SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale sal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14."

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale sal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende: Leo B. Rasmussen Sag nr.: Emne: 1. Regnskab Resultatrevision Statistik på sygedagpengeområdet Statistik Jobhjørnet Statistik på ungeområdet Gensidig orientering Bilagsliste... 1

2 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Regnskab 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: PIOL Åben sag KOMPETENCE Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles: At regnskab 2007 godkendes med et samlet forbrug på kr At overførsler til 2008 vedrørende økonomisk decentralisering godkendes, med et samlet overført overskud på kr Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Leo B. Rasmussen Indstilles godkendt i byrådet SAGSFREMSTILLING Samlet for arbejdsmarkedsudvalgets område er der et mindreforbrug på kr ,182. Resultatet er sammensat at et overskud på områder indenfor økonomisk decentralisering på kr samt et overskud på områder udenfor økonomisk decentralisering på kr På områder uden for økonomisk decentralisering blev der ved forventet regnskab pr til ført kr Mindre forbruget på kr vedrører dels et mindreforbrug på dagpenge på kr et mindre forbrug på kr til løntilskud til personer i fleks/skånejob samt et mindreforbrug til revalidering på kr Mindre forbruget indenfor områder med økonomisk decentralisering består primært af følgende: Inden for uddannelsesrevalidering overføres kr til Ordningen er ny fra , hvor kommunerne selv skal afholde udgiften til uddannelsesrevalidering. På grund af uddannelsesinstitutionernes sene opkrævning for revalideringen vil en del regninger vedrørende 2007 først komme med i regnskabsår Jobstart kommer ud af regnskabsår 2007 med et mindreforbrug på kr Dette skyldes primært, at der er søgt midler hjem til projekter som derved har aflastet Jobstarts lønbudget samt mindsket behovet for køb af eksterne aktiveringspladser. En del af overskuddet vil gå til projekt virksomhedscentre, som fortsætter uændret i 2008, men med et noget lavere budget.

3 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN På introduktionsprogram til flygtninge og indvandre er der et mindreforbrug på kr Dette skyldes primært at de nye flygtninge og indvandrere er kommet hurtigere i arbejde end forventet og har som følge deraf haft mindre behov for opkvalificerende tilbud. Der har i 2007 været en mindre indtægt på kr vedrørende refusion af driftsudgifter til aktivering. Årsagen skal primært findes i nedgangen af kontanthjælpsmodtagere. Ungdommens udannelsesvejledning udviser et mindreforbrug på kr årsagen er mindre efterspørgsel til ophold på produktionsskoler end forventet. Skiveegnens sprogcenter udviser et mindreforbrug på kr årsagen er en forskydning af udgifter vedrørende 2007 til regnskabsår Bilag: Opgørelse af økonomisk decentralisering - Arbejdsmarkedsområdet ( )

4 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Resultatrevision 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: STPE Åben sag KOMPETENCE Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Leo B. Rasmussen Orientering taget til efterretning SAGSFREMSTILLING Skabelonen for resultatrevisionen 2007 er offentliggjort d. 5. marts. Den er et led i strukturreformens styrkede fokus på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen giver et overblik over jobcentrets samlede indsats for det seneste år på henholdsvis det kommunale og statslige område. Revisionen er dels tilbageskuende har den hidtidige indsats haft de ønskede resultater? - og dels fremadrettet Er der områder, der fremtidigt skal være øget fokus på? Resultatrevisionen giver desuden jobcenteret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre, og kan i forlængelse heraf få anvist områder, hvor jobcenteret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats. På baggrund af skabelonen udarbejder jobcenteret den endelige resultatrevision. Det vil sige jobcenteret analyserer de viste resultater og forholder sig til, hvor udfordringerne i jobcenterets indsats ligger. De konkrete tiltag til at løse disse udfordringer skal først besluttes og beskrives i beskæftigelsesplanen for På nuværende tidspunkt viser forvaltningens foreløbige analyse af den kommunale indsats, at jobcenteret klarer sig godt i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen viser, at udfordringerne i indsatsen ligger på sygedagpengeområdet, aktiveringsomfanget og rettidigheden. Det er områder, der allerede er iværksat initiativer for at ændringer udviklingen.

5 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Det videre forløb for resultatrevisionen er som følgende: Senest den 1. maj anmodes Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) om bemærkninger til resultatrevisionen. Senest den 21. maj modtager jobcenteret LBR s bemærkninger til resultatrevisionen. Den 9. juni behandler Arbejdsmarkedsudvalget resultatrevisionen med LBR s bemærkninger. Den 24. juni behandler byrådet resultatrevisionen. Senest d. 1. juli offentliggøres resultatrevisionen, og den sendes samtidig til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Bilag: Resultatrevision 2007 ( ) Resultatbilag - Skive.pdf ( )

6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Statistik på sygedagpengeområdet J.nr.: Sagsid.: Initialer: LHAR Åben sag KOMPETENCE Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Leo B. Rasmussen Orienteret SAGSFREMSTILLING Sygedagpengeområdet er pt. Skive kommunes akilleshæl forstået på den måde at udgifterne stiger med en hastig fart. Der henvises til tidligere udarbejdet notater på området. Nedenfor gengives de statistiske oplysninger det pt. er muligt at få med de værktøjer forvaltningen har til rådighed i dag. Forvaltningen forventes indenfor det næste ½ år at tage KMD s system Essentia i brug, hvilket vil betyde, at der kan gives et bedre og bredere statistisk grundlag. Statistik for Sygedagpengeafdelings målgrupper pr. 1. april 08. Sygedagpengeafdelingen arbejder med følgende målgrupper: Sygedagpengemodtagere Revalidender (uddannelses- og virksomhedsrevalidering) Ledighedsydelsesmodtagere (borgere visiteret til fleksjob, men afventer et job) Fleksjobbere Skånejobbere Sager fra gaden Sygedagpengemodtagere I alt modtager 850 borgere sygedagpenge: 29 borgere fra 0 4 uger 220 borgere fra 5 13 uger 212 borgere fra uger 141 borgere fra uger 89 borgere fra uger 159 borgere over 52 uger Af 850 sygedagpengemodtagere er 131 delvis sygemeldt

7 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Revalidender Ca. 205 sager fordelt med ca. 125 uddannelsesrevalidender og ca. 80 i virksomhedsrevalidering Ledighedsydelsessager Ca. 110 borgere modtager ledighedsydelse, hvoraf ca. 35 p.t. er sygemeldte og ikke klar til at starte i et fleksjob Fleksjobbere Ca. 550 borgere arbejder p.t. i et fleksjob Skånejobbere Ca. 125 borgere er i et skånejob Sager fra gaden Ca. 100 borgere henvender sig for at ansøge om revalidering, forhøjelse af førtidspension eller bevilling af førtidspension, fleksjob m.v. Yderligere oplysninger om sygedagpengemodtagerne Fordeling på køn 460 kvinder og 386 mænd Fordeling på alder 0 17 år år år år år år Top 10 for virksomheder med højeste antal dagpengesager i 1. kvartal 2008 (antal personer med mindst 15 dages sygemelding) Skive kommune 406 Selvstændige 155 Faglig Fælles A-kasse 59 Dantherm 39 Viborg Sygehus 39 Bodilsen A/S 34

8 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Forsvarskommandoen 31 Danish Crown 31 Viborg kommune 31 Øvrige virksomheder 1504 I alt % af dagpengesagerne kommer fra Skive Kommunes egne arbejdspladser, hvilket svarer til Skive Kommunes andel af den samlede arbejdsstyrke i kommunen. På mødet gives status for opfølgning på byrådsbeslutningen vedrørende sygedagpengeområdet.

9 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Statistik Jobhjørnet J.nr.: Sagsid.: Initialer: LHAR Åben sag KOMPETENCE Orienteringspunkt INDSTILLING/BESLUTNING Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Leo B. Rasmussen Orienteret SAGSFREMSTILLING Jobhjørnet havde 1. åbningsdag den Formålet med tilbuddet er, at alle de ledige kontanthjælpsmodtagere, der kun har ledighed som problem, tilbydes hjælp til aktiv job- og studiesøgning. Den var der 48 personer indskrevet i Jobhjørnet. Den var der kun 14 af de 48 personer der fortsat var i tilbuddet. Af de 34 personer, der ikke længere er i Jobhjørnet, er 11 gået i ordinært job 3 gået i Su-berettiget uddannelse 8 har ikke ønsket at modtage kontanthjælp 5 blevet vurderet til at have andre problemer end ledighed og derfor visiteret til Jobstart. 2 gået i virksomhedspraktik 2 blevet længere sygemeldt 1 er fraflyttet 1 er gået på barselbarsel 1 er gået på sprogskole Den er der indskrevet aktive personer i Jobhjørnet. Der er er der 14 match 1-3 tilbage i Thorum og en enkelt på BOMI. Forvaltningen har taget de første foranstaltninger ift. at indskrive disse personer i Jobhjørnet. Det kan yderligere oplyses at der alt i alt, i perioden til , er blevet udskrevet 68 personer fra Jobhjørnet. Bemærk der kan være gengangere!

10 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet, på trods af en meget lang og svær opstartsperiode, har opnået meget gode resultater. Tilbuddet er nu nået ind i den fase, hvor der udvikles intensivt på det kvalitative indhold. I den forbindelse skal det nævnes at forvaltningen pt. i samarbejde med UU arbejder på at indføre straks uddannelse for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

11 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Statistik på ungeområdet J.nr.: Sagsid.: Initialer: LHAR Åben sag KOMPETENCE Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Leo B. Rasmussen Orienteret SAGSFREMSTILLING Statistik på unge-indsatsen: Der henvises til vedlagte bilag der viser: Elevernes valg efter Folkeskolen klasse 2008 Unge årige, som ikke er i uddannelse årige på kontanthjælp Antal årige på Produktionsskole i Skive Frafalds-tal for unge årige Bemærkninger til tallene: Næsten alle elever starter på ungdomsuddannelse efter grundskolen, så det interessante er stadig, om de gennemfører en uddannelse. UU Skive kan levere konkrete tal for de årige i Skive Kommune, og de viser, at der er en pæn fremgang. Tallene fra Jobcenter Skive viser, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er højt, især for match 4 og 5 (Unge med andre problemer end ledighed). UU Skive har også lavet statistik på unge, som har afbrudt en ungdomsuddannelse i perioden fra august 2007 til februar Tallene er små og skal tages med mange forbehold. De viser bl.a., at det ER meget svært at lave en sådan statistik! Vi vil dog fortsætte med det og således følge en udvikling. I den omtalte periode har der været 128 drop-outs, heraf 90 fra ungdomsuddannelser i Skive. Af de 128 er 37 allerede i gang med ny uddannelse, mens 45 er i arbejde. 14 unge har valgt et ophold på produktionsskole, og 11 af de 88 er ukendte, fordi de er 19 år, eller fordi de har afbrudt inden for de seneste dage. Tilbage er der 21 unge, der slet ikke er i gang med noget endnu efter deres drop-out (uden

12 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN perspektiv). Det er unge, der er ledige, syge eller på kontanthjælp. Frafaldet ser ud til at være jævnt fordelt over alle ungdomsuddannelser. UU Skive har kontakt med alle disse unge. I styregruppen for unge-indsatsen har vi drøftet statistikken og er enige om, at tallene er forholdsvis lave og tyder på, at forskellige tiltag langsomt er begyndt at virke! Bilag: Hvad valgte eleverne i 9.kl. i Skive Kommune ( ) årige i UU Skive: Afbrudt uddannelse august 07 - april 08 ( ) Statistik UU Skive: årige, som ikke er i uddannelse - ( )

13 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Gensidig orientering J.nr.: Sagsid.: Initialer: JORO Åben sag KOMPETENCE Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Til orientering Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Leo B. Rasmussen Orientering taget til efterretning SAGSFREMSTILLING Der orienteres om Invitation fra Viborg Kommune til fælles temadag for politikerne på beskæftigelsesområdet den 26. maj 2008 (bilag). Der henvises til KLs debatoplæg om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet. Oplægget kan hentes KLs hjemmeside: > Fagområder > Beskæftigelse og integration > KL mener > Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet. Lukning af slagteriet (bilag) Opfølgning på udvalgets beslutning om fælles møde med Sundhedsudvalget om forebyggelse og sundhedsfremme på virksomhederne, jf. Bilag: Vedr. fælles temadag for politikerne på beskæftigelsesområdet ( ) Om vejen kommunes arbejdspladsprojekt ( ) Henvendelse fra virksomhed om konsulentbistand til trivselsprojekt ( ) VS: Danish Crown ( )

14 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, DEN Bilagsliste 1. Regnskab Opgørelse af økonomisk decentralisering - Arbejdsmarkedsområdet 2. Resultatrevision Resultatrevision Resultatbilag - Skive.pdf 5. Statistik på ungeområdet 1. Hvad valgte eleverne i 9.kl. i Skive Kommune årige i UU Skive: Afbrudt uddannelse august 07 - april Statistik UU Skive: årige, som ikke er i uddannelse - 6. Gensidig orientering 1. Vedr. fælles temadag for politikerne på beskæftigelsesområdet 2. Om vejen kommunes arbejdspladsprojekt 3. Henvendelse fra virksomhed om konsulentbistand til trivselsprojekt 4. VS: Danish Crown

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere