Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads..."

Transkript

1

2 B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i BLeverings- og serviceaftaler BSupportaftaler BAflysninger/afbud Bwww.komcentret.dk... 6 Kontakt os... 6 Voksne med synsvanskeligheder... 7 Digitalisering af offentlig service og teknologiske løsninger... 7 Målgruppen... 7 Værd at vide om synsområdet... 7 Særlige indsatsområder... 8 Synsteamet... 8 Samarbejdsparter... 8 Udredninger... 8 Specialoptiske ydelser og svagsynsoptik /131/132 Special- og svagsynsoptik Kontaktlinser- løbende tilpasning af specialoptik Levering via ekstern optiker med recept fra Kommunikationscentret Specialoptik fra Kennedy Centrets Øjenklinik Specialrådgivning og hjælpemidler Sammenhængende indsats til borgere, som tidligere har været visiteret til specialrådgivning: udredning, specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Instruktion i brugen af bevilgede hjælpemidler Specialopsætning af synskompenserende IT-udstyr Supportaftaler pulje på 8 timers assistance Belysning som hjælpemiddel til borgere med synshandicap /232 Svagsynede, stærkt svagsynede og blinde unge med behov for rådgivningsforløb Synshandicap og psykisk udviklingshæmning Unge med synsvanskeligheder og psykisk udviklingshæmning i STU-forløb Kombinerede funktionsnedsættelser Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads Specialrådgivning og specialpædagogisk støtte til uddannelsessøgende Kompenserende specialundervisning for voksne med synsnedsættelser Sammenhængende indsats til borgere, Tastaturtræning, holdundervisning /243/244 Undervisning i brug af synskompenserende informationsteknologi: /261/262 Specialundervisning i synskompenserende teknikker og strategier, fx ADL Undervisning i orientering og mobility... 45

3 4 Indledning På Kommunikationscentret ser vi en tendens til at de borgere, der visiteres til os, generelt har mere komplekse og sammensatte vanskeligheder. Derfor stiger kravene til tværfaglighed i de ydelser, der er behov for. Vi bestræber os hele tiden på effektivt og uproblematisk at kunne koordinere og inddrage de rette tværfaglige kompetencer. Det afspejler sig i samarbejdet på tværs af Kommunikationscentrets faglige teams samt i nogle af de nye ydelser. Opgaven er at sammensætte det mest optimale forløb til den enkelte borger inden for de givne rammer. Det kræver en reel inddragelse af borgerne i forhold til at tilpasse ydelsen så godt som overhovedet muligt til borgernes behov. Borgerinddragelse er derfor også et overordnet tema i den fælles pædagogiske og faglige udvikling. Borgerinddragelsen skal være med til at styrke borgerens langvarige udbytte af forløbet hos os. For at det skal lykkes arbejder vi målrettet på at bruge tiden både før borgeren kommer hos os og efter selve ydelsen. Den faglige udvikling og den løbende dialog med kommunerne har, som vanligt, sat sit præg på ydelserne. Der sker løbende justeringer, tilpasninger og nyskabelser. Ydelseskatalogerne for 2015 er omfattende og dog rationelt bygget op. Du finder oplysninger om specifikke ydelser og målgrupper i de relevante kataloger. Der er ét samlet katalog med ydelser til børn og unge. På voksenområdet er der et katalog for hvert funktionsområde: tale-, høre-, syn-, læse/stave- samt erhvervet hjerneskade. Derudover er der et særskilt katalog for hjælpemidler og teknologi til borgere med kognitive, kommunikative og motoriske vanskeligheder. Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen I det omfang, der ikke indgås særlige aftaler med den enkelte kommune/det enkelte forvaltningsområde, vil omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og Kommunikationscentret være Rammeaftale 2015 og den Visitationsaftale, der knytter sig til Rammeaftalen. Kernen i Visitationsaftalen er, at borgere med kommunikationsvanskeligheder frit kan henvende sig til et kommunikationscenter og anmode om at få udredt deres vanskeligheder. Udredningen, som afdækker kompensationsmulighederne, sendes til kommunen, der træffer afgørelse om det videre forløb. I Rammeaftalen/Visitationsaftalen indgår, at borgerne skal oplyses om deres ret til at henvende sig til et kommunikationscenter for at få en udredning. Man vil derfor kunne se henvisninger til Visitationsaftalen i vores pjecer til borgerne. Bilaterale aftaler Vi har indgået en række bilaterale aftaler på forskellige forvaltningsområder med kommunerne, og vi forventer, at flere kommer til. Formålet er at få mere rationelle arbejdsgange til gavn for borgerne og arbejdsgange, som samlet set, medfører reducerede omkostninger. 2BUændret timetakst Kommunikationscentret er glade for atter i år at kunne fastholde timetaksten på 898 kr. Taksten har dermed kunnet fastholdes på kroner og ører siden Det er resultatet af et stærkt fokus på effektiv drift og sikker økonomistyring. Taksterne er naturligvis omhyggeligt beregnet efter den takstberegningsmodel, der er aftalt mellem kommunerne og regionen, og som er godkendt af Rigsrevisionen.

4 5 Dialog og samarbejde på tværs Som nævnt sker udviklingen af vores ydelser som et resultat af faglig udvikling og dialog med vores tætte samarbejdsparter i kommunerne. Vi mærker også, at udviklingen inden for sundhedsvæsnet spiller ind. Kommunikationscentret ser det som en meget vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, da borgerne virkelig skal opleve, at forløbene er sammenhængende. Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises i stort omfang fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os. Vi forventer, at vi i løbet af 2015 kan præsentere egentlige forløb, der rækker hen over sektorgrænserne. Individuelle forløb Borgerne har det indlysende behov, at ydelserne er tilpasset deres specifikke behov. Derfor vil ikke alle ydelser være at finde i dette katalog. Vi leverer en del timebaserede ydelser, der aftales direkte med den enkelte kommune. Det faglige fokus i 2015 Kommunikationscentret har en række faglige fokuspunkter i 2015: Vi arbejder som nævnt med at øge anvendelsesværdien af de ydelser borgerne modtager. Dette kaldes i pædagogisk sammenhæng for transfer. Det vil være i front i forhold til design af forløb og ydelser. Det er forventningen, at vi i 2015 kan levere egentlige e-learningsmuligheder for borgere og pårørende igen for at øge anvendelsesaspektet af indsatsen. Der er mange udviklingsforløb i gang, der involverer udnyttelse af de teknologiske muligheder. Vi arbejder på at udvikle ydelser til borgere med alvorlige og langvarige funktionsevnenedsættelser efter hjernerystelse. Dette vil foregå i samarbejde med en kommune, således at der reelt koordineres på tværs. 8BLeverings- og serviceaftaler Leverings- og serviceaftalerne er en model for kvalitets- og prisbevidst levering af dyre hjælpemidler til kommunens borgere. Ordningen omfatter de dyre hjælpemidler, der kan genbruges: elektroniske læseapparater (CCTV), særlige IT-hjælpemidler m.v. Kommunen indgår en Leverings- og serviceaftale i den enkelte sag. Som tidligere år er det igen muligt at sænke priserne på en del af Leverings- og serviceaftalerne. Det har to årsager: der er stadig god økonomi i ordningen qua at kommunerne bruger aftalerne det er igen lykkedes at forhandle gode priser på hjælpemidlerne. De fleste priser kan fastholdes på 2012-niveau, en del sættes ned og nogle få stiger. Ordningen sikrer: at genbrugsværdien for de dyre hjælpemidler kommer alle kommuner til gode at det samlede nyindkøb af hjælpemidler holdes på et minimum at der indkøbes store partier af meget specialiserede hjælpemidler til markedets mest favorable priser.

5 6 9BSupportaftaler IT-support-aftaler gør det muligt for synshandicappede IT-brugere at få løbende support på hjælpemiddelspecifikke problemer. Supportaftalerne ændres fra at være en årspakke til at være en pulje timer, aftalt med kommunen i hvert enkelt tilfælde. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Se mere under de enkelte leverings- og serviceaftaler samt supportaftaler. 01BAflysninger/afbud I henhold til Visitationsaftalen under Rammeaftalen gælder følgende: Hvis Kommunikationscentret er nødt til at aflyse en aftale, vil borger blive tilbudt en anden tid. Hvis borger udebliver eller melder afbud mindre end 3 arbejdsdage før det aftalte tidspunkt, kan der ikkeu tilbydes erstatningstid, med mindre det er muligt at tilrettelægge en anden aktivitet i det oprindeligt aftalte tidsrum. 7Bwww.komcentret.dk Ydelseskatalogerne for 2015 med beskrivelser af alle ydelser, lovgrundlag m.m. findes på vores hjemmeside Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske ændringer i katalogerne over tid. På hjemmesiden vil man også kunne finde alle andre relevante oplysninger om Kommunikationscentret - Region Hovedstaden. Kontakt os Ring til os på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefonen er lukket mellem jul og nytår. Mails til besvares normalt inden for to arbejdsdage. Spørg efter det, du ikke ser vi tilbyder også individuelle løsninger. Kristian Mainz Centerchef

6 7 Voksne med synsvanskeligheder Digitalisering af offentlig service og teknologiske løsninger Flere og flere computere, smartphones og tablets er født med funktioner og faciliteter, som gør dem umiddelbart tilgængelige for borgere med synsvanskeligheder, først og fremmest forstørrelsesmuligheder og talesyntese. Det betyder allerede, at kompensationsmulighederne måske ikke hver gang skal søges som noget ekstra, borgeren med synsvanskeligheder kan bruge den samme enhed som normalt seende. Inden for de næste år vil udviklingen derfor betyde, at borgere og professionelle skal tænke anderledes om kommunikationshjælpemidler. Indtil videre vil mange borgere dog fortsat have brug for de kendte hjælpemiddelprogrammer, og de vil ikke mindst have behov for undervisning i brugen af kommunikationsløsninger, fordi de ikke har de umiddelbare forudsætninger for at bruge teknologien. Denne udvikling skal sammenkædes med, at alle borgere skal have mulighed for at sende og modtage digital post til og fra det offentlige. Specielt er det relevant for Kommunikationscentrets borgere, at ansøgninger om hjælpemidler skal fremsendes digitalt pr. 1. november På Kommunikationscentret har vi derfor i de sidste par år haft fokus på, at borgerne skal kompenseres i forhold til digitaliseringen. De skal have adgang til pc er, internet m.v., og de skal kunne bruge det. På et økonomisk forsvarligt niveau arbejder vi vedvarende med at tilrettelægge teknologiske afprøvnings- og undervisningsforløb for borgerne. Målgruppen Synsteamets målgruppe er meget varieret og spænder over: Borgere med svagt syn. I lovgivningen er der fastsat objektive kriterier for kompensation i forhold til de optiske hjælpemidler: synsevnen (visus) skal være nedsat til 1/3 af normalt syn eller dårligere på bedste øje for at der kan bevilges kompenserende hjælpemidler m.v. Borgere med manglende syn og behov for kompenserende synshjælpemidler og teknikker for at opnå selvhjulpenhed. Borgere med behov for specialoptiske løsninger. I lovbekendtgørelsen om støtte til hjælpemidler, bilag 2, er de eksakte øjensygdomme/specialoptiske løsninger, der er omfattet, nævnt. Der indhentes aktuelle øjenlægeoplysninger, som sikrer, at borgeren hører til målgruppen. Kommunikationscentret har fokus på de særlige problemstillinger, som kombinerede sansetab giver, og tilbyder en koordineret indsats, når det er nødvendigt. En stor del af borgerne med synsnedsættelser er ældre mennesker, som også kan have hørenedsættelser eller reducerede kognitive funktioner som følge af hjerneskade eller demens. Værd at vide om synsområdet En synsnedsættelse er en alvorlig funktionsnedsættelse, som på gennemgribende vis påvirker dagligdagen både i hjemmet, i sociale sammenhænge, på arbejdspladsen, i uddannelses- og erhvervsvalg samt på det socialpsykologiske niveau. Ikke at kunne se tydeligt betyder vanskeligheder med at: afkode/aflæse og kontrollere omgivelserne, andres kropssprog, et selskabs placering, maden på tallerkenen, madvarers kvalitet m.v. læse/læse på en skærm, spise, se TV, gøre rent, varetage personlig hygiejne m.v. færdes, især udendørs uden assistance

7 8 deltage i sociale aktiviteter. Kommunikationscentret tilrettelægger tilbuddene ud fra princippet om nødvendig kompensation - startende med: 1. at borgeren får mest hensigtsmæssig udnyttelse af sit restsyn ved korrekt optisk korrektion, ofte i kombination med optikunderstøttende hjælpemidler, belysning, m.v. Det er afgørende, at borgeren lærer at anvende optik og eventuelle understøttende hjælpemidler rigtigt, 2. yderligere kompensation for nødvendige funktioner som fx læsning af trykt eller elektronisk tekst, egenomsorg, brug af mobiltelefon/telefon, færden, madlavning og spisning. Et konkret mål med vores ydelser er at øge borgerens egne handlekompetencer i det daglige liv. Der er megen fokus på, at de færdigheder og strategier, som borgeren tilegner sig, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer). Til dette formål kan det være relevant at inddrage borgerens netværk samt øvrige ressourcepersoner i borgerens dagligdag, for at sikre en fælles styrket indsats for at øge borgerens handlemuligheder og livskvalitet. Særlige indsatsområder Da hovedparten af borgerne i målgruppen er ældre borgere, har mange borgere flere funktionsnedsættelser, hyppigst en kombination af syns- og hørenedsættelser. For at tilgodese disse borgeres vanskeligheder inddrages specialviden fra både syns- og høreområdet afhængig af borgerens behov. Der er i de senere år kommet fokus på, at mere end 60 procent af alle borgere med hjerneskader også har synsvanskeligheder, der påvirker deres dagligdag. Kommunikationscentret har derfor udviklet et tværfagligt tilbud til borgere med både hjerneskade og synsvanskeligheder. Tilbuddet omfatter bl.a. udredning af synsvanskelighederne og træning med programmer på PC er ved hemianopsi og neglect. Synsteamet Kommunikationscentrets tværfaglige voksen-synsteam består af specialuddannede synskonsulenter, specialoptikere, specialkonsulent og IT-supporter. Teamet dækker flere subspecialer. Synsteamet samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams, som inddrages efter behov. Samarbejdsparter Kommunikationscentrets synskonsulenter samarbejder med kommunernes hjælpemiddelafdelinger, specialundervisningsafdelinger og handicaprådgivninger, hospitalernes øjenklinikker, de privatpraktiserende øjenlæger, Kennedy-centrets Øjenklinik, svagsynsoptikere, Dansk Blindesamfunds konsulenter, Instituttet for Blinde og Svagsynede og hjælpemiddelleverandører m.fl. Udredninger Omfanget af en udredning er afhængig af funktionsnedsættelsens kompleksitet og borgerens livssituation m.v.

8 9 Udredninger Omfang Pris Udredning 1 2,5 timer 2.245,- Udredning 2 4, 5 timer 4.041,- Udredning 3 5,75 timer 5.164,- Udredning 4 7,5 timer 6.286,- Udredning 5 9 timer 8.082,- Udredning 6 12,5 timer ,- En udredning af kompensationsbehov ved synsnedsættelse kan omfatte: Indhentning af øjenlægelige oplysninger samt andre relevante medicinske oplysninger Undersøgelse af borgerens funktionelle syn - synsundersøgelse Afdækning af behov for optiske hjælpemidler, afprøvning, vurdering af relevans Interview med borgeren og netværkspersoner Udredende hjemmebesøg, kompensationsbehov i forhold til selvhjulpenhed Kontakt til kommunens specialrådgivnings- og hjælpemiddelteam samt koordinering med andre fagpersoner Oplæg til foranstaltning til kommunen De konkrete forhold i hjemmet er vigtige for at kunne afklare, hvilken indsats, der skal til. Er der udelukkende behov for enkelte basale hjælpemidler, afsluttes forløbet med udredningen. Specialoptiske ydelser og svagsynsoptik Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, har gennem mange år haft ansvar for sagsbehandling af ansøgninger om optik til borgere med medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser og svagsyn. De øjenlidelser, som kategoriseres som medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser, fremgår af Socialministeriets hjælpemiddelbekendtgørelse, bilag 2*. Der er tale om øjenlidelser, der kræver helt særlig optik, som specialuddannede optikere kan udmåle og tilpasse. Kommunikationscentret har derfor specialoptikere ansat og har desuden indgået leverandøraftaler med Danmarks Erhvervsoptik, som repræsenterer de private praktiserende specialoptikere. Det overordnede formål at sikre, at borgerne får udleveret den korrekte og brugbare optik til den billigst mulige pris. Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder således at stille sin specialoptiske viden til rådighed og varetage en faglig vurdering af borgernes optiske kompensationsbehov og kompensationsmuligheder på kommunens vegne. * Bilag 2: Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår Stærkt skæmmende øjenlidelser Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration Ekstreme optiske synsfejl, karakteriseret ved at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser Børn og unge som er registreret i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centrets Øjenklinik Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder

9 10 Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centrets Øjenklinik.

10 11 130/131/132 Special- og svagsynsoptik Omfang og pris timer: kr timer: kr ,5 timer: kr Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 23. december Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens 15 stk. 1, bilag 2 (diagnoseliste jf. ovenfor) eller borgere med varig synsnedsættelse (jf. hjælpemiddelvejledningens definition, punkt 100, synsrest svarende til 1/3 af det normale syn eller behov for ADD. 4,0). Formål Undersøgelsen af det funktionelle syn skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. Indhold 1. Indhentning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger. 2. Synsundersøgelse, som kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrastfølsomhed, farvesyn, synsfeltscreening afstand og nær samt objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.). 3. Afprøvning af specialoptik, svagsynsoptik eller specialkontaktlinser: vurdere evt. tidligere optik samt kompensationsbehov for optiske løsninger afprøve mulige optiske løsninger i forhold til de af borgeren beskrevne behov udmåling af synsstyrke med optik på afstand og nær endelig beregning af optik. 4. Afprøvning af svagsynsoptiske hjælpemidler omfatter: forstørrelse til nærarbejde, læsning mv., til orientering, fjernsyn m.v. samt til pcskærm spektrale filterglas opmærkning og fremstilling af ordineret optik. 5. Med afsæt i synsundersøgelse og optisk afprøvning rådgives borgeren om muligheder for kompensation ved hjælp af briller, kontaktlinser m.v. Derudover rådgives om understøttende hjælpemidler, fx anden optik og belysning. 6. Tilpasning, udlevering og kontrol af specialoptiske løsninger, fx prismebriller, briller med ekstreme styrker, ptosebriller, fugtkammerbriller, filterbriller (spektrale filtre, særligt invaliderende lysfølsomhed og kontrastfremmende glas), kikkertbrille eller lupbrille. 7. Udlevering og kontrol omfatter instruktion i håndtering og pleje af specialoptik, evt. kontrol og opfølgende vurdering af specialoptik.

11 12 Værd at vide Denne ydelsespakke indeholder hele det optiske forløb/undersøgelse af det funktionelle syn og kompensationsmuligheder: undersøgelse, afprøvning, tilpasning, udlevering og kontrol. Optikken leveres til standardiserede priser inden for de enkelte kategorier, jf. bilag 2* (bogmærke?). Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik.

12 Kontaktlinser- løbende tilpasning af specialoptik Omfang og pris Timetakst kr. 898 Lovgrundlag Lov om social service 112, samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 23. december 2012, samt diagnose-listen i bilag 2, punkt 1. Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. og defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. Formål Synsundersøgelse og tilpasning skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår bedst mulig synsfunktion. Indhold 1. Indhentning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger. 2. Synsafprøvning og tilpasning af speciallinser til uregelmæssig hornhinde og defekter i regnbuehinden: Undersøgelsen kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus, afstand og nær og kontrastfølsomhed samt fotografering og afstemning af korrekt farve på linsen. 3. Objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.). 4. Afprøvning af kontaktlinser: vurdering af evt. habituelle kontaktlinser afprøvning af og vurdering af kontaktlinser vurdering af øjets okulære forhold med prøvelinser ny måling af synsstyrke afstand og nær beregning og bestilling af tilpassede kontaktlinser. 5. Udlevering og kontrol omfatter instruktion i håndtering og pleje af kontaktlinser, løbende kontrol og vurdering af kontaktlinser. Værd at vide Da forløbene for borgere med denne øjenlidelse har meget individuelle problemstillinger, søges individuelle puljer af timer til løbende tilpasning. Keratoconus betyder, at hornhinden ændrer sig og bliver spids. Der skal derfor specialfremstilles kontaktlinser, som kan udligne hornhindens form for at sikre, at borgeren kan se skarpt og med bedst mulig synstyrke. Defekter i regnbuehinden kan fremstå som helt manglende regnbuehinde eller huller. Dette kan medføre voldsom lysfølsomhed pga. manglende beskyttelse fra regnbuehinde eller lysspredning (fremkommer når lyset har flere indgange). Det kan afhjælpes med en specialfremstillet farvet kontaktlinse (ofte håndmalet) eller diafragmalinse/irislinse. Kontaktlinserne, inkl. prøvelinser, leveres til indkøbspriser. Prøvelinser returneres så vidt muligt til leverandør. Forløb, inkl. priser på kontaktlinser og optikerhonorar, vil fremgå af indstillingen til kommunen.

13 Levering via ekstern optiker special- og svagsynsoptik Omfang og pris 1,5 time: kr Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. nr af 23. december Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, som er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens 15 stk. 1 bilag 2, jf. diagnoselisten ovenfor. Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn, svarende til WHO-grupperne A-C, med kompensationsbehov for særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje eller med behov for ADD 4, jf. hjælpemiddelvejledningens punkt 100. Formål Synsundersøgelsen og tilpasning af optik skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. Indhold Synsafprøvning samt rådgivning af borger foretages af private optikere, der er tilknyttet Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, med leverandøraftale. 1. Undersøgelsen kan omfatte øjets okulære forhold og brydende medier, habituel optik, refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrast, synsfeltscreening afstand og nær samt farvesyn. 2. Afprøvning af special- og svagsynsoptiske hjælpemidler: forstørrelse til læsning, nærarbejde m.v. samt forstørrelse til orientering, fjernsyn m.v. spektrale filterglas opmærkning og fremstilling af ordineret optik. 3. Udlevering og kontrol omfatter udlevering af optik inkl. justering og kontrol, kontrol af den udleverede optik i samarbejde med synskonsulent samt evt. henvisning til opfølgning ved synskonsulent. 4. Filterbriller: Afprøvning og tilpasning af spektrale filtre i forbindelse med nedsat kontrastsensitivitet hos svagsynede eller ved sygdomsbetinget lysfølsomhed. Værd at vide Ansøgninger fra eksterne optikere udløser ikke automatisk opfølgning af synskonsulent. Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik. Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik. Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationcentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Samtidig vurderes, hvorvidt væsentlighedskriteriet er opfyldt i forhold til den ansøgte optik.

14 Levering via ekstern optiker med recept fra Kommunikationscentret Omfang og pris Ydelsen indgår som en del af en anden ydelse. Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. nr af 23. december Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens 15 stk. 1, bilag 2, jf. diagnoselisten nedenfor. Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn svarende til WHOgrupperne A-C, der kan kompenseres ved særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (svarende til 1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje. Formål Kommunikationscentrets optikere foretager synsundersøgelse, samt udmåling af optik og udleverer recept til borger. Indsatsen skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. Indhold Ydelsen er en synsundersøgelse, borgeren medgives recept efter undersøgelsen. Tilpasning og kontrol af specialoptiske og svagsynsoptik-løsninger, fx: prismebriller briller med ekstreme styrker ptosebriller fugtkammerbriller lupbriller, kikkertbriller m.m. filterbriller (spektrale filtre, særligt invaliderende lysfølsomhed). Værd at vide Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik. Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik. Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationscentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Derudover vurderes, hvorvidt det ansøgte opfylder væsentlighedskriteriet.

15 Øjenproteser Omfang og priser 1,3 time: kr Lovgrundlag Lov om social service 112, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr af 23. december Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har behov for øjenproteser. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren får den bedst egnede øjenprotese. Indhold Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder at varetage kommunernes opgave med vurdering af behov for øjenproteser: vurdering af behov for udskiftning af øjenprotese på baggrund af øjenlægelige udtalelser, samt borgerens og protesemagerens oplysninger rådgivning vedr. protesetype til borger kontrol/vurdering af status vedr. øjenproteser henvisning af borgeren til protesemager ved behov for udskiftning opfølgning på tilpasset protese rådgivning til kommunen vedr. øjenproteser samarbejde med øjenafdelinger/øjenlæger vedr. øjenproteser. Værd at vide Ved førstegangs proteser kommer henvendelsen oftest fra borgeren, henvist fra hospitalets øjenafdeling. Kommunikationscentret rådgiver borgere om valg af protesetype. Overordnet er der to typer øjenproteser: acryl- eller glasproteser. Tilpasningen og udleveringen af øjenproteser varetages af protesemagere. Selve øjenprotesen faktureres særskilt.

16 Specialoptik fra Kennedy Centrets Øjenklinik Omfang og pris 1,3 timer: kr Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 3, i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om hjælpemidler: Stk. 3. Hvis problemet ikke kan løses lokalt, kan briller og kontaktlinser, jf. stk. 1, samt andre optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til borgere med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap udleveres af Kennedy Centrets Øjenklinik efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler. Kennedy Centrets Øjenklinik giver efterfølgende kommunen meddelelse om udlevering. Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse og/eller har et varigt synshandicap og tilhører en af WHO-grupperne. Formål Indsatsen skal sikre, at den svagsynede borger korrigeres optisk, så borgeren kan anvende sit restsyn optimalt og anvende optikken korrekt. Indhold Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder: at yde en sammenhængende koordineret indsats til borgere med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser og/eller et varigt synshandicap at samarbejde med Kennedy Centrets Øjenklinik og varetage kommunernes opgave i forhold til øjenklinikken som led i synsrehabiliteringen, uanset borgerens alder. Ydelsen indeholder således løbende kontakt til Kennedy Centrets Øjenklinik, registrering af borgere med behov for specialoptik, vurdering af behov for specialoptik, nødvendig kontrol og opfølgning. Værd at vide Kennedy Centrets Øjenklinik varetager som landsdækkende institution udmåling, tilpasning og tildeling af specialoptik. Oftest vil borgere i Kennedy Centrets Øjenkliniks målgruppe få udmålt specialoptik i forbindelse med ny-diagnosticering af øjenlidelser, og efterfølgende vil borgerne blive henvist til specialoptikerne på Kommunikationscentret, Region Hovedstaden. Der er hyppigt tale om svagsynede borgere, både børn og voksne, som kan have behov for opfølgende specialrådgivning for at kunne anvende specialoptikken. Der kan desuden være behov for optikunderstøttende hjælpemidler, samt egentlig svagsynsrehabilitering i form af rådgivning, andre hjælpemidler og evt. specialundervisning.

17 18 Specialrådgivning og hjælpemidler 214 Sammenhængende indsats til borgere, som tidligere har været visiteret til specialrådgivning: udredning, specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Priseksempler timer: kr timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10, stk. 4, og 112 og 113. Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere. Målgruppe Der er tale om borgere, som tidligere har modtaget specialrådgivning/hjælpemiddelafprøvning. Voksne med en synsfunktion, der er reduceret til mindre end 0,33 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren forbliver så selvhjulpen som muligt og efterfølgende opnår en væsentlig lettelse i sin dagligdag. Indsatsen tager udgangspunkt i medicinsk udredning og optisk synsundersøgelse, efterfulgt af afprøvning af hjælpemidler i forhold til væsentlige og konkret dokumenterede behov. Derudover skal specialrådgivning og instruktion være med til at sikre, at borgeren med hjælpemidler og strategier kan varetage dagligdagens opgaver. Eventuelle behov for særligt kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger indgår i den samlede indsats. Indhold Ydelsespakken kan omfatte: 1. Kort udredning af borgerens kompensationsbehov: Indhentning af øjenlægelige samt andre relevante medicinske oplysninger Interview med borgeren og netværkspersoner Kontakt til kommunens specialrådgivnings- og hjælpemiddelteam samt koordinering med andre fagpersoner 2. Hjemmebesøg: Kort instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål, fx madlavning, måltidsteknik, brug af teknologisk udstyr, personlig hygiejne og rengøring 3. Specialrådgivning til borger og pårørende: Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på den synshandicappedes situation samt indsigt i egen synsproblematik, herunder rådgivning om støttemuligheder i takt med, at synet bliver dårligere. Afklaring af behov for brug af hjælp fra eget netværk

18 19 4. Afprøvning af enkelte hjælpemidler inden for områderne: Afprøvning vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen. Vurdering af belysningsbehov, afprøvning af punktbelysning på borgerens opholds- og arbejdspladser Vurdering af behov teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger, herunder smartphones, tablets og egentlige kommunikationshjælpemidler Justeringer af særlige teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger Vurdering af behov for orienterings- og færdselsstrategier (mobility) Afprøvning i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter Afprøvning i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning Afprøvning i brugen af ikke-it-baserede læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater 5. Specialrådgivning til kommunale forvaltninger: rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning Værd at vide Ydelsespakken anvendes udelukkende til borgere, der tidligere har været visiterede til indsats. Ydelsespakken anvendes kun efter aftale med kommunernes forvaltninger. I forbindelse med borgerens henvendelse vurderes borgerens behov for specialrådgivning og afprøvning af hjælpemidler. På baggrund af dette vurderes omfanget, hvilket antal timer borgeren har behov for. Indsatsens omfang aftales med kommunernes forvaltninger. Belysningsafprøvninger, der inkluderer nagelfast belysning, er ikke omfattet af denne ydelse. Ved behov for egentlig afprøvning og instruktion i brugen af særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger, fx forstørrende programmer, skærmlæser til mobiltelefoner, smartphones og tablets med hjælpemiddel-applikationer, kan der blive behov for at søge supplerende ydelser. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Der kan være behov for supplerende kompenserende specialundervisning, særligt i forhold til de særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger.

19 Specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Priseksempler timer: kr timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere. Målgruppe Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,33 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D, samt voksne med synsnedsættelser i kombination med sklerose, hjerneskade eller andre funktionsnedsættelser. Omfattet er også pårørende, samt støttepersoner og medarbejdere i dag- og døgntilbud. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren forbliver så selvhjulpen som muligt og efterfølgende opnår en væsentlig lettelse i sin dagligdag. Indsatsen tager udgangspunkt i medicinsk udredning og optisk synsundersøgelse, efterfulgt af afprøvning af hjælpemidler (herunder særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger) i forhold til væsentlige og konkret dokumenterede behov. Derudover skal specialrådgivning og instruktion være med til at sikre, at borgeren med hjælpemidler og strategier kan varetage dagligdagens opgaver. Indhold Ydelsespakken kan omfatte: 1. Specialrådgivning til borger og pårørende: Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på den synshandicappedes situation samt indsigt i egen synsproblematik, herunder rådgivning om støttemuligheder i takt med, at synet bliver dårligere. Rådgivning af pårørende om at leve sammen med en synshandicappet Afklaring af behov for brug af hjælp fra eget netværk Orientering om muligheder, fx Nota, ledsageordning, DBS, besøgsvenner m.m. 2. Afprøvning af hjælpemidler og teknologiske kompenserende løsninger: a. Afprøvning vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen. b. Vurdering af belysningsbehov, afprøvning af punktbelysning på borgerens opholds- og arbejdspladser c. Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk d. Afprøvning af teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger, herunder smartphones, tablets og egentlige kommunikationshjælpemidler e. Justeringer af allerede bevilgede særlige teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger

20 21 f. Vurdering af behov for orienterings- og færdselsstrategier (mobility) g. Afprøvning i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter h. Afprøvning i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning i. Afprøvning i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater 3. Afprøvning af CCTV på Kommunikationscentret: CCTV er et særligt elektronoptisk forstørrelsesapparat, der giver mulighed for meget stor forstørrelse. Afprøvning af CCTV igangsættes over for borgere med meget alvorlige synsnedsættelser (så alvorlige, at hovedbåren og håndholdt optik ikke i tilstrækkelig grad kompenserer ved nærarbejde, fx læsning, personlig hygiejne m.v.). CCTV et giver mulighed for at forstørre såvel tekst som billeder, håndarbejde, emballage, etiketter på pilleglas o.lign. 4. Hjemmebesøg: Instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål: fx madlavning, måltidsteknik, personlig hygiejne og rengøring Instruktion i brug af borgerens kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger Rådgivning om ledsageteknik og indretning af hjemmet under hensyntagen til borgerens synsfunktion og ægtefælle/samboende på plejehjem eller tilsvarende 5. Specialrådgivning til kommunale forvaltninger: rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning rådgivning om specielt tilrettelagte foranstaltninger, videnscentre, vidensinstitutioner, organisationer m.m. Værd at vide Afprøvning af hjælpemidler og kompenserende teknologiske løsninger kan finde sted i borgerens hjem eller på Kommunikationscentret, afhængig af borgerens forudsætninger og behov. Der kan ved behov for teknologiske løsninger blive behov for, at borgeren kommer flere gange på Kommunikationscentret, da der kan være tale om komplekse løsninger. Belysningsafprøvninger, der inkluderer nagelfast belysning, fx loftsbelysning, koordineres med kommunernes hjælpemiddelteam og søges særskilt ved behov. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Ved bevilling af leverings- og serviceaftale, leveres udstyret gennemtestet og klargjort. Efter levering ydes tre måneders support. Er support nødvendig ud over denne periode for at sikre udstyrets anvendelsesgrad og brugbarhed, kan der indgås en supportaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Ved afprøvning af især særlige kompenserende teknologiske løsninger, samt mobility og andre mere komplekse hjælpemidler vil der ofte være behov for supplerende specialundervisning.

21 Instruktion i brugen af bevilgede hjælpemidler Priseksempler timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Målgruppe Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,33 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D, og som har fået bevilget hjælpemidler/kompenserende informationsteknologiske løsninger. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren kan anvende de bevilgede hjælpemidler og dermed blive så selvhjulpen som muligt i forhold til enkelte konkrete behov i dagligdagen. Særligt i forhold til de specialoptiske hjælpemidler skal indsatsen sikre, at borgeren med sine optiske hjælpemidler udnytter synsresten bedst muligt og dermed forbliver så selvhjulpen som muligt. Indhold Såfremt borgeren modtager hjælpemidlerne via Kommunikationscentret, udleveres hjælpemidlerne. Ydelsespakken kan omfatte: Instruktion i brugen af hovedbåren svagsynsoptik og punktbelysning på borgerens opholds- og arbejdspladser : Forholdet mellem optik og læseafstand Brugen af understøttende lys og lyskildens placering Instruktion i teknikker og metoder til med egen svagsynsbrille at kunne læse de ønskede materialer. At læse med svagsynsoptik kan føles som at skulle lære at læse på ny. Det kræver stor tilvænning. Man kan ikke længere læse, som man plejer, men skal lære en ny læseteknik, bl.a. som følge af markant ændring af læseafstanden. Instruktion i brugen af enkelte hjælpemidler: Instruktion vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler, fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen. Instruktion i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter Instruktion i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning Instruktion i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater Instruktion i brug af CCTV i hjemmet: CCTV et opsættes og tilpasses endeligt i hjemmet. Borgeren skal lære at udnytte CCTV ets faciliteter, forstørrelse, zoom, farveskift til forskellige typer af nærarbejde: læsning, skrivning, billeder, håndarbejde, personlig hygiejne m.v.

22 23 Instruktion i brug af informationsteknologiske kommunikationsløsninger: Anvendelse af synskompenserende strategier i brugen af informationsteknologiske løsninger Anvendelse af forstørrelsesprogrammer samt evt. supplerende skærmlæser i forhold til de mest almindelige applikationer. Kendskab til vedligeholdelse af IT-udstyr Specialrådgivning til kommunale forvaltninger: rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. Værd at vide Antallet af timer til udlevering og instruktion vurderes på baggrund af borgerens behov. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.

23 Specialopsætning af synskompenserende IT-udstyr Priseksempler timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere. Målgruppe Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,33 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D. Borgere, som har fået bevilget synskompenserende informationsteknologiske kommunikationsløsninger. Formål Ved bevilling af synskompenserende IT-udstyr skal ydelsen sikre, at IT-udstyret indkøbes, installeres og sættes op i overensstemmelse med afprøvningen og vurderingen af borgerens kompensationsmuligheder. Indhold Indkøb af kompenserende IT-udstyr Installation og specialopsætning Teknisk instruktion til borgeren/netværk Værd at vide Der kan ofte være behov for specialundervisning i anvendelsen af udstyret iht. lov om specialundervisning for voksne til målgruppen. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Reparation, jf. leverings- og serviceaftale: Udstyr, der efter leverings- og serviceaftale er udlånt fra Kommunikationscentret, repareres i nødvendigt omfang. Særligt udstyr og særlige programmer repareres. Udstyr, der er borgerens ejendom repareres ikke, men hjælpemiddelprogrammer installeres på evt. ny computer. Support/fejlfinding, jf. supportaftale: Efter levering ydes tre måneders support til udstyr, der efter leverings- og serviceaftale, er udlånt fra Kommunikationscentret. Såfremt support er nødvendig ud over denne tremåneders periode, skal der indgås en supportaftale mellem kommunen og Kommunikationscentret, der henvises til beskrivelsen. Supporten er udelukkende rettet mod de synskompenserende dele af udstyret.

24 Supportaftaler pulje på 8 timers assistance Omfang og pris 8 timer: kr Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder IKT-support-aftaler, der gør det muligt for synshandicappede IKT-brugere at få support på synskompenserende/hjælpemiddelspecifikke problemer. Supporten er udelukkende rettet mod de synskompenserende dele af udstyret. Support-aftalerne kan kun indgås, hvis der foreligger en leverings- og serviceaftale på udstyret. Der ydes ikke support til borgernes internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, medmindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer. Supportaftalerne indgås med en pulje timer. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Når timerne er anvendt, søges om fornyet supportaftale. Supportaftalen ydes i henhold til Lov om social service 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til at tilbyde instruktion i brugen af hjælpemidler. Supporten betragtes som løbende instruktion, som forbedrer borgerens mulighed for at håndtere hjælpemidlet. Værd at vide Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, kan vælge at indbygge begrænsninger i anvendelsen af det udlånte udstyr, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til driftssikkerheden af hjælpemidlet. Dette kan være begrundet i borgerens IT-mæssige forudsætninger, funktionsniveau m.v. Borgeren vil altid blive grundigt orienteret herom. Kommunikationscentret inddrager kommunen, hvis borgerens behov for support betyder, at timepuljen anvendes inden for mindre end to måneder. Der kan indgås support-aftaler på mere end 8 timer efter aftale med kommunen.

25 Belysning som hjælpemiddel til borgere med synshandicap Omfang og pris 10 timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Boligændringer Lov om social service 116 Målgruppe Synshandicappede borgere, som har behov for en større udredning omkring belysningsmæssige kompensationsmuligheder, og som formodes at kunne opnå en væsentlig og nødvendig forbedring af det funktionelle syn, hvis der etableres specialtilpasset svagsynsbelysning. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren kan udnytte sit restsyn mest hensigtsmæssigt med korrekt belysning. Særligt tilpasset belysning kan have stor betydning for graden af selvhjulpenhed, for dét at kunne klare sig sikkert og for mulighederne for personlig og social udvikling. (Funktionsnedsættelsen er konstant, mens omgivelserne bestemmer graden af synshandicappet.) Indhold Ved behov for større belysningsændringer, herunder nagelfast belysning, vil synskonsulenten altid inddrage kommunens hjælpemiddelteam. Elektriker med speciale i svagsynsbelysning kan, efter behov, inddrages med borgerens samtykke. Ydelsen indeholder: Sagsafklaring og udredning af konkret problemstilling og kompensationsbehov med udgangspunkt i øjenlægelige oplysninger, evt. optiker vurdering og borgerens egne observationer. Hjemmebesøg, herunder vurdering af eksisterende belysning og ændringsmuligheder. Fokus på andre beboeres behov. Vurdering af, hvilke tekniske krav, der bør stilles til den konkrete løsning. Afprøvning i hjemmet (forudsat at borger er i stand til at deltage i afprøvning). Udføres evt. i samarbejde med elektriker med speciale i svagsynsbelysning. Indstilling til konkret løsningsforslag og begrundelse her for evt. vedlagt tilbud på egnet løsning ud fra princippet om bedst & billigst. Synskonsulenten kan i samarbejde med den kommunale ergoterapeut ud fra væsentlighedskriteriet vurdere, om løsningen betragtes som hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring.

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 2 Voksne med synsvanskeligheder... 3 Tilgængelighed er stadig et problem... 3 Målgruppen... 3 Værd at vide om synsområdet... 4 Særlige indsatsområder... 4 Synsteamet... 5 Samarbejdsparter... 5 Udredninger...

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

SYNSOMRÅDET Odense 2014

SYNSOMRÅDET Odense 2014 SYNSOMRÅDET Odense 2014 Synsafdelingen Voksne Synsafdelingens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler Kvalitetsstandard for synshjælpemidler 8. marts 2013 Forord Uddrag fra Vejledning om Lov om social Service Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING RESURSEFORBRUG FOR ROSKILDE KØGE GREVE LEJRE SOLRØD STEVNS VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING FØRSTE HALVÅR AF 2009 Indhold Baggrund...side 2 Resultatet for første halvår af 2009...side 4 Tidsforbrug Antallet

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 Leverandøraftale mellem Kommunikationscentret, Region Hovedstaden og XXXX vedr. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik samt optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET SYNSOMRÅDET Basisydelser - Abonnement S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Voksne med erhvervet syns- og høreskade...

Læs mere

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn Prisaftale mellem Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn vedr. optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. Gældende fra 1. januar

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med hørevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Ydelseskatalog Synsrådgivningen, CKV Odense. Synsrådgivningen

Ydelseskatalog Synsrådgivningen, CKV Odense. Synsrådgivningen Ydelseskatalog 2017 Synsrådgivningen, CKV Odense Synsrådgivningen SYNSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Synsrådgivningen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Synsrådgivningen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Synsrådgivningen SYNSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET SYNSOMRÅDET Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom.

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Synscentralen Storstrøms Amt Januar 2006 Baggrund Mange psykisk udviklingshæmmede

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser Gældende fra den 1. november 2012 Prislisten

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade Nina Rygård Andersen, neuropsykolog Syn-hjerneteamet September 2017 Indhold Om Kommunikationscentret

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet Mål og organisation Sigtemål Borgerens behov afhjælpes bedst og billigst og hurtigst muligt: Tid er også en del af den brugeroplevede kvalitet Udgangspunktet for indsatsen er det behov, som borgeren beder

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3

Information til borgere ANSØGNINGSSKEMA...2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 Information til borgere INDHOLDSFORTEGNELSE: ANSØGNINGSSKEMA....2 SAMTYKKEERKLÆRING..3 AFDÆKNING.4 Indkaldelse til afdækning.5 Hvordan foregår en afdækning?...6 Efter afdækningen...7 YDELSER OG HJÆLPEMIDLER..8

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere