Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2"

Transkript

1 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte, syrer og baser. 3) Genkende begreberne: reaktionshastighed og reaktionsorden (0. 1. og 2. orden). 4) Gøre rede for begrebet dynamisk ligevægt, anvende ligevægtsloven. 5) Forklare og anvende begreberne reaktionsbrøk og ligevægtskonstant samt Le Chateliers princip. 6) Definere syrer og baser og redegøre for syre-base-reaktioner. 7) Forklare ph-begrebet. 8) Beregne stoffers og ioners koncentrationer i stærke og ikke-stærke syrer og baser. 9) Beregne stoffers og ioners koncentrationer i puffersystemer. 10) Beregne ph i amfolytopløsninger. 11) Tegne og anvende Bjerrum-diagrammer. 12) Tegne og anvende titrerkurver til beregning af koncentrationer og pk s. 13) Genkende komplekse forbindelser og ligevægte hvor disse indgår. 14) Angive almindelige regler for saltes opløselighed i vand og syrer. 15) Beregne opløselighed og opløselighedsprodukt. 16) Forklare begreberne osmotisk tryk, kogepunktsforhøjelse og frysepunktssænkning og foretage simple beregninger. 17) Forklare metallernes placering i spændingsrækken. Angive opbygningen af en elektrokemisk celle. 18) Anvende Nernst lov til beregning af hvilespænding og ligevægtskonstant. 19) Genkende enthalpibegrebet og bindingsenthalpier. 20) Angive forskellene i mellem ioniske bindinger, brint-bindinger, kovalente bindinger og London bindinger og genkende disses betyning i såvel intra- som intermolekylære interaktioner 21) Definere de forskellige kulbrinter, alkaner, alkener og alkyner samt de cykliske analoger og angive forskellen på alifatiske og aromatiske forbindelser. 22) Angive et overordnet indtryk af kulbrinternes fysiske og kemiske egenskaber samt genkende enkle halogenerede forbindelser. 23) Angive og læse kemiske strukturformler hvad angår såvel kulstof skelettet som de funktionelle grupper. 24) Genkende alkoholer og phenoler og angive deres fysiske og kemiske egenskaber samt angive de grundlæggende forskelle på primære, sekundære og tertiære alkoholer. 25) Genkende aldehyder og ketoner og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres oxidations/reduktions forhold. 26) Genkende carboxylsyrer og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres syre/base egenskaber. 27) Genkende aminer og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres syre/base egenskaber. 28) Genkende estere og amider og angive deres fysiske og kemiske egenskaber i særlig grad deres hydrolyse. 29) Angive de forskellige funktionelle grupper i en organisk kemisk strukturformel og

2 genkende betydningen deraf hvad angår - forbindelsens syre/base egenskaber - forbindelsens opløselighedsforhold - forbindelsens evne til at indgå i kemiske reaktioner. 30) Genkende de overordnede principper ved navngivning af organisk kemiske forbindelser. 31) Definere de forskellige organiske reaktionstyper som addition, substitution, elimination, kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion. 32) Definere isomeribegrebet og beskrive betydningen af geometriske isomere, spejlbilledisomere samt diastereomere forbindelser. 33) Angive de grundlæggende kemiske strukturer i kulhydrater og disses overordnede fysiske og kemiske egenskaber. 34) Angive de grundlæggende kemiske strukturer i lipiderne og disses overordnede fysiske og kemiske egenskaber. 35) Angive de grundlæggende kemiske strukturer i aminosyrer og disses overordnede fysiske og kemiske egenskaber, samt genkende peptidbindingen og dennes betydning i protein struktur.

3 Biokemi Gældende for TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5 th edition Kapitel 1 1. Definere prokaryoter og eukaryoter og beskrive de væsentlige forskelle på de to celletyper. 2. Kende betydningen af subcellulære organeller i den eukaryote celle. 3. Angive hvor proteinsyntese finder sted i den eukaryote celle. 4. Beskrive vands egenskaber som opløsningsmiddel i cellen. 5. Forklare svage elektrolytters dissociationsegenskaber og ph-begrebet. 6. Anvende buffer-ligningen (Henderson-Hasselbalch ligningen) til beregning af ph, pk og koncentrationer for konjugerede syre/base-par. 7. Forklare bufferbegrebet og dets betydning for kontrollen af ph i blodbanen. Kapitel 3 1. Kunne definere et protein. 2. Tegne den generelle struktur af aminosyrerne samt sidekæderne for de 20 fundamentale aminosyrer, samt anvende trebogstavskoden for aminosyrerne. 3. Kende aminosyrernes kemiske karakteristika, herunder spejlbilled-isomeri, hydrofobe og hydrofile egenskaber, syre-base egenskaber og almindelige kemiske reaktioner. 4. Kunne forklare titreringskurver for aminosyrer med forskellige funktionelle sidekæder og definere isoelektrisk punkt (pi). 5. Tegne peptidbindingen og kende dens dobbeltbindingskarakter. 6. Forstå hvordan peptidbindingens dobbeltbindingskarakter influerer på polypeptidkædens struktur. 7. Definere begreberne primær, sekundær, tertiær og kvaternær struktur af proteiner samt kende begrebet domænestruktur. 8. Kende begrebet aminosyresekvenshomologi og betydningen af konservative og nonkonservative aminosyresubstitutioner. 9. Beskrive α-helix og β-sheet strukturen og forklare hvordan de kan indgå i proteinstrukturer. 10. Beskrive strukturen af de fibrillære proteiner kollagen, elastin, α-keratin og de af strukturen afledte egenskaber. 11. Beskrive komponenterne i plasma lipoproteiner og den strukturelle organisering af disse elementer. 12. Definere glykoproteiner og beskrive N- og O-proteinglykosylering. 13. Angive funktionen af heat shock proteiner, cis-trans prolyl isomerase og disulfid isomerase i proteinfoldning. 14. Beskrive hvilke interaktioner, der indgår i foldning/opretholdelse af et proteins struktur. 15. Forklare princippet i ionbytnings-kromatografi som et eksempel på proteinadskillelse på basis af ladning. 16. Forklare princippet i molecular exclusion -kromatografi (gelfiltrering) som et eksempel på proteinadskillelse på basis af størrelse. 17. Forklare principperne i nativ gelelektroforese (uden SDS) og denaturerende gelelektroforese (med SDS). 18. Forklare princippet i reverse phase-kromatografi som et eksempel på proteinadskillelse på basis af hydrofobicitet. 19. Angive principperne i aminosyreanalyse og proteinsekvens-bestemmelse. 20. Angive princippet for bestemmelse af proteinstruktur ved hjælp af røntgenkrystallografi.

4 Kapitel 9 1. Beskrive immunoglobulinernes generelle opbygning, inklusive konstante og variable regioner, rumlig struktur, antigenbinding samt hypervariable regioner. 2. Kende aktiveringen og funktionen af komplementsystemet (Clinical correlation 9.1). 3. Angive de forskellige immunoglobulinklasser samt deres funktion (Clinical correlation 9.2). 4. Kende opbygningen af immunoglobulinfoldnings-motivet (Immunoglobulin fold). 5. Definere serinproteaser. 6. Beskrive forskellige serinproteasers specificitet samt betydningen af aminosyreresterne omkring det aktive site. 7. Definere begrebet zymogen og forklare den deraf følgende mulighed for at regulere enzymaktivitet (f.eks. Clinical correlation 9.1). 8. Beskrive lighederne i serinproteasers genetiske organisation, primære sekvens og rumlige struktur. 9. Redegøre for leucin-zipper motivet i DNA-bindende proteiner og leucin-zipper-proteiners måde at kontakte DNA på. 10. Angive funktionen af p53 proteinet, og forbindelsen mellem mutationer i p53-genet og cancer. 11. Beskrive de væsentlige karakteristika i myoglobins og hæmoglobins rumlige struktur, herunder forskelle og ligheder. 12. Beskrive myoglobins og hæmoglobins iltbindingsegenskaber, herunder Hill ligningen, Hill koefficienten samt begrebet kooperativitet. 13. Forklare de molekylære skift som betinger hæmoglobinets kooperative iltbinding samt definere begreberne T- og R-form af hæmoglobin. 14. Beskrive Bohr-effekten og dens fysiologiske betydning, herunder ilt og kuldioxids betydning samt disse molekylers transport mellem lunger og perifert væv. 15. Kende betydningen af bis-phosphoglycerat (BPG) for hæmoglobins iltbinding. Kapitel 10 (og kapitel 13 s incl.) 1. Overordnet kunne klassificere enzymer ifølge IUBMB. 2. Forklare og anvende begrebet ændringen i fri energi G, samt kunne beregne G for en vilkårlig reaktion. (Kapitel 13, s inkl.). 3. Definere begrebet enzymets aktive site og redegøre for de forhold som betinger at substratet bindes hertil. 4. Redegøre for Michaelis-Menten modellen og dens anvendelse. 5. Anvende Michaelis-Menten-ligningen og kunne redegøre for betydningen af parametrene K M og V max. 6. Redegøre for forskellige former for hæmning af enzymer, der følger Michaelis-Menten kinetikken, ved a) irreversibel hæmning b) reversibel hæmning, kompetitiv og non-kompetitiv, herunder anvendelse og beregning af de tilsyneladende parametre K M / og V max /. 7. Redegøre for principperne bag allosterisk regulering af enzymaktiviteten. 8. Forklare den kovalent katalyse, som udføres af serinproteaser. 9. Forklare hvorledes ph og temperatur påvirker et enzyms katalytiske aktivitet. 10. Redegøre for den kliniske anvendelse af enzymer. 11. Redegøre for reguleringen af enzymaktiviteten som beskrevet i afsnit Clinical correlations: 10.2, 10.4, 10.6 Kapitel Kende biologiske membraners kemiske bestanddele og beskrive disses indbygning i

5 membranen. 2. Beskrive strukturen af et phospholipid og kende strukturformlerne for phosphatidylserin, phosphatidylethanolamin og phosphatidylcholin. 3. Angive de lipidstrukturer, der kan dannes af henholdsvis ioniserede fedtsyrer og phospholipider og forklare hvorfor de dannes. 4. Gøre rede for Singer-Nicholson-modellen ( fluid mosaic model ) og dennes forudsætninger, herunder membrankomponenternes mobilitet i membranens laterale og transversale plan. 5. Gøre rede for biologiske membraners permeabilitet for forskellige lavmolekylære stoffer og ioner samt virkningerne af ionophorerne gramicidin og valinomycin. 6. Kunne beregne G for en vilkårlig membrantransportproces. 7. Forklare hvorledes man skelner mellem aktiv og passiv transport. 8. Redegøre for transporten af ioner gennem ionkanaler og sådanne kanalers strukturelle opbygning specielt: a) Nervemembraners Na + -kanaler b) Gap junctions 9. Redegøre for faciliteret transport specielt glukose transport via GLUT1 til GLUT Redegøre for den aktive transport af ioner herunder virkningen og den strukturelle opbygning af : a) Na + -K + -pumpen b) Ca 2+ -pumpen 11. Beskrive de forskellige co-transport systemer, specielt Na + -glukose symport. Clinical correlations: 12.2, 12.3

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2004 Hjælpemidler tilladt (Lærerbøger, undervisningsmateriale, molekylebyggesæt, lommeregner og sædvanelige skrive- og tegneredskaber). Der

Læs mere

Alkohol og anæstesi. Bevidsthed og hukommelse. Bio-fysik. Hvordan virker bedøvelsesmidler

Alkohol og anæstesi. Bevidsthed og hukommelse. Bio-fysik. Hvordan virker bedøvelsesmidler Alkohol og anæstesi Bio-fysik Hvordan virker bedøvelsesmidler på celleniveau? Det ved vi forbavsende lidt om på trods af, at vi bruger midlerne næsten hver dag. På DTU prøver man at kortlægge nogle af

Læs mere

Membranen sladrer om membranpumpers funktion

Membranen sladrer om membranpumpers funktion Emneord: Biofysik og membranpumper Membranen sladrer om membranpumpers funktion Na + /K + -pumpen findes i alle cellemembraner fra dyr og holder styr på fordelingen af natrium og kalium på hver side af

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer 18 T E M A M L Æ G E M I D L E R Den magiske kugle Visionen om fremstillingen af det perfekte lægemiddel en slags magisk kugle, der selv opsøger sit mål er en stor udfordring for lægemiddelforskningen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Chaka Gram-Petersen Bojowski

Chaka Gram-Petersen Bojowski Substitution af picrinsyre (CI 10305) med martius yellow (CI 10315), naphtol yellow S (CI 10316) og orange G (CI 16230) i Alcian Blue Van Gieson farvningen. Giftig Eksplosiv Periode: Februar juni 2009

Læs mere