FORSLAG. Lokalplan nr Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx."

Transkript

1 FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Den normale lokalplan proces kan vises sådan: Lokalplan anmodning Forslag til lokalplan Høring 8 uger Lokalplan vedtages Indkomne forslag behandles Forslag til lokalplaner med tilhørende miljøscreening og eventuelt kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden fremgår af forsiden. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til: Postadressen: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller adressen: Yderligere oplysninger kontakt plankonsulent Lone Wind på telefon eller på 2 Stevns Kommune - Lokalplan 167

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse Forhold til anden planlægning 6 Miljøforhold 9 Forsyningsforhold 9 Bygningsforhold 10 Eksisterende forhold 12 Lokalplanens indhold 13 Miljøvurdering 17 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål 18 Om området 18 Om veje og parkering 19 Om bebyggelsen 20 Om ubebyggede arealer 21 Før bebyggelsen tages i brug 22 Retsvirkninger 23 Vedtagelsespåtegning 24 Kortbilag Lokalplanområde 25 Facadelinje 25 Illustrationsplan 26 Lokalplan nr Stevns Kommune 3

4 Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 4 C1 Indledning Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Plan- og Teknikudvalget har besluttet at udarbejde lokalplan for et nyt tæt/lav boligområde i Rødvig. Området er beliggende mellem Vinkelvej og Rødvig Hovedgade. Hensigten med lokalplanen er, at give mulighed for etablering af et andelsbolig projekt bestående af 8 boliger opført i høj kvalitet, handicapvenligt og udført som lavenergi byggeri. Udført som lavenergi byggeri, fortrinsvist seniorvenlige boliger, opført som tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 4 C1. Stjernen viser lokalplanområdets placering. 4 Stevns Kommune - Lokalplan 167

5 Beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende inden for den ældre del af Rødvig. Området omkranses af eksisterende boligbebyggelse af uensartet karakter og byggestil og med stor spredning i bebyggelsernes opførelsesår. Området har stationsbyens præg. Areal Lokalplanområdet har et areal på 2709 m 2. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone. Området er beliggende på Vinkelvej 11A og 13A, 4673 Rødvig Stevns. Kortet viser den eksisterende bymidteafgrænsning i Rødvig Lokalplan nr Stevns Kommune 5

6 Området markeret med rødt er lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Fingerplan 13 Stevns kommune er omfattet af Fingerplan 13 det øvrige hovedstadsområde. Der kan i det øvrige hovedstadsområde udlægges ny byzone og udbygges med nye boliger, når udbygningen har lokal karakter og følger rækkefølgeplanlægningen i den enkelte kommune. Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer Udvikling af boliger og erhverv i byerne Som en del af Fingerplan 2013 er der meget præcise regler for, hvordan byudviklingen i kommunen skal foregå, når det drejer sig om udlæg til boliger, erhverv og detailhandel. Udviklingen er således stærkt knyttet til kommunens bymønster, der er fastlagt i hovedstrukturen. Byudvikling og arealudlæg Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det bl.a. at byudvikling skal ske indefra og ud. Ved udlæg af nye byudviklingsarealer skal der tages hensyn til bl.a. Infrastruktur og servicetilbuddene, således at der sikres let adgang til kollektiv transport og privat og offentlig service Landskabelige, landbrugsmæssige, naturog kulturhistoriske interesser Trafiksikkerhed og fornuftig afvikling af trafikken Muligheden for lokal afledning af regnvand Ønsker fra lodsejere. Der er i dette tilfælde ikke tale om udlæg af nye byudviklingsarealer. 6 Stevns Kommune - Lokalplan 167

7 Matrikelkort - lokalplannområdet og de nærmeste matrikler De arealer der planlægges for i denne lokalplan har i mange år været byzoneareal. Rammebestemmelser - gældende Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i rammeområde 4 C3. Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Anvendelse: Centerformål og boligformål. Bebyggelseskarakter: Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken. Udstykning: Mindste grundstørrelse for tæt lav 300 m 2 Zonestatus: Byzone Andet: Der skal sikres opholdsarealer svarende til 25 % af det samlede etageareal. Lokalplan nr Stevns Kommune 7

8 Rødvig lystbådehavn Kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasningsplan Retningslinjer Klimatilpasningsplanen for Stevns kommune er vedtaget i efteråret Den indeholder følgende retningslinjer, som også har betydning for denne lokalplan: Indenfor lokalplanens område kan der stilles krav til en beplantning, som kan tåle en periodevis oversvømmelse. På ubebyggede arealer skal befæstningen holdes på et minimum, således at man mindsker behovet for organiseret afledning af overfladevand. Ved udarbejdelse af lokalplaner er det muligt at stille krav om maksimalt befæstet areal eller brug af fx græsarmering. Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives, der skal dog tages hensyn til lokale jordbundsforhold, grundvandsstand og grundvandsinteresser, samt bestemmelser i spildevandsplanen. Rødvig er risikokortlagt i Klimatilpasningsplanen som prioriteret nr. 4. Ved lokalplanlægning skal der tages hensyn til, at bebyggelse placeres på grundens højeste del samt sikre lokal afvanding af regnvand ved forsinkelses eller afvanding. 8 Stevns Kommune - Lokalplan 167

9 Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Den del af lokalplanområdet, der skal udbygges med boliger, ligger uden for. I områder med drikkevandsinteresser kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse, Ændringer af arealanvendelsen, der sikrer godt grundvand skal fremmes. Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at ville føre til ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Der er ingen søer eller åer i eller i nærheden af lokalplanområdet. Drikkevandsområder Forsyningsforhold Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Stevns kommunes spildevandsplan. Området er fælleskloakeret. Det betyder at både regnvand og spildevand omsamles i det fælles kloaksystem. Stevns Forsyning er i færd med at seperatkloakere området. Ejendommen ligger i et område med 5-10 meter ler, så der er ikke meget lerlag at nedsive i. Når der er separatkloakeret vil der være mulighed for at udlede en vis mængde til regnvandssystemet resten vil skulle nedsives / holdes på egen grund. Maksimalt 30% af arealet må befæstes i henhold til spildevandsplanen. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Rødvig Vandværk. Kloakopland Lokalplan nr Stevns Kommune 9

10 Rødvig lystbådehavn Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af et godkendt naturgasprojekt. Affald Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Affaldsplan og Stevns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Forurening Området er områdeklassificeret. Jord, som graves op og flyttes fra matriklen, skal anmeldes til Stevns Kommune før det flyttes. (I henhold til Bekendtgørelse nr af om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Naturgasområde Når der udføres bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet skal Jordforureningslovens 72b overholdes. Bygningsforhold Bevaringsværdige bygninger Der er ikke nogen bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Lavenergi Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jævnfør det til enhver tid gældende bygningsreglement. Områdeklassificering 10 Stevns Kommune - Lokalplan 167

11 Rødvig lystbådehavn Fredning Der er ikke nogen fredninger inden for lokalplanområdet eller i lokalplanområdets naboejendomme. Arkæologi Museum Sydøstdanmark har foretaget arkivalsk kontrol af arealerne på Vinkelvej 11a og 13a, 4673 Rødvig, matr.nr. 22mm og 22ml Ll. Heddinge by, Ll. Heddinge, og af det omkringliggende nærområde. På lokalplanområdet og på det omkringliggende nærområde kendes ikke til indberetninger, oplysninger om fund, eller til registreringer af arkæologiske interesser. Museum Sydøstdanmark skal i henhold til museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggeri, deponi, jord/grave - og anlægsarbejde. For at mindske risikoen for en midlertidig fordyrende standsning af arbejdet, skal der i forbindelse med projekteringen rettes henvendelse til Museum Sydøstdanmark. Museum Sydøstdanmark laver efter henvendelsen en udtalelse jf. museumslovens 25 med henblik på om der bør foretages arkæologiske forundersøgelser af berørte arealer. Lokalplan nr Stevns Kommune 11

12 Eksisterende forhold Eksisterende bebyggelse Lokalplanområdet er hovedsageligt henlagt som plæne. Der findes en enkelt bygning af landbrugsmæssig karakter på arealet, der skal nedrives i forbindelse med etablering af ny bebyggelse. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes i dag af Vinkelvej. Området vil fortsat blive vejbetjent af Vinkelvej. Det forventes at området fortsat skal anvende den eksisterende overkørsel til Vinkelvej. Det er vejmyndigheden i Stevns kommune, der skal give tilladelse til eventuel etablering af nye overkørsel. Kollektiv trafik Lokalplanområdet ligger i gåafstand til Rødvig Station. Buslinje 253 betjener området. Landskabelige forhold Lokalplanområdet er placeret midt i Rødvig by. Da landskabsbeskrivelserne udelukkende beskriver det åbne land findes der ingen landskabsbeskrivelser for dette område. 12 Stevns Kommune - Lokalplan 167

13 Lokalplanens indhold Formål Formålet med lokalplanen er, at åbne mulighed for at bebygge arealet med tæt-lav boligbyggeri. Konkret ønskes et nybyggeriprojekt, bestående af 8 boligenheder, opført som 2 rækkehusbebyggelser med 3 enheder og 1 rækkehusbebyggelse med 2 enheder. Der opføres carporte til boligerne. Andelsboliger ønskes opført, således at de bliver attraktive for ældre og seniorer. Zonestatus Lokalplanen ligger i byzone og forbliver i byzone. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til boligformål. Der gives mulighed for et tæt-lav boligbyggeri. Udstykning Der skal være mulighed for at udstykke 300 m² til hver bolig. Lokalplan nr Stevns Kommune 13

14 Infrastruktur Der er ingen offentlige veje og stier inden for lokalplanområdet, og der skal heller ikke anlægges nogen i forbindelse med byggeriet. Trafikken til og fra lokalplanområdet skal bruge Vinkelvej ad eksisterende overkørsel. Hvis der skal etableres nye overkørsler, skal de godkendes af Vejmyndigheden, Stevns kommune. Der skal i forbindelse med nybyggeri anlægges minimum 1 parkeringsplads pr. boligenhed. Det forventes, at der inden for lokalplanområdet vil blive plads til den fornødne gæsteparkering. Belysning indenfor lokalplanområdet skal etableres på parkstandere med lavt brændpunkt. Belysning indenfor lokalplanområdet må ikke være til gene for naboerne, bilister eller andre trafikanter i området. Ledninger skal graves ned. Der må ikke opsættes skilte. De huse der hænger sammen skal også i fremtiden være ens i farver og materialevalg. 14 Stevns Kommune - Lokalplan 167

15 Om bebyggelsen Størrelse Der må maksimalt bebygges med 45 % af lokalplanområdets areal. Placering Bebyggelsen påtænkes opført som 3 rækkehuse med henholdsvis 3 og 2 to enheder. Bygningshøjde Der må ikke bygges højere end 8,5 meter målt i henhold til reglerne i det gældende bygningsreglement med udgangspunkt i koteplan. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. Facader Facaderne i bebyggelsen skal have et ensartet udtryk i farve- og materialevalg. De huse der hænger sammen skal også i fremtiden være ens i farver og materialevalg. Tage Tage skal være røde, som tegl eller andet materiale karakteristisk for området. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til indkørsel eller parkeringsplads skal anlægges og vedligeholdes som have. Ved nybyggeri i lokalplanområdet må der maksimalt befæstet på 45% af grundarealet. Før bebyggelsen tages i brug Placering og udseende af nyt byggeri skal godkendes af Stevns Kommune. Lokalplan nr Stevns Kommune 15

16 Om ubebyggede arealer De ubebyggelse arealer anvendes til indkørsel eller parkeringspladser, eller anlægges og vedligeholdes som have. Regnvand skal holdes på egen grund. Den del af lokalplanområdet, der ikke er befæstet - havearealet - skal kunne optage og nedsive regnvand fra den del af lokalplanområdet, der er befæstet - fx bygninger og indkørsel / parkeringspladser - Det er maktimalt 30% af lokalplanområdet, der må befæstes. Hvis det er nødvendigt for udnyttelsen af området, at mere end 30% befæstes, skal der etableres fx faskiner til forsinkelse af regnvandet. Der må ikke placeres - Både større end 6 meter, - Uindregistrerede køretøjer som biler, motorcykler, lastbiler, busser, trailere, campingvogne, pølsevogne eller lignende - Køretøjer over kg udendørs i lokalplanområdet. Parkeringsarealerne skal udføres i græsarmeringssten eller et andet materiale, der giver mulighed for nedsivning. Parkeringspladser og carporte skal placeres som vist på illustrationsplanen side 26. Det må kun etableres levende hegn i lokalplanområdet. Der kan etableres trådhegn indvendigt på de levende hegn. Trådhegn må maksimalt være 1,2 meter høje. Der kan opsættes fast indbyrdes hegn mellem rækkehusene. Faste indbyrdes hegn må maksimalt være 1,5 meter høje. Der må ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet. Der må ikke foretages terrænregulering med mere end + / - ½ meter. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 16 Stevns Kommune - Lokalplan 167

17 Rødby lystbådehavn Servitutter Der er tinglyst følgende servitutter, der skal respekteres eller aflyses i forbindelse med udnyttelse af nærværende lokalplan. Deklaration lyst Tillægstekst, Stevns Klint er ejendommens uvedkommende Bemærkning: Denne servitut burde kunne slettes som åbenlyst forældet. Servitutten er ikke uforenelig med lokalplanen. Deklaration lyst Tillægstekst, dokument om sameje mv, indeholder bestemmelser om salg. Bemærkning: Denne servitut vil blive aflyst. Deklaration lyst Dokument om sameje mv, Indeholder bestemmelse om salg og pantsætning. Bemærkning: Denne servitut vil blive aflyst. Lokalplan nr Stevns Kommune 17

18 Rødby lystbådehavn Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 484 af 11. maj 2010, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. 18 Stevns Kommune - Lokalplan 167

19 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, At At At At give mulighed for at nedrive eksisterende bygning lokalplanområdet. give mulighed for at opføre tæt / lav bolig bebyggelse opstille bestemmelser for bygningernes arkitektur, størrelse, placering og materiale valg opstille bestemmelser for udenoms arealer Om området 2 område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. 2.2 Lokalplanområdet består af følgende matrikel nr.: 22ml, 22mm og del af 22no Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge. 3 lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål opført som tæt/lav boligbyggeri. 3.2 Den enkelte bolig må ikke være mindre end 95 m2. 4 Udstykning 4.1 Udstykning må kun ske efter godkendt udstykningsplan. 4.2 Minimumsgrundstørrelse skal være 300 m². Lokalplan nr Stevns Kommune 19

20 Lokalplanens bestemmelser Om veje og parkering 5 Vej og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vinkelvej. 5.2 Ved nybyggeri skal der etableres minimum 1 p-plads pr. boligenhed. 6 Belysning 6.1 Belysning inden for lokalplanområdet skal etableres på parkstandere med lavt brændpunkt. Belysning på ikke være til gene for omkringboende eller trafikanter i området. 7 Teknisk forsyning 7.1 Ledninger skal føres som jordledninger. Om bebyggelsen 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 45 %. 8.2 Bebyggelsens samlede højde må ikke over stige 8,5 m over naturligt terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 8.3 Bebyggelsen må maximalt opføres som 1½ plan. 20 Stevns Kommune - Lokalplan 167

21 Lokalplanens bestemmelser 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facaderne skal opføres i blank mur, pudset eller vandskuret mur i jordfarver. Mindre dele af facader kan udføres i glas og/eller træ. Udhuse og garager/carporte skal udføres i samme materiale som det tilknyttede rækkehus eller i træ. Huse, der er bygget sammen, skal holdes i ens materialer og farver. 9.2 Tage skal udføres med en taghældning mellem 25 og 50 %. Tagflader skal være røde. Tage på udhuse og garager/carporte skal udføres i samme materiale som rækkehuset eller i listet tagpap. 9.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes på tage. Tagmaterialer med en glansværdi over 15 må ikke benyttes. 10 Skiltning 10.1 Der må ikke etableres skilte inden for lokalplanområdet. Lokalplan nr Stevns Kommune 21

22 Lokalplanens bestemmelser Om ubebyggede arealer 11 Ubebyggede arealer 11.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til indkørsel eller p-plads, skal anlægges og vedligeholdes som have Regnvand skal holdes på egen grund. Den ubefæstede del af grundarealet skal kunne optage og nedsive regnvand fra den befæstede del af grundarealet Maksimalt 30 % af lokalplanområdet må befæstes Parkeringsfelterne skal udføres med græsarmeringssten eller andet materiale, der giver mulighed for nedsivning Parkeringspladser og carporte skal etableres som vist på illustrationsplan side Der må kun etableres levende hegn. Der kan etableres trådhegn indvendigt på de levende hegn. Trådhegn må maksimalt være 1,2 m høje. Der kan opsættes faste indbyrdes hegn mellem rækkehusene. Hegnet må maksimalt være 1,5 m højt Der må ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet Der må ikke foretages terrænregulering ud over +/- 0,5 m.de eksisterende koter i henhold til Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 22 Stevns Kommune - Lokalplan 167

23 Lokalplanens bestemmelser 11.9 Der må ikke placeres - Både større end 6 meter - Uindregistrede køretøjer som biler, motorcykler, lastbiler, busser, trailere - campingvogne, pølsevogne eller lignende - Køretøjer over kg udendørs i lokalplanområdet. Før bebyggelse tages i brug 12 Forudsætninger 12.1 Før byggeriet starter, skal dette anmeldes til Sydøstdanmarks Museum Anlæg af udenomsarealer skal færdiggøres i løbet af den førstkommende plantesæson efter byggeriets afslutning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet: - offentlig kloakanlæg - privat / fælles vandforsyning. 13 Servitutter 13.1 I forbindelse med vedtagelsen af nærværende lokalplan aflyses følgende servitutter: Deklaration lyst Deklaration lyst Lokalplan nr Stevns Kommune 23

24 Lokalplanens retsvirkninger Retsvirkninger Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning, I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De midlertidig retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse. 24 Stevns Kommune - Lokalplan 167

25 Lokalplanens vedtagelse Vedtagelsespåtegning Forslaget til Lokalplan nr. 167 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse den?? På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr. 167 blev vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den?? På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr Stevns Kommune 25

26 Kortbilag nr. 1 Lokalplanområde Lokalplan 167 Lokalplanområde Kortet er ikke målfast 26 Stevns Kommune - Lokalplan 167

27 Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan Lokalplan 167 Tegningen illustrerer det projekt, der ligger til grund for lokalplanen Kortet er ikke målfast Lokalplan nr Stevns Kommune 27

28 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 167 Område til tæt / lav boligbyggeri på Vinkelvej i Rødvig Dato for screeningen 18. maj 2015 Screenet af Lone Wind Materiale der er screenet på Projektet, der ligger til grund for udarbejdelse af forslag til lokalplan 167. Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: b Planteliv: c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: d Habitat områder: e Spredningskorridor: f Naturbeskyttelse jvf. 3: g Grønne områder: h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: i Fredning: 2 Befolkningen og sundhed a Har projektet betydning for sundhedstilstanden: b Indendørs støj- og vibrationspåvirkning: c Påvirkninger fra specifikke risikofaktorer ift. fx sundhed, belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkninger: d Friluftsliv/rekreative interesser fx skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv. Mulighed/ adgang til rekreative oplevelser: e Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer med Bemærkninger Side 1 af 3

29 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. f Planens påvirkning på miljøet overskuelige byrum, serviceydelser og mødesteder/ legepladser af god kvalitet: Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger g Planens konsekvenser for nærområdets beboere: h Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: i Har projektet betydning for sociale kontakter/ frivillighed/ tryghed: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: b Geologiske særpræg: c Risiko for jordforurening. d Jordhåndtering/ flytning: 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: Stevns Kommunes Spildevandsplan b Udledning af spildevand: Som ovenfor c Grundvandsforhold: d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): b Emissioner fra trafik til og fra området: 6 Støj a Støj: b Vibrationer: 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: b Sikres overskuelige parkeringsforhold: c Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset områdets karakter: d Vil området opleves som et trygt og sikkert sted at færdes: Side 2 af 3

30 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere e Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: f Energiforbrug: g Risiko for ulykker: 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: b Påvirker planen retningslinjerne ift. klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: b Kirker: c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: b Energiforbrug: c Vandforbrug: d Produkter, materialer og råstoffer: e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: f Affald, genanvendelse: 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: b Lys og/eller refleksioner: c Æstetisk udtryk: 12 Sikkerhed a Har projektet betydning ift. kriminalitet: b Brand, eksplosion, giftpåvirkning: 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: b Påvirkning af erhvervsliv: Bemærkninger Side 3 af 3

31 Bilag til SMV-screening Navn på plan Dato for screeningen Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) x Projektets betydning for Bilag 4 arter Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Kendes ikke fra området. Er ikke kendt fra kommunen. Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten.

32 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Brunflagermus (Nyctalus noctula) Projektets betydning for Bilag 4 arter Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Langøret flagermus (Plecotus auritus) Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Kendes ikke fra området. Området vurderes ikke at indeholde større træer eller andet, som gør området interessant for arten i forbindelse med overvintring, yngle, fødesøgning mv. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at have betydning for arten. Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant.

33 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Arten er ikke kendt fra området. Padder Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Findes ikke i Stevns Kommune Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes ikke i Stevns Kommune Findes ikke i Stevns Kommune Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Springfrø (Rana dalmatina) Findes ikke i Stevns Kommune Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Findes ikke i området.

34 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter Insekter Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Der er ingen søer tæt på ejendommen. Der er ingen søer tæt på ejendommen. Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Arten er udpegnings grundlag for Natura 2000 tryggevælde å. Ej relevant på den pågældende lokalitet. Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant.

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby FORSLAG Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan

Læs mere

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144 Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7.

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. FORSLAG Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. august 2015 Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag. Lokalplan nr. 145. Område til boligformål i Strøby Egede Nord. Kommuneplantillæg nr. 7 til Stevns Kommuneplan 13

Forslag. Lokalplan nr. 145. Område til boligformål i Strøby Egede Nord. Kommuneplantillæg nr. 7 til Stevns Kommuneplan 13 Forslag Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 145 Område til boligformål i Strøby Egede Nord Kommuneplantillæg nr. 7 til Stevns Kommuneplan 13 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 165. Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev. Høringsperiode fra den 7. januar 2016 til den 3.

FORSLAG. Lokalplan nr. 165. Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev. Høringsperiode fra den 7. januar 2016 til den 3. FORSLAG Høringsperiode fra den 7. januar 2016 til den 3. marts 2016 Lokalplan nr. 165 Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G00-2-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. Stevns Kommune har vurderet, at etablering af gyllebeholder

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr Område til boligformål på Druelundsvej i Store Heddinge. Høringsperiode (indsættes efter den politislke behandling)

FORSLAG. Lokalplan nr Område til boligformål på Druelundsvej i Store Heddinge. Høringsperiode (indsættes efter den politislke behandling) FORSLAG Høringsperiode (indsættes efter den politislke behandling) Lokalplan nr. 172 Område til boligformål på Druelundsvej i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014.

By og Landskab, september Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. By og Landskab, september 2014 Kommuneplantillæg nr. 8 er vedtaget af Holbæk Kommune den 3. september 2014 og offentliggjort den 5. september 2014. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 - Boliger

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Screening iht. lov om miljøvurdering SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til lokalplan nr. 309 samt kommuneplantillæg nr. 7 Boligbebyggelse ved Hanehøjvej, Skørping Planområdet,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere