Fællesfaglige øvelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesfaglige øvelser"

Transkript

1 TIL APITEL 1-6 Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1 Fotosyntese og respiration hos vandplante Formålet er at belyse primærproducenters rolle i et økosystem ved at følge to reaktioner, der foregår i planter: fotosyntese og respiration. Samtidig undersøges opbygningen af nogle af de molekyler, der indgår i de to reaktioner. Forsøget kan bl.a. udføres med planten vandpest. Fotosyntese 6 CO H 2 O + lys C 6 H 12 O O 2 Respiration C 6 H 12 O O 2 6 CO H 2 O + energi Hos en vandplante i et akvarium, f.eks. vandpest, iagttages og beskrives hhv. optaget af CO 2 fra vand (fotosyntese), når der er lys tilstede, og produktionen af CO 2 (respiration), når der ikke er lys tilstede. CO 2 følges vha. ph-indikatoren T (bromthymolblåt). Alle molekyler, der indgår i reaktionerne, bygges med molekylbyggesæt, og der arbejdes med relevante reaktionsskemaer. Hvilke processer foregår i planter hhv. om dagen og om natten?

2 TIL APITEL 2 Ekskursion til et økosystem Vi undersøger et vandløb for at forstå samspillet i et lokalt økosystem mellem abiotiske (ikke-levende) faktorer, det biologiske liv og kulturpåvirkning. Indsamling og tolkning af data om vandløbet: Hættemåger snupper døgnfluer over Vejle Å. Vandløbet i sig selv: Vanddybden og bredden i tværsnit, vandets hastighed i dette tværsnit, vandføring i vandløbet, bundmaterialet på tværs af vandløbet (kornstørrelse og organisk indhold), vandløbets forløb i det område, vi iagt tager (sving eller lige strækning), vandløbets forløb på et kort (naturligt eller udrettet, evt. diger, afvanding m.m.). Evt. vandløbets hældning. Vejret i de foregående dage. Hvilken sammenhæng er der mellem disse forhold? Vandløbets indhold af opløste stoffer: Ledningsevne, nitratindhold, phosphatindhold, iltindhold og ph. eregning af den transporterede mængde af nitrat og phosphat gennem et døgn ud fra vandløbets vandføring. Hvor kommer disse stoffer fra? Hvilken betydning har disse stoffer i vandløbet, og senere måske i søer og i havet? Vandløbets biologiske liv: Vandplanter i og langs åen (fordeling og arter), indsamling af smådyr forskellige steder i vandløbet, bestemmelse af disse smådyr og deres krav til levested, bedømmelse af vandkvalitet ud fra sammensætning af dyre livet, andre forhold i vandløbet som har betydning for dyrelivets sammensætning, vurdering af det biologiske livs betydning for vandløbet. Hvordan kan vi forklare disse forhold? Hvor godt fungerer dette lokale vandløb som levested for et biologisk liv?

3 TIL APITEL 2 Salt i havvand Vi undersøger den betydning, saltet i havvand har for havstrømme, springlag og fældning af ler. En række laboratorieforsøg, der tilsammen skal belyse betydningen af salt i havvand: Påvisning af springlag i de indre danske farvande: Saltvand (3,5 % NaCl) hældes i en flad plexiglas-beholder, og farvet ferskvand tilføres forsigtigt evt. oven på husholdningsfilm eller flamingo, som forsigtigt fjernes igen. Vandbevægelserne iagttages. Tilfør isterninger til ferskvandet og se virkningen. Overvej, hvilken betydning forskelle i massefylden af havvand har for havstrømme og springlag. Påvisning af flokkulering af opslemmet ler fra floder i havet ud for flodmundingen. Se evt. denne vejledning. Forsøget kan gennemføres både med ferskvand og med henholdsvis NaCl og Al 2 (SO 4 ) 3. Almindeligt dekorationsler er velegnet. Der er tydelig forskel på virkningen med samme (lave) koncentration af positive kationer, alt efter om det er Na + eller Al 3+. De negativt ladede lerpartikler frastøder hinanden, mens de positive kationer samler partiklerne. Overvej, hvilken betydning flokkulering af opslemmet ler har for flodmundinger. oncentrationen af saltvand undersøges med en eller flere af en række mulige metoder: f.eks. titrering, inddampning, densitet, sensor og brydningsforhold (vha. refraktometer). Hvilken metode er bedst til at måle saltholdigheden? Hvorfor mon der er udviklet forskellige metoder til at måle saltholdighed?

4 an man finde fersk drikkevand på en ø? (Anholt i attegat) På DMI s hjemmeside kan vi aflæse saltholdigheden omkring Anholt. Øens areal er på 22,37 km², og den har en fastboende befolkning på 169 (i 2013), mens folketallet mangedobles om sommeren. Der dannes 1,5 mio. m 3 fersk grundvand på øen om året, og ½ mio. m 3 kan udnyttes til drikkevand, men vandforbruget er kun m 3. Området, hvor boringerne findes, er hævet 9 m over havet, og grundvandet hentes godt 30 m under jordoverfladen. Uden pumpning ligger grundvandet 5,5 m under jordoverfladen. Der er ingen tegn på saltvandsindtrængning til boringerne. Hvilken betydning har densitet (massefylde) af henholdsvis ferskvand og saltvand for vandforsyningen på øer som Anholt? Hvordan mærker vi uden for laboratoriet nogle af disse egenskaber ved saltvand? Hvilke konsekvenser har det for havets økosystem, at salt- og ferskvand ikke blandes, men lagdeles?

5 TIL APITEL 2 Diffusion og osmose Vi undersøger, hvilke problemer organismer har, når de skal overleve i et salt miljø. Herigennem opbygges en forståelse af processen osmose. veller Røde blodlegemer Planteceller (fra f.eks. vandpest) og røde blodlegemer (fra egen blodprøve) lægges på et objektglas og udsættes for væsker med forskellig saltkoncentration. De to celletyper observeres i mikroskop. Det er også muligt at undersøge osmose i f.eks. en kartoffel og en salttilpasset plante som kveller. Her lægges kartoffelstykker og plantestykker i reagensglas med væsker med forskellig saltkoncentration. På forhånd noteres hvert stykkes vægt. Efter 1-2 dage vejes kartoffel- og plantestykkerne igen. Vægtændringen afbildes som funktion af saltkoncentration. Som led i aktiviteten fremstiller eleverne selv opløsninger med forskellige saltkoncentrationer, og der laves mængdeberegninger af NaCl. Hvorfor er det så vigtigt, at det saltvand, man renser f.eks. øjne og sår med, har den rette saltkoncentration? Hvorfor svider det i øjnene, når vi bader og åbner dem i saltvand? Hvorfor virker salt konserverende i f.eks. spegepølse og bacon? Hvad sker der, hvis man flytter en plante fra en eng ud til en strand?

6 TIL APITEL 3 Rensning af grundvand på et vandværk Vi besøger et lokalt vandværk og ser, hvordan man renser grundvandet. Formålet er at forstå, hvordan man med enkle processer kan levere drikkevand af god kvalitet til borgerne. Vandets vej fra boring over vandværk og vandtårn eller højdebeholder til forbruger. Iltning Vandværk Filtrering Vandtårn Forbrugere Lerlag rundspejl Pumpe Spildevand til rensningsanlæg Sandlag Lerlag rundvand esøg på vandværk og supplerende laboratorieforsøg: På vandværket kan vi se, lugte og smage, hvordan vandet ændres fra råvand til drikkevand. esøget starter naturligt ved en boring, hvor råvandet hentes op fra dybet. Næste trin er iltningen af vandet og samtidig frigivelse af svovlbrinte. Vandet er nu blevet rødt og fyldt med fnug, som opfanges i sandfiltre. Efter dette filter er vandet klar til levering til forbrugerne, og et system af rør, pumper og beholdere sørger for, at vandet når frem til kunderne. Hvilke kemiske processer gennemløber vandet? Hvorfor ændres vandets udseende, lugt og smag undervejs? Hvordan sikrer man en høj kvalitet af dette drikkevand? Vi kan undersøge dette drikkevand nærmere: Helt rene flasker medbringes til at udtage vandprøver forskellige steder på vandværket. Vandets kemiske hårdhed, jernindhold og bakteriologiske indhold (kimtal) undersøges i laboratoriet. Yderligere oplysninger om vandværket, dets boringer og vandet herfra kan hentes på Danmarks Miljøportal. Oplysninger om de enkelte boringer findes her. Hvor godt fungerer vandværket, når der skal leveres rent drikkevand til danskerne?

7 TIL APITEL 3 Rensning af spildevand på et rensningsanlæg Vi besøger det lokale rensningsanlæg og ser, hvordan man renser spildevandet. Formålet er at forstå, hvordan man med enkle processer kan rense spildevand i så store mængder, som danskerne producerer. Rensningsanlæg ved Nakskov. esøg på rensningsanlæg: På rensningsanlægget kan vi se og lugte, hvordan vandet ændres fra spildevand til næsten rent vand, som udledes til vandmiljøet. esøget starter naturligt ved indløbet fra kloakken. Undervejs ser vi ristene, tilsætning af jern(iii)chlorid, forklaringstanke, biologisk rensning, fjernelse af nitrat, efterklaringstanke, udledning af vand, slambehandling, produktion og anvendelse af methan. Hvilke kemiske processer gennemløber vandet? Hvorfor ændres vandets udseende, lugt og smag undervejs? Hvordan sikrer man, at afløbsvandet ikke skader miljøet, og at lugtgener begrænses? Supplerende laboratorieforsøg: Det er muligt at undersøge iltindholdet i spildevandet undervejs gennem rensningsanlægget, mens vandprøver i medbragte flasker i laboratoriet kan undersøges for kimtal og ph. På skolens laboratorium kan vi desuden udføre en række forsøg til belysning af forskellige saltes opløselighed i vand, herunder jern(iii)chlorid, natriumphosphat, jern(iii)phosphat, nitratsalte og ammoniumsalte. Er der styr på behandlingen af vores spildevand?

8 TIL APITEL 4 RAM-faktorernes betydning for kroppen og helbredet Vi undersøger virkningen af et par af RAM-faktorerne på nogle elever og studerer statistiske undersøgelser af de samme RAM-faktorer. Formålet er at forstå RAM-faktorernes betydning i danskernes liv, og hvordan de påvirker vores krop. To af RAM-faktorerne: rygning og alkohol. Vi aktiverer websiden Sundhedsprofil2010 og vælger rygning og alkoholforbrug. Vi kan undersøge, hvilke forhold der øger sandsynligheden for, at man bliver daglig ryger. Prøv de forskellige muligheder: Uddannelse, Samlivsstatus, Erhvervsmæssig status og Etnicitet. Vi kan også vælge at se på, hvor mange der ryger i forskellige aldersgrupper fordelt på de to køn. Undersøg, hvem den typiske ryger er, og hvem den typiske ikke-ryger er. ør det samme for alkoholforbrug. onsekvenserne af rygning og alkoholforbrug for helbredet kan ses her. Et overblik kan fås på rapportens s. 34 i Tabel 3.3: De væsentligste risikofaktorers betydning for dødelighed og middellevetid. Hvor stor betydning har rygning og alkoholforbrug i gennemsnit for middellevetiden for hele befolkningen og for den enkelte? Hvad kan vi bruge denne viden til? Ved forsøg i laboratorium med udvalgte personer og forsøgsdyr (f.eks. akvariefisk og dafnier) kan man undersøge, hvordan alkohol og nikotin påvirker puls, blodtryk og blodstrømning. Det er også muligt at lave vækstforsøg med f.eks. karse udsat for alkohol og nikotin. Hvad viser disse forsøg med forskellige organismer? Hvorfor er der denne virkning? Har denne viden nogen praktisk betydning? Hvordan påvirker rygning og alkoholforbrug vores krop og vores helbred?

9 TIL APITEL 4 ostanalyse sundere end gennemsnittet? Vi undersøger vores egen kost gennem én dag og sammenligner den med statistiske oplysninger for hele den danske befolkning. Formålet er at få overblik over danskernes ernæring og over, hvad man selv indtager. Hvor ofte spiser du pizza? Hvor ofte spiser du æbler? Information, der kan belyse danskernes kostvaner, findes her. Se også de officielle kostråd 2013 Hvad består de officielle kostråd i? I hvilken udstrækning lever danskerne op til det? Hver elev registrerer det samlede indtag af kost gennem én dag og indtaster sine data i et kostanalyseprogram. Hvordan passer kostens sammensætning med de officielle kostråd? Desuden udføres en analyse af fedtindhold i to forskellige fødevarer. Hvorfor er det interessant, hvor meget fedt der er i en fødevare? Hvor sund er den gennemsnitlige danskers og ens egen ernæring?

10 TIL APITEL 4 Måling af blodsukker Vi undersøger, hvordan koncentrationen af glukose i blodet ændrer sig før, under og efter et måltid bestående af kulhydrat. Formålet er at forstå, hvad der sker, når vi spiser og fordøjer forskellige typer af kulhydrater, og hvor hurtigt monosakkarider optages i blod og celler. Hvilke kulhydrater optages hurtigst i blodet? Fastende elever spiser 0,75 g kulhydrat pr. kg. kropsvægt. Udvælg forskellige kulhydratholdige fødevarer med forskellig fordeling af poly-, di- og monosakkarider til forskellige elever, f.eks. cola, havregryn, cornflakes, æbler, banan, rugbrød. lodsukker måles med en fingerprikker og strips, lige før maden spises, og herefter hvert kvarter i ca. 1½ time. Vi laver kemiske undersøgelser af nogle af de kulhydrater, der indtages gennem de valgte fødevarer. Sukkerindholdet i f.eks. sodavand kan undersøges vha. forskellige metoder, f.eks. pyknometer, spektrofotometer eller Fehlings væske efterfulgt af titrering. Det er også muligt at lave beregninger af kulhydratindhold i en portion mad ud fra varedeklarationer. Hvordan påvirker forskellige kulhydratholdige fødevarer blodsukkeret? Hvilke resulterer i hurtigt optag i blodet og hvilke i et langsomt optag i blodet? Diskuter, hvad der mon er sundest.

11 TIL APITEL 5 ioethanol måske fremtidens brændstof til biler? Vi producerer ethanol ud fra sukker og ser på, hvordan man kan få ethanol ud fra halm. Formålet er at forstå, hvordan man kan skaffe brændstof til biler ud fra biologisk materiale. CO 2 -boblernes hyppighed er udtryk for gærcellernes aktivitet. Vi undersøger gærcellers dannelse af ethanol ved at måle gærcellers aktivitet under en gæringsproces. Det kan gøres ved at måle kolbens vægt med indhold ved forsøgsstart og efter et par dage eller ved at følge vægten gennem hele forsøget vha. datalogger. Man kan også følge gærcellernes aktivitet ved at tælle CO 2 -bobler, der bevæger sig gennem gærrøret pr. minut på forskellige tidspunkter i løbet af det første døgn. På denne måde kan man tidsmæssigt inddele gæringen i de fire forskellige vækstfaser. Vi undersøger forskellige abiotiske faktorers betydning for gærcellers aktivitet, f.eks. temperatur og gærcellernes adgang til forskellige typer af kulhydrater. Deri indgår beregning af mængder af stoffer, der indgår i reaktionerne. Find ud af, hvad der sker på det nye 2. generationsbioethanol i alundborg i forsøget på at udvikle nye måder at producere bioethanol på. Se f.eks. disse hjemmesider fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen; fagbladet Ingeniøren eller firmaet Rambøll. Hvordan fungerer anlægget i alundborg? Hvorfor er det værd at investere i denne type af ethanolproduktion? Hvad er problemet med den normale måde at producere ethanol på? Er bioethanol fremtidens brændsel til biler?

12 TIL APITEL 5 Drivhusgasser Vi vil undersøge og måle drivhuseffekten, opsamle drivhusgas fra en sump og undersøge drivhusgas i et laboratorium. Formålet er at få nærmere kendskab til drivhusgasserne, som skaber den meget omtalte drivhuseffekt. Flaring. En gasflamme brænder altid over f.eks. olieraffinaderier for at sikre, at overskydende gas uskadeliggøres. Vi måler drivhuseffekten på ét konkret tidspunkt eller på flere tidspunkter efter den metode, som er beskrevet i NF-grundbogens opgave Drivhuseffekten er en del af strålingsbalancen. Flere tidspunkter giver os bedre muligheder for at følge temperaturudviklingen i samspil med skydække, tidspunkt på døgnet og vind. an vi mærke eller måle sammenhængen mellem strålingsbalancen og temperaturudviklingen lokalt? etyder det noget for os i det daglige? Vi kan også opsamle drivhusgassen methan fra en sump eller lignende efter den metode, som er beskrevet i NF-grundbogens opgave assen kan brænde med meget varm flamme, hvilket viser, at det er den effektive drivhusgas methan. Hvor dannes der ellers drivhusgas? Hvilken rolle spiller methan som drivhusgas? an vi modvirke udledningen af methan? Forskellige aktiviteter med carbondioxid: Fremstilling af CO 2 ved at opvarme bagepulver, der indeholder natriumhydrogencarbonat (NaHCO 3 ). Skriv reaktionsskemaet for denne reaktion. Fremstilling af CO 2 ved at blande kalk (CaCO 3 ) med saltsyre (HCl). Skriv reaktionsskemaet for denne reaktion. Undersøgelse af carbondioxids kemiske egenskaber: CO 2 og forbrændingsprocesser vist med tændt fyrfadslys. CO 2 og vand vist med T, som er en ph-indikator. Påvisning af CO 2 vist med calciumhydroxid Ca(OH) 2. Hvilken rolle spiller drivhusgasser i vores verden?

13 TIL APITEL 5 Dansk olie er gemt i lag af kridt Vi undersøger, hvor meget olie der er i en kridtprop, og hvor stor en del af olien som kan udvindes af kridtet. Formålet er at kunne vurdere, hvor meget olie det er muligt at hente op af den danske del af Nordsøen. oreplatform tæt på havnen i Esbjerg. En kridtcylinder er fyldt med olie (desværre ikke rigtig nordsøolie), og den nedsænkes i vand. Ud vælder olie af kridtprøven, og vi sammenligner processen med reaktionen hos en kridtprøve uden olie. Vi kender massefylden af massiv kalk. På dette grundlag kan vi kan beregne, hvor stor en del af olien i kridtprøven, som kom ud. Det kan sammenholdes med oplysninger om, at man nu kan udvinde ca. 25 % af olien i de danske felter i Nordsøen. En nærmere beskrivelse af undersøgelsen og oplysning om bestilling af oliefyldte kridtprøver findes her. En interessant artikel i fagbladet Ingeniøren om indvinding af olie fra den danske Nordsø ses her. Hvorfor er der så store problemer med at få olien ud af den danske del af Nordsøen? Hvad kan man gøre ved det? Hvorfor er det interessant at se på, hvor stor en del af olien i Nordøen, som kan indvindes? Vi så, hvordan olien kom ud af kridtet, og hvor den samledes til sidst. Hvorfor undviger olien fra kridtet, således som vi så? Hvorfor samles olie der, hvor vi så? Hvilken praktisk betydning har denne reaktion af olie i kridt omgivet af vand? Er det muligt at forbedre udvindingsgraden af olie i den danske Nordsø?

14 TIL APITEL 6 DNA-analyse At få en forståelse for hvor småt DNA er, og at få indblik i den første del af en DNA-analyse, nemlig at ekstrahere DNA fra celler. I dette forsøg udvindes DNA fra planteceller, men i princippet er det sådan, man gør ved udvinding af DNA, f.eks. fra cellerester på et offer for en forbrydelse. I dette forsøg kan f.eks. bruges løg, ærter og kiwi. På sporet af DNA i planteceller. Først laver vi en mekanisk nedbrydning af plantevæv, cellevægge, cellemembraner og kernemembraner ved at skære og blende plantevæv. agefter nedbrydes membraner vha. sæbe. Celledele frafiltreres, og DNA findes nu i en væske sammen med proteiner. Disse proteiner fjernes vha. proteinnedbrydende enzymer. Her kan inddrages gennemgang af begreberne hydrofil, hydrofob og emulgator ifm. sæbens funktion. Til sidst kan man, når man tilsætter kold ethanol, se DNA med det blotte øje. Er det muligt at ekstrahere og se DNA fra planteceller? Hvad kan man nu bruge dette DNA til?

15 TIL APITEL 6 Proteiners denaturering Alle processer i celler er styret af enzymer, og da et enzym er et protein, kan vi ved at undersøge et af elevernes egne enzymer få indblik i proteiners opbygning og stabilitet. Eleverne skal undersøge enzymet spytamylase, som dannes i munden. Formålet er at blive klogere på spytamylases nedbrydning af stivelse og spytamylases stabilitet efter opvarmning. Hvorfor rådes man til at gennemstege kyllingekød? Vi udnytter, at en jod/jodkalium-blanding (JJ) farver stivelse blåsort. Elever spytter i et glas og fortynder spyttet 1:1 med vand. Det undersøges, hvor hurtigt 1 ml spytamylaseblanding kan nedbryde 5 ml 0,2 % stivelsesopløsning, idet man udtager en dråbe for hver 30 sekunder, og den derefter undersøges for farvning med JJ. Herefter tager man 1 ml spytopløsning i et reagensglas og opvarmer det f.eks. i vandbad i kogende vand. Lad spytopløsningen afkøle, og lav så samme forsøg som ovenfor, dvs. bland spytopløsningen med 5 ml stivelsesopløsning. Virker enzymer, der har været opvarmet, ligeså godt som før opvarmning? Opbygningen af stivelse og glukose og de to stoffers kemiske bindinger gennemgås vha. molekylmodeller. Der arbejdes med peptidbindinger og modeller af enzymers primære, sekundære, tertiære og evt. kvartenære struktur. Hvordan påvirker høj temperatur enzymers aktivitet og struktur? Hvad sker der med vores enzymer, hvis vi får meget høj feber? Hvad sker der med evt. bakteriers enzymer, når vi steger og koger bakterieinficeret kød?

16 TIL APITEL 6 Den grønne revolution At forstå, hvordan det lykkedes at øge fødevareproduktion under den grønne revolution. At undersøge planters vækst med og uden brug af kunstgødning og/eller kunstvanding. Der opstilles forsøg, hvor det er muligt at følge f.eks. antallet af blade, vægt, længde af skud osv. åde vandplanter og landplanter kan bruges. oncentrationen af f.eks. nitrat og phosphat beregnes i vand i akvarier eller i det vand, der vandes med. Sammenlign udviklingen i forbruget af kunstgødning og høstudbytte i et konkret land vha. statistik fra FN s landbrugs- og fødevareorganisation på FAO s hjemmeside. Her kan man også finde oplysninger om udviklingen i befolkningens fødevareforsyning Landbrug i Tunesien. Vanding ved hjælp af siveslanger, som sikrer, at det meste vand når ned til planternes rødder. Hvad sætter grænser for forbruget af kunstgødning i et eller forskellige lande? Har brug af kunstgødning også negative konsekvenser? Hvilke andre tiltag end kunstgødning og kunstvanding skal der til, for at vi kan øge plantevækst/produktion af fødevarer endnu mere?

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT?

SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? SIDE 1 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI OG KEMI, KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 KVL - ØVELSESHÆFTE 2005 HVORFOR BLIVER FRUGTEN BRUN OG KØDET GRÅT? ØVELSER OM MADENS BIOLOGI

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

Sund stivelse, vegetabilsk vingummi og spiselig plastik

Sund stivelse, vegetabilsk vingummi og spiselig plastik Sund stivelse, vegetabilsk vingummi og spiselig plastik Stivelse er det vigtigste energidepot i planter og udgør også den største energikilde i menneskers kost. Ny viden om de enzymer, som danner og reorganiserer

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

talent m ed bredd e talent

talent m ed bredd e talent talent m ed bredd e talent Afprøvning og med bred de talen t med br edde tal SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET tilpasning af en talentudviklende model - Talent med Bredde Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere