Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /13123 Orientering om arbejdet med landdistrikter /12866 Potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens Kommune /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for IMU /4287 It-sikkerhed i Assens Kommune /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /5619 Projekt God sagsbehandling /13318 Kompetencefordelingsplaner - IMU Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Godkendt. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 1 af 11

2 2. 14/13123 Orientering om arbejdet med landdistrikter Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen om landdistriktsarbejdet til efterretning. Beslutningstema: Udvalget orienteres om status på landdistriktsarbejdet. Sagsfremstilling: En del af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets opgaveportefølje er at få udviklet nye samarbejds- og mødeformer, der kan skabe inkluderende lokalsamfund, og som styrker lokaldemokratiet, ligesom udmøntning af visionen for det Aktive Medborgerskab er udvalgets ansvarsområde. Arbejdet med udvikling af landdistrikterne har tydelige snitflader til begge disse emner, hvorfor landdistriktskoordinator Steen Søgård er inviteret til at give udvalget en orientering om arbejdet, herunder kortlægning af lokale samarbejdspartnere, mål for arbejdet og planer for den fremtidige indsats. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om landdistriktsarbejdet til efterretning /12866 Potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens Kommune Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere drøftes, og at Innovations- og Medborgerskabsudvalget derefter beslutter hvilke 2-3 emner, der ønskes at arbejdes videre med i den politiske innovationsproces. Beslutningstema: På baggrund af 1) et mundtligt oplæg fra administrationen om forskelle/ligheder mellem udvalgsmedlemmernes syn på potentialer og problemstillinger i den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens kommune og 2) udvalgsmedlemmernes præsentation af egne billeder på potentialer og problemstillinger, drøftes og indkredses 2-3 emner, der skal arbejdes videre med i den politiske innovationsproces. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 2 af 11

3 Sagsfremstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget har på mødet den 5.maj 2014 besluttet at gå aktivt ind i arbejdet med at nytænke den demokratiske dialog mellem folkevalgte og borgere i Assens kommune. KL s innovationsmodel skal understøtte dette arbejde. I første fase, Fokuseringsfasen, har Direktøren for Innovation og Netværk gennemført interviews med medlemmerne af Innovations- og Medborgerskabsudvalget med henblik på at identificere udvalgsmedlemmernes ønsker til den demokratiske dialog, og udvalgsmedlemmerne har taget fotos med deres mobilkamera for at identificere potentialer og problemstillinger ved den nuværende dialog mellem borgere og politikere. Udvalget skal på baggrund af materialet drøfte og beslutte hvilke problemstillinger/potentialer, der skal arbejdes videre med i den næste fase af innovationsprocessen, som er Opdagelse. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget besluttede at der arbejdes videre med de 3 ideer på augustmødet. At borgerinddragelse indtænkes i alle relevante sager inden udvalgsbehandling At en del af IMU s udvalgsmøder afholdes i relevante interessenters lokalmiljø At der afholdes et borgertopmøde, hvor forskellige temaer for lokaldemokrati drøftes med borgerne /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for IMU Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at mål 2015 inden for Innovationsog Medborgerskabsudvalgets område endeligt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august Beslutningstema: Endelig godkendelse af mål 2015 på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område. Sagsfremstilling: På baggrund af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets indledende drøftelser af mål 2015 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelser for 2015 inden for følgende mål: Styrkelse af det aktive medborgerskab Innovation i den kommunale opgaveløsning Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 3 af 11

4 Målbeskrivelser er medsendt som bilag. Ud over udvalgets indledende drøftelser, har udgangspunktet for målformuleringen været dels at der udarbejdes 1-2 mål for udvalget, dels at målene understøtter arbejdet med Vision 2018 og dels at der særligt er sat fokus på konkrete metoder til, hvordan effekten af de iværksatte indsatser skal vurderes. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: IMU målbeskrivelser 2015 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget besluttede at Mål vedr. innovation tilrettes således, at det langsigtede mål hedder: Borgernes behov bliver imødekommet med bedre og evt. billigere velfærdsløsninger. Hermed godkendt med ovenstående bemærkning /4287 It-sikkerhed i Assens Kommune Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutningstema: Orientering om håndteringen af it-sikkerhed i Assens Kommune. Sagsfremstilling: På baggrund af den seneste tids omfattende medieomtale af it-sikkerhed, vil der under denne orientering blive sat fokus på, hvordan vi håndterer it-sikkerheden i Assens Kommune. Orienteringen vil indeholde en beskrivelse af Assens Kommunes Sikkerhedspolitik for it, data og information og derudover en gennemgang af itsikkerhedsorganisationen, risikovurderinger, sikkerhedskontroller og itberedskabsplan. Et af de punkter, som understøtter it-sikkerheden i Assens Kommune, er vores fokus på sikker kommunikation med borgere og virksomheder. Når der kommunikeres via Digital Post, kan man sende personfølsomme oplysninger, som ikke er sikre at sende via almindelige mails. Digital Post er derfor et af de projekter, der er stor fokus på. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 4 af 11

5 Fra Assens Kommunes Sikkerhedspolitik for it, data og information: Assens Kommunes Byråd har det overordnede ansvar for informationssikkerheden i kommunen. Der etableres en sikkerhedsorganisation for it, data og information, der tildeles ansvaret for beskrivelse og udmøntning af nærværende sikkerhedspolitik for it, data og information, løbende risikovurdering og kommunikation til alle medarbejdere, samarbejdspartnere og byrådsmedlemmer i Assens Kommune. Byrådet fastlægger overordnede principper og politik for informationssikkerheden og godkender Sikkerhedspolitik for it, data og information. Direktionen godkender kommunens sikkerhedsregler for it, data og information og fastlægger overordnede principper for risikostyring og beredskab Direktionen udpeger den øverst ansvarlige for den administrative styring af informationssikkerhedsindsatsen og skal sikre overordnet prioritering og ressourcetildeling. Den øverst ansvarlige skal sikre den fornødne kontrol med efterlevelse af sikkerhedspolitikken for it, data og information. Direktionen skal udpege en chef for it, data og information med ansvar for den operationelle, daglige ledelse og styring af sikkerheds-indsatsen. Sikkerhedskoordinator for it, data og information sikrer udarbejdelse og vedligeholdelse af en evt. sikkerhedsstrategi, sikkerhedshåndbogen og beredskabsplaner, der er omfattet af denne sikkerhedspolitik for it, data og information. Desuden arbejdes med implementering og kommunikation af sikkerhed, risikovurderinger, samt kontrol af overholdelse af politik og regler. Udvalget for it, data og information er et tværorganisatorisk forum, der bl.a. skal hjælpe sikkerhedschefen for it, data og information med at vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer i den gældende Sikkerhedspolitik for it, data og information og dennes operative udmøntning. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om håndtering af itsikkerhed i Assens Kommune til efterretning /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Indstilling: Direktionen indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 5 af 11

6 Beslutningstema: Status på de 32 projekter i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Sagsfremstilling: KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på min side på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 6 af 11

7 Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef, som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er ligeledes udpeget en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførelsen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business-cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Rapportering - aprilmaj 2014 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning /5619 Projekt God sagsbehandling Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager projektbeskrivelse for God sagsbehandling til efterretning. Beslutningstema: Orientering om projekt god sagsbehandling. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 7 af 11

8 Sagsfremstilling: Handicaprådet afholdt i maj 2012 et fremtidsværksted med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kunne vi tænke os, at handicapområdet i Assens Kommune så ud i 2017? Flere af initiativerne fra fremtidsværkstedet er gennemført eller igangsat, herunder bl.a. etablering af pårørenderådgivning. Nu sættes der fokus på indsatsområdet God sagsbehandling. Formålet er, at borgeren skal opleve god sagsbehandling. Projektet sker i fem trin: 1. Definition af værdierne i god sagsbehandling 2. Forslag til understøttelse og udvikling af god sagsbehandling 3. Udarbejdelse af handleplan for initiativer 4. Implementering af handleplan 5. Opfølgning og evaluering Projekt God sagsbehandling beror på en høj grad af samarbejde mellem Handicaprådet og Assens Kommune. Projektbeskrivelsen er forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget og er godkendt i Handicaprådet den 8. maj Der er i forbindelse med behandling af projektbeskrivelsen udtrykt ønske om, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget indgår som interessent i projekt God sagsbehandling, i relation til udvalgets indsatsområde om samskabelse af velfærd. Innovations- og Medborgerskabsudvalget vil løbende blive orienteret om projektets udvikling, særligt med relation til Prof på Tværs, aktivt medborgerskab og innovation. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Projektplan for projekt God sagsbehandling Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om projektbeskrivelse for God sagsbehandling til efterretning /13318 Kompetencefordelingsplaner - IMU Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 8 af 11

9 Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at kompetencefordelingsplanen for Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendes. Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk godkendelse af fordeling af beslutningskompetence mellem Byrådet, de stående udvalg og administrationen. Sagsfremstilling: Delegationsplanerne i Assens Kommune er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over fordelingen af beslutningskompetence mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen. Delegationsplanen er et opslagsværk, der kan give såvel medlemmer af Byrådet og administrationen et overblik over sagsgangen og beslutningskompetencen inden for de relevante lovgivningsområder. Byrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, men et betydeligt antal sager behandles fortsat i Byrådet, enten fordi der efter lovgivningen gælder et delegationsforbud, eller fordi Byrådet har besluttet at visse sagstyper eller afgørelser skal behandles i Byrådet. Særligt i forhold til beslutninger af overordnet strategisk karakter skal det bemærkes, at beslutningskompetencen henhører under Byrådets kompetenceområde. Udmøntning af en sådan beslutning varetages af administrationen. Delegationsplanen har som mål ud over at skaffe overblik over fordelingen af beslutningskompetence - at sikre entydighed i hvor hvilke afgørelser træffes og dermed et bedre udgangspunkt for effektiv sagsbehandling. Det bemærkes, at delegationsplanenerne ikke kan anses for at være udtømmende, idet der i praksis vil kunne opstå situationer, hvor andre love og bestemmelser kan være relevante. Styrelsesvedtægten fordeler opgavefelterne mellem de stående udvalg. Forslag til delegationsplaner er udarbejdet på baggrund af den nugældende styrelsesvedtægt. Måtte vedtægten blive ændret ved Byrådets behandling af vedtægten på møderne i maj og juni, vil delegationsplanerne blive tilrettet styrelsesvedtægten. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag- Kompetencefordelingsplaner IMU Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte kompetencefordelingsplanen. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 9 af 11

10 9. Orientering Sagsfremstilling: 1) Innovationsnyhedsbreve. 2) Frivillig Fredag Fredag den 26. september er det Frivillig Fredag, og frivilligheden fejres landet rundt. I år er temaet Frivillig der hvor du lever. Steen Søgaard og Ane Caspersen, Assens Kommune, forelægger ideer til frivillig fredag for Innovationsog Medborgerskabsudvalget i forhold til, hvis man i udvalget ønsker at markere dagen. Bilag: Pkt. 1 - Nyhedsbrev - januar 2014 Pkt. 1 - Nyhedsbrev - maj 2014 Pkt. 2 - Frivillig Fredag Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Frivillig fredag Der arbejdes videre med praktik i landsbypedelordningen, ligesom udvalgets medlemmer undersøger evt. andre initiativer i samspil med lokale foreninger/borgergrupper. Sagen drøftes igen i august. 10. Eventuelt Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Orientering om deltagelse i netværksmøde vedr. EU projekter. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 10 af 11

11 Underskriftsside Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 02. juni 2014 Assens Kommune, 11 af 11

12 Bilag: 4.1. IMU målbeskrivelser 2015 Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

13 Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles ansvar at skabe den vækst der skal komme borgere og virksomheder til gavn. Eller sagt på en anden måde - levende fællesskaber skaber vækst. Derfor skal der arbejdes aktivt med at understøtte det aktive medborgerskab i Assens Kommune Effektmål: Langt sigt: At borgerene i Assens Kommune deltager aktivt i lokaldemokratiet, og tager et medansvar for de kommunale velfærdsydelser samt for udvikling af lokalsamfund og hele Assens Kommune. Mellemlangt sigt: At igangsætte initiativer der styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Kort sigt: At gennemføre en analyse af potentialer i forhold til det aktive medborgerskab og i forlængelse heraf udforme en handleplan for de kommende års arbejde med udviklingen af det aktive medborgerskab. Fokusområder: Der vil være tre fokusområder: Skabelse af den kommunale velfærd sammen med borgerne for at få så meget velfærd som muligt for pengene og for at sikre at velfærden målrettes borgernes behov. Understøttelse af borgernes egen udvikling af lokalsamfundene for at skabe gode og attraktive landsbyer og mellembyer, der kan fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldre. Styrkelse af den løbende demokratiske dialog med borgerne for at styrke borgernes deltagelse i de politiske beslutningsprocesser, sikre at beslutningerne løbende kvalificeres, og at borgerne engageres og tager ejerskab overfor kommunens udvikling. Indsatser: Der skal udvikles, afprøves, evalueres og iværksættes nye metoder til øget inddragelse, borgernes medbestemmelse og dialog mellem borgere og politikere i Assens kommune.

14 Eksisterende formelle strukturer for dialog mellem politikerne og landsbyerne skal analyseres og revitaliseres med inddragelse af også mellembyerne i Assens kommune. Metode til effektvurdering: Der skal ske en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune (Forventet før-måling ultimo 2014 og efter-måling ultimo 2017/primo 2018).

15 Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Innovation i den kommunale opgaveløsning Sammenhæng til vision 2018: Vision 2018 er kendetegnet ved vækst, udvikling og medborgerskab. Med begrænsede ressourcer kræver det nytænkning af den klassiske opgaveløsning i kommunen. Medarbejderne skal finde på nye og bedre løsninger med inddragelse af ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger og med brug af ny teknologi/velfærdsteknologi. Effektmål: Langt sigt: Borgerens behov bliver imødekommet med bedre og/eller billigere velfærdsløsninger. Mellemlangt sigt: Der arbejdes systematisk med topstyret, radikal innovation på serviceområder, som udpeges byrådet. Decentralt arbejdes der parallelt med at integrere innovation i det daglige arbejde hverdagsinnovation - i de enkelte afdelinger og på de enkelte institutioner med afsæt i konkrete, lokale udfordringer. Nye løsninger implementeres i alle relevante dele af den kommunale organisation. Kort sigt: Innovationsmetoder og - kultur blandt ledere og medarbejdere udvikles og understøttes gennem handleplanen for Prof på Tværs, og byrådet udpeger udvalgte serviceområder til at indgå i innovationsarbejdet. Fokusområder: Der sættes fokus på at tænke såvel velfærdsteknologiske og digitale løsninger som ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger med i alle innovationsprojekter. Indsatser: Der udarbejdes retningslinjer for nedsættelse, drift og afvikling af innovationsnetværk og innovationsarbejdet understøttes med relevant kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, procesbistand til udvalgte innovationsnetværk samt nyemotivations- og styringssystemer. Metode til effektvurdering: Der gennemføres årligt en måling af innovationskulturen i Assens Kommune, ligesom der vil blive udviklet et koncept for måling af merværdien i de nye velfærdsløsninger.

16 Bilag: 6.1. Rapportering - aprilmaj 2014 Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Projektejer Projektleder Fagområde Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening tochr tochr magij magij Borgerservice og IT Borgerservice og IT Bølge 3 træder i kraft d , og vi er pt. i planlægningsfasen. I denne fase skal der indhentes viden om nuværende systemer og arbejdsgange, og de enkelte opgavers omfang skal kortlægges. Planlægningsfasen forventes afsluttet medio juni For at støtte borgerene så de kan klare de digitale krav, tilbydes der hjælp til selvbetjening i borgerservice og på bibliotekerne. Derudover øges samarbejdet Som projekt 1.1 med de frivillige 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling tochr likni Borgerservice og IT organisationer, for at sikre varierede tilbud Kanalstrategi/Henvendelsesstrategien over hele kommunen. blev godkendt i direktionen den og i Innovations- og Medborgerskabsudvalget den Dokumentation. Der afholdes tælleuger 2 gange årligt. Kompetenceudvikling er planlagt som et 2-3 årigt forløb med opstart primo Kommunalt indhold på "min side" på borger.dk tochr likni Borgerservice og IT Assens er tilsluttet KOMBITs startpakke og indgår løbende i fælles indkøb af snitflader, der skal levere indhold til Min Side via KOMBIT. 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk chben amhop Organisation og Personale Kommunens hjemmeside skal i udbud i 2014, derfor bliver projektet ikke sat i gang før efter udbuddet (eller i forbindelse med udbuddet). Der linkes til borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint tochr pijen Borgerservice og IT Projektet skrider planmæssigt frem. Implementeringen af Doc2mail til afdelingerne afsluttes inden sommerferien så har alle ansatte der kommunikere skriftligt med borgere eller virksomheder blevet undervist i programmet og sender derved til Digital Post, hvor det er muligt. Der gennemføres 2. lokale kommunikationskampagne i maj/juni for at øge tilmeldingen til Digital Post samt gøre borgerne mere trygge ved Digital Post.

18 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Beskæftigelsesområdet Projektejer Projektleder Fagområde 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet dodah mheha Arbejdsmarked 2.2 Digital a-kasse kommunikation dodah mheha Arbejdsmarked 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob dodah mheha Arbejdsmarked 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet dodah mheha Arbejdsmarked 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet dodah mheha Arbejdsmarked Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger Fælles for alle projekterne på beskæftigelsesområdet (ekskl. projekt 2.3) gælder, at Assens Kommune ikke har kunnet se fremdrift fra national side. Jobcenterchef undersøger inden næste afrapportering hos KL og KOMBIT hvad status er på projekterne. Projekt 2.3 forventes igangsat i 2014

19 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Børne og kulturområdet Projektejer Projektleder Fagområde eskra mestj Dagtilbud og Skole afrapportering hos KL og KOMBIT hvad status er på projekterne. Status vedr. Projekt 2.3 forventes igangsat i 2014 aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger Der er udviklet en samlet strategi, der angiver konkrete effektmål og retning for arbejdet med digitalisering på tværs af dagpleje, dagtilbud, landsbyordninger, almene folkeskoler, specialskolen og ungdomsskolen. Landsbyordninger, skoler, specialskolen og ungdomsskolen arbejder med at udføre decentrale pædagogiske udviklingsprojekter. Midlerne til implementering af den pædagogisk-didaktiske strategi er afsat i 2014 og Disse udmøntes på de decentrale enheder, hvor vi har valgt at afsætte kr. af midlerne årligt til ansætte en velfærdstekniker med fokus på support i it-afdelingen og med ansvar for skole/dagtilbud og velfærdsteknologi. Vi arbejder pt på en evalueringsproces, som skal udføres i efteråret It-infrastruktur i folkeskolen eskra moalm Dagtilbud og Skole Projektet indgår som delelement i en overordnet plan for forbedret ITinfrastruktur i Assens Kommune. Det overordnede projekt vil danne fundamentet for skolernes fremtidige ITinfrastruktur. Projektet vil for folkeskolernes vedkommende være afsluttet med udgangen af juni Daginstitutionerne håndteres inden udgangen af Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen eskra janch Dagtilbud og Skole Arbejdet med kommunikation og videndeling fortsætter på kommunalt niveau i forbindelse med udmøntningen af Pædagogisk og didaktisk digitalisering i Assens Kommune. Skolerne indkøber en samlet og fælles løsning til de obligatoriske elevplaner og til ungdommens Uddannelsesvejledning. Alle Folkeskoler i Assens fortsætter indtil videre med Skoleintra som bindeled mellem ledelsepersonale-elever og forældre samt Fællesnet som fælles platform for skolerne. Landsbyordningerne har integreret deres daginstitutioner i Skoleintra.

20 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud Projektejer Projektleder Fagområde Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger eskra gitni Dagtilbud og Skole Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud sker gennem IT portalen BørneIntra, som nu ejes af KMD. Det fungerer generelt godt. Mange forældre er positive for de muligheder det giver at kunne meddele sig via smartphones, tablets og computere. Desværre har der være rigtig mange driftsforstyrrelser fra KMD`s side som skabe problemer for implementeringen af systemet. Samtidig skaber det utryghed blandt personalet, når adgangen til børnenes fremmødelister og andre data på børn og forældre ikke er tilgængelige stabilt. 3.5 Det digitale bibliotek petni jopet Plan og Kultur Der afventes p.t. udrulning af den nationale infrastruktur via Dansk Biblioteks Center, så struktur og hjemmeside kan integreres fuldt ud. Dette forventes i løbet af 2. kvartal DUBU - digitalisering af området for udsatte børn og unge momad lmsto Børn og Familie Implementeringen af DUBU er forsinket forsinkelsen skyldes at det grundet manglende personaleressourcer ikke er lykkes at implementerer Indsatsdelen samt økonomidelen i henhold til tidsplanen. Indenfor 3 uger udpeges der ekstra personaleressourcer, der skal understøtte at der udarbejdes en ny tidsplan og at den resterende implementeringen gennemføres. Direktionen og styregruppen er informeret om projektets udfordringer og har godkendt at der tilføres flere projektleder ressourcer.

21 Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) Projektejer Projektleder Fagområde Status vedr. aktuel tidsplan Øvrige bemærkninger tomba lehan Social KOMBIT har etableret til et fælleskommunalt udbudsnetværk, Assens Kommune er ikke en del af det fælleskommunale udbud. Myndighed Social har implementeret myndighedssystemet incorp, der understøttet de væsentligste elementer fra DHUV. 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort mibjo mefre Sundhed Assens Kommune er pilotkommune på projektet. Der er fra uge 9, 2014 gennemført pilottest for udvalgte borgere, brugere og lægehuse. Pilottesten er afsluttet i uge 16. Testen er forløbet generelt tilfredsstillende, med forventede udfordringer, som forventes løst i løbet af de kommende måneder. Det forventes, at en generel udrulning, i samarbejde med kommunens lægehuse vil blive opstartet i august Udbredelse af MedCom kommunikation mibjo kaped Sundhed Implementeringen er trådt i kraft efter en del opstartsvanskeligheder 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata mibjo lniel Sundhed Projekt "Kommunernes adgang til fælles kronikerdata" er blevet lukket, idet den nationale kroniker IT-infrastruktur ikke er klar. Behovet for at dele data om kroniske patienter består imidlertid. På den baggrund har regeringen, KL og Danske Regioner, som en del af den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, , besluttet at undersøge mulighederne for at udvikle kommunal opkobling til den fællesregionale journal, sundhedsjournalen.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere