UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010"

Transkript

1 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010

2 INDHOLD Året der gik og Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer siden sidst 11 Mål 12 Siden sidst 12 Det kommende år 17 Kompetenceudvikling 20 Økonomi 21 Vejledningslokalitet 22 Siden sidst 22 Det kommende år 22 Miljø 23 Det kommende år - arbejdsmiljø 23 Bilag til virksomhedsplanen 24 Billederne i UUV s virksomhedsplan er fra to ministerbesøg som UUV havde glæde af omkring årsskiftet 2009/10. Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte UUV s center på Strandpromenaden 5 i Køge og Beskæftigelsesminister Inger Støjberg besøgte UUV s vejledningskontor på Centerholmen 18 i Greve - foto herover. 2

3 ÅRET DER GIK OG 2010 Med start i 2004, hvor der nationalt blev etableret 46 UU centre og udmeldt en 95% målsætning i 2015, kan virksomhedsplanen i 2010 betragtes som en midtvejsstatus i forhold til den nationale målsætning. Det nationale måleparameter er Profilmodellen, der viser hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2007, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. Det antages, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden er som i 2007 (talmaterialet i Undervisningsministeriets database er altid 2 år gammelt). Tabel 1. Profilmodellens tal 2007 med angivelse af gennemført ungdomsuddannelse: Danmark Region Sjælland Greve Kommune Køge Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune 83,9 % 81,8 % 80,9 % 80,6 % 82,2 % 79,3 % Profilmodellens talmateriale angives med en usikkerhedsmargin på +/- 3%. Uvm,: I UUV har vi siden 2006 arbejdet på en egen statistik og resultatdatabase i vores system, da vi har fundet talmaterialet fra Undervisningsministeriet/ UNI C for gammelt (2 år tilbage). Samtidig følger profilmodellen en kommunes afgangselever, hvilket ikke viser den lokale indsats for gruppen af unge mellem grundskolen og de 25 år. For kommunerne i Køge Bugtområdet ses en markant fraflytning frem til det 25. år (se figur 1), da mange unge efter endt ungdomsuddannelse flytter tættere til hovedstaden for at fortsætte en mellemlang- eller lang videregående uddannelse. Denne bevægelse påvirker opgørelser efter det 19. år, idet mange unge med en ungdomsuddannelse forlader Køge Bugt kommunerne hvorved restgruppen af unge uden uddannelse kommer til at fylde mere i en lokalt funderet opgørelse. Figur 1. Befolkningsudviklingen i de fire kommuner i Køge Bugt, 2009: I 2007 begyndte vi som det første center at lave opsøgende vejledning op det det 25. år. Ordningen har været en succes med ca kontakter årligt. Vi bliver taget godt imod pr. brev, telefon, , sms eller ved vejledningssamtalen, når unge tilflyttere eller unge der har afbrudt deres ungdomsuddannelse bliver kontaktet af UUV s Team Ung. Næsten 10% flere unge 20 årige har gennemført en ungdomsuddannelse og antallet af unge i vejledningsforløb/-proces er mere end halveret på 2 år. 3

4 Tabel 2. Sammenligning af 20 åriges uddannelsesstatus mellem årgang 87 og 89 september 2007 og september Kilde UUV statistik (Christel): Greve Køge Solrød Stevns UUV samlet: 1987 Gennemført ungdomsuddannelse 48% 45% 54% 42% 46% I gang (uddannelse eller job) 30% 32% 31% 42% 33% I vejledningsforløb/-proces hos UUV 22% 23% 15% 16% 21% Antal unge 20 årige i alt: Gennemført ungdomsuddannelse 54% 50% 46% 44% 50% I gang (uddannelse eller job) 37% 39% 45% 45% 40% I vejledningsforløb/-proces hos UUV 9% 11% 9% 11% 10% Antal unge 20 årige i alt: Dejligt at der er kommet næsten 200 flere unge 20 årige i Køge Bugt kommunerne fra 2007 til 2009, men læg også mærke til at uddannelsesfrekvensen er steget med 4 %-point, mens antallet af unge i vejledningsforløb/-proces er faldet til under det halve, se tabel! Det går den rigtige vej og jeg synes, vi sammen skoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler og kommuner kan være tilfredse med de flotte fremskridt vi har præsteret på kun 2 år. At det går i den rigtige retning kan ses, selv om en lokal statistik påvirkes af den store fraflytning af unge der har taget en ungdomsuddannelse (stx, hhx, htx eller hf) for derefter at fortsætte på en videreuddannelse med bopæl udenfor Køge Bugt kommunerne. Solrød har uddannelse i banken Den store vækst på 10. kl. centeret i Solrød de senere år har betydning for uddannelsesstatistikken. I Solrød kommune falder antallet af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse fra 54% til 46%, men stigningen på 14%-point i gruppen af unge I gang (den største stigning i de 4 kommuner) fortæller historien om, at de unge er på vej, men at uddannelsestiden er forlænget med et år for mange af disse unge, så der er knap så mange der har nået at gennemføre deres uddannelse som 20 årige. Målrettet indsats i fire faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fire team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UV-vej, EGU, IT m.m.m.). Den endelige organisationsstruktur er kommet på plads i løbet af 2009, og skal i det kommende år vise sin bæredygtighed. Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 4 team har fokus på samarbejdet med kommunen og løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. EGU og STU i vækst: STU (= 3 årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). 4

5 Tabel 3: Antal STU forløb i Køge Bugt: Skøn i 2007: Antal STU forløb i 2009 anslået i forbindelse med uddannelsens start aug (2 % af en ungdomsårgang Reelle tal årsskiftet 09/10*: Antal STU forløb ved årsskiftet 09/10 Greve Køge Solrød Stevns UUV i alt ** *Enkelte forløb er afsluttet på optællingstidspunktet, således talmaterialet ikke dækker samtlige igangsatte forløb. ** Der har været ca. 110 igangværende forløb i 2009 Uddannelse Til Alle er også for unge med særlige behov. Ved årets udgang havde vi 84 STU elever i de fire kommuner, hvilket er 6 elever mere end det budgetskøn, der blev lavet i forbindelse med implementering af STU-uddannelsen i UUV skal sørge for information om uddannelsen, foretage indstilling til uddannelsen, udarbejde den første skitse til uddannelsesplan, fremsende materiale til et af de fire STU visitationsudvalg, følge op på visitationsudvalgenes beslutninger, medvirke ved justering af uddannelsesplanen inden for de første 12 uger og derefter lave mindst én årlig opfølgning på den 3-årige uddannelse. Uddannelsen kræver samarbejde på tværs i kommunerne mellem PPR, familieafdelingerne, socialforvaltningen eller jobcenteret. Nogle gange bor de biologiske forældre i en kommune, plejeforældrene i en anden kommune og børnene går i skole i en tredje kommune, hvilket har kompliceret visitations- og arbejdsgangen. Traditionelt har der ikke været uddannelsessteder for unge udviklingshæmmede i Køge Bugt kommunerne, dermed er langt størstedelen af STU forløbene igangsat uden for de fire kommuner med CSU (Center for Specialundervisning) i Roskilde som den største aftager. Det er UUV s opfattelse, at de fire kommuner såvel kvalitetsmæssigt som transportmæssigt vil kunne drage fordel af at overveje et fælles lokalt STU tilbud forankret i en af Bugtkommunerne. Implementeringen af vejledningen til STU uddannelsen har været omfattende og ressourcekrævende for de 6 vejledere, der udgør UUV s specialteam. EGU (den 2 3 årige ErhvervsGrundUddannelse) har inden for de sidste år fordoblet antallet af igangværende forløb. Tabel 5. Igangværende EGU forløb i de fire kommuner ved årsskiftet 2009/10: Greve Køge Solrød Stevns UUV i alt Antal EGU * 52 forløb: Kilde: UUV statistik *Stevns Kommunes EGU budget var i 2009 ½ mio. En del unge kan ikke klare en erhvervsuddannelse, selv om der tilbydes SPS (special pædagogisk støtte). Til denne gruppe af unge er det kommunale EGU tilbud centralt, hvis de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen er en kommunal uddannelse, og det er kommunalbestyrelsen, der beslutter økonomien og dermed antallet af forløb, der kan iværksættes i den enkelte kommune. Tab. 6, EGU budgettet i de fire kommuner for 2010: Greve Køge Solrød Stevns UUV i alt Kommunens 1,7 mio. 1 mio mio 3,85 mio. budget til (eksklusiv (incl. drift og (anslået) (incl. drift og EGU administration administrtion) administrtion) og torsdagscafé ) Indbyggertal

6 Kommunerne i Køge Bugt har de senere år opprioriteret EGU indsatsen, der også nationalt er profileret og støttet på forskellig vis. Efter UUV s vurdering er de afsatte midler i Stevns Kommune af en størrelse, der matcher behovet for en tilfredsstillende kommunal EGU indsats. IT et centralt redskab i vejledningsindsatsen I foråret 2009 udstedte Undervisningsministeriet et myndighedskrav, der pålagde samtlige uddannelsesinstitutioner at lade sig registrere og tilkoble det nationale tilbagemeldingssystem Tilbagemelding.dk, der sørger for information til UU centrene i Danmark i forbindelse med optagelse, afbrud, risiko for afbrud og gennemførsel af unges uddannelse. Til dato er institutioner koblet op på systemet, der giver et godt billede af de unges uddannelsesmønster og som samtidig sikrer et fintmasket net omkring de unge og vejledningstilbuddet, hvis et uddannelsesforløb afbrydes. Pr har et lovforslag pålagt UU centrene at koordinere/ samordne uddannelsesplansarbejdet med skolernes elevplansarbejde. Lovforslaget er fremsat som et afbureaukratiseringsforslag, men uden en fælles IT løsning, bliver det daglige arbejde meget komplekst med udveksling af papirversioner af henholdsvis elevernes elevplaner til UU vejlederen og uddannelsesplanen til klassens lærer(e). Vi har i været i en yderst konstruktiv dialog med skoleafdelingerne i de fire kommuner, således at vi, som et af de første områder i Danmark, tager hul på et fælles IT redskab MinUddannelse.NET der gør det lettere for lærere og vejledere at udsøge de unge, der skal drøftes uddannelsesfremtid med. Uddannelsesplanen bliver omdrejningspunktet for den unges rejse fra grundskolen og frem til en gennemført uddannelse. I det fintmaskede net som Tilbagemelding.dk giver, er en enkelt blind vinkel, idet vi i UUV ikke kan se hvilke unge, der et tilknyttet Jobcenteret (kontanthjælp eller A-kasse). Vi har længe arbejdet for at få dette hul lukket, og i forbindelse med Beskæftigelsesminister Inger Støjbergs besøg præsenterede UUV s og Jobcentrenes to IT leverandører for første gang et system, der giver den nødvendige gennemsigtighed for et konstruktivt samarbejde. Samarbejde med Jobcentrene Beskæftigelsesministeren Inger Støjberg sammen med Mark Jensen (UUV), Brian Bargmeyer (Workbase/ Medialogic) og direktør Jan G. Jensen (UVData). Jobcentrenes opgave er udvidet med også at have uddannelsesfokus og ikke udelukkende hurtigst muligt få unge i arbejde. Dette har medvirket til et udvidet samarbejde mellem UUV og de fire Jobcentre. Dialogen har været konstruktiv, og der har været afviklet 2 projektforløb, hvor UUV som ekstern part har udbudt to vejledningsforløb. Begge afviklet og evalueret positivt. De nye ungepakker stiller UUV over for en ressourcemæssig udfordring, da der entydigt peges på en udvidet vejledningsindsats efter grundskolen. Internt i organisationen stiller dette krav om en øget fokus på en prioriteret vejledningsindsats i grundskoleområdet, samt en ressourcetilførsel til vejledningen i ungeområdet. 6

7 Tilbudsvejledning op til det 30. år Vi vil i UUV tilbyde Jobcentrene et samarbejde omkring en udvidelse af vejledningen om ungdomsuddannelserne op til det 30. år i år En udvidelse vil betyde, at UUV s IT database kan være aktiv op til de 30 år, og dermed leveringsdygtig i de unges uddannelseshistorik for Jobcentrenes medarbejdere, hvor ungeindsatsens aldersgrænse netop er 30 år. Alle unge, der ikke er i uddannelse, vil få en positiv henvendelse fra UUV, med information om, at kommunen stiller vejledning til rådighed som et tilbud, hvis en ungdomsuddannelse endnu ikke er afsluttet. Bl.a. kunne tilbuddet om voksenlærlingemuligheden være relevant for denne gruppe unge. Med et etableret IT system (der dog skal udvides med over enheder), nogle administrationsudgifter og afsat tid til vejledning for denne gruppe, er det UUV s skøn, at dette tilbud kan gives til en yderst rimelig pris. Tabel 7. Oversigt over ungetal i kommunerne i Køge Bugt år: Indb. Greve Køge Solrød Stevns UUV Køge Bugt 25 år år år år år Kilde DST Danmarks Statistik jan Skal vi være først igen? I januar 2007 udvidede kommunerne i UUV s område den opsøgende vejledning fra det 19. til det 25. år som det første sted i Danmark. Året efter 2008 blev det med lov vedtaget at den opsøgende vejledning nationalt blev udvidet i samme omfang. Med en udvidelse af vejledningen i 2010 op til det 30. år, vil vi i Køge Bugt igen kunne iklæde os den gule førertrøje og samtidig tage yderligere skridt i retning mod 95% målsætningen. Årets to temaer i ) Det internationale og 2) Den fokuserede (den prioriterede indsats). Tabel 8. Tidligere års temaer i UUV 2005: 1) Etablering og 2) Fodfæste 2006: 1) Indpakning 2) Indhold 2007: 1) Teori 2) Metode 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning Der har været et godt årsforløb med fokus på det internationale. Vi har modtaget gæster fra udlandet, vi har haft gæstelærere fra Sverige der har undervist i det svenske uddannelsesog vejledningssystem og alle ansatte har været på en to-dags studietur til Sverige. Gennem hele året har der i team og organisation været fokus på en udvikling af den fokuserede vejledning. 7

8 Udfordringer i 2010 Det har været inspirerende at opleve det vedvarende politiske engagement omkring det uddannelsespolitiske mål Uddannelse Til Alle, såvel nationalt som lokalt. Ungepakker Beskæftigelsesministeriet kom i september 2009 med sin Ungepakke I, der byder på en stribe af initiativer og ikke mindst en særlig aktiv indsats til unge årige. Initiativerne lægger op til et tæt parløb mellem Jobcentre og UUV. UUV har siden starten i 2004 været tilknyttet den lokale Arbejdsmarkedsforvaltning i Køge Kommune og har som sådan altid haft et godt samarbejde med det lokale Jobcenter. Dette er i 2009 udbygget med et tæt samarbejde med Jobcentrene i Greve, Undervisningsministeren Bertel Haarder på besøg hos UUV Køge Bugt sammen med bl.a. Køges Borgmester Marie Stærke. Solrød og Stevns, således vi står parate til det udvidede samarbejde mellem Jobcentre og UUV i I oktober blev Undervisningsministeriets Ungepakke II frigivet. Ungepakke II indeholder forskellige ændringer, men de væsentligste er et Skifte fra proces til resultatstyring af kommunernes vejledningsindsats. Kommunerne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen for Uddannelse Til Alle, samtidig med at der etableres et nationalt datagrundlag, så kommunernes indsats kan følges. I UUV har vi siden starten arbejdet med benchmarking, pejlemærker og en årlig offentliggørelse af de lokale resultater i publikationen Tal på Vejen der udgives kommunevis. Skiftet fra proces til resultatstyring ligger i fin forlængelse af den lokale indsats i UUV og er et element vi kun kan støtte. Et andet væsentligt element i ungepakken er etablering af e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk. Målet er, at ressourcestærke unge og deres forældre nemt og hurtigt kan få vejledning og afklaring på spørgsmål om uddannelsesvalg og uddannelsessystemets opbygning. E-vejledning er tænkt som en aflastning og en støtte til den lokalt prioriterede vejledning og planlægges som et tilbud om en bred vifte af kommunikations- og vejledningsværktøjer som fx telefon, online chat, webcam, sms og . E-vejledning betjenes af erfarne vejledere og har åbent 8 22 alle ugens dage. Det bliver både spændende og en udfordring at se om dette nye tiltag vil understøtte idéen om den prioriterede vejledning, hvor vi i UUV anvender flest ressourcer på unge der har behov for vejledning og færrest ressourcer på dem der kan selv / de ressourcestærke. Samlet set trækker såvel Beskæftigelsesministeriets som Undervisningsministeriets Ungepakker i den rigtige retning, så vi har selvfølgelig bare lokalt at trække i arbejdstøjet og få Ungepakkerne bedst muligt implementeret lokalt i Køge Bugt. 8

9 To temaer for 2010: Skyggevejledning og Juniorindsats I UUV har vi siden start opereret med to årlige temaer. Temaerne for næste år er Skyggevejledning og Juniorindsats. Med Skyggevejledning vil vi i en teamopdelt organisation give alle medarbejdere et indblik i en anden medarbejders arbejde i et andet team. Målet er, at vi får en sammenhængende organisation, samt at vi får indblik i hinandens arbejde som måske kan føre til udvikling og nye samarbejdsflader. Med Juniorindsatsen vil vi have fokus på gruppen af årige, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation. I slutningen af 2009 har vi afprøvet nogle nye vejledningsmodeller i samarbejde med Jobcentrene og LBR (de lokale beskæftigelsesråd). Evalueringen af indsatsen har været positiv, og vi ser frem til et fortsat udvidet samarbejde med Jobcentrene omkring udviklingen af netop denne indsats. Frem mod de 95% i 2015 Hvad kan vi gøre? Der er tre enkle hovedindsatser frem mod målet Uddannelse Til Alle: 1) Grundskoleelever skal sikres det rette valg af ungdomsuddannelse efter endt grundskole. De skal være uddannelsesparate i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse. 2) På ungdomsuddannelserne skal der tages godt imod de unge, og der skal arbejdes for at fastholde dem på den valgte uddannelse, således der sikres en høj gennemførselsprocent. 3) Opsamlingsvejledningen af de unge der falder fra på ungdomsuddannelserne skal være hurtig og effektiv. De unge skal tilbydes kompetenceløft i forhold til de kvalifikationer der skal til, for at de på ny påbegynder en ungdomsuddannelse og gennemfører denne. I UUV gør vi os ingen forestilling om, at vi kan løfte opgaven alene. Uddannelse Til Alle er et fællesprojekt som kommuner, jobcentre, skoleafdelinger, produktionsskoler, ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, VUC centre og det lokale erhvervsliv er fælles om. Lykkes vi, får vi udnyttet den kraft der ligger i ungdommen og de unge vil føle, at der er brug for dem i Køge Bugt. Samlet vil det stille Køge Bugt i en gunstig position i forhold til de udfordringer som en øget global verden stiller Danmark og Køge Bugt overfor. I UUV ser vi frem til samarbejdet. Masser af hilsener Mark Jensen Centerleder UUV UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 18. februar 2010 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 9

10 ORGANISATIONSFORHOLD UUV s organisation har været genstand for en intern dialog siden start august På et 3-dages fællesseminar med oplæg fra bl.a. direktør Kenneth Flex, Køge Kommune, blev der sat pejlemærker for en 4-delt organisation med et skoleteam, et ungeteam, et specialteam og et sekretariatsteam. I løbet af 2009 er den endelig organisation etableret med et fælles organ Koordinationsgruppen, der sammen med kommunegrupperne, hvor vejledere på tværs af de fire team samles til dialog, videndeling, sparring og til besøgsarrangementer i de respektive 4 kommuner. Organisationen er ny og i arbejdsåret foretages implementeringen, hvor MEDudvalget og det fælles interne nyhedsbrev Ultimo indgår som vigtige elementer. YDELSER OG ARBEJDSOMRÅDE UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner. UUV s opgave: Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og job hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i det område, hvor du bor. Vejlederne i UU-centrene giver personlig vejledning til elever i folkeskolens klasse og andre unge under 19 år. Indtil du er fyldt 25 år, er det UU, der har ansvar for at tage kontakt til dig, hvis du af en eller anden grund har droppet din uddannelse eller på anden måde er inde i en ustabil periode jobeller uddannelsesmæssigt. Du kan også selv henvende dig på dit lokale UUV-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse og erhverv. Dette tilbud gælder indtil, du fylder 25 år. Der er udarbejdet en specifik ydelsesbeskrivelse for hvert af de fire team. STRUKTUR OG LEDELSE UUV s organisation og koordinationsgruppen: Centerleder Mark Jensen Centrale funktioner: UVdata, kvalitetskontrol og dokumentation: Konsulent Christel Jørgensen (3/5) EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Dagligt ledelsesteam: Margrethe, Anette og Mark Team 1 : Skole Team 2: Ung Team 3: Special Team 4: Sekretariat 1 afdelingsleder 1 afdelingsleder 1 konsulent med ledelsesbeføjelse (½ 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 18 vejledere tid til vejledning og ½ tid til ledelse) 6 vejledere 1 2 sekretariatsmedarbejdere (halvtids/ jobtræning) 5,25 vejledere 2 kontoransatte 2 deltids IT medarbejdere 1 serviceassistent 1 tilkaldepedel 10

11 Koordinationsgruppen: Der afholdes i skoleåret 2009/10 et månedligt koordinationsmøde med deltagelse af de 4 teamledere, centerlederen, projektlederen (integration og EGU), konsulenten (UVdata) og tillidsrepræsentanten. UUV s koordinationsgruppes arbejdsopgave: Sikre koordinationen mellem UUV s team Sikre forankring af tværgående funktioner i de faglige team. Sikre videndeling og informationsspredning i organisationen. Få øje på samarbejdsflader på tværs Sikre fælles fodslag i organisationen Øge forståelsen og samarbejdet på tværs PERSONALE OVERSIGT OG ÆNDRINGER SIDEN SIDST Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk Leder 1 Afdelingsledere UUV (3) / Integration Køge 4 Kommune (1) Kontorpersonale 2,7 Flexjobber/kontor 1 Vejledere 31,35 Servicepersonale/rengøring) flexjob 0,85 I alt personer er i jobafklaringsforløb Opgørelse 1/ Beskæftigelsesministeren Inger Støjberg sammen Mark Jensen (UUV) Undervisningsminister Bertel Haarder sammen med konsulent Tove Tranberg (UUV) 11

12 MÅL UUV har i 2009 haft to overordnede mål/temaer: 1) Den fokuserede indsats / den prioriterede vejledningsindsats 2) Vejledning og det internationale. SIDEN SIDST Der har i team og på tværs af team været arbejdet med de to årstemaer. Mål for udvalgte indsatsområder UUV FÆLLES: Det internationale og den fokuserede indsats. Mål Evaluering Evt. opfølgning Med to overordnede fælles temaer er det et mål, at der opstår fælles samarbejdsflader i organisationen og synergi i forbindelse med arbejdet omkring de to temaer Den fokuserede indsats har været et gennemgående opmærksomhedspunkt i hele organisationen året igennem. Der har fundet en evaluering sted i de enkelte team. Redskaberne der er udviklet vil skulle stå deres prøve i Ingen Internationalisering fælles UUV Mål Evaluering Evt. opfølgning UUV Køge Bugt skal være kendt for at se ud over Danmarks grænser og have en interkulturel tilgang til vejledningen af de unge. I år 2009 har UUV afholdt 4 interne arrangementer og 6 eksterne arrangementer relateret til temaet. Internt: heldags inspirations- og informationsdag 27. februar med en række eksterne oplægsholdere fra uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og relevante statslige organisationer, som informerede om mulighederne for internationale aktiviteter relevante for UUV s målgruppe. Forberedelsesworkshop 21. august til studietur til Sverige med eksterne og interne oplægsholdere. Studietur for hele organisationen til 3 destinationer i Sverige: Helsingborg, Lund og Kävlinge september. Mundtlig evaluering af studietur til Sverige 22. september. Elektronisk evaluering af årets tema. Ud af de forespurgte 38 besvarede 28 ansatte den elektroniske evaluering, hvilket giver en svarprocent på 73% Eksternt: UUV har været værter for 2 delegationer af svenske vejledere og beslutningstagere og holdt 2 oplæg i Sverige for svenske vejledere Ingen. UUV skal løbende modtage udenlandske delegationer til vidensudveksling om vejledning og det danske uddannelsessystem 12

13 Uddannelsemesser på Køge og Greve gymnasier for unge i grundskolernes afgangsklasser 19. og 24. november med det internationale som tema. Messerne havde ca besøgende. Alle ansatte på UUV skal arbejde for, at viden om det internationale bliver nærværende og let tilgængeligt for alle unge. Vejledningen skal give viden om internationale muligheder nu og senere i livet. Det virtuelle vejlednings- og informationssite er oprettet. Det kan bruges af unge, deres forældre, vejleder og undervisere til inspiration og faktuel information om internationale uddannelsesmuligheder. I den elektroniske evaluering (herefter nævnt som evalueringen ), angiver 65% af de ansatte at de har fået skærpet opmærksomhed på den internationale forpligtelse. 35% har ikke fået skærpet opmærksomhed. 57% af de ansatte har oplevet øget interesse for de internationale muligheder fra de unge, 17 % fra forældre og 14% fra undervisere og samarbejdspartnere. 32% af de ansatte har ikke oplevet øget interesse for de internationale muligheder. I evalueringen angiver 82% af de ansatte, at de i 2009 har anbefalet unge at gå ind på 86% angiver mellem 1-3 unge om måneden. 18% af de ansatte har ikke anbefalet det. Der er lavet en pjece Uddannelse i udlandet til de unge og deres forældre samt en flyer med to af de internationale muligheder: et år på ungdomsuddannelse i udlandet for de op til 18-årige og frivilligt arbejde i udlandet Ung-til-ung vejledning på uddannelsesmesserne. Unge med internationale erfaringer holdt oplæg for de unge og deres forældre. udbygges fortløbende med flere interviews med unge, der har været i udlandet inden for forskellige uddannelsesområder, fag, og geografiske områder og promoveres som relevant vejledningsværktøj og informationskilde. Ung-til-ung vejledning er også et tilbud til undervisere og vejledere i grundskolen. Korpset af unge med internationale erfaringer udvides og med unge, der har nyere erfaringer og dækker flere uddannelsesområder Ung-til-ung formidling af internationale uddannelsesmuligheder skal fremover være et tema på uddannelsesmesserne Vejlederne skal have kendskab til top 5, dvs. de 5 mest relevante internationale aktiviteter for den pågældende målgruppe af unge og øvrige kontaktpersoner. Vejlederne skal kende til de internationale aktiviteter og de personer, der arbejder med det på de relevante uddannelsesinstitutioner. Vejlederne er i løbet af 2009 blevet informeret og har set eksempler på mange forskellige internationale aktiviteter, og har hver især udvalgt relevante aktiviteter symboliseret ved en karton-hånd med plads til at skrive på de fem fingre. I den elektroniske evaluering angiver 56% af de ansatte, at de kender deres top 5, og 44% angiver at de ikke kender den. UUV s interne del af hjemmesiden indeholder en liste over de internationale aktiviteter og de personer, der arbejder med det på de Enkelte af vejlederne har været deltagere på de internationale projekter på de skoler de vejleder på Der er basis for forbedring. Der bør sættes aktiviteter i værk, der øger andelen af ansattes kendskab til top 5 Listen over internationale aktiviteter og kontaktpersoner opdateres, og det personlige kendskab til kontaktpersonerne udbygges bl.a. gennem de regelmæssige møder i det 13

14 Vejlederne skal have kendskab til den pågældende arbejdskommunes internationale kontakter og netværk. Vejlederen skal være inspirator i forhold til den unge, skolen og skolelederne, herunder hvordan unge med særligt behov får gavn af et internationalt perspektiv. Vejlederne skal have metodekendskab hvordan gribes vejledningen an i andre lande? Vejlederne skal have viden om uddannelsessystemet i andre lande. Vejlederne skal have sprogkundskaber. relevante uddannelsesinstitutioner. I evalueringen angiver 33% at de kender til aktiviteter og personer på ungdomsuddannelserne, 44% at de ikke gør og 23% at der ikke er nogen. I UUV s kommuneteams informeres og udveksles erfaringer om kommunernes internationale aktiviteter og netværk. I besvarelserne i evalueringen angiver 33% af de ansatte, de har kendskab til kommunernes netværk og 67% ikke har. Vejledningen fokuserer på unge med særlige behov, der er i fare for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I vejledningssamtalen vil vejlederen spørge til den unges ønske og viden om internationale muligheder. fælles forum Dialogmøderne mellem UUV og Ungdomsuddannelserne og det daglige arbejde i vejledningssammenhænge. Vejledernes og kommunernes samarbejde udbygges, bl.a. gennem temaet for 2010 samarbejde med Jobcentrene En national brugergruppe fra Ungdommens Uddannelsesvejledning overvejer at tilføje et spørgsmål om den internationale uddannelsesdimension i uddannelsesbogen, som er en nøglekomponent i vejledningen og som alle elever i grundskolens /10. klasse udfylder. I evalueringen angiver 56% af de ansatte, at der ikke er nogen internationale aktiviteter på de skoler de vejleder på. 37% angiver, at der er int. aktiviteter og de kender de relevante personer. 7% af de ansatte kender ikke de relevante personer på skolerne. I evalueringen angiver 77% af vejlederne at de har taget initiativ til at formidle kendskab til internationale muligheder til de unge, 62% har givet til forældrene og 30% til underviserne. Vejlederen har ved forberedelsen til og på studieturen til Sverige fået indgående viden om det svenske vejlednings- og uddannelsessystem og kendskab til hjemmesiden der informerer om andre landes uddannelsessystemer På en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste angiver 46% af de ansatte i evalueringen at de har fået bedre kendskab (niveau 5-4) til det svenske uddannelsessystem. 42% angiver at de har fået bedre kendskab (niveau 3). 12% angiver at de har fået bedre kendskab svarende til niveau 2-1. Vejlederne fortsætter med at formidle viden om de internationale muligheder for at øge den internationale aktivitet. Vejlederne tager på efteruddannelse i udlandet bl.a. via Academia, det europæiske netværk for vejledere. Dette giver faktuel viden såvel som øgede sprogkundskaber. 14

15 TEAM SKOLE Den fokuserede indsats overgang til ungdomsuddannelserne Mål Evaluering Evt. opfølgning At styrke kommunikationen mellem Ungdomsuddannelserne og UUV for at sikre den bedst mulige overgang for afgangseleverne. At sikre, at fokuselever, det vil sige elever med øget risiko for frafald, får støtte/ øget opmærksomhed ved overgangen. Elever skal have mulighed for støtte til overgangen gennem tilknytningen til en mentor. Der er afholdt møder med vejledere fra gymnasierne, handelsskolen, teknisk gymnasium og teknisk skole. Der er indført et årligt vejledningsdialogmøde, hvor aktuelle emner kan debatteres og hvor alle vejledere i UUV s geografiske område deltager. Eksternt: Der er på dialogmødet diskuteret procedure i forbindelse med overlevering. Internt: Team skole overleverer på et møde i juni fokuselever til Team Ung. 14 elever har haft en mentor tilknyttet i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse. Dialogen fortsættes også i forbindelse med ny lovgivning vedr. uddannelsesparathed. Der bliver behov for flere mentorer i det kommende år. Mentorkorpset skal udvides. Prioritering af vejledningsindsatsen Mål Evaluering Evt. opfølgning At det lykkes i endnu højere grad at prioritere vejledningen til gavn for de elever, der har en øget risiko for senere at falde fra en ungdomsuddannelse. Der afholdes ikke længere individuelle samtaler med alle elever på 6. og 7. klassetrin. Alle klasselærere har et møde med UUV s vejleder vedr. evt. fokuselever. UUVs vejledere har fungeret som tovholder for aftaler lavet omkring fokuselever. TEAM UNG Fokus og synlighed på vejledning Mål Evaluering Evt. opfølgning Hele vejledningsydelsen vil i det kommende år blive taget til revision. Større synlighed om vejledningens indhold: Hvad er vejledning? Hvad kan man forvente, når man kontakter et UU- Center? Det var ønsket, gennem en række artikler, at synliggøre overfor brugere, samarbejdspartnere og myndigheder, hvad vejledningstilbuddet indeholder. Evaluering: 1. Der er skrevet og sendt 3 artikler til forskellige aviser, men ingen er blevet bragt. Måske pga. den manglende nyhedsværdi, artiklerne var mere præget af baggrundsstof. 2. Vi havde en forventning om at skrive flere end 3 artikler, men har erfaret at temposkiftet mellem det omkringfarende og udadvendte job som vejleder og det mere stillesiddende og Der er fortsat et behov for at fortælle gode historier fra vejledningen. Der er også fortsat behov for at skrive artikler om vejledningens opgave. Vi har også nye ideer til f.eks. en brevkasse om uddannelsesspørgsmål og vejledning, men disse tanker må ligge i ulmekassen og tages frem ved anden lejlighed. 15

16 fordybende artikelskrivning har været for vanskeligt at kombinere. 3. Behovet for ekstra opmærksomhed på synlighed er aftaget. UUV er meget synlig, og mængden af henvendelser bekræfter dette. TEAM SPECIAL Der vil i 2009 blive fokuseret på udviklingen af vejlederteamet, opgaven, organisationen og den statistiske dokumentation inden for området. Den fokuserede indsats Mål Evaluering Evt. opfølgning Udvikling af teamorganisationen i forhold til vejledningsopgaven. Der blev afholdt et 2 dages seminar, som lagde grunden til arbejdet med at få ét samlet team i specialområdet. Er fortsat et indsatsområde. Dokumentation og statistik. Mål Evaluering Evt. opfølgning I samarbejde med UU5 udarbejdes der marts 2009 en statistik for specialklasser og skoleelevernes valg. International Statistisk materiale fra UVdata Mål Evaluering Evt. opfølgning Internationale erfaringer bibringes specialteamet. På grund af implementering af STU, blev indsatsområdet ikke prioriteret TEAM SEKRETARIAT Arbejdsgrundlag og værdisætning fra seminar i 2008 skal implementeres. Arbejdsgrundlag og værdisætning Mål Evaluering Evt. opfølgning Arbejdspapir fra seminar implementeres i team og kommunikeres ud i organisationen. Det vurderes, at seminaret har betydet en styrkelse af sekretariatsteamets fornemmelse af sig selv som et team, og helt konkret et større samarbejde internt i form af bl.a. aflastning og sparring. Der laves en opfølgningsdag i efteråret Formen er endnu ikke besluttet. Fra venstre: Emil Sahin (UUV) Mark Jensen (UUV) og beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Centerholmen, Greve Fra venstre: Formand for Integrations- og Arbejdsmarkedsudvalget Claus Steen Pedersen, Borgmester Marie Stærke og Undervisningsminister Bertel Haarder, UUV s center på Strandpromenaden i Køge 16

17 DET KOMMENDE ÅR 2010: Baggrund for valg af indsatsområder for hele UUV: Der er med valget af de overordnede indsatsområdet taget højde for regeringens ungepakker og det fortsatte arbejde med sammenhængskraft i UUV s organisation. Mål for udvalgte indsatsområder UUV s samlede organisation vil i 2010 have fokus på 2 indsatsområder: 1) Juniorindsats 2) Skyggevejledning Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Juniorindsats: Antallet af unge der ikke er i arbejde eller uddannelse fra 15 til 17 år mindskes i 2010 i forhold til Færre unge uden uddannelse eller job i I samarbejde med skole og Jobcenter udbydes afklarende vejledningsforløb til unge der ikke er i Uddannelse eller arbejde UUV statistik. Skyggevejledning: At medarbejderne i UUV oplever sig som tilhørende en samlet organisation og ikke kun et team. TEAM 3 UUV-SPECIAL: Se mål. I 2010 laves der et program med forberedelse, gennemførsel og evaluering af skyggevejledning. Ikke besluttet Baggrund for valg af indsatsområde: Fra 2007 og frem til 2009 er der opsamlet en stor mængde af erfaring på STU-området, hvilket gør, at vi som team er i stand til at kunne kvalificere arbejdet med uddannelsesplanen. I perioden hvor STU skulle implementeres har fokus været på denne arbejdsopgave sammen med vejledning i grundskolen. Vejledningen af de unge. STU-Udannelsesplanen Unge, der afbryder et uddannelsesforløb Ét samlet team Vi ønsker i specialteamet at fokusere, udvikle og kvalificere uddannelsesplanen i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, således at uddannelsesplanen bliver et arbejdsredskab med konkrete og anvendelige mål. Målene skal afspejle det overordnede formål med uddannelsen for den enkelte unge. Vi ønsker at opprioritere vejledning af de unge, der afbryder et uddannelsesforløb, således at den enkelte unge hurtigst muligt kommer i gang med et andet tilbud. Målet er at specialteamet fremstår og føler sig som ét team på tværs af de fire kommuner. STU: Fokusere, udvikle og kvalificere STU-uddannelsesplanen, ungevejledning i specialområdet og målet om at være ét team. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Vi ønsker at få klargjort over for os selv i teamet, hvad der forventes, at uddannelsesplanen skal indeholde med At kvalificere og effektivisere vores arbejde med uddannelsesplanen, at uddannelsesplanen bliver et konkret Med inspiration fra UVM s eksemplariske uddannelsesplaner udarbejdes fælles retningslinjer for indhold og form. Evaluering af indsatsområderne bliver et fast punkt på teammøderne i Et antal planer udvælges og evalueres med 17

18 udgangspunkt i lovgivningen og at kvalificere udkastet til uddannelsesplanen i indstillingen. arbejdsredskab, og at uddannelsesplanen får et 3-årigt sigte Vi udarbejder en spørgeguide, som skal bruges som vejledningsredskab i forhold til at få kvalificeret de personlige, sociale og faglige mål i udkastet til uddannelsesplanen. henblik på at undersøge om resultatkravet er opfyldt. (stikprøvekontrol) Der udarbejdes et elektronisk spørgeskema til STU-uddannelserne. Dialog med vores samarbejdspartnere i forhold til at præcisere og kvalificere målene i den enkelte unges uddannelsesplan. Præcisering af rollefordeling i forbindelse med uddannelsesplanen. At opnå en fælles forståelse for arbejdet med målene i uddannelsesplanen. At vi udelukkende får fokus på vejledningsdelen og arbejdet med uddannelsesplanen. Vi udsender et forventningsbrev til uddannelsesstederne. Uddannelsesstederne skal med udgangspunkt i udkastet til uddannelsesplanen forberede et forslag til indholdet i de personlige, sociale og faglige mål i den endelige uddannelsesplan. Løbende dialog. Vi udarbejder en folder om specialteamets rolle i forbindelse med uddannelsesplanen. Evaluering af indsatsområderne bliver et fast punkt på teammøderne i Et årligt dialogmøde med samarbejdspartnere i de fire kommuner. Vi vil prioritere vejledning af de unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse pr. 15. marts, og som enten afbryder eller slet ikke påbegynder uddannelsen. At unge med afbrudt uddannelse kontaktes senest 14 dage efter meddelelse om frafald. Den personlige og telefoniske kontakt til den unge og forældrene opprioriteres. En analyse af årsagerne til afbruddet. Opsamling af analyseresultaterne medio november At specialteamet fungerer som ét samlet team, og at sparringen foregår på tværs af kommunerne At ydelserne bliver så ensartede som muligt, under hensyntagen til de enkelte kommuners særkende. TEAM 2 UUV-UNG: At teamet opleves både internt og udadtil som ét samlet team, der forestår vejledingen i de fire kommuner. At den aftalte struktur holdes, og indholdet på teammøderne kvalificeres ved, at de enkelte medlemmer forpligter sig til at tage ansvar for indholdet i møderne. Juniorindsatsen - Implementering af elementer fra Ungepakken. Evaluering af indsatsområderne bliver et fast punkt på teammøderne i På baggrund af pilotprojekterne: UngeXgrænser og Get Ready arbejdes der på at implementere vejledningsforløbene i daglig drift, med udvidelse af målgruppen til også at indbefatte unge fra år. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Fra August 2010 bliver 3 ugers vejledningsforløb et etableret tilbud i UUV. Kvaliteten af indholdet fra pilotprojekterne fastholdes. Klart og kompetenceafgrænset Kompetenceudvikling af vejledere i foråret Kompetenceudvikling af sagsbehandlere til visiteringen og Kvaliteten af vejledningsforløbene vurderes og evalueres af brugere, sagsbehandlere og vejledere. (Survey) 18

19 samarbejde med JC. Præcis beskrivelse og ansvarsfordeling af opfølgningen på den unge med planlægning af aktiviteter, praktik, mentor m.m. opfølgning på vejledningsforløbene. (d. 11/ og evt. anden dato) Udvikling af netværk mellem vejledere og sagsbehandlere. (Der afholdes 1-2 møder og sammenkomster i foråret 2010.) Visitering og opfølgning vurderes og evalueres af brugere, sagsbehandlere og vejledere. (Survey) TEAM 1 UUV-SKOLE: Der skal i Team Skole udarbejdes et nyt ydelseskatalog for grundskoleområdet, der tager udgangspunkt i den prioriterede vejledning. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform At der i marts foreligger et nyt ydelseskatalog for skoleteamet, der tager afsæt i den prioriterede vejledning. At det nye ydelseskatalog beskriver en vejledning, der for den brede gruppe af elever i videst muligt omfang tager udgangspunkt i kollektiv vejledning og hvor den individuelle vejledning rettes mod fokuselever. Ydelseskataloget skabes gennem faglig intern sparring og ved sparring med andre UU centre At vejlederne opnår ejerskab i forhold til ydelseskataloget. At alle vejledere fra 1. august arbejder ud fra indholdet i det nye ydelseskatalog. Arbejdet med udformningen af ydelseskataloget foregår som en proces, hvor teamet først beskriver, hvad vi skal opnå på de enkelte klassetrin og derefter hvordan. Der evalueres i teamet i december 2010 omkring implementeringen af det nye ydelseskatalog. At ydelseskataloget kan forelægges skoleledergruppen slut marts og at ydelseskataloget knyttes sammen med skolernes tilbud omkring UEA undervisningen. At der foreligger nye tilbud, der kan støtte op om skolernes undervisning i UEA. Nye tiltag omkring kursusudbud til lærere og elever. De nye tiltag evalueres med skolelederne. Team 4 UUV-SEKRETARIAT Der skal følges op på seminaret fra 2008 og arbejdsopgaver skal omfordeles, lige som der skal tages og implementeres en række IT-beslutninger. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Der skal aftales og gennemføres en opfølgning på seminaret fra 2008, så de gode effekter kan fastholdes og evt. udbygges. Skal gennemføres og hele teamet skal deltage. I løbet af foråret aftales, hvilken form opfølgningen skal tage, og der afsættes en dag i efteråret til afviklingen. Der skal laves ny opgavefordeling. En ny og effektiv opgavefordeling, der tager hensyn til ændret bemanding og struktur i teamet. Der holdes samtaler enkeltvis og resultaterne behandles på teammøder. SMS-system skal færdigudvikles og Systemet skal fungere stabilt og hurtigt. Der Systemet testes grundigt og tilrettes, 19

20 implementeres. skal være både webbaseret interface og sammenkobling med UVvej. hvorefter det kobles på UV-vej. UUV s hjemmesider skal opdateres og optimeres. Siderne skal være tidssvarende, attraktive og brugervenlige. Design- og vedligeholdelsesopgaver ne skal være overkommelige. Vi lægger os fast på et Design- og CMS-system, som opfylder vores krav. Herefter opdateres først UUV s hovedside, siden de øvrige sider. KOMPETENCEUDVIKLING Der er i UUV s MED udvalg vedtaget retningslinjer for uddannelseskrav til medarbejdere med vejledningsopgaver. Målet i 2010 er, at teamledere i team 1, 2 og 3 får opstillet uddannelsesplaner jf. MED udvalgets retningslinjer for medarbejder der endnu ikke opfylder uddannelseskravene. UUV s MED udvalgs kompetencekrav til vejlederuddannelse: Kompetencekrav til vejledere i UUV jf. 28: 1) Vejledere der er omfattet af 28 stk. 1 3 tilbydes løbende opkvalificerende kurser og uddannelser, men betragtes som vejledere med en godkendt uddannelse. 2) For vejledere ansat inden den skal der senest ved udgangen af 2011 være gennemført 3 grundmoduler eller 2 grundmoduler og et valgmodul, der sammen med mindst 3 års erfaring som vejleder godkendes som en vejlederuddannelse i UUVs organisation. Vejledere der ønsker en fuld vejlederuddannelse aftaler et sådant forløb med UUV s ledelse. 3) For vejledere som er ansat efter den og inden den og som endnu ikke har gennemført en vejlederuddannelse gælder samme regler som under pkt. 2. 4) Vejledere som ansættes efter den skal have gennemført en godkendt vejlederuddannelse. Hvis der ikke på ansættelsestidspunktet er en godkendt vejlederuddannelse, skal den ansatte senest 5 år efter ansættelsestidspunktet have gennemført en sådan efter en plan lagt sammen med en repræsentant fra UUVs ledelse. Tiltrådt på UUV s MED udvalg den Vejledningen efter denne bekendtgørelse skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i forvaltning med toning i uddannelses- og erhvervsvejledning, en diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Vejledningen kan endvidere varetages af 1) personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser: a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, m.fl.) b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.) c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse), (tidligere benævnt studievejledningen) d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet) e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet), 2) personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, og 3) personer, der kan dokumenterer et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering. Stk. 3. Ved alle nyansættelser efter 1. august 2008 skal ansøgeren opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i kommunalbestyrelsens efteruddannelsesplaner, jf. stk

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt STUforeningen cônsentiô Konference Christiansborg den 12.1.2017 STU ens rolle og berettigelse i samfundet Iagttagelser fra en UU centerleder 2004 til 2017 Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Forord. UU Tårnby har til opgave at udvikle vejledningen i forhold til grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen, så den lever op til de

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Oplæg for Børne- og skoleudvalget den 6. marts 2017 Direktør Per B. Christensen, direktør Næstved Kommune

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere