UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010"

Transkript

1 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010

2 INDHOLD Året der gik og Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer siden sidst 11 Mål 12 Siden sidst 12 Det kommende år 17 Kompetenceudvikling 20 Økonomi 21 Vejledningslokalitet 22 Siden sidst 22 Det kommende år 22 Miljø 23 Det kommende år - arbejdsmiljø 23 Bilag til virksomhedsplanen 24 Billederne i UUV s virksomhedsplan er fra to ministerbesøg som UUV havde glæde af omkring årsskiftet 2009/10. Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte UUV s center på Strandpromenaden 5 i Køge og Beskæftigelsesminister Inger Støjberg besøgte UUV s vejledningskontor på Centerholmen 18 i Greve - foto herover. 2

3 ÅRET DER GIK OG 2010 Med start i 2004, hvor der nationalt blev etableret 46 UU centre og udmeldt en 95% målsætning i 2015, kan virksomhedsplanen i 2010 betragtes som en midtvejsstatus i forhold til den nationale målsætning. Det nationale måleparameter er Profilmodellen, der viser hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2007, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. Det antages, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden er som i 2007 (talmaterialet i Undervisningsministeriets database er altid 2 år gammelt). Tabel 1. Profilmodellens tal 2007 med angivelse af gennemført ungdomsuddannelse: Danmark Region Sjælland Greve Kommune Køge Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune 83,9 % 81,8 % 80,9 % 80,6 % 82,2 % 79,3 % Profilmodellens talmateriale angives med en usikkerhedsmargin på +/- 3%. Uvm,: I UUV har vi siden 2006 arbejdet på en egen statistik og resultatdatabase i vores system, da vi har fundet talmaterialet fra Undervisningsministeriet/ UNI C for gammelt (2 år tilbage). Samtidig følger profilmodellen en kommunes afgangselever, hvilket ikke viser den lokale indsats for gruppen af unge mellem grundskolen og de 25 år. For kommunerne i Køge Bugtområdet ses en markant fraflytning frem til det 25. år (se figur 1), da mange unge efter endt ungdomsuddannelse flytter tættere til hovedstaden for at fortsætte en mellemlang- eller lang videregående uddannelse. Denne bevægelse påvirker opgørelser efter det 19. år, idet mange unge med en ungdomsuddannelse forlader Køge Bugt kommunerne hvorved restgruppen af unge uden uddannelse kommer til at fylde mere i en lokalt funderet opgørelse. Figur 1. Befolkningsudviklingen i de fire kommuner i Køge Bugt, 2009: I 2007 begyndte vi som det første center at lave opsøgende vejledning op det det 25. år. Ordningen har været en succes med ca kontakter årligt. Vi bliver taget godt imod pr. brev, telefon, , sms eller ved vejledningssamtalen, når unge tilflyttere eller unge der har afbrudt deres ungdomsuddannelse bliver kontaktet af UUV s Team Ung. Næsten 10% flere unge 20 årige har gennemført en ungdomsuddannelse og antallet af unge i vejledningsforløb/-proces er mere end halveret på 2 år. 3

4 Tabel 2. Sammenligning af 20 åriges uddannelsesstatus mellem årgang 87 og 89 september 2007 og september Kilde UUV statistik (Christel): Greve Køge Solrød Stevns UUV samlet: 1987 Gennemført ungdomsuddannelse 48% 45% 54% 42% 46% I gang (uddannelse eller job) 30% 32% 31% 42% 33% I vejledningsforløb/-proces hos UUV 22% 23% 15% 16% 21% Antal unge 20 årige i alt: Gennemført ungdomsuddannelse 54% 50% 46% 44% 50% I gang (uddannelse eller job) 37% 39% 45% 45% 40% I vejledningsforløb/-proces hos UUV 9% 11% 9% 11% 10% Antal unge 20 årige i alt: Dejligt at der er kommet næsten 200 flere unge 20 årige i Køge Bugt kommunerne fra 2007 til 2009, men læg også mærke til at uddannelsesfrekvensen er steget med 4 %-point, mens antallet af unge i vejledningsforløb/-proces er faldet til under det halve, se tabel! Det går den rigtige vej og jeg synes, vi sammen skoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler og kommuner kan være tilfredse med de flotte fremskridt vi har præsteret på kun 2 år. At det går i den rigtige retning kan ses, selv om en lokal statistik påvirkes af den store fraflytning af unge der har taget en ungdomsuddannelse (stx, hhx, htx eller hf) for derefter at fortsætte på en videreuddannelse med bopæl udenfor Køge Bugt kommunerne. Solrød har uddannelse i banken Den store vækst på 10. kl. centeret i Solrød de senere år har betydning for uddannelsesstatistikken. I Solrød kommune falder antallet af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse fra 54% til 46%, men stigningen på 14%-point i gruppen af unge I gang (den største stigning i de 4 kommuner) fortæller historien om, at de unge er på vej, men at uddannelsestiden er forlænget med et år for mange af disse unge, så der er knap så mange der har nået at gennemføre deres uddannelse som 20 årige. Målrettet indsats i fire faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fire team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej, EGU, IT m.m.m.). Den endelige organisationsstruktur er kommet på plads i løbet af 2009, og skal i det kommende år vise sin bæredygtighed. Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 4 team har fokus på samarbejdet med kommunen og løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. EGU og STU i vækst: STU (= 3 årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). 4

5 Tabel 3: Antal STU forløb i Køge Bugt: Skøn i 2007: Antal STU forløb i 2009 anslået i forbindelse med uddannelsens start aug (2 % af en ungdomsårgang Reelle tal årsskiftet 09/10*: Antal STU forløb ved årsskiftet 09/10 Greve Køge Solrød Stevns UUV i alt ** *Enkelte forløb er afsluttet på optællingstidspunktet, således talmaterialet ikke dækker samtlige igangsatte forløb. ** Der har været ca. 110 igangværende forløb i 2009 Uddannelse Til Alle er også for unge med særlige behov. Ved årets udgang havde vi 84 STU elever i de fire kommuner, hvilket er 6 elever mere end det budgetskøn, der blev lavet i forbindelse med implementering af STU-uddannelsen i UUV skal sørge for information om uddannelsen, foretage indstilling til uddannelsen, udarbejde den første skitse til uddannelsesplan, fremsende materiale til et af de fire STU visitationsudvalg, følge op på visitationsudvalgenes beslutninger, medvirke ved justering af uddannelsesplanen inden for de første 12 uger og derefter lave mindst én årlig opfølgning på den 3-årige uddannelse. Uddannelsen kræver samarbejde på tværs i kommunerne mellem PPR, familieafdelingerne, socialforvaltningen eller jobcenteret. Nogle gange bor de biologiske forældre i en kommune, plejeforældrene i en anden kommune og børnene går i skole i en tredje kommune, hvilket har kompliceret visitations- og arbejdsgangen. Traditionelt har der ikke været uddannelsessteder for unge udviklingshæmmede i Køge Bugt kommunerne, dermed er langt størstedelen af STU forløbene igangsat uden for de fire kommuner med CSU (Center for Specialundervisning) i Roskilde som den største aftager. Det er UUV s opfattelse, at de fire kommuner såvel kvalitetsmæssigt som transportmæssigt vil kunne drage fordel af at overveje et fælles lokalt STU tilbud forankret i en af Bugtkommunerne. Implementeringen af vejledningen til STU uddannelsen har været omfattende og ressourcekrævende for de 6 vejledere, der udgør UUV s specialteam. EGU (den 2 3 årige ErhvervsGrundUddannelse) har inden for de sidste år fordoblet antallet af igangværende forløb. Tabel 5. Igangværende EGU forløb i de fire kommuner ved årsskiftet 2009/10: Greve Køge Solrød Stevns UUV i alt Antal EGU * 52 forløb: Kilde: UUV statistik *Stevns Kommunes EGU budget var i 2009 ½ mio. En del unge kan ikke klare en erhvervsuddannelse, selv om der tilbydes SPS (special pædagogisk støtte). Til denne gruppe af unge er det kommunale EGU tilbud centralt, hvis de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen er en kommunal uddannelse, og det er kommunalbestyrelsen, der beslutter økonomien og dermed antallet af forløb, der kan iværksættes i den enkelte kommune. Tab. 6, EGU budgettet i de fire kommuner for 2010: Greve Køge Solrød Stevns UUV i alt Kommunens 1,7 mio. 1 mio mio 3,85 mio. budget til (eksklusiv (incl. drift og (anslået) (incl. drift og EGU administration administrtion) administrtion) og torsdagscafé ) Indbyggertal

6 Kommunerne i Køge Bugt har de senere år opprioriteret EGU indsatsen, der også nationalt er profileret og støttet på forskellig vis. Efter UUV s vurdering er de afsatte midler i Stevns Kommune af en størrelse, der matcher behovet for en tilfredsstillende kommunal EGU indsats. IT et centralt redskab i vejledningsindsatsen I foråret 2009 udstedte Undervisningsministeriet et myndighedskrav, der pålagde samtlige uddannelsesinstitutioner at lade sig registrere og tilkoble det nationale tilbagemeldingssystem Tilbagemelding.dk, der sørger for information til UU centrene i Danmark i forbindelse med optagelse, afbrud, risiko for afbrud og gennemførsel af unges uddannelse. Til dato er institutioner koblet op på systemet, der giver et godt billede af de unges uddannelsesmønster og som samtidig sikrer et fintmasket net omkring de unge og vejledningstilbuddet, hvis et uddannelsesforløb afbrydes. Pr har et lovforslag pålagt UU centrene at koordinere/ samordne uddannelsesplansarbejdet med skolernes elevplansarbejde. Lovforslaget er fremsat som et afbureaukratiseringsforslag, men uden en fælles IT løsning, bliver det daglige arbejde meget komplekst med udveksling af papirversioner af henholdsvis elevernes elevplaner til UU vejlederen og uddannelsesplanen til klassens lærer(e). Vi har i været i en yderst konstruktiv dialog med skoleafdelingerne i de fire kommuner, således at vi, som et af de første områder i Danmark, tager hul på et fælles IT redskab MinUddannelse.NET der gør det lettere for lærere og vejledere at udsøge de unge, der skal drøftes uddannelsesfremtid med. Uddannelsesplanen bliver omdrejningspunktet for den unges rejse fra grundskolen og frem til en gennemført uddannelse. I det fintmaskede net som Tilbagemelding.dk giver, er en enkelt blind vinkel, idet vi i UUV ikke kan se hvilke unge, der et tilknyttet Jobcenteret (kontanthjælp eller A-kasse). Vi har længe arbejdet for at få dette hul lukket, og i forbindelse med Beskæftigelsesminister Inger Støjbergs besøg præsenterede UUV s og Jobcentrenes to IT leverandører for første gang et system, der giver den nødvendige gennemsigtighed for et konstruktivt samarbejde. Samarbejde med Jobcentrene Beskæftigelsesministeren Inger Støjberg sammen med Mark Jensen (UUV), Brian Bargmeyer (Workbase/ Medialogic) og direktør Jan G. Jensen (UVData). Jobcentrenes opgave er udvidet med også at have uddannelsesfokus og ikke udelukkende hurtigst muligt få unge i arbejde. Dette har medvirket til et udvidet samarbejde mellem UUV og de fire Jobcentre. Dialogen har været konstruktiv, og der har været afviklet 2 projektforløb, hvor UUV som ekstern part har udbudt to vejledningsforløb. Begge afviklet og evalueret positivt. De nye ungepakker stiller UUV over for en ressourcemæssig udfordring, da der entydigt peges på en udvidet vejledningsindsats efter grundskolen. Internt i organisationen stiller dette krav om en øget fokus på en prioriteret vejledningsindsats i grundskoleområdet, samt en ressourcetilførsel til vejledningen i ungeområdet. 6

7 Tilbudsvejledning op til det 30. år Vi vil i UUV tilbyde Jobcentrene et samarbejde omkring en udvidelse af vejledningen om ungdomsuddannelserne op til det 30. år i år En udvidelse vil betyde, at UUV s IT database kan være aktiv op til de 30 år, og dermed leveringsdygtig i de unges uddannelseshistorik for Jobcentrenes medarbejdere, hvor ungeindsatsens aldersgrænse netop er 30 år. Alle unge, der ikke er i uddannelse, vil få en positiv henvendelse fra UUV, med information om, at kommunen stiller vejledning til rådighed som et tilbud, hvis en ungdomsuddannelse endnu ikke er afsluttet. Bl.a. kunne tilbuddet om voksenlærlingemuligheden være relevant for denne gruppe unge. Med et etableret IT system (der dog skal udvides med over enheder), nogle administrationsudgifter og afsat tid til vejledning for denne gruppe, er det UUV s skøn, at dette tilbud kan gives til en yderst rimelig pris. Tabel 7. Oversigt over ungetal i kommunerne i Køge Bugt år: Indb. Greve Køge Solrød Stevns UUV Køge Bugt 25 år år år år år Kilde DST Danmarks Statistik jan Skal vi være først igen? I januar 2007 udvidede kommunerne i UUV s område den opsøgende vejledning fra det 19. til det 25. år som det første sted i Danmark. Året efter 2008 blev det med lov vedtaget at den opsøgende vejledning nationalt blev udvidet i samme omfang. Med en udvidelse af vejledningen i 2010 op til det 30. år, vil vi i Køge Bugt igen kunne iklæde os den gule førertrøje og samtidig tage yderligere skridt i retning mod 95% målsætningen. Årets to temaer i ) Det internationale og 2) Den fokuserede (den prioriterede indsats). Tabel 8. Tidligere års temaer i UUV 2005: 1) Etablering og 2) Fodfæste 2006: 1) Indpakning 2) Indhold 2007: 1) Teori 2) Metode 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning Der har været et godt årsforløb med fokus på det internationale. Vi har modtaget gæster fra udlandet, vi har haft gæstelærere fra Sverige der har undervist i det svenske uddannelsesog vejledningssystem og alle ansatte har været på en to-dags studietur til Sverige. Gennem hele året har der i team og organisation været fokus på en udvikling af den fokuserede vejledning. 7

8 Udfordringer i 2010 Det har været inspirerende at opleve det vedvarende politiske engagement omkring det uddannelsespolitiske mål Uddannelse Til Alle, såvel nationalt som lokalt. Ungepakker Beskæftigelsesministeriet kom i september 2009 med sin Ungepakke I, der byder på en stribe af initiativer og ikke mindst en særlig aktiv indsats til unge årige. Initiativerne lægger op til et tæt parløb mellem Jobcentre og UUV. UUV har siden starten i 2004 været tilknyttet den lokale Arbejdsmarkedsforvaltning i Køge Kommune og har som sådan altid haft et godt samarbejde med det lokale Jobcenter. Dette er i 2009 udbygget med et tæt samarbejde med Jobcentrene i Greve, Undervisningsministeren Bertel Haarder på besøg hos UUV Køge Bugt sammen med bl.a. Køges Borgmester Marie Stærke. Solrød og Stevns, således vi står parate til det udvidede samarbejde mellem Jobcentre og UUV i I oktober blev Undervisningsministeriets Ungepakke II frigivet. Ungepakke II indeholder forskellige ændringer, men de væsentligste er et Skifte fra proces til resultatstyring af kommunernes vejledningsindsats. Kommunerne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen for Uddannelse Til Alle, samtidig med at der etableres et nationalt datagrundlag, så kommunernes indsats kan følges. I UUV har vi siden starten arbejdet med benchmarking, pejlemærker og en årlig offentliggørelse af de lokale resultater i publikationen Tal på Vejen der udgives kommunevis. Skiftet fra proces til resultatstyring ligger i fin forlængelse af den lokale indsats i UUV og er et element vi kun kan støtte. Et andet væsentligt element i ungepakken er etablering af e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk. Målet er, at ressourcestærke unge og deres forældre nemt og hurtigt kan få vejledning og afklaring på spørgsmål om uddannelsesvalg og uddannelsessystemets opbygning. E-vejledning er tænkt som en aflastning og en støtte til den lokalt prioriterede vejledning og planlægges som et tilbud om en bred vifte af kommunikations- og vejledningsværktøjer som fx telefon, online chat, webcam, sms og . E-vejledning betjenes af erfarne vejledere og har åbent 8 22 alle ugens dage. Det bliver både spændende og en udfordring at se om dette nye tiltag vil understøtte idéen om den prioriterede vejledning, hvor vi i UUV anvender flest ressourcer på unge der har behov for vejledning og færrest ressourcer på dem der kan selv / de ressourcestærke. Samlet set trækker såvel Beskæftigelsesministeriets som Undervisningsministeriets Ungepakker i den rigtige retning, så vi har selvfølgelig bare lokalt at trække i arbejdstøjet og få Ungepakkerne bedst muligt implementeret lokalt i Køge Bugt. 8

9 To temaer for 2010: Skyggevejledning og Juniorindsats I UUV har vi siden start opereret med to årlige temaer. Temaerne for næste år er Skyggevejledning og Juniorindsats. Med Skyggevejledning vil vi i en teamopdelt organisation give alle medarbejdere et indblik i en anden medarbejders arbejde i et andet team. Målet er, at vi får en sammenhængende organisation, samt at vi får indblik i hinandens arbejde som måske kan føre til udvikling og nye samarbejdsflader. Med Juniorindsatsen vil vi have fokus på gruppen af årige, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation. I slutningen af 2009 har vi afprøvet nogle nye vejledningsmodeller i samarbejde med Jobcentrene og LBR (de lokale beskæftigelsesråd). Evalueringen af indsatsen har været positiv, og vi ser frem til et fortsat udvidet samarbejde med Jobcentrene omkring udviklingen af netop denne indsats. Frem mod de 95% i 2015 Hvad kan vi gøre? Der er tre enkle hovedindsatser frem mod målet Uddannelse Til Alle: 1) Grundskoleelever skal sikres det rette valg af ungdomsuddannelse efter endt grundskole. De skal være uddannelsesparate i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse. 2) På ungdomsuddannelserne skal der tages godt imod de unge, og der skal arbejdes for at fastholde dem på den valgte uddannelse, således der sikres en høj gennemførselsprocent. 3) Opsamlingsvejledningen af de unge der falder fra på ungdomsuddannelserne skal være hurtig og effektiv. De unge skal tilbydes kompetenceløft i forhold til de kvalifikationer der skal til, for at de på ny påbegynder en ungdomsuddannelse og gennemfører denne. I UUV gør vi os ingen forestilling om, at vi kan løfte opgaven alene. Uddannelse Til Alle er et fællesprojekt som kommuner, jobcentre, skoleafdelinger, produktionsskoler, ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, VUC centre og det lokale erhvervsliv er fælles om. Lykkes vi, får vi udnyttet den kraft der ligger i ungdommen og de unge vil føle, at der er brug for dem i Køge Bugt. Samlet vil det stille Køge Bugt i en gunstig position i forhold til de udfordringer som en øget global verden stiller Danmark og Køge Bugt overfor. I UUV ser vi frem til samarbejdet. Masser af hilsener Mark Jensen Centerleder UUV UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 18. februar 2010 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 9

10 ORGANISATIONSFORHOLD UUV s organisation har været genstand for en intern dialog siden start august På et 3-dages fællesseminar med oplæg fra bl.a. direktør Kenneth Flex, Køge Kommune, blev der sat pejlemærker for en 4-delt organisation med et skoleteam, et ungeteam, et specialteam og et sekretariatsteam. I løbet af 2009 er den endelig organisation etableret med et fælles organ Koordinationsgruppen, der sammen med kommunegrupperne, hvor vejledere på tværs af de fire team samles til dialog, videndeling, sparring og til besøgsarrangementer i de respektive 4 kommuner. Organisationen er ny og i arbejdsåret foretages implementeringen, hvor MEDudvalget og det fælles interne nyhedsbrev Ultimo indgår som vigtige elementer. YDELSER OG ARBEJDSOMRÅDE UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner. UUV s opgave: Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og job hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i det område, hvor du bor. Vejlederne i UU-centrene giver personlig vejledning til elever i folkeskolens klasse og andre unge under 19 år. Indtil du er fyldt 25 år, er det UU, der har ansvar for at tage kontakt til dig, hvis du af en eller anden grund har droppet din uddannelse eller på anden måde er inde i en ustabil periode jobeller uddannelsesmæssigt. Du kan også selv henvende dig på dit lokale UUV-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse og erhverv. Dette tilbud gælder indtil, du fylder 25 år. Der er udarbejdet en specifik ydelsesbeskrivelse for hvert af de fire team. STRUKTUR OG LEDELSE UUV s organisation og koordinationsgruppen: Centerleder Mark Jensen Centrale funktioner: UVdata, kvalitetskontrol og dokumentation: Konsulent Christel Jørgensen (3/5) EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Dagligt ledelsesteam: Margrethe, Anette og Mark Team 1 : Skole Team 2: Ung Team 3: Special Team 4: Sekretariat 1 afdelingsleder 1 afdelingsleder 1 konsulent med ledelsesbeføjelse (½ 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 18 vejledere tid til vejledning og ½ tid til ledelse) 6 vejledere 1 2 sekretariatsmedarbejdere (halvtids/ jobtræning) 5,25 vejledere 2 kontoransatte 2 deltids IT medarbejdere 1 serviceassistent 1 tilkaldepedel 10

11 Koordinationsgruppen: Der afholdes i skoleåret 2009/10 et månedligt koordinationsmøde med deltagelse af de 4 teamledere, centerlederen, projektlederen (integration og EGU), konsulenten (UVdata) og tillidsrepræsentanten. UUV s koordinationsgruppes arbejdsopgave: Sikre koordinationen mellem UUV s team Sikre forankring af tværgående funktioner i de faglige team. Sikre videndeling og informationsspredning i organisationen. Få øje på samarbejdsflader på tværs Sikre fælles fodslag i organisationen Øge forståelsen og samarbejdet på tværs PERSONALE OVERSIGT OG ÆNDRINGER SIDEN SIDST Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk Leder 1 Afdelingsledere UUV (3) / Integration Køge 4 Kommune (1) Kontorpersonale 2,7 Flexjobber/kontor 1 Vejledere 31,35 Servicepersonale/rengøring) flexjob 0,85 I alt personer er i jobafklaringsforløb Opgørelse 1/ Beskæftigelsesministeren Inger Støjberg sammen Mark Jensen (UUV) Undervisningsminister Bertel Haarder sammen med konsulent Tove Tranberg (UUV) 11

12 MÅL UUV har i 2009 haft to overordnede mål/temaer: 1) Den fokuserede indsats / den prioriterede vejledningsindsats 2) Vejledning og det internationale. SIDEN SIDST Der har i team og på tværs af team været arbejdet med de to årstemaer. Mål for udvalgte indsatsområder UUV FÆLLES: Det internationale og den fokuserede indsats. Mål Evaluering Evt. opfølgning Med to overordnede fælles temaer er det et mål, at der opstår fælles samarbejdsflader i organisationen og synergi i forbindelse med arbejdet omkring de to temaer Den fokuserede indsats har været et gennemgående opmærksomhedspunkt i hele organisationen året igennem. Der har fundet en evaluering sted i de enkelte team. Redskaberne der er udviklet vil skulle stå deres prøve i Ingen Internationalisering fælles UUV Mål Evaluering Evt. opfølgning UUV Køge Bugt skal være kendt for at se ud over Danmarks grænser og have en interkulturel tilgang til vejledningen af de unge. I år 2009 har UUV afholdt 4 interne arrangementer og 6 eksterne arrangementer relateret til temaet. Internt: heldags inspirations- og informationsdag 27. februar med en række eksterne oplægsholdere fra uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og relevante statslige organisationer, som informerede om mulighederne for internationale aktiviteter relevante for UUV s målgruppe. Forberedelsesworkshop 21. august til studietur til Sverige med eksterne og interne oplægsholdere. Studietur for hele organisationen til 3 destinationer i Sverige: Helsingborg, Lund og Kävlinge september. Mundtlig evaluering af studietur til Sverige 22. september. Elektronisk evaluering af årets tema. Ud af de forespurgte 38 besvarede 28 ansatte den elektroniske evaluering, hvilket giver en svarprocent på 73% Eksternt: UUV har været værter for 2 delegationer af svenske vejledere og beslutningstagere og holdt 2 oplæg i Sverige for svenske vejledere Ingen. UUV skal løbende modtage udenlandske delegationer til vidensudveksling om vejledning og det danske uddannelsessystem 12

13 Uddannelsemesser på Køge og Greve gymnasier for unge i grundskolernes afgangsklasser 19. og 24. november med det internationale som tema. Messerne havde ca besøgende. Alle ansatte på UUV skal arbejde for, at viden om det internationale bliver nærværende og let tilgængeligt for alle unge. Vejledningen skal give viden om internationale muligheder nu og senere i livet. Det virtuelle vejlednings- og informationssite er oprettet. Det kan bruges af unge, deres forældre, vejleder og undervisere til inspiration og faktuel information om internationale uddannelsesmuligheder. I den elektroniske evaluering (herefter nævnt som evalueringen ), angiver 65% af de ansatte at de har fået skærpet opmærksomhed på den internationale forpligtelse. 35% har ikke fået skærpet opmærksomhed. 57% af de ansatte har oplevet øget interesse for de internationale muligheder fra de unge, 17 % fra forældre og 14% fra undervisere og samarbejdspartnere. 32% af de ansatte har ikke oplevet øget interesse for de internationale muligheder. I evalueringen angiver 82% af de ansatte, at de i 2009 har anbefalet unge at gå ind på 86% angiver mellem 1-3 unge om måneden. 18% af de ansatte har ikke anbefalet det. Der er lavet en pjece Uddannelse i udlandet til de unge og deres forældre samt en flyer med to af de internationale muligheder: et år på ungdomsuddannelse i udlandet for de op til 18-årige og frivilligt arbejde i udlandet Ung-til-ung vejledning på uddannelsesmesserne. Unge med internationale erfaringer holdt oplæg for de unge og deres forældre. udbygges fortløbende med flere interviews med unge, der har været i udlandet inden for forskellige uddannelsesområder, fag, og geografiske områder og promoveres som relevant vejledningsværktøj og informationskilde. Ung-til-ung vejledning er også et tilbud til undervisere og vejledere i grundskolen. Korpset af unge med internationale erfaringer udvides og med unge, der har nyere erfaringer og dækker flere uddannelsesområder Ung-til-ung formidling af internationale uddannelsesmuligheder skal fremover være et tema på uddannelsesmesserne Vejlederne skal have kendskab til top 5, dvs. de 5 mest relevante internationale aktiviteter for den pågældende målgruppe af unge og øvrige kontaktpersoner. Vejlederne skal kende til de internationale aktiviteter og de personer, der arbejder med det på de relevante uddannelsesinstitutioner. Vejlederne er i løbet af 2009 blevet informeret og har set eksempler på mange forskellige internationale aktiviteter, og har hver især udvalgt relevante aktiviteter symboliseret ved en karton-hånd med plads til at skrive på de fem fingre. I den elektroniske evaluering angiver 56% af de ansatte, at de kender deres top 5, og 44% angiver at de ikke kender den. UUV s interne del af hjemmesiden indeholder en liste over de internationale aktiviteter og de personer, der arbejder med det på de Enkelte af vejlederne har været deltagere på de internationale projekter på de skoler de vejleder på Der er basis for forbedring. Der bør sættes aktiviteter i værk, der øger andelen af ansattes kendskab til top 5 Listen over internationale aktiviteter og kontaktpersoner opdateres, og det personlige kendskab til kontaktpersonerne udbygges bl.a. gennem de regelmæssige møder i det 13

14 Vejlederne skal have kendskab til den pågældende arbejdskommunes internationale kontakter og netværk. Vejlederen skal være inspirator i forhold til den unge, skolen og skolelederne, herunder hvordan unge med særligt behov får gavn af et internationalt perspektiv. Vejlederne skal have metodekendskab hvordan gribes vejledningen an i andre lande? Vejlederne skal have viden om uddannelsessystemet i andre lande. Vejlederne skal have sprogkundskaber. relevante uddannelsesinstitutioner. I evalueringen angiver 33% at de kender til aktiviteter og personer på ungdomsuddannelserne, 44% at de ikke gør og 23% at der ikke er nogen. I UUV s kommuneteams informeres og udveksles erfaringer om kommunernes internationale aktiviteter og netværk. I besvarelserne i evalueringen angiver 33% af de ansatte, de har kendskab til kommunernes netværk og 67% ikke har. Vejledningen fokuserer på unge med særlige behov, der er i fare for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I vejledningssamtalen vil vejlederen spørge til den unges ønske og viden om internationale muligheder. fælles forum Dialogmøderne mellem UUV og Ungdomsuddannelserne og det daglige arbejde i vejledningssammenhænge. Vejledernes og kommunernes samarbejde udbygges, bl.a. gennem temaet for 2010 samarbejde med Jobcentrene En national brugergruppe fra Ungdommens Uddannelsesvejledning overvejer at tilføje et spørgsmål om den internationale uddannelsesdimension i uddannelsesbogen, som er en nøglekomponent i vejledningen og som alle elever i grundskolens /10. klasse udfylder. I evalueringen angiver 56% af de ansatte, at der ikke er nogen internationale aktiviteter på de skoler de vejleder på. 37% angiver, at der er int. aktiviteter og de kender de relevante personer. 7% af de ansatte kender ikke de relevante personer på skolerne. I evalueringen angiver 77% af vejlederne at de har taget initiativ til at formidle kendskab til internationale muligheder til de unge, 62% har givet til forældrene og 30% til underviserne. Vejlederen har ved forberedelsen til og på studieturen til Sverige fået indgående viden om det svenske vejlednings- og uddannelsessystem og kendskab til hjemmesiden der informerer om andre landes uddannelsessystemer På en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste angiver 46% af de ansatte i evalueringen at de har fået bedre kendskab (niveau 5-4) til det svenske uddannelsessystem. 42% angiver at de har fået bedre kendskab (niveau 3). 12% angiver at de har fået bedre kendskab svarende til niveau 2-1. Vejlederne fortsætter med at formidle viden om de internationale muligheder for at øge den internationale aktivitet. Vejlederne tager på efteruddannelse i udlandet bl.a. via Academia, det europæiske netværk for vejledere. Dette giver faktuel viden såvel som øgede sprogkundskaber. 14

15 TEAM SKOLE Den fokuserede indsats overgang til ungdomsuddannelserne Mål Evaluering Evt. opfølgning At styrke kommunikationen mellem Ungdomsuddannelserne og UUV for at sikre den bedst mulige overgang for afgangseleverne. At sikre, at fokuselever, det vil sige elever med øget risiko for frafald, får støtte/ øget opmærksomhed ved overgangen. Elever skal have mulighed for støtte til overgangen gennem tilknytningen til en mentor. Der er afholdt møder med vejledere fra gymnasierne, handelsskolen, teknisk gymnasium og teknisk skole. Der er indført et årligt vejledningsdialogmøde, hvor aktuelle emner kan debatteres og hvor alle vejledere i UUV s geografiske område deltager. Eksternt: Der er på dialogmødet diskuteret procedure i forbindelse med overlevering. Internt: Team skole overleverer på et møde i juni fokuselever til Team Ung. 14 elever har haft en mentor tilknyttet i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse. Dialogen fortsættes også i forbindelse med ny lovgivning vedr. uddannelsesparathed. Der bliver behov for flere mentorer i det kommende år. Mentorkorpset skal udvides. Prioritering af vejledningsindsatsen Mål Evaluering Evt. opfølgning At det lykkes i endnu højere grad at prioritere vejledningen til gavn for de elever, der har en øget risiko for senere at falde fra en ungdomsuddannelse. Der afholdes ikke længere individuelle samtaler med alle elever på 6. og 7. klassetrin. Alle klasselærere har et møde med UUV s vejleder vedr. evt. fokuselever. UUVs vejledere har fungeret som tovholder for aftaler lavet omkring fokuselever. TEAM UNG Fokus og synlighed på vejledning Mål Evaluering Evt. opfølgning Hele vejledningsydelsen vil i det kommende år blive taget til revision. Større synlighed om vejledningens indhold: Hvad er vejledning? Hvad kan man forvente, når man kontakter et UU- Center? Det var ønsket, gennem en række artikler, at synliggøre overfor brugere, samarbejdspartnere og myndigheder, hvad vejledningstilbuddet indeholder. Evaluering: 1. Der er skrevet og sendt 3 artikler til forskellige aviser, men ingen er blevet bragt. Måske pga. den manglende nyhedsværdi, artiklerne var mere præget af baggrundsstof. 2. Vi havde en forventning om at skrive flere end 3 artikler, men har erfaret at temposkiftet mellem det omkringfarende og udadvendte job som vejleder og det mere stillesiddende og Der er fortsat et behov for at fortælle gode historier fra vejledningen. Der er også fortsat behov for at skrive artikler om vejledningens opgave. Vi har også nye ideer til f.eks. en brevkasse om uddannelsesspørgsmål og vejledning, men disse tanker må ligge i ulmekassen og tages frem ved anden lejlighed. 15

16 fordybende artikelskrivning har været for vanskeligt at kombinere. 3. Behovet for ekstra opmærksomhed på synlighed er aftaget. UUV er meget synlig, og mængden af henvendelser bekræfter dette. TEAM SPECIAL Der vil i 2009 blive fokuseret på udviklingen af vejlederteamet, opgaven, organisationen og den statistiske dokumentation inden for området. Den fokuserede indsats Mål Evaluering Evt. opfølgning Udvikling af teamorganisationen i forhold til vejledningsopgaven. Der blev afholdt et 2 dages seminar, som lagde grunden til arbejdet med at få ét samlet team i specialområdet. Er fortsat et indsatsområde. Dokumentation og statistik. Mål Evaluering Evt. opfølgning I samarbejde med UU5 udarbejdes der marts 2009 en statistik for specialklasser og skoleelevernes valg. International Statistisk materiale fra UVdata Mål Evaluering Evt. opfølgning Internationale erfaringer bibringes specialteamet. På grund af implementering af STU, blev indsatsområdet ikke prioriteret TEAM SEKRETARIAT Arbejdsgrundlag og værdisætning fra seminar i 2008 skal implementeres. Arbejdsgrundlag og værdisætning Mål Evaluering Evt. opfølgning Arbejdspapir fra seminar implementeres i team og kommunikeres ud i organisationen. Det vurderes, at seminaret har betydet en styrkelse af sekretariatsteamets fornemmelse af sig selv som et team, og helt konkret et større samarbejde internt i form af bl.a. aflastning og sparring. Der laves en opfølgningsdag i efteråret Formen er endnu ikke besluttet. Fra venstre: Emil Sahin (UUV) Mark Jensen (UUV) og beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Centerholmen, Greve Fra venstre: Formand for Integrations- og Arbejdsmarkedsudvalget Claus Steen Pedersen, Borgmester Marie Stærke og Undervisningsminister Bertel Haarder, UUV s center på Strandpromenaden i Køge 16

17 DET KOMMENDE ÅR 2010: Baggrund for valg af indsatsområder for hele UUV: Der er med valget af de overordnede indsatsområdet taget højde for regeringens ungepakker og det fortsatte arbejde med sammenhængskraft i UUV s organisation. Mål for udvalgte indsatsområder UUV s samlede organisation vil i 2010 have fokus på 2 indsatsområder: 1) Juniorindsats 2) Skyggevejledning Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Juniorindsats: Antallet af unge der ikke er i arbejde eller uddannelse fra 15 til 17 år mindskes i 2010 i forhold til Færre unge uden uddannelse eller job i I samarbejde med skole og Jobcenter udbydes afklarende vejledningsforløb til unge der ikke er i Uddannelse eller arbejde UUV statistik. Skyggevejledning: At medarbejderne i UUV oplever sig som tilhørende en samlet organisation og ikke kun et team. TEAM 3 UUV-SPECIAL: Se mål. I 2010 laves der et program med forberedelse, gennemførsel og evaluering af skyggevejledning. Ikke besluttet Baggrund for valg af indsatsområde: Fra 2007 og frem til 2009 er der opsamlet en stor mængde af erfaring på STU-området, hvilket gør, at vi som team er i stand til at kunne kvalificere arbejdet med uddannelsesplanen. I perioden hvor STU skulle implementeres har fokus været på denne arbejdsopgave sammen med vejledning i grundskolen. Vejledningen af de unge. STU-Udannelsesplanen Unge, der afbryder et uddannelsesforløb Ét samlet team Vi ønsker i specialteamet at fokusere, udvikle og kvalificere uddannelsesplanen i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, således at uddannelsesplanen bliver et arbejdsredskab med konkrete og anvendelige mål. Målene skal afspejle det overordnede formål med uddannelsen for den enkelte unge. Vi ønsker at opprioritere vejledning af de unge, der afbryder et uddannelsesforløb, således at den enkelte unge hurtigst muligt kommer i gang med et andet tilbud. Målet er at specialteamet fremstår og føler sig som ét team på tværs af de fire kommuner. STU: Fokusere, udvikle og kvalificere STU-uddannelsesplanen, ungevejledning i specialområdet og målet om at være ét team. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Vi ønsker at få klargjort over for os selv i teamet, hvad der forventes, at uddannelsesplanen skal indeholde med At kvalificere og effektivisere vores arbejde med uddannelsesplanen, at uddannelsesplanen bliver et konkret Med inspiration fra UVM s eksemplariske uddannelsesplaner udarbejdes fælles retningslinjer for indhold og form. Evaluering af indsatsområderne bliver et fast punkt på teammøderne i Et antal planer udvælges og evalueres med 17

18 udgangspunkt i lovgivningen og at kvalificere udkastet til uddannelsesplanen i indstillingen. arbejdsredskab, og at uddannelsesplanen får et 3-årigt sigte Vi udarbejder en spørgeguide, som skal bruges som vejledningsredskab i forhold til at få kvalificeret de personlige, sociale og faglige mål i udkastet til uddannelsesplanen. henblik på at undersøge om resultatkravet er opfyldt. (stikprøvekontrol) Der udarbejdes et elektronisk spørgeskema til STU-uddannelserne. Dialog med vores samarbejdspartnere i forhold til at præcisere og kvalificere målene i den enkelte unges uddannelsesplan. Præcisering af rollefordeling i forbindelse med uddannelsesplanen. At opnå en fælles forståelse for arbejdet med målene i uddannelsesplanen. At vi udelukkende får fokus på vejledningsdelen og arbejdet med uddannelsesplanen. Vi udsender et forventningsbrev til uddannelsesstederne. Uddannelsesstederne skal med udgangspunkt i udkastet til uddannelsesplanen forberede et forslag til indholdet i de personlige, sociale og faglige mål i den endelige uddannelsesplan. Løbende dialog. Vi udarbejder en folder om specialteamets rolle i forbindelse med uddannelsesplanen. Evaluering af indsatsområderne bliver et fast punkt på teammøderne i Et årligt dialogmøde med samarbejdspartnere i de fire kommuner. Vi vil prioritere vejledning af de unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse pr. 15. marts, og som enten afbryder eller slet ikke påbegynder uddannelsen. At unge med afbrudt uddannelse kontaktes senest 14 dage efter meddelelse om frafald. Den personlige og telefoniske kontakt til den unge og forældrene opprioriteres. En analyse af årsagerne til afbruddet. Opsamling af analyseresultaterne medio november At specialteamet fungerer som ét samlet team, og at sparringen foregår på tværs af kommunerne At ydelserne bliver så ensartede som muligt, under hensyntagen til de enkelte kommuners særkende. TEAM 2 UUV-UNG: At teamet opleves både internt og udadtil som ét samlet team, der forestår vejledingen i de fire kommuner. At den aftalte struktur holdes, og indholdet på teammøderne kvalificeres ved, at de enkelte medlemmer forpligter sig til at tage ansvar for indholdet i møderne. Juniorindsatsen - Implementering af elementer fra Ungepakken. Evaluering af indsatsområderne bliver et fast punkt på teammøderne i På baggrund af pilotprojekterne: UngeXgrænser og Get Ready arbejdes der på at implementere vejledningsforløbene i daglig drift, med udvidelse af målgruppen til også at indbefatte unge fra år. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Fra August 2010 bliver 3 ugers vejledningsforløb et etableret tilbud i UUV. Kvaliteten af indholdet fra pilotprojekterne fastholdes. Klart og kompetenceafgrænset Kompetenceudvikling af vejledere i foråret Kompetenceudvikling af sagsbehandlere til visiteringen og Kvaliteten af vejledningsforløbene vurderes og evalueres af brugere, sagsbehandlere og vejledere. (Survey) 18

19 samarbejde med JC. Præcis beskrivelse og ansvarsfordeling af opfølgningen på den unge med planlægning af aktiviteter, praktik, mentor m.m. opfølgning på vejledningsforløbene. (d. 11/ og evt. anden dato) Udvikling af netværk mellem vejledere og sagsbehandlere. (Der afholdes 1-2 møder og sammenkomster i foråret 2010.) Visitering og opfølgning vurderes og evalueres af brugere, sagsbehandlere og vejledere. (Survey) TEAM 1 UUV-SKOLE: Der skal i Team Skole udarbejdes et nyt ydelseskatalog for grundskoleområdet, der tager udgangspunkt i den prioriterede vejledning. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform At der i marts foreligger et nyt ydelseskatalog for skoleteamet, der tager afsæt i den prioriterede vejledning. At det nye ydelseskatalog beskriver en vejledning, der for den brede gruppe af elever i videst muligt omfang tager udgangspunkt i kollektiv vejledning og hvor den individuelle vejledning rettes mod fokuselever. Ydelseskataloget skabes gennem faglig intern sparring og ved sparring med andre UU centre At vejlederne opnår ejerskab i forhold til ydelseskataloget. At alle vejledere fra 1. august arbejder ud fra indholdet i det nye ydelseskatalog. Arbejdet med udformningen af ydelseskataloget foregår som en proces, hvor teamet først beskriver, hvad vi skal opnå på de enkelte klassetrin og derefter hvordan. Der evalueres i teamet i december 2010 omkring implementeringen af det nye ydelseskatalog. At ydelseskataloget kan forelægges skoleledergruppen slut marts og at ydelseskataloget knyttes sammen med skolernes tilbud omkring UEA undervisningen. At der foreligger nye tilbud, der kan støtte op om skolernes undervisning i UEA. Nye tiltag omkring kursusudbud til lærere og elever. De nye tiltag evalueres med skolelederne. Team 4 UUV-SEKRETARIAT Der skal følges op på seminaret fra 2008 og arbejdsopgaver skal omfordeles, lige som der skal tages og implementeres en række IT-beslutninger. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Der skal aftales og gennemføres en opfølgning på seminaret fra 2008, så de gode effekter kan fastholdes og evt. udbygges. Skal gennemføres og hele teamet skal deltage. I løbet af foråret aftales, hvilken form opfølgningen skal tage, og der afsættes en dag i efteråret til afviklingen. Der skal laves ny opgavefordeling. En ny og effektiv opgavefordeling, der tager hensyn til ændret bemanding og struktur i teamet. Der holdes samtaler enkeltvis og resultaterne behandles på teammøder. SMS-system skal færdigudvikles og Systemet skal fungere stabilt og hurtigt. Der Systemet testes grundigt og tilrettes, 19

20 implementeres. skal være både webbaseret interface og sammenkobling med UVvej. hvorefter det kobles på UV-vej. UUV s hjemmesider skal opdateres og optimeres. Siderne skal være tidssvarende, attraktive og brugervenlige. Design- og vedligeholdelsesopgaver ne skal være overkommelige. Vi lægger os fast på et Design- og CMS-system, som opfylder vores krav. Herefter opdateres først UUV s hovedside, siden de øvrige sider. KOMPETENCEUDVIKLING Der er i UUV s MED udvalg vedtaget retningslinjer for uddannelseskrav til medarbejdere med vejledningsopgaver. Målet i 2010 er, at teamledere i team 1, 2 og 3 får opstillet uddannelsesplaner jf. MED udvalgets retningslinjer for medarbejder der endnu ikke opfylder uddannelseskravene. UUV s MED udvalgs kompetencekrav til vejlederuddannelse: Kompetencekrav til vejledere i UUV jf. 28: 1) Vejledere der er omfattet af 28 stk. 1 3 tilbydes løbende opkvalificerende kurser og uddannelser, men betragtes som vejledere med en godkendt uddannelse. 2) For vejledere ansat inden den skal der senest ved udgangen af 2011 være gennemført 3 grundmoduler eller 2 grundmoduler og et valgmodul, der sammen med mindst 3 års erfaring som vejleder godkendes som en vejlederuddannelse i UUVs organisation. Vejledere der ønsker en fuld vejlederuddannelse aftaler et sådant forløb med UUV s ledelse. 3) For vejledere som er ansat efter den og inden den og som endnu ikke har gennemført en vejlederuddannelse gælder samme regler som under pkt. 2. 4) Vejledere som ansættes efter den skal have gennemført en godkendt vejlederuddannelse. Hvis der ikke på ansættelsestidspunktet er en godkendt vejlederuddannelse, skal den ansatte senest 5 år efter ansættelsestidspunktet have gennemført en sådan efter en plan lagt sammen med en repræsentant fra UUVs ledelse. Tiltrådt på UUV s MED udvalg den Vejledningen efter denne bekendtgørelse skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i forvaltning med toning i uddannelses- og erhvervsvejledning, en diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Vejledningen kan endvidere varetages af 1) personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser: a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, m.fl.) b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.) c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse), (tidligere benævnt studievejledningen) d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet) e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet), 2) personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, og 3) personer, der kan dokumenterer et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering. Stk. 3. Ved alle nyansættelser efter 1. august 2008 skal ansøgeren opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i kommunalbestyrelsens efteruddannelsesplaner, jf. stk

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere