Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier"

Transkript

1 Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003

2 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr 711 af 11 september 1997) kan Trafikministeren fastsætte almindelige regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af de offentlige veje, herunder for vejenes forhold til omgivelserne, for entreprisebetingelser og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for vejnettets ensartethed og trafiksikkerhed I henhold til 24, stk 3 i lov om private fællesveje (Privatvejsloven) (Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr 712 af 11 september 1997) kan Trafikministeren fastsætte almindelige regler og normer for anlæg, udvidelse og ombygning af private fællesveje, herunder for vejenes forhold til omgivelserne og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for vejenes ensartethed og trafiksikkerhed Det fremtidige kompleks af almindelige regler og normer på vejområdet benævnes vejregler og inddeles i følgende kategorier: normer, retningslinier, vejledninger og kommentarer Normer omfatter fundamentale forudsætninger og krav Normtekster kan være forsynet med kommentarer, men vil normalt ikke angive metoder, der bør eller kan anvendes for at få de specificerede krav opfyldt Normer skal altid følges Fravigelse fra normer kan dog for amtskommunale og kommunale vejbe- styrelser og vejmyndigheder ske med dispensation fra Vejdirektoratet, og for Vejdirektoratet med dispensation fra Trafikministeriet Normer er anført med dobbelt anførselstegn i margenen Retningslinier er regler til anvendelse under normale forhold Retningslinier indeholder angivelse af metoder, der bør anvendes til løsning af bestemte problemer og kan indeholde anbefalinger af typeløsninger og typekonstruktioner til brug under specificerede betingelser Retningslinier bør så vidt muligt følges, med mindre omstændighederne i konkrete tilfælde gør det nødvendigt eller fordelagtigt at fravige dem Retningslinier er anført med enkelt anførselstegn i margenen Vejreglerne kan udover disse to kategorier efter behov suppleres med: Vejledninger indeholder rådgivning baseret på ajourført erfaringsmateriale, og deres anvendelse vil normalt være hensigtsmæssig Vejledninger er ikke anført med noget tegn i margenen Kommentarer indeholder forklaringer og uddybende tekst til ovennævnte normer, retningslinier og vejledninger Kommentarer kan ligeledes indeholde henvisninger til andre bindende regler Kommentarer er anført med punktum i margenen Et vejregelhæfte kan principielt indeholde alle kategorier: Normer Retningslinier Vejledninger Kommentarer

3 FORORD Vejregeludvalget nedsatte i august 1991 Projektgruppe 3 til at forestå udarbejdelsen af vejregler for konstruktion og vedligehold af veje og stier Nærværende hæfte, "Håndbog for drift af veje og stier" er en del af disse vejregler og er udarbejdet af Arbejdsgruppen for drift af vejarealet samt vedligehold af vejens færdselsfrie areal, som blev nedsat den 30 oktober 1995 Kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat med følgende kommissorium: Arbejdsgruppen skal udarbejde vejreglens bind 3, "Konstruktion og vedligehold af veje og stier", hæfte 5, omfattende vedligehold af vejens færdselsfrie areal, samt hæfte 6, omfattende drift af vejarealet Hæfte 5 skal omfatte vedligehold af den del af vejens areal, der ikke er færdselsareal, såsom rabatter, grøfter og skråninger mm Hæfte 6 skal omfatte drift af hele vejens areal, herunder bla renhold og vintertjeneste, samarbejde med ledningsejere og naboer samt vejbestyrelsesopgaver i driftsfasen Hæfterne skal ikke omfatte drift og vedligehold af vejplantninger og vejudstyr Vejreglen skal opbygges i tæt dialog med projektgruppen Arbejdsgruppen skal lade de til området hørende udbuds- og anlægsforskrifter udarbejde Endvidere skal arbejdsgruppen vurdere det tekniske indhold i følgende af Aftaleudvalgets udbuds- og driftsforskrifter: Græsslåning Renhold og renovation Vintertjeneste og sammen med arbejdsgruppe 35 vurdere Afvandingselementer Arbejdsgruppen skal varetage vejsektorens interesser i forhold til ledningsejere og naboer

4 Medlemmer Arbejdsgruppen har følgende sammensætning Driftschef Klaus Bønløkke, Roskilde Amt (formand) Ingeniør Henrik Nygaard, Eget firma (sekretær) Akademiingeniør Jette Jaquet, Vejdirektoratet Civilingeniør Jens Holmboe, Vejdirektoratet Park- og vejchef Per Glad, Odense Kommune Civilingeniør Knud Bjørn Prahl, PRAHL A/S Distriktsingeniør Gösta Bäckström, Storstrøms Amt Afdelingsingeniør Poul Henning Knudsen, Langeskov Kommune Ingeniør Bente Bomholt, NCC Danmark A/S Afdelingsleder Knud Villekjær, Superfos Construction a/s (indtil oktober 1998) Direktør Claus Pedersen, NCC Danmark A/S (fra november 1998) Biolog Ella Maria Bisschop-Larsen, Fyns Amt, og biolog Palle Graversen, Dansk Naturfredningsforening, har ydet bistand ved udarbejdelse af kapitel 5 om ukrudtsbekæmpelse Cand jur Henrik Høj Andersen, Vejdirektoratet, og afdelingsleder Karl Ove Rasmussen, Roskilde Amt, har ydet bistand ved udarbejdelse af kapitel 6 om naboer samt kapitel 7 om andres arbejde i vejen Godkendelse Projektgruppen har godkendt hæftet til fremsendelse til Vejregelrådet den 1 maj 2002 Vejregelrådet har godkendt hæftet den 18 juni 2002 Den 4 marts 2003 blev Vejregelrådet orienteret om at arbejdsgruppen har besluttet at hæftet skal udgives som håndbog

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 7 11 Håndbogen 7 12 Hæftets gyldighedsområde 7 13 Hæftets indhold 7 14 Love, standarder og regler 8 15 Definitioner 8 2 VEJBESTYRELSENS PLIGTER OG ANSVAR Pligter Ansvarsforhold 13 3 VINTERTJENESTE Generelt Planlægning Materiel og materialer Metoder og udførelse Miljøpåvirkninger Særlige foranstaltninger 21 4 RENHOLD Generelt Planlægning Udførelse 28 5 UKRUDTSBEKÆMPELSE Formål med ukrudtsbekæmpelse Hvad er ukrudt Planlægning og strategi Forebyggelse Bekæmpelse Skadetyper 35 6 NABOER Generelt Adgangsforhold Sikring af vejanlæg Sikring af oversigt Hegn Forskellig råden over vejareal Jernbaner Forskellige bestemmelser Fortidsminder 51

6 7 LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OG OVER VEJE Indledning Gæsteprincippet Administration Tekniske krav 56 BILAG 59 Servicemål for vintertjeneste på kørebaner: 59 Servicemål for vintertjeneste på stier: 61 Vejledning for ledningers placering i og krydsning af veje 63 Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje 65

7 1 INDLEDNING 11 Håndbogen Dette hæfte er en del af vejregler for konstruktion og vedligehold af veje og stier Vejreglen omfatter følgende hæfter: 0 Stikordsregister og læsevejledning 1 Forudsætninger for konstruktion, drift og vedligehold 2 Afvandingskonstruktioner 3 Vej- og stikonstruktioner 4 Vedligehold af færdselsarealet 5 Vedligehold af det færdselsfrie areal 6 Drift af veje og stier (udgivet som håndbog) 12 Hæftets gyldighedsområde Dette hæfte er en håndbog for drift af offentlige veje og stier Håndbogen omhandler endvidere drift af private fællesveje Hvor håndbogen ikke omfatter alle veje fremgår dette af teksten Hæftet beskriver ikke drift af lys- og signalanlæg på vejens arealer 13 Hæftets indhold Hæftet behandler drift af det samlede vejareal I kapitel 2 beskrives vejbestyrelsens generelle pligter og ansvarsforhold I kapitel 3 beskrives vejbestyrelsens pligter i forbindelse med vintertjeneste Endvidere beskrives planlægning, udførelse og særlige forhold i forbindelse hermed I kapitel 4 beskrives formålet med samt planlægning og udførelse af renhold Kapitlet indeholder endvidere definitioner af urenhedskategorier I kapitel 5 beskrives ukrudtsbekæmpelse, herunder planlægning, forebyggelse og metoder I kapitel 6 beskrives naboforhold omkring veje, herunder adgangsforhold, oversigtsforhold og forskellig råden over vejarealerne mv Emnet er ikke fuldstændigt beskrevet, og omfatter i første række statens og amtsvejvæsenets opgaver, og til dels kommunernes forvaltning af offentlige veje, men kun i mindre omfang kommunernes forvaltning af private fællesveje 7

8 14 Love, standarder og regler I kapitel 7 beskrives forhold omkring ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Kapitlet beskriver lovgrundlaget, gæsteprincippet samt forskellige krav og retningslinier for arbejder i veje Offentlige veje bestyres iht "Lov om offentlige veje" For private fællesveje gælder "Lov om private fællesveje" Vintertjeneste og renhold udføres i henhold til "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje", med tilhørende cirkulære Ved udarbejdelse af håndbogen er der taget hensyn til følgende love: Færdselsloven Miljøbeskyttelsesloven Arbejdsmiljøloven Naturbeskyttelsesloven Lov om planlægning Hegnsloven Lov om udstykning og anden registrering i matriklen Byggeloven Lov om vandløb Jordforureningsloven alle med tilhørende lovændringer, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger Håndbogen omhandler ikke bestemmelser fra "Lov om offentlighed i forvaltningen" og "Forvaltningsloven", selvom disse love er af væsentlig betydning ved forvaltning af offentlige veje og private fællesveje 15 Definitioner Offentlige veje er veje, gader, broer og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat, amt eller kommune i henhold til Lov om offentlige veje Private fællesveje er veje, gader, broer, pladser og stier, som ikke er offentlige, men som tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for private fællesveje og stier Der skelnes mellem private fællesveje på landet og private fællesveje i byer og bymæssige områder Til førstnævnte kategori hører veje, som er beliggende i landzone jf 35 i Planloven Kommunalbestyrelsen kan beslutte at overføre områder med private fællesveje på landet (afsnit II-veje) til private fællesveje i byer og bymæssige områder (afsnit III-veje) Disse områder skal være stedligt afgrænset, eksempelvis sommerhusområder eller bysamfund i landzoneområder Kommunalbestyrelsen skal føre en fortegnelse over private fællesveje i byer og bymæssige områder 8

9 Private fællesveje på landet er kun lovmæssigt reguleret på meget få områder, herunder blandt andet vedr udlæg af veje, istandsættelse og vedligeholdelse af vejene samt arbejdsfordeling Ved almene veje forstås veje, gader, broer og pladser som er åbne for almenheden, men som ikke administreres af det offentlige i henhold til lov, vedtægt eller deklaration Ved vejbestyrelser forstås de forvaltningsmyndigheder der har ansvaret for, at det offentlige vejnet drives og er i forsvarlig stand Vejdirektoratet er således vejbestyrelse for statsvejene, amtsrådene for amtsveje og kommunalbestyrelserne for kommuneveje Kommunalbestyrelsen er forvaltningsmyndighed (vejmyndighed) for de private fællesveje og stier i kommunen Vintertjeneste, som det benævnes i nærværende håndbog, er synonymt med begrebet vintervedligeholdelse i "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" Vejklasser Der er ikke udarbejdet en detaljeret funktionel klassificering af vejnettet Håndbogen benytter derfor den grundlæggende inddeling i trafikveje og lokalveje som anvendes i kommuneplanlægningen Her er det meget forenklet trafikvejene, der skal sikre fremkommeligheden og lokalvejene, der skal sikre tilgængeligheden Den enkelte vejbestyrelse vil ofte med fordel kunne underinddele disse to overordnede vejklasser ud fra specifikke hensyn, som for eksempel når det drejer sig om tilvejebringelse af et grundlag for at prioritere indsatsen i forbindelse med renhold af færdselsarealet 9

10 2 VEJBESTYRELSENS PLIGTER OG ANSVAR 21 Pligter 211 Offentlige veje I henhold til "Lov om offentlige veje" påhviler det enhver vejbestyrelse at holde sine offentlige veje og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver Tilsvarende foreskriver Lov om private fællesveje, at de vedligeholdspligtige skal holde vejene i en stand, der er god og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang Hvor trafikministeren ikke har fastsat regler og normer for drifts- og vedligeholdelsesarbejder er det vejbestyrelserne, der bestemmer hvilke drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres på vejene I henhold til "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" har vejbestyrelsen pligt til at foranledige, at der udføres renhold, snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje og stier For fortove og stier gælder dog, at pligten kan pålægges ejere af tilgrænsende ejendomme Vejbestyrelsen bestemmer i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge renhold, snerydning og glatførebekæmpelse skal finde sted Retningslinier for arbejdernes gennemførelse fastsættes efter forhandling med politiet Det er væsentligt, at vejbestyrelsen har beskrevet sine retningslinier for omfang og rækkefølge af renhold og vintertjeneste på sit vejnet, idet disse retningslinier fx i en erstatningssag kan blive lagt til grund for, om vejbestyrelsen har opfyldt sine forpligtelser Uden for byer og bymæssig bebyggelse Vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra ved parkerings- og rastepladser ol omfatter alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse I byer og bymæssig bebyggelse I byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt ikke alene det for færdselssikkerheden nødvendige renhold, men også hygiejnisk og æstetisk renhold af det samlede vejareal I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, skal varetage renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på fortov og sti Forpligtelsen, der hermed pålægges ejendommens ejer, kan højst omfatte 10 m af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal Ved fortov og sti forstås det færdselsareal, der overvejende er bestemt for gående færdsel Vejbestyrelsen bør selv varetage pligten til glatførebekæmpelse og snerydning ved busstoppesteder, belagte perroner ol, samt opsætning og tømning af affaldskurve mm 10

11 Figur 1 Grundejerne pålægges ofte renholdelsespligt på fortov og sti Pligten til at renholde fortov og sti, der dermed pålægges grundejeren, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde belagte færdselsarealer, samt at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen Pligten til at rydde sne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald Pligten til at bekæmpe glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealerne med grus, sand eller lignende Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for renholdelsens udførelse herunder tidspunkt, anvendelse af kemikalier samt henlæggelse eller fjernelse af affald Såfremt grundejerne pålægges at fjerne ukrudt, skal forskriften omfatte forbud mod at anvende pesticider dertil For at sikre en ensartet grundejerforpligtelse indenfor en kommunes område, kan vejbestyrelsen, såfremt denne er amtsrådet, overlade beslutningen til kommunalbestyrelsen Trafikministeren har ikke tilsvarende lovhjemmel til at lade kommunalbestyrelsen træffe beslutning om grundejerforpligtelser på statsvejene Da det imidlertid er hensigtsmæssigt at have ensartede regler indenfor samme kommune, kan den statslige vejbestyrelse vælge, at naboer til statsveje pålægges samme grundejerforpligtelser, som gælder ved øvrige veje i kommunen 11

12 Ved ejendomme hvor der er etableret adgangsbegrænsning af færdselsmæssige grunde, og hvor adgangsbegrænsningen kan håndhæves af det offentlige, kan forpligtelserne ikke pålægges ejeren Dog kan grundejere pålægges forpligtelsen ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde, også selvom der ikke kan opnås direkte adgang Jernbaner og lufthavne kan kun pålægges ovennævnte forpligtelser for vejstrækninger, hvor anlæggets beliggenhed ved vejen udnyttes eller kan udnyttes 212 Generelt for private fællesveje og private veje 213 Private fællesveje 214 Øvrige private veje Beslutninger, der pålægger grundejere forpligtelser af ovennævnte art, skal bekendtgøres i et eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen Grundejerforpligtelserne kan med fordel også fremgå af vejbestyrelsernes hjemmeside på Internet Beslutninger vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse kan endvidere anføres i vinterregulativet Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastlægge omfang af renhold, snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje og på private veje, herunder give forskrifter for renholdelsens udførelse, tidspunkter for renholdelsens gennemførelse, samt brug af hhv forbud mod kemikalier mv Renholdelsespligten omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde belagte færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb Kommunalbestyrelsen bør ikke stille krav om højere renholdelsesniveau end det, vejbestyrelsen selv holder på tilsvarende veje For private fællesveje og stier i bymæssig bebyggelse påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en vej/sti at udføre renhold, snerydning og glatførebekæmpelse på vejen/stien Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet ophæve eller begrænse grundejernes forpligtelser For private fællesveje og stier på landet kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at de personer som vedligeholdelsespligten i henhold til lovgivningen om private fællesveje påhviler, skal udføre renhold, snerydning og glatførebekæmpelse på vejene Beslutninger af ovennævnte art, skal bekendtgøres i et eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen Beslutninger vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse skal endvidere anføres i vinterregulativet For øvrige private veje, der er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne og som er optaget på kommunalbestyrelsens fortegnelse over private fællesveje, kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at vedkommende vejejer skal renholde vejen samt udføre snerydning og glatførebekæmpelse på denne 12

13 Beslutninger, der pålægger vejejere ovennævnte forpligtelser, skal meddeles direkte til vejejerne Beslutninger, der vedrører snerydning og glatførebekæmpelse, bør også bekendtgøres i et eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen, og kan anføres i vinterregulativet 22 Ansvarsforhold Ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler er man ansvarlig for en skadevoldende handling eller undladelse, der skyldes fejl eller forsømmelse Det vil sige, at man pådrager sig et juridisk ansvar, såfremt man i en given situation handler anderledes, end man sædvanligvis ville eller burde have handlet i den pågældende situation Vejbestyrelsen kan blive erstatningspligtig, hvis fejl eller forsømmelse medfører skade på vejens naboer eller trafikanter En erstatningspligt afhænger imidlertid af mange forhold, herunder eksempelvis efterlevelse af egne retningslinier, tilsynet og reaktionstid Dette gælder også for uheld og skader, der kan henføres til manglende renhold, snerydning eller glatførebekæmpelse Hvis regler og normer for drift af vejene, som er fastsat af trafikministeren, ikke overholdes, kan vejbestyrelsen gøres skadesansvarlig Har vejbestyrelsens egne retningslinier ikke været overholdt, kan vejbestyrelsen normalt også gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader Eksempelvis er vejbestyrelsen erstatningspligtig, såfremt den har undladt at vedligeholde en fortovsbelægning og ujævnhederne i belægningen er blevet uacceptabelt høje og har været årsag til, at en gående trafikant er kommet til skade Har vejbestyrelsen ved skiltning advaret om den dårlige belægning, må det forventes, at erstatningspligten bortfalder Manglende eller forkert afmærkning ved vejarbejder kan også medføre erstatningsansvar for vejbestyrelsen, såfremt dette er årsag til uheld eller anden skade Ved anden bygherres arbejde i vejen kan erstatningsansvaret ofte videreføres til denne Ved pludseligt opståede mangler, som ikke har kunnet forudses, eller hvis der ikke har været rimelig tid til at opdage dem, udbedre dem eller opsætte advarselsskilte, kan vejbestyrelsen næppe drages til ansvar ved eventuelle uheld eller skader For på sikker måde at kunne dokumentere, at retningslinierne er efterlevet, skal forvaltningslovens notatforpligtelser være fulgt af såvel interne som eksterne medarbejdere Ved bedømmelse af om vejbestyrelsen kan drages til ansvar, vurderes endvidere vejrliget i tiden op til uheldet Såfremt et uheld skyldes isslag, der er faldet umiddelbart forinden, kan det ikke forventes, at vejbestyrelsen har nået at foretage glatførebekæmpelse overalt Det kan heller ikke forventes, at der overalt er foretaget snerydning efter vedvarende kraftigt snefald og/eller fygning 13

14 3 VINTERTJENESTE 31 Generelt Vintervejret stiller særlige krav til vejbestyrelserne, som også under disse forhold skal sikre, at vejnettet holdes i den stand som trafikkens art og størrelse kræver På trods af vintervejrets særlige problemer som: nedsat friktion (især forårsaget af rim- og isdannelser eller af snesjap på vejen) nedsat fremkommelighed (især forårsaget af snefald og snefygning) skal den nødvendige transport af arbejdskraft og varer samt transport af anden samfundsmæssig og social betydning kunne finde sted med et minimum af gener Vejbestyrelsen skal sikre dette ved: at holde kørebaner, stier og fortove farbare i nødvendigt omfang at informere trafikanterne om forholdene på vejen og således sikre, at trafikken kan finde sted på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde 311 Servicemål Vejbestyrelsen bør opdele sit sti- og vejnet i vejklasser evt specielt med henblik på vintertjeneste og definere servicemål for hver vejklasse Ved fastlæggelse af disse servicemål skal vejbestyrelsen tage hensyn til, at fordele for trafikken ved et højt serviceniveau ofte kan være til ulempe for miljøet, og at fordele for den (hurtigt) kørende trafik på grund af begrænsende ressourcer ofte vil give gener for den langsomt kørende og svage trafik Ved fastlæggelse af servicemål bør der tages hensyn til trafik og miljø, på en måde der står i forhold til vejens trafikale betydning hhv sårbarheden af det omgivende miljø Vejens trafikale betydning afspejler sig bla i: en intensiv trafik en særlig regional og trafikal betydning et særligt transportbehov, fx regelmæssig sygetransport eller skolevej 312 Retningslinier Vejbestyrelsen udarbejder sine retningslinier for vintertjenesten så servicemålene kan opfyldes i de fleste vintersituationer Vejbestyrelsens retningslinier kan udarbejdes med baggrund i bilagene Servicemål for vintertjeneste på kørebaner hhv på stier 14

15 Vejbestyrelsens retningslinier indgår som en del af vejmyndighedens/vejbestyrelsens "Regulativ for vintertjeneste", der ligeledes indeholder grundejernes forpligtelser samt vejmyndighedens beslutninger om vintertjeneste for private fællesveje Vejbestyrelsen skal sikre sig, at trafikanterne kan blive orienteret om vejenes tilstand i relevant omfang Denne orientering kan ske ved generel information inden vinterens start, og bla omfatte hvilke veje, der ryddes og glatførebekæmpes, samt evt også aktuel information om vejenes tilstand i vintersituationen, givet over radio, tv eller vejbestyrelsens internethjemmeside 32 Planlægning 321 Overordnet planlægning Planlægningen skal sikre, at de vedtagne retningslinier kan følges i praksis Planlægningen skal ligeledes gøre det muligt, at alle situationer i vintertjenesten kan klares, uanset om de er hyppigt forekommende eller ej Det er dog ikke altid muligt at foretage en forudgående detailplanlægning, idet beslutninger skal træffes hurtigt og på det foreliggende grundlag Det er derfor af afgørende betydning, at grundlaget for vintertjenesten er på plads inden sæsonstart, og der således forefindes: en overordnet planlægning med retningslinier for vintertjenestens gennemførelse en hensigtsmæssig og velfungerende organisation med varslings- og rapporteringstjeneste tilstrækkeligt kvalificeret personale og egnet materiel retningslinier for såvel akut som generel information til borgere og trafikanter en vinterkatastrofeplan 322 Vinterhåndbog På baggrund af de retningslinier der er fastsat af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet, udarbejdes operationelle planer for vintertjenesten Disse samles i en vinterhåndbog, der kan omfatte følgende hovedpunkter: retningslinier (evt angivet i et vinterregulativ) vinterkatastrofeplan organisation operationelle planer varslings- og meldesystem kommunikationssystemer information materiel entreprenørkontrakter materialedisponering udførelse/vinterinstrukser registrering og kontrol uddannelse 15

16 Håndbogen bør gælde for en årrække Den skal dog såvel løbende som før hver vintersæson ajourføres på baggrund af eventuelle forandringer og indhøstede erfaringer 323 Operationelle planer Vejklassificeringen som anført i afsnit 311 benyttes til fastlæggelse af, hvorledes vintertjenesten skal udføres, samt hvornår og eventuelt i hvilken rækkefølge vintertjenesten på de enkelte trafikarealer gennemføres Sidstnævnte giver sig blandt andet udslag i ruteplanlægningen Det skal tilstræbes, at ruterne tilrettelægges så der kommer færrest mulige grænser mellem ubehandlede og behandlede strækninger, samt at der bliver mindst mulig "tomkørsel" Vejklassificeringen bør ligge fast for en længere årrække, og bør gøre det muligt at gennemføre en hensigtsmæssig og for trafikanterne forståelig vintertjeneste Dette indebærer bla, at klassificeringen bør koordineres med tilgrænsende vejadministrationer, såvel stat, amter som kommuner Da samfundet er meget afhængigt af vejenes fremkommelighed, skal vintertjenesten være i beredskab i hele vinterhalvåret og kunne iværksættes med kort varsel Som hovedregel startes overvågning af vejret 1 oktober og afsluttes 30 april, idet beredskabsniveauet, ikke mindst først og sidst i perioden, tilpasses de aktuelle vej- og vejrprognoser 324 Organisation Såvel store som små vejbestyrelser har behov for en vinterorganisation, som er aktiv såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid Organisationen opbygges således, at personale (med vagtordninger) kan sikre, at de vedtagne retningslinier overholdes Dette kræver mandskab til følgende funktioner: varsling overordnet ledelse af vintertjeneste læsning og montage glatførebekæmpelse og snerydning overvågning af glat føre og udført arbejde evt reparation af udstyr Den overordnede ledelse af vintertjenesten bør udføres af vejbestyrelsen, mens udførelse kan overdrages til eksterne entreprenører 325 Information Vejbestyrelsens generelle information inden vinterens start skal sikre, at borgerne orienteres om deres forpligtelser jf kap 2 Ved samme lejlighed orienteres borgerne om vejbestyrelsens vintertjeneste, eksempelvis ved servicemål for de enkelte veje Informationen kan afgives via lokalaviser, pjecer eller internet Vejbestyrelsens aktuelle information oplyser trafikanterne om vejnettets tilstand Behovet for information vurderes og tilpasses efter vejenes karakter og trafikale betydning Oplysningerne kan afgives via radio og fjernsyn, 16

17 Vejdirektoratets Trafikinformationscentral, via servicetelefoner, internet eller lignende 326 Årlig planlægning På baggrund af erfaringer og eventuelle besluttede ændringer foretager vejbestyrelsen løbende og mellem vintersæsonerne en revision af vinterhåndbogen Selvom det kun er enkelte punkter, der skal ajourføres årligt, skal vejbestyrelsen overveje om alle arbejdsbeskrivelser, kompetenceforhold og vejledninger stadig er hensigtsmæssige og ajourførte Følgende punkter skal vejbestyrelsen gennemgå hvert år: budgetter materiel, inkl klargøring materialer ajourføring af ruter, vagtplaner og telefonlister instruktion af mandskab information til offentligheden samarbejde med andre vejbestyrelser arealer til deponering af bortkørt sne 33 Materiel og materialer 331 Materiel Forudsætningen for en optimal vintertjeneste er, at der benyttes tidssvarende materiel, og som minimum materiel der kan sikre, at de vedtagne retningslinier kan gennemføres Vejbestyrelsen bør opstille krav til periodisk kontrol af spredemateriellet og dettes spredeevne, af såvel sikkerheds- som miljøhensyn Vejbestyrelsen sikrer, at materiel til brug ved glatførebekæmpelsen, udover at opfylde funktionelle og økonomiske hensyn, også af miljømæssige hensyn minimerer saltforbruget Vejbestyrelsen sikrer råden over det nødvendige kommunikationsudstyr, så indsatsledelsen til enhver tid kan komme i kontakt med de personer, der deltager i arbejdet Vejbestyrelsen bør råde over, eller have adgang til, informationer fra glatførevarslingssystemer Mindre vejbestyrelser kan få adgang til sådanne informationer ved at koble sig til større vejbestyrelsers systemer 332 Salt Det primære formål med glatførebekæmpelse med salt er via en præventiv indsats at sikre en acceptabel friktion Der anvendes overvejende NaCl ved saltning Trafikkens omfang har betydning for et hurtigt resultat af saltningen Bilerne fordeler saltet på kørebanen og udvikler samtidigt varme, der fremmer reaktionen Mange biler, samt suget fra trafikken, specielt fra lastbiler, vil dog også bevirke, at saltet hurtigere forsvinder fra kørebanen 17

18 På fortove og stier skal der anvendes forholdsvis mere salt for at opnå samme effekt som på kørebaner, men saltet transporteres ikke som på kørebaner bort af trafikken 333 Sand og grus Princippet i glatførebekæmpelse med sand og grus er, at hvert enkelt sandkorn fryser fast i isen eller trykkes ned i sneen, hvorved friktionen forbedres Grusning er ikke velegnet ved stor trafikal belastning, da det vil blive blæst ud i vejkanten Ligeledes kan det ikke benyttes til en effektiv præventiv glatførebekæmpelse For at forhindre gruset i at klumpe sammen, kan man afhængigt af opbevaringsforholdene tilsætte ca kg salt pr m 3 grus Som hovedregel bør grus ikke blandes med salt Når en vurdering af de trafikale og miljømæssige forhold har tilkendegivet, at der ikke skal saltes, bør dette gennemføres fuldt ud Grus skal derfor opbevares under forhold, hvor sammenfrysning minimeres Ved tilsætning af kg salt pr m 3 grus, skal man være opmærksom på, at der i forbindelse med grusning udspredes 2-4% salt, og dermed samme mængde som ved almindelig saltning 34 Metoder og udførelse 341 Varsling af glat føre Glat føre varsles af Danmarks Meteorologiske Institut og vejbestyrelserne på baggrund af overvågning af vejr og veje 342 Glatførebekæmpelse på kørebaner Udkald til glatførebekæmpelse på stats- og amtsveje, samt i enkelte større kommuner, sker på baggrund af informationer fra glatførevarslingsstationer Disse placeres som oftest i de koldeste punkter på vejnettet og oplyser bla om: vejtemperatur vejoverfladens ledningsevne (restsalt) lufttemperatur luftfugtighed samt evt vindhastighed og nedbør Disse informationer suppleres af glatføreprognoser og øvrige vejrprognoser fra Danmarks Meteorologiske Institut, herunder informationer fra vejrradar, så man har et detaljeret grundlag for at træffe beslutning om, hvornår en indsats skal startes og i hvilket omfang Glatførebekæmpelse på kørebaner bør på de højest klassificerede veje tilstræbes udført ved præventiv saltning For de øvrige veje tilpasses glatførebekæmpelsesmetoden de ønskede servicemål, og kan således, jf "Servicemål for vintertjeneste på kørebaner og stier", udføres ved saltning eller grusning efter at glat føre er konstateret, alternativt ingen indsats 18

19 Uanset valg af glatførebekæmpelsesmetode bør vejbestyrelsen sikre, at der ikke udspredes større mængder salt, end den aktuelle bekæmpelsesmetode berettiger Ved præventiv saltning opnås 2 fordele: Fremkommeligheden, trafiksikkerheden samt serviceniveauet for trafikanterne øges betragteligt, idet glat føre i de fleste tilfælde kan forhindres Saltforbruget reduceres, idet der kræves mindre salt til at forhindre glat føre i at opstå, end til at smelte et allerede dannet is- eller snelag Præventiv saltning udføres inden der falder nedbør eller inden vejene bliver glatte, som fugtsaltning, som væskespredning eller i sjældne tilfælde som tørsaltning Sædvanligvis anvendes fugtsaltning med natriumklorid tilsat 30% mættet saltopløsning Følgende spredningshastigheder anbefales for ladmonterede tallerkenspredere: befugtet salt: max 60 km/h tørt salt: max 40 km/h Ved gennemkørsel af ruten med reduceret hastighed vil spredning af salt ske mere præcist, hvorved mængden af salt, der ender i rabatterne, mindskes Gennemkørselshastigheden skal afpasses trafikkens afvikling og et acceptabelt tidsforbrug for gennemkørsel af ruten Den aktuelle saltdosering afhænger først og fremmest af vejtemperaturen, vejens tilstand og nedbørsforholdene Præventiv saltning af en tør eller fugtig vej kræver mindre dosering end saltning af en vej, hvor glat føre allerede er opstået Tilsvarende skal doseringen hæves i takt med lavere vejtemperaturer, samt ved forventet snefald Glatførebekæmpelse efter at vejene er blevet glatte, gennemføres som fugtsaltning, eller ved tørsaltning hhv ved grusning 343 Glatførebekæmpelse på stier og fortove Ved spredning med ladmonterede tallerkenspredere gælder samme forhold som ved præventiv saltning Ved spredning med efterløbere, begrænses kørehastigheden til maksimalt 50 km/t Stier og fortove bør opdeles i klasser med tilhørende servicemål som anført under punkt 311 Glatførebekæmpelsen tilpasses de ønskede servicemål, jf "Servicemål for vintertjeneste på kørebaner og stier" Hvor stier og fortove næsten ikke benyttes i nattetimerne, kan indsatsen begrænses til start om morgenen Både salt, saltopløsning (væskespredning) samt rent og saltblandet grus kan anvendes til glatførebekæmpelse på fortove Hvilket materiale der bør anvendes, afhænger udover af de opstillede servicemål af krav til trafikantkomfort samt af hensyn til miljøet 19

20 Uanset valg af glatførebekæmpelsesmetode bør vejbestyrelsen sikre, at der ikke udspredes større mængder salt, end den aktuelle bekæmpelsesmetode berettiger Med den begrænsede trafik der er på fortove og stier, sker der ingen flytning af materialet Det er derfor nødvendigt med en så jævn spredning som muligt Ved særlige anlæg, fx signalanlæg for synshæmmede og busholdepladser, er vintertjenesten særlig kritisk 344 Overvågning for sne Når der på baggrund af vejrmeldinger kan forventes snefald/snefygning, eller hvis snefald/snefygning allerede er indtrådt, bør den ansvarlige leder af vintertjenesten nøje overveje hvornår og i hvilket omfang, snerydningen skal iværksættes Under snesituationer skal udviklingen følges nøje, fx vha vejrradar, så det er muligt at tilpasse indsatsen efter snefaldets/snefygningens styrke og forventede varighed 345 Snerydning på kørebaner Snerydning af kørebaner bør påbegyndes som anført i "Servicemål for vintertjeneste på kørebaner og stier" Rydningen bør fortsættes indtil kørebanerne er acceptabelt ryddede Der bør anvendes så meget snerydningsmateriel, at man under og efter snefaldet/snefygningen almindeligvis kan opretholde de tilstræbte servicemål Under selve snerydningen bør der normalt ikke saltes; men der kan udføres en præventiv saltning før snevejr 346 Snerydning på stier og fortove Snerydning på fortove, cykelstier, busstoppesteder og fodgængerovergange bør ske samtidig med rydning af den tilstødende kørebane, for at undgå at de bløde trafikanter færdes på vejen Det kan tilstræbes at rydde stierne umiddelbart efter kørebanen for at undgå, at sne kastes tilbage på stier, der kun adskilles fra kørebanen af stribe eller kantsten 347 Bortkørsel af sne Manglende oversigtsforhold pga snevolde, fremkommelighedsproblemer samt sikring af plads til nye snemængder ved kommende snefald kan nødvendiggøre bortkørsel af sne eller anden form for fjernelse Ved fodgængerovergange, busstoppesteder samt ved sidevejstilslutninger kan det også være nødvendigt, at der i perioder skal bortkøres sne Vejbestyrelsen skal disponere over nødvendige arealer til brug for henlæggelse af bortkørt sne Disse arealer skal have godkendte afledningsforhold 20

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Hvem passer motorvejen?

Hvem passer motorvejen? Hvem passer motorvejen? Vejtilsyn og beredskab er udliciteret Vejdirektoratet har ansvaret for driften af landets cirka 3800 km motorveje og hovedveje. I praksis samarbejder vi med en lang række private

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 8 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 10 4. ASFALTERING AF VEJEN + STIEN 11 5. RENOVERING

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

l. Vedtægtsforslaget for grundejerforeningen med plan over udstykningsområdet,

l. Vedtægtsforslaget for grundejerforeningen med plan over udstykningsområdet, Idet man henviser til tidligere skrivelse herfra vedrørende dannelse af grundejerforeninger indenfor udstykningsområderne III nord for "Dyrehavegård", IV nord for Klampenborgvej og V syd for Klampenborgvej

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere