Test og evaluering Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test og evaluering Vejledning"

Transkript

1 9 Test og evaluering Vejledning B Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen Ved køb gives der adgang til at hente testene, printudgaven og regneark på og på Anette Sønderup Hans Lütken Peter Albrekt

2 Titel: Ny Prisma, Vejledning til Test og evaluering, 9. klasse, Samhørende titel: Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse (Netadgang) Forfattere: Anette Sønderup, Hans Lükten, Peter Albrekt Forlagsredaktion: Susanne Schulian Grafisk tilrettelægning: Tankestregen Janne Rose Omslag: Tankestregen Janne Rose Illustrationer: Peter Albrekt Foto: 2009 Jupiterimages Corporation: Dørhåndtag s 68, Vandrør i kobber s 68, Pigtråd s 70, Michael Faraday s 74 Højspændingsledninger s 77, Adaptor s 77 Handels- og Søfartsmuseet, Brækket Libertyskib. s 68 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot: H.C. Ørsted portræt. s 74 Tryk: Sangill Alinea og forfatterne udgave, 1. oplag Dette materiale indeholder kopiark på tryk og i elektronisk form. Kopiarkene er solgt på den betingelse, at de hverken erhvervsmæssigt eller på anden måde bruges til mangfoldiggørelse ud over den enkelte købers eget forbrug. Herved forstås, at den skole, institution eller den privatperson, der køber kopiarkene, kun må mangfoldiggøre dem eller dele deraf til brug i undervisningsvirksomhed, som drives umiddelbart af den købendes institution. Mangfoldiggørelse, der tilsigter at dække flere skoler eller undervisningsinstitutioners behov, kan kun ske med skriftlig tilladelse fra forlaget. ISBN: Printed in Denmark 2009

3 Forord Evalueringsmaterialet består af 9 computertest, 4 formative evalueringsopgaver til fri kopiering og en vejledning til læreren. Der er udarbejdet en computertest til hvert af Ny Prisma 9 s kapitler. Testene tager udgangspunkt i de faglige begreber, der arbejdes med i de enkelte kapitler. Testene er ikke adaptive. De fire formative evalueringsopgaver er udarbejdet til kapitlerne: Det sure, det salte, det basiske, Jordens skatte, Partikler med fart på og Når felter forandres fra Ny Prisma 9. De 9 test indeholder mellem 11 og 25 opgaver af forskellige typer. Testene kan løses på computer, eller de kan downloades i en printvenlig udgave. Ved løsning på computer er alle testens opgaver tilgængelige under hele testningen. Når eleven er færdig med testen, klikkes der på knappen Afslut prøven, og eleven får straks resultatet oplyst. Testresultatet kan gemmes i et tilhørende regneark, så læreren kan få overblik over klassens samlede resultat, se side 10. Ved køb gives der adgang til at hente testen, printudgaven og regneark på Vejledningen skal hjælpe læreren med at tilrettelægge evalueringen i fysik/kemi på 9. klassetrin med udgangspunkt i Ny Prisma. Til hver computertest er der følgende: En oversigt over de centrale kundskabs- og færdighedsområder, CKF er og tilhørende trinmål, der evalueres i det pågældende kapitel. En pointfordeling i de enkelte opgaver. Et forslag til en karakterskala. Facitliste til opgaverne. Til hver af de formative evalueringsopgaver er der ideer til anvendelse samt en oversigt over, hvilke CKF er og trinmål der evalueres. Bagerst i Vejledningen findes de 4 formative evalueringsopgaver til fri kopiering. 3

4 4

5 Indhold Evaluering side 6 Om brugen af computerprogrammet side 10 Test til Ny Prisma 9 Det sure, det salte, det basiske side 12 Jordens salte side 18 Jordens skatte side 22 Partikler med fart på side 26 Når felter forandres side 32 Der er noget i luften side 38 Slægten alkohol side 42 Lysets kilde side 46 Mellem mennesker side 50 Formative evalueringsopgaver side 54 Evalueringsskemaer til de formative evalueringsopgaver side 60 Eksempler på formativ evaluering Det sure, det salte, det basiske side 64 Jordens skatte side 68 Partikler med fart på side 72 Når felter forandres side 74 5

6 Evaluering Der er mulighed for at anvende en lang række evalueringsformer i fysik/kemi, bl.a. elevlogbøger, portfolio, rapporter, hverdagsevaluering og test. Testene er én blandt mange muligheder. På Undervisningsministeriets hjemmeside er der inspiration at hente til et bredt udbud af evalueringsformer inden for faget. Evaluering med udgangspunkt i trinmål fra Fælles Mål 2009 Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i fysik/kemi skal ske med udgangspunkt i trinog slutmålene for faget. I Ny Prisma 9 Test og evaluering er samtlige testopgaver og formative evalueringsopgaver sat i relation til trinmålene for 9. klasse. De benyttede trinmål stammer fra Fælles Mål 2009, som træder i kraft 1. august I Fælles Mål 2009 er der fortsat de fire velkendte CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden Udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Arbejdsmåder og tankegange Inden for CKF-området Arbejdsmåder og tankegange er der i Fælles Mål 2009 kommet et nyskabende trin- og slutmål efter 9. klasse. Målet lyder: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at formidle resultatet af arbejdet med fysiske, kemiske og tekniske problemstillinger. Nu skal eleverne også være i stand til at formidle resultatet af deres arbejde i fysik/kemi skriftligt eller mundtligt. I de formative opgaver her i materialet får eleverne rig lejlighed til at arbejde med opfyldelsen af dette mål. I computertestene testes inden for de tre førstnævnte CKF-områder, mens der i de formative opgaver evalueres inden for alle CKF erne. Evaluering med Ny Prisma i 9. klasse Til 9. klasse er der udarbejdet computertest til alle kapitlerne i Ny Prisma 9. Det er hensigten, at testene anvendes til at evaluere elevernes udbytte af undervisningen, når arbejdet med et kapitel er afsluttet. Testene kan gennemføres fælles i hele klassen, eller eleverne kan gennemføre dem på egen hånd. Måden, de afvikles på, afhænger af formålet med at udføre testene samt af målet med efterbehandlingen af testresultaterne. Se endvidere side 10. Der er desuden udarbejdet en formativ evalueringsopgave til hvert af kapitlerne Det sure, det salte, det basiske, Jordens skatte, Partikler med fart på og Når felter forandres. Elevernes arbejde med de formative evalueringsopgaver kan med fordel ske parallelt med undervisningen i det pågældende kapitel, så det bliver en integreret del af denne. Se endvidere lærerkommentarer til opgaverne side 54. Eleverne bør gennem undervisningen møde mange forskellige måder at evaluere på. Hvis man vælger kun at benytte én form, fx testene, vil undervisningen blive ensidig og flytte fokus væk fra den undersøgende og eksperimenterende del. Testene belyser kun bestemte dele af elevernes viden inden for fysik/kemi. Andre væsentlige aspekter som fx evne til at samarbejde og viden inden for CKF-området Arbejdsmåder og tankegange bliver ikke belyst. 6

7 Test et evalueringsværkstøj blandt mange Test er traditionelt set en summativ form for evaluering, det vil sige en afsluttende vurdering af elevens færdigheder, fx en afgangsprøve. De nationale test er et redskab til den formative eller mere processuelle evaluering. De bedømmer elevernes viden inden for udvalgte profilområder og giver mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning. Ny Prisma-testene til 8. og 9. klassetrin tilhører samme kategori. Testresultaterne giver oplysninger om den enkelte elevs kendskab til generelle og specifikke faglige begreber inden for hvert kapitel, se side 12. I kommentarerne til hver test får læreren et hurtigt overblik over, hvilke CKF er og trinmål der testes. Nøjagtig som i de nationale test afdækker testene også kun dele af elevernes viden og indsigt inden for det pågældende område. Ny Prisma-testene kan også have en helt anden funktion. De kan anvendes løbende og på egen hånd af eleverne. Det giver mulighed for, at eleverne selv kan evaluere deres udbytte af undervisningen og efterfølgende være med til at opstille egne mål for faget. Hvis testene anvendes på den måde, bør eleven have kendskab til, hvilke CKF er, trinmål og faglige begreber der testes i, samt pointfordelingen. Læreren kan evt. udlevere de to sider for hver test, som beskriver ovenstående. Generelle og specifikke faglige begreber Vi har valgt at skelne mellem generelle faglige begreber og specifikke faglige begreber. Generelle faglige begreber er grundlæggende faglige begreber, som eleven vil støde på mange gange i mange forskellige sammenhænge, fx viden om iondannelse. Specifikke faglige begreber er afgrænsede begreber, der knytter sig specielt til et bestemt emneområde, fx kendskab til anvendelse af jodtabletter. Hvis der er generelle faglige begreber, eleven ikke har fået indsigt i, bør det påkalde stor opmærksomhed fra lærerens side, da det kan få alvorlige konsekvenser for elevens kommende arbejde med faget. Det har derimod ingen nævneværdig betydning for elevens kommende arbejde, hvis vedkommende ikke har fået indsigt i enkelte af de mere specifikke faglige begreber. Det er en viden, der skal benyttes inden for et afgrænset område, og som ikke blokerer for indsigt i andre områder. Det vil typisk være sådan, at de mere samfundstematiske kapitler som fx Mellem mennesker og Der er noget i luften indeholder flere specifikke faglige begreber end de fagtematiske kapitler som fx Når felter forandres. 7

8 Lærerens vurdering af elevernes testresultater Til hver computertest er der udarbejdet en liste over de generelle faglige begreber i testen med tilhørende opgavenumre. Eksempel fra kapitlet Slægten alkohol : Generelle faglige begreber i kapitlet: Stregformler Kemiske formler Reaktionsskemaer Testes i opgaverne 3, 4, 7, 8, 10, 11 og 13. Læreren kan benytte resultaterne til at skaffe sig et overblik elevernes standpunkt og klassens samlede niveau inden for kapitlet. Herudfra vurderer læreren, om der er områder, der skal arbejdes yderligere med. Lærerens vurdering af elevernes formative evalueringsopgaver Opgaverne kan naturligvis bruges til at evaluere elevernes standpunkt og effekten af egen undervisning. De kan dog også spille en stor rolle i forbindelse med elevernes engagement, og i den sammenhæng er det vigtigt, at læreren er omhyggelig med kommenteringen og opfølgningen af de afleverede opgaver. Til hver af de fire evalueringsopgaver er der udarbejdet et evalueringsskema til fri kopiering, se side Evalueringsskemaet giver såvel lærer som elev et hurtigt overblik over elevens arbejde med opgaven og elevens kendskab til faglige begreber og brug af fagets terminologi. Hvis eleverne får karakter for opgavebesvarelsen, vil argumenterne for karakteren være givet ud fra det udfyldte skema. I lærerens vurdering af de formative evalueringsopgaver kan der desuden indgå en skriftlig evaluering af elevens arbejde med opgaven og af elevens viden og faglige indsigt. Læreren kan evt. få hjælp til udarbejdelse af den skriftlige evaluering og måske til udarbejdelse af elevplaner i nedenstående skema, som er fremkommet med inspiration fra Undervisningsministeriets karaktervejledning. 8

9 Karakter Beskrivelse Stikord til kommentarer Du viser indgående kendskab til 12 Fremragende I din besvarelse benytter du fagets terminologi korrekt Selvstændigt og gennemarbejdet Udviser overblik Du har kendskab til 7 God I din besvarelse benytter du i mange sammenhænge fagets terminologi korrekt, dog med nogen usikkerhed omkring Arbejdet godt Du har begrænset kendskab til 2 Tilstrækkelig Du kan kun i mindre grad anvende korrekt faglig terminologi fra kapitlet, især er du usikker omkring Mangler overblik Måske ubearbejdede oplysninger hentet fra nettet 9

10 Om brugen af computerprogrammet. Du kommer i gang med testen på følgende måde: Gå ind på adressen: og vælg Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse. Vælg en test, klik her Svar nu på testens spørgsmål og slut af med at klikke på knappen: Afslut prøve Eleven får nu oplyst, hvilke svar der er rigtige og forkerte i hver enkelt opgave, og hvor mange point der er givet i hver opgave. Endvidere oplyses, hvor mange procent af fuldt pointtal der er opnået. 10

11 Indsæt linjen i regnearket Decimalpunktum ændres til decimalkomma ved Søg og erstat. Klik på et regneark Testen kan bruges på flere måder Test efter hvert kapitel Aftal et tidsrum, hvor eleverne benytter onlinetesten. Eleverne sender efterfølgende testresultaterne til læreren enten via en mail eller skoleintra. Rapportens tal kan omsættes til en karakter. Udlevér en papirudgave af testen, og lad eleverne bruge notater eller bogen til besvarelse. Eleverne kan desuden opfordres til at gennemføre nogle af testens eksperimenter. Eleverne tager testen efter den faglige opsamling. Lad eleverne gennemføre onlinetesten først, og brug bagefter papirudgaven som nævnt i forrige punkt for derefter at lade dem gennemføre onlinetesten endnu en gang. Denne form for anvendelse vil kunne vise effekten af en grundig faglig opsamling og vil således bidrage til en noget bredere vurdering af den enkelte elevs potentiale. Tidsmæssigt vil der næppe være mulighed for at arbejde så meget i dybden med alle bogens kapitler; men et eller to kunne komme på tale. Lad eleverne gennemføre testen som en del af forberedelsen til undervisningen hjemme. Når man som lærer har alle elevernes testresultater, vil man også have et overblik over delemner, der generelt har givet eleverne vanskeligheder og som derfor behøver ekstra opmærksomhed. Test som repetition Lad eleverne tage testen til flere kapitler fx to gange om året, og brug resultaterne til skolehjemsamtalen. Det kan være et godt redskab til sammen med eleven at vurdere, hvor og hvordan eleven fortsat skal arbejde med faget. 11

12 Det sure, det salte, det basiske Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for CKF-området Fysikkens og kemiens verden. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende det periodiske system. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Egenskaber for syrer, baser og salte Reaktionsskemaer ph-værdi Ioner Ligevægt Testes i opgaverne: 1-3, 5-9 og Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Natriumchlorids kemiske formel og bindingstype 2. Carbonationens elektriske ladning 3. Saltes kemiske formler 4. Luftarter, der dannes ved elektrolyse af saltsyre 5. Om saltes opbygning 6. Saltes evne til at lede strøm 7. Saltes kemiske formler og ioner 8. Kobberionen i kobbersulfat 9. ph-værdi 10. Phenolphtalein som indikator 11. En syre er ætsende 12. Syrers egenskaber 13. Forskellen mellem stærke og svage syrer 14. Citronsyres egenskaber 15. Basers egenskaber 16. Uheld med kaustisk soda 17. Syrers og basers kemiske formler og ioner 18. Titrering af saltsyre med natriumhydroxid 19. Reaktionsskema for natriumhydroxids reaktion med saltsyre 20. Reaktionsskema for magnesiums reaktion med saltsyre 21. Ligevægt i reaktionen mellem ammoniak og vand 22. Ligevægt i reaktionen mellem eddikesyre og vand 12

13 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 2, 8, 11, 19 og , og , , 6, 13, 14, 16, 18 og , 3, 4 og ,7 5 3, og Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

14 Jordens salte Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for CKF-området Fysikkens og kemiens verden. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodesystem. Beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landsbrugsformer (fælles med biologi 9. klasse). Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Det periodiske system Iondannelse Reaktionsskemaer Testes i opgaverne: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16 og 17. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Reaktionsskema for fotosyntesen 2. Minimumsloven for planters vækst 3. Næringsioner, der binder sig til lerpartikler 4. Nitrationens ladning 5. Gylle danner ammoniak 6. Grundstoffer i NPK-gødning 7. Reaktionsskema for reaktion mellem ammoniak og vand 8. Planters optagelse af kalium, nitrogen og fosfor 9. Ændring af sur jord 10. Nitratforurening af søer 11. Carbonationen 12. Reaktionsskemaet for kuldioxids reaktion med vand 13. Stoffer, der indgår i NPO-forurening 14. Grundstoffer, der udgør planters hovedbestanddele 15. Gylles sammensætning 16. Planters optagelse af nitrogen og fosfor. 17. Skelnen mellem metaller og ikke-metaller i det periodiske system. 18

15 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 1, 4, 5, 7, 11 og , , 13, 14 og , og , og ,7 5 3, og ,5 5 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

16 Jordens skatte Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodesystem. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen, herunder mikrobølger, enzymer og elektronisk styring Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Spændingsrækken Reaktionsskemaer Det periodiske system Varmeledningsevne og elektrisk ledningsevne Iondannelse Testes i opgaverne: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 og 17. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Karakteristik af binding mellem metalioner 2. Varmeledningsevne/termisk ledningsevne 3. Legeringer 4. Reaktionsskemaet for reaktionen mellem CO og Fe 2 O 3 5. Skelnen mellem metaller og ikke-metaller i det periodiske system 6. Vurdering af metallers opløsning i syrer ud fra spændingsrækken 7. Vurdering af elektrokemisk reaktion ud fra spændingsrækken 8. Sølvionen 9. Varmeledningsevne og elektrisk ledningsevne 10. Vurdering af elektrokemisk reaktion ud fra spændingsrækken 11. Reaktionsskemaet for reaktionen mellem kobber og sølvionen i sølvnitrat. 12. Galvanisk korrosionsbeskyttelse 13. Elektrisk korrosionsbeskyttelse 14. Elektrisk ledningsevne 15. Dannelse af luftarten hydrogen ved en syrereaktion mellem metal og en syre 16. Ædle metaller ud fra spændingsrækken 17. Reaktionsskemaet for reaktionen mellem magnesium og saltsyre 18. Jerns rustdannelse 22

17 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 og og , og , og , ,7 5 3, og ,5 5 2, , Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4,9 3 5,0-17,9 0 18,0-24, , , ,

18 Partikler med fart på Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Fysikkens og kemiens verden Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser, herunder alfa-, beta- og gammaprocesser. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Kende til biologiske virkninger og anvendelser af ioniserende stråling. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Baggrundsstråling De tre strålingstyper alfa-, beta- og gammastråler Radioaktivt henfald Halveringstid Gennemtrængningsevne Testes i opgaverne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 og 20. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Atomet er opbygget af protoner, neutroner og elektroner 2. Den kernefysiske skrivemåde 3. Radioaktive atomkerner 4. Isotoper 5. Registrering af ioniserende stråling 6. Baggrundsstråling 7. Radon 8. Alfa-, beta- og gammapartikler 9. Alfahenfald 10. Betahenfald 11. Gammastråling 12. Halveringstid 13. Kulstof Radioaktiv forurening 15. Anvendelse af kernekraft 16. Bestrålede fødevarer 17. Påfyldning af beholdere 18. Lægernes anvendelse af ioniserende stråling 19. Ioniserende stråler taber energi 20. Gennemtrængningsevne for ioniserende partikler 26

19 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 2, 7, 9, 10, 12, 17 og , , , , 6, 11, 13,16 og og ,7 5 3, og , Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

20 Når felter forandres I Ny Prisma har vi valgt at arbejde med magnetisme i 9. klasse i kapitlet Når felter forandres. Det er ikke i harmoni med det nye Fælles Mål 2009, hvor magnetisme er placeret som et trinmål efter 8. klasse. Her kunne læreren vælge at arbejde med dele af magnetismen i 8. klasse, mere præcist side i Ny Prisma 9 om permanente magneter og Jordens magnetfelt. Elektromagnetismen kunne gemmes til 9. klasse og indgå sammen med induktion og transformation, hvor den på mange måder hører naturligt hjemme. Relation til trinmål I kapitlet testes der især inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Efter 8. klasse Fysikkens og kemiens verden Anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft. Efter 9. klasse I forbindelse med CKF-området Fysikkens og kemiens verden anvendes der en model til at beskrive fænomenet magnetisme. I forbindelse med trinmålet Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen ser eleverne eksempler på, hvordan den tekniske viden om elektromagnetisme og induktion anvendes i hverdagen til produktion af elektricitet på elværkerne, mens viden om transformation anvendes til at transportere elektricitet ud til forbrugerne og i mange af dagligdagens apparater til at opnå den korrekte spændingsforskel. Fysikkens og kemiens verden Gøre rede for anvendelse af modeller og simuleringer som led i en beskrivelse af fænomener og sammenhænge, herunder solsystemet, stjernehimlen og halveringstid. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Beskrive hovedtræk af samfundets energiforsyning, herunder elektrisk energiforsyning. Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen, herunder mikrobølger, enzymer og elektronisk styring. 32

21 Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Magnetisme Elektromagnetisme Induktion Vekselspænding Transformation Alle opgaverne tester begreber inden for et eller flere af områderne ovenfor. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Stoffer, der tiltrækkes af en magnet 2. Vekselvirkning mellem nord- og sydpoler 3. En stangmagnets magnetiske feltlinjer 4. Magnetisering af en savklinge 5. Jordens magnetfelt og kompasser 6. En elektromagnets opbygning 7. H.C. Ørsteds forsøg 8. Elektromagneters styrke 9. Elektromagneters poler 10. En generators virkemåde 11. Den inducerede spændings størrelse 12. Spændingsforskellen i en stikkontakt 13. Vekselspændingskurven 14. Vekselspænding produceret på elværkerne 15. Et kraftvarmeværks virkemåde 16. Effektiv og maksimal spænding 17. Vekselstrømskredsløb med diode 18. En transformers opbygning 19. En transformers virkemåde 20. Enhed for energi 21. Sammenhæng mellem spændingerne på transformeres primær- og sekundærside 22. Brug af transformerligningen 23. Transport af elektricitet fra elværkerne til forbrugerne 24. Højspændingens spænding 25. Anvendelse af transformere 33

22 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 3, 8, 12, 17, 19, 20, 21, 23 og , , og , , 9 og , , 7, 10 og , 14 og ,7 5 3, ,5 5 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-5, , , , , ,

23 Der er noget i luften Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for CKF-området Fysikkens og kemiens verden. Fysikkens og kemiens verden Beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima, herunder menneskelige aktiviteter (fælles med geografi). Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodesystem. Forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse af fossilt brændsel. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Det periodiske system Iondannelse Reaktionsskemaer Surhedsgrad Testes i opgaverne: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 og 17 Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Atmosfærens sammensætning 2. Reaktionsskema for kuls forbrænding 3. Påvisning af oxygen 4. Analyse af kurve over udviklingen i udledningen af NOx er 5. Forurenende gasser, som katalysatoren fjerner 6. Ufuldstændig forbrænding af kul 7. Sulfationen 8. Reaktionsskema for svovltrioxids reaktion med vand 9. Dannelse af syreregn 10. Syreregns påvirkning af henholdsvis nåletræer og løvtræer 11. Sure søers ph-værdi 12. Carbonationen 13. Reaktionsskema for brændselsolies forbrænding 14. Årsager til forøgelse af atmosfærens CO 2 -indhold. 15. Reaktionsskema for zinks reaktion med svovlsyre 16. Sur regns karakteristika 17. Ioner 18. Årsager til drivhuseffekten 19. Årsager til den høje temperatur i et drivhus en solrig sommerdag 20. Dannelse af NOx er 21. Årsager til luftforurening 38

24 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18 og , 5, 9 og , , og , og ,7 5 3, ,3 6 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

25 Slægten alkohol Relation til trinmål efter 9. klasse Her testes der inden for de to CKF-områder Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Beskrive industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Stregformler Kemiske formler Reaktionsskemaer Testes i opgaverne: 3, 4, 7, 8, 10, 11 og 13. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Alkoholiske drikke som øl, vin og spiritus indeholder ethanol 2. Egenskaber ved forskellige alkoholer 3. Kemiske formler for methanol, ethanol, propanol og butanol 4. Stregformler for methanol, ethanol og propanol 5. Karakteristika for forskellige alkoholer 6. Methanols egenskaber 7. Reaktionsskema for fremstilling af ethanol ved gæring 8. Ethanols stregformel 9. Ethanol til tekniske formål 10. Kemisk formel og stregformel for methanol, ethanol, ethanal og eddikesyre. 11. Reaktionsskema for ethanols forbrænding 12. Ethanols karakteristika 13. Ethanols forbrænding i kroppen 14. Destillering af ethanol fremstillet ved gæring 15. Bivirkninger ved indtagelse af ethanol 42

26 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 1, 7, 8 og , , 4 og , , 9, 12 og ,7 5 3, ,5 5 2, ,3 6 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-3,9 3 4,0-14, , , , ,

27 Lysets kilde Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der hovedsageligt inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse. Fysikkens og kemiens verden Anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver. Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser, herunder alfa-, beta- og gammaprocesser. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Elektromagnetiske bølgers karakteristika og egenskaber. Testes i opgaverne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Forskellige slags elektromagnetiske bølger 2. Fælles egenskaber ved mikrobølger og røntgenstråler 3. Lysets fart 4. Stoffers udsendelse af elektromagnetisk stråling 5. Det elektromagnetiske spektrum 6. Infrarød stråling 7. Fusion 8. Dopplereffekt 9. Fusion på Solen 10. Fotoner 11. Rødt og blåt lys 12. Elektronspring i atomet 13. Universets udvikling siden Big Bang 14. Linjespektre 15. Fotoners egenskaber 16. Fluorescens og fosforescens 46

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Fysikforsøg 9.kl. 2008

Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikrapport 1: Fremstilling af elektricitet ved induktion Fysikrapport 2: Vekselstrøm og jævnstrøm Fysikrapport 3: Titrering Fysikrapport 4: Radioaktiv Stråling Fysikrapport 5:

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere