Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane"

Transkript

1 Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik

2 Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard Klintvej 73 A, Klint, 4500 Nykøbing Sj. Resumé Odsherred Kommune, har den 10. juni 2013 modtaget en ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand-/drænvand fra en kunstgræsbane til Klintsø Landkanal. Banen anlægges på et areal, på matr. nr. 18a Klint, hvor der tidligere har været almindelig boldbane. Arealet ligger udenfor kloakopland. Udledning til vandløb kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1 og bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen. Forudsætningerne for spildevandstilladelsen, herunder den miljømæssige vurdering af ansøgningen, kan læses i den spildevandstekniske beskrivelse og vurdering bagerst i tilladelsen. Der gøres opmærksom på, at spildevandstilladelsen kun omfatter forholdene til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Udledningen kræver ud over den foreliggende spildevandstilladelse også tilladelser efter vandløbsloven, planloven og byggeloven. Disse tilladelser skal indhentes særskilt. Afgørelse og tilladelsens vilkår: I henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1, meddeler Odsherred Kommune hermed tilladelse til udledning af overfladevand-/drænvand til Klintsø Landkanal, fra kunstgræsbane beliggende på matr. nr. 18a, Klint By, Højby. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode og kan derfor tages op til revision, hvis der opstår behov herfor. Dette kan være, hvis der kommer nye oplysninger om uønskede indholdsstoffer i drænvandet fra kunstgræsbaner. Tilladelsen er afhængig af, at der opnås tilladelse efter Vandløbsloven til udleding af vand til Klintsø Landkanal, samt fornødne tilladelser efter planloven (landzonetilladelse) og tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Indretningsvilkår 1.1 Kunstgræsbanen med tilhørende installationer, herunder afløbssystem skal udføres som anført i ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse. Dette omfatter således sparebassin, sandfang og prøvetagningsbrønd før udledning til Klintsø Landkanal. 1.2 Drænsystemet fra banen skal indrettes så der ikke kan ske nedsivning af overfladeog drænvand til grundvandet. 1.3 Afstand til andre dræn på ejendommen skal være mindst 25 m. 1.4 Vandet fra kunstgræsbanen skal neddrosles til 5 l/s inden udledning til vandløbet. 2/10

3 1.5 Inden udledning til vandløbet skal drænvandet passere et sandfang med tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at der ikke udledes sand til vandløbet. 1.6 Kunstgræsbanen skal i øvrig være indrettet så der ikke kan tilledes regnvand fra de omkringliggende arealer. 1.7 Straks efter at kunstgræsbanen er etableret skal Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, orienteres og der skal fremsendes en ajourført indretnings og dræn- /kloakplan for hele arealet. 1.8 Hvis der skal foretages ændringer af indretning, herunder udskiftning af belægning samt bære- og indbygningsmaterialer, skal dette forinden anmeldes til Odsherred Kommune for en miljøteknisk vurdering. 2. Driftsvilkår 2.1 Sne og is fra kunstgræsbanen skal primært fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler. Hvis der saltes, skal der løbende arbejdes på at anvende bedste mulige teknik så forbruget mindskes mest muligt. De anvendte tømidler skal registreres i en driftsjournal med indkøbte mængder og type, hvornår det er anvendt og i hvilke mængder. 2.2 Der må ikke anvendes sprøjtegifte/ukrudtsmidler/pesticider på banen. 2.3 Enhver væsentlig driftsforstyrrelse, uheld eller spild, der kan have indvirkning på spildevandsafledningen, skal straks meddeles til Natur og Miljø i Odsherred Kommune. 2.4 Sandfang skal oprenses efter behov så det nødvendige volumen sikres. Der skal være indgået en aftale om fast minimumstømningsfrekvens for sandfanget, på mindst hvert andet år. Tømning skal foretages af godkendt affaldstransportør. 2.5 Slam fra sandfang skal bortskaffes til kontrolleret losseplads eller anden godkendt modtager. 2.6 Eventuelle ændringer af drifts- og/eller afledningsforholdene skal, før de gennemføres, oplyses til tilsynsmyndigheden for vurdering af ændringerne i forhold til den gældende spildevandstilladelse. 3. Udledning 3.1 Udledning fra banen må ikke overskride Suspenderet stof Total fosfor Zink LAS DEHP Nonylphenol: Må ikke forekomme. 25 mg/l 1,5 mg/l 7,8 µg/l 54 µg/l 1,3 µg/l Hvis det viser sig at disse grænseværdier overskrides væsentligt, vil der blive stillet krav om at etablere renseforanstaltninger. 3.2 Der må ikke udledes pesticider fra banen. 3/10

4 4 Tilsyn og kontrol 4.1 Hurtigst muligt og senest 14 dage efter at banen er etableret skal der tages en prøve af drænvandet. Prøven skal analyseres for ovennævnte stoffer og resultatet fremsendes til Odsherred Kommune. 4.2 Yderligere 2 prøver skal udtages af drænvandet inden for det første år efter etableringen. Prøverne skal tages i perioder med saltning, hvis det er muligt. Prøverne skal tages i en situation, hvor det forventes, at der er størst udvaskning af kemikalier. Der vurderes, at det vil være ved regnhændelser, hvor der samtidig spilles på banen. Det skal tilstræbes, at stikprøven udtages i denne situation. På baggrund af prøverne vil Odsherred Kommune vurdere, om spildevandets indhold af forurenende stoffer er acceptabelt, og i hvilket omfang prøvetagning skal fortsætte eller evt. genoptages på et senere tidspunkt. 5. Spildevand fra baderum og tøjvask: 5.1 Septiktanke og fordelerbrønde skal inspiceres 2 gange årligt for opsamlet gummipulver. Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering Ansøger: Idrætsefterskolen Klintsøgaard. CVR-nr.: Kontaktperson: Steffen Sørensen Sagsakter: Ansøgning med tilhørende bilag. Et udkast til spildevandstilladelse har været forelagt ansøger til kommentering. Ansøger er ikke fremkommet med kommentarer. Lovgrundlag: Udledning til vandløb kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens1 28 stk.1 og gives efter bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen. Udledningen kræver ligeledes tilladelse efter Vandløbsloven. Denne meddeles særskilt. Beliggenhed og planforhold: Kunstgræsbanen ønskes anlagt på matr. nr. 18a, Klint By, Højby. Området ligger uden for indvindingsopland for drikkevandsforsyning. Nærmeste drikkevandsboring er Idrætsefterskolens egen boring. Afstanden til denne fra boldbanen er ca. 250 m. Afstand fra boringen til udløbssted er ca. 200 m. Spildevandsplanens bestemmelser: 4/10

5 Arealet hvor boldbanen ønskes anlagt omfattet af tillæg 1 til de gældende spildevandsplaner. Efter dette kloakeres 28 eksisterende sommerhusområder i kommunen. Eventuelle mulige tilslutninger af enkeltejendomme og mindre samlede bebyggelser i det åbne land vil fremgå af den kommende spildevandsplan. Som sagen står nu, er kloakering af Klintsø området planlagt til Recipientbeskrivelse: Klintsø Landkanal er et stærkt reguleret vandløb. Af tilsynsrapport fremgår det, at vandløbet er en kanal med ekstremt ringe fysiske forhold. Der er blød bund og okkerudfældinger. Vandløbet har søkarakter og er derfor uegnet til bedømmelse efter DVFI (Dansk vandløbsfaunaindeks). Vandløbet er målsat til at kunne opnå en god tilstand (B3), med faunaklasse 4. Aktuel faunaklasse er 2 4. Årsagen til den manglende målopfyldelse vurderes at være afledning af spildevand fra ukloakerede ejendomme i oplandet til Klintsø Landkanal. Udledningen fra kunstgræsbanen forventes ikke at forhindre opfyldelse af målsætningen, hvis grænseværdierne i pkt. overholdes og den hydrauliske belastning begrænses jf. tilladelsen efter vandløbsloven. Indretning og drift af kunstgræsbanen: Det fremgår af det fremsendte materiale, at den nye kunstgræsbane vil være en såkaldt 3. generations bane og HP Tennisanlæg A/S er leverandør. Arealet med kunstgræs bliver på 72x111 meter, svarende til 7992 m2.. Banen etableres med en plan overflade, dvs. afrettet planum og opbygning med samme koter i alle hjørner.overfladevandet neddrosles til 1 l/s/ha ved normalregn inden det udledes til Klintsø Landkanal. Der er følgende miljøtekniske beskrivelse af banens opbygning, anført fra toppen: Kunstgræstæppe: Evolution XQ 50 (50 mm) med infill af kvartssand og sort SBR Unisport Scandinavia ApS. Afretningslag: mm afretninsgmateriale 0/8 mm. Grusbærelag: stabilt grus 0/32. Bundsikringslag/drænlag: ærtesten 8/1, (porerumsvolumen ca. 0,2. Afgravet og afrettet råjordsplanum. Maskiner til indarbejdning af infill er afstemt i forhold til producenten af kunstgræs og drænmåtte og godkendt hertil. Datablade og yderligere detaljer om opbygningen af banen fremgår af ansøgningsmaterialet. Der vil i begrænset omfang blive anvendt tøsalt til renholdelse af banen ved frost. Ved større snemængder fjernes dette mekanisk. Afvanding: 6 stk. drænstrenge Ø100/113 mm 3 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde i sydlig ende (med min. 0,5 m sandfang). 1 stk. Ø600 mm prøveudtagningsbrønd (med min 0,5 m sandfang). Prøvetagningsbrønden skal være indrettet med frit faldende vandstråle, som er min. 15 cm. 5/10

6 Afhængig af tilslutningsforhold til eksisterende ledning, forsøges der etableret en højdeforskel på ca. 15 cm mellem ind og udløb i prøveudtagningsbrønden. Afløbsrør: Ø110 mm og Ø160 mm tætte plastledninger. Da der allerede er sandfang i både drænbrønde og prøveudtagningsbrønd, vurderes det ikke at være nødvendigt med yderligere sandfangsbrønde. Afledning fra banen Der etableres et mindre antal dræn i banen end der traditionelt anvendes. Dette fordi der samtidig etableres et meget permeabelt lag af ærtesten, som bidrager til en jævnt fordeling af nedsivende overfladevand i hele banens areal. Det er i notat pr. 9. oktober 2013 af ansøger beregnet, at neddrosling til 4 5 l/sek. vil udløse behov for et sparebassinvolumen på ca. 6 m3. Dette sammenholdes med, at der i selve stenlaget i banelegemet findes et volumen på ca. 320 m3. Desuden etableres der rundt om banen en kantsten med en lysning på ca. 5 cm, hvilket giver et volumen inden for banearealet på ca. 400 m3. Miljøteknisk vurdering: Spildevandet opstår i forbindelse med regn. Drænvandet fra kunstgræsbanen skal afledes, da arealet bliver befæstet med en tæt gummimembran. Drænvandet fra kunstgræsbanen afledes via drænmåtte og drænsystem. Det vides ikke, hvor stor en del af regnvandet, der fordamper fra en kunstgræsbane. I ansøgers notat fra 9. oktober er forudsat en årlig nedbørsmængde på 550 mm. Vandafledningen til Klintsø Landkanal vurderes ikke at have væsentlig hydraulisk påvirkning af vandløbet ved udledning på 5 l/s/ha. Ud fra disse forudsætninger, er der ikke umiddelbart behov for at etablere sparebassin. Miljøstyrelsen har i 2008 udgivet en rapport om Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs (Miljøstyrelsens rapport nr. 100, 2008). Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at der kan være negative effekter, hvis vandet ledes direkte til vandløb, sandsynligvis især i de første år efter etableringen. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at drænvandet afledes til rensning på renseanlæg indtil det er dokumenteret, at det er sikker at udlede det til vandløb. Odsherred Kommune har taget udgangspunkt i rapporten ved vurdering af mulige problematiske indholdsstoffer. Odsherred Kommune har desuden indhentet oplysninger og erfaringer fra kunstgræsbaner flere steder i landet. Det er fortrinsvis oplysninger om nyere kunstgræsbaner, hvor opbygningen er blevet justeret i overensstemmelse med indvundne erfaringer. Der er fra HPTennis fremsendt analyseresultater fra en lignende bane i Kolding, hvor der er analyseret for suspenderede stoffer, chlorid, sulfat, zink LAS og DEHP. Zink, LAS og DEHP overholder grænseværdierne for overfladevand jf. Miljøstyrelsens vejledning om recipentkvalitetsplanlægning og Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder. Ud fra ovenstående vurderes det, udvaskningen af stoffer fra banen ikke vil medføre overskridelse af gældende grænseværdier for stofferne i Klintsø Landkanal. 6/10

7 Anvendelse af kemikalier på banen: Der kan være situationer om vinteren, hvor det kan være nødvendigt at anvende tømidler på banen for at holde den frostfri. Afhængigt af de anvende mængder og typer af tømidler kan det være problematisk for udledningen. Det vurderes, at boldklubben skal føre journal over de anvendte mængder tømidler og anvendelsestidspunkter. Der vil, hvis banen er godt drænet, ikke ofte være behov for tømidler. Idrætsefterskolen Klintsøgård antager, at der vil blive behov for saltning af banen 2 gange i løbet af vinteren. Der vil blive brugt 60 kg salt pr. gang. Det vurderes at udledningen af salt til vandløbet kan være en væsentlig belastning, hvorfor der skal måles for udledningen af klorid i drænvandet og der skal tages analyser i vinterperioden hvor der anvendes salt. Nogle klubber anvender sprøjtemidler til at holde ukrudt væk fra banerne. Sprøjtegifte er uønskede i vandløbet. Der stilles derfor vilkår om, at der ikke må anvendes sprøjtegifte/ukrudtsmidler/pesticider på banen. Der skal, af hensyn til vandløbet, etableres et almindeligt sandfang til 1 5/s inden udledning til Klintsø Kanal. Det vurderes, at de beskrevne sandfang ved banen og prøvetagningsbrønden er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke ledes sand til vandløbet. Idrætsefterskolen Klintsøgård afleder sanitært spildevand gennem to nedsivningsanlæg. Når spillerne bader efter en kamp og tøjet vaskes, kan der afledes gummipulver til bade/vaskevandet. Det skal sikres, at dette ikke tilstopper sivedrænene. Tilsyn og kontrol Sandfanget skal vedligeholdes og tømmes efter behov, så det sikres, at der er den nødvendige kapacitet. Kontrolniveau: Da formålet med kontrolanalyserne er at undersøge i hvilken grad stofferne forekommer i drænvandet, og samtidig vurdere, om udvaskningen aftager over tid, skal der indledningsvis skal laves 1 stikprøve hurtigst muligt efter at banen er etableret og yderligere to stikprøver i vinterhalvåret i perioden, hvor der anvendes salt på banen. Herefter vurderes det fremtidige prøvetagningsprogram ud fra resultaterne af analyserne. Prøverne bør tages i en situation, hvor det forventes, at der er størst udvaskning af kemikalier. Der vurderes, at det vil være ved regnhændelser, hvor der samtidig spilles på banen. Da der for flere af stofferne ikke eksisterer akkrediterede analysemetoder accepteres det at disse analyser laves som ikke akkrediterede. Skulle analysereresultaterne mod forventning vise uacceptable koncentrationer af nogle stoffer, eller skulle vintersaltningen resultere i effekter i vandløbet vil Odsherred Kommune meddele påbud om supplerende rensning. Odsherred Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil give anledning til uacceptable gener i Klintsø Landkanal eller omgivelserne, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes. Der kan derfor meddeles tilladelse med særlige vilkår til det ansøgte. Samtidig er der en del ukendte faktorer i udledningen, herunder den faktiske afvaskning af kemiske stoffer fra den specifikke type af 7/10

8 kunstgræsbane. Tilladelsen gives derfor på vilkår af en nøje overvågning af de første år, hvor indholdsstofferne dokumenteres yderligere og der laves en endelig vurdering af om den foreliggende tilladelse er tilstrækkelig til at beskytte vandløbet mod skadelig påvirkning fra kunstgræsbanen. Bilag: Oversigtskort Datablade Tekniske oplysninger 8/10

9 Klagevejledning Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal senest 4 uger efter udstedelsesdato skriftligt stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og indgives til Odsherred Kommune. Kommunen sender så klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Tilladelsen kan påklages af Klintsøgaard Idrætsefterskole, embedslægeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med væsentlig interesse i afgørelsen. Fristen for at klage over tilladelsen udløber den 2. januar 2014 klokken Evt. klage kan indgives skriftligt til Odsherred Kommune ved mail til eller brev til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4583 Højby. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har jf. 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Natur og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen jf. miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 måneder fra dato. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside d. 3. december /10

10 Kopi af afgørelsen er sendt til: Klintsø dige- og Pumpelag v/hans Møller Olsen, Almegårds Alle 3, 4573 Højby. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Odsherred, : v/carl-henrik Haagensen, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, NaturErhvervstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, 10/10

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere