Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /13123 Orientering om arbejdet med landdistrikter /12866 Potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens Kommune /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for IMU /4287 It-sikkerhed i Assens Kommune /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /5619 Projekt God sagsbehandling /13318 Kompetencefordelingsplaner - IMU Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Godkendt. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 1 af 11

2 2. 14/13123 Orientering om arbejdet med landdistrikter Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen om landdistriktsarbejdet til efterretning. Beslutningstema: Udvalget orienteres om status på landdistriktsarbejdet. Sagsfremstilling: En del af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets opgaveportefølje er at få udviklet nye samarbejds- og mødeformer, der kan skabe inkluderende lokalsamfund, og som styrker lokaldemokratiet, ligesom udmøntning af visionen for det Aktive Medborgerskab er udvalgets ansvarsområde. Arbejdet med udvikling af landdistrikterne har tydelige snitflader til begge disse emner, hvorfor landdistriktskoordinator Steen Søgård er inviteret til at give udvalget en orientering om arbejdet, herunder kortlægning af lokale samarbejdspartnere, mål for arbejdet og planer for den fremtidige indsats. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om landdistriktsarbejdet til efterretning /12866 Potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens Kommune Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere drøftes, og at Innovations- og Medborgerskabsudvalget derefter beslutter hvilke 2-3 emner, der ønskes at arbejdes videre med i den politiske innovationsproces. Beslutningstema: På baggrund af 1) et mundtligt oplæg fra administrationen om forskelle/ligheder mellem udvalgsmedlemmernes syn på potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens kommune og 2) udvalgsmedlemmernes præsentation af egne billeder på potentialer og problemstillinger, drøftes og indkredses 2-3 emner, der skal arbejdes videre med i den politiske innovationsproces. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 2 af 11

3 Sagsfremstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget har på mødet den 5.maj 2014 besluttet at gå aktivt ind i arbejdet med at nytænke den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens kommune. KL s innovationsmodel skal understøtte dette arbejde. I første fase, Fokuseringsfasen, har Direktøren for Innovation og Netværk gennemført interviews med medlemmerne af Innovations- og Medborgerskabsudvalget med henblik på at identificere udvalgsmedlemmernes ønsker til den demokratiske dialog, og udvalgsmedlemmerne har taget fotos med deres mobilkamera for at identificere potentialer og problemstillinger ved den nuværende dialog mellem borgere og politikere. Udvalget skal på baggrund af materialet drøfte og beslutte hvilke problemstillinger/potentialer, der skal arbejdes videre med i den næste fase af innovationsprocessen, som er Opdagelse. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget besluttede at der arbejdes videre med de 3 ideer på augustmødet. At borgerinddragelse indtænkes i alle relevante sager inden udvalgsbehandling At en del af IMU s udvalgsmøder afholdes i relevante interessenters lokalmiljø At der afholdes et borgertopmøde, hvor forskellige temaer for lokaldemokrati drøftes med borgerne /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for IMU Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at mål 2015 inden for Innovationsog Medborgerskabsudvalgets område endeligt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august Beslutningstema: Endelig godkendelse af mål 2015 på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets indledende drøftelser af mål 2015 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2015 inden for følgende mål: Styrkelse af det aktive medborgerskab Innovation i den kommunale opgaveløsning Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 3 af 11

4 Målbeskrivelser er medsendt som bilag. Ud over udvalgets indledende drøftelser, har udgangspunktet for målformuleringen været dels at der udarbejdes 1-2 mål for udvalget, dels at målene understøtter arbejdet med Vision 2018 og dels at der særligt er sat fokus på konkrete metoder til, hvordan effekten af de iværksatte indsatser skal vurderes. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: IMU målbeskrivelser 2015 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget besluttede at Mål vedr. innovation tilrettes således, at det langsigtede mål hedder: Borgernes behov bliver imødekommet med bedre og evt. billigere velfærdsløsninger. Hermed godkendt med ovenstående bemærkning /4287 It-sikkerhed i Assens Kommune Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutningstema: Orientering om håndteringen af it-sikkerhed i Assens Kommune. Sagsfremstilling: På baggrund af den seneste tids omfattende medieomtale af it-sikkerhed, vil der under denne orientering blive sat fokus på, hvordan vi håndterer it-sikkerheden i Assens Kommune. Orienteringen vil indeholde en beskrivelse af Assens Kommunes Sikkerhedspolitik for it, data og information og derudover en gennemgang af itsikkerhedsorganisationen, risikovurderinger, sikkerhedskontroller og itberedskabsplan. Et af de punkter, som understøtter it-sikkerheden i Assens Kommune, er vores fokus på sikker kommunikation med borgere og virksomheder. Når der kommunikeres via Digital Post, kan man sende personfølsomme oplysninger, som ikke er sikre at sende via almindelige mails. Digital Post er derfor et af de projekter, der er stor fokus på. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 4 af 11

5 Fra Assens Kommunes Sikkerhedspolitik for it, data og information: Assens Kommunes Byråd har det overordnede ansvar for informationssikkerheden i kommunen. Der etableres en sikkerhedsorganisation for it, data og information, der tildeles ansvaret for beskrivelse og udmøntning af nærværende sikkerhedspolitik for it, data og information, løbende risikovurdering og kommunikation til alle medarbejdere, samarbejdspartnere og byrådsmedlemmer i Assens Kommune. Byrådet fastlægger overordnede principper og politik for informationssikkerheden og godkender Sikkerhedspolitik for it, data og information. Direktionen godkender kommunens sikkerhedsregler for it, data og information og fastlægger overordnede principper for risikostyring og beredskab Direktionen udpeger den øverst ansvarlige for den administrative styring af informationssikkerhedsindsatsen og skal sikre overordnet prioritering og ressourcetildeling. Den øverst ansvarlige skal sikre den fornødne kontrol med efterlevelse af sikkerhedspolitikken for it, data og information. Direktionen skal udpege en chef for it, data og information med ansvar for den operationelle, daglige ledelse og styring af sikkerheds-indsatsen. Sikkerhedskoordinator for it, data og information sikrer udarbejdelse og vedligeholdelse af en evt. sikkerhedsstrategi, sikkerhedshåndbogen og beredskabsplaner, der er omfattet af denne sikkerhedspolitik for it, data og information. Desuden arbejdes med implementering og kommunikation af sikkerhed, risikovurderinger, samt kontrol af overholdelse af politik og regler. Udvalget for it, data og information er et tværorganisatorisk forum, der bl.a. skal hjælpe sikkerhedschefen for it, data og information med at vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer i den gældende Sikkerhedspolitik for it, data og information og dennes operative udmøntning. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om håndtering af itsikkerhed i Assens Kommune til efterretning /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Indstilling: Direktionen indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 5 af 11

6 Beslutningstema: Status på de 32 projekter i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Sagsfremstilling: KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på min side på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 6 af 11

7 Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef, som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er ligeledes udpeget en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførelsen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business-cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Rapportering - aprilmaj 2014 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning /5619 Projekt God sagsbehandling Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager projektbeskrivelse for God sagsbehandling til efterretning. Beslutningstema: Orientering om projekt god sagsbehandling. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 7 af 11

8 Sagsfremstilling: Handicaprådet afholdt i maj 2012 et fremtidsværksted med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kunne vi tænke os, at handicapområdet i Assens Kommune så ud i 2017? Flere af initiativerne fra fremtidsværkstedet er gennemført eller igangsat, herunder bl.a. etablering af pårørenderådgivning. Nu sættes der fokus på indsatsområdet God sagsbehandling. Formålet er, at borgeren skal opleve god sagsbehandling. Projektet sker i fem trin: 1. Definition af værdierne i god sagsbehandling 2. Forslag til understøttelse og udvikling af god sagsbehandling 3. Udarbejdelse af handleplan for initiativer 4. Implementering af handleplan 5. Opfølgning og evaluering Projekt God sagsbehandling beror på en høj grad af samarbejde mellem Handicaprådet og Assens Kommune. Projektbeskrivelsen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget og er godkendt i Handicaprådet den 8. maj Der er i forbindelse med behandling af projektbeskrivelsen udtrykt ønske om, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget indgår som interessent i projekt God sagsbehandling, i relation til udvalgets indsatsområde om samskabelse af velfærd. Innovations- og Medborgerskabsudvalget vil løbende blive orienteret om projektets udvikling, særligt med relation til Prof på Tværs, aktivt medborgerskab og innovation. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Projektplan for projekt God sagsbehandling Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om projektbeskrivelse for God sagsbehandling til efterretning /13318 Kompetencefordelingsplaner - IMU Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 8 af 11

9 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at kompetencefordelingsplanen for Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendes. Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk godkendelse af fordeling af beslutningskompetence mellem Byrådet, de stående udvalg og administrationen. Sagsfremstilling: Delegationsplanerne i Assens Kommune er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over fordelingen af beslutningskompetence mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Delegationsplanen er et opslagsværk, der kan give såvel medlemmer af Byrådet og administrationen et overblik over sagsgangen og beslutningskompetencen inden for de relevante lovgivningsområder. Byrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, men et betydeligt antal sager behandles fortsat i Byrådet, enten fordi der efter lovgivningen gælder et delegationsforbud, eller fordi Byrådet har besluttet at visse sagstyper eller afgørelser skal behandles i Byrådet. Særligt i forhold til beslutninger af overordnet strategisk karakter skal det bemærkes, at beslutningskompetencen henhører under Byrådets kompetenceområde. Udmøntning af en sådan beslutning varetages af administrationen. Delegationsplanen har som mål ud over at skaffe overblik over fordelingen af beslutningskompetence - at sikre entydighed i hvor hvilke afgørelser træffes og dermed et bedre udgangspunkt for effektiv sagsbehandling. Det bemærkes, at delegationsplanenerne ikke kan anses for at være udtømmende, idet der i praksis vil kunne opstå situationer, hvor andre love og bestemmelser kan være relevante. Styrelsesvedtægten fordeler opgavefelterne mellem de stående udvalg. Forslag til delegationsplaner er udarbejdet på baggrund af den nugældende styrelsesvedtægt. Måtte vedtægten blive ændret ved Byrådets behandling af vedtægten på møderne i maj og juni, vil delegationsplanerne blive tilrettet styrelsesvedtægten. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag- Kompetencefordelingsplaner IMU Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte kompetencefordelingsplanen. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 9 af 11

10 9. Orientering Sagsfremstilling: 1) Innovationsnyhedsbreve. 2) Frivillig Fredag Fredag den 26. september er det Frivillig Fredag, og frivilligheden fejres landet rundt. I år er temaet Frivillig der hvor du lever. Steen Søgaard og Ane Caspersen, Assens Kommune, forelægger ideer til frivillig fredag for Innovationsog Medborgerskabsudvalget i forhold til, hvis man i udvalget ønsker at markere dagen. Bilag: Pkt. 1 - Nyhedsbrev - januar 2014 Pkt. 1 - Nyhedsbrev - maj 2014 Pkt. 2 - Frivillig Fredag Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Frivillig fredag Der arbejdes videre med praktik i landsbypedelordningen, ligesom udvalgets medlemmer undersøger evt. andre initiativer i samspil med lokale foreninger/borgergrupper. Sagen drøftes igen i august. 10. Eventuelt Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Orientering om deltagelse i netværksmøde vedr. EU projekter. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 10 af 11

11 Underskriftsside Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 11 af 11

12 Bilag: 4.1. IMU målbeskrivelser 2015 Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles ansvar at skabe den vækst der skal komme borgere og virksomheder til gavn. Eller sagt på en anden måde - levende fællesskaber skaber vækst. Derfor skal der arbejdes aktivt med at understøtte det aktive medborgerskab i Assens Kommune Effektmål: Langt sigt: At borgerene i Assens Kommune deltager aktivt i lokaldemokratiet, og tager et medansvar for de kommunale velfærdsydelser samt for udvikling af lokalsamfund og hele Assens Kommune. Mellemlangt sigt: At igangsætte initiativer der styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Kort sigt: At gennemføre en analyse af potentialer i forhold til det aktive medborgerskab og i forlængelse heraf udforme en handleplan for de kommende års arbejde med udviklingen af det aktive medborgerskab. Fokusområder: Der vil være tre fokusområder: Skabelse af den kommunale velfærd sammen med borgerne for at få så meget velfærd som muligt for pengene og for at sikre at velfærden målrettes borgernes behov. Understøttelse af borgernes egen udvikling af lokalsamfundene for at skabe gode og attraktive landsbyer og mellembyer, der kan fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldre. Styrkelse af den løbende demokratiske dialog med borgerne for at styrke borgernes deltagelse i de politiske beslutningsprocesser, sikre at beslutningerne løbende kvalificeres, og at borgerne engageres og tager ejerskab overfor kommunens udvikling. Indsatser: Der skal udvikles, afprøves, evalueres og iværksættes nye metoder til øget inddragelse, borgernes medbestemmelse og dialog mellem borgere og politikere i Assens kommune.

14 Eksisterende formelle strukturer for dialog mellem politikerne og landsbyerne skal analyseres og revitaliseres med inddragelse af også mellembyerne i Assens kommune. Metode til effektvurdering: Der skal ske en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune (Forventet før-måling ultimo 2014 og efter-måling ultimo 2017/primo 2018).

15 Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Innovation i den kommunale opgaveløsning Sammenhæng til vision 2018: Vision 2018 er kendetegnet ved vækst, udvikling og medborgerskab. Med begrænsede ressourcer kræver det nytænkning af den klassiske opgaveløsning i kommunen. Medarbejderne skal finde på nye og bedre løsninger med inddragelse af ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger og med brug af ny teknologi/velfærdsteknologi. Effektmål: Langt sigt: Borgerens behov bliver imødekommet med bedre og/eller billigere velfærdsløsninger. Mellemlangt sigt: Der arbejdes systematisk med topstyret, radikal innovation på serviceområder, som udpeges byrådet. Decentralt arbejdes der parallelt med at integrere innovation i det daglige arbejde hverdagsinnovation - i de enkelte afdelinger og på de enkelte institutioner med afsæt i konkrete, lokale udfordringer. Nye løsninger implementeres i alle relevante dele af den kommunale organisation. Kort sigt: Innovationsmetoder og - kultur blandt ledere og medarbejdere udvikles og understøttes gennem handleplanen for Prof på Tværs, og byrådet udpeger udvalgte serviceområder til at indgå i innovationsarbejdet. Fokusområder: Der sættes fokus på at tænke såvel velfærdsteknologiske og digitale løsninger som ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger med i alle innovationsprojekter. Indsatser: Der udarbejdes retningslinjer for nedsættelse, drift og afvikling af innovationsnetværk og innovationsarbejdet understøttes med relevant kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, procesbistand til udvalgte innovationsnetværk samt nyemotivations- og styringssystemer. Metode til effektvurdering: Der gennemføres årligt en måling af innovationskulturen i Assens Kommune, ligesom der vil blive udviklet et koncept for måling af merværdien i de nye velfærdsløsninger.

16 Bilag: 6.1. Rapportering - aprilmaj 2014 Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Projektejer Projektleder Fagområde Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening tochr tochr magij magij Borgerservice og IT Borgerservice og IT Bølge 3 træder i kraft d , og vi er pt. i planlægningsfasen. I denne fase skal der indhentes viden om nuværende systemer og arbejdsgange, og de enkelte opgavers omfang skal kortlægges. Planlægningsfasen forventes afsluttet medio juni For at støtte borgerene så de kan klare de digitale krav, tilbydes der hjælp til selvbetjening i borgerservice og på bibliotekerne. Derudover øges samarbejdet Som projekt 1.1 med de frivillige 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling tochr likni Borgerservice og IT organisationer, for at sikre varierede tilbud Kanalstrategi/Henvendelsesstrategien over hele kommunen. blev godkendt i direktionen den og i Innovations- og Medborgerskabsudvalget den Dokumentation. Der afholdes tælleuger 2 gange årligt. Kompetenceudvikling er planlagt som et 2-3 årigt forløb med opstart primo Kommunalt indhold på "min side" på borger.dk tochr likni Borgerservice og IT Assens er tilsluttet KOMBITs startpakke og indgår løbende i fælles indkøb af snitflader, der skal levere indhold til Min Side via KOMBIT. 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk chben amhop Organisation og Personale Kommunens hjemmeside skal i udbud i 2014, derfor bliver projektet ikke sat i gang før efter udbuddet (eller i forbindelse med udbuddet). Der linkes til borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint tochr pijen Borgerservice og IT Projektet skrider planmæssigt frem. Implementeringen af Doc2mail til afdelingerne afsluttes inden sommerferien så har alle ansatte der kommunikere skriftligt med borgere eller virksomheder blevet undervist i programmet og sender derved til Digital Post, hvor det er muligt. Der gennemføres 2. lokale kommunikationskampagne i maj/juni for at øge tilmeldingen til Digital Post samt gøre borgerne mere trygge ved Digital Post.

18 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Beskæftigelsesområdet Projektejer Projektleder Fagområde 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet dodah mheha Arbejdsmarked 2.2 Digital a-kasse kommunikation dodah mheha Arbejdsmarked 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob dodah mheha Arbejdsmarked 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet dodah mheha Arbejdsmarked 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet dodah mheha Arbejdsmarked Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger Fælles for alle projekterne på beskæftigelsesområdet (ekskl. projekt 2.3) gælder, at Assens Kommune ikke har kunnet se fremdrift fra national side. Jobcenterchef undersøger inden næste afrapportering hos KL og KOMBIT hvad status er på projekterne. Projekt 2.3 forventes igangsat i 2014

19 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Børne og kulturområdet Projektejer Projektleder Fagområde eskra mestj Dagtilbud og Skole afrapportering hos KL og KOMBIT hvad status er på projekterne. Status vedr. Projekt 2.3 forventes igangsat i 2014 aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger Der er udviklet en samlet strategi, der angiver konkrete effektmål og retning for arbejdet med digitalisering på tværs af dagpleje, dagtilbud, landsbyordninger, almene folkeskoler, specialskolen og ungdomsskolen. Landsbyordninger, skoler, specialskolen og ungdomsskolen arbejder med at udføre decentrale pædagogiske udviklingsprojekter. Midlerne til implementering af den pædagogisk-didaktiske strategi er afsat i 2014 og Disse udmøntes på de decentrale enheder, hvor vi har valgt at afsætte kr. af midlerne årligt til ansætte en velfærdstekniker med fokus på support i it-afdelingen og med ansvar for skole/dagtilbud og velfærdsteknologi. Vi arbejder pt på en evalueringsproces, som skal udføres i efteråret It-infrastruktur i folkeskolen eskra moalm Dagtilbud og Skole Projektet indgår som delelement i en overordnet plan for forbedret ITinfrastruktur i Assens Kommune. Det overordnede projekt vil danne fundamentet for skolernes fremtidige ITinfrastruktur. Projektet vil for folkeskolernes vedkommende være afsluttet med udgangen af juni Daginstitutionerne håndteres inden udgangen af Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen eskra janch Dagtilbud og Skole Arbejdet med kommunikation og videndeling fortsætter på kommunalt niveau i forbindelse med udmøntningen af Pædagogisk og didaktisk digitalisering i Assens Kommune. Skolerne indkøber en samlet og fælles løsning til de obligatoriske elevplaner og til ungdommens Uddannelsesvejledning. Alle Folkeskoler i Assens fortsætter indtil videre med Skoleintra som bindeled mellem ledelsepersonale-elever og forældre samt Fællesnet som fælles platform for skolerne. Landsbyordningerne har integreret deres daginstitutioner i Skoleintra.

20 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud Projektejer Projektleder Fagområde Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger eskra gitni Dagtilbud og Skole Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud sker gennem IT portalen BørneIntra, som nu ejes af KMD. Det fungerer generelt godt. Mange forældre er positive for de muligheder det giver at kunne meddele sig via smartphones, tablets og computere. Desværre har der være rigtig mange driftsforstyrrelser fra KMD`s side som skabe problemer for implementeringen af systemet. Samtidig skaber det utryghed blandt personalet, når adgangen til børnenes fremmødelister og andre data på børn og forældre ikke er tilgængelige stabilt. 3.5 Det digitale bibliotek petni jopet Plan og Kultur Der afventes p.t. udrulning af den nationale infrastruktur via Dansk Biblioteks Center, så struktur og hjemmeside kan integreres fuldt ud. Dette forventes i løbet af 2. kvartal DUBU - digitalisering af området for udsatte børn og unge momad lmsto Børn og Familie Implementeringen af DUBU er forsinket forsinkelsen skyldes at det grundet manglende personaleressourcer ikke er lykkes at implementerer Indsatsdelen samt økonomidelen i henhold til tidsplanen. Indenfor 3 uger udpeges der ekstra personaleressourcer, der skal understøtte at der udarbejdes en ny tidsplan og at den resterende implementeringen gennemføres. Direktionen og styregruppen er informeret om projektets udfordringer og har godkendt at der tilføres flere projektleder ressourcer.

21 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) Projektejer Projektleder Fagområde Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger tomba lehan Social KOMBIT har etableret til et fælleskommunalt udbudsnetværk, Assens Kommune er ikke en del af det fælleskommunale udbud. Myndighed Social har implementeret myndighedssystemet incorp, der understøttet de væsentligste elementer fra DHUV. 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort mibjo mefre Sundhed Assens Kommune er pilotkommune på projektet. Der er fra uge 9, 2014 gennemført pilottest for udvalgte borgere, brugere og lægehuse. Pilottesten er afsluttet i uge 16. Testen er forløbet generelt tilfredsstillende, med forventede udfordringer, som forventes løst i løbet af de kommende måneder. Det forventes, at en generel udrulning, i samarbejde med kommunens lægehuse vil blive opstartet i august Udbredelse af MedCom kommunikation mibjo kaped Sundhed Implementeringen er trådt i kraft efter en del opstartsvanskeligheder 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata mibjo lniel Sundhed Projekt "Kommunernes adgang til fælles kronikerdata" er blevet lukket, idet den nationale kroniker IT-infrastruktur ikke er klar. Behovet for at dele data om kroniske patienter består imidlertid. På den baggrund har regeringen, KL og Danske Regioner, som en del af den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, , besluttet at undersøge mulighederne for at udvikle kommunal opkobling til den fællesregionale journal, sundhedsjournalen.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere