Test og evaluering Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test og evaluering Vejledning"

Transkript

1 9 Test og evaluering Vejledning B Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen Ved køb gives der adgang til at hente testene, printudgaven og regneark på og på Anette Sønderup Hans Lütken Peter Albrekt

2 Titel: Ny Prisma, Vejledning til Test og evaluering, 9. klasse, Samhørende titel: Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse (Netadgang) Forfattere: Anette Sønderup, Hans Lükten, Peter Albrekt Forlagsredaktion: Susanne Schulian Grafisk tilrettelægning: Tankestregen Janne Rose Omslag: Tankestregen Janne Rose Illustrationer: Peter Albrekt Foto: 2009 Jupiterimages Corporation: Dørhåndtag s 68, Vandrør i kobber s 68, Pigtråd s 70, Michael Faraday s 74 Højspændingsledninger s 77, Adaptor s 77 Handels- og Søfartsmuseet, Brækket Libertyskib. s 68 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot: H.C. Ørsted portræt. s 74 Tryk: Sangill Alinea og forfatterne udgave, 1. oplag Dette materiale indeholder kopiark på tryk og i elektronisk form. Kopiarkene er solgt på den betingelse, at de hverken erhvervsmæssigt eller på anden måde bruges til mangfoldiggørelse ud over den enkelte købers eget forbrug. Herved forstås, at den skole, institution eller den privatperson, der køber kopiarkene, kun må mangfoldiggøre dem eller dele deraf til brug i undervisningsvirksomhed, som drives umiddelbart af den købendes institution. Mangfoldiggørelse, der tilsigter at dække flere skoler eller undervisningsinstitutioners behov, kan kun ske med skriftlig tilladelse fra forlaget. ISBN: Printed in Denmark 2009

3 Forord Evalueringsmaterialet består af 9 computertest, 4 formative evalueringsopgaver til fri kopiering og en vejledning til læreren. Der er udarbejdet en computertest til hvert af Ny Prisma 9 s kapitler. Testene tager udgangspunkt i de faglige begreber, der arbejdes med i de enkelte kapitler. Testene er ikke adaptive. De fire formative evalueringsopgaver er udarbejdet til kapitlerne: Det sure, det salte, det basiske, Jordens skatte, Partikler med fart på og Når felter forandres fra Ny Prisma 9. De 9 test indeholder mellem 11 og 25 opgaver af forskellige typer. Testene kan løses på computer, eller de kan downloades i en printvenlig udgave. Ved løsning på computer er alle testens opgaver tilgængelige under hele testningen. Når eleven er færdig med testen, klikkes der på knappen Afslut prøven, og eleven får straks resultatet oplyst. Testresultatet kan gemmes i et tilhørende regneark, så læreren kan få overblik over klassens samlede resultat, se side 10. Ved køb gives der adgang til at hente testen, printudgaven og regneark på Vejledningen skal hjælpe læreren med at tilrettelægge evalueringen i fysik/kemi på 9. klassetrin med udgangspunkt i Ny Prisma. Til hver computertest er der følgende: En oversigt over de centrale kundskabs- og færdighedsområder, CKF er og tilhørende trinmål, der evalueres i det pågældende kapitel. En pointfordeling i de enkelte opgaver. Et forslag til en karakterskala. Facitliste til opgaverne. Til hver af de formative evalueringsopgaver er der ideer til anvendelse samt en oversigt over, hvilke CKF er og trinmål der evalueres. Bagerst i Vejledningen findes de 4 formative evalueringsopgaver til fri kopiering. 3

4 4

5 Indhold Evaluering side 6 Om brugen af computerprogrammet side 10 Test til Ny Prisma 9 Det sure, det salte, det basiske side 12 Jordens salte side 18 Jordens skatte side 22 Partikler med fart på side 26 Når felter forandres side 32 Der er noget i luften side 38 Slægten alkohol side 42 Lysets kilde side 46 Mellem mennesker side 50 Formative evalueringsopgaver side 54 Evalueringsskemaer til de formative evalueringsopgaver side 60 Eksempler på formativ evaluering Det sure, det salte, det basiske side 64 Jordens skatte side 68 Partikler med fart på side 72 Når felter forandres side 74 5

6 Evaluering Der er mulighed for at anvende en lang række evalueringsformer i fysik/kemi, bl.a. elevlogbøger, portfolio, rapporter, hverdagsevaluering og test. Testene er én blandt mange muligheder. På Undervisningsministeriets hjemmeside er der inspiration at hente til et bredt udbud af evalueringsformer inden for faget. Evaluering med udgangspunkt i trinmål fra Fælles Mål 2009 Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i fysik/kemi skal ske med udgangspunkt i trinog slutmålene for faget. I Ny Prisma 9 Test og evaluering er samtlige testopgaver og formative evalueringsopgaver sat i relation til trinmålene for 9. klasse. De benyttede trinmål stammer fra Fælles Mål 2009, som træder i kraft 1. august I Fælles Mål 2009 er der fortsat de fire velkendte CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden Udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Arbejdsmåder og tankegange Inden for CKF-området Arbejdsmåder og tankegange er der i Fælles Mål 2009 kommet et nyskabende trin- og slutmål efter 9. klasse. Målet lyder: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at formidle resultatet af arbejdet med fysiske, kemiske og tekniske problemstillinger. Nu skal eleverne også være i stand til at formidle resultatet af deres arbejde i fysik/kemi skriftligt eller mundtligt. I de formative opgaver her i materialet får eleverne rig lejlighed til at arbejde med opfyldelsen af dette mål. I computertestene testes inden for de tre førstnævnte CKF-områder, mens der i de formative opgaver evalueres inden for alle CKF erne. Evaluering med Ny Prisma i 9. klasse Til 9. klasse er der udarbejdet computertest til alle kapitlerne i Ny Prisma 9. Det er hensigten, at testene anvendes til at evaluere elevernes udbytte af undervisningen, når arbejdet med et kapitel er afsluttet. Testene kan gennemføres fælles i hele klassen, eller eleverne kan gennemføre dem på egen hånd. Måden, de afvikles på, afhænger af formålet med at udføre testene samt af målet med efterbehandlingen af testresultaterne. Se endvidere side 10. Der er desuden udarbejdet en formativ evalueringsopgave til hvert af kapitlerne Det sure, det salte, det basiske, Jordens skatte, Partikler med fart på og Når felter forandres. Elevernes arbejde med de formative evalueringsopgaver kan med fordel ske parallelt med undervisningen i det pågældende kapitel, så det bliver en integreret del af denne. Se endvidere lærerkommentarer til opgaverne side 54. Eleverne bør gennem undervisningen møde mange forskellige måder at evaluere på. Hvis man vælger kun at benytte én form, fx testene, vil undervisningen blive ensidig og flytte fokus væk fra den undersøgende og eksperimenterende del. Testene belyser kun bestemte dele af elevernes viden inden for fysik/kemi. Andre væsentlige aspekter som fx evne til at samarbejde og viden inden for CKF-området Arbejdsmåder og tankegange bliver ikke belyst. 6

7 Test et evalueringsværkstøj blandt mange Test er traditionelt set en summativ form for evaluering, det vil sige en afsluttende vurdering af elevens færdigheder, fx en afgangsprøve. De nationale test er et redskab til den formative eller mere processuelle evaluering. De bedømmer elevernes viden inden for udvalgte profilområder og giver mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning. Ny Prisma-testene til 8. og 9. klassetrin tilhører samme kategori. Testresultaterne giver oplysninger om den enkelte elevs kendskab til generelle og specifikke faglige begreber inden for hvert kapitel, se side 12. I kommentarerne til hver test får læreren et hurtigt overblik over, hvilke CKF er og trinmål der testes. Nøjagtig som i de nationale test afdækker testene også kun dele af elevernes viden og indsigt inden for det pågældende område. Ny Prisma-testene kan også have en helt anden funktion. De kan anvendes løbende og på egen hånd af eleverne. Det giver mulighed for, at eleverne selv kan evaluere deres udbytte af undervisningen og efterfølgende være med til at opstille egne mål for faget. Hvis testene anvendes på den måde, bør eleven have kendskab til, hvilke CKF er, trinmål og faglige begreber der testes i, samt pointfordelingen. Læreren kan evt. udlevere de to sider for hver test, som beskriver ovenstående. Generelle og specifikke faglige begreber Vi har valgt at skelne mellem generelle faglige begreber og specifikke faglige begreber. Generelle faglige begreber er grundlæggende faglige begreber, som eleven vil støde på mange gange i mange forskellige sammenhænge, fx viden om iondannelse. Specifikke faglige begreber er afgrænsede begreber, der knytter sig specielt til et bestemt emneområde, fx kendskab til anvendelse af jodtabletter. Hvis der er generelle faglige begreber, eleven ikke har fået indsigt i, bør det påkalde stor opmærksomhed fra lærerens side, da det kan få alvorlige konsekvenser for elevens kommende arbejde med faget. Det har derimod ingen nævneværdig betydning for elevens kommende arbejde, hvis vedkommende ikke har fået indsigt i enkelte af de mere specifikke faglige begreber. Det er en viden, der skal benyttes inden for et afgrænset område, og som ikke blokerer for indsigt i andre områder. Det vil typisk være sådan, at de mere samfundstematiske kapitler som fx Mellem mennesker og Der er noget i luften indeholder flere specifikke faglige begreber end de fagtematiske kapitler som fx Når felter forandres. 7

8 Lærerens vurdering af elevernes testresultater Til hver computertest er der udarbejdet en liste over de generelle faglige begreber i testen med tilhørende opgavenumre. Eksempel fra kapitlet Slægten alkohol : Generelle faglige begreber i kapitlet: Stregformler Kemiske formler Reaktionsskemaer Testes i opgaverne 3, 4, 7, 8, 10, 11 og 13. Læreren kan benytte resultaterne til at skaffe sig et overblik elevernes standpunkt og klassens samlede niveau inden for kapitlet. Herudfra vurderer læreren, om der er områder, der skal arbejdes yderligere med. Lærerens vurdering af elevernes formative evalueringsopgaver Opgaverne kan naturligvis bruges til at evaluere elevernes standpunkt og effekten af egen undervisning. De kan dog også spille en stor rolle i forbindelse med elevernes engagement, og i den sammenhæng er det vigtigt, at læreren er omhyggelig med kommenteringen og opfølgningen af de afleverede opgaver. Til hver af de fire evalueringsopgaver er der udarbejdet et evalueringsskema til fri kopiering, se side Evalueringsskemaet giver såvel lærer som elev et hurtigt overblik over elevens arbejde med opgaven og elevens kendskab til faglige begreber og brug af fagets terminologi. Hvis eleverne får karakter for opgavebesvarelsen, vil argumenterne for karakteren være givet ud fra det udfyldte skema. I lærerens vurdering af de formative evalueringsopgaver kan der desuden indgå en skriftlig evaluering af elevens arbejde med opgaven og af elevens viden og faglige indsigt. Læreren kan evt. få hjælp til udarbejdelse af den skriftlige evaluering og måske til udarbejdelse af elevplaner i nedenstående skema, som er fremkommet med inspiration fra Undervisningsministeriets karaktervejledning. 8

9 Karakter Beskrivelse Stikord til kommentarer Du viser indgående kendskab til 12 Fremragende I din besvarelse benytter du fagets terminologi korrekt Selvstændigt og gennemarbejdet Udviser overblik Du har kendskab til 7 God I din besvarelse benytter du i mange sammenhænge fagets terminologi korrekt, dog med nogen usikkerhed omkring Arbejdet godt Du har begrænset kendskab til 2 Tilstrækkelig Du kan kun i mindre grad anvende korrekt faglig terminologi fra kapitlet, især er du usikker omkring Mangler overblik Måske ubearbejdede oplysninger hentet fra nettet 9

10 Om brugen af computerprogrammet. Du kommer i gang med testen på følgende måde: Gå ind på adressen: og vælg Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse. Vælg en test, klik her Svar nu på testens spørgsmål og slut af med at klikke på knappen: Afslut prøve Eleven får nu oplyst, hvilke svar der er rigtige og forkerte i hver enkelt opgave, og hvor mange point der er givet i hver opgave. Endvidere oplyses, hvor mange procent af fuldt pointtal der er opnået. 10

11 Indsæt linjen i regnearket Decimalpunktum ændres til decimalkomma ved Søg og erstat. Klik på et regneark Testen kan bruges på flere måder Test efter hvert kapitel Aftal et tidsrum, hvor eleverne benytter onlinetesten. Eleverne sender efterfølgende testresultaterne til læreren enten via en mail eller skoleintra. Rapportens tal kan omsættes til en karakter. Udlevér en papirudgave af testen, og lad eleverne bruge notater eller bogen til besvarelse. Eleverne kan desuden opfordres til at gennemføre nogle af testens eksperimenter. Eleverne tager testen efter den faglige opsamling. Lad eleverne gennemføre onlinetesten først, og brug bagefter papirudgaven som nævnt i forrige punkt for derefter at lade dem gennemføre onlinetesten endnu en gang. Denne form for anvendelse vil kunne vise effekten af en grundig faglig opsamling og vil således bidrage til en noget bredere vurdering af den enkelte elevs potentiale. Tidsmæssigt vil der næppe være mulighed for at arbejde så meget i dybden med alle bogens kapitler; men et eller to kunne komme på tale. Lad eleverne gennemføre testen som en del af forberedelsen til undervisningen hjemme. Når man som lærer har alle elevernes testresultater, vil man også have et overblik over delemner, der generelt har givet eleverne vanskeligheder og som derfor behøver ekstra opmærksomhed. Test som repetition Lad eleverne tage testen til flere kapitler fx to gange om året, og brug resultaterne til skolehjemsamtalen. Det kan være et godt redskab til sammen med eleven at vurdere, hvor og hvordan eleven fortsat skal arbejde med faget. 11

12 Det sure, det salte, det basiske Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for CKF-området Fysikkens og kemiens verden. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende det periodiske system. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Egenskaber for syrer, baser og salte Reaktionsskemaer ph-værdi Ioner Ligevægt Testes i opgaverne: 1-3, 5-9 og Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Natriumchlorids kemiske formel og bindingstype 2. Carbonationens elektriske ladning 3. Saltes kemiske formler 4. Luftarter, der dannes ved elektrolyse af saltsyre 5. Om saltes opbygning 6. Saltes evne til at lede strøm 7. Saltes kemiske formler og ioner 8. Kobberionen i kobbersulfat 9. ph-værdi 10. Phenolphtalein som indikator 11. En syre er ætsende 12. Syrers egenskaber 13. Forskellen mellem stærke og svage syrer 14. Citronsyres egenskaber 15. Basers egenskaber 16. Uheld med kaustisk soda 17. Syrers og basers kemiske formler og ioner 18. Titrering af saltsyre med natriumhydroxid 19. Reaktionsskema for natriumhydroxids reaktion med saltsyre 20. Reaktionsskema for magnesiums reaktion med saltsyre 21. Ligevægt i reaktionen mellem ammoniak og vand 22. Ligevægt i reaktionen mellem eddikesyre og vand 12

13 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 2, 8, 11, 19 og , og , , 6, 13, 14, 16, 18 og , 3, 4 og ,7 5 3, og Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

14 Jordens salte Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for CKF-området Fysikkens og kemiens verden. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodesystem. Beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landsbrugsformer (fælles med biologi 9. klasse). Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Det periodiske system Iondannelse Reaktionsskemaer Testes i opgaverne: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16 og 17. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Reaktionsskema for fotosyntesen 2. Minimumsloven for planters vækst 3. Næringsioner, der binder sig til lerpartikler 4. Nitrationens ladning 5. Gylle danner ammoniak 6. Grundstoffer i NPK-gødning 7. Reaktionsskema for reaktion mellem ammoniak og vand 8. Planters optagelse af kalium, nitrogen og fosfor 9. Ændring af sur jord 10. Nitratforurening af søer 11. Carbonationen 12. Reaktionsskemaet for kuldioxids reaktion med vand 13. Stoffer, der indgår i NPO-forurening 14. Grundstoffer, der udgør planters hovedbestanddele 15. Gylles sammensætning 16. Planters optagelse af nitrogen og fosfor. 17. Skelnen mellem metaller og ikke-metaller i det periodiske system. 18

15 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 1, 4, 5, 7, 11 og , , 13, 14 og , og , og ,7 5 3, og ,5 5 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

16 Jordens skatte Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodesystem. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen, herunder mikrobølger, enzymer og elektronisk styring Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Spændingsrækken Reaktionsskemaer Det periodiske system Varmeledningsevne og elektrisk ledningsevne Iondannelse Testes i opgaverne: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 og 17. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Karakteristik af binding mellem metalioner 2. Varmeledningsevne/termisk ledningsevne 3. Legeringer 4. Reaktionsskemaet for reaktionen mellem CO og Fe 2 O 3 5. Skelnen mellem metaller og ikke-metaller i det periodiske system 6. Vurdering af metallers opløsning i syrer ud fra spændingsrækken 7. Vurdering af elektrokemisk reaktion ud fra spændingsrækken 8. Sølvionen 9. Varmeledningsevne og elektrisk ledningsevne 10. Vurdering af elektrokemisk reaktion ud fra spændingsrækken 11. Reaktionsskemaet for reaktionen mellem kobber og sølvionen i sølvnitrat. 12. Galvanisk korrosionsbeskyttelse 13. Elektrisk korrosionsbeskyttelse 14. Elektrisk ledningsevne 15. Dannelse af luftarten hydrogen ved en syrereaktion mellem metal og en syre 16. Ædle metaller ud fra spændingsrækken 17. Reaktionsskemaet for reaktionen mellem magnesium og saltsyre 18. Jerns rustdannelse 22

17 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 og og , og , og , ,7 5 3, og ,5 5 2, , Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4,9 3 5,0-17,9 0 18,0-24, , , ,

18 Partikler med fart på Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Fysikkens og kemiens verden Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser, herunder alfa-, beta- og gammaprocesser. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Kende til biologiske virkninger og anvendelser af ioniserende stråling. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Baggrundsstråling De tre strålingstyper alfa-, beta- og gammastråler Radioaktivt henfald Halveringstid Gennemtrængningsevne Testes i opgaverne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 og 20. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Atomet er opbygget af protoner, neutroner og elektroner 2. Den kernefysiske skrivemåde 3. Radioaktive atomkerner 4. Isotoper 5. Registrering af ioniserende stråling 6. Baggrundsstråling 7. Radon 8. Alfa-, beta- og gammapartikler 9. Alfahenfald 10. Betahenfald 11. Gammastråling 12. Halveringstid 13. Kulstof Radioaktiv forurening 15. Anvendelse af kernekraft 16. Bestrålede fødevarer 17. Påfyldning af beholdere 18. Lægernes anvendelse af ioniserende stråling 19. Ioniserende stråler taber energi 20. Gennemtrængningsevne for ioniserende partikler 26

19 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 2, 7, 9, 10, 12, 17 og , , , , 6, 11, 13,16 og og ,7 5 3, og , Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

20 Når felter forandres I Ny Prisma har vi valgt at arbejde med magnetisme i 9. klasse i kapitlet Når felter forandres. Det er ikke i harmoni med det nye Fælles Mål 2009, hvor magnetisme er placeret som et trinmål efter 8. klasse. Her kunne læreren vælge at arbejde med dele af magnetismen i 8. klasse, mere præcist side i Ny Prisma 9 om permanente magneter og Jordens magnetfelt. Elektromagnetismen kunne gemmes til 9. klasse og indgå sammen med induktion og transformation, hvor den på mange måder hører naturligt hjemme. Relation til trinmål I kapitlet testes der især inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Efter 8. klasse Fysikkens og kemiens verden Anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft. Efter 9. klasse I forbindelse med CKF-området Fysikkens og kemiens verden anvendes der en model til at beskrive fænomenet magnetisme. I forbindelse med trinmålet Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen ser eleverne eksempler på, hvordan den tekniske viden om elektromagnetisme og induktion anvendes i hverdagen til produktion af elektricitet på elværkerne, mens viden om transformation anvendes til at transportere elektricitet ud til forbrugerne og i mange af dagligdagens apparater til at opnå den korrekte spændingsforskel. Fysikkens og kemiens verden Gøre rede for anvendelse af modeller og simuleringer som led i en beskrivelse af fænomener og sammenhænge, herunder solsystemet, stjernehimlen og halveringstid. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Beskrive hovedtræk af samfundets energiforsyning, herunder elektrisk energiforsyning. Kende eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen, herunder mikrobølger, enzymer og elektronisk styring. 32

21 Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Magnetisme Elektromagnetisme Induktion Vekselspænding Transformation Alle opgaverne tester begreber inden for et eller flere af områderne ovenfor. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Stoffer, der tiltrækkes af en magnet 2. Vekselvirkning mellem nord- og sydpoler 3. En stangmagnets magnetiske feltlinjer 4. Magnetisering af en savklinge 5. Jordens magnetfelt og kompasser 6. En elektromagnets opbygning 7. H.C. Ørsteds forsøg 8. Elektromagneters styrke 9. Elektromagneters poler 10. En generators virkemåde 11. Den inducerede spændings størrelse 12. Spændingsforskellen i en stikkontakt 13. Vekselspændingskurven 14. Vekselspænding produceret på elværkerne 15. Et kraftvarmeværks virkemåde 16. Effektiv og maksimal spænding 17. Vekselstrømskredsløb med diode 18. En transformers opbygning 19. En transformers virkemåde 20. Enhed for energi 21. Sammenhæng mellem spændingerne på transformeres primær- og sekundærside 22. Brug af transformerligningen 23. Transport af elektricitet fra elværkerne til forbrugerne 24. Højspændingens spænding 25. Anvendelse af transformere 33

22 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 3, 8, 12, 17, 19, 20, 21, 23 og , , og , , 9 og , , 7, 10 og , 14 og ,7 5 3, ,5 5 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-5, , , , , ,

23 Der er noget i luften Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der især inden for CKF-området Fysikkens og kemiens verden. Fysikkens og kemiens verden Beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima, herunder menneskelige aktiviteter (fælles med geografi). Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Forklare principper i og anvende grundstoffernes periodesystem. Forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse af fossilt brændsel. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Det periodiske system Iondannelse Reaktionsskemaer Surhedsgrad Testes i opgaverne: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 og 17 Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Atmosfærens sammensætning 2. Reaktionsskema for kuls forbrænding 3. Påvisning af oxygen 4. Analyse af kurve over udviklingen i udledningen af NOx er 5. Forurenende gasser, som katalysatoren fjerner 6. Ufuldstændig forbrænding af kul 7. Sulfationen 8. Reaktionsskema for svovltrioxids reaktion med vand 9. Dannelse af syreregn 10. Syreregns påvirkning af henholdsvis nåletræer og løvtræer 11. Sure søers ph-værdi 12. Carbonationen 13. Reaktionsskema for brændselsolies forbrænding 14. Årsager til forøgelse af atmosfærens CO 2 -indhold. 15. Reaktionsskema for zinks reaktion med svovlsyre 16. Sur regns karakteristika 17. Ioner 18. Årsager til drivhuseffekten 19. Årsager til den høje temperatur i et drivhus en solrig sommerdag 20. Dannelse af NOx er 21. Årsager til luftforurening 38

24 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18 og , 5, 9 og , , og , og ,7 5 3, ,3 6 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-4, , , , , ,

25 Slægten alkohol Relation til trinmål efter 9. klasse Her testes der inden for de to CKF-områder Fysikkens og kemiens verden og Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund. Fysikkens og kemiens verden Beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund Beskrive industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Stregformler Kemiske formler Reaktionsskemaer Testes i opgaverne: 3, 4, 7, 8, 10, 11 og 13. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Alkoholiske drikke som øl, vin og spiritus indeholder ethanol 2. Egenskaber ved forskellige alkoholer 3. Kemiske formler for methanol, ethanol, propanol og butanol 4. Stregformler for methanol, ethanol og propanol 5. Karakteristika for forskellige alkoholer 6. Methanols egenskaber 7. Reaktionsskema for fremstilling af ethanol ved gæring 8. Ethanols stregformel 9. Ethanol til tekniske formål 10. Kemisk formel og stregformel for methanol, ethanol, ethanal og eddikesyre. 11. Reaktionsskema for ethanols forbrænding 12. Ethanols karakteristika 13. Ethanols forbrænding i kroppen 14. Destillering af ethanol fremstillet ved gæring 15. Bivirkninger ved indtagelse af ethanol 42

26 Pointfordeling og karakterskala Opgave Antal rigtige %-point 1, 7, 8 og , , 4 og , , 9, 12 og ,7 5 3, ,5 5 2, ,3 6 2, Karakterskala Denne skala kan anvendes i vurderingen af resultatet. Antal %-point Karakter 0-3,9 3 4,0-14, , , , ,

27 Lysets kilde Relation til trinmål efter 9. klasse I kapitlet testes der hovedsageligt inden for to CKF-områder: Fysikkens og kemiens verden og Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse. Fysikkens og kemiens verden Anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver. Kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser, herunder alfa-, beta- og gammaprocesser. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling. Generelle faglige begreber i kapitlet I kapitlet arbejdes med følgende generelle faglige begreber: Elektromagnetiske bølgers karakteristika og egenskaber. Testes i opgaverne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11. Faglige områder i testen Spørgsmålene tester elevernes viden inden for følgende områder: 1. Forskellige slags elektromagnetiske bølger 2. Fælles egenskaber ved mikrobølger og røntgenstråler 3. Lysets fart 4. Stoffers udsendelse af elektromagnetisk stråling 5. Det elektromagnetiske spektrum 6. Infrarød stråling 7. Fusion 8. Dopplereffekt 9. Fusion på Solen 10. Fotoner 11. Rødt og blåt lys 12. Elektronspring i atomet 13. Universets udvikling siden Big Bang 14. Linjespektre 15. Fotoners egenskaber 16. Fluorescens og fosforescens 46

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Forenklede fælles mål: Kompetenceområde Undersøgelse - Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi. Modellering - Eleven kan anvende og vurdere

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan Fysik/kemi Fagplan Fagets overordnede rammer Der undervises i fysik/kemi på 6.- 9. klassetrin. Undervisningen i fysik/kemi skal bygge på de naturvidenskabelige grundelementer som eleverne har tilegnet

Læs mere

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver Fysik Fysikkens og kemiens verden. Fællesmål efter 8.kl anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft anvende enkle fysiske

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Undervisningsplan fysik kemi 7.klasse

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE: 7 ÅR:

Læs mere

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt Emne: Syrer og baser Hvad er en syre: En syrer vil altid have en PH værdi på 7 og nedefter. Altså er 1 stærkest og 6 svagest. Ph- værdi 7 er neutral. Syre kan ikke ætse gennem hud, men igennem materielle

Læs mere

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas. Her er en række udsagn om, hvad et

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Syrer, baser og salte:

Syrer, baser og salte: Syrer, baser og salte: Salte: Salte er en stor gruppe af kemiske stoffer med en række fælles egenskaber I tør, fast form er de krystaller. Opløst i vand danner de frie ioner som giver vandet elektrisk

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen:

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Fysik/kemi Klasse: Lærer: 9. årgang Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Formålet for fysik/kemi faget er i henhold til "Fælles mål" at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 1/25 Fk5 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I den atommodel, vi anvender i skolen, er et atom normalt opbygget af 3 forskellige partikler: elektroner, neutroner

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse:

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 I planternes blade foregår fotosyntesen, hvor planter forbruger vand og kuldioxid for bl.a. at danne oxygen. 6 H 2 O C 6

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Fysik/Kemi 12/13 Materialer: Ny Prisma 9 Ny Prisma 9 kopimappe Undervisningen

Læs mere

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi KOSMOS A KOSMOS B Færdigheds- og vidensmål Start på fysik Stofegenskaber Tryk og opdrift Elektricitet Start på kemi Stoffer i hverdagen Grundstoffer og kemiske forbindelser Ild Sol, Måne og stjerner Magnetisme

Læs mere

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner Metallernes kemi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Metallernes kemi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbene Atomer og molekyler, Atomet

Læs mere

Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse:

Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse: Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Der findes en række forskellige elektromagnetiske bølger. Hvilke bølger er elektromagnetiske bølger? Der er 7 svarmuligheder.

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk4 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I sin kemibog ser Per denne tegning, som er en model. Hvad forestiller tegningen? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et

Læs mere

Vejledende læseplan Fysik/kemi

Vejledende læseplan Fysik/kemi 2012 Vejledende læseplan Fysik/kemi Fjordskolen Fysik/kemi Om faget Ifølge Folkeskoleloven, 5 stk. 2, omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget fysik/kemi for alle elever på 7. til 9. klassetrin.

Læs mere

Kemiske bindinger. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 7 lektioner

Kemiske bindinger. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 7 lektioner Kemiske bindinger Niveau: 8. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Kemiske bindinger omhandler ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, polære kovalente bindinger, hydrogenbindinger

Læs mere

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x KOSMOS C Færdigheds- og vidensmål Atomfysik Himmel og jord Energi på vej Elektronik og styring Kemiske metoder Kemisk produktion Madens kemi Kemi, menneske og samfund Naturfaglige undersøgelser Eleven

Læs mere

Årsplan Fysik/kemi 8. kl.

Årsplan Fysik/kemi 8. kl. Årsplan Fysik/kemi 8. kl. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i deres dagligdag.

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Periode Emne og materialer Faglige mål Evaluering / opgaver 33 Hvad er fysik/kemi? I alt 2. Vi skal her i den første dobbelt lektion introduceres til, hvad fysik/kemi er og handler om. Vi starter med en

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Radioaktivitet Niveau: 9. klasse Varighed: 11 lektioner Præsentation: I forløbet Radioaktivitet arbejdes der med den naturlige og den menneskeskabte stråling. Der arbejdes endvidere med radioaktive stoffers

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Klasse Side 1 af 7 Opgave Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Oversigt med forklaring over forskellige begreber

Oversigt med forklaring over forskellige begreber Oversigt med forklaring over forskellige begreber fra www.michaelfynsk.dk Til dette dokument tilhører en mappe med filer bl.a..exe-,.pdf- og.jpg-filer. Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Brintbinding (hydrogenbinding)

Læs mere

Facitliste. Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse. Indhold. til

Facitliste. Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse. Indhold. til Facitliste til Ny Prisma, Test og evaluering, 9. klasse Indhold 1 Det sure, det salte, det basiske... 2 2 Jordens Salte... 7 3 Jordens Skatte... 11 4 Partikler med fart på... 15 5 Når felter forandres...

Læs mere

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen Atomet Tjek din viden om atomet. 3.1 4.1 Atommasse måles i Skriv navnene på partiklerne i atomet. Hvad angiver tallene i den kernefysiske skrivemåde? 4 2 He 13 6 Tegn atomkernen til kulstof-isotopen C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk1 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Karen ser denne modeltegning i sin kemibog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice. Det sure, det salte og det basiske.

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice. Det sure, det salte og det basiske. Årsplan for faget: Fysik/kemi 9.kl. skoleåret 2013/14 Generelt Der fokuseres i årets løb meget på at eleverne får den oplevelse at fysik/kemi er spændende. Når det er muligt taget hentes eksempler fra

Læs mere

Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Her ser du en modeltegning af et atom. Hvilket atom forestiller modellen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. Et oxygenatom

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Årsplan Fysik/kemi 8. kl.

Årsplan Fysik/kemi 8. kl. Årsplan Fysik/kemi 8. kl. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i deres dagligdag.

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget FYSIK/KEMI Indholdsfortegnelse: Fysik/kemi 1. Generelt for faget fysik/kemi.... 3 2. Formål for faget fysik/kemi... 4 3. Slutmål..

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Fælles Mål 2009. Faghæfte 16

Fælles Mål 2009. Faghæfte 16 Fælles Mål 2009 Fysik/kemi Faghæfte 16 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 18 2009 Indhold Formål for faget fysik/kemi 3 Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin 4 Trinmål for faget fysik/kemi

Læs mere

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Fysik/kemi. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen: Fysik/kemi Årgang: Lærer: 9. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet for fysik/kemi faget er i henhold til "Fælles mål" at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold

Læs mere

I forløbet Atomet arbejdes med atomets opbygning. Forløbet består af 5 fagtekster, 31 opgaver og 8 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

I forløbet Atomet arbejdes med atomets opbygning. Forløbet består af 5 fagtekster, 31 opgaver og 8 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Atomet Niveau: 8. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Atomet arbejdes med atomets opbygning. Forløbet består af 5 fagtekster, 31 opgaver og 8 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Fysik/Kemi 7. klasse årsplan og information

Fysik/Kemi 7. klasse årsplan og information Fysik/Kemi 7. klasse årsplan og information Indhold FÆLLES MÅL... 2 DEN DAGLIGE UNDERVISNING... 2 BOGENS OPBYGNING... 3 LEKTIER... 3 EVALUERING... 3 EMNER OG MÅL I FYSIK/KEMI I 7. KLASSE:... 4 OPSTARTSUGE

Læs mere

Uge Emne Mål 33 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har brug for en række essentielle næringsstoffer for at vokse.

Uge Emne Mål 33 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har brug for en række essentielle næringsstoffer for at vokse. Årsplan Fysik/kemi 9.kl. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i deres dagligdag. Og

Læs mere

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen?

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen? Klasse 9. b Side 1 af 9 Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

3HCl + Al AlCl3 + 3H

3HCl + Al AlCl3 + 3H For at du kan løse denne opgave, og få helt styr på det med reaktionsligninger, er du nødt til at lave forløbet om Ion-bindinger først. Hvis du er færdig med det forløb, så kan du bare fortsætte. Har du

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Årsplan for Fysik-Kemi i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra forskellige forløb om centrale emner. Tre af forløbene er tværfaglige med biologi og geografi, så de leder frem mod den mundtlige fællesfaglige

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Capstone... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Sådan fungerer et atomkraftværk.... 6

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi C Thomas Nielsen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk2 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Lise har set denne tegning i sin fysikbog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Thomas Nielsen 1kec13e

Læs mere

Fagplan for Fysik på bjergmarkskolen Udarbejdet af NJ, PE, PH, IC og HP Side 1 af 28

Fagplan for Fysik på bjergmarkskolen Udarbejdet af NJ, PE, PH, IC og HP Side 1 af 28 Fagplan for Fysik på bjergmarkskolen Udarbejdet af NJ, PE, PH, IC og HP Side 1 af 28 Fysik/kemi fagplan INDHOLD SIDE OVERSKRIFT 1.De mange intelligenser og projektarbejde i fysik og kemi. 2-3.. Trinmål

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af denne bog eller dele heraf er uden forfatternes skriftlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014 Årsplan /Fysik /fysik 7. klasse 2013-2014 Oversigt / Fysik faget på Al Salam skolen foregår med 7. Klasse. Vi vil arbejde med grundbogen som udgangspunkt, men tit hoppe til andre læremidler og faglokaler

Læs mere

Fysik/Kemi læseplan på Gideonskolen

Fysik/Kemi læseplan på Gideonskolen Fysik/Kemi læseplan på Gideonskolen Klasse Materiale Fagligt indhold Bemærkninger UVM s Fælles Mål 1. Natur og Teknik 2. 3. 4. Science 1037 Science 1042 Science 1045 Science 1046 Science 1047 Science 1048

Læs mere

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Eksamensspørgsmål revideret 7/6 NW 1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Bilag: Det periodisk system. Du skal fortælle om atomets opbygning, om isotoper og naturligvis om begrebet

Læs mere

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Det uladede

Læs mere

Fysik/kemi. Klasse: 7.V. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Fysik/kemi. Klasse: 7.V. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen: Fysik/kemi Klasse: 7.V Lærer: Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet for fysik/kemi faget er i henhold til "Fælles mål" at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1b Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1b Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1b Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1bKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere