Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse"

Transkript

1 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: Slut: Ansøger Ansøger: Skive Handels- Projektet gennemføres i sa arbejde mellem Regional Udvikling Side1 af 22 Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse Ansøgning del Punkt 1. Formål og mål...2 Punkt 1 nr. 1 Formål...2 Punkt 1 nr. 2 Mål...3 Punkt 2. Resultatkrav og effekt...3 Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift...8 Ansøgning del Punkt 4. Beskrivelse af indhold...9 Punkt 5. Organisering og aktører Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Punkt 5 nr. 3 Samspil med samarbejdspartnere Punkt 6. Budget Punkt 6 nr. 1 Budget Punkt 7. Underskrift Ansøgning del 1 Punkt 1. Formål og mål Punkt 1 nr. 1 Formål Projektet skal initiere erfaringer, tilgange og metoder til at imødekomme kravet om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Fokus er på den gruppe af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller har vanskeligt ved at fastholde en ungdomsuddannelse. Heri er projektets formål at udvikle og etablere de rette mulighedsbetingelser, så de unge gennemfører en ungdomsuddannelse herunder uddrage erfaringer, tilgange og metoder, som efterfølgende kan bruges i arbejde med unge, der har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Side2 af 22

3 Punkt 1 nr. 2 Mål 1. Udvikle og gennemføre forforløb for de unge 2. Skabe netværk forpligtende samarbejder om de unge 3. Videndeling, videnprocesser, metodeudvikling og dokumenteret viden Projektet har i særlig grad fokus på at udvikle et koncept, som kan videreføres umiddelbart efter projektets afslutning under normale driftsvilkår. Afrapporteringen vil rumme forslag hertil. Punkt 2. Resultatkrav og effekt Resultatkrav og evaluering: 1. Skabe netværk mellem de deltagende institutioner, der sikrer at arbejdet med at få flere unge på, eller på vej mod, kontanthjælp i uddannelse eller jobprøvning med henblik på senere valg af uddannelse, struktureres og synliggøres, og at den viden de enkelte institutioner opbygger gennem projektarbejdet stilles til rådighed for alle i netværket. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der skal udvikles og beskrives en rolle- og ansvarsfordeling mellem styregruppe, projektleder, ungekoordinator og evaluator. A) Der foreligger et kommissorium for styregruppens arbejde indeholdende: Styregruppens sammensætning, organisering og ansvarsområder B) Der foreligger en mødeplan for projektperioden samt en fast dagsorden der sikrer, at ansvarsområderne behandles. C) Ungekoordinatoren er ansat. D) Evaluators opgaver og ansvar er beskrevet. E) Der er tilknyttet en evaluator til projektet. Styregruppen beskriver i samarbejde med projektlederen omstående rolle og ansvarsfordeling Projektlederen udarbejder den nødvendige mødeplanlægning for styregruppen. PHS ansætter ungekoordinatoren. Styregruppen beskriver i samarbejde med projektlederen evaluators opgaver og ansvar samt tilknytter evaluator til projektet Side 3 af 22

4 Resultatkrav 1.2 Der skal udvikles og beskrives en model for udveksling af erfaringer, informationer, faglige og almene emner mellem ledere, undervisere og sagsbehandlere på de deltagende institutioner om projektets forløb og resultater. Modellen indeholder en samarbejdsaftale og en handleplan for netværkets funktion herunder en plan for pit stop møder Den daglige erfaringsudveksling skal ske gennem etablering af en fælles hjemmeside A) Der foreligger en samarbejdsaftale og en handleplan for netværkets funktion. B) Platformen er valgt og implementeret på de enkelte institutioner. C) Der er udpeget tovholdere (bærere) af projektet på de deltagende institutioner. D) Der er aktivitet i netværket synliggjort gennem aktivitet på hjemmesiden Evaluator udvikler og implementerer i samarbejde med projektlederen de nødvendige modeller og samarbejdsaftaler De tilknyttede institutioner udpeger tovholdere Følges op af evaluator Resultatkrav 1.3 Der skal afholdes et årligt seminar mellem ledere, undervisere og sagsbehandlere på de deltagende institutioner hvor projektets status synliggøres og hvor viden og erfaringer samles. Der er planlagt et årligt seminar Første gang maj 2009 De årlige seminarer planlægges af projektleder og evaluator i fællesskab Side 4 af 22

5 2. Skabe en metode til hurtig og målrettet afklaring af årige unges behov og muligheder for uddannelse og/eller job prøve. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 2.1 Skive Kommune sikrer, at alle årige på kontanthjælp, mindst halvårligt, tilbydes en samtale om uddannelsesmulighederne i Skive. På samme måde tilbydes alle unge årige, som ikke er i gang med eller afbryder en uddannelse, en samtale. Afklaringsmodellen sikrer, at den unge vælger én af de muligheder der ligger i projekt Fokus eller går i gang med job, praktik eller uddannelse Der udarbejdes og føres statistik over de unges valg på baggrund af samtalerne Ungekoordinatoren udarbejder i samarbejde Der udarbejdes en model for samtalens forløb, der sikrer, at afklaringssamtalen tager udgangspunkt i principperne om en anerkendende tilgang. med evaluator det nødvendige statistiske materiale. Når de unge er målgruppevurderet til PHS og projektet, tilbydes de straks en visiteringssamtale med ungekoordinatoren (indenfor 24 timer). Den unge meddeles, senest24 timer efter samtalen, om han/hun er optaget på PHS. Der er udarbejdet personlige uddannelses aftaler med hvert enkelt ung, der er visiteret til PHS. Resultatkrav 2.2 Ungekoordinatoren opbygger et netværk af kontaktpersoner på de deltagende institutioner samt til virksomheder i Skive, hvortil der kan laves aftale om besøg, samtaler eller job prøveperioder for den unge Der foreligger en ajourført liste med kontaktpersoner. Der sker gennem projektperioden en stigning i antallet af virksomheder der deltager i netværket. I 2008 er der 20 deltagende virksomheder I 2009 er der 35 deltagende virksomheder Side 5 af 22

6 3. Skabe en metode der sikrer, at elever under vejledning og afklaring hurtigst muligt overgår til egentlig uddannelse på en ungdomsuddannelse. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der udarbejdes lokale forskoleprojekter på HS; Sosu; PH og STS der sikrer, at eleverne får lejlighed til at afprøve forskellige uddannelses muligheder. De unge under afklaring kan med dags varsel deltage i undervisning på én af de deltagende skoler Interview undersøgelse af de unge. Statistik på antal unge, der deltager i et forløb. Resultatkrav 3.2 Der udarbejdes aftaler med deltagende virksomheder, der sikrer, at de unge kan starte i et forpraktikforløb, hvor mester tager sig af den unge og viser til rette. Målet er at den unge får mulighed for at afprøve sig selv på arbejdsmarkedet for herigennem at nå en større grad af afklaring om egne fremtidige uddannelsesønsker. De unge under afklaring kan med dags varsel deltage i virksomhedens dagligdag. Interview undersøgelse af de unge Statistik på antal unge, der deltager i et forløb. Resultatkrav 3.3 Der udarbejdes en model, der sikrer, at unge som er tilknyttet projektet gennem et ophold på PH sikres brobygning til en erhvervsuddannelse indenfor 3 måneder. Alle unge, der gennem projektet er vejledt til PH, gennemgår et eller flere brobygningsforløb til en erhvervsuddannelse Der udarbejdes statistik over PH elevers brobygning til uddannelse Side 6 af 22

7 4. Skabe en metode, der sikrer, at frafaldstruede elever tilbydes vejledning og uddannelse i personlige og alment menneskelige kompetencer som kan bidrage til at sikre deres fortsatte uddannelse. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der udvikles en model for samarbejde de deltagende institutioner imellem, der sikrer, at frafaldstruede elever får mulighed for i en periode at følge et Der foreligger en aftale de deltagende skoler imellem om udveksling af elever. Der føres statistik over elevernes vandring mellem de deltagende institutioner forløb på produktionsskolen med det sigte at vende tilbage til den oprindelige uddannelse eller en anden uddannelse i Skive, når eleven igen skønnes at være uddannelsesparat og målrettet mod fortsat uddannelse. Aftalen indeholder et tillæg om ungekoordinatorens funktioner som katalysator og igangsætter af en eventuel udvekslingsproces, der kan sikre frafaldstruede elevers fastholdelse Resultatkrav 4.2 Der udvikles en model for frafaldstruede elevers overgang til job prøvning eller praktik i en virksomhed gennem det netværk, ungekoordinatoren opbygger. Der foreligger en aftale der sikrer, at netværket mellem bærere af projektet på uddannelsesinstitutionerne og ungekoordinatoren er aktivt omkring frafaldstruede elevers muligheder for job prøvning og praktik i de til netværket knyttede virksomheder Der føres statistik over elevers vandring mellem uddannelse og job prøvning og eller praktik. Side 7 af 22

8 5. Udvikle modeller og metoder der kan anvendes som best practice for andre kommuner og institutioner uden for Fokus netværket. Resultatkrav Effekt/Succeskriterier Opfølgning Resultatkrav 5.1 De i punkterne 1 til 4 nævnte modeller, metoder og procedure sammenskrives i en samlet rapport over projektet. Rapporten eksemplificerer konkrete modeller og metoder, som institutioner og kommuner umiddelbart kan iværksætte. Rapporten tilbyder en række kontaktpersoner i netværket hos hvem uddybning af de anvendte modeller og metoder kan indhentes. Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift Projektets styregruppe har det overordnede ansvar for at sikre projektets fremdrift at projektmål og succeskriterier indfries. I samarbejde med projektets ungekoordinator og gennem inddragelse af evaluator har projektlederen ansvar for at overvåge projektets fremdrift. Projektets øvrige deltagere har medansvar for at sikre fremdriften i projektet, dvs medansvar for at bidrage til indfrielse af succeskriterierne samt den løbende dokumentation og for at meddele eventuelle barrierer. Side 8 af 22

9 Ansøgning del 2 Punkt 4. Beskrivelse af indhold Projektfaser Ved projektets opstart etableres en styregruppe. Se nedenfor vedr. organisering og opgaver for de forskellige funktioner. Fase 1: Juni 08 sept.08 Styregruppen udvikler og planlægger i samarbejde med projektleder og ungekoordinator arbejdet med forforløb, netværk, og videndeling/-videnproces med støtte fra evaluator dvs: 1. Skabe netværk herunder beskrive rammer for netværk og etablere netværkene 2. Forfine den fælles tilgang til arbejdet med de unge herunder idégenerere mulige fleksible og individuelle forløb for de unge 3. Planlægge første forløb for de unge herunder udarbejde ramme for den gennemgående uddannelsesplan 4. Planlægge arbejdet med netværkene, evalueringsforløbet Fase 2: Okt. 08 dec 09 Gennemførelse af forforløb og netværk. Der gennemføres løbende dokumentation og metodeudvikling og ved pit-stop møder sker en opsamling og opfølgning af projektet, hvor der også bliver mulighed for optankning ny viden og inspiration. Fase 3: jan 10 jun 10: Erfaringsopsamling, evaluering og rapport med formidling og udbredelse af de gode historier og de udviklede metoder for motivering og fastholdelse af projektets målgruppe i uddannelse. Samtidig en afklaring af, hvorledes projektet efterfølgende kan gennemføres under almindelige driftsvilkår. Målgruppe Side 9 af 22

10 Målgruppen er de 20 %, der har sværest ved at gennemføre en ungdomsuddannelse i alderen år Udsatte, sårbare unge unge årige på kontanthjælp unge årige matchkategori 4-5, dvs. med andre problemer end ledighed årige på vej mod kontanthjælp og match 4-5 andre unge, der har brug for en særlig indsats for at fastholdes i et uddannelsessystem 1 unge, som allerede er i uddannelse, men som er frafaldstruede og/eller er zappere i forhold til de forskellige ungdomsuddannelser 2. Der er tale om unge, der har kompetence til at kunne gennemføre en uddannelse. Status i Skive Kommune pr årige, som ikke er i uddannelse og heller ikke har gennemført uddannelse år 5 % 4 % 5 % 6 % 17 år 12 % 11 % 11 % 10 % 18 år 15 % 13 % 14 % 14 % 1 Erfaringer viser at en række unge har dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, som bunder i både sociale og faglige problemstillinger, og de søger ikke selv uddannelsessystemet. At få disse unge i gang med og fastholdt i uddannelse fordrer løbende og vedholdende motivation, hjælp, engagement og opfølgning. Men vigtigst af alt måske en hurtig indsats, når noget er ved at gå galt. 2 Erfaringer viser, at mange af de unge zappere ikke er vant til at blive fastholdt i deres beslutninger, og derfor har særligt behov for tæt opfølgning. Side 10 af 22

11 18-24 årige på kontanthjælp : (26) Match : Match 4-5 I alt (4.1 %) 142 Af de 56 unge i match 1-3 er haldelen på barsel eller sygemeldt. Udover de 86 ( 2.3) yder Jobstart (Arbejdsmarkedsafdelingen) p.t. råd og vejledning til 22 unge. En årgang i Skive Kommune er ca. 675 unge Selv om ledigheden generelt falder, er der altså ca. 4 % unge årige i Skive Kommune, som forsørges på kontanthjælp. Dertil kommer unge på andre offentlige ydelser, pension, revalidering og dagpenge (Hvis A-kasse), samt unge, der har behov for støtte, men ikke kan leve op til de krav, de stilles overfor i kontanthjælpssystemet! I december 2007 beskrev Jobstart 109 unge i match 4-5 således: Type Antal Sent udviklede 29 Autisme/ ADHD 11 Hjerneskade/Fysisk.. 8 Ondt i livet 14 Psykiske 33 Misbrug 14 Næsten 2/3 af disse unge har altså psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer. Side 11 af 22

12 Andre karakteristika for unge i målgruppen: Kaotiske opvækstvilkår med mere eller mindre omsorgssvigt. Mangler voksenkontakt fra forældre eller andre Dårlig folkeskolegang (fagligt, socialt og psykisk) Mangler elementær opdragelse. Kaotisk hverdag. Misbrug/kriminalitet Manglende selvværd. Ensomhed. Psykiske problemer. Fysiske handicaps Manglende tro på fremtiden. Personlige eller sociale problemer Sent udviklede Konkluderende kan siges, at målgruppen for projekt Fokus teoretisk set er 160 personer. Optagelse I projektets første fase skal afklares, hvor mange unge, der kan tilbydes et forforløb herunder afklaring af muligt deltagerantal/volumen, optagelse, holdtilknytning, opstartstider, varighed samt mulige rammer for midler til den unges individuelle forløb. Der skal udarbejdes kriterier for, hvem der kan deltage i forforløbet. Her fastlægges også en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem UU, PHS og de deltagende erhvervsskoler. Projektet har som mål at få flere i målgruppen igennem uddannelsessystemet. Centralt i forløbet er, at der sammen med hver enkelt ung laves en kontrakt en uddannelsesplan, der angiver de involveredes roller herunder aftaler om den unges og andres opgaver/forpligtelser i forløbet. Uddannelsesplanen sikrer, at den unge holder fast i egne beslutninger og lærer mestring af og medansvar for sit eget liv og uddannelsesforløb. Mestring af eget liv og medansvar herfor er givet en udfordring for mange af de deltagende unge, og det er en proces at lære sig dette; hvorfor der kan være tale om, at den første del af forforløbet har fokus på, at den unge motiveres for deltagelse. Det er væsentligt, at uddannelsesplanen rummer klare aftaler om, hvornår hvad skal afklares/nås, samt hvem der gør hvad. Den unges medansvar, opgave og rolle i forløbet er således væsentligt at få beskrevet i uddannelseplanen, ligesom det også skal være tydeligt, hvilke opgaver og roller de øvrige parter i forløbet skal have. Som før nævnt udarbejdes i projektets første fase rammer for arbejdet med uddannelsesplanen samt et konkret bud på, hvordan planen kan se ud med tydeliggørelse af mål, indhold, opgaver og roller. Det er givet ikke alle unge, der forventes at kunne gennemføre et forforløb og det er vigtigt at optagelsen og kriterier herfor tydeliggøres, så deltagere i forforløbet har størst mulig succes med at indfri målet om uddannelse. Dette fordrer, at projektet rummer mulighed for at opstille de rette Side 12 af 22

13 rammer og læringsmuligheder for den unge, ligesom det også kræver at den unge faktisk formår at aktualisere de givne muligheder. Det centrale instrument til at sikre dette samspil mellem mulighedsbetingelser og den unges aktualisering af mulighedsbetingelserne er den unges uddannelsesplan - heri vil fremgå aftaler om de samlede mulighedsbetingelser og aftaler om, hvordan de involverede parter - samt den unge - skal understøtte opfyldelse af den unges mål for uddannelse. Uddannelsesplanen er samtidig et vigtigt dokumentationsværktøj, idet denne vil bidrage til metodeudvikling og afklaring af, hvilke forløb, der reelt hjælper til at den unge gennemfører et uddannelsesforløb, og hvilke forløb, der ikke gør. Det er vigtig viden for det videre arbejde med at få flere unge fastholdt i uddannelse. Mere om forforløb Intentionen med forforløbet er at hjælpe så mange som muligt af de unge i gang i et forløb, som gerne skulle ende ud med en ungdomsuddannelse. Produktionshøjskolen (PHS) vil være omdrejningspunktet og have rollen som tovholder for hver enkelt ung. Uover at gennemgå den personlige udvikling, der ligger i den individuelle coaching/vejledning, som foregår sideløbende med værkstedsundervisningen, får de unge også muligheden for at deltage på de forskellige erhvervsuddannelser i fastlagte tidsrum, der kan være alt fra 2 uger til 4-5 uger. Praktikophold i virksomheder kan også være et tilbud for den unge. Der er ikke krav om at den unge skal besøge alle erhvervsuddannelser, men dog gerne to forskellige. Under besøget på erhvervsskolen følges den unge af ungekoordinatoren, som organisatorisk er ansat på Produktionshøjskolen. Der kan være tale om at ungekoordinatoren er med på erhvervsskolen i kortere eller længere tid, eller at der afholdes jævnlige møder mellem elev og vejleder, enten på erhvervsskolen eller på Produktionshøjskolen; ligesom alle andre involverede aktører (fx forældre, netværk, kommune, UU, psykologer, mentorer) kan inddrages. Forforløb er: Mulighed for at snuse til nogle af eller alle erhvervsuddannelserne i et individuelt, praksisnært, fleksibelt og individuelt forløb. Der kan indgå et praktikforløb (evt. med særlig støtte) Der kan indgå lektiehjælp og læsehjælpsstøtte Den unge bliver automatisk medlem af en netværksgruppe med andre unge Den unge skriver logbog og evaluerer mindst en gang om ugen Den unge træffer valg Helt essentielt er, at der udarbejdes individuelle aftaler/uddannelsesplaner med den unge med fokus på den enkelte unges konkrete ressourcer, behov og ønsker. Ligeledes er det helt centralt, at der ved planens udarbejdelse også inddrages de omgivende muligheder for at gennemføre forløbet succesfuldt. Således fordrer udarbejdelsen af uddannelsesplanen en afdækning af de samlede mulighedsbetingelser for den unges succesfulde forløb hvilket også vil inkludere rummelighed og nysgerrighed for nye og kreative løsninger. Det er her netværkene kommer i spil idet projektansøgerne er overbeviste om, at jo flere der samarbejder om en fælles opgave jo flere gode løsninger kan komme i spil og jo større ansvar påtager den enkelte sig for, at forløbet lykkes. Side 13 af 22

14 Uddannelsesplanen kan vedrøre aktiviteter og mål udover forforløbet når den unge er startet på en ungdomsuddannelse. Det påregnes, at nogle af de tilknyttede unge vil få brug for særlig støtte langt ind i uddannelsesforløbet, og uddannelsesinstitutionerne må forvente at skulle gøre en særlig og anderledes indsats for at imødekomme de unges behov. Ved afslutning af forforløbet aftales det videre forløb i den valgte ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne forpligter sig til at tilbyde fleksible forløb for de unge, der ønsker at besøge uddannelserne og forpligter sig til at optage elever, der efter gennemførelse af et fokus forløb ønsker optagelse. Kort beskrivelse af et tænkt forforløb 1. Via UU Skive opspores mulige deltagere til forløbet 2. UU Skive målgruppe vurderer 3. PHS afgør om den unge kan optages 4. Uddannelsesplanen udfyldes 5. Den unge starter på PHS og tilknyttes ungekoordinator 6. I forhold til det aftalte forløb tilknyttes den unge på et tidspunkt et forløb på erhvervsskoler og/eller praktik i en virksomhed. 7. På en given skæringsdato afklarer den unge en erhvervsuddannelse og optages på denne eller der laves andre aftaler for det videre forløb evt i job eller andet. Det vil være individuelt i forløbet, hvornår dette vil kunne ske. 8. Der aftales hvorledes den unge skal støttes efter afslutning på forforløbet. Planlægning og organisering af arbejdet med forforløbene sker i projektets fase Mere om netværk Dannelsen af netværk omkring de unge ser projektet som en forudsætning for nå projektets mål. Det er afgørende, at der etableres en fast struktur, som støtter de unge frem mod deltagelse og fastholdelse i uddannelse. I Skive Kommune er der allerede en mængde gode tilbud, som udføres gennem stor kapacitet og vilje til samarbejde hen over grænserne. Tilbuddene er dog ofte skabt af og udbudt fra en enkelt instans, fra kommunalt hold eller fra vejledningen på en af ungdomsuddannelserne. Der er vilje til samarbejde men viljen i sig selv er ikke nok. Et effektivt netværk forudsætter formaliserede rammer, idet det ellers kommer til at bygge på personlige relationer, som er alt for sårbare overfor personaleskift. Uden et formelt netværk risikeres, at de involverede går forbi hinanden selvom alle har de bedste intentioner. I Skive Kommune har UU Skive allerede taget initiativ til nogle netværksgrupper. Disse vil projektet tage afsæt i. Side 14 af 22

15 Der vil være tale om netværk på to niveauer 1. Første niveau er det individuelle det omhandler netværk af professionelle som arbejder direkte med de unge i forløbet. Netværk på dette niveau kan fx bestå af o UU vejledere, o Ungekoordinator, o Kontaktpersoner på PHS o Unge-rådgivere i Jobcenter Skive og Familiesektionen o Kontaktlærere og mentorer på erhvervsskolerne. o Evt. gademedarbejder o Projektleder o Evaluator 2. Andet niveau er det organisatoriske niveau det omhandler netværk af personer, som arbejder mere indirekte med at udvikle og opstille de rette mulighedsbetingelser for de unges arbejde med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Netværk på niveau to kan fx bestå af o Jobcenter Skive: Jobstart o Udbetalingsenheden Skive Kommune o Familiesektionen i Skive Kommune (De årige) o UU Skive o Produktionshøjskolen Marienlyst o Erhvervslivet i Skive o Evaluator o Projektleder Opgaver for netværkene er: Udvikle fælles forståelse for udfordringen - behov og baggrund Udvikle fælles redskaber og metoder uddannelsesplaner, pædagogisk tilgang til de unge Fælles markedsføring/synliggørelse Videndeling og videnproces Netværkenes arbejde med videndeling og videnproces kan ideelt ske på følgende måder: formidle de gode historier i netværket få inspiration til at gøre forløbene bedre gensidig coach/erfaringsudveksling bruge forløbene som cases, der drøftes i fællesskab mhp at skabe fælleshed, fælles forståelse, implementere en fælles tilgang bruge hinandens ressourcer og bruge hinanden som ressourcepersoner det giver mening for den enkelte det motiverer og engagerer Inddrage eksterne ressourcepersoner med særlig viden på området - som katalysator og til idégenerering af nye muligheder Side 15 af 22

16 3. Mere om videndeling, videnprocesser og dokumenteret viden Videndeling og videnproces integrerede udviklings- og læringsprocesser Arbejdet med videndeling og videnproces herunder også at skabe de rette mulighedsbetingelser for de unges uddannelsesvej skal sikre projektets kvalitet og mulighed for at kreere nye og bedre muligheder for de unge. Derudover har videndeling og videnproces som fokus at initiere fælles læreprocesser ved at skabe fælleshed om tilgangen til de unge og at skabe mulighed for at denne tilgang til stadighed kan udvikles og udfordres. Projektet hviler også på en tro om, at alle parter besidder unik viden og at videndeling og fællesgørelse kan bidrage til endnu bedre løsninger. Evaluering og dokumentation bliver derfor en særlig vigtig del af projektet, idet projektet gerne skulle motivere og initiere andre succesfulde forløb for de unge gennem gensidig inspiration og udvikling af konkrete forslag, metoder og tilgange. Til projektet knyttes derfor en evaluator, som skal sikre den løbende dokumentation og evaluering af projektets forløb og produkter. Det er desuden intentionen, at der etableres pitstop, hvor netværkene mødes med en eller flere videnbærere som kan bidrage til den samlede kompetenceudvikling og fælleshed. I forbindelse med pitstop-møderne udvides netværkene med lærere som er nøglepersoner i relation til eleverne. I første fase af projektet planlægges pit-stop forløbene nærmere. Dokumenteret viden: dokumentations- og evalueringsproces. Projektet søger at integrere udviklingsprocesser i en fælles lære- /videnproces. Derved skabes samspil mellem udvikling og læring. Produktmæssigt har projektet således to foki, udvikling og læring. Disse skal udfoldes yderligere og der skal udarbejdes succeskriterier og mål herfor. Det vil ske i projektets første fase. Side 16 af 22

17 Punkt 5. Organisering og aktører Projektet organiseres ved Styregruppe, som består af o Repræsentanter for Skive Kommune o Ledelsesrepræsentanter fra de deltagende erhvervsskoler, UU Skive og produktionshøjskolen o Repr. fra Region Midtjylland, uddannelsesenheden o 2 Repr. fra arbejdsmarkedets parter o (Projektleder deltager i styregruppens møder) o (Evaluator deltager i styregruppens møder) o (Ungekoordinator deltager i styregruppens møder) Projektleder o Leder af projektet, tovholder og ansvarlig for, at projektarbejdsgruppen og de etablerede netværk arbejder hen mod projektets mål. o Projektlederen kan inddrage evaluator til den faglige sparring for at sikre projektets rette fremdrift Evaluator, som forestår o den løbende og afsluttende evaluering o Agerer som sparringspartner for projektleder om den løbende dokumentation og opmærksomhed på projektets rette fremdrift o udarbejdelse af den afsluttende evalueringsrapport med dokumentation samt model/idéer i samarbejde med styregruppen. Ungekoordinator, som varetager den overordnede koordinering af forforløbene herunder o Udarbejdelsen af den unges uddannelsesplan for det individuelle forforløb. o samarbejde med kontaktpersonerne om de konkrete forforløb Kontaktpersoner for de unge v. produktionshøjskolen og de involverede udd.institutioner. Netværk 1 og Netværk 2 (beskrevet på side 12 og 13) Alle deltagere i projektet bidrager på forskellig vis til projektets løbende metodeudvikling, dokumentation og evaluering. Projektmidlerne skal give mulighed for at indfri dette således, at produktet af projektet bliver en anvendbar inspiration til videre arbejde med unge. I projektets første fase afklares de enkelte parters konkrete opgave og rolle i projektet. Side 17 af 22

18 Side18 af 22

19 Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Styregruppen består af Ledere ved uddannelsesinstitutionerne, Skive kommune og produktionshøjskolen Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter Repræsentant fra Region Midtjylland- uddannelsesenheden Projektleder, ungekoordinator og evaluator som alle deltager i styregruppens møder. Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet. Projektlederen varetager ledelsen af projektet og har ansvar for at formidle relevant viden vedrørende projektet til styregruppen. Punkt 5 nr. 3 Samspil med samarbejdspartnere Samspil med samarbejdspartnerne foregår primært gennem de etablerede netværk. Samarbejdspartnere udover virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og Skive Kommune Arbejdsmarkedets parter inviteres med i projektet se nedenfor Forældre en vigtig del af netværket Hvis vi vil forvente, at forældrene fortsat påtager sig et ansvar for deres børns uddannelse, skal vi være bedre til at inddrage dem, så de ved, hvad der foregår, også selv om deres børn måske er tilbøjelige til at bede dem blande sig udenom. Og uddannelsessystemet er komplekst for de unge og endnu mere for deres forældre!!) Projekt Fokus vil inddrage forældrene i videst mulig omfang og afprøve nye metoder til involveringen. Det drejer sig om forældre til de årige, men i visse tilfælde også med den unges samtykke for forældrene til de årige VUC, som kan være med til at kompetence-udvikle den unge, fx ordblinde-undervisning for årige (små hold), AVU, FVU, og som læsevejledere på ungdomsuddannelserne (VUC har ekspertisen ). P.t. bliver VUC ikke brugt på denne måde, men de vil gerne! På opfordring fra URIS (Uddannelsesrådet i Skive) er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udveksle erfaringer på det specialpædagogiske område. Forslag til involvering af virksomheder 1. Hjælpe med at finde lokale virksomheder, som vil tage et socialt medansvar i forbindelse med praktik-forløb og evt. mentorer 2. Finde lokale virksomheder, som vil tilbyde trainee- og forpraktikforløb til interesserede unge. 3. Aftale og arrangere virksomhedsbesøg for relevante grupper af unge (Vise dem den virkelige arbejds-verden) 4. Deltage i lokale uddannelses- og jobmesser 5. Støtte erhvervsskolerne i at finde relevante praktikpladser til unge, som har svært ved at skaffe pladser efter bestået grundforløb 6. Arrangere virksomhedsbesøg for interesserede aktører, fx kommunale medarbejdere, lærere og vejledere 7. Arrangere Mød en virksomhed for unge i målgruppen 8. Lave lærlinge-kampagne 9. Deltage i styregruppe mm Side19 af 22

20 Punkt 6. Budget Ansøgningen vil gælde midler til: Aflønning af projektleder, ungekoordinator, kontaktpersoner, administration, øvrige samt konsulentbistand og lærerdeltagelse i forbindelse med kompetenceudvikling og evaluator primært med henblik på afprøvning, metodeudvikling, dokumentation, evaluering. Desuden diverse udgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere, udvikling af forforløb og konkret afprøvning af forforløbene, kørsel, forplejning og andet. Projektetperiode: : 2 år Punkt 6 nr. 1 Budget Fase 1: (jun 08 sept.08: 4 mdr.) Planlægning: Planlægning og etablering af forforløb og netværk. Fase 2. (Okt. 08 dec 09: 15 mdr.) Gennemførelse. Netværkene virker og forforløb gennemføres herunder løbende videndeling, videnproces samt dokumentation og evaluering Fase 3: (jan 10 maj 10) (5 mdr) Afslutning opsamling og afsluttende evaluering og afrapportering. Side 20 af 22

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Indholdsaftale for samarbejdet mellem Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Område: Gennemførelse af indsats i regi af Fastholdelseskaravanens koncept `mini uddannelsesnav.

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere