Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010"

Transkript

1 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Valg af næstformand i JA - Dialogtema sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Lejre JA - Godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere eller starthjælpsmodtagere, der deltager i opkvalificeringsforløb SSÆ - Forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område SSÆ - Forslag til den sociale rammeaftale JA - Månedsrapport Job & Arbejdsmarked juli ØU - Forventet Regnskab

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud fra: Gitte Geertsen

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: A. Referat fra bestyrelsesmøde i UU den 17. juni 2010 er publiceret på Politikerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud fra: Gitte Geertsen

5 Side 3 3. JA - Valg af næstformand i Sagsnr.: 10/867 Resumé: På Kommunalbestyrelsesmøde den 30. august 2010 blev Brian Herdegens anmodning om at udtræde af Kommunalbestyrelsen med udgangen af august 2010 godkendt. Brian Herdegen blev på møde i den 11. januar 2010 valgt som næstformand for Udvalget. Der skal således vælges en ny næstformand for. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der vælges en ny næstformand i Udvalget. Beslutning den : Thomas Stokholm (V) vælges som næstformand. Afbud fra: Gitte Geertsen

6 Side 4 4. JA - Dialogtema sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Lejre Sagsnr.: 10/19214 Resumé: Sygedagpengeindsatsen er en lovpligtig beskæftigelsesfremmende foranstaltning, som jobcentrene yder efter en deltaljeret lovgivning. Dette med henblik på at nedbringe sygefravær og sikre, at sygemeldte ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. vil på mødet blive orienteret om organisering af indsatsen, elementer i indsatsen samt det kommunale politiske råderum. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesministeren har for år 2010 udmeldt tre indsatsområder og mål, som indgår i kommunalbestyrelsens vedtagne Beskæftigelsesplan Sygedagpengeområdet er et af indsatsområderne: "Der skal etableres en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet". Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Ministeren har ligeledes udmeldt indsatsområder i år 2011, som omfatter sygedagepengeindsatsen og indgår i Beskæftigelsesplan "Der skal etableres en styrket indsats for personer på offentlig forsørgelse". Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger begrænses mest muligt". Administrationen vil på mødet orientere om: Organiseringen herunder den lovbestemte organisering. Den lovbestemte ramme Den kommunalpolitiske og administrative indsats Gennemgang af et sagsforløb Forsøgsprojekter bevilget af Det lokale Beskæftigelsesråd Administrationens vurdering: Ingen. Økonomi og finansiering: Budget til sygedagpengeydelsen er i 2010: Brutto kr. Netto kr. Nettoudgiften vil variere i forhold til varigheden af sygedagpengeforløbene. Staten refunderer differentieret med henholdsvis 50 %, 35% eller 65% fra 5-52 uge. Herefter er hele udgiften kommunal. Den højeste statsrefusion opnås, såfremt kommunen visiterer til et aktivt beskæftigelsesfremmende forløb. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at beslutter at tage orienteringen til efterretning.

7 Side 5 Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud fra: Gitte Geertsen

8 Side 6 5. JA - Godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere eller starthjælpsmodtagere, der deltager i opkvalificeringsforløb. Sagsnr.: 10/19179 Resumé: Med bekendtgørelse 432 af 28. april 2010 blev der skabt mulighed for, at der efter 83 i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik kan udbetales op til 1500 kr. i godtgørelse pr. måned til personer, der deltager i opkvalificerende forløb. Bestemmelsen i bekendtgørelsen har i første omgang gyldighed i perioden 1. maj 2010 til 1. januar Der lægges derfor op til en ændring af hidtidig fordelingspraktis, hvor alle borgere, der deltog i opkvalificerende forløb, kunne få udbetalt 1000 kr. pr. måned afhængig af, hvor mange dage ugentlig de skulle deltage i aktivitet. En ny tildelingsmodel anbefales med mulighed for at udbetale et maksimalt beløb på 1500 kr. pr. måned. Hidtidig praksis bevares, men det maksimale beløb for den enkelt justeres i forhold til aktiveringsstedets placering. Sagsfremstilling: besluttede på møde den 10. januar 2007, at der kunne udbetales op til 1000 kr. i skattepligtig godtgørelse, jævnfør LAB-lovens 83, til borgere der deltog i opkvalificerende forløb. Den maksimale godtgørelse kom kun til udbetaling ved fuldtidsaktivering. Godtgørelsen skal dække forventede udgifter i forbindelse med tilbuddet, herunder eksempelvis transport. Kunne borgeren af forskellige årsager kun deltage i et aktivt tilbud 3 dage om ugen blev godtgørelsen reduceret til 3/5 af den maksimale godtgørelse. Praksiserfaringer fra jobcentrene har vist, at beløbet ikke altid kunne dække de faktiske omkostninger ved deltagelse i de tilbud, som det enkelte jobcenter har afgivet. Beskæftigelsesministeren har derfor med ovennævnte bekendtgørelse skabt mulighed for, at godtgørelsen i perioden 1. maj 2010 til 1. januar 2011 kan forhøjes til 1500 kr. pr. måned. Det påhviler imidlertid fortsat kommunen at fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelse, og at informere borgerne herom, jævnfør LAB-loven 83, st. 2. Godtgørelsen har en motiverende effekt og er med til at sikre fastholdelse af borgerne i et beskæftigelsesfremmende tilbud. Imidlertid vil en konsekvent ændring af det maksimale beløb til alle have budgetmæssig betydning i form af merforbrug. Det foreslås derfor, at godtgørelsen gradueres, dels i relation til de forventede transportomkostninger ved deltagelse i tilbuddet, baseret på HT s og Movia Vestsjællands zoneopdeling, og dels i forhold til aktiveringsomfang: Godtgørelse i forhold til aktiveringens/tilbuddets geografiske placering: Aktivering i HT-området: Borgere der aktiveres inden for 2 zoner kan modtage op til 500 kr. (eksempelvis inden for Lejre Kommune) inden for 3-5 zoner kan modtage op til 1000 kr. (eksempelvis Roskilde) over 5 zoner kan modtage op til 1500 kr. (eksempelvis Høje Tåstrup, København) Aktivering uden for HT, det vil sige Vestsjælland: Vestsjælland kan modtage op til kr. (eksempelvis Holbæk)

9 Side 7 Godtgørelse i forhold til aktiveringsomfang: Godtgørelsen gradueres yderligere i forhold til omfanget af deltagelse i tilbud. Ved fuldtidsaktivering, det vil sige 5 dage pr. uge, udbetales fuld godtgørelse, og ved f.eks. deltagelse i 3 dage udbetales 3/5 af det maksimale beløb. Administrationens vurdering: Med det fremlagte forslag vil der fortsat være tale om at fastholde den motiverende effekt, samtidig med at det sikres, at ingen får udgifter udover den maksimale godtgørelse. Økonomi og finansiering: Kommunen har i 2009 udbetalt i alt kr. i godtgørelse, og såfremt der fortsat ville skulle udbetales maksimal godtgørelse til alle fuldtidsaktiverede, vil der med stigende aktiveringsomfang og en totalt set stigende ledighed blive tale om en mærkbar stigning i udgifterne. I år 2010 ser det ud til, at budgettet overskrides med kr. grundet den stigende ledighed, og derved stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Der lægges derfor op til en graduering af godtgørelsen, såvel i forhold til afstand til tilbuddets placering som i forhold til tilbuddets omfang. Den sidstnævnte graduering eksisterer også i nuværende praksis. Det er ikke muligt at fremkalde oversigter over godtgørelsens hidtidige anvendelse i forhold til aktiveringsomfanget, og i forhold til fremtidig aktivering vil det heller ikke være muligt at kende den enkelte borgers bopæl i forhold til det enkelte tilbud. Det vil derfor ikke være muligt at estimere de samlede udgifter til godtgørelse for hele året på grund af disse ukendte faktorer. Administrationen vil nøje følge udviklingen i forbruget i den resterende del af året. Eventuelt merforbrug i forhold til det i budgettet fastlagte beløb indgår i løbende regnskabsopfølgning. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der udbetales godtgørelse til alle borgere, der deltager i et opkvalificerende forløb jævnfør administrationens model, fra 1. oktober 2010 til 1. januar at administrationens model videreføres, hvis der fortsat fra 1. januar 2011 gives mulighed for en maksimal godtgørelse på 1500 kr. pr. måned. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra: Gitte Geertsen

10 Side 8 6. SSÆ - Forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsnr.: 09/23265 Resumé: Sagen vedrører administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Handicaprådet og Ældrerådet er fremkommet med høringssvar, hvilket fremgår af nedenstående udtalelser. Sagsfremstilling: Sagen omhandler 3 ændringsforslag til reducering af sagsbehandlingsfrister samt 8 ændringsforslag vedrørende nye paragraffer. Ændringsforslagene vedrører henholdsvis lovparagraffer under og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Forslag til ændringer under Der er følgende forslag til ændringer på udvalgets område (8 i alt): Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Omhandler: i loven Direktørområde og afdeling Gældende sagsbehandlings-frist Forslag til ny frist Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 SA Jobcenter Ingen. (Tidl. statslig opgave, som nu påhviler kommunen i Jobcenter) 8 uger Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 SA Jobcenter Ingen. (Tidl. statslig opgave, som nu påhviler kommunen i Jobcenter) 8 uger Der er tale om opgaveområder, der tidligere lå i den statslige del af jobcenteret, men nu varetages af kommunen i Jobcenteret. Forslag til sagsbehandlingsfrister er baseret på tidligere erfaring med opgaverne og svarfrister indenfor lignende opgaveområder. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Omhandler: i loven Direktørområde og afdeling Gældende sagsbehandlings-frist Forslag til ny frist Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 4 uger

11 Side 9 Ansøgning om tilskud til voksenlærling 68 SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 4 uger Tilbud til personer under 18 år 75 b SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 13 uger Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 4 uger Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 8 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 8 uger Der er for alle ændringer i sagsbehandlingsfrister indenfor Lov om aktiv beskæftigelsesindsats tale om ny lovgivning på området. Forslag til sagsbehandlingsfrister er baseret på en vurdering i forhold til lignende opgaveområder, der varetages i Jobcenteret. Baggrunden for at sagsbehandlingsfrist vedr. 75 b (tilbud til personer under 18 år) er markant længere end de øvrige (13 uger) er, at der i disse skal ske en nødvendig koordinering af sagen med børne- og ungeområdet. Forslag til ændringer under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Der er følgende forslag til ændringer i Serviceloven på udvalgets område (3 i alt): Omhandler: i loven Direktørområde og afdeling Gældende sagsbehandlingsfrist Forslag til ny frist Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 SA Social Behandling 10 uger 5 uger

12 Side 10 Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 SA Social Behandling 16 uger 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 108 SA Social Behandling 16 uger 6 uger Da de nuværende sagsbehandlingsfrister blev besluttet var opgaveområderne vedr. 85, 107 og 108 for pensionister placeret i det tidligere Team Handicap. Teamet er pr. 1. oktober 2009 blevet sammenlagt med Team Social Behandling. Team Social Behandling varetager samme opgaveområder blot for ikke-pensionister. I forhold til at de to teams nu er sammenlagt og at der er gennemført en tilpasning og harmonisering af sagsbehandlingstiderne med udgangspunkt i sagsbehandlingsfrister for Team Social Behandling foreslår administrationen, at sagsbehandlingsfristerne ændres således at de er ens, hvad enten det omhandler pensionister eller ikke-pensionister. Forslag til ændringer under Udvalget for Børn & Ungdom Der er ikke fremsat ændringsforslag på udvalgets område. Forslag til ændringer under Økonomiudvalget Der er ikke fremsat ændringsforslag på udvalgets område. Udtalelser: Administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet noterer sig, at der i forbindelse med forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, i alle tilfælde er tale om forkortelse af fristerne, hvilket vi naturligvis bifalder. Vi mener dog, at det er på forholdsvis få områder der foreslås forbedringer, og at der generelt er sigtet ret lavt - der må være mulighed for forbedringer på yderligere en række områder med lange sagsbehandlingstider. Ældrerådet undrer sig i øvrigt over, at forvaltningen i alle sager på og 4. niveau generelt forbeholder sig en ventetid på 5 måneder plus den forventede sagsafgørelsestid på fra 1 uge til 6 måneder. Især på 2. niveau, som vedrører enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner, synes det urimeligt, at forvaltningen som udgangspunkt forbeholder sig den lange ventetid. I håbet om, at der stadig kan ske forbedringer inden for sagsbehandlingstiderne, og at ventetiderne på niveauerne 2, 3 og 4 vil blive revurderet, tager Ældrerådet forslaget til ændring af sagsbehandlingsfristerne til efterretning.

13 Side 11 Handicaprådets høringssvar: Handicaprådet pointerer, at det er væsentligt, at kommunen fokuserer på sagsbehandlingsfristerne. Rådet finder mange af de eksisterende frister helt uacceptable, specielt vedrørende bevillinger fra jobcentret og på hjælpemiddelområdet. Handicaprådet erklærer sig enig i de kommentarer, som DH-Lejre har fremsendt. Kommentarerne er vedlagt som supplerende kommentarer til rådets høringssvar. DH-Lejres supplerende kommentar: 1. DH-Lejre vil bede den nye kommunalbestyrelse om at opprioritere handicapområdet. De meget lange frister, der har været godkendt igennem flere år, er uacceptable - nogle endda på halve og hele år! Kommunen har pligt til at afgøre sagerne så hurtigt som muligt, og må ikke diskriminere mennesker med handicap i adgangen til sagsbehandlerressourcerne. Andre kommuner kan gøre det hurtigere. Den lange ventetid på afgørelse om ansøgninger om hjælp udgør et stort problem. På grund af ventetiden kan udvikling nemt gå i stå og tingene forværres uopretteligt for de berørte og deres familier. Sagerne handler om vitale spørgsmål om beskæftigelse, selvstændig livsførelse og inklusion i samfundet. 2. Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet via fleks- og job med løntilskud, samt om støtte til voksne efter serviceloven: Jobcenteret: Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job med løntilskud (tidligere skånejob ) Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af rådighed til fleksjob SA visitation Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med pårørende Lejre Haderslev [1]) LAB 51 et år 6 uger LAB LAB 75 AKT 65 AKT 74c Halvt år Halvt år Halvt år Halvt år SEL uger Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL mdr. og 6 mdr SA Social behandling: Personlig hjælperordning SEL uger Ledsagerordning SEL uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger Dækning af merudgifter SEL uger 2 uger 6 uger og 12 uger 8 uger 8 uger 12 uger

14 Side 12 Beskyttet beskæftigelse SEL uger Aktivitets- og samværstilbud SEL uger SA Sundhed og Forebyggelse (Huset Horseager): Støtte og kontaktperson til sindslidende SEL (pensionister) uger [1] 12 uger 12 uger 3 uger 3. Vi ønsker oplyst hjemmel til begrebet ventetid på 5 måneder inden sagsbehandling for ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer ( SEL og 116), jf. bilag Ventetid på 5 måneder har været listet igennem flere år. 4. Vi ønsker forklaring på to forskellige frister for afgørelse vedr. afløsning/aflastning, SEL 84. Fristerne er hhv. 2 uger ( ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende ) og 16 uger ( pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende ). 16 uger er under alle omstændigheder alt for lang tid at vente på afgørelse i en presset situation. Hertil kan lægges evt. ventetid på afløsningsperson/aflastningssted. Administrationens vurdering: Administrationen mener, at sagsbehandlingsfristerne bruges til at afstemme forventninger mellem borgerne og kommunen. Derfor er det helt afgørende, at fristerne er realistiske i forhold til den faktiske opgavemængde og de ressourcer, der er til stede i organisationen. Administrationen vurderer, at ændringsforslaget indeholder en nødvendig justering af eksisterende sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Administrationen er opmærksom på sagsbehandlingsfristerne for hjælpemiddelområdet. Der arbejdes målrettet på, at kunne nedsætte sagsbehandlingsfristerne og på nuværende tidspunkt er der for Visitation & Bestiller iværksat en del indsatser. Før en endelig stillingtagen til nedsættelse af sagsbehandlingsfristerne er der behov for en længere vurderingsperiode af de nuværende og kommende indsatsområders effekt. Økonomi og finansiering: Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, såfremt administrationens forslag godkendes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet tages til efterretning 2. at administrationens forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister godkendes Bilag:

15 Side Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Lejre Kommune Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der fortsat skal være fokus på at effektivisere arbejdsgange med henblik på at nedsætte sagsbehandlingsfrister. Det anbefales ligeledes, at der arbejdes med formidlingen af vlkår for sagsbehandling. Afbud fra: Gitte Geertsen Richard Bentzen Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra: Gitte Geertsen

16 Side SSÆ - Forslag til den sociale rammeaftale 2011 Sagsnr.: 10/390 Resumé: Der fremlægges forslag til den sociale rammeaftale 2011 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Rammeaftalen med tilhørende takstaftale skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober Forslaget til aftale har været til høring i Lejre Kommunes Handicapråd. Sagsfremstilling: Rammeaftalen bygger på redegørelser fra de 17 kommuner og er en aftale, der dækker ca pladser. Rammeaftale 2011 Rammeaftalen for 2011 bygger i lighed med aftalen for 2010 på forenklede kommunale redegørelser, hvor fokus er viden om behov for samarbejde, omstilling og udvikling. Kommunernes indberettede data er efterfølgende forelagt de 7 faglige netværk med henblik på vurdering af udviklingstendenser og data. I processen op til udfærdigelse af det foreliggende forslag til rammeaftale er der afholdt en politikertemadag for at få afstemt, at aftalen også indeholder de emner og områder, der politisk er i fokus. De væsentlige konklusioner fra temadagen er indarbejdet i det foreliggende oplæg til rammeaftale. Overordnet konklusion omkring kapaciteten De kommunale redegørelser for 2011 tegner et billede af udviklingen på det specialiserede socialområde, hvor efterspørgsel af pladser i det store og hele er dækket af tilbuddene på området. Der sker dog flere tilpasninger/justeringer af pladser, som er udførligt beskrevet i opsummeringen i kapitel 1 i Rammeaftalen; men følgende skal nævnes: Handicappede Børn og Unge Døgntilbud til børn og unge blev i rammeaftalen for 2010 udpeget som fokusområde, da der tilsyneladende var et pladsunderskud, fordi forbruget af pladser til børn med autisme og ADHD steg mere end det faldende forbrug af traditionelle pladser til børn fx med downs syndrom. En opfølgende undersøgelse viste, at der målt i antal ikke var grundlag for at etablere ny pladser; men at der er brug for en omlægning af pladser til flere pladser til børn med autisme og ADHD og færre pladser til de traditionelle målgrupper. Sikrede institutioner I 2010 er etableret 5 nye pladser og ventelisten er elimineret. I forbindelse med sænkning af den kriminelle lavalder til 14 år planlægges etablering af yderligere 10 sikrede pladser, der skal ibrugtages i Personer med misbrug Området er kendetegnet af stor dynamik og af, at mange opgaver løses i privat regi. På grund af vigende efterspørgsel til Misbrugscenter Sæbyhus undersøger Kalundborg muligheden for at nedlægge tilbuddet. Misbrugscenteret har 23 pladser, der er de eneste offentlig drevne døgnbehandlingspladser i regionen. Videre ønsker Roskilde og Køge at trække deres tilbud på området ud af rammeaftalen, idet tilbuddene stort set alene bruges af kommunerne selv.

17 Side 15 Voksne handicappede Den generelle faldende efterspørgsel på området dækker over forskydninger, hvor behov for pladser til voksne med psykiske og fysiske handicap falder, mens behovet for pladser til voksne med autisme og ADHD er voksende. Til voksne med autisme og ADHD planlægges der etablering af mellem nye pladser i henholdsvis Vordingborg, Slagelse og Region Sjælland. Nogle af de personer, der skal ind i de nyoprettede tilbud, har i dag en plads i systemet. For at undgå, at de efterlader en overkapacitet, får netværksgruppen på området til opgave løbende at følge med i og skal forholde sig til hvordan, en eventuel overkapacitet på det samlede område for voksne handicappede skal håndteres. Voksne sindslidende På botilbudsområdet forandres udbuddet både med etablering af nye pladser og nedlæggelse af gamle, idet der etableres pladser med det specialiserede indhold, som kommunerne konkret efterspørger, samtidig med at almene pladser nedlægges i forbindelse med planlagte renoveringer. Netværksgruppen for Sindslidende under Rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland har efterlyst specialtilbud til dobbeltdiagnosticerede borgere med udadreagerende adfærd. Slagelse er gået ind i planlægning af etablering af 5 pladser i ledige almene boliger i nær tilknytning til det socialpsykiatriske botilbud Østergården i Rude i 2011 til denne målgruppe. Endvidere arbejdes der i Region Sjælland med etablering af pladser til unge med spiseforstyrrelser. Herberg og forsorgshjem Med konsekvenser for udbud på området oplyser Guldborgsund, at der er igangsat en politisk proces for stillingtagen til såvel struktur som pladstal på forsorgshjemmet Saxenhøj. Specialundervisningsområdet Der er en bæredygtighedsproblematik, særligt på børn- og ungeområdet, der har baggrund i, at flere kommuner hjemtager de relativt mindre specialiserede undervisningsopgaver på tale-høre-området. Derved fjernes driftsgrundlaget for de mere specialiserede undervisningsopgaver. Slagelse oplyser således, at kommunernes hjemtagelse af de mindre specialiserede opgave på tale-høre-området for børn fjerner driftsgrundlaget for de mere specialiserede undervisningsopgaver, der forudsætter stor specialviden, som eksempelvis: Stammen, læbe-gane-anomali, oralmotoriske forstyrrelser og cochlear-implantering. Baggrunden herfor er, at omfanget af brugen af specialviden ikke løbende kan udfylde hele stillinger og derfor kræver andre mindre specialiserede opgaver ved siden af. Slagelse Kommune har undersøgt muligheden for at skabe forskellige driftsmodeller for videreførelsen af de små specialer, men der har ikke været tilstrækkelig interesse herfor og Slagelse frasiger sig derfor forsyningsforpligtelsen på området også hvad angår de meget smalle specialer. Kommunen løser nu flest mulige opgaver i eget regi og kan indgå i bilaterale aftaler om specifikke ydelser, men må i øvrigt henvise kommunerne til at købe ydelser i København eller Odense. Hjælpemidler

18 Side 16 Også på dette område er der en bæredygtighedsproblematik, idet et fald i efterspørgsel efter de ydelser, der udbydes af Specialrådgivningen i Holbæk, truer forsyningssikkerheden på området. For 2011 er driftsunderlaget imidlertid sikret; men Holbæk vil indlede drøftelser af muligheden for et tættere samarbejde mellem kommunerne om den fremtidige udvikling og styring af Specialrådgivningen herunder afdække mulighederne og interessen for at nedsætte en fælleskommunal styregruppe ved Specialrådgivningen. Styregruppen har taget sagerne til efterretning. Generelt Kommunerne gør opmærksom på, at analyser af struktur og indhold af pladser i forbindelse med den igangværende budgetlægning kan resultere i ændringer både i forbrug af pladser og i udbud af pladser ud over de ændringer, der allerede er indmeldt med de kommunale redegørelser. Nye fokusområder De dyreste særforanstaltninger Et landsdækkende vidensteam vedrørende problemskabende adfærd har i foråret 2010 gennemført en kortlægning af tilbud til borgere med problemskabende adfærd inden for områderne udviklingshæmning, senhjerneskade og autismespektrumforstyrrelse. Kortlægningen omfatter personer, der benytter tilbud, hvor de årlige udgifter ligger på mellem ca. 1,8 mio. kr. til 6,9 mio. kr. årligt. Kortlægningen omfatter i alt 171 sager fra 71 kommuner, heraf 17 sager region Sjælland. Vidensteamet anbefaler, at der indsamles erfaringer med etablering af specialboenheder, herunder hvordan økonomiske fordele kan høstes. Kortlægningen tyder på, at der kan skabes en positiv udvikling for borgeren i form af bl.a. en reduktion i den problemskabende adfærd ved at etablere tilbuddene i sammenhæng med andre tilbud hvorved der kan sikres et faglige indhold er af høj kvalitet og intensitet. I regi af styregruppen for rammeaftalen iværksættes i 2011 en indsamling af erfaringer med etablering af de dyreste særforanstaltninger med henblik på at beskrive løsninger, der både fagligt og økonomisk sikrer den bedste udnyttelse af de ressourcer, der anvendes på området. Takstudvikling KKR anbefaler, at taksterne for 2011, i lighed med 2010, maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. KKR og Kommunekontaktudvalget har behandlet sagen den 24. august 2011, hvor man anbefalede Rammeaftalen for 2011 godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Udtalelser: Forslag til Den Sociale Rammeaftale for 2011 har været i høring i Handicaprådet på et særligt høringsmøde den 30. august Handicaprådets høringssvar er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Administrationen finder ligesom sidste år, at der i processen for rammeaftalen burde skabes mere tid til de politiske beslutningsprocesser i kommunerne, herunder betingelserne for inddragelse af høringsparter. Økonomi og finansiering:

19 Side 17 Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning. 2. at Forslag til Den Sociale Rammeaftale for 2011 med tilhørende takstaftale godkendes. Bilag: 1. Forslag til Rammeaftale for 2011 til kommunernes godkendelse 2. Takstaftale Handicaprådets høringssvar - Den Sociale Rammeaftale 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra: Gitte Geertsen Richard Bentzen Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra: Gitte Geertsen

20 Side JA - Månedsrapport Job & Arbejdsmarked juli 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne inden for forsørgeydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension udviser ved udgangen af juli 2010 et netto merforbrug på 3,6 mio. kr. Der henvises til medsendte bilag i form af månedsrapport og grafer for juli Sagsfremstilling: Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af juli måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr. eller 28,6 % over det budgetterede. For de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er netto merforbrug på 14,0 % eller kr., og for de passive kontanthjælpsmodtagere er netto merforbruget på 36.2 % eller kr. i forhold til det budgetterede. Netto merforbruget er steget fra juni 2010 til juli 2010 fra henholdsvis kr. til kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget i 2010, og er højere end prognosen der blev lagt til grund for budgettet i Sygedagpenge: Det samlede forbrug på sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af juli måned 2010 et netto mindreforbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Afhængig af sygedagpengeperiodens varighed gives der lovgivningsmæssigt forskellige refusionssatser. Således at for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5-8 uger er refusionssatsen på 50 %, hvilket for juli 2010 giver et netto merforbrug på kr. For sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 9-52 uger er refusionssatsen på 35 % for passive og 65 % for aktive, hvilket giver et netto mindreforbrug på kr. for juni 2010 for passive, og et netto mindreforbrug på kr. for aktive. For sygedagpengemodtagere med en varighed på over 52 uger med en refusionssats på 0 % er netto mindreforbruget på kr. i forhold til det budgetterede. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af juli 2010 et netto merforbrug på kr. Ultimo juli 2010 er der 29 personer på ledighedsydelse, hvilket er det samme som i sidste måned. De 11 er i aktivering med en refusionssats på 65 % og 10 er passive med en refusionssats på 35 %. Af de resterende 8 borgere på ledighedsydelse er de 4 syge og 4 er under udredning til pension. Førtidspension: Netto merforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr. for juli Der er for perioden januar-juli 2010 sket en nettotilgang på 22 førtidspensionister. A-kasse dagpenge: Lejre kommunes medfinansiering af udgifter til a-kasse dagpenge er opgjort for månederne januar - juli Lejre Kommune skal for ledige a-kassemedlemmer - der er i aktivering - medfinansiere dagpengene med en andel på 25%. For ledige a-kassemedlemmer, der er passive, er Lejre Kommunes medfinansieringsandel på 50%. Det samlede realiserede nettoforbrug for dagpengemodtagere ligger på 48,1%, mens det realiserede nettoforbrug for aktive og passive dagpengemodtagere ligger på henholdsvis 16,1% og 55,2%. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede tiltag på kontanthjælpsområdet vil reducere netto merforbruget. Økonomi og finansiering: Da arbejdsløsheden generelt er steget i hele landet det seneste år - og højere end prognoserne viste - vil Lejre Kommune kunne forvente at få dækket en del af

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere