Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT"

Transkript

1 Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt Fruekilde Emne: Opdatering af bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 baggrundsdokumentation Bilag 1.5 fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Bilag 1.17 overvågning af fersk overfladevand Problemstilling I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger findes et bilag 1.5, som omhandler krav til analysekvalitet for fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand. Dette bilag hang oprindelig sammen med bkg. nr. 162 af 29. april 1980 om kvalitetskrav mv. til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand. Denne bekendtgørelse er ophævet. Overvågning af overfladevand, som anvendes eller planlægges anvendt til fremstilling af drikkevand, er indeholdt til Vandrammedirektivet, artikel 7 og bilag V 1, og er dermed en integreret del af direktivets krav til ferskvandsovervågning. Analysekvalitetskrav til overvågning af fersk overfladevand fremgår af bilag 1.17 i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger. Behovet for et separat bilag vedrørende fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand er dermed bortfaldet. Dette notat redegør for, hvordan bekendtgørelsens bilag 1.17 kan justeres, så det dækker det fulde behov for overvågning af ferskvand. Baggrund Gældende krav i bilag 1.5 anvendes sjældent, da drikkevand i Danmark er baseret på grundvand, ikke overfladevand. I bekendtgørelsens bilag 3 Prøvetagning er der en række for fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Fersk overflade til drikkevand. Der er ikke angivet krævet prøvetagningsmetode eller anbefalinger. I nedenstående har referencelaboratoriet gennemgået de gældende krav i bekendtgørelsens bilag 1.5 og 1.17 med henblik på at give forslag til justering af bilag 1.17, så det dækker behovet for overvågning af ferskvand, herunder parametre som hidtil alene har figureret i bilag 1.5. De foreslåede ændringer opfylder analysekvalitetskravene givet i direktiv 2009/90/EF 1 Bestemmelsen er implementeret i 7, stk. 1 nr. 8 og stk. 3 i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen),

2 2 uden at skærpe kravene i forhold til direktivets mindstekrav med hensyn til kvantifikationsgrænse (3 gange detektionsgrænse), måleusikkerhed og K-mærkning. Hovedbestanddele Ledningsevne Bilag 1.5 Ledningsevne ms/m 1,5 5 15% K Bilag ,5 5 15% K Alle krav er identiske, og gældende krav til ledningsevne i bilag 1.17 anbefales derfor videreført. Farvetal Bilag 1.5 Farvetal (Pt) mg/l % A M035 Bilag % A M035 Krav til U abs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at kravene i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til farvetal i bilag 1.17 videreføres. Suspenderede stoffers tørstof Bilag 1.5 Suspenderede stoffers tørstof mg/l 1,5 5 15% A M040 Bilag % A M041 Krav til LD og U abs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at kravene i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til suspenderede stoffers tørstof i bilag 1.17 videreføres. Der henvises til forskellige metodedatablade i bilag 1.5 og 1.17, idet metodedatablad i bilag 1.5 henviser til DS/EN 872, mens metodedatablad i bilag 1.17 henviser til DS 207. Baggrunden herfor ses i notat fra Referencelaboratoriet /1/. Heri konkluderes, at der ikke forventes at være tekniske eller kvalitetsmæssige forskelle på de to metoder. I en metodesammenligning med data fra præstationsprøvninger /2/ ses sammenlignelig analysekvalitet med de to metoder for suspenderede stoffers tørstof i afløbsvand fra renseanlæg, hvilket understøtter antagelsen om sammenlignelighed. DS 207 er foretrukket i bilag 1.17, idet metoden i modsætning til DS/EN 872 indeholder både suspenderede stoffers tørstof og glødetab. DS 207 er imidlertid trukket tilbage, og det anbefales derfor, at metodedatablad M041 opdateres, sådan at den nugældende metode, DS/EN 872, kan anvendes til suspenderede stoffers tørstof sideløbende med DS 207. Ilt Bilag 1.5 Ilt (O2) mg/l 0,2 0,5 15% K M022 Bilag ,2 0,5 15% K M022 Alle krav er identiske, og det anbefales derfor, at gældende krav til ilt i bilag 1.17 videreføres.

3 3 Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr Bilag 1.5 Iltforbrug med kaliumdichromat, mg/l 1,5 5 15% A M003 Bilag 1.17 COD Cr (O 2 ) % A M003 Krav til LD er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at kravet i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til COD Cr i bilag 1.17 videreføres. Biokemisk iltforbrug, BI 5 Bilag 1.5 Biokemisk iltforbrug, BI 5 (O 2 ) mg/l 0,5 1,5 20% A M002 Bilag ,5 1,5 20% A M002 Alle krav er identiske, og det anbefales derfor, at gældende krav til BI 5 i bilag 1.17 videreføres. Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC Bilag 1.5 Ikke flygtigt organisk kulstof, mg/l 0,2 0,5 15% A M032 Bilag 1.17 NVOC (C) 0,2 0,5 15% A M033 Krav til LD, U abs og U rel i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet i bilag Det anbefales derfor, at gældende krav til NVOC i bilag 1.17 videreføres. Der henvises til forskellige metodedatablade i bilag 1.5 og 1.17, idet metodedatablad i bilag 1.5 henviser til både Standard Methods metode 5310 B og 5310 C, mens metodedatablad i bilag 1.17 alene henviser til Standard Methods metode 5310 B. Princippet i metode 5310 B er termisk oxidation af organisk kulstof til CO 2 og bestemmelse af den dannede CO 2. Denne metode er særligt egnet til prøver med indhold af suspenderet materiale. Princippet i metode 5310 C er kemisk oxidation. Erfaringsmæssigt giver den kemiske oxidation ufuldstændig oxidation af organisk kulstof, der er bundet i partikler. Fersk overfladevand indeholder suspenderet materiale, og det er derfor velbegrundet at kræve analyse med anvendelse af termisk oxidation. Alle kommercielle danske miljølaboratorier råder ifølge oplysninger i DANAKs database over akkrediterede laboratorier over apparatur til bestemmelse af NVOC med termisk oxidation. Det anbefales derfor, at gældende metodekrav i bilag 1.17 videreføres. Chlorid Bilag 1.5 Chlorid (Cl) mg/l 1,5 5 15% A Bilag 1.4 1,5 5 15% A Chlorid er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvalitetskrav for chlorid i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen skal udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter og være K-mærket. Det anbefales på den baggrund, at tilføje chlorid i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (Amærket).

4 4 Sulfat Bilag 1.5 Sulfat (SO 4 ) mg/l 1,5 5 15% A Bilag 1.4 1,5 5 15% A Sulfat er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvalitetskrav for sulfat i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen skal udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter, og være K-mærket. Det anbefales på den baggrund at tilføje sulfat i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (Amærket). Fluorid Bilag 1.5 Fluorid (F) mg/l 0,05 0,1 15% A Bilag 1.4 0,05 0,1 15% A Fluorid er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvalitetskrav for fluorid i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen skal udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter. Det anbefales på den baggrund at tilføje fluorid i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-mærket). Ammonium Bilag 1.5 Ammonium (NH 4 ) mg/l 0,005 0,01 15% A M004 Bilag 1.5 Ammonium ( omregnet til N) 0,004 0,008 15% A M004 Bilag 1.17 Ammonium (N) 0,005 0,01 15% A M004 Krav til analysekvalitet er næsten identiske i bilag 1.5 og bilag 1.17, dog en anelse lempeligere i bilag 1.7. Kravene i bilag 1.5 angives dog med enheden mg NH 4 pr. liter. Det vurderes, at kravene i bilag 1.17 er dækkende. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til ammonium i bilag 1.17 videreføres. Ved analyse af overfladevand, der er udpeget til indvinding af drikkevand, med henblik på kontrol af drikkevandsbekendtgørelsens krav, skal resultater rapporteres med enhed som i drikkevandsbekendtgørelsen. Dette er en simpel omregning og styres af kontrakt mellem laboratorium og kunde. Der er derfor ikke behov for at indføre en linje i bilag 1.17 med enheden mg NH 4 pr. liter. Nitrat / nitrit+nitrat Bilag 1.5 Nitrat (NO 3 ) mg/l 0,3 1 15% A M008 Bilag 1.5 Nitrat (omregnet til N) 0,07 0,2 15% A M008 Bilag 1.17 Nitrit + nitrat (N) 0,005 0,01 15% A M008 I bilag 1.5 anføres krav til analysekvalitet med enheden mg NO 3 pr. liter, mens enheden i bilag 1.17 er mg N pr. liter. Desuden stilles kvalitetskravene til parameteren nitrat, hvor parameteren i bilag 1.17 er nitrit+nitrat. Nitrat måles i praksis ved måling af nitrit+nitrat og nitrit

5 5 fulgt af subtraktion af de to tal. Nitrat er normalt den dominerede andel af nitrit+nitrat. I forhold til krav til analysekvalitet vurderes det derfor, at krav til nitrit+nitrat vil være dækkende. Kravene til LD og U abs i bilag 1.17 er væsentligt skærpede i forhold til bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at de gældende krav til Nitrit + nitrat (N) i bilag 1.17 videreføres. Ved analyse af overfladevand, der er udpeget til indvinding af drikkevand, med henblik på kontrol af drikkevandsbekendtgørelsens krav, skal resultater rapporteres med parameter (nitrat) og enhed som i drikkevandsbekendtgørelsen. Dette er en omregning og styres af kontrakt mellem laboratorium og kunde. Der er derfor ikke behov for at indføre en linje i bilag 1.17 for nitrat med enheden mg NO 3 pr. liter. Total phosphor Bilag 1.5 Total phosphor (P) mg/l 0,01 0,01 15% A M011 Bilag ,01 0,01 15% A M011 Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at gældende krav til total phosphor i bilag 1.17 videreføres. Metaller og sporelementer Cyanid Bilag 1.5 Cyanid (CN) μg/l 1,5 5 15% A M034 Bilag % A M034 Krav til LD er en smule skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at de gældende krav til cyanid i bilag 1.17 videreføres. Antimon Bilag 1.5 Antimon μg/l 0,3 1 20% A Bilag 1.4 0,2 1 20% A Antimon er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4), for LD dog let lempede. Der er i lovgivningen fastsat et miljøkvalitetskrav for antimon for fersk overfladevand på 113 µg/l. Det betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektionsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 10 µg/l, og at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Desuden er kravet K- mærkning. Dette mindsteniveau vil ikke være dækkende til at sammenligne overfladevands kvalitet med drikkevandskvalitetskravet, der er 2 µg/l ved indgang til ejendom. Gældende krav i bilag 1.5 er skærpede i forhold til EU-kravene. Desuden er der almindeligvis ikke behov for krav til antimon i fersk overfladevand. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til antimon i bilag 1.5 videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette kan anføres i bekendtgørelsen med f.eks. en fodnote til kravværdierne. Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk overfladevand, justeret som anbefalet i /3/.

6 6 Arsen Bilag 1.5 Arsen μg/l 0,3 1 20% A Bilag 1.4 0,03 0,05 20% A Arsen er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 for LD og for U abs er lempet væsentligt i forhold til krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen fastsat et miljøkvalitetskrav for arsen for fersk overfladevand på 4,3 µg/l. Det betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektionsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 0,4 µg/l, og at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Desuden er kravet K- mærkning. Dette mindsteniveau vil ikke være dækkende til at sammenligne overfladevands kvalitet med drikkevandskvalitetskravet, der er 5 µg/l ved indgang til ejendom. Gældende krav i bilag 1.5 er skærpede i forhold til EU-kravene. Desuden er der almindeligvis ikke behov for krav til arsen i fersk overfladevand. Derfor anbefales det, at gældende krav til arsen i bilag 1.5 videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk overfladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. Barium Bilag 1.5 Barium μg/l % A Bilag % A M049 Krav til LD og U abs er skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til barium i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Bly Bilag 1.5 Bly μg/l 0,3 1 20% A Bilag ,03 0,1 20% A M049 Krav til LD er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til bly i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Bor Bilag 1.5 Bor μg/l % A Bilag % A Bor er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen fastsat et miljøkvalitetskrav for bor for fersk overfladevand på 94 µg/l. Det betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektionsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 10 µg/l, og at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Desuden er kravet K-mærkning. Gældende krav i bilag 1.5 er skærpede i forhold til disse EU-krav. Der er almindeligvis ikke behov for krav til bor i fersk

7 7 overfladevand. Derfor anbefales det, at gældende krav til bor i bilag 1.5 videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller og sporelementer i fersk overfladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. Cadmium Bilag 1.5 Cadmium μg/l 0,1 0,5 20% A Bilag ,005 0,03 20% A M049 Krav til LD og U abs er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at de gældende krav til cadmium i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Chrom Bilag 1.5 Chrom μg/l 0,3 1 20% A Bilag ,3 2 20% A M049 Krav til U abs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurderes, at U abs på 2 µg/l er dækkende. Det anbefales derfor, at gældende krav til chrom i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Jern Bilag 1.5 Jern, opløst μg/l % A Bilag 1.5 Jern, opløst (omregnet til mg/l) mg/l 0,01 0,03 20% A Bilag 1.17 Total jern mg/l 0,02 0,05 20% A M018 Krav til analysekvalitet for jern er i bilag 1.5 givet som opløst jern, mens det i bilag 1.17 er for total jern. Der er derfor behov for krav til både opløst og total jern i bilag 1.17 efter indarbejdelse af bilag 1.5. Der arbejdes på at sammenlægge metodedatablade for opløst og totalt metalindhold, jf. /3/. De gældende krav til analysekvalitet for total jern i bilag 1.17 kan opfyldes for opløst jern og vurderes at være dækkende. Det anbefales derfor, at krav til jern i bilag 1.17 videreføres og at parameteren betegnes Jern. Metodekrav fastsættes som anført i /3/. Kobber Bilag 1.5 Kobber μg/l 1,5 5 20% A Bilag ,1 0,3 20% A M049 Krav til LD og U abs er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav i bilag 1.17 videreføres, Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Kviksølv Bilag 1.5 Kviksølv μg/l 0,003 0,01 20% A Bilag ,005 0,03 20% A M049 Krav til LD og U abs er en smule lempet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det vurde-

8 8 res, at LD på 0,005 µg/l og U abs på 0,03 µg/l er dækkende. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Mangan Bilag 1.5 Mangan μg/l % A Bilag % A Mangan er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er let skærpede for U abs, mens de øvrige krav er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen ikke fastsat et miljøkvalitetskrav for mangan i overfladevand, hvilket betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at målingen skal udføres med den bedste tilgængelige teknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter, og være K-mærket. Det anbefales på den baggrund at tilføje mangan i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (A-mærket). Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk overfladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. Nikkel Bilag 1.5 Nikkel μg/l 0,3 1 20% A Bilag ,2 1 20% A M049 Krav til LD er en smule skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til nikkel i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales desuden at fastholde metodekrav. Selen Bilag 1.5 Selen μg/l 0,3 1 20% A Bilag 1.4 0,3 1 20% A Selen er ikke omfattet af bilag Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Der er i lovgivningen fastsat et miljøkvalitetskrav for selen for fersk overfladevand på 0,1 µg/l. Det betyder ifølge direktiv 2009/90/EF, at detektionsgrænsen skal opfylde et mindstekrav på 0,01 µg/l (alternativt bedste tilgængelig analyseteknik), og at måleusikkerheden er højst 50 % ved værdien af miljøkvalitetskravet. Det vurderes, at en detektionsgrænse på 0,01 µg/l ikke med rimelig sikkerhed kan blive opfyldt med gængs analyseteknik. Det anbefales på den baggrund, at gældende krav til selen i bilag 1.5 videreføres i bilag 1.17, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Det anbefales desuden at tilføje metodekrav: M049, i lighed med øvrige metaller i fersk overfladevand, eventuelt justeret som anbefalet i /3/. Zink Bilag 1.5 Zink μg/l 1,5 5 20% A Bilag ,3 1 20% A M049

9 9 Krav til LD og U abs er væsentligt skærpet i bilag 1.17 sammenlignet med bilag 1.5. Det anbefales på den baggrund, at de gældende krav til zink i bilag 1.17 videreføres. Organiske mikroforureninger Glyphosat og AMPA Pesticider Bilag 1.5 Glyphosat, aminomethylphosphonsyre μg/l 0,01 **) 0,05 **) 30% A M059 Bilag 1.17 (AMPA) 0,01 **) 0,05 **) 30% A M059 Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at gældende krav til glyphosat og AMPA i bilag 1.17 videreføres. Metribuzin, desaminodiketo- og diketo Bilag 1.5 Desaminodiketometribuzin, μg/l 0,02 **) 0,05 **) 30% A Bilag 1.4 diketometribuzin 0,02 **) 0,05 **) 30% A Bilag 1.17 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter 0,01 **) 0,5 **) 30% A Desaminodiketometribuzin og diketometribuzin er omfattet af bilag 1.17 som øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider. Krav til analysekvalitet i bilag 1.5 er identiske med krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4). Det anbefales på den baggrund at tilføje desaminodiketometribuzin og diketometribuzin i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5. Dette vil være en mindre lempelse af de gældende krav for desaminodiketometribuzin og diketometribuzin i bilag Øvrige pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter Bilag 1.5 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter μg/l 0,01 **) 0,05 **) 30% A M065 Bilag 1.17 fra pesticider 0,01 **) 0,05 **) 30% A M065 Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at gældende krav til øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i bilag 1.17 videreføres. Benzen Aromatiske kulbrinter Bilag 1.5 Benzen μg/l 0,03 0,2 30% A M060 Bilag ,03 0,2 30% A M060 Alle krav er identiske, og det anbefales derfor, at krav til benzen i ilag 1.17 videreføres.

10 10 1,2-Dibromethan Halogenerede alifatiske kulbrinter Bilag 1.5 1,2-Dibromethan μg/l 0,003 0,02 30% A M060 Bilag 1.4 0,003 0,01 20% A M060 Bilag 1.17 Øvrige halogenerede kulbrinter 0,03 **) 0,2 **) 30% A - 1,2-Dibromethan er omfattet af bilag 1.17 som øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter. Krav til U abs og U rel for 1,2-dibromethan i bilag 1.5 er mere lempelige end krav til analysekvalitet for drikkevand (bilag 1.4), men skærpet i forhold til bilag Det vurderes, at LD på 0,03 µg/l i bilag 1.17 ikke er dækkende til at måle på fersk overfladevand til drikkevand med et drikkevandskvalitetskrav på 0,01 µg/l. Det anbefales på den baggrund at tilføje 1,2- dibromethan i bilag 1.17 med de krav til analysekvalitet, der findes i bilag 1.5, men gældende alene ved måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter Bilag 1.5 Bilag 1.17 Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, μg/l 0,03 **) 0,2 **) 30% A M060 1,2-dichlorethan, trichlor- ethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder 1,2- dichlorethan, dichlormethan, trichlormethan 0,03 **) 0,2 **) 30% A M060 Alle krav er identiske, og det anbefales på den baggrund, at krav til øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter i bilag 1.17 videreføres. Det anbefales, at de halogenerede alifatiske kulbrinter i bilag 1.5, som ikke allerede er nævnt i bilag 1.17, tilføjes i bilag PAH, herunder benzo(a)pyren PAH Bilag 1.5 Benzo(a)pyren μg/l 0,003 0,02 30% A M060 Bilag 1.4 0,003 0,005 30% A M060 - Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l 0,02 **) 0,1 **) 30% A M060 Bilag 1.5 Bilag 1.4 0,005 **) 0,01 **) 30% A M060 - Benzo(a)pyren og PAH-forbindelser generelt er ikke omfattet af bilag 1.17, idet overvågningsprogrammet måler PAH i sediment. Desuden er PAH meget lidt vandopløselige, og

11 11 analyse i sediment er derfor mere relevant. Det anbefales på den baggrund at undlade at tilføje benzo(a)pyren og øvrige PAH i bilag Løsning Det anbefales, at bilag 1.5 med krav til analysekvalitet for fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger udgår af bekendtgørelsen, og at rækken Fersk overfladevand til drikkevand i tabellen i bilag 3 slettes. Bekendtgørelsens bilag 1.17 med krav til overvågning af fersk overfladevand videreføres med de ændringer, der fremgår af tabellen nedenfor. Parameter Enhed Anbefaling vedrørende krav til analysekvalitet i bilag 1.17 Hovedbestanddele Ledningsevne ms/m Bibeholdes uændrede i bilag Farvetal (Pt) mg/l Bibeholdes uændrede i bilag Suspenderede stoffers tørstof mg/l Bibeholdes uændrede i bilag Metodedatablad M041 opdateres med indhold fra M040, som derefter kan udgå. Ilt (O2) mg/l Bibeholdes uændrede i bilag Iltforbrug med kaliumdichromat, mg/l Bibeholdes uændrede i bilag COD Cr (O 2 ) Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l Bibeholdes uændrede i bilag (O 2 ) Ikke flygtigt organisk kulstof, mg/l Bibeholdes uændrede i bilag NVOC (C) Chlorid (Cl) mg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (Amærket). Sulfat (SO 4 ) mg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (Amærket). Fluorid (F) mg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (Amærket). Ammonium (N) mg/l Bibeholdes uændrede i bilag Nitrit + nitrat (N) mg/l Bibeholdes uændrede i bilag Total phosphor (P) mg/l Bibeholdes uændrede i bilag Metaller og sporelementer Cyanid (CN) μg/l Bibeholdes uændrede i bilag 1.17 Antimon μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og sporelementer i bilag Arsen μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og sporelementer i bilag 1.17.

12 12 Parameter Enhed Anbefaling vedrørende krav til analysekvalitet i bilag 1.17 Barium μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Bly μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Bor μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og sporelementer i bilag Cadmium μg/l Bibeholdes uændrede i bilag 1.17 Chrom μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Jern, opløst μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Dog ændres parameternavn til Jern og metodedatablad ændres til at gælde både opløst og totalt metalindhold, jf. /3/. Kobber μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Kviksølv μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Mangan μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, dog som K-mærket frem for akkrediteret (Amærket). Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og sporelementer i bilag Nikkel μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Selen μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote. Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige metaller og sporelementer i bilag Zink μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Organiske mikroforureninger Pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider Glyphosat, aminomethylphosphonsyre (AMPA) μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5. Det medfører lempet LD i bilag Metodedatablad tilføjes i lighed med øvrige pesticider mv. i bilag μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Aromatiske kulbrinter Benzen μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Halogenerede alifatiske kulbrinter 1,2-Dibromethan μg/l Tilføjes i bilag 1.17 med krav til analysekvalitet overført fra bilag 1.5, men alene gældende for overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand. Dette tilføjes i en fodnote.

13 13 Parameter Enhed Anbefaling vedrørende krav til analysekvalitet i bilag 1.17 Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,2- dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner PAH μg/l Bibeholdes uændrede i bilag Specifikation fra bilag 1. 5 af, hvilke halogenerede alifatiske kulbrinter der er omfattet af gruppen, tilføjes i bilag Benzo(a)pyren μg/l Der vil fortsat ikke være krav til PAH i bilag Øvrige PAH, herunder fluoranthen, benzo(b+k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l Forskel fra i dag Bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand, anbefales slettet. I tabellen i bilag 3 slettes rækken Fersk overfladevand til drikkevand. Bilag 1.17, Overvågning af fersk overfladevand, justeres, så det er dækkende for overfladevand, uden at gældende krav skærpes Alle anbefalede ændringer til bilag 1.17 om fersk overfladevand i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger er med rødt vist i tabellen nedenfor. I tabellen er metodekrav for mange uorganiske sporstoffer anført som M049. Metodedatabladets nummer kan blive ændret som følge af anbefalinger i /3/. Metodedatabladets nummer for uorganiske sporstoffer i tabellen er derfor at betragte som foreløbigt Overvågning af ffersk overfladevand Krav til analysekvalitet Alkalinitet < 0,5 mmol/l Mmol/L 0,005 0,005 15% A M039 Chlorid (Cl) mg/l 1,5 5 15% K Sulfat (SO4) mg/l 1,5 5 15% K Fluorid (F) mg/l 0,05 0,1 15% K Total jjern mg/l 0,02 0,05 20% A M018.. Uorganiske sporstoffer Cyanid µg/l % A M034 Antimon µg/l 0,3 a) 1 a) 20% a) A a) M049 Arsen µg/l 0,3 a) 1 a) 20% a) A a) M049 Barium µg/l % A M049 Bly µg/l 0,03 0,1 20% A M049 Bor µg/l 10 a) 30 a) 20% a) A a) M049

14 14 Krav til analysekvalitet Cadmium µg/l 0,005 0,03 20% A M049. Kviksølv µg/l 0,005 0,03 20% A M049 Mangan µg/l % K M049 Nikkel µg/l 0,2 1 20% A M049 Selen µg/l 0,3 a) 1 a) 20% a) A a) M049 Vanadium µg/l 0,3 1 20% A M049.. Pesticider.. Glyphosat, aminomethylphosphonsyre (AMPA) µg/l 0,01 **) 0,05 **) 30% A M059 Desaminodiketometribuzin, diketometribuzin µg/l 0,02 **) 0,05 **) 30% A M065 Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider µg/l 0,01 **) 0,05 **) 30% A M065 Halogenerede alifatiske kulbrinter Chloralkaner, C µg/l 0,5 1,5 30% A M060, M062 1,2-Dibromethan µg/l 0,003 a) 0,02 a) 30% A M060 Øvrige halogenerede alifatiske kulbrinter, herunder dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner Halogenerede aromatiske kulbrinter µg/l 0,03 **) 0,2 **) 30% A M060 **) Krav gælder for hver enkelt komponent. a) : Kvalitetskrav er gældende for måling af overfladevand udpeget til indvinding af drikkevand Referencer /1/ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium: Betydning af erstatning af DS med EN metoder Suspenderede stoffers tørstof og glødetab, Rapport, /2/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: Metoder til spildevandsparametre Erfaringsopsamling fra ekstern kvalitetskontrol, Rapport, 2014 /3/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger: Bestemmelse af metaller i fersk overfladevand, grundvand og drikkevand, Notat, 2016.

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til bilag 1.3 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag.4, Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Endeligt forslag til bilag.4 i bekendtgørelsen

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til bilag 1.15

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset Endeligt forslag til bilag 1.8 i bekendtgørelsen

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 880 Tjele Prøvested: boring DGU 57.656 - V20000200 / 478900260 DGU-nr: 57.656 Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:20 Analyseperiode: - 06.04.2017 AR-17-CA-0052798-01 EUDKVE-0052798 Prøvemærke:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.1, Marint sediment Endeligt forslag til bilag 1.1 i bekendtgørelsen ses i bilag

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 914 af 27/06/2016 Udskriftsdato: 12. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger 1990-2001 Miljøstyrelsen Teknisk Notat Marts 2002 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:1 Analyseperiode: - 22.0.2019 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1. mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.4 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 08:0 Analyseperiode: - 23.02.2018 Farvetal, Pt 3.7 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.11 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 10:30 Analyseperiode: - 30.0.2018 Inddampningsrest 490 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.21 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Klostervej 85 Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning/makj Prøvenr.: K218-00771-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Analysering

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=5898] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel GRØNBJERG LANGELUND VANDVÆRK BJARNE CHRISTENSEN HOVEDGADEN 6 733 GIVE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 499-5898 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Albanivej 16, taphane - 82977 - / 4497000298 Albanivej 16, Prøveudtagning: kl. 10:4 Analyseperiode: - 29.0.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.79

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.28 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Prøvested: Hvide Klint Vandværk -, taphane - 1030 - / 4323000897, Prøveudtagning: kl. 11:4 Farvetal, Pt 11 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.28 FNU 1 0.0 DS/EN ISO

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere

CENTER NATUR OG MILJØ

CENTER NATUR OG MILJØ 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for ikke-almene vandforsyningsanlæg (administrationsgrundlag). 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet

Læs mere

Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium

Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 13. november 2002 Emne: Metodedatablade for BOD, COD og NVOC Der er udarbejdet metodedatablade for BOD og COD,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=2252] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel SKOVVEJ 2B 56 ASSENS DÄNEMARK DOC-27-7732-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 725:25

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel GÅRSLEV VANDVÆRK Jørgen P. Jørgensen KRAGHOLMVEJ 5 GÅRSLEV 78 BØRKOP DÄNEMARK Ordrenr. Side 956 ANALYSERAPPORT Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=84] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7446-84 Ordre Analyse nr. Projekt

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=8763] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VESTER NEBEL VANDVÆRK DALVEJ 3 VESTER NEBEL 64 EGTVED DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 4933-8763 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere