Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august Version nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:"

Transkript

1 Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: P Version nr.:

2 Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner er lavet af forholdsvis lange plastfibre, der sidder fast i en måtte. I græsset fyldes sand og et granulat, der hovedsagelig er fremstillet af iturevne bildæk (SBR-gummi). Under kunstgræsmåtten ligger et stødabsorberende lag af gummi eller bitumen. En kunstgræsbane (11 mandsbane) beløber sig i anlægsudgifter til 3,5-5 mio. kr. Figuren viser hvordan en kunstgræsbane kan opbygges. Der er forskellige opbygningsmetoder. kunstgræsmåtte gummigranulat sand eventuel stødabsorberende måtte eller lag til afretning underlag af stabilgrus eller knust beton En kunstgræsbane med gummigranulat indeholder ca. 120 tons gummi. Da granulatet nedbrydes skal der tilføres ca 5 tons nyt granulat årligt. En kunstgræsbane har en levetid på ca. 10 år. Herefter skal græsmåtten og gummigranulatet udskiftes. Der kan udvaskes stoffer fra banen når granulat og andre materialer nedbrydes. Stofferne kan forurene jorden under banen samt grund- og overfladevand. Der er ikke data der viser, om udvaskningen er højere fra en ny bane i forhold til en bane, hvor græsmåtten og gummigranulatet er mere nedbrudt og snart skal udskiftes. De dæk der bruges til granulatet kan være af forskelligt fabrikat fra gang til gang. Derfor kan mængden af skadelige stoffer der afvaskes fra materialet variere meget. Udvaskningen kan undgås ved at lægge en membran under banen og aflede vandet til renseanlæg. Alternative metoder Firmaerne kan bygge banerne med alternative fyldmaterialer, drænmåtter, membraner eller andre tiltag for at skåne miljøet. Det øger dog anlægsudgifterne. En del af gummigranulatet kan erstattes af en stødabsorberende måtte, hvor genbrugsgummiet limes sammen. Det giver samlet mindre overflade end granulat. Men Side 2

3 bindemidlet i måtten kan måske også afgive miljøfarlige stoffer, derfor er det indtil videre et tvivlsomt substitut i miljøsammenhæng. Det er særligt miljøfremmede stoffer (ftalater) og tungmetaller (især zink), der kan være problematiske i drænvandet fra kunstgræsbaner. Rapporter og data På nationalt niveau er der data fra forskellige landes statslige myndigheder. Miljødirektoratet i Norge mener i en artikel fra september 2012, at lækage fra banerne i det store og hele er uproblematisk. De maner dog til forsigtighed ved følsomme vandløb og søer. Sveriges kemikalieinspektion, KEMI, frarådede i en rapport i 2006, overhovedet at bruge genbrugsgummi til kunstgræsbaner. Det gør de igen i en artikel fra 21. januar Både de norske og svenske undersøgelser konkluderer, at der mangler viden på området. Miljøministeriet i Danmark skrev i en udgivelse fra 5. december 2011, at genanvendelsen af bildæk til blandt andet kunstgræsbaner er en god idé. I 2008 udgav de rapporten Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs. Rapporten er lavet ud fra laboratorieforsøg og resultaterne kan ikke umiddelbart overføres til de faktiske forhold på en kunstgræsbane. Konklusionen i rapporten var at der burde følges op med forsøg, der mere stemte overens med de faktiske forhold. I juli 2013 offentliggjorde Miljøministeriet en national ftalatstrategi (Miljøprojekt nr. 1488, 2013). I strategien står at to af de undersøgte ftalater (DEHP og DINP) ikke er giftige for livet i overfladevand. De tre andre undersøgte ftalater (DBB, DIBP og BBP) viser alle en effekt for en eller flere af testorganismerne i koncentrationer under 1 mg/l. Miljøprojektet konkluderer, at der kun er få data og sammenstillinger og at data kun omfatter de mest anvendte ftalaters miljømæssige egenskaber. Miljøstyrelsens undersøgelse af kunstgræsbaner Miljøstyrelsen undersøgte som nævnt kunstgræsbaner i Forskelligt fyldmateriale og stødabsorberende måtter blev undersøgt for indhold af skadelige stoffer. Resultaterne viste, at baner kan indeholde 5 kg dibutyl-ftalat (DBP), 17,5 kg diisobutylftalet (DIBP), diethylhexyl-ftalat (DEHP) og 1,5 kg nonylfenol. De nævnte stoffer er alle på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. En kunstgræsbane kan indeholde en række tungmetaller, herunder zink, kobber, bly, cadmium, tin, kviksølv, nikkel og krom. Indholdet af zink kan være op til kg. Miljøstyrelsen har vurderet både sundhedsmæssige og miljømæssige risici. Miljøstyrelsen vurdering af sundhedsrisiko: Miljøstyrelsen har vurderet den samlede sundhedsmæssige risiko ved kunstgræsbaner og konkluderer: Side 3

4 Der er samlet vurderet, at der ikke vil være sundhedsmæssige effekter forbundet med eksponering for de fire undersøgte stoffer på nær en mulig risiko for udvikling af allergi i særligt følsomme individer (benzothiazol og de to aminer) Miljøstyrelsens vurdering af miljørisiko: En række miljøfremmede stoffer og tungmetaller blev udvasket. I drænvandet var der målbare koncentrationer af især tungmetaller og stoffer fra stofgrupperne -ftalater, - fenoler og -aminer. I et simuleret forsøg, der skulle afspejle et år af en banes levetid, blev der udvasket 1 kg dibutylftalat (DBP), 0,5 kg diisobutyl-ftalat (DIBP), 1,5 kg diethylhexylftalat (DEHP) og 2 kg nonylfenol. Flere af stofferne er giftige for vandlevende organismer. Generelt er aminerne mest giftige og ftalaterne mindst giftige. Stofferne nedbrydes med forskellig hastighed. Ftalater og nogle aminer nedbrydes hurtigst, mens fenoler og andre aminer nedbrydes langsommere. Miljøstyrelsens fandt zink og zinksalte i drænvandet. Miljøstyrelsen mener, at der kan udvaskes 13 kg zink det første år af banens levetid. Zinksalte er meget giftige overfor vandlevende organismer. Zink er et grundstof og nedbrydes ikke. Zink er ikke opløseligt i vand og bevæger sig langsomt gennem jorden. Zinksalte er opløselige i vand, men bindes til jordpartikler og bevæger sig derfor langsomt gennem jorden. Udvasket zink ophobes i jorden under og omkring banen eller følger grundvandet. På baggrund af rapporten giver Miljøstyrelsen på deres hjemmeside under rubrikken Tips om kunstgræsbaner følgende råd: For at undgå evt. miljømæssige problemer kan der derfor gives følgende meget generelle råd (i forbindelse med anlæg af banerne og evt. afledning af vand til vandløb m.m., skal der tages lokale hensyn, hvor det er kommunerne, der besidder den aktuelle viden): Dræn bør ligge så tæt som praktisk muligt for at opsamle så meget vand, som det kan lade sig gøre Afledning af drænvand bør afledes til renseanlæg ikke til vandløb før målinger viser, at det er sikkert. Brug kokos-infill hvis muligt. Vær dog opmærksom på, om det opfylder de krav, der evt. stilles af DBU til brug af banerne i f.m. evt. kampe. Saltning ser ikke ud til at ændre udvaskningen i mere negativ retning. Dog skal man være opmærksom på det samlede forbrug af salt, der vil kunne give anledning til effekter alt efter, hvor vandet ledes til. Miljøafdelingens kommentar til Miljøstyrelsens råd: Det er muligt at opsamle al vandet ved at lægge en membran eller drænmåtter under banen. En membran er en væsentlig udgift, og ikke mindst er afledning til renseanlæg er en betydelig driftsomkostning på omkring kr. årligt afhængig af årsnedbøren. Side 4

5 Kokos-infill eller andre biologiske fyldningsmaterialer er blevet betydeligt bedre siden 2008, hvor Miljøstyrelsen gav rådene. Biologiske fyldningsmaterialer er stadigvæk meget fordyrende både i anlæg og i drift. Saltning er i forhold til drikkevandsindvinding altid uønsket. Hvad gør andre kommuner? Der er stor forskel på, hvilke krav kommunerne stiller til kunstgræsbaner. Der er ikke nogen ensartet håndtering af vandafledningen fra banerne eller i de kontrolprogrammer som nogle kommune forlanger. Nogle kommuner, f.eks. Københavns Kommune forlanger at drænvandet ledes til kloak. I Norddjurs Kommune sker afledningen fra Vivild kunstgræsbane dels ved nedsivning og dels ved udledning, mens der i Grenå blev etableret en bane i 2011, hvor alt vand fra banen nedsives direkte. Nogle kommuner stiller krav om, at drænvandet analyseres for forskellige stoffer. Formålet er at miljøskadelige påvirkninger kan opdages i tide. Antallet af prøver, antallet af stoffer og prøvetagningsperiodens længde samt kravene til grænseværdier er forskellige fra kommune til kommune. Typisk analyseres i de første tre år af banens levetid. Men da der ikke findes pålidelige analyseresultater fra kunstgræsbaner fra vugge til grav, ved vi ikke, om en ny bane forurener mere end en gammel bane. Odense Kommune har oprettet en database, hvor resultaterne fra analyse af drænvandet i kunstgræsbaner kan indsamles. Man håber på at få de første resultater i efteråret Hvad gør Faaborg-Midtfyn Kommune? Faaborg-Midtfyn Kommune har givet tilladelse til kunstgræsbaner i Svanninge, Sdr. Nærå og Hillerslev, inden vi blev opmærksomme på, at der kan være større problemer med banerne. Der er lagt tre kunstgræsbaner til fodbold i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den første blev anlagt i Svanninge i I 2012 blev der anlagt en bane i Sdr. Nærå af Årslev Boldklub. Den sidste blev anlagt af Hjemly Fri- og Efterskole i Hillerslev i forsommeren Ringe Boldklub arbejder i øjeblikket på at skaffe de sidste midler til at lave en kunstgræsbane i Ringe. I Sdr. Nærå sløjfede Midtfyns Vandforsyning to af det nedlagte Sdr. Nærå Vandværks boringer som en forudsætning for tilladelsen til kunstgræsbanen. Begge boringer lå mindre end 300 meter fra banen. En tredje boring lå 293 m fra banen men det blev det tidspunkt vurderet, at sandsynligheden for at banen kunne påvirke boringen var minimal. Side 5

6 Der blev derefter givet tilladelse til nedsivning/udledning af drænvandet til Vindinge Å. Miljøafdelingen vurderede, at vandkvalitetskravet for de nævnte stoffer kunne overholdes i det vandområde, drænvandet udledes til. Vandkvalitetskravet svarede til 0-effekt niveauet, hvor koncentrationen ikke påvirker levende organismer. Afgørelsen om afledning af vand til Vindinge Å blev drøftet med Naturstyrelsen. Og afgørelsen blev sendt til Naturstyrelsen, der kan klage over denne type afgørelser. Naturstyrelsen har ikke klaget over afgørelsen. Multibaner De mindre multibaner, der ikke indeholder så store mængder granulat, medfører ikke samme problemer for jord, grundvand og overfladevand. I Gislev er der givet tilladelse til en multibane på omkring 450 m², hvor banen består af græsmåtte og et begrænset lag granulat på 7 mm. Banen ligger ca. 200 meter fra en vandværksboring. Tre Ege Skolerne har anlagt en multibane i Kværndrup. Der er fyldningsmaterialet sand. Det er derfor kun måtten der kan afgive miljøfarlige stoffer. Banen ligger mere end 300 meter fra nærmeste vandværksboring. Side 6

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere