Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S"

Transkript

1 Nejst Vindmøllelaug Udbudsmateriale 2 l/s Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Nejst Vindmøllelaug 2 l/s i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale -1 1

2 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s Indholdsfortegnelse Forside 1 1. Generel information 4 2. Vindmølleprojektet Nejst Baggrund for projektet Projektet VVM-redegørelse Tidsplan Rådgivere Køberetsordningen Værditabsordningen Overordnede forhold Selskabsmæssige forhold Pris på ejerandele Finansiering og hæftelse, Risici ved vindmølledrift Vind og produktion,, Elprisen - afregningsforhold Vedligehold, Forsikringer Manglende gennemførelse af projektet Økonomiske forhold Driftsbudget for VE-møllen Anlægsbudget, Anlægsbudget for den samlede vindmøllepark Anlægsbudget for Mølle nr Nøgletal Skattemæssige forhold Generelle skattemæssige forhold Den "skematiske 60 %-ordning" 17

3 Udbudsmateriale Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Skattelovgivningens almindelige regler : Skattemæssige afskrivninger Anpartsreglerne Valg af skattemodel Risikofaktorer Budgettet Produktionsforhold Godkendelser og tilladelser Skattemæssige forhold Øvrige forhold Udbydererklæring Revisorerklæringer _ 25

4 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s 1. Generel information Danmark fik i 2009 en ny lov om fremme af vedvarende energi - i daglig tale kaldet VE-loven. Formålet med VE-loven er at fremme produktionen af vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhængigheden af kul, olie og gas, sikre forsyningssikkerheden og ikke mindst reducere udledningen af C02 og andre drivhusgasser. Et andet element i VE-loven er den såkaldte køberetsordning - også kaldet nabo-salg. Loven giver lokalbefolkningen en enestående mulighed for at blive medejere af lokale vindmøller. I henhold til loven skal lokale borgere tilbydes en køberet på mindst 20 % af vindmølleproduktionen. Dette salg skal ske til kostpris, hvilket vil sige, at investorerne skal ligestilles med opstilleren. Dette udbudsmateriale er udarbejdet til brug for den økonomiske vurdering af køberetten ved opstilling af 3 vindmøller ved Nejst i Brønderslev Kommune. Der vil blive afholdt informationsmøde om køberetsordningen den 6. januar kl på Tylstrup Kro- Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup. 2. Vindmølleprojektet Nejst 2 Dette udbudsmateriale er udarbejdet for at give indsigt i de økonomiske og skattemæssige forhold forud for tegning af andele i "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S". Hensigten med dette udbudsmateriale er at give en beskrivelse af forretningsgrundlaget og forudsætningerne ved projektet samt endvidere skabe overblik over økonomien i projektet over de kommende 25 år. I forbindelse med beslutningen om investering i vindmølleprojektet bør hele udbudsmaterialet tages i betragtning, herunder de risici ved vindmølledrift, som er beskrevet i nærværende materiale. 2.1 Baggrund for projektet Dette udbudsmateriale omfatter opstilling af vindmøller ved Nejst i Brønderslev Kommune. Området er benævnt i "Lokalplan nr. 32-T-21.01", hvor der kan opstilles 3 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Energinet.dk har godkendt, at dette udbudsmateriale overholder de minimumskrav, der fremgår af VEloven. -~-

5 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s 2.2. Projektet Projektet omfatter 3 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter aftypen V1l2 3,3 MW fra producenten Vestas. Møllerne opstilles i en lige linje som vist på nedenstående kortudsnit: De røde vindmøllesignaturer vider de 3 nye vindmøller. De blå vindmøllesignaturer viser de 4 eksisterende vindmøller. i 5

6 _ De 3 vindmøller har en samlet beregnet produktion på kwh årligt, hvilket svarer til forbruget i ca husstande. 20 % af den samlede produktion udbydes i Køberetsordningen, hvilket svarer til en årlig produktionskapacitet på kwh. Da salget via køberetsordningen sker ved andele af kwh, omfatter køberetsordningen andele. Alle andele sælges i den samme mølle, som er den vestligste af de nye (Mølle 7 på kortet på forrige side), som vil blive ejet og drevet af et til lejligheden stiftet interessentskab. De udbudte andele svarer til ca. 58 % af andelene i Mølle 7.

7 2.3 VVM-redegørelse I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan er der udarbejdet en VVM-redegørelse. Formålet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, som er en vurdering af projektets virkning på miljøet, er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab. VVM-redegørelsen har været i høring sammen med lokalplanen i en 8 ugers hørings periode. 2.4 Tidsplan Vigtige datoer i forbindelse med vindmølleprojektet: 6. januar 2016 kl informationsmøde om køberetsordningen på Tylstrup Kro - Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup Forår Opstart af anlægsarbejder I perioden fra d. 9. december 2015 kl til d. 3. februar 2016 kl tilbydes køberet i henhold til nærværende udbudsmateriale. Vinter Forventet opstilling, tilslutning og idriftsættelse af vindmøllerne. 2.5 Rådgivere Jysk Vindenergi ApS har i forbindelse med dette projekt anvendt følgende rådgivere: EMD International A/S I forbindelse med produktionsberegninger samt støj, visualiseringer- og skyggekastberegninger le34 I forbindelse med opmåling og projektering, af plangrundlag, visualiseringer og miljø. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet og gennemførelsen af informationsmødet anvendes følgende rådgivere: Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Johnny V. Jensen Hasseris Bymidte Aalborg Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Søren Frichs Vej Åbyhøj I det omfang, der er spørgsmål til nærværende udbudsmateriale, vil der kunne rettes spørgsmål direkte til Jysk Vindenergi ApS eller til en af ovenstående rådgivere.

8 2.6 Køberetsordningen Lokale borgere har i henhold til VE-loven køberet til andele i nye vindmøller. Lokale borgere har køberet til 20 % af vindmølleproduktionen. Med lokale borgere menes enhver person over 18 år, som har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet som har forkøbsret til op til 50 andele. Afstanden på de 4,5 km beregnes fra hver af de tre nye vindmøller, idet de opstilles som en gruppe...,... ~!~!; ij.,'-'- 1- -,,'-' /,......:.,,_ ~i '.. '!'. {. "",-,Brønderslev.-~....;;9t ~_...., Kommune - '.-t ~~""- Aa1bøf9:/: ;-..'. l. KommutJe " 't.! ~ \,.\>:.' I det omfang, at der ikke er afgivet købstilbud fra lokale borgere svarende til 20 % af vindmølleproduktionen, berettiges personer over 18 år med fast bopæl i Brønderslev Kommune til at tegne andele - lokale borgere indenfor 4,5 km har dog forkøbsret til 50 andele. Når fristen for at afgive købstilbud udløber (den 3. februar 2016 k! ), foretager Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab en opgørelse over det antal ejerandele, som de berettigede har afgivet købstilbud på. Såfremt der er indkommet færre bud end svarende til 20 % af vindmølleproduktionen, kan Jysk Vindenergi ApS frit råde over de ejerandele, som ikke sælges gennem udbuddet. _I 8 L- "",_, ".,,-----

9 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s._..._----_.._ _. -_... _..._-.._ Er der indkommet flere bud end antallet af udbudte ejerandele, fortages en fordeling, som sikrer, at flest mulige borgere kan erhverve ejerandele. Ejerandelene vil blive tildelt således, at alle, der har afgivet bud på mindst en andel, imødekommes med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der han afgivet bud på minimum to ejerandele med yderligere en ejerandel og så fremdeles, indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De ejerandele, som herefter ikke kan fordeles efter ovenstående fordelingsprincip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Lodtrækningsmodellen benyttes ligeledes, såfremt antallet af personer, som har afgivet bud, overstiger antallet af udbudte ejerandele. Ejerandelene, der er omfattet af køberetten, skal udbydes til kostpris, hvilket betyder, at naboerne skal tilbydes at købe andele på samme vilkår, som opstilleren selv kan opnå. Det betyder at opstilleren ikke har nogen avance på salget af vindmølleandelene. At andelene udbydes på samme vilkår, som opstilleren selv kan opnå, betyder at andelshaverne ligeledes bærer samme risici, som opstiller i tilfælde af at projektet ikke gennemføres. Dette forhold er yderligere beskrevet i afsnittet om risikofaktorer. Jysk Vindenergi ApS, som udvikler vindmølleprojektet, har valgt at gennemføre en ordning, som i højere grad end VE-loven, tilgodeser de allernærmeste naboer til projektet. Ordningen er opbygget således, at naboer som bor inden for en afstand på m fra nærmeste vindmølle, får mulighed for at købe 30 andele med efterfølgende 50 % rabat. Naboer som bor i en afstand på mellem m fra nærmeste vindmølle får mulighed for at købe 15 andele med efterfølgende 50 % rabat. Og naboer som bor i en afstand på mellem m fra nærmeste vindmølle får mulighed for at købe 5 andele med efterfølgende 50 % rabat. Ordningen gælder en gang pr. husstand hvor der er fast bopæl, uanset hvor mange der bor. Samtidig er naboerne garanteret at kunne købe det givne antal andele, hvis de ønsker det. Dette betyder, at hvis de 20 % af projektet, som udbydes til jf. køberetsordningen bliver udsolgt og naboerne ikke opnår alle de angivne andele med rabat, da vil Jysk Vindenergi ApS sætte yderligere andele til salg til disse naboer ud over de 20 %, således at naboerne som minimum får de garanteret antal andele med rabat. Andelene fra Jysk Vindenergis egen ordning vil samtidig blive placeret i laugsmøllen. Såfremt man har fast bopæl indenfor ovenstående afstande, og man ønsker at gøre brug af andele til halv pris af kostpris skal disse søges sammen med køberetsordningen. Se kortet herefter.

10 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S I i' ' =;~,.~ I - "...Jo ~~' i -" ~j~'~"". "'~ K R A ~ II E_C' F! ~ 2.7 Værditabsordningen I høringsperioden for lokalplanen og WM-redegørelsen blev der den 15. juni 2015 i henhold til VE-loven afholdt et offentligt informationsmøde for at informere naboer til de nye vindmøller om reglerne for værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Pådette møde blev der redegjort for konsekvenserne for de omkringliggende ejendomme samt om mulighederne for at søge om værditabserstatning. I anlægsbudgettet er der medregnet udgifter i forbindelse med udbetaling af værditabserstatninger til de nærmeste naboer. 3. Overordnede forhold 3.1 Selskabsmæssige forhold Der er blevet stiftet et interessentskab "Nejst Vindmøllelaug 2 1/5" med henblik på investering i 20 % af den samlede produktionskapacitet for de 3 vindmøller i projektet. Det nye vindmølleinteressentskab er, som det fremgår af vedtægterne, etableret som et interessentskab fordelt på andele af kwh. Heraf udbydes de via køberetsordningen, mens mølleopstiller JyskVindenergi ApS råder over de resterende andele i den vestligste mølle (Mølle 7), hvoraf en del af de resterende andele går til den udvidede naboordning. Ved stiftelsen af interessentskabet forpligtiger selskabet sig til at deltage i opstillernes omkostninger til vindmølleparken. Disseomkostninger er blandt andet udarbejdelse af VVM-redegørelse, projektering af

11 vej, håndtering af Værditabsordningen og Køberetsordningen samt provision af bankgarantier. Disse omkostninger skal afholdes uanset om vindmølleprojektet bliver en realitet eller ej. Foruden afholdelsen af ovenstående omkostninger, vil selskabet være forpligtet til at deltage i indkøb af vindmøller og fundament, nettilslutning, afholdelse af nabo-erstatninger (Værditabsordningen) m.v. Nejst Vindmøllelaug 2 l/s har indgået en kontrakt med vindmølleropstiller omkring dennes levering af projektet. Aftalen regulerer vindmølleopstillers leverance af vindmøllen i henhold til VE-loven. Vindmøllen og visse andre leverancer kontraheres direkte mellem leverandøren og Nejst Vindmøllelaug 2 I/S, mens andre leverancer sker via vindmølleopstiller. Aftalen regulerer navnlig leverancer, ansvar, fuldmagter, vederlag og betalinger. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S har endvidere indgået aftale om drift og samarbejde vedrørende fælles aktiver, rettigheder og forpligtelser. Aftalen regulerer Nejst Vindmøllelaug 2 I/S' ejerskab til fællesejede aktiver i forhold til de øvrige vindmøller i vindmølleparken, herunder kabler og vejanlæg, samt fastlægger rettigheder og pligter for parterne i hele driftsperioden, herunder afholdelse og fordeling af fællesomkostninger for vindmølleparken. Aftalen regulerer endvidere rettigheder og pligter ved eventuelle ændringer i parkens produktion som følge af støj- eller skyggeforhold. Aftalen er indgået med det formål at optimere driften af i vindmølleparken. 3.2 Pris på ejerandele Prisen pr. andel beregnes ud fra vindmøllernes anskaffelsessum samt den forventede beregnede produktion. Den beregnede produktion for det samlede projektet udgør kwh årligt. Ved denne produktion vil prisen pr. andel udgøre kroner. Der henvises i øvrigt til beregningerne i afsnittet om økonomiske forhold (punkt 4). Andelsprisen er i projektet fastsat til 3.300,- kroner for at sikre en reservekapital til brug for eventuelle budgetoverskridelser. Ved tegning af andele skal andelshaver indbetale kroner pr. andel, jf. køberetsordningen. Har man som nabo mulighed for at købe andele med efterfølgende SO% rabat skal andelshaver stadig indbetale de 3.300,- kroner pr. andel ved tegning, hvorefter Jysk Vindenergi tilbagebetaler rabatten til andelshaver 10 arbejdsdage efter udløb af tegningsperioden. 3.3 Finansiering og hæftelse Vindmøllens anskaffelsessum forventes finansieret ved kontant indbetaling fra interessenterne med undtagelse af momsen, som skal finansieres afvindmølleinteressentskabets pengeinstitut. I vindmølleinteressentskabet er der solidarisk og personlig hæftelse fra deltagerne (interessenterne) i forhold til selskabets forpligtelser. Det indebærer, at enhver interessent hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes mellem interessenterne hæfter interessenterne iforhold til deres ideelle andele i interessentskabet. Det forventes dog ikke, at der vil forekomme gældsoptagelser i selskabet udover de løbende mellemværender med SKAT og omkostningskreditorer. Bestyrelsen bemyndiges dog muligheden for at optage byggekreditter til dækningen af eventuelle meromkostninger ved mølleopførelsen.

12 Det bemærkes, at interessenterne i forbindelse med tegning indbetaler det fulde beløb per anpart. Den indbetalte tegningskapital samt det opnåede finansieringstilsagn medfører, at det i henhold til de lagte budgetter forventes, at selskabet ikke skal kapitaliseres yderligere med indbetaling fra interessenterne. Beslutning om interessentskabets køb, salg, låneoptagelse i og pantsætning af fast ejendom samt vindmølle, kræver - uden for rammerne af den i vedtægternes punkt 15 indeholdte bemyndigelse - godkendelse af interessentskabets generalforsamling. 3.4 Risici ved vindmølledrift Alle økonomiske investeringer er forbundet med risici. Opstillerne har i de udarbejdede budgetter forsøgt at afdække en lang række af disse risici. Opstiller anbefaler, at interessentskabet overvejer nedenstående punkter og vurderer risikoen herved Vind og produktion Vigtigste faktor ved drift af vindmøller er naturligvis vinden. Der er til projektet udarbejdet vindprognoser for området. Prognosen er ikke mindst baseret på det store antal referencemøller, der findes i nærområdet samt Nejst, etape I. Prognosen danner baggrund for produktionsberegningerne og såvel vindprognoser og produktionsberegninger er foretaget ved hjælp af programmet Wind Pro fra EMD International. En svigtende eller varierende vind vil naturligvis medføre større afvigelser i de udarbejdede budgetter. Det skal dog bemærkes, at variationerne i vinden normalt udlignes over vindmøllens levetid, således at nogle ar er gode vindår, mens andre ligger under middel Elprisen - afregningsforhold Vindmøllestrøm afsættes som udgangspunkt på markedsvilkår til den såkaldte spotpris. Spotprisen varierer løbende og har de senere år haft endog meget store udsving i nedadgående retning. Disse udsving kan have en stor påvirkning af interessentskabets økonomiske resultat. I dag er der mulighed for, som alternativ til spotprisen, at tegne en fastprisaftale på op til 10 år. Ved tegning af en fastprisaftale kan selskabet således minimere risikoen, der er ved større udsving i el-prisen. I de udarbejdede budgetter er der taget udgangspunkt i en fastprisaftale de første 10 år Vedligehold Enhver bevægelig mekanisk del kræver service og vedligehold og det gælder naturligvis også en vindmølle. Der er naturligvis mange erfaringstal at trække på, men igen er dette et område, hvor usikkerheden er stor. For at imødegå denne usikkerhed er der tegnet en 15 års servicekontrakt, som dækker udgifter til såvel planlagt som ikke-planlagt vedligeholdelse samt nødvendige forbrugsmaterialer, reservedele og hovedkomponenter. Omkostningen til den omtalte 15-års aftale (AOM 5000 servicekontrakt) med Vestas er indregnet i budgetterne. I budgettet er der efter de 15 år afsat midler til drift og vedligehold i henhold til erfaringstal fra Danmarks Vindmølleforening. i 12

13 3.4.4 Forsikringer Forsikringer er naturligvis også en metode til at afdække diverse risici. Dels tegnes en all-risk forsikring, som dækker mod lynnedslag, storm, brand mv., men derudover er det også muligt at tegne driftstabsforsikring og produktionsberegningsforsikring. I budgettet er der ikke medregnet omkostninger til drifttabs- og produktionsberegningsforsikring Manglende gennemførelse af projektet I forbindelse med udbuddet af 20 % af produktionen i projektet vil investorerne (interessenterne) være ligestillet med opstiller på såvel risiko som muligheden for gevinst Opstiller er berettiget til, på et hvilket som helst tidspunkt frem til opstillingen af vindmøllerne, at stoppe projektet, såfremt opstiller vurderer, at projektet ikke har den fornødne rentabilitet. Interessentskabet eller den enkelte interessent vil ikke kunne stille opstiller til ansvar for dette. Ovenstående betyder, at investorerne (interessenterne) ved tegning har risiko for at tabe en del af deres indskud, som vil skulle gå til at dække allerede afholdte omkostninger i projektet. 4. Økonomiske forhold 4.1 Driftsbudget for VE-møllen I budgettet er regnet med en årlig el-produktion på kwh, svarende til produktionsberegning i WindPro fra EMD International A/S. Den beregnede produktionen på kwh er udtryk for en gennemsnitsproduktion og der må forventes større udsving fra år til år. Der installeres skyggestop på alle 3 vindmøller, som sikrer, at naboer inden for 1 km. ikke vil opleve skyggekast inde i deres huse. Produktionstabet som følge af skyggestop er indregnet i produ ktionsberegningerne. I budgettet er el-prisen budgetteret til at være på fast 15,61 øre pr. kwh de første ti år. Det er svarende til den aktuelle pris ved Energi Danmark for en 10-årig aftale pr. den 10. november 2015 tillagt 1,8 øre for balanceringsomkostninger. Efter de 10 år med fastpris er der budgetteret med Energi Danmarks forventede nettopris for 2025 på 18,24 øre pr. kwh stigende med inflationen på 1 % derfra + 1,8 øre for balanceringsomkostninger. Tillæg for balanceringsomkostninger bliver med virkning fra 1. januar 2016 tidsbegrænset til 20 år, hvorfor der i budgettet alene er medtaget indtægter herfra i 20 år. Det skal bemærkes, at afregningsprisen på el løbende ændrer sig i forhold tif markedsforholdene, og prisen kan derfor være væsentligt forskellig i fremtiden. Udover afregning af el indeholder budgettet lovregulerede pristillæg. Dette indebærer, at der er indtægter på 2,3 øre pr. kwh til balancering (maksimeret til 20 år)samt VE-tilskud på 25 øre pr. kwh i møllens første fuldlasttimer. På udgiftssiden er der i budgettet medtaget udgifter til udvidet garantiordning, service- og vedligehold, forsikringer, administration, vedligehold af vejanlæg samt kontingent til Danmarks Vindmølleforening. Alle 13

14 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s udgiftsposter er inflationsreguleret med 2 % årligt. De enkelte udgiftsposter i budgettet gennemgås på følgende side. Udgiftspost Beløb (i 2015 priser) Beskrivelse AOM ,- DKKårligt I møllen første 15 leveår er der budgetteret med en udvidet serviceordning, der omfatter alle eftersyn og nødvendige komponenter (Vestas AOM5000). Den aftale er på forhånd indgået. Forsikringer ,- DKKårligt Der er i hele møllens levetid (25 år) budgetteret med udgift til en all-risk forsikring, der dækker ved lynnedslag, storm, brand mv. AII-risk forsikringen indeholder endvidere en drifttabsforsikring. Ensådan aftale er indgået. Drift, vedligehold og service 8,0 Øre pr. kwh Efter ophør af den udvidede serviceordning (fra år 16) er der budgetteret med udgifter til drift, vedligehold og service i henhold til erfaringstal fra Danmarks Vindmølleforening. Administration ,- DKKårligt Der er i hele møllens levetid (25 år) budgetteret med udgifter til administration. Eget elforbrug og telefon ,- DKKårligt Der er i hele møllens levetid (25 år) budgetteret med udgifter til eget elforbrug og telefon. 4.2 Anlægsbudget Nedenstående anlægsbudget er udarbejdet på baggrund af opstillernes forventninger og skøn. Ikke alle forhandlinger med leverandører er afsluttet, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den endelige anlægsinvestering Anlægsbudget for den samlede vindmøllepark Det samlede anlægsbudget for den totale vindmøllepark udgør i alt kr. ekskl. moms og byggelån. Med en beregnet årlig produktion på kwh, svarer det til en andelspris rundet op til nærmeste 100,- på 3.300,- kroner. Anlægsbudget for 3 stk. vindmøller Vindmøller Vestas V112-3,075 MW inkl. SCADA,jordkøb, afgrødertab mv kr Honorar for udvikling mv kr

15 Projektering, analyse, kvalitetssikring, fagtilsyn og styring kr Fundament kr Pælefundering og grundvandssænkning kr Vejanlæg og etablering af kranpladser mv kr Nettilslutning og øvrigt elarbejde kr Erstatning kr Etablering af vindmøllelaug kr VVM-redegørelse kr Rådgivere, landmåler, skøde, tinglysning mv kr Håndtering af køberetsordningen kr Finansiering af momsudlæg samt forsikring kr Samlet investering kr Anlægsbudget for Mølle nr. 7 Da lavsmøllen (Mølle 7, som er den vestligste i rækken) har en årlig produktion på kwh i P50, vil den som tidligere omtalt blive udstedt i andele af kwh - dermed bliver den samlede budgetterede anlægspris for vindmøllen tilhørende "Nejst Vindmøllelaug 2 l/s" ca ,- DKK. For at sikre en likviditets reserve til dækning af eventuelle budgetoverskridelser og midlertidige likviditetsforskydninger, er andelsprisen fastsat til 3.300," kroner, hvilket giver en reserve på ca ," kroner. Udgifter til naboordningen vil maksimalt udgøre , og laugets andel vil dermed maksimalt ," og kan dermed dækkes af med den nye beregnede reserve iht. ovenstående. Det skal bemærkes, at det er mølleopstilleren, som er ansvarlig for gennemførelsen af den fulde entreprise, herunder også at indhente tilbud mv. Mølleopstilleren tager alle beslutninger i planlægnings" og opstillingsfasen, og investor får derved en nøglefærdig mølle ved overdragelsen l 15

16 4.3 Nøgletal Nedenstående oversigt er baseret på ovenstående budgettal og er opgjort for det samlede interessentskab svarende til hele Mølle 7. Budgettet er udarbejdet på grundlag af opstillers forventninger til den fremtidige økonomi ved driften af en vindmølle. Det skal dog bemærkes, at opstiller ikke har indgået faste aftaler med alle leverandører. De faktiske resultater vil derfor sandsynligvis afvige fra budgettet - disse afvigelser kan være væsentlige. ArI ArS Ar 10 Ar 15 Ar 25 Gennemsnit alle år Indtægter fra produktion Drift og vedligehold Forsikringer Telefon Elforbrug, mølle Administration Danmarks Vindmølleforening Omkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter _809 Nøgletal Anskaffelsessum mølle Antal andele Pris pr. andel Afkast pr. andel før renter og afskrivninger Afkast i % af anskaffelsespris ,8% 10,6% 2,6% 3,5% 3,2% 5,7% *ekskl. Likviditetsoverskud

17 5. Skattemæssige forhold Her følger en beskrivelse af de overordnede skattemæssige forhold for købere af andele i "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S". Beskrivelsen omfatter ikke samtlige regler og situationer, men omhandler de mest almindelige forhold. Køberne opfordres til at rådføre sig med egne rådgivere om de skattemæssige konsekvenser hos den enkelte, idet beskrivelsen er af generel karakter og ikke tager højde for eventuelle særlige forhold. Beskrivelsen er baseret på en forudsætning om, at der er tale om en personlig investor, der er fuldt skattepligtig til Danmark. 5.1 Generelle skattemæssige forhold Ved køb af andele vil indkomst fra "Nejst Vindmøllelaug 2 l/s" blive skattepligtig. Køber kan efter nærmere regler vælge mellem beskatning efter to forskellige metoder: den "skematiske 60 %-ordning" eller skattelovgivningens almindelige regler. De to forskellige metoder beskrives nærmere nedenfor. Valg af beskatningsmetode træffes af den enkelte køber samlet for alle vindmøller/vindmølleandele samt VE-anlæg. Hver enkelt køber kan individuelt vælge hvilken metode, der ønskes anvendt, uafhængigt af de øvrige købers valg. Valg af den skematiske 60 %-ordning er bindende, herunder for fremtidige indkomstår. Valget kan således ikke ændres efterfølgende. En vindmølleejer er dog ikke bundet af sit valg af den skematiske 60 %-ordning, hvis den pågældende i en periode ikke har ejet vindmøller/vindmølle-andele samt VE-anlæg. Hvor lang perioden uden vindmølie/vindmølleandel samt VE-anlægskal være, for at der er mulighed for at skifte metode, er ikke fastlagt i lovgivningen. Har investor således i forvejen vindmøller/vindmølleandele og anvender den skematiske 60 %-ordning på disse, skal denne metode også anvendes vedrørende "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S" Den "skematiske 60 %-ordning" Efter den "skematiske 60 %-ordning" i ligningslovens 8P, skal 60 % af bruttoindtægter fra vindmølledriften udover kr medregnes til den skattepligtige indkomst. De første kr af bruttoindtægterne samt 40 % af bruttoindtægter herudover er således skattefri. Der gives et bundfradrag på kr pr. person. Har investor i forvejen andele i VE-anlæg, medregnes 60% af de samlede bruttoindtægter fra alle VE-anlæg. Vælges denne ordning, kan der ikke foretages fradrag for de omkostninger, der er forbundet med vindmølledriften (f.eks. forsikring, vedligeholdelse, serviceaftale m.v.), herunder afskrivninger. Det skattepligtige beløb beskattes som personlig indkomst med marginalt 52,9 % (2015). Der skal ikke betales AM-bidrag af beløbet. ---I 17

18 - -- _._ Eventuelle renteudgifter i forbindelse med erhvervelse af vindmøllen/vindmølleandelene kan fradrages på normal vis, selvom den skematiske 60 %-ordning er valgt, men renteudgifterne fradrages som kapitalindkomst Vindmøllen/vindmølleandelene anses for at være et privat aktiv. Det medfører bl.a., at virksomhedsordningen ikke kan anvendes, og at eventuel fortjeneste/tab ved salg af vindmøllen/vindmølleandelene ikke er skattepligtig/fradragsberettiget. Der gælder særlige regler ved næring eller spekulationsvirksomhed Skattelovgivningens almindelige regler Ved beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler, skal investor fuldt ud medregne indtægterne fra vindmøllevirksomheden til den skattepligtige indkomst, men der kan da også foretages fradrag for de omkostninger, der er forbundet med vindmølledriften (f.eks. forsikring, vedligeholdelse, serviceaftale m.v.), herunder afskrivninger. Den enkelte køber kan blive omfattet af de såkaldte anpartsregler i personskattelovens 4, stk. 1, nr der henvises til særskilt afsnit herom. Køber anses skattemæssigt for at deltage i en erhvervsmæssig virksomhed ved investeringen. Det betyder som udgangspunkt, at skattemæssigt overskud før finansielle poster er skattepligtig som personlig indkomst. Skattemæssige underskud før finansielle poster kan modregnes i den personlige indkomst. Finansielle poster som renter, kurstab etc. beskattes/fratrækkes som kapitalindkomst. Der kan være mulighed for at anvende virksomhedsordning og kapitalafkastordning, hvorved de finansielle poster fuldt eller delvis modregnes i den samlede virksomhedsindkomst og nettoindkomsten beskattes. Det forventes dog ikke at være muligt pga. anpartsreglerne, hvorfor muligheden ikke er beskrevet yderligere. Den skattemæssige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, som bl.a. omfatter reglerne om skattemæssige afskrivninger. 5.2 Skattemæssige afskrivninger Vindmøller anses afskrivningsmæssigt for driftsmidler. VE-anlæg med en kapacitet over 1 MW afskrives dog som særskilt driftsmiddel. Anskaffelsessummen for vindmøller kan således afskrives med indtil 15 % p.a. efter saldometoden. For andre typer af anskaffelsesomkostninger f.eks. tilslutningsafgifter, gælder andre afskrivningsregler. Efter praksis kan der være anskaffelsesomkostninger, der anses for ikke fradrags- eller afskrivningsberettigede etableringsomkostninger. Sådanne omkostninger kan således hverken fradrages eller indgå i anskaffelsessummen/afskrivningsgrundlaget for et aktiv. Det er i foranstående beregninger forudsat, at afskrivningsgrundlaget svarer til kostprisen. De endelige skattemæssige afskrivningssaldi vil afvige herfra. Ved salg af vindmølleandele skal der ske opgørelse af fortjeneste/tab ved salget. Reglerne herfor omtales ikke nærmere..--j 18

19 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s 5.3 Anpartsreglerne Såfremt der er flere end 10 ejere, og den enkelte køber ikke deltager i driften vil indkomsten blive omfattet af anpartsreglerne i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 10. Ved opgørelse af ejerantallet medregnes Ikke købere, som har valgt beskatning efter den skematiske 60 %-ordning. Anpartsreglerne medfører følgende væsentlige afvigelser i forhold til beskatning uden anparts-reglerne: Overskud beskattes som kapitalindkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag af indkomsten. Afhængig af investors øvrige indkomstforhold beskattes kapitalindkomst med mellem ca. 30 % (2015, kan blive reduceret til ca. 25 % ved fuld indfasning af skattereformen i 2019) og ca. 52,9 % (2015). Underskud kan ikke fratrækkes i købers øvrige skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår, men kan alene fremføres til modregning i overskud i et senere indkomstår fra samme virksomhed. For de købere, der omfattes af anpartsreglerne, skal der udarbejdes et fælles skatteregnskab opgjort på kalenderårsbasis. Heri skal f.eks. afskrivning foretages med samme sats for de pågældende ejere, og der kan ikke foretages individuelle afskrivninger for den enkelte køber. Virksomhedsordningen kan ikke anvendes på indkomst fra virksomheden 5.4 Skattemæssige afskrivninger på vindmøller Såfremt de almindelige skatteregler anvendes gælder der følgende afskrivningsregler. Vindmøller betragtes skattemæssigt som driftsmidler og afskrives med op til 15% årligt efter saldometoden i henhold til afskrivningsloven. Udgifter til infrastrukturanlæg kan afskrives med op til 7% årligt i henhold til afskrivningsloven. Udgifter til erstatninger og vejanlæg forventes afskrevet efter statsskattelovens 6 stk. 1 litra a. Disse udgifter er dog afskrevet sammen med vindmøllen i efterfølgende beregninger.

20 5.4 Valg af skattemodel Vejledende retningslinjer for valg af metode (beskatningsregler gældende 2015): Tabel! Personlig indkomst beskattes med 52,9% Kapitalindkomst beskattes med 42,7% Ved ca. 32 andele: Vælg 60 %-ordning Over ca. 33 andele: Vælg anparts regel.. Tabeller relevant for Investorer, hvor personlig indkomst og POSitiVnettokapItalIndkomst overstiger tkr Tabel 2 Personlig indkomst beskattes med 52,9% Kapitalindkomst beskattes med 29,6% Ved ca. 22 andele: Vælg 60 %-ordning Over ca. 23 andele: Vælg anpartsregel Tabel 2 er relevant for Investorer med en personlig indkomst over tkr. 459 samt negativ nettokapitalindkomst. Tabel 3 Personlig indkomst beskattes med 37,9% Kapitalindkomst beskattes med 37,9% Ved ca. 32 andele: Vælg 60 %-ordning Over ca. 33 andele: Vælg anpartsregel Tabel 3 er relevant for Investorer, hvor personlig indkomst samt positiv nettokapitalindkomst er under tkr Tabel 4 Personlig indkomst beskattes med 37,9% Kapitalindkomst beskattes med 29,6% Ved ca. 27 andele: Vælg 60 %-ordning Over ca. 28 andele: Vælg anparts regel Tabel 4 er relevant for Investorer med en personlig Indkomst under tkr. 459 samt negativ nettokapitalindkomst.

21 Udbudsmateriale'- Nejst Vindmøllelaug 2 l/s De følgende sammendrag af overskud (akkumuleret likviditet) og nutidsværdi på andele (10-60) er beregnet med udgangspunkt i kontant indskud fra investor samt at vindmøllelauget bliver omfattet af anpartsreglerne. Såfremt investor investerer for lånte midler vil resultatet kunne ændre sig. Tabel 5 og 6 viser den samlede likviditet som investor vil modtage i udlodning fra Nejst Vindmøllelaug 2 l/s igennem hele budgetperioden på 25 år fratrukket den skat, der påhviler indtjeningen på vindmølleandelen ved de respektive skattemæssige regler. Den anførte likviditet omfatter således resultat før afskrivninger med fradrag af skat. Da der er tale om en lang investeringsprofil er der endvidere foretaget en beregning af nutidsværdien af den samlede likviditet. TabelS Der betales topskat af personlig indkomst 60 % ordning An~artsregel Andele Investering likviditet Nutidsværdi Likviditet Nutidsværdi Tabel 6 Der betales ikke topskat af personlig indkomst 60% ordning An~artsregel Andele Investering Likviditet Nutidsværdi Likviditet Nutidsværdi _ Forudsætni nger: De udarbejdede budgetter er lagt til grund Diskonteringsrente 3 % Uændrede skatteregler/skatteberegningsregler

22 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S 6. Risikofaktorer Alle investeringer er forbundet med risici og dette gælder naturligvis også investeringer i vindmølledrift. Mulige investorer i "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S" skal derfor nøje vurdere alle oplysninger i nærværende udbudsmateriale og de dermed forbundne risici. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende ligesom de ej heller er prioriteret efter sandsynligheden for at de indtræffer. Følgende risikofaktorer, der alle vurderes som værende væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette udbudsmateriale overvejes nøje, førend der træffes beslutning om investering i andele i "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S". 6.1 Budgettet Der er risiko forbundet med usikkerheden i såvel anlægsbudgettet som det tilhørende driftsbudget. Budgettet er udarbejdet ud fra nogle opstillede forudsætninger, som er vurderet som værende sandsynlige. Der er dog stor usikkerhed forbundet med markedsprisen på den producerede el, hvor selvet mindre prisudsving påvirker tilbagebetalingstiden væsentligt. Der kan dog - som budgettet ligeledes tager udgangspunkt i - indgås prisaftaler over fem år med el-aftagerne, hvilket kan afdække en del af denne risiko. Der er ingen fast pris på omkostningerne forbundet med etablering af vindmøllerne, hvilket betyder at de faktiske omkostninger derfor kan overstige de budgetterede, og overskridelsen kan være væsentlig. De faktiske resultater kan endvidere afvige fra de i budgettet angivne, da forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disseafvigelser kan være væsentlige. 6.2 Produktionsforhold Som tidligere beskrevet er andelenes pris beregnet ud fra en forventet/beregnet produktion. Der er naturligvis en risiko for, at den faktiske produktion ikke svarer til den forventede/beregnede produktion. Dette kan skyldes skader på vindmøllen som bevirker, at vindmøllen er ude af drift eller at vind- og vejrforholdene ikke er til fordel for vindmølledrift. Endel af denne risiko kan afdækkes gennem forsikringsforhold som produktionsberegningsforsikringer og drifttabsforsikringer. Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, at den forventede/beregnede produktion er et udtryk for en gennemsnitsproduktion, og der kan være store forskelle i produktionen fra år til år. 6.3 Godkendelser og tilladelser Som tidligere omtalt er "Nejst Vindmøllelaug 2 l/s" etableret med udgangspunkt i VE-lovens bestemmelser omkring Køberetsordningen, der sikrer at lokalbefolkningen tilbydes en køberet til kostpris. Der følger dog også en risiko med denne køberet, da der er risiko for at tabe afholdte omkostninger, såfremt der ikke opnås de fornødne godkendelser og tilladelser fra myndighederne. I forhold til de nævnte risici bemærkes, at disse delvist er imødegået derved, at tegning af anparter i Nejst Vindmøllelaug 2 gennemføres sent i perioden, hvor WM og byggetilladelse er under endelig behandling.

23 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s 6.4 Skattemæssige forhold De økonomiske beregninger er alle baseret på de nuværende skatteregler. Eventuelle ændringer i skattelovgivningen kan derfor påvirke den enkelte investors lønsomhed i investeringen. 6.5 Øvrige forhold Der vil være risici forbundet med eventuelle fremtidige ændringer i eksempelvis afregningsregler, størrelsen af tilskud, skattelovgivning m.v.

24 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s 7. UdbydererkJæring Udbydererklæring i henhold til Lov om fremme af vedvarende energi, LBK nr af 25. november 2013 Som udbyder af andele i Nejst Vindmøllelaug 2 I/S og ansvarlig for udbudsmaterialet skal vi erklære, at oplysningerne i udbudsmaterialet os bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for nødvendige for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter, og over de rettigheder, der er knyttet til de andele som udbydes. Nørresundby, den 7. december 2015 Casper K. Mikkelsen Jysk Vindenergi ApS Strømmen Nørresundby ~ 24 L ~ _

25 8. Revisorerklæringer 8.1 Revisorerklæring vedrørende budgetoplysninger Den uafhængige revisors erklæring Til potentielle købere i "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S" Efter aftale med JyskVindenergi ApS har vi undersøgt budgetterne i nærværende udbudsmateriale omfattende anlægs- og driftsbudgetter, som er baseret på projektmaterialet og budgetforudsætningerne, der fremgår af siderne Udbudsmaterialet er udarbejdet af JyskVindenergi ApStil brug for udbud af andele i Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. JyskVindenergi ApS har ansvaret for udbudsmaterialet, samt budgetterne og de forudsætninger som budgetterne er baseret på. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at afgive en konklusion om budgetterne. Det udførte arbejde Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er velbegrundede og ikke væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at budgetterne er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgetterne med henblik på at vurdere, om udbyders opstillede forudsætninger er i dokumenterede og velbegrundede. Vi har endvidere efterprøvet, om budgetterne er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Pågrundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgetterne. Det er endvidere vores konklusion, at budgetterne er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse hermed.

26 Som omtalt i afsnit om risici ved vindmølledrift, side 12, hvortil der henvises, er det udarbejdede anlægs- og driftsbudget udarbejdet i henhold til udbyders forventninger til etablering og drift af vindmølleprojektet, mens de faktiske anlægsudgifter og den efterfølgende drift af vindmøllen vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Aalborg, den 7. december 2015 Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 26 ' _._.

27 Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 l/s 8.2 Revisorerklæring i henhold til VE-lovens 14, su<:.5 Den uafhængige revisors prospekterklæring Til potentielle købere i "Nejst Vindmøllelaug 2 I/S" Efter aftale med JyskVindenergi ApS har vi udarbejdet nærværende erklæring til brug for udbud af andele i Nejst Vindmøllelaug 2 l/s i henhold til Lov om fremme af vedvarende energi 14, stk. 5 i forbindelse med lovpligtigt udbud af vindmølleandele i Nest Vindmøllelaug 2 I/S. JyskVindenergi ApS har ansvaret for projektet som beskrevet i udbudsmaterialet og overholdelsen af Lov om fremme af vedvarende energi 14, stk. 5. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om hvorvidt projektet opfylder de betingelser der fremgår af 14, stk. 5 j Lov om fremme af vedvarende energi. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vi har gennemgået udbudsmaterialet og har i den forbindelse foretaget undersøgelse af, om projektet opfylder de betingelser der fremgår af Lov om fremme af vedvarende energi vedrørende udbud af vindmølleandele til lokale borgere med køberet. Vi har konkret undersøgt om: 1. betingelserne i 13, stk. 5 i Lov om fremme af vedvarende energi er opfyldt, idet projektet udbydes i en selvstændig juridisk enhed, Nejst Vindmøllelaug 2 l/s og det i prospektet er oplyst, i hvilket omfang interessentskabet kan stifte gæld, 2. omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst i udbudsmaterialet i overensstemmelse med Lov om fremme af vedvarende energi 14, stk. 1, jf. oplysningen på side 11 i udbudsmaterialet, 3. prisen pr. ejerandel på kr , som er en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel, er fastsat til en forholdsmæssig andel af opstillers kostpris, jf. lov om vedvarende energi 14, stk. 4, 4. ejerandele udbudt til salg gennem køberetsordningen ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden, jf. Lov om vedvarende energi 17, stk. log 5. oplysningerne om økonomisk forhold i øvrigt er retvisende. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at alle væsentlige forhold vedrørende udbuddet af andele i Nejst Vindmøllelaug 2 I/S, jf. bl.a. 14 i lov om fremme af vedvarende energi, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af oplysninger af regnskabsmæssig karakter, er indeholdt i prospektet.

28 Det er endvidere vores opfattelse: 1. at betingelserne i 13, stk. 5 i Lov om fremme af vedvarende energi er opfyldt, idet projektet udbydes i en selvstændig juridisk enhed, Nejst Vindmøllelaug 2 I/S og det i prospektet er oplyst, i hvilket omfang interessentskabet kan stifte gæld, 2. at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst i udbudsmaterialet i overensstemmelse med Lov om fremme af vedvarende energi 14, stk. 1, jf. oplysningen på side 11 i udbudsmaterialet, 3. at prisen pr. ejerandel på kr , som er en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel, er fastsat til en forholdsmæssig andel af opstillers kostpris, jf. Lov om vedvarende energi 14, stk. 4, 4. at ejerandele udbudt til salg gennem køberetsordningen ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden, jf. Lov om vedvarende energi 17, stk. log 5. at oplysningerne om økonomisk forhold i øvrigt er retvisende. Aalborg den 7. december 2015 Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ~ _._ _._-

Gilbjerg Vindmøllelav I/S

Gilbjerg Vindmøllelav I/S Gilbjerg Vindmøllelav I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Gilbjerg Vindmøllelav I/S i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Gilbjerg

Læs mere

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Heimdal Vind I/S i henhold til bestemmelserne i VEloven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Side 1

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Udbydes af: Morsoe Wind A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors 1. Generel information 1. januar 2009 trådte lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Loven er

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Hunseby Vindmøllelaug I/S

Hunseby Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af nyt vindmølleprojekt på Knuthenborg Allé. Indledning Borgere, virksomheder og foreninger i Lolland og Guldborgsund Kommune indbydes

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S Østkystvejen Vindkraft 2 I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Kragelund II. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Nees Vest Vindmøllelaug I/S

Nees Vest Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne vest for Nees. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lemvig og Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i Nees

Læs mere

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter i vindmøllerne ved Faster Astrup. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet, Faster Astrup. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale:

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Møgelvang Vindmøllelaug I/S

Møgelvang Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne i Møgelvang. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget bliver

Læs mere

Turebylille Vindmøllelaug I/S

Turebylille Vindmøllelaug I/S Udbud af vindmølleandele jf. køberetsordning efter VE-loven Udbydes af: Turebylille Vindrnøllepark ApS Koldinghus Allé i 4690 Haslev Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Introduktion 1 1.2. Muligheder

Læs mere

Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S

Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele Frivilligt udbud Udbudt af Vindtved Vindpark K/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Høgsted Vindkraft I/S

Høgsted Vindkraft I/S vedrørende vindmølleandele jf. køberetsordning efter VE-loven Udbydes af: Wind Estate A/S Læsøvej i 8940 Randers SV P 1%7/L /A. ESTATE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Introduktion 1 1.2. Muligheder

Læs mere

Thorsminde Vindmøllelaug I/S

Thorsminde Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Thorsminde vindmøllerne vest for Låsby. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Silkeborg og Skanderborg Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Udbud af andele i. Rødby Fjord Vindkraft I/S

Udbud af andele i. Rødby Fjord Vindkraft I/S Udbud af andele i Rødby Fjord Vindkraft I/S November 2015 Indledning Denne invitation til køb af andele i Rødby Fjord Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Temamøde Nyt vindmølleprojekt

Temamøde Nyt vindmølleprojekt Temamøde Nyt vindmølleprojekt Daniel Vang Søndergaard Økonomirådgiver Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf.: 9629 6662 E-mail: dvs@hflc.dk 3. marts 2014 Indkomst andele i vindmøller (I/S og K/S) - Skematisk

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Udbud af andele i. Løgtved Vindkraft I/S. Foto: Vestas Wind Systems A/S

Udbud af andele i. Løgtved Vindkraft I/S. Foto: Vestas Wind Systems A/S Udbud af andele i Løgtved Vindkraft I/S Foto: Vestas Wind Systems A/S Marts 2016 Indledning Denne invitation til køb af andele i Løgtved Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

KorsnakkeVindmøllelaug I/S

KorsnakkeVindmøllelaug I/S KorsnakkeVindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne nord for Tårs. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. 2 Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne syd for Askø. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget ejerskab

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Udbud af andele i. Svindbæk Køberetsselskab I/S

Udbud af andele i. Svindbæk Køberetsselskab I/S Udbud af andele i Svindbæk Køberetsselskab I/S Oktober 2017 Indledning Denne invitation til køb af andele i Svindbæk Køberetsselskab I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Udbud af andele i. Holmen II Vindkraft I/S

Udbud af andele i. Holmen II Vindkraft I/S Udbud af andele i Holmen II Vindkraft I/S September 2017 Indledning Denne invitation til køb af andele i Holmen II Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere