Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd"

Transkript

1 September 2009 Notat Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Risikoen for at flygtninge og indvandrere sættes ud af deres bolig Flygtninge og indvandrere lever under beskedne økonomiske kår, så længe de ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Ledige flygtninge, som ikke er i A-kasse, modtager starthjælp, hvis deres opholdstilladelse er givet efter den 1. juli 2002, og de modtager almindelig kontanthjælp, hvis opholdstilladelsen er givet før dette tidspunkt. Efter 7 år i landet bliver det muligt for flygtninge i starthjælpsgruppen at modtage kontanthjælp, hvis de opfylder visse yderligere betingelser. Beskedne økonomiske kår medvirker til, at flygtninge og indvandrere befinder sig i en sårbar situation, der yderligere kan forstærkes af, at deres kendskab til det danske samfund kan være begrænset. Vi ved, at borgere, der befinder sig i sårbare situationer, oftere end andre, kommer ud for vanskelige sociale begivenheder i deres liv. En begivenhed, der årligt rammer lidt mere end en promille af samtlige husstande i Danmark, er at blive sat ud af deres bolig. I dette notat fokuserer vi på, om det at miste sin bolig rammer flygtninge og indvandrere i højere grad, end det rammer andre i det danske samfund. Og om det rammer flygtninge, som i tilfælde af ledighed kun kan modtage starthjælp, hyppigere end flygtninge, som har den almindelige kontanthjælp som deres sociale sikkerhedsnet. Har flygtninge og indvandrere større risiko for at blive sat ud af deres bolig end andre? For at kunne svare på dette spørgsmål er data for udsatte personer sammenstillet med en tilfældig stikprøve over alle lejere. Vi vil sammenligne risikoen for udsættelse for tre befolkningsgrupper: Personer med dansk baggrund, flygtninge samt øvrige indvandrere. Derudover vil vi sammenligne risikoen for to grupper flygtninge, nemlig flygtninge med hhv. kontanthjælp og starthjælp som socialt sikkerhedsnet. Risikoen for udsættelse for disse grupper er vist i tabel 1. 1

2 Tabel 1. Risikoen for at blive sat ud af sin bolig i løbet af et år. Andel af lejere i procent som er sat ud af deres bolig. Flygtninge i alt 0,32 % Kontanthjælpsgruppen 0,32 % Starthjælpsgruppen 0,33 % Andre indvandrere 0,17 % Dansk baggrund 0,16 % Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Bemærkninger: Tallene baserer sig på perioden Flygtninge i kontanthjælpsgruppen er flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark i perioden til , og flygtninge i starthjælpsgruppen er flygtninge, som har fået opholdstilladelse i perioden til Andre indvandrere er personer, som har fået ophold i Danmark for at arbejde eller studere, som borger i EU/EØS eller som familiesammenført til en ikke-flygtning, og det er sket i perioden Familiesammenførte til flygtninge er med i gruppen flygtninge i tabellen. Hovedresultaterne af undersøgelsen, som de fremgår af tabel 1, er følgende: Flygtninge har dobbelt så høj risiko for at blive sat ud af deres lejlighed som lejere med dansk baggrund har. Vi finder også, at flygtninge på kontanthjælp og flygtninge på starthjælp har samme risiko for at blive sat ud af deres bolig. Det vil sige at være flygtning i Danmark medfører, at man har en markant højere risiko for at blive sat ud af sin bolig end andre befolkningsgrupper i Danmark. Når vi kigger på gruppen af andre indvandrere, d indvandrere, som er blevet familiesammenførte til ikke-flygtninge, eller som er i landet i forbindelse med arbejde eller uddannelse, har de ikke nogen større risiko for at blive sat ud af deres bolig end lejere med dansk baggrund. Den store forskel i udsættelsesrisikoen er således mellem flygtninge på den ene side og den øvrige befolkning på den anden. I bilaget på de følgende sider er der en gennemgang af datagrundlaget, beregningsmetoden samt de forskellige teststørrelser (i bilagstabel 2), som er brugt til at teste udsagnene overfor. Hvem sættes ud af deres bolig? Det er helt generelt personer og familier uden børn, som sættes ud af deres bolig, og først og fremmest enlige, jf. tabel 2. Her ligner mønstret for flygtningegruppen og gruppen med dansk baggrund hinanden, mens det forekommer hyppigere, at gifte og samboende sættes ud af deres bolig i gruppen af andre indvandrere (familiesammenførte til ikkeflygtninge o.a.). Det er dog stadig over 60 % af dem, som sættes ud, som er enlige, når vi alene ser på gruppen af andre indvandrere, mens hver fjerde familie har børn, hvilket (kun) er tilfældet for under hver femte blandt de flygtninge, som sættes ud, og for lidt flere blandt de danskere, som sættes ud. 2

3 Tabel 2. Familiesituationen for personer som sættes ud af deres bolig Famile Flygtninge Andre i alt indvandrere Danskere Enlige u. børn 70 % 52 % 71 % Enlige m. børn 6 % 9 % 14 % Gifte/samboende u. børn 11 % 19 % 7 % Gifte/samboende m. børn 13 % 17 % 7 % Note: Den forskel der findes mellem opgørelsen af familiesituation i kapitel 5 i rapporten Hvorfor Lejere bliver sat ud af deres bolig og dette notat, skyldes, at familiesituationen i rapporten er opgjort på individniveau 1. januar i året, og i notatet er på husstandsniveau på udsættelsestidspunktet. Gruppen andre i rapporten er noteret som enlige i notatet. Tallene summer ikke til 100 %, fordi der er taget kategorier med få observationer ud. Hvis vi alene fokuserer på de flygtninge, som sættes ud af deres bolig, så viser det sig, at langt den største gruppe kommer fra Somalia. Herefter følger flygtninge fra Irak og fra Bosnien-Herzegovina som hhv. den næststørste og tredjestørste gruppe, som sættes ud af deres bolig Tabel 3. Oprindelsesland for flygtninge som sættes ud af deres bolig Oprindelsesland Procent Andel af flygtninge i Danmark, 2006, % Somalia Irak Bosnien-Herzegovina 8 11 Øvrige Som det også fremgår af tabel 3, så har flygtninge fra Somalia en særlig stor risiko for at blive sat ud af deres bolig, de udgør kun 14 % af flygtninge i Danmark men 47 % af de flygtninge, som sættes ud af boligen. Konklusionen på undersøgelsen er, at flygtninge har langt større risiko for at blive sat ud af boligen end andre i det danske samfund, også når der tages højde for gruppen af andre indvandrere. Til gengæld bliver flygtninge, som har den lave starthjælp som sikkerhedsnet, ikke oftere udsat end flygtninge, som kan få kontanthjælp i tilfælde af ledighed. Det er flygtninge som sådan, der har højere risiko for at blive sat ud af boligen. Det er typisk enlige, som sættes ud; dog har to ud af ti flygtningefamilier, som sættes ud af boligen, børn. Endelig kommer næsten 50 % af alle flygtninge, som sættes ud, fra Somalia, selv om de kun udgør 14 % af flygtningene i Danmark. Torben Heien Nielsen SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 3

4 Bilag om data SFI s datasæt over udsatte lejere (SFI-data), som lå til grund for rapporten Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig er blevet beriget med oplysninger om personernes opholdsgrundlag af Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF-data). SFI-data indeholder oplysninger på personer i ca. 60 procent af de husstande, der oplevede en udsættelse fra RFF-data er en fuld population over personer, der er indvandret til Danmark siden 1. januar I dette notat undersøger vi udsættelser fra Undersøgelsen er foretaget på husstandsniveau, d vi har valgt at bero analyserne på den person i en husstand (der ikke er et barn), der senest har opnået opholdstilladelse i Danmark. Vi har truffet dette valg, fordi det er det senest ankomne familiemedlem, der bestemmer, om man er berettiget til kontant- eller starthjælp. Vi ser i alt på 4880 udsatte husstande fra Ved hjælp af information om opholdsgrundlag fra RFF-data kan vi identificere, om den udsatte er flygtning (kvoteflygtning eller anden flygtning), familiesammenført med en anden flygtning, eller om personen er indvandret af en anden grund. Ligeledes har vi oplysninger om, hvornår personen er indvandret for alle personer indvandret efter 1. januar Når der findes mere end én indrejsedato, har vi valgt at anvende den første indrejsedato. En tilsvarende opdeling er foretaget i et datasæt, der indeholder en 1-procent stikprøve af alle lejere i hvert af årene fra Dette datasæt udgør sammenligningsgrundlaget i analysen. Overblik over data Bilagstabel 1 viser det uvægtede antal af udsatte husstande i udsættelsesårene Bilagstabel 1. Uvægtede antal af udsatte husstande, Frekvenser 60 pct. Udsatte 1 pct. lejere generelt Med tilbagelægning Flygtninge i kontanthjælpsgruppen Flygtninge i starthjælpsgruppen Flygtninge i alt Andre indvandrere Dansk baggrund Den grå søjle i bilagstabel 1 viser antallet af de 60 procent udsatte lejere fra SFI/RFFdatasættet summeret over og fordelt på fem grupper: 1) Flygtninge i kontanthjælpsgruppen (indvandret mellem 1. januar 1997 og 30. juni 2002), 2) Flygtninge i starthjælpsgruppen (indvandret mellem 1. juli 2002 og 31. december 4

5 2006), 3) Flygtninge i alt (summen af flygtninge i kontant- og starthjælpsgruppen), 4) Andre indvandrere (personer, som har fået ophold i Danmark for at arbejde eller studere, som borger i EU/EØS eller som familiesammenført til en ikke-flygtning, og det er sket i perioden ) og 5) Dansk baggrund (personer med dansk baggrund). Familiesammenførte til flygtninge er med i gruppen flygtninge i tabellen. En tilsvarende opdeling er foretaget for et 1-procent tilfældigt udtræk af alle lejere i hvert af årene fra Vi har summeret stikprøverne fra i den yderste højre søjle i bilagstabel 1. Beregningsmetode og test Risikoen i notatets tabel 1 er beregnet ud fra følgende ligning, hvor G angiver hver af de fem grupper i bilagstabel 1: ssh G = 2006 t= antal udsættelser t= 2004 antal lejere tg tg 0,01 0,6 Vi dividerer tælleren igennem med 0,6, da udsatte-data beror på en 60-procent stikprøve af alle udsatte. Vi dividerer nævneren med 0,01, idet stikprøven over lejere generelt udgør 1 procent for hvert år. ssh G måler således den gennemsnitlige årlige sandsynlighed (med tilbagelægning) for at blive sat ud af sin bolig for hver af de fem grupper fra Bilagstabel 2. Teststørrelser (odds ratio) og konfidensintervaller for forskelle mellem befolkningsgruppernes udsættelsessandsynligheder. Odds-Ratios Starthjælpsgruppen Kontanthjælpsgruppen Flygtninge i alt andre indvandrere Flygninge i alt danskere Andre indvandrere danskere Odds Ratio Nedre 95% konfidensinterval Øvre 95% konfidensinterval 1,01 0,79 1,3 1,96 1,69 2,27 2,01 1,82 2,23 1,03 0,92 1,15 5

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING

UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING UDSÆTTELSER AF LEJERE UDVIKLING OG BENCHMARKING LEJERE BERØRT AF FOGEDSAGER OG UDSÆTTELSER I PERIODEN 2007-13 15:18 GUNVOR CHRISTENSEN ANDERS GADE JEPPESEN AGNETE ASLAUG KJÆR KRISTOFFER MARKWARDT 15:18

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere