifjor, 4.5 i 95, 3.9 i 94, 2.0 -i 93 og 7.2 -mill. i 92. Tromsø amt er partiet 4000 stk. mot ifjor, paa Yttersiden stk. mot ifjor, for Helgeland--Salten stk. mot ifjor, i Vikten stk. mot ifjor, i Fosen stk. mot -306 '000 ifjor og i i 9l-5,for Romsdals amt kun stk. mot ifjor og i 95 og i Nordre Bergenhus stk. mot ifjor og i 95. Romsdals amt, særlig paa Søndmør deltar en større del av baaterne i storsildfisket, hvorfor deltagel maal, pris 42-43, bra veir. Til Bjørnsundværene onsdag 28 drivere 0-30 Skreifisket. - maa, pris 40. Til Romsdalsværene igaar 4 motorbaater maal. Til Opsynsbetjenten i Halten beretter for uken Aalesund igaar fra Svinøhavet 40 drivere 20 2/2-28/2 97: maal, middelpris 37. Til Søndre Tilstede: 09 garnbaater med 470 mand, Søndmør igaar fra Svinøhavet 28 motorbaater 9 linebaater med 80 mand, 9 snørebaater maal, pris , øvrige vendemed 27 mand tilsammen 37 baatermed. reise, igaar utseiling. 577 mand. 22 kjøpefartøier, 0 logifartøier, landkjøper. Opslag 5. 3/3: Storsildfisket: Til Kristiansund igaar fra Griphavet 7 drivere 0-2 hele og 4 delvise sjøveirsdage. Ukens parti: Fisk 30000, rogl 80 d., lever 0 hl. Romsdalsværene igaar, fra Onahavet 68 mo 50-4 maal, pris Godveir. Til Leverpartiet anvendt til dampning av medicintran, hvorav utvundet 52 hl: - veir. Til Nordre Søndmør igaar 5 motortorbaater maal, pris God Priser: Fisk pr. 00 rund kr: " , baater maal, pris 35. Til Aalesund sløiet kr pr., rogn kr. 35 pr. fra Svinøhavet-Storholmen igaar 90 drivere hl, lever kr pr. hl maal, pris 37 alt: Fisk 84000, rogn 200 hl, dampmedicintran 89 hl. motorbaater maaj, størrelse Til Søndre Søndrhør fra Svinøhavet 4 dampskibe og 73 2dedrivende miner igaar iagttat paa -600, pris fangstfeltet. sen i torskefisket endnu er forholdsvis liten. Det samme kan siges om 'Stor~ildfrsket. Nordre -Bergenhus, Søndenfor er der Opsynsbetjenten Halten beretter for lken endnu ubetydelig torskefiske. Priserne paa fisken er omtrent uforan virksomhet, har siden sid ste rapport søkt ind til 2/2--28/2 97: Drivgarnsfisket Halten--Sulen: Drivere i dret. Lofoten var den for fisken Valdersund, angivelig med tilfredsstillende fangster. 30 øre pr., for leveren 00 og for Partiet for dette distrikt uforandret. rognen øre pr. liter. alt er iaar opfisket til 3 mars 3.0 Lensmanden i Bjørnør beretter under 28 februar 97: mill. stk. skrei, hvorav 0.3 hængt, Siden sid ste indberetning, 7 febrnar, e-r 2.4 saltet, 6053 hl. dampmedicintran, opfisket 60 maal storsild, derav saltet 25 tønder. alt fisket 330 maal, saltet hl. lever og 4333 hl. rogn mot tønder. i '96 henholdsvis Bedriften er avsluttet her, idet fiskefartøierne. har flyttet sørover til Aalesund og , i andre fiskefelt og i \. td~gramm~r. Veiret. Meteorologiske observato- StOi~sildfisket. ri um beretter: Opslag 5. 28/2: Storsildfisket: Til Kri. Sydkysten hadde søndag let bris stiansund. mandag fra Griphave! 3 drivere henholdsvis maa, pns /2, av SV, de næste 3 dage svake nord- igaar dampskib 50 maal, pris 43, faa utreist. ligevinde - resten av uken østlige Til Rom~dalsværene mand~g mo.torbaat, 90 pns38, senere landlgge. Tl Aalesund vmde, først svake, senere fnske, lørdag igaar ] o motorbaater og 20 dampskibe drevet aften sterk kuling. -3 mil n.v. av.svinøen maal,. størrelse 580, pns 40. Tll Søndre Søndmør Vestkysten har hat hgnende forhold; igaar fra Svinøhavet 2 dampskibe 00 og 70 mandag aften halv storm av NV. maa, pris 35. Utseiling, men utrygt veir. - N ordlandskyste~ har for det meste.opslag.5. /3:.Storsildfiske~: Til Kri-. shansund 9aar fra Gnphavet 2 dnvere 45 og hat svak eller laber bns fra sydkanten. 55 maal, pris 43. Utrygt veir, men mange Lofoten var vinden de første dage drivere ute. Ti~stede 9 dampskibe, 55 moo torbaater, 2 sellsaltere, 8 landsaltere, 835 mere vestlg; halv storm av SV søndag mand. Til Romsdalsværene fra Onahavet 4 aften meget sterk kuling av SSV motorbaater 20--:0-55 maal, pris 35., gaaraftes vendereise for nordveststorm. Beonsdag aften; senere laber sønden- læg som sidste opgave. Til Aalesund igaar vind fra Svinøhavet 45 dampskibe og 40 motor-.' baater maal, pris 39, tilstede 30 Fmmarkskysten har hat svak eller fiskedampere, 90 motorbaater, 68 landkjøpere, laber bris fra sydkanten. 26 kjøpefartøier,l ~40 mand. Rus~eveir. Til Søndre Søndmør 9aar 8 dampslgbe maal, og 67 motorbaater : maal, størrelse , pris , igaar sydveststorm. Tilstede 2 dampskibe, 285 motorbaater, 2kjøpedampere, 3 kjøpejagter, 63 landkjøpere, 2200 mand. Opslag 5. 2/3: Storsildfisket: Til Kristiansund igaar fra Griphavet 5 drivere 0-- Opslag 5. 4/3: Storsildfisket: Til Kristiansund igaar 22 drivere maal, størrelse 550, pris 42-4:4. Til Romsdalsværene igaar 76 motorbaater maal, pris Til Nordre Søndmør igaar fra Onahavet 25 drivere aa, pris 35. Til Aales.und igaar fra Svinøhavet 70 dampskibe og 20 moterbaater maal, størrelse 580, pris 38. Til Søndre Søndmør igaar 8 dampskibe og 20 motorbaater maaj, størrelse 57L)--6O, pris Samlet ukekvantum maal, hvorav til Aalesund og til Søndre Søndmør 340 samt eftermelding fra Edø 9940 maal. Totalfangst mnal, hverav saltet maal, iset 4960 maal og hjemmeforbruk 8022 maa, mot ifjor henholdsvis ~06. Opslag5. 5/3: Storsildfisket: Til Aalesund igaar 0 drivere, tilsammen 600 maal, driverne delvis ute. Til Kristiansund igaar fra Svinøhavet dampskib 30 maal, pris 30, godt veir. Opslag 5. 5/3: Storsildfisket: Til Aalesund igaar 0 drivere tilsammen 600 maal, driverne delvis ute. Til Kristiansund igaar fra Svinøhavet dampskib 30 maal, pris 30, godt veir. Opslag 5. 6/3: Storsildfisket: Til Søndre Søndmør igaar 67 motorbaater maal, pris , utseiling. Til Aalesund igaar 55 drivere llaal, pris Til Romsdalsværene igaar 5 drivere ialt 50 maal, pris 38. Til Kristiansund igaclr fra Svinøhavet 2 drivere 50 og 200 aa, størrelse , pris Opslag 7. 5/3: 0stlandsfiskct: fra Kristiansand telegraferes:' 6 hjenimeværendc baatlag har de sidste 8 dager med nogen f(l<l drivgarn drevet sildefiske inde i fjordene med godt resultat, til lørdag ialt 00 maal, samme vare som Flekkefjordsilden, pris 8 kroner maalet. Det synes at være sildetyngde inde i fjordene. Mangel paa fiskeredskaper, tønder og salt. Opslag 8. Trondhjem 3.3: Opsynsbctjenten i Halten meddeler: Drivgarnsfisket Halten-Sulen 2/2-28/2: Drivere i virksomhet siden sidste rapport søkt ind til Valdersund, angivelig med tilfredsstillende fangster. Partiet for dette distrikt uforandret. Lensmanden i Bjørnør meddeler: Siden sidste indberetning 7/2 er opfisket 60 maal storsild, derav saltet 25 tønder. alt fisl{(;t 330 maal, saltet 925 tønder. Bedriften avsluttet her, idet fiskefartøierne har flyttet sørover til Aalesund og andre fiskefelter. Opsynsbetjenten Titran telegraferer idag: Ukens første del helt veirhindring fiskebedriften hersteds, sidste 2 døgn driftsveir, men ubetydelige fangster. Storsild: Ukeparti 00 maa. Skreifisket heller ikke nævneværdig utkyttc. Stiftamtmanden.

3 7 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK F$KERBEDRFT FRA FSKERQ.REKT0REN 59 Vaarsildfisket. Opslag 9. Haugesund 27/2: Utenom Aaensire 70 baate tilsammen 800 maal, Egersund 290 baater, , Tananger 25 baater, , Kvltingsøerne 3Obaater, , fæøen 75 baater, og Mølstrevaag-Espevær 25 baater, maal garnsild idag, middelpris 6. Langs Sydbjørnfjordens nordside (hvor et stæng i Hatviken) omkring Glesvær og Fedje ogsaa bra garnfiske, pris optil 8. Fra Kvittingsø og Skudesnæs l snurpere tilsammen 3300 maal, pris 5 2. Buvik. Opslag 9. Haugesund 27/2: Telegram fra Moldøen idag fra Kinn: dag paa natsæt nogen faa baater optil 5 maal størrelse , pris 25. Fra Batalden: dag høi sjøgang nordvest. Nogen ha baater fra sydost, lille Batalden svarte garn, landligge idag. Opsynschefen. Opslag 9. Fæø 28/2: Utenom Karmøen Sælbjørnsfjorden 80 drivere maal inat, størrelse 590, middelpris 7. Utenom Sotra Fedje mindre. Sættegarnfiske. Utenom Aaensire 3000 maal. Pris 7. (Salt og tøndemangel). Egersund meget godt fiske kjøpermangel. Bremanger 0 baater maal. Pris 4-5. Kvittingøerne 600 baater maal, størrelse 600, middelpris 6. Skudenes 55 baater maal, størrelse 630, middelpris 5 h. Fæøen 250 baater, maaj, størrelse 580, middelpris 4 2. Smørsund, Espevær 75 baater, maal. Røvær nordside 20 baater, 200 maal, middelpris 8. Under Sælbjørnsfjordens nordside og Glæsværs sydside godt men i Fedje smaat fiske. Bokken og Brandesund god fornemmelse fra Kvittingsø, østre Bokken, Bømmelhavn 28 snurpere, 8000 maal, størrelse 620, pris 6. Fæøens vestside god landstæng idag. Buvik.. Opslag 9. Fæø 2/$: Utenom Karmøen-Røvær 20 drivere maal. Korsfjorden 3 drivere tilsammen 200 maal inat, størrelse 600, pris 8-6, utenom Aaensire fremdeles stor sildetyngde, idag optat 200 maal, pris 5 (salt og tøndemangel), Egersund bra. Kvitingsø 6;)0 baater maal, størrelse 600, pris 4, Skudesnes 75 baater maal, størrelse 630, pris 5 2. Fæøen 225 baater maal, størrelse 620 middelpris 6. Bokn god fornemmelse. Røvær godfornemmelse.;:,mør :sund, Espevær 00 - baater 0~50-O maal, pris 5 /2 omkring Stolmensundet 30 baater tilsammen 250 og omkring Glesvær 0 baater 50 maal pris 6 Kvitingsøerne, Mosterhavn 5 snurpere tilsammen Sælbjørnsfjorden og Korsfjorden 3 farkoster likeledes tilsammen 750 maal. paa natsæt Nerøen 5 baater 6 maal, l driver _den; et snurpedampskib Korsfjorden god 50 maal, pris 27, størrelse 5QO. Fra Kinn: fangst. Gode natsætfangster sydsiden Glæsvær, samme sted flere bomkast. Drivfiske dag 2 drivere , størrelse 405, pris 30. Paa natsæt ved Raudeskjærene og Nerøen enkelte baater optil 4 maal, størrelse mest smaa fangster. nat misligt garnfiske fra Korsfjorden og 0ygaren nordover ujevnt , pris 30, mange træk idag svarte ved Fedje. garn. Opsynschefen. Opslag El. Haugesund 4/3: Fra Mqld- Opslag 2. Haugesund 28/2: stæng øen: Fra Kinn: dag paa natsæt Ranskjær Vørlandsvaagen (Bømmel) iformiddag Fæø og Nærøen 0-7 maal, størrelse 600, pris 30. tildels godt paa natsæt idag. Ukekvantm 30 maal natsætsild og 00 Opslag 2. Haugesund 28/2: Mindre maal drivsild samlet kvantum hittil 7944 maal, godt drivgarnsfiske Utsire nordov~r idag. Pris alt garnsild og saltet, ukens middelspris omkr. 7. Brandesund : Tildels god natsætfornemmelse. Bra Natsætfangster Mølstrevaag, Fra Bremangerpollen : Denne uke intet sildefiske, samlet kvantum hittil 26 maal anvendt Smørsund og Loddersy, fornemmelse Espevær sydside. Natsætfornemmelse store Buk til husbruk. Fra Batalden: dag en ba at natsæt, Nærøen 5 maal, pris 33, middelpris kens sydvestside, hvor endel snllrpefangster 26, ukekvantum '~8 maal, samlet kvantum idag. Likesaa fornemmelse ved Alvestadkroken. Bømmelhavn gode natsætfangster, hittil 4320, alt garnsild og saltet. Fra Selje sildefisket i denne uke kun nordsiden av mindre stæng inat, sommesteds flere gode Stadt 0-90 maal. Ukekvantum 600 mal, snurpefangster. middelpris 33, samlet kvantum hittil 500 maal, alt garnsild og saltet. Fra Kalvaag: uken indkommet 25 maal drivgarnsild, pris Opslag 2. Kv!ttin~sø /3: Gode nat- 27, samlet kvantum hittil 3073 maal, alt sætfangster heromknng dag. garnsild, herav 60 maal til fjordene og blir resten saltet. Fra Raudeberg: Denne uke indkommet 750 maal, middelpris 30 kr., sam-?pslag 2. G!æsvær /3.. Et større stæng let kvantum hittil 700 maal alt garnsild og Hatvken, landsæthsket Sælbjørnen, Stolmen, saltet. Fra Moldøen ved dri'vning inat Brem- helst.smaa!angster, likesaa Glæsvær. Driangerhavet-Vaagsøhavet 6 farkoster 7-76 vere l Korsfjorden gode fangster. -38, størrelse 54J-580, pris 30-25, middt'l- pris uken 27.50, Ukekvantum 007 maal, samlet kvantum hittil 6970 maal, alt s!j.ltet. Hittil opfisket kvantum i N. B.amt 3933 maal sild. Opsynschefen.. Opslag 2. Skudesnes /3: Gjennemgaaende god natsætfangst paa Vigevaagen omkring Skude og Beiningen idag. Opsynet, Opslag 9. Aakrehavn 4/3: detheletat stort fiske hele søndre vaarsilddistrikt over Opslag 2. Egersund /3: God, noget igaar ogsaa! alt iaar i samme distrikt ujevn fangst, natsæt Løsgrunden, søndre Egerø maal garn og maal notsild og Ognebugten. Lensmanden. middelpriser 20 og 2 2 det allermeste saltet.: Noget egentlig torskefiske ikke begyndt endda. i Buvik. ' Opslag 2.. Solsvik 27/2: Godt landsætfiske sydsiden Glæsvær og gode utsigter. Opslag 2. Egersund 27/2:. Godt, lidt ujevnt mitsæt Løsgrunden og Kjæsholmsgrunden. Lensmanden. Opslag 2. Skudesnæs 27/2: Misligt paa natsæt overalt heromkring, et stæng ved Bekkervik (Skidnedal) idag. Opslag 2. Haugesund 27/2: ngen drivere ute - inat grundet nordveststorm. gaaraftes og idag indkommet fra Skudesnæs 7 snurpedampere med mindre fangster. Buvik. Opslag 9. Aakrehavn 3/3: Gaarstelegram fra Moldøen. Fra. Batalden igaar ingen sildefangster indbragt. Til Batalden fra Moldøen inat driving. Bremangerhavet-Vaagshavet 36 farkoster maal, størrelse , pris 20. Fra Bulandet paa driv inat fra 20 til 30 maal. Reksteinen nogen faa natsæt optil 40 maal. Fra Batalden idag Fæøen: Paanatsæt bra, tildels misligt. Pris 6. Brandesund : Svak natsætfornemmelse nordsiden. Mølstrevaag:For ca. 5 baate Buvik. tildels bra fangster paa natsæt. Pris omkring Opslag 9. Aakrehavn 2/3. Utenom 5.50, sammesteds bom kast idagmorges. Kvittingsøerne-Korsfjorden 40 drivere 0-55~24 maal inat, størrelse 600, pris 4 3 /4, Opslag 2. Kvitingsø 27/2: Meget utenom Sotra-Fedje ogsaa bra fangster gode natsætfangster rundtom her idag. utenom Aaensire idag 000 maal garnsild, pris 7 h. Egersund 200 baater, maal, størrelse 660, pris Kvit- Opslag 2. Kvittingsø 27/2: Et mindre tingsøerne godt. Skudesnæs 85 baater 00- stæng paa Saltvig idag maal størrelse , pris 4-~O -3 mellem Helgaanæs og Fæø 200 baater Opslag 2. Kvittingsø 28/2: 3 stæng maal, pris 2-4, Bokkens vest- paa nordsiden inat hvor ogsaa flere posenotside, endel baater maal. Smør- fangster, meget god natsætfangst for nordsund-brandesund 425 baater maal, siden nogetmindre for sydsiden. pris 0-5-3, nordenfor mindre. Fra Skudefjorden 42 snurpere 600 maal, størrelse 625, pris 5. Opslag 2. Skudesnes 28/2: God tildels rik natsætfangst omkring Skude og Beiningen idag.. Opslag 2. Egersund 28/2: Meget god fangst, natsæt, søndre Egerø god fornemmelse. Ognebugten kjøpemangel. Lensmanden, Opslag 2. Solsvik 28/2: Et nyt stæng Haatviken og godt landsætfiske Sælbjørnsø Stolmen, meget godt drivfiske Sælbjørnsfjor- Opslag 2. Egersund 2/3: Ujevnt fiske natsæt Løsgrunden søndre Egerø og Ognebugten meget god fornemmelse Øiegrunden. Lensmanden. Opslag 2. Kvittingsø 2/3: Meget gode natsætfangster rundtom her idag. Opslag 2. Fæø 2/3: Noksaa bra natsætfangst i Fæø idag ogsaa, shmelse 600, pris 6.. Opsynet Opslag 2. Veavaag 2/3: Paa.natsæt idag ved Helganæs (Veavaagsmundingen) optil 40 maal. Opslag 2. Fæø 2/3: Fæøen smaat idag. Opsl;Jg 2. Veavaag 2/3: Bra men ujevnt natsætfiske idag ved Helg-anes (Veavaagsmundingen) størrelse 600. Opsynschefen. Opslag 2. Haugesund 2/3: Drivgarnfisket idag helt misligt, pris omkring 5, igaaraftes og idag flere gode snurpefangster for Bokkens sydvestside, hvor gode natsætfiske idag for fiskere tilstede. Bømmel: Et bomkast Vorlandsvaagen inat. Hvor bra natsætfangster. Brandesund tildels godt natsætfiske, pris 5. Espevær godt natsætfiske storsilden idag, pris 2. Røvær: Ubetydelig natsætfiske. Opslag 2. Haugesund 2/3: Ubetydelig drivgarnsfiske idag. Pris 7.50, bomkast. Vespestadvaagen inat, tildels godt natsætfiske, Espevær idag, mindre stæng Bømmelhaven idag. Faa baater, tildels bra fangster store Bokkens vestside, Hisken fornemmelse natsæt, samme steds endel hval idag. Mølstrevaag-Smørsund godt natsætfiske. Opslag 2. Skudenes 2/3: God helst rik natsætfangst paa Vigevaagen omkring Skude og Beiningen idag. Opslag 2. Hummelsund 2/3: dag et stæng Hatvik & Varøosen en snurper bra

4 60 marsi9/ fangst, Sælsbjørnsfjorden samme stedbradrivfiske, likesaa Korsfjorden. Landsætfiske Sælbjørnen, Stolmen, Glesvær helst mindre fangst. Drivere Solsvik; 0ygaren nordover bra fangster. Opslag 2. Kvittingsø 3/3: Ujevnt men tildels gode natsætfangster rundtom her idag. - _ Opslag 2. Kvitingsø 5/3: For de baater som har trukket idag tildels bra natsætfangster. Opslag 2. Skudenes 5/3: Paa Vigevaagen og omkring Skude bra, noget ujevnt natsætfangst idag. Opslag 2. Haugesund 5/3: Sletten-- Mølstrevaag endebaater, tildels bra natsætfangster. For Espevær syd- og vestside rike natsætfangster, flere bomkast Gulholmsflæ in at. - Opslag 22. Kinn 27/2: Kinn idag paa natsæt ved Ytterøen optil 5 maa. Ved Batalden svart~ garn-o Grundet storm igaaraftes JHes::et. Opslag 22. Kinn 2/3: Til Kinn idag 5 drivere 8 maal større]se 570, pds 30paa natsæt ved Raueskjæret og Nærøosen optil 4 maal, størrelse 580~600, pris kr. 30. Mange træk idag svarte garn. Opslag 22. Kinn 3/3: dag til Kinn paa natsæt ved Rauskjæret og Nærøosen fra 0-7 maal, størrelse 600, pris kr. 30. Opslag 22. Kinn /3: Kinn: dag paa natsæt Nærøen 3 baater fra 3-8 maal, størrelse , pris kr. 25.: Opslag 24. Aalesund 28/2: Paa grund av veirhindring kun delvise trækninger steder eller landligge sidste dage. Opsynschefen:. Opslag 24. Aalesund3j3: Fiskepartiet , rogn 02, medicintran 89, hvorav henholdsvis Nordmør 54000, Romsdal ;c-300g Søndmør , leverlnjldighel _ 250/300, fiskevegt 300/340, tranprocent." 48/56, fiskepris rund 20/60, leverpris 70/00. Opsynschefen; Opslag 25. Moldøen 28/2: Fra R~lUdeberg: Mandag 34 baater torsk. Tirsdag lafldligge, leverholdighet , rognholdighet , fiskevp.gt 275:.-300, tilstede 40 motorbaater, 25 smaabaater, 305 mand. Fra Bremangerpol: Paa Bremangerhavet mandag , tirsdag torsk: dag landligge. Paa Bremangerpoll igaar og idag henholdsvis O-50 og 0-0, leverholdighet 270,-:-300, rognholdighet , fettholdighet pct; fiskevegt ,...340, tilstede 54 motorbaater, 0 smaabaater, 8 dampere, tilsammen 600 mand. Fra kvantum hittil: torsk, 600 sei, 48 hl. medicintran, 230. rogn. Sildefisket: Opslag 2. Skudesnæs 3/3; God natsætfanl.st paa Vigevaagen omkring Skude og kvantum hittil 3073 maal garnsild, 60 maal uken indkommet 28 maal, pris 27. Samlet Beinillgen idag, kjøpemangel. til fjordene og byen, resten saltet. Fra Selje: Opslag ~L Haugesund 3/3: Paastrækningen Utsi re nordover idag ca. 80 drivere Moldøen : Fra Kvalheimsviken-Bremangerfjorden. Pilkefisket hittil ubetydelig uke Torskefisket denne uke bedre, særlig Skaara helst mndre fangster. Masse snurpere med havet storgarnsbaater ~0-400,smaagarnsbaater kvantum torsk. Samlet kvantum hittil torsk, 70 hl. medicintran, 70 hl. gode fangster fra Bømmel----:-Skudenæs. _ Bokken-god natsætfornemmelse syd- og vest 400:-600, leverholdighet , tranprocent rogn. Priser: Torsk 60, lever 90 pr. liter. Torskangerfjord 5-'---70 torsk, rognholdighet siden; Espevær fik. natsætfangst, bomkast , priser usat. Vanlig deltagelse. Ruskeveir. Fra Kalvaag: Mandag , kun nordsiden av Statt 0-90 maal. Uke Rogn 40 pr. liter. Sildefisket: Denne uke Gulholmsflæ inat, større stæng Skjærvik, Bømmel inat meget godt natsætfiske Slætten tirsdag , litt sei iblandt, fangstfelt Frøyskjærene, Frøigrund, Hjeldsund og 500 maal, alt garnsild og saltet. Samlet kvantum 600 -maal. Samlet kvantum hittil ~Mølstrevaag,. Fæø: Ca. 30 baate natsæt 0-20~8maal. Hisken-Brandesund tildels Skorpegrund, hvor bedst igaar. Smaabaater hittil opfisket kvantum N. B. amt: Garnsild bra natsætfangster. Frøiafjorden optil 40 torsk; alt paa garn, 3933 maal, torsk ,medicintran 420 idag landligge. Fiskevegt , leverholdighet 285--'-300, fettholdighet 40--'-47 pct. Opsynschefen. hl, 7 2 hl. lever 629 hl. rogn, sei. Opslag 2. Egersund 3/3: Ujevn tildels meget god fangst, natsæt søndre Egerø, 0iegrunden og Ognebugten. Lensmanden. hvorav 30 motorfartøier, 46 '0- og seillede fiskeparti 74 tusen, dampmedicintran rognholdighet , tilstede 75 fiskelag, Opslag 27. Trondhjem 3/3: Amtets sam Opslag 2. Haakensund 5/3: Et stæng baater, 3 kjøpefarkoster, 20 landkjøpere, 40 34, lever 327, rogn 330. Pris fisk sløiet inat Tellevaagen, et lite Haakensund, flere trandamperier, 92 mand. Fra Selje: gaar 37-40, lever 80-20, rogn 35. Tilstede 4n smaastæng mellem Skogsvaag-Billestrømmen, og idag bedre torskefiske -i Skaarafjorden; baater med 2009 mand. Stiftamtmanden. et st~ng Djupsvik-Selbjørnen, et Bekkerviksundet. Bra land~ætfiske ved Laakø og driv- Stat, Honningsvaag endel linefiske 30 baater Opslag 28. Sørgjæslingerne 4/3: Vikten 60 baater Paa nordsiden av fiske ved Sotra ret bra '-20 torsk. Deltagelse vanlig. Fra fisket 4 mars 97: Fiskepartiet , Kinn:,Denne uke intet torskefiske, tilstede hvorav intet hængt, damptran 56, rognpartiet Opslag 2. Egersund 5/3: -ntet fiske landligge storm. Lensrhanden; og seilhaater, 7 land kjøpere, ialt 490 mand. rognpris 45, fiskevegt , tranprocent 87 garnlag, herav 84 motorfarkoster, 3 ro~ 200, fiskepris 37-4, leverpris 0-20, Opsynschefen. 53~55, kjøpefartøier 88, fiskerbaater 79. Opslag 25. Moldøen 3/3: Fra Raudeberg: Fisket fredag liner optil 400, garn mindre, Onsdag 28de febmar 48 baater dypsagn smaat. Sklinnafisket 2 mars 97. torsk, torsdag mars 53 baater 5-500:--200 fiskepartiet 60000, hvorav hængt, torsk, fredag 2 mars 55 baater torsk, _ ukeparti : Torsk 23765, saltet 2 hl. darrrptran 35 hl. rogn saltet. Hittil opfisket kvantum torsk saltet, pris usat, 30 hl. damptran, 55 hl. rogn saltet. Drivgarnsild hittil opfisket 700, alt saltet. Ukeparti sidste uke 750 maa. Fra Moldøen : Torskefisket. gaar og idag Bremangerhavet--Kvalheimsvikenstorgatnsbaater Smaagarnsbaater Torskangerpoll Ukekvantum torsk, 76 hl. rogn, 58 hl. medicintran. Priser: Rundfisk 50 (klausulfri vare) ellers 0--:20. Andre priser usat. Samlet kvantum torsk saltet, 88 hl. medicintran, sei, 43 hl. rogn, hvorav og 54 hl.. rogn til hennetikfabrikkerne, resten saltet. Sildefisket: Ved driving inat Bremangerhavet-"-Vaagsøhavet6 farkoster , størrelse 540'-580, pris Ukekvantum 007 maal.alt garnsild, atsaltet. Samlet kvantum hittil 6970 maal saltet. Fra Kinn: Torskefisket. Fredag 2/3: 3 ])aater , lørdag 3 baater 50-80, fiskefelt Tyske' faldet. Ukekvantum 475 torsk, pris Sat hl. lever, opfisket kvantum hittil 275 tork, 00 sei, alt saltet. Sildefisket idag paa natsæt Raudeskjærene Nærøen 0-7 F efsi dfi ske. maal, størrelse 600, pris 20. Ukekvantum Opslag 50. Vadsø 3/3: 0ksfjord større 230, middelpris Samlet kvantum, hittil 7944 maal, alt garnsild og saltet. Fra Ba sildes!æng forløpne uke, Talvik flere smaa agrtsildstæng. Optat kvantum 4535 maal, derav solgt sildoljefabrikker 3585 maal, til talden: Til onsdag opfisket 500 torsk, torsdag 6 baater paa garn , fredag 30 agn 950 maa. Pris Talvik almindeligst 4 baater 8-00, fiskefelt Tyskefaldet, Bataldviken og vest Storebatalden. Ukeparti og kroner maalet. Amtmanden. ialt opfisket 2200 torsk. Middelpris Skreifisket. hl. lever, 4 hl. rogn pris lever 80, rogn maximalpris. Sildefisket: dag baat paa natsæt Nærøe-n 5 maal. Ukeparti.48 maal, middel pris 26. Samlet kvantum hittil 4320 maal, alt saltet. - Fra Bremangerpolten: Torsdag og-fredag Bremangerhavet henholdsvis pg 50---:-300, ukekvantum torsk, 500 sei; 78 hl. medicintran, 7 hl. rogn. Samlet kvantum hittil torsk, 500 sei, 27 hl. rogn,84 hl. medicintran, alt saltet av fiskerne. Sildefisket. Denne uke intet. Samlet kvantum hittil 26 maal, anvendt til husbruk Fra KalvaagtorsdagFrøyskjærene, Frøyagrund , Bremangerhavet , 2 nætters garn. gaar faa baater ute Frøyskjærene, Frøyagrund , Bremangerhavet ,smaabaater Frøysjøen 9-70, alt garn. Ukeparti torsk, hvorav 600 til hermetik, resten saltet, 800 sei, 2 hl. medicintran, 60 hl. rogn. Priser torsk 25 35, sei 80, lever 00, rognpris usat. Samlet damptran 93, leverpartiet 44, rognpartiet 2, fiskepris , leverpris 95- O, fiskevegt , torsdag garn 50--nOO, fredag Hals. Opslag 29. Bodø 3/3: Yttersiden: Opfisket st. skrei, hvorav hængt , saltet 87728, eksportert 60 66, damptran 375, lever 22, rogn 70 hl. Helgeland: Støti-- Myken-Valvær-Selvær-Aasvær--Herøy og Vega opfisket st. skrei, hvorav hængt 937uO, saltet , eksport 58500, opfisket 5500 st. sei, der er eksportert damptran 940, lever 52, rogn 578 hl. Amtmanden. Opslag 30. Svolvær 28/2: Lørdag paal garnba/atene optil 250. Forøvrig landligge.. Mandag gjennemsnitlig garn Hopen 20, Bal- stad 280, Nufsfjord 250, Røst 50, baatliner Hopen 20, Værøy 0, Røst 80, skøiteliner Balstad _ 30, ~ufsfjord 90. Forøvrig ingen redskapstrækninger. Tirsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 60, Skroven 70, Hopen 220, Heimingsvær-Nufsfjord 60, Stamsund 230, Ure 70. Balstad 80, Sund 240, Reine 60, Sørvaagen 50, Røst 60, baatliner Henningsvær---,Balstad 50, Ure 80, Reine-Sørvaagen 20, Værøy 30, Røst 60. Skøiteliner Balstad 70, Nufsfjord 30, Røst 30. Fiskepris usløiet ," kilovis 30, leverpris 00-0, rognpris , uveirshindringer bedriften. Utvalgsformanden. Opslag 30. Svolvær 3/3: Fiskepartiet , hvorav hængt, leverpartiet 0, dampmedicintran 994, rogn partiet 25 hl" leverholdighet , tranprocent 50-57, fiskevegt , fiskepris sløiet , 35-90, kilovis 30, leverpris 00, rognpris 30-45, baatantal 2960, hvorav 84 garnbaater, 26 doryer fra 4-seilskøiter, 006 motorbaater, Vestlofoten 499, i Værøy-Røst 48, kjøpefartøier 4, hvorav 46Vestlofoten, 3 Værøy-Røst, onsdag garn Skroven optil 00, liner Henningsvær 60. Forøvrig landligge.. Torsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 30, Skroven--Sund 70, Kabelvaag 00, Hopen 500, Stamsund 270, Balstad 70, Reine -Sørvaagen 40. Linebaater Hopen 30, Balstad 20, Reine 40, Sørvaagen 20, Værøy 60. Lineskøiter BCllstad 60. Fredag gjennem-

5 7 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERlBEDRFT frafskerdrekt0ren 6 snitlig garn Brettesnes 00, Skroven 80, Kabelvaag 20, Henningsvær 300, Røst 200. Enkelt baat Hopen 320, Nufsfjord 40, Værøy 00, baatliner Kabelvaag-Hopen 30, Henningsvær 50, Ure 40, Sørvaagen 40, Værøy 50, Røst 200, lineskøiter Brettesnes-Balstad 30, Nufsfjord 40, Sørvaagen50, idag nordlig, laber, utror. Utvalgsformand. Opslag 32. Vadsø 2; 3: Breivikbotn~Breivik garn , Breivik garn, Melte-.. fjord-taborshavn liner 20-50, Gamvik dypsagn 400, Smørfjord garn 00. Lodde tilstede Vadsø, stængt ca kasser vestre Jakobselv, optat ca. 300 kasser.. Amtmanden. 0 7 OpsLag 3-:. Tromsø 2/3: Berg: Tirsdag 24 garntrækninger overstaat opti! 20, frem..: deles storm hindring. Torsken: ntet linetrækning denne uke, smaagarn mandag, tirs Vaarsildfisket 97. Total- Uken, som endte Ukefangst Jangst ma~al maal ) 96 maal,- Total tilsvarende uker maal maal maal maal -27 januar , februar DD " DD " j " 3 mars o, dag, onsdag 9-250, bedriften fremdeles ) Opgaven omfatter al den i vaarsildfiskerierne fangede sild, hvorav den i Nordre veirhindret. Stiftamtmanden. Bergenhus samt drivgarnssilden nordenfor Korsfjorden efter kvaliteten,maa betegnes som Opslag 36. Bø i Vesteraalen 3/3: Siden storsild. forrige beretning har uveir hindret bedriften, hvorfor ingen nævneværdig forøkelse' av partiet. For fiskeværene Aasandfjord-Hovden--:- Opslag 4. '3/3": 'Sildefisket Bohuslen: 425 tønder rogn og anslaaes behold- Straumsjø og Skaarvaag de fleste baater av- Middel godt notfiske igaar vest Marstrand, ningern, e til ca ,' tønde. r. Markereist ti! Lofoten; Lensmanden. kvalitet delvis god, pris 8-28 kroner hektoliteren. ' det flaut.' Opslag 36, Breistrand 3/3: 0xnes: Op- fisket parti = stk. torsk., Opsag 4. 5/3:,,Sildefisket Bohuslen: derav saltet 20500, hængt 4700, iset Lørdag intet sildefi?ke for uveir. stk., 90 hl. rogn, hvorav 42 iset, 82 hl. Opslag 4. 6/3: ' Sildefisket Bohusleri: damptran, 35 hl. udampet lever, 7600 Ukefangst hl. mes,t storsild, pris 8-: kveite, 9 00 smaafisk. Belæg priser 35 kroner hektoliteren. Totalfangst iaar fiskevegt, leverholdighet, tranprocent som før.,hl. mot ifjor. ' Saltet!aar 2043 hl. Denne uke 4 delvise sjøveirsdage. Fangst mot hl. ifjor. gaar intet notsildfiske garn "-50, natliner yderst smaat, for uvek gammelt agn, vadbruk 0-:-400 kveite; Ytterbankfisket veirhindret. Lensmanden, Opslag 8. 5/3: Land~ts skreifiske til 3 mars 3,0 millioner stykker, hvorav 0,3 hængt, 2,4 saltet, 6053 hl. damprriedicintran, 420 hl. lever, 4333 hl. rogn mot i ' 96 7,8-,3-5, ,-2525: 95 6,5-4,-, Finmarkens vinterfiske beregnet 'til 3 desember. Ut~nlanClsk~ Uken 25februar~3 fi$k~ri~r. mars. mark~clsb~r~tlltlt9,~' 'nl~ Uken 25 februar-3 mars. Bilbao:, Salg 600 færøisk, ingen Cd~gramm~r. Klipfiskmarkedet. Opstag 5. 28/2: Konsulen Bilbao telegraferer: beholdning, uforandrede priser., Santander: ngen' beholdning: Pa ris 8.0, London Det svenske sildefiske for Bohuslen har faldt bra i de to sidste uker med not. uken der- endte 24 \onsulatb~r~tningtr. februar blev der opfisket hl., Fra ge'ngralkonsulatet ibilbao, dat. pris fra 30~40 kr., og i sidste uke 2 f b 97 blev opfisket hl., pris '8-35 'e niar ': mport og 0sætning -av----klipfisk _ i uken fra 4-:-0. kr. pr. hl. ~ alt er til 3 mars op~ februar 97, alt pr. kvintal a 50. kilo fisket hl. mot hl. i androg til: 96, hl. i 95 og Bilbao. Salg 250 færøisk. ngen hl. i 94. -:- Det saltede parti uto:,beholdning. gjør iaar hl. mot hl. i Prisen for stesort opgaves notert 96, hl. i 95 og D 570 til ptas. ' for færøisk. hl. i 94. Santander. ngen beholdning., Paa Madrids Børs notertes : td~gramm~r. Det svenske sildefiske. Ptas.' pr. DD fres. alv Paris. Ptas. 22.6_5 pr. 'ce alv '/ London.. Opslag 4. 28/2: Sildefisket Bohuslen: Mandag og igaar intet sildefiske med not. Opslag 4. /3: Sildefisket Bohuslen: Middel godt notfiske igaar, mest halvstor og smaasild, pris -2 kr. hektolitereri. Opslag 4. 2/3: Sildefisket Bohuslen: gaar godt notfiske sydvest Marstrand, delvis stor-sild~ pris20--'-~5 kr. hektoliteren: Vicekonsulerneindberetter om sardinfisket følgende. V i g o:, Daarlig, der ilandbragtes 946 kurver. - Sant-ander:, Ubetydelig. Til Vi~-o ankom der i ukens løp! _, - Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 3 februar 97: Med d.s. "Sicilia", ankqm ' sidsti januar til markedet i Lissabon ' 8T tons norsk fis~, for hvilken, prisnoteringer endnu ikke foreligger. Av norsk fisk tilber~cjti~~gl~9_yar beo:, h()ld~ing~n idag ca. 42ts. o:g,priserne noterles.' med -' esc. 28:bD~30i'Qq,pr: kvt. Derhos var der forhaåriden intagelig' 80 ts.,newfottn-dlandsfisk' til \ prser' varierende fra_'(2s:c. 23Dq~28.DO: pr. kvt.,- Klipfiskbeholdningeg i Qporto an-, slaaes pr. 3 f. m: til 65Q ts. engelsk vare. Priserne notertes uforandret fra esc ~30~OO -pr:-"~vt.~ ndberetning fra legaion~ni Hflvana, dat. 29 desember 96:- ' Angaaende klipfiskmarkedet Ha-' i tidsrummet 8~8 desember; meddeles følgende: -ndførselen androg til 4645 kasser: og 88 tabaler. : Beholdningen pr. 22 desbr. ~ar an-' slaat til: kasser fisk ialt, hvorav kasser norsk fisk, Alaska! og kanadisk, samt 30.0 tabaler.} Prisetne var ifølge "Revis-ta Oficial" for kanadisk og Alaska $ 3: ; der noteres for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk notertes ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60. div $ 4.72~4.73 pr. ~ Paris 3 div $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div h6 a 8 % p. r-

6 i 62 UKENTLGE MEDDELELSER'POR NORSKFSKERBEDRFT FR~ FSKERDREKTØREN, 7 mars 97 Fetsildflsket 96. ndberetning ra legationen i Havana, Tabelover ukefangst, totalfangst og sildens anvendelse dat. 30 desember 96: l Av totalfangsten Angaaende klipfiskmarkedet i Havan a i tidsrummet 8~28 desember Ukefangst Solgt Solgt Saltet Total- --'---.,-----,---:=:----,--- i Uken som endte fangst i set sildolje- hermetik- fiskernaal maaj meddeles følgende: maal maal fabrik fabrik; pakkede ndførselen androg til 4287 kasser og 694 tabaler. Beholdningen pr. 29 desember var anslaat til: m kasser fisk ialt, hvorav 2300 kasser norsk fisk, 400 Alaska og 2500 kanadisk, samt 500 tabaler. Priserne var ifølge "Revista Oficial" l maal i for kanadisk og Alaska $ 3.00 ~-'-5.75; der noteres for kanadisk og Alaska $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr. Æ. Paris 3 div $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 6 å 8 /0 p. 8 juli " " " , august " " " september ; "..., " " " oktober " " " " november " indberetning fra konsulatet i Mon- 8 " treai til Utenr:iksdepartementet, dat. 25 " januar 97: 2 desember J ' t. t h' 9" eg l a er mg a tsætte følgende 6 " opgave over mæ,ngde og værrli av 24 " Kanadas saltvandsfiskerier i november 30 " ' sammenlignet med samme maa- ~6~j_an_u_a~r_~9_~7_ _..._.. ~~_4_90~ 85~9~53~_2_2_3_7~3_4_9_95~_,~8_4_24~ _8_2_2_3_6 ned 95: Fangststederne. eæ... :.a ~ LO 8d... > Q') -... ~ u Yi... :.a - 8d <.O... > Q') -... ~ u t-coco 00""'" Q') o <.O 00 Q')OCOC'lC'lOt-OLO O')C'lCO<.Ot-Q')<'o-.::t'LO Cn..:::t'oo... OLOCOOJO t-loco<.o-.::t'c'-.::t'colo... C'... -.::t't-lo<doot-ot-<.o 00 LO O'),O') t-, <.O LO co LO co t- <.O o <.O, LO t-<.ooc'lt--.::t'o"lloc' co C' co t-' C' C' C'... 0 t-oooo... O Q')o-.::t' O <.Ooooo... -.::t'co-.::t'o')t- O<.OLOCO... -.::t'cot-o"l -.::t'oot-cdco-.::t'loooo C' ooq')o')-.::t' O') LO... co co t-... <'oo'jcrycdloo"l<'o OCOC'lt-<.OOooOOC'l C'lC'COOt-O<.O... t- t-c'o') CD CDt-C'CD... ~-.::t't'--q')... C'lC' 0 Distrikt : ~ u 3 i : Cl) aj E " i :..0 ~ ~. :..0"0 " l=: ~ '~... i ~ " : : -< ~ ;V 2.ru ~ j! i ' : ~ aj aj ~ ~ ~ u5'.[ r< i \ !:s:: Cl)'... -<'- Cl) l=: -< " ~ ;.::;"-d ~ 'CJ.!:s:: 'E "O E 2 ~ i , oo:;:::::c'd>~~~::l[f)t:: " r< :::c; crj...:l ~ ~ crj <r:: ::c: ~ C\: Sammenlignende opgave over fangstmængden i de forskjellige distrikter " ) Tønder. Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje- hermetik- Saltet rnaal rnaal fabrik fabrik maal maal Finmarkens amt Tromsø amt \ Nordlands amt Namdalen ndherred Søndre Trondhjems amt , Romsdals amt...: ' - Nordre Bergenhus... ~ -' Tilsammen Mot i 95...: Distrikt ~ ~ 96,95, i 92! 9 maal maal maal maal t maal maal Finmarkens amt Tromsø amt Nordlands amt Namdalen , ndherred...,..... l 346 ' S. Trondhjems amt , , ol 32 24! Romsdals amt... ~ N. Bergenhus amt '-- 60,4QO - _ 400

7 ~-- --~-~ ~~ ~-- -~ 7 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 63 De engelske fiskerier.- - (Ved Norges fiskeriagent i Storb_rit~nnien og rland.) Januar-97 Januar 96 -Cwts. f: Cwts. For alle sorter tils _ 22985_ Specificert for følgende sorter: Sild Brisling ; Makrei Torsk Lange Siti Hyse Flyndre Kveite De irske:fiskerier., (Ved Norges fiskeriagent i Storbritanni en og rland.) Januar 97 Januar ~ ~ Cwts. Æ Cwts. \ fbr alle sorter~ ~_3_7_3_62 ~-_4_0_0! 27~4_6 i Spe~ificert for følgende sorter: Sld Brisling Makrei Torsk Lc!nge Hyse Flyndre l f: f: [-andsorganisation og sp-ar~kass~ -_forfisk~r~. Den av - Handelsdepartementet opnævnte komite for _ utredning av s pørsmaalet om en landsorganisaion og sparekasse for fiskere holdt t s it første møte paa fiskeridirekørens kontor fra 7/-7 til 23/. t Komiteen bestaar av følgende herrer: Fiskeridirektør Dr. Hjort, formand DirektørA.Hoel, Bergen Fiskeriinspektør S. Johannesen FiskerG. M. Larsen, Larvik Ordfører P. O. Kleppe, Bakkesund Fisker Berge Barmen, Aalesund Fisker og opsynsbetjent Th. Dyrnes, Vestsmølen Fisker Anders Eliassen, Myken Fisker Martin Gunneriussen, Hadsel Ordfører Dankert Broks, Havn Senjen Fisker Odin Figenschou, Tromsø Ordfører Norman Pedersen, Hammerfest. Fiskeriinspektør Johannessen møtte ikke.. Spare kagg en. D n der be han d l ing en av De skotske fiskerier. spa.rekassen kom komite~n til det (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) resultat, at det for tiden var ugjør- Januar 97 Januar 96 lig at faa med alle fiskere, men for ~ ;-- at _ gi tilkj~nde.sin opfatnin,k_ ved- Cwts. f: Cwts. f: tok komiteen følgende. uttalelse : ---~---""""'----"; :""'»Naar komiteen i først~ række For alle sorter tils anbefaler oprettelse aven spare- Specificert for følgende sorter: kasse med jvungne indskud for de Sild... : fiskere som" vil komme til at drive Brisling fiske fra farkoster med faste baat- Makrei merker og anmeldelsespligtige redetorsk... ; : re, saa er det ikke fordi man anser L ange l d t. f' k f t h Sei i 296 an e s øvrge S er'e or a a Hyse mindre behov for og retmæssig krav Flyndre paa en sparekasse, men fordi man Kveite ; er opmerksompaa, at det vil være ~--~ :---~~--~~--~. ~.::-~--:---~-_ ---- lettest i den forøvrig vanskelige 0. -versigt over fisket i Aberdeen distriktet og vestkysten:. administrative opgave at begynde Veiret og andre omstændigheter hindret fiskerierne i maaneden be- d. k h t. d tydelig. Hovedfangsten faldt paa sild i fjordene paa vestkysten. Et ube- enne nye V~ som e,,lvor n - tydelig fiske og liten deltagelse foregik paa fjerntliggende fangstfelter. Ut- skuddene kan flnde sted gjennem en byttet for 9 større trawlere per tur var for ankomsten fra Færøern-e og ansvarlig reder.. Flugga henholdsvis ~ 976 og cf; 837; mens de ukentlige trawlere kun. hadde Komiteen finder dog samtidig at e.t gjennemsnit for maaneden av cf5 42. Motorbaater, so? lei~ighetsvis burde tillægge hensynet til de øvrige ilsket ef-ter flyndre gavet utbytte av cf5 45 for maaneden. Lten hsketynde f' k t b t d. t d var under kysten. En hel del smaahyse bragtes tiltorvs, som antagelig.s er~ saa s or e y nln g : a. en fiskedes ved Shetland. Den billigste fisk i handelen for tiden er irsk laks kke finder at kunne henvse dsse som sælges en detalj i butikkerne til 2 sh. pundet til den frivillige adgang til spare-

8 64 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORS~ FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 mars 97 - kas-sen alene. Da imidlertid forholdene for de fiskere, som driver fra aapne baater og -uten ansvarlig reder, er meget forskjellige i de forskjellige dele av landet, antar man at spørsmaalet om en organisation av disse fiskere kun kan løses distriktsvis oggjennem medvirkning av fiskerforeningerne, ialfald inden større erfaring foreligger, og den hele virksomhet er kommet i god gjænge..' Man anbefaler i overensstemmelse hermed, at der aapnes adgang for administrationen til at organisere en særskilt klasse med tvungne indskud og statsbidrag ogsaa for disse fiskere, naar der til administrationen er indkommet andragende derom fra en distriktsforening. Naar et flertal av landets distriktsforeninger gjennem landsforeningen har uttalt ønsket om gjennemføresen aven saadan klasse for det hele land, forutsættes dette spørsmaal optat fra administrationens side.«som grundlag for den nærmere utarbeidelse av utkast til indstilling om lov for sparekasse - hvilken utarbeidelse sker ved komiteens formand og hr. direktør Hoel - blev ved tat følgende utgangspunkter:. ndskudspligt til sparekassen har alle personer, som driver fiskeri, fangst eller førsel av fisk med farkoster, som efter lovforslag (Ot. prp. nr. 56, 96) skal ha faste merker; ogsaa indbefattet de som gaar ind under sjømandsforsikringen. Alle andre fiskere har anled -ning til at bli frivillig medlem av kassen. Merkepligten omfatter efter nævnte lovforslag 2: A) Alle dækkede fartøier : undtagen lodsfartøier - som brukes til fiske, eller til fangst i de nordlige polaregner.. B) Av aapne baater: a) de som deltar i fiske hvor der er anordnet ekstraordinært politiopsyn. Herfra er dog undtat smaabauter (tomandsbaater) som tilfældig deltar i saadant fiske. b) de S9m - uten at indgaa under litr. a ---, fiskeri med slæpenot, not eller vad. Kongen kan dog undta baater med smaa nøter i selvstændig drift i nærmere betegnet distrikt. C) Fartøier som brukes til før.., sel fra eller til fiskepladsene av utilvirket fersk sild og anden fisk samt agn. Herfra er dog undtat rutegaaende skibe samt fartøier som udelukkende gaar i fart paa utlandet. Kongen bestemmer om lovens bestemmelser skal om- fatte ogsaa andre grupper av farkoster under visse fiskerier. end dem som nævnt i denne paragraf. 2. Den eller de personer, som har anmeldelsespligt i 'henhold til forannævnte lovforslags 5 pligter at opkræve indskuddene hos medlemmerne og indbetale dem til sparekassen. Det forutsættes, at fortegnelsen over norske fiskefark()sfer og konti for sparekassen føres av samme administration. 3. ndskuddene beregnes for hver uke, hvori sparekassens medlemmer utøver sin bedrift, regnet fra en fiskesæsons begyn-, dese til dens slut og ikke fratrukket for liggedage etc. Den første og sidste uke i en sæson medregnes ikke; medmindre der er øvet drift i mindst 3 dager, og der betales da for hel uke. 4. De ukentlige indskud skal være like store for alle fiskere og til alle aarstider (i alle sæsoner). Sparebeløpene, hvortil ogsaa regnes de nedenfor nævnte indskud, blir derved forskjellige for hver mand efter det antal uker han driver i aaret og det antal aar han driver fiske. Der maa ikke være anledning til at ta utlæg i sparebeløpene. 5. Det ukentlige indskud for hver fisker fastsættes til kr. 6. Redernes tilskud fastsættes til 25 øre pr. mand pr. uke. 7. Det forutsættes at eksportavgiften (for fiskevarer) som betales av utlændinger, ()vergaar til sparekassen, og det forutsættes videre at det offentlige bidrag til fiskernes indskud ikke sættes lavere end til 25 øre pr. mand pr. uke. 8. Hvert medlem av sparekassen faar sin konto og er eier av denne, med de betingelser som følger av kassens statuter. (Se ogsaa næste punkt). Hvis der ved lov oprettes en alderdomsforsikring som kun omfatter fiskerne vil spørsmaal opstaa om sparebeløpenes overførese til saadan forsikring. 9. Sparebeløpet kan hæves: a) ved eierens død (av hans lovlige arvinger). b) ved hans ophør med at drive fiske, saafremt, grunden dertil bevislig skyldes helbredshensyn, der umuliggjør deltagelse i fiske. dette tilfælde utbetales sparebeløpet først til et tidspunkt, der avgjøres av den lokale fiskerforenings. bestyrelse. c) ved en bestemt opnaadd alder. d) naar et medlem, som ikke indgaar under noget av de tre forannævnte tilfælder, ophører at drive fiske eller av andre grunde taper sin ret til at være indskudspligtig medlem av sparekassen. dette tilfælde sker sparebeløpets utbetaling efter følgende regler:. Har vedkommende kun gjort indskud i 5 hele aar eller derunder; eller utgjør det paa hans konto indestaaende beløp endnu ikke 00 kr., utbetales av kontobeløpet kun den del, som motsvarer hans egne indskud. 2. Har vedkommende gjort indskud i mere end 5 aaf, og er det paa hans konto indestaaende beløp ialt 00 kr. eller derover, har han valget mellem en ten at la kontobeløpet indestaa til forvaltning og forrentning som for indskudsbetalende medlemmer bestemt,,-. e l e ra4: erholde el kon-

9 7 mars 97 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbedr!ft fra fskerdrektøren 65 tant utbetaling paa følgende vilkaar: Først utbetales j sin helhet den del av kontobeløpet, som skyldes den uttrædendes egne indskud. Hertil utbe-. tales et tillæg lik / 20 av resten av kontobeløpet for hvert helt aar, ind- -skudstiden overstiger 5 hele aar indtil 20 aar. Har indskud været erlagt i 25 hele aar eller mere, utbetales det hele 2. kontobeløp. V ælger indskyderen en 3. kontant.. utbetaling efter -foranstaaende regler, har han paa saadan maate, 4. som av sparekassens styre maatte bli bestemt, at sandsynliggjøre, at han definitivt vil ophøre at drive virksomhet, som 5. medfører tvungen indo.. skudspligt i sparekassen. Sker ikke dette paa en for styret tilfreds stil "' lende maate, blir kontobeløpet fremdeles indestaaende i kassen til fortsat forrentning, uanset om det indgaar -under utbetalingsregelen i punkt eller punkt 2. Den kontante utbetaling skal derhos først finde sted et aar efter uttrædesen, medmindre spa- 6. rek assens styre efter motivert anbefaling vedkommende lokale fiskerforenings bestyrelse gir sit samtykke til en tidligere utbetaling. Har den uttrædende selv været reder, blir hans bidrag som saadan at anse s.om eget indskud. a. Et medlem av sparekassen kan selv bestemme om han vil ha sit sparebeløp utbetalt kontant erer.om han vil ha det.omsat til en livrente. Dog kan spare- 7. kassens styre bestemme, at utbetalingen-skal ske i f.orm av livrente, hvis 'den efter m.otivert indstilling fra den lokale fiskerforenings bestyrelse finder, at kontant utbetaling vil være be paa medlemmets tilgodehavende efter tænkelig. Den lokale fisker- 25 og 40 indskudsaar, naar indskud - forenings bestyrelse avgir altid aarlig erlægges i de i lste k.olonne indstilling. anførte antal indskudsuker. Forutsætning: rente og rentesrente efter Ethvert medlem av sparekassen har ret til at faa fortsætte s.om 42 pet. p. a. medlem med indskudspligt og- ====~ ====~~=== saa utover den i punkt 9 c om- d tn~al l.! ndskudstidens ndskudstidens talte bestemte alder, _ eller at la - spr~ as:r <el-i varighet 25 aar varighet 40 aar sit sparebeløp bli staaende i === - - kassen til forrentning saalænge 4 uker 2740} han selv -maatte ønske Den i punkt 9 c nævnte alder sættes til 60 aar Der fastsættes ingen laveste alder for pligt til indtrædelse i sparekassen. tabellen er f.orutsat : Hvis en slik aldersgrænse blir Fiskerens bidrag pr. uke.. kr. Loo fastsat saa anbefaler komiteen, Rederiets bidrag pr. uke..» 0.25 at man blir indskudspligtig fra Det.offentliges bidro pr. uke» 0.25 det kalenderaar da man fylder 8 aar. ) Sparekassens administrationsutgifter bestrides av det offentlige. kr..50 Ved beregningen av tabellens tal er bidragene f.orutsat indbetalt en gang aarlig og efterskudsvis. 2) Kassens h.ovedsæte er ved fiskeridirektørens kontor. 3) Kassens styre, som leder dens daglige forretninger, bestaar l. Landsorganisationen. Almindelige utgangsav 3 medlemmer, nemlig fiskeridirektøren, kassens ad-. ministrerende direktør samt et av departementet.opnævnt tredje sakkyndig medlem. 4) Fisker.organisationens landsmøte er kassens repræsentantskap. S.om raadgivende.og i visse tilfælder avgjørende instans fungerer bestyrelsen i lokal fiskerforening. Denne bestyrelse er pligtig til paa opf.ordring at yde administrati.onen av kassen veiledning.og avgi motiverte uttalelser angaaende utbetaling av sparebeløpene i tilfælder ana.oge med dem som for ulykkesforsikringens vedkommende henligger under.overf.ormynderiet (lov -av 8 august 908, 7). Det er ønskelig at saadan ordning.ogsaa indføres ulykkesforsikringens vedkommende. Distriktsf.oreningens kontor danner et mellemled i korrespondancen mellem administrationen og de lokale kasserere. p un k ter. Komiteens opgave er i første rrekke at planlægge en landsforening av fiskere som en organisert repræsentation f.or fiskerstanden. Det ansees dermed hverken nødvendig eller paakrævet i denne forbindelse at reise spørsmaal.om landsforeningens deltagelse i eller stilling til det offentlige arbeide for ~fiskeriernes fremme«saadan som dette hittil har været utført ved statens fiskeriadministration, eller de forskjellige fiskerisel skaper.og fiskeriforeninger. Komiteen vil derfor hverken ta standpunkt for eller imot spørsmaalet om og i tilfæide i hvilken utstrækning den her behandlede landsforening efter eget initiativ ~kal opta til planlæg-' -gelse eller utførelse særlige ~isk:eriarbeider, og den forutsætter at det i tilfælde vil bli et eget spørsmaal, hvortil statsmyndigheterne vil ta standpunkt alt efter de enkelte spørsmaals egen indre værdi og natur,.og.om der

10 L 66 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK fskerbedrft FRA fskerdrektøren 7 mars 97 i fremtiden skal. ydes statsbidrag til landsforeningen til utførelse - av særlige -arbeider til fiskeriernes fremme. 2. Ut ifra dette synspunkt vil komiteen helt begrænse sig til behandlingen av spørsmaalet om den hensigtsmæssigste maate, paa hvilken fiskerstanden kan organiseres i foreninger og drøfte spørsmaalet om statsbidrag for dette formaål alene. Ved siden av dette hovedutgangspunkt skal kun betragtes de under behandlede spørsmaal om forsikringer eller sparevirksomhet. Dissespørsmaal indtar nemlig for det første den særstilling, at fiskernes medvirkning gjennem foreninger ansees paakrævet -for deres - hensigtsmæssigste gjennemførelse, og de vedkollmer desuten i særlig grad fiskerne rent personlig, og dem alene, ikke -som mange andre spørsmaal den samlede fiskeribedrift med -dens mangeartede virksomhetsgrene og stand sinteresser. 3. Til varetagelse av disse to store - hov-edopgaver:- Distrikt ) Østfin_marken.... 2) Vestfinmarken.... 3) Tromsø...,. 4) Senjen ) Lofoten og Vesteraalen 6) Salten... ~...'.... _ 7) Helgel~nd... o... 8) _ N. Trondhjems.... 9) _ S.Trondhjem$... o 0) Nordmør og Roms_dals )' Søndmørs..._.... 2) N. Bergenhus. o ) _ S. Bergenhus.... 4) Stavanger. o.... 5) SørJandet... :.,_. 6) Vestfold.... 7) Viken.. o...! o... ) fiskernesrepræsentation i offentlige sakers behandling,,- 2) fiskern~s forsikringer og sparevirksomhet (fra et fisker -~ynspunkt) vh- der kræves tre trin i organisationen: -a) 'D e n l o k a l e fis k e r - for en ing, hvis - om raade vil være av noget forskjellig,størrelse, alt -efter de geografiske for- -hold _ paa kysten m. h. t. fiskets relative betydning og fiskernes' antal m. v., dog altidmindst et herred. Der gives' intet statsbidrag til, de lokale fiskerforeningers administration' eller arbeide. b) Dis t r ik t s for e n i n - g er, som over større ODraader samler de enkelte lokalforeninger til repræsentation av distriktsinte-, resser og almindelige spørsmaal vedrørende fiskeribedriften og dens utøvere. Følgende distriktsforeninger foreslaaes oprettet: Val g D a at e. Distriktsforeningens formand, næstformand og øvrige bestyrelse vælges aarlig av utsendinger fra de lokale foreninger (lokalforeningens formand' eller en stedfortræder). Lokalforeningeme har ved disse valg gjennem sin utsending en eller to stemmer, alt efter som dens medlemstal ligger under. eller over gjennem snittet for medlemstallet i vedkommende. di$trikts lokalforeninger. Budget. Det anbefales at hver distriktsforening faar et statsbidrag av tre tusen kroner til avlønning aven fast sekretær, til kontorhold samt reiseutgifter for bestyrelsen og i anledning dennes valg. Dette statsbidrag ansees som godtgjørelse for distriktsforeningens tjenester i anledning behandling av fiskerisaker og sparekassens anliggender. Det forutsættes at der til fremme av -speeielle' formaalog arbeider søkes tilveiebragt lokale bidrag, som ogsaa bør kunne anvendes til dækkelse av ordinære administrationsutgifter, om statsbidraget skulde vise sig utilstrækkeligo L and s for e ni n gen. Antalfiskere efter Omraade "N. F." 94 ".",-. Dlstnktsforenlngernes formænd Vardø fogderi, Varanger l. Tanen f eller deres stedfortrædere danner Alten fogderi, Hammerfest l landsforeningens bestyrelse og re- Alle herreder i amtet fr. o. m. Hil- præsentantskapet for sparekassen. l esø og, LenVl 'k nor d over. -.. o.. -' Dedar;.ner ogsaa- fiskernes repræ- Alle søndenforl. herreder i Tromsø sentation i fiskeriraadet. Det har amt... o... o... o dog været paa tale at () skaffe L o f o t en og V. 'f og - d en.... o Søndmør to. repræsentanter (idet den Saltens fogderi.: ene- tildeles Aalesurids by) og (2) at N. og S. Helgelands fogderier skaffe Skagerrakkyslen fire repræ- Amtet av samme navn sentanter, tiltro ds for at der bare " foreslaaes tre distrikter for dette Nordmør og Romsdals fogderier kyststrøk. Mot det første av disse Søndmørs fogderier.0 o o forslag stemte to herrer (GunneriuE- A m t e t av samme navn... o o... o o s-,enog Kleppe),- ianled, ning det andet.. o. o... o forslag" varder stemmelikhet, idet ".. o følgende fem herrer stemte for: Lister OK " Mandals og Nedenes amt Hjort; Larsen, Kleppe, Barmen og Bratsberg og-jarlsberg & Larviks Dyrneso Direktør Hoel var fravæamt. o reide ved begge voteringer. O' O' o o O' o.. ; 0'0 o 0-' O' o ',0 o Buskeruds, Akershus og Smaalenenes Nogen særligadministration for amter. o... o. o o. o o... o. o. ; -"-0 O" 0_ 583 landsforeningen somsaadan finder m-an-ikke grund til at foreslaa, dermed heller ikke nogetsærlig budget utenfor- :reiseutgifterne til medlemroerne av'fiskeriraadet. Derimot an- (fortsættese side 68)

11 ntet 4500 ' Derav -_._~~--- i tra!lsorter... Priser rund - - lever tøier,... ' ~-~---- ~ mars 97 UKENTLGE VlFDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA fskerdrektøren G7 Rapport nr. 6. om skr~ifjsk~t 9'. 97 til 3 mars ~ finmarl<ens Vinierfiske til 3 / Tromsø amt.... Lofotens opsynsdistriktl [hen~nder Værøy og Røst} Yttersiden... i Helgeland-Salten,... N. Tr.hj. amt-vikten. ~ S. Tr.hj. amt-fosen. Nordmøre fogderi Romsdals fogderi Søndmøre fogderi... N. Bergenhus amt... i, 00 stk. sløiet torski! Lever til ,~--- - ve~~~ Damp- lovers til Torsk. ' leverhol- medicin- andre 000 stk.. hængt saltet. dighet stk., tran i hl. 000 stk. 000 stk. lever hl. i l h. 5 ) l!! 229 ) ) J ) 543 ;3} 4 ±) 74 l:: lr 377 3GO Søndenfor... nævneværdigt fiske Tilsammen Mot i 96 til ±/J i 95 Uh ih ] l;) l, Lofoten 96 til 'l lill /; , l r Rogn i hl. for... Tilste~~_._ '. : 00.stk.! pr. hl. kjøpe- baater ; slølet ---'~ fat ~~ torsk rogn. ' fiskere.. pr. hl øre pr ~- 82 i ::: f2?l~ øre pr.. (i) lo ~~5~0 ~50~ ,~-~ , ~ l _ _ ' = i øre 5-60 i W øre pr , , øre pr. -i l;, ! i ----s=t ',,e) ! !, Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. -7 l) fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 stk. 2) omgjort til stk. Opgave mangler for sidste uke. ~) Opgave mangler fra enkelte vær. 4) Av partiet falder stk. paa Viktenfisket, stk. paa Sklinnafisket og paa Flatanger. Priserne kun anført for Vikten og Sklinna. 5) 00 liter gav i Lofoten 50-57, i Vikten og i Romsdals amt liter dampmedicintran. G) Prisen i Lofoten for sløiet og for usløiet fisk kr. pr. 00 stk.,) Herav 84 garnbaater, 26 doryer fra 4 seilskøiter og 006 motorbaater. Vestlofoten er stationert 99 baater og 46 kjøpefartøier og i Værøy og Røst ~8 baater og 3 kjøpefartøier _

12 68 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbfdrft fra fskerdrektøren 7 mars 97 (Fortsat fra side 66). ledsaget aven kort redegjørelse for Derimot viser sildfiskerierne glimsaken og komiteens behandling av rende resultater. ser man det nødvendig at der ved Den samlede fangst Fiskeridirektørens kontor opreues den. av storsild og vaarsild overskrider nu en egen konsulentstilling, med den Protokollen oplæst og vedtat. mill. ma~il til en samlet værdi nødvendige kontorassistanse for behandlingen av alle de spørsmaal som særlig vedkommer de forannævnte Bergen, 23de januar 97. av omkring 40 millioner kroner. eksportvarerne er der ingen handel at notere. saker som i fremtrædende Johan Hjort, Andor Hoel, Tilførslerne av fersk vaarsild har grad vedrører foreningen saaledes: Dankert Broks, Peder O. Kleppe, været regelmæssig, og prisen jevn faldende, like ned til kr. 6 pr. maal,.. Korrespondansen med distrikts- Berge Barmen, der idag forlangtes. Saltet vaarsild er avgit til 30 kr. pr. tønde fiske foreningerne om særlige fiskeri- Martin Gunneriussen, Th. Dyrnes, interesser. G. M. Larsen, Odin Figenschou, pakket a 80 kilos. 2. Administration av og fortegnelse over baatmerker. pr. maal a 40 Salt, Middelhavs, fra pakhus kr. 7 A. Eliassen, Normann Pedersen. liter. 3. Forhandlinger med sparekassen. 4. Saadanne arbeider som maatte bli at utføre ved distriktsforeningerne. Det overlates formanden og direktør Hoel at utsende de nødvendige forespørsler til kystherredernes ordførere og fiskeriforeninger, MARKEDSPRSER. Ber gen, 5 mars 97. Medtorskefiskerierne gaar det vedblivende meget smaat. Det samlede utbytte til dato utgjør bare 3 mill. torsk mot ifjor 'Ca. 7 /'2 mill. og 95 til samme tid ca. 6 /2 mill. ForlHtielse av maksimalprisen paa lodde. Provianteringsdepartementet har 5 ds. forhøiet den av Statens Provianteringskomite under 30' mai 96 fastsatte maksimalpris paa lodde fra 20 til 25 kroner pr. kasse a 70 liter ved levering til fiskerne i fiskeværene. General-rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries )-::v:~!~":i kv;~~~ Hvad der fiskes i uken, men an:neldes f~rsent hl at komme. med, optages følgende ukes rapport. 3/3 97 3/3 97 (Qu<.ntities reported too late to be mcuded the report for this week are added to totals for next week.) A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni mill. st. (pieces. l. 3.0 Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers t, il anden tran (Liver for other oils)...' hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars (DY sæsong)... maal a 50 liter Fetsildfisket juli-'--desember )......, saltet, fiskepakket O O (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South' Coast)... maal a 50 liter il. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) L~. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landedin Norway) (Barels, salted,.seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning, (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) O O O til O ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not incuded).. 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er kke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mark.:..:e 2 t,-=i.::...s...::.:n:..=..ot::...::..:in:.::..c:..:..:u-=-de~g~).~ Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri o O

13 - i Toldsteder Fetsild Vaarsild log skaaretl Storsild sild norgts utførsti au fi$ktprodukttr fra l januar til J mars 97 og j uktn som tndtt J mars. Nordsjasild Brisling tctr. - '0~70 slandssild Klipfisk, norsk Klipfisk, Rotislandsk Rundfisk skjær etc.. :.. -= :.:. Kristiania -t Sandefjord. Kristiansand. Flekkefjord. Stavanger = - -=- -= Kopervik Haugesund Bergen *) Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær ~~~ 950 ~~~ ~~~ Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn D.m. tran R.m. Brun- Haatran Blank blank Brun i kjærr. ' Narvik [ Tromsø Hammerfest t 20 -t Xm~'::::, - -.' 72._~_.. _... ' alt ~ 26 ~.Q!..29~ _--=-i_~= 9..2.?2.~ uken l ~ i ~ ( '[ Hærdet! Toldsteder hvalolje Hvaltran Sæltran Bottlenosetran Sild, Sildetran Sild, ferskl rakt ks. Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk, saltet fartei Fisk, saltet i Sildemel ' :~Sa~e~ Sælskind Hermetik Kristiania.. Sandefjord. Kristiansand Flekkefjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. Bergen... Florø.... Aalesund.. ' Kristiansund.: 2 Trondhjem. 90 Bodø.. Svolvær... Narvik... Tromsø Hammerfest Vardø... Vadsø..., ---, ~ Andre :l~ltl !---=--::;iS6 --6-;;43- = l ! - ; , 7970, --- li~- -=--- :-2s~li_i3~0-i--5i8~29 l uken - i ~_58 i:) Til 28 fehntclf t ' ), -t m 57 l t , ' , 57 _! 079~

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere