GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27 B, 1401 København K. Bkf inviterer på et måltid mad: Middag fra kl til Tilmelding til spisning: Senest torsdag den 29. oktober på eller

2 Indholdsfortegnelse Dagsorden Bestyrelsens beretning Beretning fra Bkf-repræsentanter Årets gang i Bkf Medlemsundersøgelse Årsregnskab 2008, Bkf Årsregnskab 2008, Ophavsretsfonden Budgetforslag 2010, Bkf Valgoversigt

3 Dagsorden Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009 kl i Gl. Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27 B, 1401 Kbh. K DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent, protokolfører og 3 stemmetællere 2. Ophavsretsfonden i BKF Fondsbestyrelsen aflægger beretning til godkendelse (indgår i Bkfs beretning) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (indgår i Bkfs regnskab) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer af Billedkunstnernes Forbund Eventuelt 3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse (vedlagt) 4. Udvalgene aflægger beretning (indgår i Bkfs beretning) 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt) 6. Forslag fra bestyrelsen, udvalg og medlemmer, herunder fastsættelse af udstillingsafgift gældende fra 1. juli i næste kalenderår 7. Fremlæggelse af budget med formandens honorar og midler til regionaludvalg og fastsættelse af kontingent (vedlagt) 8. Opstilling af kandidater til valg ved urafstemning af (vedlagt): Formand Bestyrelsesmedlemmer Fondsbestyrelsesmedlemmer Andre faste udvalg 9. Valg af revisor samt 2 medlemsrevisorer valgt uden for bestyrelsen 10. Valg til andre udvalg, nævn og lignende 11. Eventuelt 3

4 Bestyrelsens beretning 2009 Af Nanna Gro Henningsen Den forgangne sommers polemik om, hvad kunsten og kunstnerne kan og skal, viste tydelige yderpunkter i kunstdebatten. Pia Kjærsgaard vil helst være fri for alt det grimme, det provokerende, det nøgne og ikke mindst det venstreorienterede. Hun vil have sund, national og opbyggelig kunst for folket. Kunsthistorikeren Mikkel Bolt mener stik modsat, at dansk kunst er blevet harmløs, navlebeskuende og ramt af ukritisk leflen for kunstscenen og markedet, at avantgarden har begået selvmord og at kunsten i dag svigter en politisk forpligtigelse. Et sted imellem disse yderpunkter i debatten ligger den kunstpolitiske og økonomiske virkelighed for billedkunsten i dag. Det er ganske befriende, når Bjørn Nørgaard i sin kommentar til debatten siger, at kunsten altid er i krise, og at den dag, den ikke længere er i krise, er den dag, der ikke længere er brug for den. Det positive resultat af sommerens debat har været de klare udmeldinger fra kulturminister Carina Christensen. Som svar på Pia Kjærsgaards pressestunt sagde hun klart og tydeligt, at hun ser en af kunstens vigtigste funktioner i det provokerende og eksperimenterende, at hun hylder armslængdeprincippet, at hun ser, hvordan kunsten er under pres fra underholdningsindustrien, og at Statens kunstfonds livsvarige ydelser er en fornuftig og rimelig ordning, der bør bevares. Alt sammen rigtigt positive signaler. Nu afventer vi så, at de udmønter sig i en konkret forståelse af, hvor der skal løftes i kulturpolitikken. KUNSTENS ROLLE Det ydre pres på kunstscenen i dag kommer især fra den markedsøkonomiske indforståethed, som i den offentlige debat har afløst opfattelsen af kunsten som et væsentligt fælleskulturelt anliggende. Kunsten underlægges enten økonomiske krav om bæredygtighed på markedsvilkår, eller en lige så gold forestilling om dens praktiske nytte f.eks. i forhold til oplevelsesøkonomi, forbedret indlæring i folkeskolen, bevidsthed om klimaproblematikker, politisk meningsdannelse eller national identitetsdannelse. Som formand for Statens Kunstråd har Mads Øvlisen meldt ud, at der savnes en generel politisk erkendelse af, hvorfor man støtter kunsten. Han slår samtidig til lyd for det synspunkt, at kunststøttens primære formål er at skabe og udvikle kunsten på kunstens egne præmisser. Andre formål må komme i anden række, hvis man vil have god kunst. Kunstrådet har dog selv, med Kulturministeriets velsignelse, i sin handlingsplan sat fokus på kunst og globalisering, kunst og kommunerne, børn og unges møde med kunst samt kunstformidling. Alt sammen vigtige dele af en samtidig kulturpolitik. Men det er problematisk, at fokus flyttes fra selve kunsten til varetagelse af andre overordnede hensyn. Vi kunne ønske en større synlighed på Kunstrådets fagudvalg, hvor uddelingerne rettes mod kunsten som fag. Der er ingen tvivl om, at kunst på forskellige måder kan indfri mange af disse fordringer, og at kunstnere bidrager positivt i en lang række centrale offentlige samfundsforhold. Men en sådan redskabsgørelse af kunsten må aldrig blive den grundliggende præmis for kulturpolitikken. Det er ikke desto mindre den vej, udviklingen går. Netop derfor har vi som kunstnere en forpligtigelse til at gå ind i debatten om kunstens rolle og betydning i samfundet, vel at mærke på kunstens egne præmisser. Her skal Bkf ind og spille en mere aktiv rolle. BKF OG FINANSKRISEN De langsigtede effekter af finanskrisen er for alvor slået igennem. Kunstmarkedet er fortsat i knæ. Gallerierne spår ganske vist om bedre tider lige rundt om hjørnet, men der lader ikke til at være nogen konkrete fakta til at bakke det lønlige håb op med. Jungletrommerne fra Art Copenhagen i Forum i september meldte om rekordlavt salg og Bkf har løbende været i kontakt med medlemmer, som er kommet i klemme i bl.a. galleriers betalingsstandsninger. De foreløbige tal fra følgeretsordningen, som administreres af Copydan Billedkunst, viser da også et styrtdyk i kunstsalget. I forhold til kunstsalget i 2008 forventer man her en nedgang på % for Det er barske realiteter, og vi kan kun håbe på, at skuden virkelig vender, som flere økonomiske eksperter har spået. KUNSTNERHONORARER I 2008 besluttede bestyrelsen at udvikle Bkfs arbejdsform gennem et årligt bestyrelsesseminar. Det første blev afholdt i februar Formålet var at skabe mulighed for en mere grundig diskussion af Bkfs 4

5 langsigtede mål, og processen er desuden tænkt som forberedelse for formuleringen af et udvidet kunstpolitisk program for Bkf. Gennem analyse af Bkfs centrale problematikker og diskussion af praktiske og politiske strategier kan vi blive langt mere effektive i det fagpolitiske arbejde. Det mest håndgribelige resultat af seminaret er kampagnen for Professionel honorering af professionelt kunstnerisk arbejde. Nu hvor kunstnernes økonomi er under hårdt pres, er det dobbelt aktuelt at rette blikket mod de dele af kunstscenen, hvor billedkunstnere forventes at stille deres arbejdskraft gratis til rådighed. De danske museer og kunsthaller har en usædvanlig dårlig betalingskultur. Billedkunstnere har ofte underskud på at producere udstillinger til offentlige kunstinstitutioner og forventes at være taknemmelige oveni. Det er en kultur, vi skal have gjort op med en gang for alle. Kampagnen har allerede har givet positive resultater. Der har været en pæn mediedækning på baggrund af Bkfs stikprøveundersøgelse af honorarforholdene på de danske kunstinstitutioner, og i forbindelse med honorarproblematikken på udstillingen Til vægs på Charlottenborg. Emnet har været fulgt grundigt op i Billedkunstneren og ved et Bkf-fyraftensmøde på Overgaden. Vi påbegynder nu en langsigtet dialog med Kunstrådets Billedkunstudvalg, som også har en klar politik på området. Desuden har vi taget hul på en møderække med repræsentanter for museer og kunsthaller og har fået meget positive tilsagn om et langsigtet samarbejde for at sikre kunstnere ordentlige professionelle og økonomiske arbejds- og produktionsvilkår på alle statsstøttede kunstinstitutioner. De mere konkrete forslag forventes at blive fremlagt for Kulturministeren indenfor det næste halvår. Bestyrelsen har således allerede høstet positive erfaringer af det nyindførte årlige bestyrelsesseminar, og i løbet af 2010 skulle vi kunne præsentere et gennemarbejdet fagpolitisk program med flere langsigtede satsningsområder. HUSKUNSTNERORDNINGEN & BILLED KUNSTNERISK GRUNDKURSUS BGK To succesfulde kunstordninger for børn og unge står foran lukning som følge af besparelser i regeringens finanslovsforslag for Det drejer sig dels om Huskunstnerordningen, hvor professionelle billedkunstnere udgør en meget efterspurgt deltagergruppe, dels om de Billedkunstneriske GrundKurser (BGK), hvor unge i gymnasiealderen undervises af professionelle billedkunstnere i forløb på op til tre år. Bkf udsendte en kritisk pressemeddelelse om situationen i august, umiddelbart efter at regeringens finanslovsforslag for 2010 havde annonceret en lukning af ordningerne. Besparelserne er ikke bare ulykkelige, men virker også ugennemtænkte: De to kunstordninger er sat i søen af netop de politikere, der nu trækker det økonomiske grundlag væk. BGK er oprettet på baggrund af en Folketingsbeslutning og har oven i købet - ligesom Huskunstnerordningen for nylig fået topkarakter i evalueringer bestilt af Folketinget. Det er ærgerligt, at regeringen på denne måde undergraver sit eget Kunstråd. Og uforståeligt, at man vælger at spare på præcis disse ordninger, som udgør de vigtigste kvalitative indgange til kunst for børn og unge herhjemme. Næste generation mister en mulighed for at opleve, hvad billedkunst er og kan, og Danmark går glip af udviklingen af nyt kunstnerisk talent. Besparelserne hænger meget dårligt sammen med de erklæringer, vi i øvrigt hører fra regeringen om, at Danmark skal satse på sine kreative kompetencer for at overleve i fremtidens videnssamfund. BGK er i dag oprettet ti forskellige steder i Danmark, og en hel del af Bkfs medlemmer er eller har været tilknyttet som undervisere. Skydes de Billedkunstneriske GrundKurser i sænk, vil det ikke bare få betydning for Bkf ere, det vil være ødelæggende for den grundlæggende talentudvikling på billedkunstens område. I dag er undervisning i billedkunst skåret til minimalt niveau både i folkeskole og gymnasium. BGK er derfor helt afgørende, hvis unge i hele landet skal have mulighed for at opdage og udvikle interessen og et eventuelt talent for billedkunst. Bkf har derfor også skrevet til Folketingets kulturudvalg i et forsøg på at få ændret finanslovsforslaget på dette område. BKF OG CHARLOTTENBORG I det forløbne år har Bkf fulgt situationen omkring det kriseramte Charlottenborg tæt og udsendt både pressemeddelelser og høringssvar om sagen. I april måned fremlagde kulturminister Carina Christen- 5

6 sen en plan, der af Kulturministeriet blev lanceret som en redningsaktion ikke bare for det skandaleramte Charlottenborg, men også for den lukningstruede Den Frie Udstillingsbygning. Sidstnævnte blev af Kulturministeriet kørt i stilling som det nye Kunstnernes Hus i København. Men som Bkf også påpegede i sin pressemeddelelse den dag, kulturministeren offentliggjorde sin plan, var der her tale om rent spin fra ministeriets side. Reelt har Den Frie Udstillingsbygning, der jo som bekendt er en privat, selvejende forening, altid været et Kunstnernes Hus. Charlottenborg er en statslig kunstinstitution. Derfor var den egentlige konsekvens af ministerens nye struktur for de københavnske udstillingssteder, at Danmark mistede en af sine vigtigste offentligt drevne platforme for kunstnerproducerede udstillinger, nemlig Charlottenborg. I vores pressemeddelelse påpegede Bkf samtidig det glædelige i, at Kulturministerens plan har sikret Den Frie Udstillingsbygning en holdbar økonomi med driftstilskud fra Kulturministeriet og Kunstrådets Billedkunstudvalg. Det burde bare ikke være sket på bekostning af Charlottenborg, som således med et kulturministerielt pennestrøg fik afskaffet de sidste rester af sin 100-årige tradition for kunstnerstyre: Den tidligere 12 personer store bestyrelse er skåret ned til det halve og billedkunstens faglige organisationer, herunder Bkf, er ikke længere repræsenterede. Til gengæld lægges der vægt på, at der er økonomiske, ledelsesmæssige, administrative samt kunstneriske kompetencer i bestyrelsen. Som led i denne plan fik huset i juni måned en ny bekendtgørelse. Det skete efter en usædvanlig kort høringsfase (2 uger). I sit høringssvar til Kulturministeriet stillede Bkf sig kritisk overfor en lang række forhold i hele det efterhånden årelange forløb omkring Charlottenborgs omstrukturering, og kritiserede flere punkter i forslaget til den nye bekendtgørelse. Bl.a. beklagede Bkf, at Charlottenborg ikke længere skal vise udstillinger, udvalgt og produceret af kunstnere, og foreslog derfor, at det stadig skulle være muligt at ansøge om udstillingsperioder i huset. Desuden påpegede Bkf det uheldige i, at Statens Kunstråd fik udpegningsret til Charlottenborgs bestyrelse. Vi fremførte, at der var tale om et brud på en mangeårig tradition, hvor de faglige organisationer har været udpegningsberettigede. Men ministeriet lyttede hverken til Bkfs kritik eller til andre kritiske høringssvar fra kunstmiljøet. Faktum er pt., at Charlottenborg har fået en fuldtonet kunsthalsprofil, og at der også fremover skal være en stærk kunstfaglig direktør i spidsen for udstillingsvirksomheden. Før sommerferien udpegede kulturministeren formanden for Charlottenborgs nye bestyrelse: Michael Bjørn Nellemann, kultur- og presseråd ved Den Danske Ambassade i Paris. I september blev den øvrige bestyrelse udpeget. Forløbet omkring Charlottenborg giver indtryk af et Kulturministerium med meget ringe lyst til at lytte til kunstnerne. KUNSTSTØTTEN I FORANDRING Da Statens Kunstfond blev oprettet i 1965, var der som bekendt voldsom debat om kunststøtten. Men i det store hele blev kunsten af politikerne anset for et nødvendigt samfundsanliggende. Systemet var enkelt, og den kulturpolitiske udmelding fra Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt, var klar: Staten skulle støtte, men ikke dirigere kunsten. Det er et smukt princip, men det ville samtidig være naivt at tro, at kunststøtten kan holdes fri af politiske interesser. I dag er kunststøttesystemet langt mere kompliceret. Kunstrådet har siden sin oprettelse skabt en række nye funktioner indenfor kunststøttens rammer. Kunstrådet er blevet politikdannende og sætter som tidligere nævnt her i beretningen pt. fokus på globalisering, kommunerne, børn og unges møde med kunst og formidling. Alt sammen vigtige dele af en samtidig kulturpolitik, som Kulturministeriet også burde deltage aktivt i. Statens Kunstfond har hidtil holdt sig fri af målrettede satsningsområder, men også her rumles der med nye ideer. Fondens indkøb af kunst, som videreformidles af deponeringsordningen, har været til offentlig debat, og man er pt. i gang med at kikke ordningen efter i sømmene. Kritikken er her gået på, om aftagerne af kunstværkerne, de statslige institutioner, ikke også kunne komme med ideer til hvilke værker, der skulle erhverves. Evaluering af fondens støtte har ligeledes været drøftet og man afventer her en tilbagemelding fra Statens Kunstfond på diskussionen om evaluering. 6

7 SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG Som et led i regeringens skattepakke i foråret 2009, som generelt havde til formål at sænke skatten på arbejde, blev kunstnernes royalties belagt med mere skat. Royalties, som indgik i den personlige indkomst, var hidtil blevet friholdt for arbejdsmarkedsbidrag, fordi indkomsten ikke havde karakter af almindeligt lønarbejde. Dette mente man, at der nu skulle laves om på. Sammen med en række andre kunstnerorganisationer deltog Bkf aktivt i at få ændret dette lovudkast fra regeringen. Det blev en svær start - Skatteministeriet havde ikke engang fremsendt forslaget til høring hos kunstnernes organisationer. Efter gennemarbejdede høringssvar, foretræde for skatteudvalg, kontakt til politikere, debatmøder mv. lykkedes det at få sat fokus på kunstnernes ekstraskat. Dette var dog ikke tilstrækkeligt til, at man fra regeringens side ville droppe forslaget. Regeringen, med støtte fra Dansk Folkeparti, gennemførte i store træk skattelovspakken uden større ændringer. Fra oppositionens side blev der dog givet tilsagn om, at reglerne vil blive lavet om igen, så snart et andet politisk flertal får muligheden. Bkf har deltaget aktivt i Skatteudvalget under Dansk Kunstråd i lighed med tidligere år, og der blev også i 2009 udgivet en trykt skattevejledning for kunstnere, Kunstnernes Beskatning DAGPENGE OG A-KASSE Dagpengereglerne gennemgik en markant opstramning i 2008, som især ramte deltidsansatte, freelancere og kunstnere. Perioder på supplerende dagpenge er blevet skåret ned, og det er samtidig blevet vanskeligt at fastholde en selvstændig bibeskæftigelse som kunstner sammen med andet arbejde. Pga. af den stigende arbejdsløshed er yderligere stramninger af dagpengereglerne dog foreløbigt blevet aflyst af regeringen. Men med de nye dagpengeregler vil det også fremover være vanskeligt for freelancere og kunstnere at kunne benytte sig af a-kassesystemet. I hvert fald i den form, hvor man i perioder uden fuld indtægt kan supplere sine kunstneriske indtægter med dagpenge. Honorarer, kunststøtte og legater fungerer også rigtigt dårligt sammen med a-kassereglerne og gør, at man som kunstner ofte bevæger sig på en knivsæg mellem at blive betragtet som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, uden adgang til at kunne benytte sig af forsikringsordningen. For hele kunst- og kulturområdet kan man frygte, at netop den manglende forsikring for indkomsttab, som ligger i a-kassesystemet gør, at en del kunstnere vil søge andre veje, og at vækstlaget vil flade ud. Dette synspunkt er blevet fremført vedholdende af en stor del af kulturlivet, men endnu er det ikke lykkedes at få bragt Kulturministeren i tale på dette punkt. Mere end før er der brug for en social støtteordning for de skabende kunstarter, herunder billedkunsten. De politiske vinde blæser dog ikke i øjeblikket i denne retning, så vi må nok endnu engang væbne os med tålmodighed. Dette betyder dog ikke, at vi skal forholde os passive. Ved enhver lejlighed skal vi gøre opmærksom på de regler, som skaber problemer for kunsten og kunstnerne og samtidig anvise brugbare løsningsmodeller. Oppositionen i Folketinget har generelt været lydhør over for kunstnernes økonomiske problemer, men der er ingen signaler om, at det er muligt at opnå en særstatus på dagpengeområdet. SOCIAL SIKRING OG KUNSTSTØTTE Bkf er i det forgangne år stødt ind i flere konkrete sager hvor den frie kunststøtte og de sociale sikringsordninger ikke kunne spille ordentligt sammen. For kunstnere er det naturligt, at den frie kunststøtte, som f.eks. arbejdslegater fra Statens Kunstfond, den livsvarige ydelse og andre legater, giver mulighed for at arbejde med et kunstprojekt, fordybelse, inspiration eller produktion af konkrete værker. På mange måder fungerer disse legater efter samme opskrift som et enkeltstående honorarjob. Legaterne beskattes også på lige fod med andre indtægter. I forhold til sociallovgivningen forholder det sig derimod modsat. Her er den frie kunststøtte typisk kendetegnet ved, at der ikke knytter sig en egentlig og direkte arbejdsforpligtelse til modtagelse af støtten. Som en følge heraf tæller den frie kunststøtte derfor ikke med, når ydelser efter sociallovgivningen er gjort indkomstafhængige. I Bkf mener vi, at den frie kunststøtte bør sidestilles med andre indtægter, og at kunststøtten derfor også bør danne grundlag for beregning af sociale ydelser. I nogle konkrete sager har vi derfor rettet henvendelse til ministerier for at gøre opmærksom på problematikken. Bkf har ligeledes taget initiativ til at få nedsat et social- 7

8 udvalg under Dansk Kunstnerråd, så vi sammen med andre kunstnergrupper kan få stillet skarpt på kunstnernes sociale vilkår. BILLEDKUNST I FOLKESKOLE OG GYMNASIUM I 2006 anbefalede professor Anne Bamford fra Wimbledon College of Arts i en rapport til Statens Kunstråd, at de praktisk-musiske fag herunder billedkunst - skal findes på alle klassetrin i den danske folkeskole. I 2007 kom en rådgivningsgruppe under Undervisningsministeriet med anbefalinger om flere timer til bl.a. billedkunst, der også skulle være eksamensfag. Som opfølgning på anbefalingerne lancerede undervisningsminister Bertel Haarder (V) i marts i år en handlingsplan, der bl.a. åbnede for, at folkeskoler i en forsøgsperiode kan indføre eksamener i bl.a. billedkunst, og at undervisningen i billedkunst kan udstrækkes til at omfatte hele skoleforløbet. I dag er billedkunst kun obligatorisk til og med 5. klasse. Desværre har ministerens handlingsplan mest vist sig at indeholde varm luft: Der fulgte nemlig hverken ekstra timer eller penge med til forsøgsordningerne, og derfor har stort set ingen skoler gjort brug af muligheden for at styrke billedkunstfaget. Således kunne man i sensommeren læse i dagspressen, at kun to skoler i Danmark går i gang med forsøg, hvor de strækker de eksisterende timer i de praktisk-musiske fag til hele skoleforløbet. Og at eleverne på kun to andre skoler kan komme til afgangsprøve i valgfag som musik, billedkunst samt»håndværk og design«. Det er ulykkeligt, at faget billedkunst i folkeskolen fortsat skal have status som småbørnsfag, og at der åbenbart ikke er politisk vilje til at give også de større børn basal billedkunstnerisk viden. I en tid, hvor børn og unge bombarderes med billeder i mange forskellige medier, er billedkunstnerisk forståelse og indsigt i kunstens virkemidler vigtigere end nogensinde. Samtidig er faget billedkunst reduceret til et valgfag i gymnasiet, og tilbydes kun på et fåtal af gymnasieskoler i landet. Denne uddannelsesmæssige nedprioritering af billedkunsten er ulykkelig vi risikerer, at de næste generationer bliver billedkunstneriske analfabeter, selvom de er storforbrugere af billeder. Bkfs blad Billedkunstneren har tidligere behandlet denne problematik grundigt (september 2007, red.), men redaktionen følger udviklingen og tager emnet op igen i kommende udgaver af bladet. KONTAKTUDVALGET Kontaktudvalget bestående af Akademiraadet, Bkf, UKK og Kunstnersammenslutningernes Samråd har i årets løb hyppigt brugt kontaktfladen i forbindelse med nye lovtiltag på billedkunstområdet. Endvidere er man blevet enige om at afholde et fælles årligt fællesmøde for foreningernes udpegede repræsentanter. BKF-REGIONER OG KOMMUNERNE Bkfs bestyrelse har fornyet strukturen for det regionale arbejde og nedsat et regionsudvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 regionale Bkf-repræsentanter. Udvalget udstikker retningslinjerne for Bkfs regionale arbejde, og sekretariatet bistår Bkf-regionerne i det omfang, der måtte være behov for det. Bkfs landsmøde, hvor alle Bkfs regionale repræsentanter inviteres, forventes afholdt i begyndelse af Kulturminister Carina Christensen har særligt fokus på kunst og kulturlivet i kommunerne. Nye kulturaftaler er kommet til, og en Danmarksturné, som skal munde ud i et nyt udspil om kultur for alle i hele landet, er gennemført. Endvidere har Carina Christensen i et bredt politisk forlig sikret de amtslige kulturtilskud, som var placeret på en overgangsordning med udløb i Resultatet blev, at statens overtager ansvaret for alle tilskud over kr. mens kommunerne, via bloktilskud, videreføre øvrige aktiviteter. Både for Bkf og for Bkf-regionerne er der nu en stor opgave i at fastholde kommunerne på de mangeartede aktiviteter indenfor billedkunsten, som var finansieret af de amtslige kulturmidler. 8

9 Beretning fra Bkf-repræsentanter Optagelsesudvalget i Bkf Af Claus Handgaard Jørgensen, formand for optagelsesudvalget Vi er nu 1258 medlemmer af Bkf. I det forløbne år, er der kommet 70 nye medlemmer i forbundet, mens vi har måttet sige farvel til 40. Optagelsesudvalget har optaget 39 nye medlemmer ud af en ansøgerskare på 68, og sekretariatet har forhåndsoptaget 31 medlemmer på baggrund af endt uddannelse på et af de 3 danske kunstakademier, medlemskab af Kunstnersamfundet eller genindmeldelse. Ud over den konkrete behandling af ansøgningerne har det nye udvalg taget hul på diskussionen af grænsedragningen mellem billedkunstnere og kunsthåndværkere/designere og de censurerede udstillingers meritstatus. Optagelsesudvalget består af Claus Handgaard Jørgensen, Kit Kjærbye, Steffen Tast, Steffan Herrik og Jannik Seidelin Statens Kunstfonds Repræsentantskab Af Jane Balsgaard Statens Kunstfond består kun med politikernes velvilje. Derfor er det vigtigt, at kunstnerne deltager i samfundsdebatten og er i dialog med de kulturpolitiske ordførere. I Repræsentantskabet har vi opnået en god kontakt til de kulturpolitiske ordførere, der møder op til møderne. Vi har haft lange debatter om lovrevision af bekendtgørelsen og loven om Statens Kunstfond. Her er det især Karen Kjær Laursen, der har ydet en vedholdende indsats. En af ændringerne medfører bl.a., at det årlige fællesmøde med Repræsentantskabet for Statens Kunstråd nu er blevet afløst af et årligt fællesseminar om kunstens rolle i samfundet. Debatten om de livsvarige ydelser og truslerne om, at de skal nedlægges, har lagt sig lidt. Men der er stadig en hed debat om fordelingen af ydelserne mellem de enkelte kunstarter. Det er fortsat nødvendigt at fremlægge oplysninger om de skabende kunstneres arbejdsvilkår - og at vi i modsætning til mange andre fag hverken har en a-kasse eller pensionsopsparing. LIVSVARIGE YDELSER Fonden har i året løb indstillet følgende kunstnere til den livsvarige ydelse: Billedkunstner Vibeke Glarbo Fotograf Jacob Holdt Billedkunstner Eva Koch Forfatter Solvej Balle Forfatter Jens Christian Grøndahl Forfatter Per Aage Brandt Komponist Jens Winther Designer Jacob Jensen Keramiker, designer Ole Jensen Arkitekt Jan Gehl NY BESTYRELSESFORMAND Erik Steffensen blev valgt som ny formand for fondens bestyrelse i januar måned Bkf har i perioden været repræsenteret af Jane Balsgaard, Jesper Fabricius og Karen Kjær Laursen. Statens Kunstråds Repæsentantskab Af Nanna Gro Henningsen I den forgangne periode har fokus i Statens Kunstråds Repræsentantskab især været rettet mod revision af lovgrundlaget for Statens Kunstråd. Lovændringen trådte i kraft i juni i år. De vigtigste ændringer er, at de to billedkunstudvalg under Kunstrådet nu får fælles formand, og at Statens Kunstråds Repræsentantskab har fået ændret sine beføjelser. Mere om det i det følgende. TO BILLEDKUNSTUDVALG EN FORMAND Bkf fremsatte allerede i slutningen af 2008 stærk kritik af forslaget om sammenlægning af formandsposterne for Det Internationale Udvalg for Billedkunst og Billedkunstudvalget, da vi så det som en alvorlig svækkelse af billedkunstens internationale samarbejdsmuligheder. Bkf har desuden efterfølgende stillet sig kritisk overfor beslutningsprocessen i forløbet. Vi finder det for det første foruroligende, at hverken fagudvalg eller Repræsentantskabet blev inddraget i drøftelse af Kunstrådets anbefaling af en fælles formand 9

10 for de to billedkunstudvalg. Det ser vi som udtryk for en uacceptabel svækkelse af fagudvalgenes kompetencer overfor Kunstrådet. For det andet har denne fremgangsmåde sandsynligvis haft afgørende indflydelse på selve den politiske beslutning om sammenlægningen af de to formandsposter en beslutning, der ikke har været tilslutning til i Det Internationale Billedkunstudvalg, og som har mødt modstand i et samlet dansk kunstmiljø. I Kunstrådets årsberetning 2008 kunne man bl.a. læse: Kunstrådets Billedkunstudvalg er positiv overfor denne konstruktion, (sammenlægningen), som udover repræsentationen af det internationale billedkunstområde i Kunstrådet, samtidig vil fremme muligheden for koordination mellem de to udvalg. Denne formulering har vi opfordret Repræsentantskabet til at rejse en kritik af. REPRÆSENTANTSKABETS OPGAVER Vi mente, at det var et udtryk for demokratisk underskud, at Repræsentantskabets indflydelse og beføjelser skulle begrænses: F.eks. skulle Statens Kunstråds handlingsplaner ikke længere forelægges Repræsentantskabet inden endelig godkendelse. Vi opfordrede til, at Repræsentantskabets beføjelser tværtimod bør udbygges og styrkes. Lovrevisionen endte efter høringsrunden med, at Repræsentatskabet fortsat har til opgave at følge Rådets arbejde. En sidste konsekvens af lovændringen er, at det årlige fællesmøde mellem repræsentantskaberne for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond fremover erstattes af et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet. Det første seminar afholdtes i oktober 2009 i Snekkersten. STATENS KUNSTRÅDS FRIE MIDLER Langt den største del af Statens Kunstråds midler uddeles ikke af det 10-mand store Kunstråd, men af kunstrådets fem forskellige kunstfaglige udvalg indenfor billedkunst, musik, litteratur og scenekunst. Støtten går direkte til konkrete ansøgninger om projekter. Det er fortsat her, tyngdepunktet i Kunstrådets støttefunktion ligger - og bør ligge. Kunstrådets frie midler, som oftest er det, der diskuteres i medierne, er faktisk forsvindende små (ca. 15 mio. kr. årligt), hvilket også betyder, at de tværfaglige satsninger som Kunstrådet uddeler tilskud til, er underfinansierede fra starten. Der er gode perspektiver i disse indsatsområder, men de flytter desværre Kunstrådets fokus gradvis fra kunstarterne til opgaver, som man rent faktisk ikke har midler til at løfte. Det er naturligt for Kunstrådet at udvikle initiativer på vegne af alle kunstarterne - men det er en umulig opgave, når pengene mangler. Og det værste er, at Kunstrådet på denne måde kommer til at fungere som alibi for Kulturministeriets manglende investering i brede kunstpolitiske initiativer. I Bkf mener vi fortsat, at de enkelte kunstarter herunder naturligvis billedkunsten får alt for lidt opmærksomhed i den centraliserede kunststøttestruktur, som Statens Kunstråd er et udtryk for. Ophavsretsfonden i Bkf Af Ole Sporring, formand for Ophavsretsfonden I lighed med tidligere år har bestyrelsen for Ophavsretsfonden været samlet to gange i årets løb. I alt er der blevet uddelt kr. i støtte til diverse projekter. Hovedparten af støttetilsagnene er gået til formål af almen interesse for billedkunstnere: Kurser, arrangementer mv. samt til enkeltpersoner, hvor der er ydet støtte til principielle retssager. Fonden har bl.a. ydet et tilskud til et ambitiøst projekt for ny belysning på Den Frie Udstillingsbygning og til gennemførelse af en retssag om kunstneres ret til at citere andres værker i udformningen af nye værker. Fonden har i alt modtaget 33 ansøgninger og 60 procent har fået helt eller delvist tilsagn om støtte. Bestyrelsen har fastholdt en praksis om ikke at give tilskud til individuelle kunstudstillinger og studieophold på grund af fondens begrænsede midler. Bestyrelsen lægger stor vægt på at få tilbagemeldinger om effekten af de uddelte beløb og tilsagn. Fondens bestyrelse har i perioden bestået af Ole Sporring (formand), Jobim Jochimsen, Peter Holm, Claus Handgaard Jørgensen og Morten Skriver. Klaus Pedersen, Bkfs sekretariatsleder, har fungeret som sekretær for fonden. 10

11 Copydan Af Klaus Pedersen Bkf er repræsenteret i alle Copydan foreningerne; Billedkunst, Tekst & Node, Kabel-TV, Båndkopi og AVU-kopier. Fokus er især rettet mod arbejdet i Copydan Billedkunst, som bl.a. administrere følgeretsordningen og formidler rettigheder og licenser til brug af billeder i undervisningen, bøger, tv og andre medier. FREMTIDENS UNDERVISNING MED DIGITALE BILLEDER I 2008 udviklede Billedkunst en ny aftalemodel til danske undervisningsinstitutioner. Med én licens kan der f.eks. bruges digitale billeder fra internettet i undervisningen. Folkeskolerne var i samarbejde med Kommunernes Landsforening de første, der tog imod tilbuddet om denne enkle aftale, der giver lærere og elever adgang til at arbejde med de mange muligheder i den digitale verden. Status efter den positive modtagelse af Billedkunsts aftale er, at alle skoler i 75 kommuner er tilmeldt centralt, og at en lang række enkeltskoler har indgået aftale i de kommuner, der ikke centralt har kunnet tilslutte sig aftalen. Efterskoleforeningen, Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening indgik i 2008 en tilsvarende rammeaftale med Billedkunst, og resultatet er, at stort set alle disse skoler nu også er dækket af aftalen. Med aftalerne har cirka , altså 80 procent af landets folkeskoleelever nu adgang til at bruge digitale billeder i undervisningen. I slutningen af 2008 indgik også Gymnasieskolernes Rektorforening og Private Gymnasier & Studenterkurser aftale om gymnasiernes brug af digitale billeder. 144 ud af 145 gymnasier har tilsluttet sig aftalen. I 2009 er der indgået aftaler med VUC erne. Målet er, at alle danske undervisningsinstitutioner får licens til at bruge digitale billeder i undervisningen. FINANSKRISEN OG FØLGERETTEN Den globale finanskrise har betydet et vigende salg for auktionshusene siden efteråret Følgeretsvederlaget til rettighedshavere for videresalg af deres værker faldt således i 4. kvartal 2008 med 20 procent i forhold til samme kvartal Tendensen er fortsat i 2009 og den foreløbige prognose for 2009 viser, at der er tale om en nedgang på procent i forhold til FORTSAT STOR TILGANG AF RETTIGHEDSHAVERE Billedkunst repræsenterer nu over danske og udenlandske kunstnere via internationale søsterselskaber, når kunstnernes værker skal bruges i forskellige sammenhænge (reproduktion). ET VÆSENTLIGT BIDRAG TIL KUNSTNERNE I 2008 udbetalte Billedkunst 22 mio. kr. til kunstnerne, hvilket er en stigning på 55 procent i forhold til Derudover udbetalte Tekst & Node på vegne af Billedkunst 5,3 mio. kr., hvorved der i alt blev sendt 27,3 mio. kr. tilbage til kunstnerne og organisationerne bag Billedkunst. Da administrationsomkostningerne samtidig er blevet holdt på stort set samme niveau som tidligere år, er der tale om et markant fald i administrationsprocenten. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Af Ulla Madsen Året er forløbet med et pænt ansøgerantal, som synes at have nået et leje, siden hjemmesiden blev tilgængelig for et par år siden. Der er en tendens til, at potentielle ansøgere orienterer sig på siden, og ser om de ønskede faciliteter er ledige i den periode, man ønsker, hvilket sandsynligvis gør antallet af ansøgninger mindre, end det kunne have været. Der synes også stadig at være stor tilfredshed at spore hos brugerne i forbindelse med ophold. Der har dog i perioder været lidt problemer med den store keramikovn, som har haft konsekvenser for nogle brugere. SVKH arbejder fremdeles med udvidelse af netværket med andre institutioner og tiltag i kulturlivet for at optimere stedet for kunstnerne. Et større projekt om overtagelse af hele huset i forbindelse med Dansk Arkitektur Centers eventuelle udflytning er i støbeskeen. Tiltaget med en årlig designpris har fået stor bevågenhed både nationalt og internationalt. Det nye billedkunstudvalg består af Toni Larsen, Ulla Madsen og Kaj Nyborg. Sidstnævnte blev på sidste udvalgsmøde valgt til medlem af værkstedsrådet. Eva Steen Christensen fortsætter som formand for værkstedsrådet. 11

12 Dansk Kunstnerråd Af Nanna Gro Henningsen Bkf bruger i stigende grad Dansk Kunstnerråd som fagpolitisk forum for tværfaglige kunstpolitiske spørgsmål. Sager behandles i ad hoc udvalg, hvor enkeltpersoner med relevant tilknytning til områderne har indsamlet viden og forberedt fælles udtalelser. Udvalgene trækker ofte på eksterne eksperter til orientering. Det har vist sig at være en effektiv arbejdsform, som giver et godt vidensgrundlag for Bkfs politiske arbejde. Dansk Kunstnerråd står også bag Kongekildemøderne, en række debatmøder, der blev afholdt i løbet af 2008 med fokus på analyser af aktuel dansk kulturpolitik. En række kulturdebattører holdt oplæg, og som opfølgning har Kunstnerrådet nedsat et såkaldt Drejebogsudvalg, som har til opgave at udvælge og lægge rammerne for Dansk Kunstnerråds kommende indsatsområder. Dansk Kunstnerråd har desuden afholdt en runde af samtaler med 23 af rådets medlemsorganisationer for at afklare medlemsforeningernes forventninger og forslag til Dansk Kunstnerråds arbejde. Akademisk Arkitektforening har med virkning fra 1. juni 2009 meldt sig ud af Dansk Kunstnerråd. Kunstneres Beskatning udkom i 2009 i en trykt udgave, denne gang dog uden ministerens forord. SKAT har nemlig også selv udgivet en pjece Kunstnere og Skat som er kortere og angiver færre fortolkningsmuligheder. På bl.a. Bkfs opfordring er der i 2009 nedsat et socialog arbejdsmarkedsudvalg. Hensigten er at få afdækket kunstnernes samspilsproblemer med social og arbejdsmarkedslovgivningen. DJBFA har doneret kr. til Dansk Kunstnerråd. Pengene er øremærket til oprettelsen af en vidensbank, baseret på indsamling og distribution af eksisterende viden om kunstneres faglige, økonomiske og sociale forhold. I samråd med Trine Bille fra CBS og Peter Duelund fra KUC er der udarbejdet et forslag til kommissorium og oprettelse af en foreløbig syv måneders studenterstilling. Nanna Gro Henningsen sidder i forretningsudvalget. Bkfs repræsentant til Rådsmøderne er Jo Møller, suppleant er Lotte Tauber Lassen. International Association of Art IAA Af Lotte Tauber Lassen & Torben Heron IAA Europe er et netværk bestående af 40 nationale medlemsorganisationer i Europa, der repræsenterer professionelle billedkunstnere. Hovedformålet med organisationen er dialog og samarbejde mellem billedkunstnere og deres organisationer i de respektive medlemslande samt udveksling af erfaringer om arbejdsforhold, sociale sikringsordninger, ophavsrettigheder mv. I 2008 afholdt IAA Europe generalforsamling i Limassol på Cypern. Valget af formandspost gik til Lily Bayakonis fra Grækenland, idet tidligere formand Werner Schaubs valgperiode udløb. Af væsentlige aktiviteter i 2008 kan samarbejdet med Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) om Art-Swab nævnes. Sammen med Akademie der Künste inviterede IGKB kunstnerdrevne udstillingssteder og kunstnerstyrede netværk til et åbent forum i Berlin i oktober måned. I december afholdt La Maison des Artistes en kongres i Paris om kunstens finansielle og sociale systemer for at belyse og diskutere disse forhold. Repræsentanter fra en lang række europæiske billedkunstorganisationer deltog, heriblandt BKF. For yderligere information om IAA Europe se; www. iaa-europe.eu Billedkunstorganisationer I Norden BIN Af Klaus Pedersen Bkf var vært for en miniudgave af BIN i august måned bestående af vores søsterorganisation fra Norge og Island. Selvom kontaktfladen er opretholdt blandt de nordiske billedkunstorganisationer, er det desværre kun lykkedes at mødes samlet få gange over de senere år. Temaet for BIN-mødet var bl.a. en omstrukturering af kunststøtten i Norge, en levevilkårsundersøgelse blandt billedkunstnere i Norge, fastholdelse af garantiindtægten i Norge, danske skatteregler på kunstområdet, dansk kunststøtte samt generel orientering om den politiske situation i norden. 12

13 Nordisk KunstForbund NKF Af Bjarne Werner Sørensen Nordisk KunstForbund afholdt møde på Færøerne den 16. maj 2009 i Nordens Hus I Tórshavn. Til stede var repræsentanter fra Færøerne, Finland, Sameland, Grønland, Sverige, samt Danmark. Island, Åland og Norge var ikke repræsenterede. Færøernes forbund - Føroysk Myndlistafólk - havde påtaget sig at afholde mødet og dagsordenen, som bestod af oplæg fra repræsentanterne, var tænkt som en briefing om kunstlivet i de respektive lande. Herefter en diskussion om NKFs rolle i fremtiden samt forskellige konkrete forslag. Af forslag, der blev behandlet, var et forslag fra Sverige om en vedtægtsændring, der foreslog et møde hvert andet år i stedet for hvert år. Begrundelsen er, at der ikke er blevet holdt møder hvert år, og at det er mere realistisk at stile mod en toårig mødefrekvens. Dette forslag blev vedtaget. Fra Grønland blev fremlagt et projekt om oprettelse af et gæsteatelier i Quaqortoq, og NKF opfattes som et oplagt netværk til at støtte op om projektet. Fra Finland kom et forslag om en fællesnordisk udstilling i USA i Der blev fremlagt en handlingsplan baseret på en kontakt med Nordic Heritage Museum i Seattle, et museum som endnu er under opførelse. Forslaget er baseret på en korrespondance mellem medlemmer fra Finland og det kommende museum i USA. Handlingsplanen går kort sagt ud på, at man i første omgang tilslutter sig forberedelsen af en udstilling, og at der udarbejdes et mere detaljeret oplæg til næste NKF møde i Endelig blev det bekræftet at afholde et møde i Fra flere sider blev der udtrykt ønske om at dette møde burde finde sted i København. Efter nogen pres fra flere sider indvilligede undertegnede i at arbejde for, at næste NKF møde finder sted i København. Det vil ske i samarbejde med Bkf og Statens Værksteder for Kunst og Håndværk. Udover den fællesnordiske debat og projektbehandling kan her evt. indgå yderligere aktiviteter. Overordnet set var der ved mødet på Færøerne fra flere sider en opfattelse af, at NKF som organisation ikke længere spiller nogen klar rolle. Omvendt var der også et udtalt ønske om at afprøve de muligheder, som opstår ved at opretholde organisationen. Man kan sige, at NKF er, hvad den gøres til, og organisationen har mulighed for at opnå gennemslagskraft i forhold til visse projekter af fællesnordisk karakter. Men også i forhold til lokale initiativer, der benytter et nordisk fagligt netværk. I Sverige findes en aktiv sektion med en særskilt bestyrelse (se I Finland støttes NKF gennem formel repræsentation af flere kunstnerorganisationer. I Danmark er det kun Bkf, som formelt set er repræsenteret i NKF. Bkf kan derfor spille en rolle for organisationens udvikling som vært for mødet i foråret 2011 og gennem forberedelserne hertil. 13

14 Årets gang i Bkf MEDLEMSSITUATIONEN Igen i år har der været fremgang i det samlede medlemstal. Den 1. oktober var der registeret 1258 medlemmer af Bkf hvilket er en nettotilgang på 30 medlemmer i forhold til året før. Aldersgennemsnittet for medlemmer af Bkf er fortsat højt og ligger pt. på 59 år. Vi kan dog spore en øget tilgang af yngre medlemmer, som formentlig skal tilskrives vores fokus igennem flere år på kunstakademierne. Bkf har i årets løb afholdt informationsmøder på Det Kongelige Danske Kunstakademi og på Det Fynske Kunstakademi sammen med UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere. BILLEDKUNSTNEREN I årets første udgave af fagbladet Billedkunstneren markerede redaktionen Bkfs 40 års jubilæum. Ved at dykke ned i arkiver, protokoller og gamle Bkf-blade forsøgte vi at stykke et billede sammen af det forbund, som igennem de seneste fire årtier har arbejdet for at sætte professionelle danske billedkunstneres sag på dagsordenen i forhold til beslutningstagere, medier og offentligheden i det hele taget. Arbejdet med jubilæumsartiklerne viste da også, at der er masser af stof til en egentlig faghistorisk fremstilling af Bkfs virke. Det kunne man godt ønske sig simpelthen fordi Bkfs udvikling og arbejde er en væsentlig del af det samlede kulturpolitiske Danmarksbillede, som fortjener at blive dokumenteret for eftertiden. Temaer i årets tre første bladudgivelser har været kunsten og finanskrisen, kunstnerstyrets udfordringer/ muligheder samt kunst og karriere. Især førstnævnte tema affødte en hel del citathistorier i pressen, samt flere interviews med Bkfs formand Nanna Gro Henningsen om kunsten og krisen i bl.a. Danmarks Radio. INFORMATIONS- OG PRESSEARBEJDE Både i Bkfs bestyrelse og i Bkfs pressearbejde har vi i år haft særligt fokus på den dårlige og manglende honorering af billedkunstnere i udstillingslivet. Kampagnen kom godt fra start i marts måned, hvor Billedkunstneren omtalte en stikprøveundersøgelse, Bkfs sekretariat har foretaget. Stikprøven viste, at tre ud af fire kunstinstitutioner ikke betaler honorar til de udstillende billedkunstnere. Samtidig kunne man læse i diverse dagbladsartikler, at Charlottenborg på udstillingen Til Vægs havde bedt de medvirkende kunstnere arbejde uden at aftale honorar. Bkf kritiserede Charlottenborgs praksis i en række kommentarer, og sagen fik god gennemslagskraft i både trykte og elektroniske medier. Det vigtige for Bkf i denne forbindelse var at få opmærksomhed på det kedelige faktum, at manglende honorering af billedkunstnere er et problem overalt i udstillingslivet, ikke bare på Charlottenborg, der - som alle jo ved - er økonomisk hårdt trængt. At den konkrete polemik mellem Bkf og Charlottenborg så rent faktisk endte med, at de 40 deltagende kunstnere fik et honorar, er jo kun glædeligt. Alt i alt giver de foreløbige erfaringer med kampagnen håb om, at der er ørenlyd i offentligheden for denne sag, hvis man kan gribe de muligheder, der opstår for at skabe opmærksomhed - og samtidig kan underbygge sit budskab med fakta. Men som man kan læse andetsteds i beretningen, er indsatsen for at sikre udstillende billedkunstnere honorar kun lige begyndt, og den omfatter først og fremmest alliancebygning og grundigt politisk benarbejde. Generelt bærer meget af Bkfs pressearbejde frugt, som man også vil kunne se i de presseklip, der fremlægges på generalforsamlingen. Forbundets stemme bliver stort set altid hørt i aktuelle kunstpolitiske sager, som f.eks. omkring den store omorganisering af Den Frie Udstillingsbygning og Charlottenborg. Det er tydeligt, at Bkf i dag er en naturlig part at høre i aktuelle kunstpolitiske diskussioner, ikke mindst fordi journalisterne efterhånden ved, at Bkfs formand, Nanna Gro Henningsen, er leveringsdygtig i skarpe holdninger og præcise svar. Det kunne man f.eks. se i en stort opsat artikel i Politiken i maj måned, da debatten om ligestilling mellem kønnene i kunstverdenen blussede op igen. Men også i paneldebatter og diverse kunstformidlende fora, som f.eks. på den alternative kunstmesse i København i september, er Nanna en efterspurgt oplægsholder. Alle Bkfs udtalelser i pressen i 2009 kan i øvrigt læses på Af øvrigt informationsarbejde kan nævnes den nye informationsfolder om kunst i det offentlige rum, som Bkf har produceret i samarbejde med grafiker Bo Sørensen. Folderen kan ses på generalforsamlingen og vil senere blive udsendt til relevante aktører bl.a. virksomheder og kommuner. 14

15 HJEMMESIDE OG NYHEDSMAIL En blog med Bkfs bestyrelse og formand som afsender er en nyskabelse på hjemmesiden. Håbet var, at bloggens frie diskussionsform kunne generere mere debat på Bkfs hjemmeside. Foreløbig er det dog ikke lykkedes i nævneværdig grad at få gang i debatten, så derfor lyder opfordringen her: Klik ind og læs på og giv dit besyv med i bloggen! Hjemmesiden opdateres som bekendt løbende med kunst- og kulturpolitiske nyheder, men det er tydeligt, at det især er Opslagstavlen, med de mange gode faglige tilbud og nyheder til billedkunstnere, som er den mest populære funktion på Bkfs hjemmeside. Derfor fylder netop opslagstavle-stoffet meget i de nyhedsmails, Bkf sender ud 4-6 gange årligt. Nyhedsmailene har fået positiv medlemsrespons, og alt tyder på, at mange medlemmer har nytte af oplysningerne om f.eks. aktuelle ansøgningsfrister til fonde og legater, jobopslag mm. Alt i alt besøges af stadig flere. I marts i år nåede antallet af unikke besøgende en ny rekord: en lille fordobling i forhold til BKFS KUNSTNERPORTAL Kunstnerportalen på har fået en ansigtsløftning: Bkfs IT-ansvarlige bureau, Steuerhaus, har trimmet strukturen og funktionerne i Kunstnerportalen, så de fremstår mere logiske og brugervenlige. Desuden er designet på portalen blevet justeret, så medlemmernes værker nu præsenteres væsentligt bedre. 448 af Bkfs medlemmer har lagt fotos af værker ud på Kunstnerportalen på I alt er 3373 værker af Bkf-medlemmer nu online og tilgængelige for offentligheden på portalen. BKF KURSER I det forløbne år har Bkf afholdt følgende kurser: Skat og Moms i Århus (1 dag) Iværksætterkursus i København (2 dage) Begge kurser var meget velbesøgte og for at imødekomme det store behov blandt medlemmerne planlægges flere af denne type kurser i det kommende år. Som noget nyt blev det besluttet i år at refundere 25 % af kursusafgiften for de medlemmer, der deltog i efteruddannelseskurserne på hhv. Det Kgl. Danske Kunstakademi og Det fynske Kunstakademi. Interessen for kurserne i København har været stor, men ingen har anmodet om refusion for kurserne på Det fynske Kunstakademi. FYRAFTENSMØDER I foråret fortsatte Bkf sidste års fyraftensmøder for medlemmerne. Første møde, som løb af stabelen i marts, handlede om strategier for at sikre udstillende kunstnere honorar. Næste møde handlede om muligheder og udfordringer for kunstnerdrevne projekter. Begge møder bød på spændende oplæg og livlige faglige diskussioner. Men generelt var fremmødet ikke så stort som håbet - trods bred annoncering i diverse kalendere, nyhedsmails mm.. Derfor overvejes det pt., om fyraftensmøderne skal tages op igen til næste år. Begge arrangementer blev afholdt på Overgaden Institut for Samtidskunst i København. Ca. 15 personer havde fundet vej på dagen. FANØ-HUSET For første gang blev der anvendt et ansøgningsskema til fordelingen af ugerne i Fanø-huset i 2009, hvilket har lettet administrationen betydeligt og derfor gentages for ophold i Der blev givet høj prioritet til de medlemmer, der ikke inden for de seneste to år havde haft ophold i huset, og dem, der havde søgt to sammenhængende uger (til rabatpris) i vinterhalvåret. Igen i år har alle uger været belagt og kun et enkelt afbud er der kommet! I foråret blev der indlagt bredbånd i huset, og mange medlemmer har meldt tilbage med begejstring over denne nye arbejdsmulighed. Fanø-udvalget har i det forløbne år haft travlt med at rejse midler til den forestående og højt tiltrængte reno- 15

16 vering af huset. Der er i alt kommet kr. i Fanøkassen fra bl.a. A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål ( ), Augustinus Fonden ( ) og Knud Højgaards Fond ( ). I slutningen af oktober går håndværkerne i gang med at lave forsatsvinduer, et nyt badeværelse og renovering af bl.a. gulvene i flere af rummene. Efter planen skulle huset være klar igen til jul meget mere energivenligt og klar til mange års nyt slid. Fanøudvalget består af René Tancula, Carsten Rütting Schweitz, Annette Graae, Jo Møller og Vibeke Rostrup Bøyesen. KUNSTBUS OG TRAILER Den nye kunstbus (Ford Transit Van) er blevet godt modtaget og der er ikke mange dage i året, hvor den ikke har været ude og køre. Enkelte skrammer har den nye bil også fået, men ingen slemme uheld. Da kunstbussen jo i særlig grad er et gode for vore sjællandske medlemmer og de fynske medlemmer har Bkfs trailer på Hollufgård, vil der i den nærmeste fremtid blive indkøbt en stor trailer for at imødekomme de jyske medlemmers behov for at kunne transportere deres værker. Online booking for korttidslån af både kunstbus og trailer skulle være lige på trapperne. MEDLEMSSERVICE Medlemmerne gør fortsat stor brug af Bkfs tilbud om diverse lister og blanketter, som bl.a. omfatter følgende: Fonde & legater Kunstforeninger Standardkontrakter Legatboliger ind- og udland Kunstnerværksteder og kunstnerboliger Sekretariatet sørger løbende for at holde listerne ajour og rådgiver om aktuelle støttemuligheder. MEDLEMSSAGER Flere medlemmer benytter sig af muligheden for at få tjekket en kontrakt, få rådgivning i skatte- og momsreglerne eller få konkret vejledning i løsning af en tvist. Ikke overraskende har især spørgsmål om konkurs været dominerende. Forbundet har tillige ført ca. 40 sager på vegne af medlemmerne. MEDLEMSKORT & IAA-KORT For første gang blev der i 2009 ikke udsendt nye medlemskort, hvilket både medlemmer og udstillingssteder tilsyneladende har accepteret. Det nye kreditkortformat har medlemmerne også taget til sig og mange har udtrykt begejstring over at have det internationale kunstnerkort på bagsiden af Bkf-kortet. Inden årets afslutning udsendes derfor igen medlemskort i kreditkortformat med to års gyldighed. HÅNDBOG Sekretariatet er i fuld gang med de sidste afsnit til Bkfhåndbogen, som udkommer igen til nytår, og igen for en 2-årig periode. RABATAFTALER LogBuy-rabataftalen er blevet meget positivt modtaget af medlemmerne, men der fortsættes stadig med de særlige rabataftaler, som Bkf laver med leverandører af kunstnerartikler mm. 16

17 Medlemsundersøgelse 2008 Medlemsundersøgelse blev gennemført i november/ december måned 2008 i forbindelse med urafstemning. 434 medlemmer udfyldte spørgeskemaet, svarende til 35 % af medlemmerne. Bkf Håndbogen 92 % har kikket i håndbogen og halvdelen bruger ofte bogen. Billedkunstneren 99 % læser billedkunstneren og 3/4 bruger 30 minutter eller mere tid på bladet. 5 minutter: 7% 92% bruger håndbogen 8% bruger ikke håndbogen Længere tid: 35% 15 minutter: 20% Sjældent - 47% 30 minutter: 38% 99% læser bladet Ofte - 53% Medlemskort og IAA kort 97 % har gjort brug af medlemskortet til at komme gratis ind på museerne og 2/3 har benyttet kortet 9 eller flere gange. Halvdelen har brugt IAA-kortet i udlandet. Bkf hjemmeside 2/3 besøger Bkfs hjemmeside og dette sker primært 1-2 gange hver måned. 67% bruger hjemmesiden 33% bruger ikke hjemmesiden Bkf rabatter 1/10 har benyttet sig af Bkfs rabatordninger. 4/5 forventer at de vil benytte sig af rabatterne i fremtiden. 19%: 1-3 gange pr. år 11%: 1-3 gange pr. uge 34%: 1-3 gange pr. kvartal 36%: 1-3 gange pr. måned 17

18 Årsregnskab 2008, Bkf 18

19 19

20 20

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III.

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III. BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling II. Tilgang/frafald medlemmer III. Fagudvalg IV. UKKs repræsentanter V. Netværk Netværk i Danmark BKF DANSK KUNSTNERRÅD

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Indhold: Sammenfatning............................. 4 Kunstens rolle i samfundet...6 Kunstfaglighed, kontrakter og rettigheder...7 Kunstscenen...12

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere