Delplan for Teknik & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplan for Teknik & Miljø"

Transkript

1 Delplan for Hedensted Kommune 2013

2 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Indledning Formål Opgaver for Ansvar Delplan for s gyldighedsområde Generelle bestemmelser for Tekniks Afdelings personale Ajourføring af Delplan for Afprøvning af Delplan for Aktivering af ledelsen i Alarmering af nøglepersonel m.f Støttefunktioner Mødeafholdelse Stabslokaliteter Afløsning Øvrige forhold Alarmeringsprocedure ved institutioner i forbindelse af en katastrofesituation: Håndtering af informationer om krisen Informationspolitikken Intern informationspolitik Ekstern informationspolitik Koordinering af s personel Ledelsen kan indkalde øvrigt personale i kommunen, først og fremmest øvrigt personale i til at løse opgaver i forbindelse med akutte hændelser Den operative indsats s opgave er: Opbygning af handlingsplanen Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner Orkan/Kraftig storm...13 Oversvømmelse/Skybrud...15 Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestorm...17 Drikkevandsforurening/vandmangel...19 Hærværk/Sabotage...21 Svigt i kommunikationslinjer...23 Alvorlig arbejdsulykke Bilag Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste...27 Bilag 2 Dagsorden for stabsmøder...30 Bilag 3 - Situationsrapport...31 Bilag 4 - Logbog...32 Bilag 5 - Organisationsskema...33 Sidst revideret august 2013 Side 2 af 33

3 Forord Denne delplan for i Hedensted Kommune er en del af kommunens samlede beredskabsplan. Delplanen er en rammeplan, der skal kunne benyttes i ekstraordinære situationer. Derfor skal planen være bekendt af samtlige medarbejdere i. Delplanen tager som udgangspunkt højde for de hændelser, der mere eller mindre uvarslet kan indtræffe i hverdagen, f.eks. skybrud/oversvømmelse. Til delplanen er der knyttet nogle operative indsatsplaner, der sammen med bilag beskriver, hvordan personalet skal håndtere en ekstraordinær situation. Delplanen angiver hvordan: aktiveres, samt hvordan driften varetages Informationer skal håndteres Koordinering af s ressourcer Intern og ekstern kommunikation varetages Den operative indsats prioriteres Delplanen indeholder desuden: Oversigt over de operative indsatsplaner, der er udarbejdet af Aktuelle bilag for. Planen som helhed vil blive gjort tilgængelig på Hedensted Kommunes intranet. Martin Petersen Chef for Sidst revideret august 2013 Side 3 af 33

4 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Udover kommunens generelle beredskabsplan er planen underinddelt i delplaner for kommunens forskellige afdelinger. Disse er opbygget efter samme princip som den generelle beredskabsplan. Delplanerne indeholder alle indsatsplaner, der er hjælpemidlerne til de udvalgte hændelser, som kommunen vurderer, kan skabe kritiske situationer. Indsatsplanerne indeholder procedurer for genopretning af en krisesituation til normal drift. Derudover er der operative planer, der kan være actioncards, instrukser, lokale brand- og evakueringsplaner, mødeplaner mm. Disse planer beskriver tiltag, der hurtigt skal iværksættes i forbindelse med et akut uheld, ulykke eller en krisesituation. Det er med andre ord førsteindsatsen og hjælpemidlet til at igangsætte de næste faser. Disse planer er typisk bilag til en del- eller indsatsplan for en afdeling. Det er eksempelvis de første vigtige tiltag i forbindelse med pandemisk influenza, forurening af drikkevandet etc. Operative planer kan også være lokale brand- og evakueringsplaner på skoler, plejehjem og institutioner etc. Kommunens Generelle Beredskabsplan Indledning 1 Aktivering af krisestaben 2 Informationshåndtering 3 Koordination 4 Krisekommunikation Oversigt over delplaner mv. Bilag til den generelle plan Instrukser Skabeloner Formularer Lister Delplan Miljøberedskabsplanen Delplan Redningsberedskabsplanen Delplan Operative plan 1 Orkan/Kraftig storm Operative plan 2 Ekstrem vintervejr Operative plan 3 Hærværk/Sabotage Instrukser Skabeloner Formularer Lister Skematisk visning af kommunens samlede beredskabsplan Sidst revideret august 2013 Side 4 af 33

5 1. Indledning 1.1 Formål Delplan for har sammen med interne oversigter og operative indsatsplaner mv. det formål at skabe forudsætning for, at løsningen af afdelingens beredskabsopgaver kan løses rationelt. Planlægningen og indsatsen skal specielt rettes mod: At sikre at de nødvendige materielle og personelmæssige ressourcer er til rådighed At kunne iværksætte en alarmering af afdelingens nøglepersoner At kunne påbegynde en indsats til at begrænse og afhjælpe personskader ved ulykker og katastrofer At prioritere de opgaver, der skal varetages af, og koordinere de ressourcer, der er til rådighed. At kunne orientere kommunens krisestab om den aktuelle situation samt medvirke til løsning af kommunens samlede beredskabsopgaver 1.2 Opgaver for Det er s opgave, så længe som muligt, at videreføre de normale samfundsfunktioner eller retablere disse efter en krisesituation. I det omfang det er nødvendigt, må visse opgaver, efter ledelsens nærmere bestemmelser, udskydes eller suspenderes for, at de til rådighed værende ressourcer kan anvendes på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Udover de normale opgaver vil situationen kunne medføre, at afdelingen pålægges uvante opgaver som led i kommunens samlede beredskabsopbygning. Alle kommunens medarbejdere har en beredskabspligt. I henhold til beredskabslovens 57 skal alle offentlige ansatte, samt ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Dvs. at medarbejderne er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab. Dette kan betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægninger og udvidelser af den enkelte medarbejders arbejdstid m.v. i det omfang, det er nødvendigt. 1.3 Ansvar Chefen for er ansvarlig for, at denne delplan med tilhørende operative indsatsplaner, instrukser og bilag til afdelingens interne brug holdes ajour. Delplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode sammenfaldende med revision af kommunens samlede beredskabsplan. Beredskabsplanen er opbygget ud fra følgende principper: Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser som f.eks. større ulykker og hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger og at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed/virksomhed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed/virksomhed anvender til daglig Sidst revideret august 2013 Side 5 af 33

6 Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne 1.4 Delplan for s gyldighedsområde Delplanen er gældende for alle de ansatte i. 1.5 Generelle bestemmelser for s personale I forbindelse med en beredskabssituation skal afdelingsledere m.fl. foretage den fornødne orientering og instruktion af personale. De ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af gældende bilag mv. skal sikre sig, at disse er ajourførte. Der foretages en opgørelse over hvilke personelmæssige ressourcer, der er til rådighed. Der træffes aftaler vedrørende fremskaffelse af eventuelle manglende ressourcer. 1.6 Ajourføring af Delplan for Delplan for holdes ajourført ved afdelingens egen foranstaltning. Afdelingschefen skal sikre sig, at delplanen holdes ajourført eller revideres når: Lovgivningen stiller krav om det Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det Ændring af afdelingens organisation eller ansvarsområder ændres Mindst en gang i hver valgperiode skal delplanen sammen med kommunens samlede beredskabsplan revideres af kommunalbestyrelsen. Ændringer og tilføjelser til Delplan for operative indsatsplaner mv. indsendes til redningsberedskabet, der herefter vil sikre, at en ajourføring finder sted. Denne delplan for er sidst blevet ajourført i august Afprøvning af Delplan for Redningsberedskabet vil tilstræbe, at der hvert andet år afholdes en krisestyringsøvelse, hvor et eller flere specifikke scenarier afprøves, og hvor de berørte afdelinger og institutioner deltager på ledelsesniveau. Det tilstræbes, at der en gang årligt i forbindelse med kontrol og ajourføring af delplanens alarmeringsinstrukser og telefonlister, foretages en alarmeringsøvelse af nøglepersoner i Teknik & Miljø. Sidst revideret august 2013 Side 6 af 33

7 2. Aktivering af ledelsen i Følgende kan beslutte at indsætte alarmering af : Borgmesteren eller viceborgmesteren Kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektør Chefen for eller dennes stedfortræder De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang. 2.1 Alarmering af nøglepersonel m.fl. Chefen for eller en stedfortræder iværksætter alarmeringen af medarbejdere i og øvrige nøglepersoner. Se endvidere Bilag 1 Telefon- og kontaktliste. Ved nøglepersoner forstås ledere og andre medarbejdere, der er nødvendige for at iværksætte aktuelle beredskabsforanstaltninger. Krisestaben for består af: Chefen for Beredskabschefen (Formand) Afdelingslederen for Drift & Anlæg Afdelingslederen for Sekretariatet Øvrige relevante medarbejdere indkaldes efter behov Når det alarmerede personale er mødt, gives en foreløbig information om situationen og opgaver. Det politiske niveau i kommunen (Borgmesteren samt Teknik- og Miljøudvalget) holdes orienteret om situationen Støttefunktioner Til støtte for s ledelse etableres der et sekretariat, hvis opgaver bl.a. er: At føre log, se bilag 4 Logbog At holde tæt kontakt med krisestaben At formidle de beslutninger, som ledelsen træffer I øvrigt at bistå ledelsen med praktisk og administrativ støtte efter behov Lederen af sekretariat leder de opgaver, der delegeres til sekretariatet Mødeafholdelse Der afholdes møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst så en situationsrapport kan afgives til krisestaben en gang i døgnet, se bilag 3 - Situationsrapport. Dagsorden for mødet, se bilag 2 Dagsorden for møder i krisestaben Stabslokaliteter Ledelsen kan udøve sin funktion fra et mødelokale på rådhuset i Uldum Afløsning Det tilstræbes, at leder og afløser for lederen ikke samtidig er på vagt. I forbindelse med afløsning skal der afgives en briefing over status Øvrige forhold Det må påregnes, at vagter kan blive af betydelig længere varighed end normalt. Sidst revideret august 2013 Side 7 af 33

8 2.7 Alarmeringsprocedure ved institutioner i forbindelse af en katastrofesituation Besked modtages med forventet opgave og omfang. Lederen eller dennes stedfortræder tilkalder nøglepersonel og giver dem besked om omfang af indsatsen. Interne telefonlister benyttes. Sidst revideret august 2013 Side 8 af 33

9 3. Håndtering af informationer om krisen 3.1. Informationspolitikken I forbindelse med almindeligt forekommende uregelmæssigheder varetages informationerne af den afdeling, hvor under uregelmæssigheden henhører I forbindelse med større indsatser varetages generelle informationer til pressen af kommunens udpegede person. Informationerne koordineres dog først med politiet 3.2. Intern informationspolitik Interne informationer varetages af den enkelte områdechef Personalet holdes informeret om situationen ved periodisk orientering enten i form af en rundsendt situationsmelding eller ved en mundtlig orientering 3.3. Ekstern informationspolitik Generelle informationer til kommunens borgere varetages af den i situationen udpegede person Sidst revideret august 2013 Side 9 af 33

10 4. Koordinering af s personel Ledelsen koordinerer afdelingens samlede personel. I den forbindelse kan en eventuel omrokering blive aktuel. Ligeledes kan der blive tale om midlertidig lukning af afdelinger mv. Ledelsen kan indkalde øvrigt personale i kommunen, først og fremmest øvrigt personale i til at løse opgaver i forbindelse med akutte hændelser. Sidst revideret august 2013 Side 10 af 33

11 5. Den operative indsats 5.1. s opgave er: Hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over hvilke akutte opgaver, der foreligger At udarbejde og iværksætte en handlingsplan for at imødegå de akutte opgaver At udarbejde en fremsigtet handlingsplan for imødegåelse af kommende opgaver At sørge for at afdelingens samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt og - hvis nødvendigt - at skaffe eksterne ressourcer At samordne og koordinere på alle niveauer At give krisestaben rettidige informationer om forhold, der er gældende for Teknik & Miljø At give krisestaben oplysninger og råd om forhold, der vedrører afdelingens områder At sikre, at de af kommunens borgere, der er afhængig af hjælp fra, er bekendte med situationen 5.2. Opbygning af handlingsplanen Hvilke akutte opgaver skal der først tages hånd om? Hvem varetager opgaverne og med hvilket mandat? Hvem indgår i løsningen af opgaverne? Skal der ske en tilpasning for at gennemføre en tilfredsstillende løsning af opgaverne? Hvor meget mandskab og materiel er der behov for til løsningen af opgaverne, hvor og hvornår skal den enkelte opgave påbegyndes, og hvem skal gøre hvad? Hvordan skal opgaverne konkret løses? Kræves der nogen koordinering eventuelt med andre afdelinger? Sidst revideret august 2013 Side 11 af 33

12 Sandsynlighed Delplan for 6. Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner med actioncards Delplan for er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner (actioncard). Risici-matrix Meget sandsynlig Orkan/kraftig storm Overvejende sandsynlig Sandsynlig Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestor m Oversvømmelse /Skybrud Drikkevandsforurening Overvejende usandsynlig Alvorlig arbejdsulykke Hærværk/sabotage Svigt i kommunikationslinjer Meget usandsynlig Begrænsede konsekvenser Moderate konsekvenser Alvorlige konsekvenser Meget alvorlige konsekvenser Kritiske konsekvenser Konsekvenser Hændelser: Orkan/kraftig storm Oversvømmelse/Skybrud Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestorm Drikkevandsforurening Hærværk/sabotage Svigt i kommunikationslinjer Alvorlig arbejdsulykke Sidst revideret august 2013 Side 12 af 33

13 Orkan/Kraftig storm Situation Orkaner forårsager ofte omfattende skader, og det kan være forbundet med direkte livsfare at færdes udendørs. Orkaner bliver ofte ledsaget af kraftigt og udbredt nedbør og stormflod. DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) udsender varsler for danske landområder om farligt vejr. Varslerne bliver udsendt op til 24 timer, før det farlige vejr ventes, og på den måde vil vejrfænomenet ofte have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter, inden der udsendes et egentligt varsel. DMI varsler: om orkan: Når vindhastigheden forventes at overskride 32 meter i sekundet ved de danske kyster om storm: Når vindhastigheden forventes at overskride 24 meter i sekundet ved de danske kyster om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst: Når der ventes vandstand over 2,4 meter i Vadehavet ved Esbjerg, Højer eller Rømø og/eller over 1,9 meter ved Thyborøn, Torsminde eller Hvide Sande om forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen: Når der ventes vandstand over 1,25 meter i de indre danske farvande og/eller Østersøen, i Limfjorden og ved Skagerrak dog over 1,3 meter En storm/orkan kan give problemer på vejnettet. Det er Teknik & Miljøs opgave at friholde vejnettet. Det kan være en situation med væltede vejskilte, væltet afspærring, træer og grene, der er væltet ud på vejene, og skal fjernes eller skæres fri Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Driftschefen for Materielgårdene holder sig dagligt orienteret om vejret via DMI. Ved en storm/orkanvarsel kontakter han holdlederne for at iværksætte forebyggende indsatser Hvis en storm/orkan udvikler sig til en alvorlig hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for Når driftschefen modtager et varsel om storm/orkan, iværksættes en række forebyggende indsatser. Der laves aftaler med personalet om et vagthold, der kan kontaktes, hvis der er brug for assistance. Vagtholdet skal stå standby og være klar til at rykke ud hvis nødvendigt. Relevante maskiner; eks. gummiged, rendegravere, motorsave, tankes op og klargøres. Sidst revideret august 2013 Side 13 af 33

14 Afspærringsmateriale, der f.eks. kan bruges i tilfælde af skader på veje og væltede træer, klargøres. I den daglige drift sørger man altid for at have et lager af afspærringsmateriale til brug i akutte situationer. Personalet ved materielgårdene skal være bekendt med afmærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbejdet. Ved ansættelsesstart skal personalet derfor gennemgå et kursus Vejen som arbejdsplads samt gøres bekendt med vejreglerne, disse opdaters løbende på dette link: Actioncard Ved skader eller lignende på vejnettet kontaktes driftschef/holdleder typisk af politiet eller beredskabet. Vagtholdet (holdleder samt mandskab) kontaktes og aktiveres. Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschefen øvrige holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. Melding om nye hændelser kan også komme fra medarbejdere fra vagtholdene. Driftschefen prioriterer hændelserne, så de mest akutte bliver løst først. Ved mange samtidige akutte hændelser tilkaldes Falck og eksterne entreprenører for at afhjælpe situationen. Når afspærring opsættes på vejnettet, kontakter driftschefen Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærringen. Når stormen/orkanen er ovre, kan der stadig være opgaver, der skal løses. Det kan være veje, der skal repareres og genåbnes, træer der skal skæres op samt generelle oprydningsopgaver. Sidst revideret august 2013 Side 14 af 33

15 Oversvømmelse/Skybrud Situation Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Indimellem oplever Danmark oversvømmelser. Oversvømmelser er naturlige, men ofte uventede hændelser, der forekommer, når vand oversvømmer store landområder. Oversvømmelser kan opstå, når store mængder af vand samler sig på et sted, hvilket eksempelvis kan ske som følge af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme, der blæser vandet i en bestemt retning, springflod eller eventuelt flere af disse faktorer samtidig. Oversvømmelser opstår almindeligvis ved, at et vandløb går over sine bredder, men havet kan i visse tilfælde gøre det samme. Kraftig nedbør i områder uden tilstrækkeligt afløb kan også føre til oversvømmelser. Oversvømmelser kan medføre store skader, enten ved at store mængder vand strømmer igennem landet og river alting med sig, eller ved at vandet bliver liggende og forårsager vandskader på de omkringliggende bygninger. Oversvømmelse/Skybrud kan give problemer på vejnettet. Det er s opgave at friholde vejnettet. Det kan være en situation, hvor en vej er oversvømmet eller skyllet væk af vandmasserne. Opgaven er at afspærre vejen eller i nødstilfælde at suge vandet op. Driftschefen for Materielgårdene holder sig dagligt orienteret om vejret via DMI. Ved varsel om skybrud eller risiko for oversvømmelse kontakter han holdlederne for at iværksætte forebyggende indsatser. Hvis oversvømmelse/skybrud udvikler sig til en alvorlig hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for. Oversvømmelse/skybrud kan både være en varslet eller uvarslet hændelse. Derfor er det vigtigt at have daglige forebyggende indsatser. Det kan bl.a. være at: Feje jord og sand op langs kantstene Rense riste og tømme dem flere gange årligt Rense sluser ved vandudløb ved havet Når der er risiko for oversvømmelse/varsling om skybrud, iværksætter holdlederne en skærpet forebyggende indsats ved de områder i kommunen, der vil være ekstra udsatte i forhold til oversvømmelse/skybrud. Der laves aftaler med personalet om et vagthold, der kan kontaktes, hvis der er brug for assistance. Vagtholdet skal stå standby og være klar til at rykke ud hvis nødvendigt. Relevante maskiner, f.eks. pumper, tankes op og klargøres. Afspærringsmateriale, der kan bruges ved skader eller over- Sidst revideret august 2013 Side 15 af 33

16 svømmelse på veje, klargøres. I den daglige drift sørger man altid for at have et lager af afspærringsmateriale til brug i akutte situationer. Personalet ved materielgårdene skal være bekendt med afmærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbejdet. Ved ansættelsesstart skal personalet derfor gennemgå et kursus Vejen som arbejdsplads samt gøres bekendt med vejreglerne. Disse opdaters løbende på dette link: Actioncard Ved skader eller oversvømmelse på vejnettet kontaktes driftschef/holdleder typisk af politiet eller beredskabet. Vagtholdet (holdleder samt mandskab) kontaktes og aktiveres. Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschefen øvrige holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. Melding om nye hændelser kan også komme fra medarbejdere fra vagtholdene. Driftschefen prioriterer hændelserne, så de mest akutte bliver løst først. Ved mange samtidige akutte hændelser tilkaldes Falck og eksterne entreprenører for at afhjælpe situationen. Når afspærring opsættes på vejnettet, kontakter driftschefen Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærringen. Når oversvømmelsen/skybruddet er ovre, kan der stadig være opgaver, der skal løses. Det kan være veje, der skal repareres og genåbnes efter en afspærring. Sidst revideret august 2013 Side 16 af 33

17 Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestorm Situation Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard DMI advarer om farligt vintervejr. Varslerne bliver udsendt op til 24 timer, før det farlige vejr ventes, og på den måde vil vejrfænomenet ofte have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter, før der udsendes et egentligt varsel. DMI varsler: Om kraftigt snefald: Når nedbørsmængden vil overskride 15 cm sne på 6 timer over et større område Om snestorm: Når nedbørsmængde vil overskride 10 cm sne på 6 timer, middelvindhastigheder vil overskride 10 m i sekundet, og fygning er sandsynlig over et større område Om isslag: Når udbredt nedbør vil danne is på overfladen over et større område. Isslag kan give ekstremt glat føre. I Danmark har vi tradition for at kategorisere en vinter som en isvinter, hvis der har været behov for at sende forsvarets isbrydere ud i de danske farvande for at assistere den øvrige skibstrafik. Sidste gang det skete, var i vinteren Erfaringer fra tidligere viser, at isvintre varer fra ca. halvanden måned til omkring fem måneder. Ekstrem vintervejr kan give problemer på vejnettet. Det er s opgave at friholde vejnettet. Opgaverne består af snerydning og saltning, men kan også være at friholde vejen foran udrykningskøretøjer i ekstreme vejrsituationer. Det er Vintervagten (i perioden 15.oktober -15.april), der koordinerer den ordinære indsats ved snerydning og saltning. Driftschefen er overordnet ansvarlig for vintervagten. Driftschefen og Vintervagten holder sig dagligt orienteret om vejret via DMI. Vejdirektoratet kontakter vintervagten ved melding om isslag, snestorm m.m. Hvis vintervejret udvikler sig til en alvorlig og længerevarende hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for. Ved varsling om isslag salter Vintervagten præventivt på klasse 1 vejene og holder sig derefter standby og er klar til at rykke ud. Ved varsling om snestorm, holder Vintervagten sig standby og er klar til at rykke ud, hvis vejret udvikler sig. Ved snestorm aktiveres vintervagten, som rydder sne. Vintervagten prioriterer hvilke veje, der først skal ryddes (klasse 1, 2, 3, 4). Chaufførerne melder tilbage til vintervagten om vejr- og vejforhold. Vintervagten kontakter DMI med melding Sidst revideret august 2013 Side 17 af 33

18 om hvilke veje, der er farbare og ryddede, og indtaster via hvilke veje, der er ryddede og saltede. Ved isslag saltes der præventiv før og også efter. Chaufførerne melder tilbage til vintervagten om vejr- og vejforhold. Vintervagten kontakter DMI med melding om hvilke veje, der er saltede og farbare og indtaster ligeledes meldingen via Vintervagten kontakter P4 Trekanten med en melding om vejrsituationen og vejforholdene i kommunen. Vintervagten har en løbende dialog med driftspersonalet i Drift & Anlæg, team Veje & Grønne Områder. Teamet modtager også opkald fra borgere i dagtimerne om situationen. Ved ekstreme vejrsituationer kan politiet indkalde pansrede mandsskabsvogne til ambulancekørsel/redningsopgaver. Materielgårdene kan også blive rekvireret til at rydde vejen foran redningskøretøjer. Efter en ekstrem vintervejrssituation kan der være opgaver med at reparere skader på veje, sætte væltede skilte op m.m. Sidst revideret august 2013 Side 18 af 33

19 Drikkevandsforurening/vandmangel Situation Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Beredskabet iværksættes i de situationer, hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen (ved langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud), eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene. Ved almindelige og større driftsforstyrrelser, der kan udbedres inden for eksempelvis 6 timer, klarer vandværket selv problemerne. I en beredskabssituation har forbrugerne således enten - intet vand - for lidt vand - eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt. Drikkevandsforurening konstateres normalt på baggrund af følgende: 1) drikkevandsanalyse viser overskridelser 2) forbrugere opdager smag/lugt ved vandet 3) uheld på/ved vandværket eller ved boringer Embedslægen er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen. Drikkevandsforurening: Ad 1) modtager mail eller telefonisk opkald (i arbejdstiden) med analyseresultatet fra laboratoriet Ad 2) Forbrugere kontakter eller vandværket Ad 3) Vandværk, skadevolder eller beredskabet/miljøvagt kontakter, beredskabsafdelingen, vandværket og embedslægen nedsætter en koordinationsgruppe, der skal beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes. foretager teknisk tilsyn på vandværkerne og fører løbende kontrol med drikkevandskvaliteten. Teknik & Miljø opfordrer i øvrigt altid vandværkerne til at sikre høj hygiejnisk standard på vandværket samt sikre de udvendige installationer som boringer, tanke mv. mod udefra kommende skader/uheld. Vandværkerne opfordres løbende til at udarbejde en beredskabsplan til de situationer, som vandværket selv kan klare uden at involvere det kommunale beredskab. Sidst revideret august 2013 Side 19 af 33

20 Actioncard Kvalitetsstyringssystemet i Natur & Miljø indeholder en procedure for bakteriologisk forurening på vandværker. Proceduren indeholder oplysninger om, hvad der skal gøres i forskellige situationer, hvornår skal der meddeles kogeanbefaling, hvem skal kontaktes osv. Ved en vandforurening oprettes et samarbejde mellem kommunens Natur- & Miljøafdeling, de berørte vandværker og embedslægen. Ved intet eller for lidt vand over en længere periode skal der etableres nødvandforsyning enten som sammenkobling med et nabovandværk, opfyldning af rentvandstank, aftapning hos nabovandværk eller tankvogne. Der etableres et samarbejde mellem kommunens Natur- & Miljøafdeling og de berørte vandværker. Embedslægen orienteres om situationen. Såfremt det ikke er muligt for de berørte vandværker at etablere vandforsyning til borgerne alarmeres redningsberedskabet med henblik på at etablere nødvandsforsyning. Ved vandforurening/vandmangel skal de berørte borgere informeres. I de mindre vandværker deles løbesedler ud til de berørte borgere, mens de større vandværker (evt. i samarbejde med kommunen) informerer de berørte borgere om situationen gennem lokalradioer og opslag på offentlige steder. Sidst revideret august 2013 Side 20 af 33

21 Hærværk/Sabotage Situation Indenfor s område kan der ske hærværk/sabotage på: Infrastrukturen (veje, færgedrift) Vejnettet/belægning, hærværk på trafikstyring så som lysregulering, skiltning og afspærring. Hærværk på færgeleje, driftsstop på færgedrift. Forsyninger Spildevand. Hærværk på ledningsnettet, pumpestationer og renseanlæg. Afvanding. Spærring af vandløb, regnvandsledninger. Værdier/bygninger/bygværker Kystsikring, brud på diger, sluser. Skader på bygninger/bygværker. Miljø (forurening) Kemikalie- og gylleforurening af naturområder, vandløb og søer. Grundvands- og drikkevandsforureninger. Luftforurening. Nogle følgevirkninger af ovenstående hærværk/sabotage kan være personskader og risiko for dyre- og planteliv. Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Når får kendskab til hændelsen, kontaktes relevante myndigheder/personer (f.eks. politi, beredskabsafdeling, m.v.) Situationen kan kræve, at der nedsættes en koordinationsgruppe til styring af indsatsen. Sikring/aflåsning af installationer og bygninger, hvor dette er muligt. Det vurderes i den enkelte situation, hvem der tages kontakt til, og hvorledes hændelsen afhjælpes. Infrastrukturen (veje, færgedrift) Ved ødelæggelser på vejnettet kontaktes driftschefen eller materielgårdens vagttelefon. Driftschefen iværksætter udbedring af skaden og kontakter holdleder samt mandskab. Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschef øvrige holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. Sidst revideret august 2013 Side 21 af 33

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16 Beredskabsplan 2013 Indhold Indledning 3 Læsevejledning 4 Proces 5 Tidsplan 5 Om beredskabsplanen 2013 6 Beredskabsplanens centrale principper 6 Planens ajourføring og afprøvning 7 1. Aktivering af kriseledelse

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere