En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen"

Transkript

1 Dato: (Rettet version ) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen i GA s uddannelsespolitiske udvalg om at iværksætte en undersøgelse af den nuværende beskæftigelsessituation, antallet af medarbejdere og det fremtidige behov for faglært arbejdskraft. Formål Uddannelsen Undersøgelsens primære formål er at kvalificere en fremtidig drøftelse af tilgangen til grafisk teknikeruddannelsen og behovet for fremtidig arbejdskraft. Grafisk teknikeruddannelsen afløste i 2006 de tre grafiske erhvervsuddannelser grafisk trykker, serigraf og bogbinder. Uddannelsen skal blandt andet tilføre branchen nye uddannelsesområder, herunder digitaltryk og print, og øge den faguddannedes fleksibilitet og beskæftigelsesmuligheder. Antagelse I de årlige udviklingsredegørelser fra Grafisk Uddannelsesudvalg forudsættes et årligt behov for indgåelse af 100 uddannelsesaftaler hvert år. Behovsvurderingen baseres på en samlet vurdering af tilgangen af elever til uddannelsesområdet, grafisk teknikeruddannelsens udvidelse til nye uddannelsesområder og virksomhedstyper og et skøn over behovet for elever og fremtidig arbejdskraft. Overenskomstområde Periode Udviklingen i beskæftigelsen Da uddannelsen retter sig mod hele det teknisk grafiske område, er det valgt i undersøgelsen at se på både den grafiske overenskomst (DGO) og digitalprint- og serigrafoverenskomsten (DSO). De første grafisk teknikerelever var udlært i foråret 2009, og hvor der i undersøgelsen ses på udvikling over tid, er der derfor fokus på perioden 2008 til Beskæftigelsessituationen og antallet af medarbejdere Udviklingen i beskæftigelsen på DGO og DSO samlet i perioden kendetegnes ved et fortsat fald i den samlede beskæftigelse. På baggrund af en opgørelse over ugebidrag for beskæftigede indberettet til GA s fondsadministration i 2. kvartal hvert af de pågældende år omregnet til fuldtidsbeskæftigede var der beskæftiget på DGO i Dette er i 2. kvartal 2013 faldet til På

2 DSO var der 172 fuldtidsbeskæftigede i 2008, et tal der i 2013 er steget til 179. Den samlede (DGO+DSO) fuldtidsbeskæftigelse er gået fra i 2008 til i Udviklingen over tid for både DGO og DSO kan ses i omstående figur og dækker den samlede beskæftigelse såvel faglært som ufaglært i GA-, DMA- og TGO-virksomheder DGO DSO (Kilde: GA s fondsadministration) Faglært beskæftigelse Ser man alene på udviklingen i faglært beskæftigelse inden for trykområdet på DGO, er faldet også tydeligt. I 2008 var der i alt beskæftigede i disse faggrupper (faglærte trykkere inden for ark og rotation), heraf i GA-virksomheder og 401 i DMA-virksomheder. I 2013 er tallene faldet til 822 i GAvirksomheder og 180 i DMA-virksomheder. Udviklingen fremgår af nedenstående figur, hvor tallene er opgjort for 2. kvartal i hvert af årene DMA GA (Kilde: GA s fondsadministration) Aldersfordeling På baggrund af tallene for 1. kvartal 2013 er der lavet en aldersfordeling af de beskæftigede personer. Der var samlet set personer beskæftiget på DGO og DSO. Sorteret på faggrupper var af disse personer faglærte, og personer var ufaglærte. Ud af disse er 103 (6,9 % af de faglærte) i aldersgruppen over 60 år, og 75 (6,8 % af de ufaglærte) i aldersgruppen over 60 år. 2

3 Aldersfordeling overenskomstansatte (DGO og DSO) (Kilde: GA s fondsadministration) -20 år år år år år 61- år I alt Tryk Bogbind Serigrafi Faglærte i alt Trykkeriarbejdere Bogbinderiassistenter Serigrafiske medhjælpere Kartonnagearbejdere Ufaglærte i alt Alle overenskomstansatte Sammenligner man aldersfordelingen af faglærte og ufaglærte på DGO og DSO med den relative aldersfordeling på hele det private arbejdsmarked (privatbeskæftigelse for hele året 2012), ses en vis underrepræsentation i beskæftigelsen på DGO og DSO i gruppen under 40 år og tilsvarende en overrepræsentation i gruppen over 40 år. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Faglærte i alt Ufaglærte i alt Privatansatte i alt 10,0% 5,0% 0,0% -20 år år år år år 61- år (Kilde: GA s fondsadministration og Danmarks Statistik) Udviklingen i i ledigheden I denne undersøgelse er ledigheden opgjort på baggrund af tallene i GA s branchestatistik og GA s konjunkturbarometer gældende for juli eller august måned i årene 2008 til ,0% 20,0% 15,0% 10,0% Grafiske trykkere Trykkeriarbejdere Bogbindere HK's A-kasse (hele) 5,0% 0,0% (Kilde: GA s branchetal på Tallene for det grafiske område dækker kun grafiske arbejdere i hovedstaden, da tallene for grafiske arbejdere uden for hovedstaden ikke er tilgængelige fra HK. For en sammenligning i udviklingen 3

4 i ledigheden er ledighedsprocenten for hele HK s A-kasse også opgjort. For grafiske trykkere i hovedstanden var ledigheden i juli 2008 på 3,4 %, i august 2010 på 16,3 % og i juli 2013 på 6,8 %. En stor del af faldet i ledigheden i 2013 kan ifølge HK forklares med afkortningen af dagpengeperioden. Grafiske teknikere indgår ikke i tallene, og hvordan uddannede grafisk teknikere indplaceres i faggrupper hos HK er ikke umiddelbart gennemsigtigt. Formodentlig er langt de fleste placeret i faggrupper, der indgår i ledighedstallene som grafiske trykkere. Beskæftigelsesfrekvensen Beskæftigelsesfrekvenser bruges af undervisningsministeriet i tilsynet med erhvervsuddannelserne som parameter for at måle, hvor relevante erhvervsuddannelserne er i forhold til arbejdsmarkedets behov. Frekvensen beregnes på baggrund af registerdata om alle elever, der har afsluttet en erhvervsuddannelse i et bestemt år, og efterfølgende ATP-indbetalinger for disse personer. De seneste offentligt tilgængelige tal er fra Undervisningsministeriet har tidligere vurderet, at en frekvens på 0,67 eller højere er tilfredsstillende som måltal, og for 2013 er tallet netop fastsat til 0,58. Der findes kun tal for grafisk teknikeruddannelsens erhvervsfrekvens for 2010 og 2011, da uddannelsen er ny. Tallet er pænt i forhold til måltallet og ligger over gennemsnittet for alle uddannelser, hvilket tyder på høj grad af arbejdsmarkedsrelevans. Tallene er opgjort i forhold til første hele år efter afslutningsåret. I nedenstående tabel er medtaget tallene for grafisk trykker, skiltemaler/tekniker samt gennemsnittet for alle uddannelser. Beskæftigelsesfrekvens Afslutningsår Grafisk tekniker i.o. i.o. 0,77 0,73 Grafisk trykker 0,79 0,68 0,74 i.o Skiltemaler/skiltetekniker 0,61 0,69 0,78 0,62 Alle uddannelser 0,79 0,73 0,71 0,70 (Kilde: Regionale forskelle Kvalitativ undersøgelse Der er ikke i denne undersøgelse taget højde for eventuelle regionale forskelle i beskæftigelsessituationen. En undersøgelse af den nuværende beskæftigelsessituation i branchen, herunder en uddybning af eventuelle regionale forskelle, kunne gennemføres som en kvalitativ interviewundersøgelse. Interviewundersøgelsen kunne foretages telefonisk blandt en række udvalgte nøglepersoner, og spørgsmålene kunne indsnævres til at omhandle to hovedproblemstillinger: oplevede eller forventede rekrutteringsudfordringer og forventningen til behovet for faglært arbejdskraft i fremtiden. 4

5 Tilgangen til uddannelsen og antallet af nyuddannede Som nævnt i indledningen har GA og Grafisk Uddannelsesudvalg hidtil arbejdet med en antagelse om, at der er behov for, at virksomhederne indgår ca. 100 nye uddannelsesaftaler om året. Antal virksomheder Virksomhedstyper Antal elever Tilgang af elever Der er 192 virksomheder godkendt som uddannelsessted (pr ) heraf 69 med igangværende elever. Ifølge Grafisk Uddannelsesudvalgs traceundersøgelse fra 2012 uddannes eleverne i mange forskellige typer virksomheder, hvor traditionelle trykkerier (34 %), kombinationsvirksomheder (26 %), serigrafiske virksomheder (15 %), bogbinderier (12 %) og digitaltrykkerier (8 %) udgør hovedparten. Der er 86 igangværende elever med uddannelsesaftale. De fordeler sig regionalt med 19 i Hovedstaden, 32 i Midtjylland, 12 i Nordjylland, 3 på Sjælland og 20 i Syddanmark. Udviklingen i tilgangen til uddannelsen fremgår af nedenstående figur. I figuren er tilgangen for 2007 medtaget, da det var første hele år med indgåelse af uddannelsesaftaler på uddannelsen. I 2007 blev der indgået 101 aftaler og i 2012 det hidtil laveste antal på Uddannelsesaftaler (Kilde: GA s branchestatistik) I 2013 er der noteret en fremgang i antallet, da der til og med udgangen af november var indgået 36 uddannelsesaftaler. Antal nyuddannede Da der statistisk set er et frafald og omvalg af uddannelse på op til 20 %, må der efter antagelsen om et behov for en tilgang på ca. 100 skulle forventes et behov for ca. 80 færdiguddannede om året. En frafaldsanalyse for uddannelsen fra 2010 viste dog et frafald blandt elever med uddannelsesaftale på 26 % for grafisk teknikeruddannelsen. Frafaldet tyder ikke på at være blevet mindre siden. I alt er der siden uddannelsens start i 2006 til og med november 2013 blevet færdiguddannet 191 grafisk teknikere. 5

6 Antal nyuddannede (Kilde: GA s branchestatistik og Grafisk Uddannelsesudvalg) Da uddannelsen har en varighed på 3,5 år, og elever af forskellige årsager kan have kortere eller længere uddannelsestid, kan man ikke umiddelbart sammenligne tallene for tilgang og antallet af færdiguddannede år for år. Men opgørelsen tyder på, at vi i de kommende 2-3 år højst kan forvente et antal på ca. 30 færdiguddannede hvert år. Forventet markedsudvikling Det engelske analysebureau Smithers Pira har udarbejdet en analyse af tryksagsmarkedet frem mod Analysen har bl.a. været omtalt i Aftryk, nr. 1, februar Negativ vækstrate Analysen viser, at selvom tilbagegangen samlet set er bremset betydeligt op i forhold til udviklingen i femårsperioden , vil der fortsat være eftervirkninger af den økonomiske krise. Udviklingen tyder også på en strukturel forandring i retning af et faldende tryksagsmarked målt på priser, omsætning og volumen. Pira forudser således, at det danske marked samlet set vil have en gennemsnitlig årlig vækstrate på minus 1,1 % frem mod To sektorer skiller sig positivt ud, nemlig emballage og etiketter, der som de eneste to grupper kan se frem til årlige gennemsnitlige stigninger på henholdsvis 1,9 % og 0,8 %. Udvikling opdelt efter trykmetode I rapporten fra Pira indgår også en analyse af det samlede tryksagsmarked fordelt på omsætning efter trykmetode. Der forudses en årlig negativ vækst i omsætning for offset (ark, rotation og coldset) og en årlig positiv vækst i omsætning inden for flexo og digitaltryk. Men som det fremgår af nedestående figur over trykmetoder efter omsætning på tryksagsmarkedet i Danmark, udgjorde offset i % af markedet og vil efter Pira s forudsigelser fortsat udgøre 34 % af markedet i

7 Digitaltryk 10% Andre 26% Flexo 22% Offset ark 19% Offset rotation 13% Offset coldset 10% Digitaltryk 13% (Kilde: GA s brancheafdeling og Smithers Pira) Andre 29% Flexo 24% Offset ark 17% Offset rotation 10% Offset coldset 7% Behov for tilgang på andre områder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere beregnet, at der i 2020 vil mangle ca faglærte inden for jern og metal området og ca inden for handel og kontor. På baggrund af disse beregninger har DI i november 2013 beregnet behovet for meroptag på erhvervsuddannelserne. DI kommer frem til, at optaget allerede fra 2014 skal øges med ca elever hvert år inden for handel og kontor og med ca hvert år inden for jern og metal. Andre parametre Udover de behandlede parametre arbejdsmarkedsrelevans, beskæftigelse, aldersfordeling, ledighed, tilgang til uddannelsen, antallet af nyuddannede, markedsudviklingen og beregninger fra andre områder er følgende parametre relevante at medtage i en vurdering af det fremtidige behov for elever: Regionale forskelle Teknologisk udvikling Volumen og kvalitet i skoleuddannelsen Politisk indflydelse på uddannelsen Forholdet til skilteteknikeruddannelsen Nye forretningsområder som fx GA Sign & Textil Arbejdsmarkedsrelevans Faldende beskæftigelse Aldersfordeling Faldende ledighed Antagelsesgab Sammenfatning Uddannelsens beskæftigelsesfrekvens tyder på, at uddannelsen fortsat har stor relevans for arbejdsmarkedet. Der er en faldende beskæftigelse på overenskomsterne DGO og DSO både blandt faglærte og ufaglærte faggrupper. Blandt faglærte trykkere på DGO er beskæftigelsen faldet fra beskæftigede i 2008 til beskæftigede i Blandt de beskæftigede er der færre unge og flere i gruppen over 40 år beskæftiget på DGO og DSO end på det private arbejdsmarked generelt. Ledigheden blandt faglærte (i hovedstaden) på det grafiske område har i perioden været ganske høj, men er i 2013 faldet til 6,8 % for grafiske trykkere og 4,0 % for bogbindere. En stor del af faldet kan ifølge HK forklares med afkortningen af dagpengeperioden. I forhold til antagelsen om et behov for ca. 100 nye uddannelsesaftaler og dermed ca nyuddannede grafisk teknikere årligt viser undersøgelsen, at der er et betydeligt gab. I de kommende 2-3 år kan der kun forventes ca. 30 nyuddannede årligt. 7

8 Markedsudvikling Andre områder Andre parametre Smithers Pira forudser en negativ vækst på det danske tryksagsmarked, med en gennemsnitlig årlig vækstrate på minus 1,1 % frem mod DI har beregnet, at elevoptaget på industriens erhvervsuddannelser allerede fra 2014 hvert år skal øges med ca inden for handel og kontor og ca inden for jern og metal. Udover de behandlede parametre er der både teknologiske og politiske vurderinger der har indflydelse på den endelige vurdering af behovet for tilgang til uddannelsen. Yderligere dokumentation Følgende rapporter og yderligere information er gjort tilgængelig på udvalgets SharePoint side på GA s intranet under Materialer uden for møderækken : Frafald på grafisk teknikeruddannelsen, Grafisk Uddannelsesudvalg, februar Traceundersøgelse: Belysning af grafisk teknikeres uddannelsesog beskæftigelsessteder, beskæftigelse, videreuddannelse mv., Grafisk Uddannelsessekretariat, november Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker, Grafisk Uddannelsesudvalg, 20. september Især industrien vil mangle faglærte, DI Indsigt, november Pira prognose: Europa frem til 2017, slides fra GA s brancheafdeling. Kilde: Smithers Pira. 8

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere