Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse"

Transkript

1 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: Slut: Ansøger Ansøger: Skive Handels- Projektet gennemføres i sa arbejde mellem Regional Udvikling Side1 af 22 Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse Ansøgning del Punkt 1. Formål og mål...2 Punkt 1 nr. 1 Formål...2 Punkt 1 nr. 2 Mål...3 Punkt 2. Resultatkrav og effekt...3 Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift...8 Ansøgning del Punkt 4. Beskrivelse af indhold...9 Punkt 5. Organisering og aktører Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Punkt 5 nr. 3 Samspil med samarbejdspartnere Punkt 6. Budget Punkt 6 nr. 1 Budget Punkt 7. Underskrift Ansøgning del 1 Punkt 1. Formål og mål Punkt 1 nr. 1 Formål Projektet skal initiere erfaringer, tilgange og metoder til at imødekomme kravet om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Fokus er på den gruppe af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller har vanskeligt ved at fastholde en ungdomsuddannelse. Heri er projektets formål at udvikle og etablere de rette mulighedsbetingelser, så de unge gennemfører en ungdomsuddannelse herunder uddrage erfaringer, tilgange og metoder, som efterfølgende kan bruges i arbejde med unge, der har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Side2 af 22

3 Punkt 1 nr. 2 Mål 1. Udvikle og gennemføre forforløb for de unge 2. Skabe netværk forpligtende samarbejder om de unge 3. Videndeling, videnprocesser, metodeudvikling og dokumenteret viden Projektet har i særlig grad fokus på at udvikle et koncept, som kan videreføres umiddelbart efter projektets afslutning under normale driftsvilkår. Afrapporteringen vil rumme forslag hertil. Punkt 2. Resultatkrav og effekt Resultatkrav og evaluering: 1. Skabe netværk mellem de deltagende institutioner, der sikrer at arbejdet med at få flere unge på, eller på vej mod, kontanthjælp i uddannelse eller jobprøvning med henblik på senere valg af uddannelse, struktureres og synliggøres, og at den viden de enkelte institutioner opbygger gennem projektarbejdet stilles til rådighed for alle i netværket. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der skal udvikles og beskrives en rolle- og ansvarsfordeling mellem styregruppe, projektleder, ungekoordinator og evaluator. A) Der foreligger et kommissorium for styregruppens arbejde indeholdende: Styregruppens sammensætning, organisering og ansvarsområder B) Der foreligger en mødeplan for projektperioden samt en fast dagsorden der sikrer, at ansvarsområderne behandles. C) Ungekoordinatoren er ansat. D) Evaluators opgaver og ansvar er beskrevet. E) Der er tilknyttet en evaluator til projektet. Styregruppen beskriver i samarbejde med projektlederen omstående rolle og ansvarsfordeling Projektlederen udarbejder den nødvendige mødeplanlægning for styregruppen. PHS ansætter ungekoordinatoren. Styregruppen beskriver i samarbejde med projektlederen evaluators opgaver og ansvar samt tilknytter evaluator til projektet Side 3 af 22

4 Resultatkrav 1.2 Der skal udvikles og beskrives en model for udveksling af erfaringer, informationer, faglige og almene emner mellem ledere, undervisere og sagsbehandlere på de deltagende institutioner om projektets forløb og resultater. Modellen indeholder en samarbejdsaftale og en handleplan for netværkets funktion herunder en plan for pit stop møder Den daglige erfaringsudveksling skal ske gennem etablering af en fælles hjemmeside A) Der foreligger en samarbejdsaftale og en handleplan for netværkets funktion. B) Platformen er valgt og implementeret på de enkelte institutioner. C) Der er udpeget tovholdere (bærere) af projektet på de deltagende institutioner. D) Der er aktivitet i netværket synliggjort gennem aktivitet på hjemmesiden Evaluator udvikler og implementerer i samarbejde med projektlederen de nødvendige modeller og samarbejdsaftaler De tilknyttede institutioner udpeger tovholdere Følges op af evaluator Resultatkrav 1.3 Der skal afholdes et årligt seminar mellem ledere, undervisere og sagsbehandlere på de deltagende institutioner hvor projektets status synliggøres og hvor viden og erfaringer samles. Der er planlagt et årligt seminar Første gang maj 2009 De årlige seminarer planlægges af projektleder og evaluator i fællesskab Side 4 af 22

5 2. Skabe en metode til hurtig og målrettet afklaring af årige unges behov og muligheder for uddannelse og/eller job prøve. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 2.1 Skive Kommune sikrer, at alle årige på kontanthjælp, mindst halvårligt, tilbydes en samtale om uddannelsesmulighederne i Skive. På samme måde tilbydes alle unge årige, som ikke er i gang med eller afbryder en uddannelse, en samtale. Afklaringsmodellen sikrer, at den unge vælger én af de muligheder der ligger i projekt Fokus eller går i gang med job, praktik eller uddannelse Der udarbejdes og føres statistik over de unges valg på baggrund af samtalerne Ungekoordinatoren udarbejder i samarbejde Der udarbejdes en model for samtalens forløb, der sikrer, at afklaringssamtalen tager udgangspunkt i principperne om en anerkendende tilgang. med evaluator det nødvendige statistiske materiale. Når de unge er målgruppevurderet til PHS og projektet, tilbydes de straks en visiteringssamtale med ungekoordinatoren (indenfor 24 timer). Den unge meddeles, senest24 timer efter samtalen, om han/hun er optaget på PHS. Der er udarbejdet personlige uddannelses aftaler med hvert enkelt ung, der er visiteret til PHS. Resultatkrav 2.2 Ungekoordinatoren opbygger et netværk af kontaktpersoner på de deltagende institutioner samt til virksomheder i Skive, hvortil der kan laves aftale om besøg, samtaler eller job prøveperioder for den unge Der foreligger en ajourført liste med kontaktpersoner. Der sker gennem projektperioden en stigning i antallet af virksomheder der deltager i netværket. I 2008 er der 20 deltagende virksomheder I 2009 er der 35 deltagende virksomheder Side 5 af 22

6 3. Skabe en metode der sikrer, at elever under vejledning og afklaring hurtigst muligt overgår til egentlig uddannelse på en ungdomsuddannelse. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der udarbejdes lokale forskoleprojekter på HS; Sosu; PH og STS der sikrer, at eleverne får lejlighed til at afprøve forskellige uddannelses muligheder. De unge under afklaring kan med dags varsel deltage i undervisning på én af de deltagende skoler Interview undersøgelse af de unge. Statistik på antal unge, der deltager i et forløb. Resultatkrav 3.2 Der udarbejdes aftaler med deltagende virksomheder, der sikrer, at de unge kan starte i et forpraktikforløb, hvor mester tager sig af den unge og viser til rette. Målet er at den unge får mulighed for at afprøve sig selv på arbejdsmarkedet for herigennem at nå en større grad af afklaring om egne fremtidige uddannelsesønsker. De unge under afklaring kan med dags varsel deltage i virksomhedens dagligdag. Interview undersøgelse af de unge Statistik på antal unge, der deltager i et forløb. Resultatkrav 3.3 Der udarbejdes en model, der sikrer, at unge som er tilknyttet projektet gennem et ophold på PH sikres brobygning til en erhvervsuddannelse indenfor 3 måneder. Alle unge, der gennem projektet er vejledt til PH, gennemgår et eller flere brobygningsforløb til en erhvervsuddannelse Der udarbejdes statistik over PH elevers brobygning til uddannelse Side 6 af 22

7 4. Skabe en metode, der sikrer, at frafaldstruede elever tilbydes vejledning og uddannelse i personlige og alment menneskelige kompetencer som kan bidrage til at sikre deres fortsatte uddannelse. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der udvikles en model for samarbejde de deltagende institutioner imellem, der sikrer, at frafaldstruede elever får mulighed for i en periode at følge et Der foreligger en aftale de deltagende skoler imellem om udveksling af elever. Der føres statistik over elevernes vandring mellem de deltagende institutioner forløb på produktionsskolen med det sigte at vende tilbage til den oprindelige uddannelse eller en anden uddannelse i Skive, når eleven igen skønnes at være uddannelsesparat og målrettet mod fortsat uddannelse. Aftalen indeholder et tillæg om ungekoordinatorens funktioner som katalysator og igangsætter af en eventuel udvekslingsproces, der kan sikre frafaldstruede elevers fastholdelse Resultatkrav 4.2 Der udvikles en model for frafaldstruede elevers overgang til job prøvning eller praktik i en virksomhed gennem det netværk, ungekoordinatoren opbygger. Der foreligger en aftale der sikrer, at netværket mellem bærere af projektet på uddannelsesinstitutionerne og ungekoordinatoren er aktivt omkring frafaldstruede elevers muligheder for job prøvning og praktik i de til netværket knyttede virksomheder Der føres statistik over elevers vandring mellem uddannelse og job prøvning og eller praktik. Side 7 af 22

8 5. Udvikle modeller og metoder der kan anvendes som best practice for andre kommuner og institutioner uden for Fokus netværket. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 5.1 De i punkterne 1 til 4 nævnte modeller, metoder og procedure sammenskrives i en samlet rapport over projektet. Rapporten eksemplificerer konkrete modeller og metoder, som institutioner og kommuner umiddelbart kan iværksætte. Rapporten tilbyder en række kontaktpersoner i netværket hos hvem uddybning af de anvendte modeller og metoder kan indhentes. Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift Projektets styregruppe har det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift at projektmål og succeskriterier indfries. I samarbejde med projektets ungekoordinator og gennem inddragelse af evaluator har projektlederen ansvar for at overvåge projektets fremdrift. Projektets øvrige deltagere har medansvar for at sikre fremdriften i projektet, dvs medansvar for at bidrage til indfrielse af succeskriterierne samt den løbende dokumentation og for at meddele eventuelle barrierer. Side 8 af 22

9 Ansøgning del 2 Punkt 4. Beskrivelse af indhold Projektfaser Ved projektets opstart etableres en styregruppe. Se nedenfor vedr. organisering og opgaver for de forskellige funktioner. Fase 1: Juni 08 sept.08 Styregruppen udvikler og planlægger i samarbejde med projektleder og ungekoordinator arbejdet med forforløb, netværk, og videndeling/-videnproces med støtte fra evaluator dvs: 1. Skabe netværk herunder beskrive rammer for netværk og etablere netværkene 2. Forfine den fælles tilgang til arbejdet med de unge herunder idégenerere mulige fleksible og individuelle forløb for de unge 3. Planlægge første forløb for de unge herunder udarbejde ramme for den gennemgående uddannelsesplan 4. Planlægge arbejdet med netværkene, evalueringsforløbet Fase 2: Okt. 08 dec 09 Gennemførelse af forforløb og netværk. Der gennemføres løbende dokumentation og metodeudvikling og ved pit-stop møder sker en opsamling og opfølgning af projektet, hvor der også bliver mulighed for optankning ny viden og inspiration. Fase 3: jan 10 jun 10: Erfaringsopsamling, evaluering og rapport med formidling og udbredelse af de gode historier og de udviklede metoder for motivering og fastholdelse af projektets målgruppe i uddannelse. Samtidig en afklaring af, hvorledes projektet efterfølgende kan gennemføres under almindelige driftsvilkår. Målgruppe Side 9 af 22

10 Målgruppen er de 20 %, der har sværest ved at gennemføre en ungdomsuddannelse i alderen år Udsatte, sårbare unge unge årige på kontanthjælp unge årige matchkategori 4-5, dvs. med andre problemer end ledighed årige på vej mod kontanthjælp og match 4-5 andre unge, der har brug for en særlig indsats for at fastholdes i et uddannelsessystem 1 unge, som allerede er i uddannelse, men som er frafaldstruede og/eller er zappere i forhold til de forskellige ungdomsuddannelser 2. Der er tale om unge, der har kompetence til at kunne gennemføre en uddannelse. Status i Skive Kommune pr årige, som ikke er i uddannelse og heller ikke har gennemført uddannelse år 5 % 4 % 5 % 6 % 17 år 12 % 11 % 11 % 10 % 18 år 15 % 13 % 14 % 14 % 1 Erfaringer viser at en række unge har dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, som bunder i både sociale og faglige problemstillinger, og de søger ikke selv uddannelsessystemet. At få disse unge i gang med og fastholdt i uddannelse fordrer løbende og vedholdende motivation, hjælp, engagement og opfølgning. Men vigtigst af alt måske en hurtig indsats, når noget er ved at gå galt. 2 Erfaringer viser, at mange af de unge zappere ikke er vant til at blive fastholdt i deres beslutninger, og derfor har særligt behov for tæt opfølgning. Side 10 af 22

11 18-24 årige på kontanthjælp : (26) Match : Match 4-5 I alt (4.1 %) 142 Af de 56 unge i match 1-3 er haldelen på barsel eller sygemeldt. Udover de 86 ( 2.3) yder Jobstart (Arbejdsmarkedsafdelingen) p.t. råd og vejledning til 22 unge. En årgang i Skive Kommune er ca. 675 unge Selv om ledigheden generelt falder, er der altså ca. 4 % unge årige i Skive Kommune, som forsørges på kontanthjælp. Dertil kommer unge på andre offentlige ydelser, pension, revalidering og dagpenge (Hvis A-kasse), samt unge, der har behov for støtte, men ikke kan leve op til de krav, de stilles overfor i kontanthjælpssystemet! I december 2007 beskrev Jobstart 109 unge i match 4-5 således: Type Antal Sent udviklede 29 Autisme/ ADHD 11 Hjerneskade/Fysisk.. 8 Ondt i livet 14 Psykiske 33 Misbrug 14 Næsten 2/3 af disse unge har altså psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer. Side 11 af 22

12 Andre karakteristika for unge i målgruppen: Kaotiske opvækstvilkår med mere eller mindre omsorgssvigt. Mangler voksenkontakt fra forældre eller andre Dårlig folkeskolegang (fagligt, socialt og psykisk) Mangler elementær opdragelse. Kaotisk hverdag. Misbrug/kriminalitet Manglende selvværd. Ensomhed. Psykiske problemer. Fysiske handicaps Manglende tro på fremtiden. Personlige eller sociale problemer Sent udviklede Konkluderende kan siges, at målgruppen for projekt Fokus teoretisk set er 160 personer. Optagelse I projektets første fase skal afklares, hvor mange unge, der kan tilbydes et forforløb herunder afklaring af muligt deltagerantal/volumen, optagelse, holdtilknytning, opstartstider, varighed samt mulige rammer for midler til den unges individuelle forløb. Der skal udarbejdes kriterier for, hvem der kan deltage i forforløbet. Her fastlægges også en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem UU, PHS og de deltagende erhvervsskoler. Projektet har som mål at få flere i målgruppen igennem uddannelsessystemet. Centralt i forløbet er, at der sammen med hver enkelt ung laves en kontrakt en uddannelsesplan, der angiver de involveredes roller herunder aftaler om den unges og andres opgaver/forpligtelser i forløbet. Uddannelsesplanen sikrer, at den unge holder fast i egne beslutninger og lærer mestring af og medansvar for sit eget liv og uddannelsesforløb. Mestring af eget liv og medansvar herfor er givet en udfordring for mange af de deltagende unge, og det er en proces at lære sig dette; hvorfor der kan være tale om, at den første del af forforløbet har fokus på, at den unge motiveres for deltagelse. Det er væsentligt, at uddannelsesplanen rummer klare aftaler om, hvornår hvad skal afklares/nås, samt hvem der gør hvad. Den unges medansvar, opgave og rolle i forløbet er således væsentligt at få beskrevet i uddannelseplanen, ligesom det også skal være tydeligt, hvilke opgaver og roller de øvrige parter i forløbet skal have. Som før nævnt udarbejdes i projektets første fase rammer for arbejdet med uddannelsesplanen samt et konkret bud på, hvordan planen kan se ud med tydeliggørelse af mål, indhold, opgaver og roller. Det er givet ikke alle unge, der forventes at kunne gennemføre et forforløb og det er vigtigt at optagelsen og kriterier herfor tydeliggøres, så deltagere i forforløbet har størst mulig succes med at indfri målet om uddannelse. Dette fordrer, at projektet rummer mulighed for at opstille de rette Side 12 af 22

13 rammer og læringsmuligheder for den unge, ligesom det også kræver at den unge faktisk formår at aktualisere de givne muligheder. Det centrale instrument til at sikre dette samspil mellem mulighedsbetingelser og den unges aktualisering af mulighedsbetingelserne er den unges uddannelsesplan - heri vil fremgå aftaler om de samlede mulighedsbetingelser og aftaler om, hvordan de involverede parter - samt den unge - skal understøtte opfyldelse af den unges mål for uddannelse. Uddannelsesplanen er samtidig et vigtigt dokumentationsværktøj, idet denne vil bidrage til metodeudvikling og afklaring af, hvilke forløb, der reelt hjælper til at den unge gennemfører et uddannelsesforløb, og hvilke forløb, der ikke gør. Det er vigtig viden for det videre arbejde med at få flere unge fastholdt i uddannelse. Mere om forforløb Intentionen med forforløbet er at hjælpe så mange som muligt af de unge i gang i et forløb, som gerne skulle ende ud med en ungdomsuddannelse. Produktionshøjskolen (PHS) vil være omdrejningspunktet og have rollen som tovholder for hver enkelt ung. Uover at gennemgå den personlige udvikling, der ligger i den individuelle coaching/vejledning, som foregår sideløbende med værkstedsundervisningen, får de unge også muligheden for at deltage på de forskellige erhvervsuddannelser i fastlagte tidsrum, der kan være alt fra 2 uger til 4-5 uger. Praktikophold i virksomheder kan også være et tilbud for den unge. Der er ikke krav om at den unge skal besøge alle erhvervsuddannelser, men dog gerne to forskellige. Under besøget på erhvervsskolen følges den unge af ungekoordinatoren, som organisatorisk er ansat på Produktionshøjskolen. Der kan være tale om at ungekoordinatoren er med på erhvervsskolen i kortere eller længere tid, eller at der afholdes jævnlige møder mellem elev og vejleder, enten på erhvervsskolen eller på Produktionshøjskolen; ligesom alle andre involverede aktører (fx forældre, netværk, kommune, UU, psykologer, mentorer) kan inddrages. Forforløb er: Mulighed for at snuse til nogle af eller alle erhvervsuddannelserne i et individuelt, praksisnært, fleksibelt og individuelt forløb. Der kan indgå et praktikforløb (evt. med særlig støtte) Der kan indgå lektiehjælp og læsehjælpsstøtte Den unge bliver automatisk medlem af en netværksgruppe med andre unge Den unge skriver logbog og evaluerer mindst en gang om ugen Den unge træffer valg Helt essentielt er, at der udarbejdes individuelle aftaler/uddannelsesplaner med den unge med fokus på den enkelte unges konkrete ressourcer, behov og ønsker. Ligeledes er det helt centralt, at der ved planens udarbejdelse også inddrages de omgivende muligheder for at gennemføre forløbet succesfuldt. Således fordrer udarbejdelsen af uddannelsesplanen en afdækning af de samlede mulighedsbetingelser for den unges succesfulde forløb hvilket også vil inkludere rummelighed og nysgerrighed for nye og kreative løsninger. Det er her netværkene kommer i spil idet projektansøgerne er overbeviste om, at jo flere der samarbejder om en fælles opgave jo flere gode løsninger kan komme i spil og jo større ansvar påtager den enkelte sig for, at forløbet lykkes. Side 13 af 22

14 Uddannelsesplanen kan vedrøre aktiviteter og mål udover forforløbet når den unge er startet på en ungdomsuddannelse. Det påregnes, at nogle af de tilknyttede unge vil få brug for særlig støtte langt ind i uddannelsesforløbet, og uddannelsesinstitutionerne må forvente at skulle gøre en særlig og anderledes indsats for at imødekomme de unges behov. Ved afslutning af forforløbet aftales det videre forløb i den valgte ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne forpligter sig til at tilbyde fleksible forløb for de unge, der ønsker at besøge uddannelserne og forpligter sig til at optage elever, der efter gennemførelse af et fokus forløb ønsker optagelse. Kort beskrivelse af et tænkt forforløb 1. Via UU Skive opspores mulige deltagere til forløbet 2. UU Skive målgruppe vurderer 3. PHS afgør om den unge kan optages 4. Uddannelsesplanen udfyldes 5. Den unge starter på PHS og tilknyttes ungekoordinator 6. I forhold til det aftalte forløb tilknyttes den unge på et tidspunkt et forløb på erhvervsskoler og/eller praktik i en virksomhed. 7. På en given skæringsdato afklarer den unge en erhvervsuddannelse og optages på denne eller der laves andre aftaler for det videre forløb evt i job eller andet. Det vil være individuelt i forløbet, hvornår dette vil kunne ske. 8. Der aftales hvorledes den unge skal støttes efter afslutning på forforløbet. Planlægning og organisering af arbejdet med forforløbene sker i projektets fase Mere om netværk Dannelsen af netværk omkring de unge ser projektet som en forudsætning for nå projektets mål. Det er afgørende, at der etableres en fast struktur, som støtter de unge frem mod deltagelse og fastholdelse i uddannelse. I Skive Kommune er der allerede en mængde gode tilbud, som udføres gennem stor kapacitet og vilje til samarbejde hen over grænserne. Tilbuddene er dog ofte skabt af og udbudt fra en enkelt instans, fra kommunalt hold eller fra vejledningen på en af ungdomsuddannelserne. Der er vilje til samarbejde men viljen i sig selv er ikke nok. Et effektivt netværk forudsætter formaliserede rammer, idet det ellers kommer til at bygge på personlige relationer, som er alt for sårbare overfor personaleskift. Uden et formelt netværk risikeres, at de involverede går forbi hinanden selvom alle har de bedste intentioner. I Skive Kommune har UU Skive allerede taget initiativ til nogle netværksgrupper. Disse vil projektet tage afsæt i. Side 14 af 22

15 Der vil være tale om netværk på to niveauer 1. Første niveau er det individuelle det omhandler netværk af professionelle som arbejder direkte med de unge i forløbet. Netværk på dette niveau kan fx bestå af o UU vejledere, o Ungekoordinator, o Kontaktpersoner på PHS o Unge-rådgivere i Jobcenter Skive og Familiesektionen o Kontaktlærere og mentorer på erhvervsskolerne. o Evt. gademedarbejder o Projektleder o Evaluator 2. Andet niveau er det organisatoriske niveau det omhandler netværk af personer, som arbejder mere indirekte med at udvikle og opstille de rette mulighedsbetingelser for de unges arbejde med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Netværk på niveau to kan fx bestå af o Jobcenter Skive: Jobstart o Udbetalingsenheden Skive Kommune o Familiesektionen i Skive Kommune (De årige) o UU Skive o Produktionshøjskolen Marienlyst o Erhvervslivet i Skive o Evaluator o Projektleder Opgaver for netværkene er: Udvikle fælles forståelse for udfordringen - behov og baggrund Udvikle fælles redskaber og metoder uddannelsesplaner, pædagogisk tilgang til de unge Fælles markedsføring/synliggørelse Videndeling og videnproces Netværkenes arbejde med videndeling og videnproces kan ideelt ske på følgende måder: formidle de gode historier i netværket få inspiration til at gøre forløbene bedre gensidig coach/erfaringsudveksling bruge forløbene som cases, der drøftes i fællesskab mhp at skabe fælleshed, fælles forståelse, implementere en fælles tilgang bruge hinandens ressourcer og bruge hinanden som ressourcepersoner det giver mening for den enkelte det motiverer og engagerer Inddrage eksterne ressourcepersoner med særlig viden på området - som katalysator og til idégenerering af nye muligheder Side 15 af 22

16 3. Mere om videndeling, videnprocesser og dokumenteret viden Videndeling og videnproces integrerede udviklings- og læringsprocesser Arbejdet med videndeling og videnproces herunder også at skabe de rette mulighedsbetingelser for de unges uddannelsesvej skal sikre projektets kvalitet og mulighed for at kreere nye og bedre muligheder for de unge. Derudover har videndeling og videnproces som fokus at initiere fælles læreprocesser ved at skabe fælleshed om tilgangen til de unge og at skabe mulighed for at denne tilgang til stadighed kan udvikles og udfordres. Projektet hviler også på en tro om, at alle parter besidder unik viden og at videndeling og fællesgørelse kan bidrage til endnu bedre løsninger. Evaluering og dokumentation bliver derfor en særlig vigtig del af projektet, idet projektet gerne skulle motivere og initiere andre succesfulde forløb for de unge gennem gensidig inspiration og udvikling af konkrete forslag, metoder og tilgange. Til projektet knyttes derfor en evaluator, som skal sikre den løbende dokumentation og evaluering af projektets forløb og produkter. Det er desuden intentionen, at der etableres pitstop, hvor netværkene mødes med en eller flere videnbærere som kan bidrage til den samlede kompetenceudvikling og fælleshed. I forbindelse med pitstop-møderne udvides netværkene med lærere som er nøglepersoner i relation til eleverne. I første fase af projektet planlægges pit-stop forløbene nærmere. Dokumenteret viden: dokumentations- og evalueringsproces. Projektet søger at integrere udviklingsprocesser i en fælles lære- /videnproces. Derved skabes samspil mellem udvikling og læring. Produktmæssigt har projektet således to foki, udvikling og læring. Disse skal udfoldes yderligere og der skal udarbejdes succeskriterier og mål herfor. Det vil ske i projektets første fase. Side 16 af 22

17 Punkt 5. Organisering og aktører Projektet organiseres ved Styregruppe, som består af o Repræsentanter for Skive Kommune o Ledelsesrepræsentanter fra de deltagende erhvervsskoler, UU Skive og produktionshøjskolen o Repr. fra Region Midtjylland, uddannelsesenheden o 2 Repr. fra arbejdsmarkedets parter o (Projektleder deltager i styregruppens møder) o (Evaluator deltager i styregruppens møder) o (Ungekoordinator deltager i styregruppens møder) Projektleder o Leder af projektet, tovholder og ansvarlig for, at projektarbejdsgruppen og de etablerede netværk arbejder hen mod projektets mål. o Projektlederen kan inddrage evaluator til den faglige sparring for at sikre projektets rette fremdrift Evaluator, som forestår o den løbende og afsluttende evaluering o Agerer som sparringspartner for projektleder om den løbende dokumentation og opmærksomhed på projektets rette fremdrift o udarbejdelse af den afsluttende evalueringsrapport med dokumentation samt model/idéer i samarbejde med styregruppen. Ungekoordinator, som varetager den overordnede koordinering af forforløbene herunder o Udarbejdelsen af den unges uddannelsesplan for det individuelle forforløb. o samarbejde med kontaktpersonerne om de konkrete forforløb Kontaktpersoner for de unge v. produktionshøjskolen og de involverede udd.institutioner. Netværk 1 og Netværk 2 (beskrevet på side 12 og 13) Alle deltagere i projektet bidrager på forskellig vis til projektets løbende metodeudvikling, dokumentation og evaluering. Projektmidlerne skal give mulighed for at indfri dette således, at produktet af projektet bliver en anvendbar inspiration til videre arbejde med unge. I projektets første fase afklares de enkelte parters konkrete opgave og rolle i projektet. Side 17 af 22

18 Side18 af 22

19 Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Styregruppen består af Ledere ved uddannelsesinstitutionerne, Skive kommune og produktionshøjskolen Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter Repræsentant fra Region Midtjylland- uddannelsesenheden Projektleder, ungekoordinator og evaluator som alle deltager i styregruppens møder. Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet. Projektlederen varetager ledelsen af projektet og har ansvar for at formidle relevant viden vedrørende projektet til styregruppen. Punkt 5 nr. 3 Samspil med samarbejdspartnere Samspil med samarbejdspartnerne foregår primært gennem de etablerede netværk. Samarbejdspartnere udover virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og Skive Kommune Arbejdsmarkedets parter inviteres med i projektet se nedenfor Forældre en vigtig del af netværket Hvis vi vil forvente, at forældrene fortsat påtager sig et ansvar for deres børns uddannelse, skal vi være bedre til at inddrage dem, så de ved, hvad der foregår, også selv om deres børn måske er tilbøjelige til at bede dem blande sig udenom. Og uddannelsessystemet er komplekst for de unge og endnu mere for deres forældre!!) Projekt Fokus vil inddrage forældrene i videst mulig omfang og afprøve nye metoder til involveringen. Det drejer sig om forældre til de årige, men i visse tilfælde også med den unges samtykke for forældrene til de årige VUC, som kan være med til at kompetence-udvikle den unge, fx ordblinde-undervisning for årige (små hold), AVU, FVU, og som læsevejledere på ungdomsuddannelserne (VUC har ekspertisen ). P.t. bliver VUC ikke brugt på denne måde, men de vil gerne! På opfordring fra URIS (Uddannelsesrådet i Skive) er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udveksle erfaringer på det specialpædagogiske område. Forslag til involvering af virksomheder 1. Hjælpe med at finde lokale virksomheder, som vil tage et socialt medansvar i forbindelse med praktik-forløb og evt. mentorer 2. Finde lokale virksomheder, som vil tilbyde trainee- og forpraktikforløb til interesserede unge. 3. Aftale og arrangere virksomhedsbesøg for relevante grupper af unge (Vise dem den virkelige arbejds-verden) 4. Deltage i lokale uddannelses- og jobmesser 5. Støtte erhvervsskolerne i at finde relevante praktikpladser til unge, som har svært ved at skaffe pladser efter bestået grundforløb 6. Arrangere virksomhedsbesøg for interesserede aktører, fx kommunale medarbejdere, lærere og vejledere 7. Arrangere Mød en virksomhed for unge i målgruppen 8. Lave lærlinge-kampagne 9. Deltage i styregruppe mm Side19 af 22

20 Punkt 6. Budget Ansøgningen vil gælde midler til: Aflønning af projektleder, ungekoordinator, kontaktpersoner, administration, øvrige samt konsulentbistand og lærerdeltagelse i forbindelse med kompetenceudvikling og evaluator primært med henblik på afprøvning, metodeudvikling, dokumentation, evaluering. Desuden diverse udgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere, udvikling af forforløb og konkret afprøvning af forforløbene, kørsel, forplejning og andet. Projektetperiode: : 2 år Punkt 6 nr. 1 Budget Fase 1: (jun 08 sept.08: 4 mdr.) Planlægning: Planlægning og etablering af forforløb og netværk. Fase 2. (Okt. 08 dec 09: 15 mdr.) Gennemførelse. Netværkene virker og forforløb gennemføres herunder løbende videndeling, videnproces samt dokumentation og evaluering Fase 3: (jan 10 maj 10) (5 mdr) Afslutning opsamling og afsluttende evaluering og afrapportering. Side 20 af 22

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Overgang fra folkeskoler til ungdomsuddannelser. Skive Kommune

Overgang fra folkeskoler til ungdomsuddannelser. Skive Kommune Overgang fra folkeskoler til ungdomsuddannelser i Skive Kommune Forord Byrådet i Skive Kommune har stor fokus på uddannelsesområdet. Dette har blandt andet medført dannelsen af Uddannelsesrådet i Skive

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive

Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive Sæby 19-11-2010: Unge-indsatsen i Skive 1. Præsentation 2. Unge-tal 3. Historien i Skive Kommune 4. Skive-modellen 5. Ny ungepakke Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07 1.-1.-08 1-6-2010 1-10-2010

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere