1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1)."

Transkript

1 TEKNK, ERHVERV OG KULTUR Veflinge Gymnastik- og drætsforening Lindebjerg Veflinge Dato: 12. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Att.: Torben Eriksen Tilladelse til udledning af drænvand fra kunstgræsbane på del af matrikelnr. 36e, Veflinge By, Veflinge, til privat rørlagt vandløb Veflinge Gymnastik- og drætsforening (i det følgende benævnt VGF) har den 11. marts 2014 ansøgt Nordfyns Kommune om tilladelse til udledning af drænvand fra kunstgræsbane, som vil blive etableret i forbindelse med ny multisportsbane. Multisportsbanen vil blive etableret på en del af det eksisterende kommunale sportsanlæg, som VGF benytter til daglig. VGF og sportsanlægget har adresse på Lindebjerg 40, 5474 Veflinge. Drænvandet fra kunstgræsbanen vil blive udledt via eksisterende dræn til privat rørlagt vandløb, som løber ca. 350 meter øst for multisportsbanens ønskede placering. Det skal hertil nævnes, at den del af sportsanlægget, hvor kunstgræsbanen etableres, i forvejen er drænet til det rørlagte vandløb. Der tilsluttes således ikke ekstra areal, og dermed medfører anlægget af kunstgræsbanen ikke nogen merudledning af drænvand til vandløbet. Kommunens afgørelse Kommunen meddeler hermed den ansøgte tilladelse til at udlede drænvand fra kunstgræsbanen (herefter blot benævnt banen ). Tilladelsen meddeles i henhold til 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven 1. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: Dræning af banen 1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1). 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer ØSTERGADE BOGENSE TELEFON

2 2. Banen skal indrettes, så der ikke kan ske tilstrømning af regnvand fra omkringliggende arealer til banen. 3. Drænsystemet i banen skal indrettes, så der ikke kan ske nedsivning af overflade- og drænvand til grundvandet. 4. Drænvandet skal, inden udledning til det private rørlagte vandløb, passere et sandfang med tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at der ikke udledes sand eller grus til vandløbet. 5. Udledningen af drænvand må ikke medføre gener for recipienterne i form af tilstopning, opstuvning m.v. Drift af banen 6. Der må ikke anvendes nogen former for pesticider, sprøjtegifte eller ukrudtsmidler på banen. 7. Sne og is på banen skal som udgangspunkt fjernes enten manuelt eller maskinelt. Anvendelse af salt på banen skal således begrænses til absolutte undtagelsestilfælde. Hermed menes tilfælde, hvor det ikke er muligt at fjerne sne og is fra banen på anden vis, og banen er reserveret til brug, eller der er et konkret ønske om at bruge banen Der skal i givet fald anvendes den bedste mulige teknik på området, så forbruget og udledningen af salt fra banen holdes på et minimum. 8. Alle tømidler, udover alm. salt, som anvendes til banen, må ikke indeholde A- stoffer, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 2. Ligeledes bør anvendelsen af B-stoffer på banen begrænses mest muligt. 9. Såfremt der anvendes andre tømidler end alm. salt på banen, skal VGF indsende dokumentation for tømidlernes eventuelle indhold af A- og B-stoffer til kommunen. Anvendelse af andre tømidler end alm. salt på banen må ikke finde sted uden forudgående godkendelse fra kommunen, og anvendelse skal begrænses til samme undtagelsestilfælde som omtalt i tilladelsens vilkår Kommunen kan stille krav om, at der i det omfang banen saltes udtages drænprøver til analyse for vandets indhold af klorid. Prøvetagning og analyse skal udføres af et akkrediteret miljølaboratorium. Alle udgifter til udtagning og analyse af prøver afholdes af VGF. Kravet om prøvetagning vil være aktuelt umiddelbart efter ophør af en periode med frostvejr, hvor banen har været saltet. Der vil skulle analyseres for drænvandets indhold af klorid med henblik på at vurdere banens kloridpåvirkning af recipienterne. 2 Vejledning nr. 2, Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen (2006)

3 det omfang der anvendes andre tømidler end alm. salt på banen kan der desuden komme krav om analyser af andre stoffer i drænvandet end klorid. Hvilke stoffer der i givet fald vil skulle måles for, afhænger af det valgte produkt. 11. Enhver anvendelse af tømidler på banen, herunder salt, skal noteres i en driftsjournal, som skal opbevares i minimum 5 år. Driftsjournalen skal forevises kommunen på forlangende, og skal indeholde følgende oplysninger: Hvilket produkt der er anvendt (type og fabrikat) Anvendt mængde Tidspunkt for anvendelse Generelle vilkår 12. Nærværende tilladelse vedrører udelukkende afledningen af drænvand fra kunstgræsbanen til det rørlagte vandløb. Det er således ikke en byggetilladelse til kunstgræs-/multisportsbanen, og etableringen må ikke påbegyndes, før byggetilladelsen er meddelt. Ved spørgsmål til byggetilladelsen kan kontakt rettes til byggesagsbehandler Johnni Lund Hansen på direkte telefon eller mail: 13. VGF skal inden ibrugtagning af banen indsende en ajourført dræntegning til Nordfyns Kommune. Tegningen skal sendes enten med post til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense, eller på mail til 14. Såfremt der på et senere tidspunkt vil ske ændringer af banens ejer-, driftseller afløbsforhold, skal VGF informere kommunen herom snarest muligt efter der er opstået kendskab hertil. 15. Tilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode, og kan derfor til enhver tid tages op til revision og eventuelt tilbagekaldes. Tilbagekaldelse vil blandt andet kunne ske i følgende situationer: Ved grov eller gentagen tilsidesættelse af tilladelsens vilkår Hvis der er afgivet urigtige oplysninger af afgørende betydning for meddelelse af tilladelsen Hvis særlige miljøhensyn taler herfor Sagens oplysninger Banens opbygning VGF ønsker at etablere en multisportsbane på det eksisterende kommunale sportsanlæg, som foreningen benytter til daglig. Multisportsbanen vil blive anlagt på et

4 græsareal i tilknytning til sportsanlægget. Græsarealet anvendes i forvejen til sportsudøvelse. Multisportsbanen vil komme til at bestå af en squashbane, en parkourbane samt en kunstgræsbane. Denne tilladelse omhandler udelukkende afledning af drænvand fra kunstgræsbanen til Nymarksafløbet og Margård Mølleå via rørlagt vandløb. Kunstgræsbanen vil få et areal på 800 m 2 (40 x 20 meter), og vil blive opbygget nedefra og op som følger: Fast underlag i form af fyldgrus, som faststampes cm drænlag bestående af granitskærver 7 20 cm stabilgrus 3 cm stenmel Kunstgræstæppe Kunstgræsbanen opbygges således som en 2. generations kunstgræsbane, da der udelukkende anvendes grus som infill. Der anlægges således ikke shock-pad (elastisk måtte) eller underlag af gummigranulat. Kunstgræsset vil blive rullet ud i baner á 4 meters bredde. Hvor banerne støder op til hinanden, vil de blive limet sammen. Kunstgræstæppet vil blive leveret af firmaet A-Sport, Katkjærvej 8, 7800 Skive, og vil være af mærket Playgrass, som er produceret af det hollandske firma Condor Grass. Limen, som anvendes til at lime de enkelte baner sammen, er produceret af Henko A&T B.V, ligeledes beliggende i Holland. bilag 2 og 3 findes attester fra de respektive producenter til bekræftelse af, at såvel kunstgræs som lim ikke indeholder miljøskadelige stoffer, herunder især tungmetaller, nonylphenoler samt phtalater. Drift af banen VGF har overfor kommunen oplyst, at der ikke vil blive anvendt sprøjtemidler af nogen art på banen. Derudover vil kunstgræsbanen blive saltet med almindelig vejsalt (natriumklorid). Saltning vil kun ske i frostvejr. Som det fremgår af tilladelsens vilkår 7, har kommunen hertil gjort gældende, at fjernelse af sne og is fra banen som udgangspunkt skal ske enten manuelt eller ved maskinkraft. Dansk Boldspil Union (DBU) anbefaler i sit notat 3, at fjernelse af sne ved maskinkraft sker ved brug af 4-hjulstrukket traktor udstyret med lavtryksdæk og sneslynge. Brug af sneplov frarådes, da dette kan forskubbe græstæppet. 3 Notat fra DBU Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner, DBU (2012). Link til notatet:

5 Saltning af banen bør holdes på et minimum, da salt kan forårsage giftvirkninger i vandløbene. Anvendelse af salt eller andre tømidler på banen må kun finde sted, hvis det ikke er muligt at fjerne sne og is på anden vis, og må kun ske i det omfang, der kan ventes sportslig aktivitet på banen. Der skal i givet fald anvendes den bedste tilgængelige teknik på området. skrivende stund anbefaler DBU, at saltning sker ved udsprøjtning af saltvandsopløsning på banen (vådsaltning) i blandingsforholdet 1:6, da dette synes mere effektivt end spredning af tørt salt. Herved mindskes saltforbruget, og dermed også udvaskningen af salt. Dræning af banen Banen vil blive etableret med en taghældning på mellem 7 og 10. Langs med hver af banens langsider vil der blive lagt drænrør på ø150 mm. Desuden vil der parallelt med den langside, der vender ind mod sportshallen, blive lagt yderligere et dræn på ø100 mm. Drænene vil blive tilsluttet eksisterende dræn via en ø1100 mm dræningsbrønd. VGF har i en telefonsamtale med kommunen den 6. maj 2014 oplyst, at kunstgræsbanen vil blive etableret på en del af det eksisterende sportsanlæg, som i forvejen afleder drænvand til det rørlagte vandløb. De nuværende sportsbaner er drænet med en indbyrdes afstand på 3 meter mellem hvert drænrør. Kunstgræsbanen vil blive drænet med en afstand på 20 meter mellem drænene. Hvor kunstgræsbanen etableres, vil der ske sløjfning/fjernelse af eksisterende underliggende dræn. Etableringen af kunstgræsbanen vil således ikke medføre nogen merudledning af drænvand fra området til det rørlagte vandløb, da der ikke tilsluttes ekstra areal. Skitse af banens opbygning og placering, samt drænenes forløb, er vist i bilag 1. Alle drænrør vil blive udført i PVC. Recipientbeskrivelse Fra dræningsbrønden ledes drænvandet via eksisterende dræn til det private rørlagte vandløb, som løber ca. 350 meter øst for hvor den nye multisportsbane påtænkes placeret. Det rørlagte vandløb udmunder i Nymarksafløbet ca. 300 meter nedstrøms det punkt, hvor drænvandet vil blive udledt. Ca. 450 meter nedstrøms udløbet af det rørlagte vandløb løber Nymarksafløbet sammen med Mejerirenden i Margård Mølleå. En kortoversigt over de forskellige recipienter fremgår af bilag om%20vedligehold%20af%20kunstgr%C3%A6sbaner% pdf?l_r_=1

6 Såvel Nymarksafløbet som Margård Mølleå er i Landsplandirektivet (den tidl. Regionplan 2005) målsat i kategorien B3. Det vil sige, at begge vandløb skal være egnet som fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri. Begge vandløb er desuden målsat med faunaklasse 5 i Recipientkvalitetsplanen, ligesom de ifølge Statens Vandplaner skal opfylde betingelserne om minimum god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand for begge vandløb er oplyst til hhv. faunaklasse 4 samt ringe økologisk tilstand. Vandløbene opfylder således ikke deres målsætning som angivet i Recipientkvalitetsplanen hhv. Vandplanerne. Årsagen til den manglende målopfyldelse vurderes primært at være spildevandsudledning fra ukloakerede ejendomme i de pågældende vandløbsoplande, samt overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer. Udledning af drænvand fra kunstgræsbanen vil således ikke være til hinder for opfyldelsen af målsætningerne, forudsat at tilladelsens vilkår for drift af banen overholdes (vilkår 6 10). Kommunens bemærkninger Miljøstyrelsens rapport 4 konkluderes, at de stoffer der kan udgøre et problem i forhold til udvaskning fra kunstgræsbaner til vandmiljøet, hovedsageligt er tungmetaller (især zink), nonylphenoler samt phtalater. Af attesterne fra producenterne af hhv. kunstgræs og lim fremgår det, at produkterne ikke indeholder nogle af ovennævnte stoffer. Attesterne findes i hhv. bilag 2 og 3. Hertil skal endvidere bemærkes, at der udelukkende vil blive anvendt grus som underlag i kunstgræsbanen, og således ikke gummigranulat eller andet infill, der kan være årsag til udvaskning af miljøskadelige stoffer. Det vurderes således, at der vil ske en minimal udvaskning af miljøskadelige stoffer fra kunstgræsbanen. Ved saltning af banen vil der desuden kunne forekomme udvaskning af klorid til det rørlagte vandløb. Det er imidlertid kommunens vurdering, at der ved overholdelse af tilladelsens vilkår 7 samt anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil ske udvaskning af klorid fra banen i en sådan grad, at det vil udgøre et miljømæssigt problem i forhold til den mængde klorid, som i forvejen udvaskes som følge af saltning af veje etc. Dette vil i givet fald kunne måles på de prøver, der vil skulle udtages i medfør af tilladelsens vilkår 14. Kunstgræsbanen vil blive etableret på et areal, der i forvejen er drænet, og hvor drænvandet afledes til de samme recipienter som drænvandet fra kunstgræsbanen vil blive afledt til. Ud fra disse oplysninger vurderes udledningen af drænvand fra kunstgræsbanen ikke at medføre en hydraulisk merbelastning af recipienterne, da der ikke tilsluttes ekstra areal. 4 Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs, Rapport nr. 100, Miljøstyrelsen (2008)

7 Kommunen vurderer derfor, at der kan meddeles tilladelse til udledning af drænvand fra banen, som ansøgt. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Afgørelsen kan påklages af Veflinge Gymnastik- og drætsforening, embedslægeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med væsentlig interesse i afgørelsen. Klagefristen udløber den 10. juni 2014 klokken Eventuelle klager skal indgives skriftligt til Nordfyns Kommune. Dette kan ske på én af følgende måder: Elektronisk via borger.dk På mail til Med post til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense Kommunen videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter samt de bemærkninger, klagen måtte give anledning til. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet 5. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes fra det øjeblik hvor den er meddelt dog for ansøgers egen regning og risiko. For at Natur- og Miljøklagenævnet kan behandle klagen, er det en betingelse, at der indbetales et gebyr på kr. 500,-. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet når de har modtaget klagen. Behandlingen af klagen vil først begynde når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Læs mere om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt senest 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen. 6 5 Jf. 96 i Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 6 Jf. 101 i Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

8 Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 13. maj Med venlig hilsen Jonas David Larsen ngeniør Direkte tlf

9 Kopi af denne afgørelse er sendt til Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening (Lokal Nordfyn), Friluftsrådet v. Søren Larsen, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Naturstyrelsen,

10 Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Projekttegning over kunstgræsbanens opbygning og placering Attest fra græsproducenten vedrørende indhold af miljøskadelige stoffer Attest fra limproducenten vedrørende indhold af miljøskadelige stoffer Kortoversigt over recipienterne for drænvandet

11 i.1,--r / - /, -,,~ /50 ~VEFFO448 TK: 33,50 (s) - E.31, VEFFO ,47 -e i? VEFFO447 DK: 33,40 BK: 31,40 0:600 - i L_~~j Udskrevet - ]Öydig til: ~Skala: Ordrenr: :pDD Tekst: Vandcenter Syd as 0 Van dværksvej i 5000 Odense VandCenterSyd

12 Os,- Ø ~/. 9%ÆWW ~w-4 2f-J/Vafl/S~ &VY-9 (LYN 4/WYO // ~roc -~ 4//i - ~ z r.rt~4 / t4e ~ - ~r isvi ~V7ysOn/fl &~å14 i L ~ z 42/2 /~

13 i Ca c3\ 00 ni ~0 D / i i i -l p 0 > 0 13 ~ D LP i 19 i Bnv 10 ct 27~ fl/;/ Gnlndkort yn AS

14 21 November 2011 To our customers Subject: New European Union (EU) Regulation on Chemicals (REACH) As of June 2007, the European Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) entered into force. nformation about REACH can be found on As a consequence, all substances manufactured or imported in quantities over 1 tonne per year (per manufacturer / importer), unless the substance is exempt from registration. Registration requirements also apply to substance(s) intentionally released from articles under certain conditions, in which case the article producer / importer is responsible for the registration. We are a manufacturer and supplier of textile floorcoverings, according to REACH these are articles which do not need (pre-)registration! As a so called down stream user we will make sure that our suppliers will do the (pre-) registration for the raw materials they supply us, if necessary. On the base of current knowledge and received information by our suppliers, we inform you that our products don t contains any substance included in the ECHA Candidate list (updated on ) of Substances of Very High Concern. With regards Condor Carpets b.v. Randweg RW PO Box 21, 8060 AA Hasselt, The Netherlands Tel ( +31) Fax ( +31 ) Condor Carpets b.v. o Randweg 14, 8061 RW Hasselt o The Netherlands T +31 (0) o F +31 (0) o w w w.condorcompany.eu

15 Virklund Sport Attn.: Mr. Janus Norgaard Nielsen Katkjaervej SKVE DANMARK Our reference: Henko Artificial Grass Adhesives Weert, March Date: Dear Sir or Madam, Herewith Henko A&T B.V. declares that all formulas artificial grass adhesives (R300, R305, H400 and H700) produced by Henko AT&T contain none of the following compounds: - Nonylphenols - DEHP - LAS (Linear alkylbenzene sulfonate) - Hydrocarbons - Phosphorus - Nitrogen - Copper - Zinc We also declare that mentioned formulas contain maximum 1,5% by weight phthalates in the form of diisononylphtalate (DNP). Wijnand Hendriks Director Henko A&T B.V. Graafschap Hornelaan 184, 6004 HT Weert The Netherlands Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

16 Grundkort Fyn A/S 200m

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere