Delplan for Teknik & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplan for Teknik & Miljø"

Transkript

1 Delplan for Hedensted Kommune 2013

2 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Indledning Formål Opgaver for Ansvar Delplan for s gyldighedsområde Generelle bestemmelser for Tekniks Afdelings personale Ajourføring af Delplan for Afprøvning af Delplan for Aktivering af ledelsen i Alarmering af nøglepersonel m.f Støttefunktioner Mødeafholdelse Stabslokaliteter Afløsning Øvrige forhold Alarmeringsprocedure ved institutioner i forbindelse af en katastrofesituation: Håndtering af informationer om krisen Informationspolitikken Intern informationspolitik Ekstern informationspolitik Koordinering af s personel Ledelsen kan indkalde øvrigt personale i kommunen, først og fremmest øvrigt personale i til at løse opgaver i forbindelse med akutte hændelser Den operative indsats s opgave er: Opbygning af handlingsplanen Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner Orkan/Kraftig storm...13 Oversvømmelse/Skybrud...15 Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestorm...17 Drikkevandsforurening/vandmangel...19 Hærværk/Sabotage...21 Svigt i kommunikationslinjer...23 Alvorlig arbejdsulykke Bilag Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste...27 Bilag 2 Dagsorden for stabsmøder...30 Bilag 3 - Situationsrapport...31 Bilag 4 - Logbog...32 Bilag 5 - Organisationsskema...33 Sidst revideret august 2013 Side 2 af 33

3 Forord Denne delplan for i Hedensted Kommune er en del af kommunens samlede beredskabsplan. Delplanen er en rammeplan, der skal kunne benyttes i ekstraordinære situationer. Derfor skal planen være bekendt af samtlige medarbejdere i. Delplanen tager som udgangspunkt højde for de hændelser, der mere eller mindre uvarslet kan indtræffe i hverdagen, f.eks. skybrud/oversvømmelse. Til delplanen er der knyttet nogle operative indsatsplaner, der sammen med bilag beskriver, hvordan personalet skal håndtere en ekstraordinær situation. Delplanen angiver hvordan: aktiveres, samt hvordan driften varetages Informationer skal håndteres Koordinering af s ressourcer Intern og ekstern kommunikation varetages Den operative indsats prioriteres Delplanen indeholder desuden: Oversigt over de operative indsatsplaner, der er udarbejdet af Aktuelle bilag for. Planen som helhed vil blive gjort tilgængelig på Hedensted Kommunes intranet. Martin Petersen Chef for Sidst revideret august 2013 Side 3 af 33

4 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Udover kommunens generelle beredskabsplan er planen underinddelt i delplaner for kommunens forskellige afdelinger. Disse er opbygget efter samme princip som den generelle beredskabsplan. Delplanerne indeholder alle indsatsplaner, der er hjælpemidlerne til de udvalgte hændelser, som kommunen vurderer, kan skabe kritiske situationer. Indsatsplanerne indeholder procedurer for genopretning af en krisesituation til normal drift. Derudover er der operative planer, der kan være actioncards, instrukser, lokale brand- og evakueringsplaner, mødeplaner mm. Disse planer beskriver tiltag, der hurtigt skal iværksættes i forbindelse med et akut uheld, ulykke eller en krisesituation. Det er med andre ord førsteindsatsen og hjælpemidlet til at igangsætte de næste faser. Disse planer er typisk bilag til en del- eller indsatsplan for en afdeling. Det er eksempelvis de første vigtige tiltag i forbindelse med pandemisk influenza, forurening af drikkevandet etc. Operative planer kan også være lokale brand- og evakueringsplaner på skoler, plejehjem og institutioner etc. Kommunens Generelle Beredskabsplan Indledning 1 Aktivering af krisestaben 2 Informationshåndtering 3 Koordination 4 Krisekommunikation Oversigt over delplaner mv. Bilag til den generelle plan Instrukser Skabeloner Formularer Lister Delplan Miljøberedskabsplanen Delplan Redningsberedskabsplanen Delplan Operative plan 1 Orkan/Kraftig storm Operative plan 2 Ekstrem vintervejr Operative plan 3 Hærværk/Sabotage Instrukser Skabeloner Formularer Lister Skematisk visning af kommunens samlede beredskabsplan Sidst revideret august 2013 Side 4 af 33

5 1. Indledning 1.1 Formål Delplan for har sammen med interne oversigter og operative indsatsplaner mv. det formål at skabe forudsætning for, at løsningen af afdelingens beredskabsopgaver kan løses rationelt. Planlægningen og indsatsen skal specielt rettes mod: At sikre at de nødvendige materielle og personelmæssige ressourcer er til rådighed At kunne iværksætte en alarmering af afdelingens nøglepersoner At kunne påbegynde en indsats til at begrænse og afhjælpe personskader ved ulykker og katastrofer At prioritere de opgaver, der skal varetages af, og koordinere de ressourcer, der er til rådighed. At kunne orientere kommunens krisestab om den aktuelle situation samt medvirke til løsning af kommunens samlede beredskabsopgaver 1.2 Opgaver for Det er s opgave, så længe som muligt, at videreføre de normale samfundsfunktioner eller retablere disse efter en krisesituation. I det omfang det er nødvendigt, må visse opgaver, efter ledelsens nærmere bestemmelser, udskydes eller suspenderes for, at de til rådighed værende ressourcer kan anvendes på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Udover de normale opgaver vil situationen kunne medføre, at afdelingen pålægges uvante opgaver som led i kommunens samlede beredskabsopbygning. Alle kommunens medarbejdere har en beredskabspligt. I henhold til beredskabslovens 57 skal alle offentlige ansatte, samt ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Dvs. at medarbejderne er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab. Dette kan betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægninger og udvidelser af den enkelte medarbejders arbejdstid m.v. i det omfang, det er nødvendigt. 1.3 Ansvar Chefen for er ansvarlig for, at denne delplan med tilhørende operative indsatsplaner, instrukser og bilag til afdelingens interne brug holdes ajour. Delplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode sammenfaldende med revision af kommunens samlede beredskabsplan. Beredskabsplanen er opbygget ud fra følgende principper: Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser som f.eks. større ulykker og hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger og at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed/virksomhed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed/virksomhed anvender til daglig Sidst revideret august 2013 Side 5 af 33

6 Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne 1.4 Delplan for s gyldighedsområde Delplanen er gældende for alle de ansatte i. 1.5 Generelle bestemmelser for s personale I forbindelse med en beredskabssituation skal afdelingsledere m.fl. foretage den fornødne orientering og instruktion af personale. De ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af gældende bilag mv. skal sikre sig, at disse er ajourførte. Der foretages en opgørelse over hvilke personelmæssige ressourcer, der er til rådighed. Der træffes aftaler vedrørende fremskaffelse af eventuelle manglende ressourcer. 1.6 Ajourføring af Delplan for Delplan for holdes ajourført ved afdelingens egen foranstaltning. Afdelingschefen skal sikre sig, at delplanen holdes ajourført eller revideres når: Lovgivningen stiller krav om det Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det Ændring af afdelingens organisation eller ansvarsområder ændres Mindst en gang i hver valgperiode skal delplanen sammen med kommunens samlede beredskabsplan revideres af kommunalbestyrelsen. Ændringer og tilføjelser til Delplan for operative indsatsplaner mv. indsendes til redningsberedskabet, der herefter vil sikre, at en ajourføring finder sted. Denne delplan for er sidst blevet ajourført i august Afprøvning af Delplan for Redningsberedskabet vil tilstræbe, at der hvert andet år afholdes en krisestyringsøvelse, hvor et eller flere specifikke scenarier afprøves, og hvor de berørte afdelinger og institutioner deltager på ledelsesniveau. Det tilstræbes, at der en gang årligt i forbindelse med kontrol og ajourføring af delplanens alarmeringsinstrukser og telefonlister, foretages en alarmeringsøvelse af nøglepersoner i Teknik & Miljø. Sidst revideret august 2013 Side 6 af 33

7 2. Aktivering af ledelsen i Følgende kan beslutte at indsætte alarmering af : Borgmesteren eller viceborgmesteren Kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektør Chefen for eller dennes stedfortræder De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang. 2.1 Alarmering af nøglepersonel m.fl. Chefen for eller en stedfortræder iværksætter alarmeringen af medarbejdere i og øvrige nøglepersoner. Se endvidere Bilag 1 Telefon- og kontaktliste. Ved nøglepersoner forstås ledere og andre medarbejdere, der er nødvendige for at iværksætte aktuelle beredskabsforanstaltninger. Krisestaben for består af: Chefen for Beredskabschefen (Formand) Afdelingslederen for Drift & Anlæg Afdelingslederen for Sekretariatet Øvrige relevante medarbejdere indkaldes efter behov Når det alarmerede personale er mødt, gives en foreløbig information om situationen og opgaver. Det politiske niveau i kommunen (Borgmesteren samt Teknik- og Miljøudvalget) holdes orienteret om situationen Støttefunktioner Til støtte for s ledelse etableres der et sekretariat, hvis opgaver bl.a. er: At føre log, se bilag 4 Logbog At holde tæt kontakt med krisestaben At formidle de beslutninger, som ledelsen træffer I øvrigt at bistå ledelsen med praktisk og administrativ støtte efter behov Lederen af sekretariat leder de opgaver, der delegeres til sekretariatet Mødeafholdelse Der afholdes møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst så en situationsrapport kan afgives til krisestaben en gang i døgnet, se bilag 3 - Situationsrapport. Dagsorden for mødet, se bilag 2 Dagsorden for møder i krisestaben Stabslokaliteter Ledelsen kan udøve sin funktion fra et mødelokale på rådhuset i Uldum Afløsning Det tilstræbes, at leder og afløser for lederen ikke samtidig er på vagt. I forbindelse med afløsning skal der afgives en briefing over status Øvrige forhold Det må påregnes, at vagter kan blive af betydelig længere varighed end normalt. Sidst revideret august 2013 Side 7 af 33

8 2.7 Alarmeringsprocedure ved institutioner i forbindelse af en katastrofesituation Besked modtages med forventet opgave og omfang. Lederen eller dennes stedfortræder tilkalder nøglepersonel og giver dem besked om omfang af indsatsen. Interne telefonlister benyttes. Sidst revideret august 2013 Side 8 af 33

9 3. Håndtering af informationer om krisen 3.1. Informationspolitikken I forbindelse med almindeligt forekommende uregelmæssigheder varetages informationerne af den afdeling, hvor under uregelmæssigheden henhører I forbindelse med større indsatser varetages generelle informationer til pressen af kommunens udpegede person. Informationerne koordineres dog først med politiet 3.2. Intern informationspolitik Interne informationer varetages af den enkelte områdechef Personalet holdes informeret om situationen ved periodisk orientering enten i form af en rundsendt situationsmelding eller ved en mundtlig orientering 3.3. Ekstern informationspolitik Generelle informationer til kommunens borgere varetages af den i situationen udpegede person Sidst revideret august 2013 Side 9 af 33

10 4. Koordinering af s personel Ledelsen koordinerer afdelingens samlede personel. I den forbindelse kan en eventuel omrokering blive aktuel. Ligeledes kan der blive tale om midlertidig lukning af afdelinger mv. Ledelsen kan indkalde øvrigt personale i kommunen, først og fremmest øvrigt personale i til at løse opgaver i forbindelse med akutte hændelser. Sidst revideret august 2013 Side 10 af 33

11 5. Den operative indsats 5.1. s opgave er: Hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over hvilke akutte opgaver, der foreligger At udarbejde og iværksætte en handlingsplan for at imødegå de akutte opgaver At udarbejde en fremsigtet handlingsplan for imødegåelse af kommende opgaver At sørge for at afdelingens samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt og - hvis nødvendigt - at skaffe eksterne ressourcer At samordne og koordinere på alle niveauer At give krisestaben rettidige informationer om forhold, der er gældende for Teknik & Miljø At give krisestaben oplysninger og råd om forhold, der vedrører afdelingens områder At sikre, at de af kommunens borgere, der er afhængig af hjælp fra, er bekendte med situationen 5.2. Opbygning af handlingsplanen Hvilke akutte opgaver skal der først tages hånd om? Hvem varetager opgaverne og med hvilket mandat? Hvem indgår i løsningen af opgaverne? Skal der ske en tilpasning for at gennemføre en tilfredsstillende løsning af opgaverne? Hvor meget mandskab og materiel er der behov for til løsningen af opgaverne, hvor og hvornår skal den enkelte opgave påbegyndes, og hvem skal gøre hvad? Hvordan skal opgaverne konkret løses? Kræves der nogen koordinering eventuelt med andre afdelinger? Sidst revideret august 2013 Side 11 af 33

12 Sandsynlighed Delplan for 6. Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner med actioncards Delplan for er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner (actioncard). Risici-matrix Meget sandsynlig Orkan/kraftig storm Overvejende sandsynlig Sandsynlig Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestor m Oversvømmelse /Skybrud Drikkevandsforurening Overvejende usandsynlig Alvorlig arbejdsulykke Hærværk/sabotage Svigt i kommunikationslinjer Meget usandsynlig Begrænsede konsekvenser Moderate konsekvenser Alvorlige konsekvenser Meget alvorlige konsekvenser Kritiske konsekvenser Konsekvenser Hændelser: Orkan/kraftig storm Oversvømmelse/Skybrud Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestorm Drikkevandsforurening Hærværk/sabotage Svigt i kommunikationslinjer Alvorlig arbejdsulykke Sidst revideret august 2013 Side 12 af 33

13 Orkan/Kraftig storm Situation Orkaner forårsager ofte omfattende skader, og det kan være forbundet med direkte livsfare at færdes udendørs. Orkaner bliver ofte ledsaget af kraftigt og udbredt nedbør og stormflod. DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) udsender varsler for danske landområder om farligt vejr. Varslerne bliver udsendt op til 24 timer, før det farlige vejr ventes, og på den måde vil vejrfænomenet ofte have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter, inden der udsendes et egentligt varsel. DMI varsler: om orkan: Når vindhastigheden forventes at overskride 32 meter i sekundet ved de danske kyster om storm: Når vindhastigheden forventes at overskride 24 meter i sekundet ved de danske kyster om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst: Når der ventes vandstand over 2,4 meter i Vadehavet ved Esbjerg, Højer eller Rømø og/eller over 1,9 meter ved Thyborøn, Torsminde eller Hvide Sande om forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen: Når der ventes vandstand over 1,25 meter i de indre danske farvande og/eller Østersøen, i Limfjorden og ved Skagerrak dog over 1,3 meter En storm/orkan kan give problemer på vejnettet. Det er Teknik & Miljøs opgave at friholde vejnettet. Det kan være en situation med væltede vejskilte, væltet afspærring, træer og grene, der er væltet ud på vejene, og skal fjernes eller skæres fri Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Driftschefen for Materielgårdene holder sig dagligt orienteret om vejret via DMI. Ved en storm/orkanvarsel kontakter han holdlederne for at iværksætte forebyggende indsatser Hvis en storm/orkan udvikler sig til en alvorlig hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for Når driftschefen modtager et varsel om storm/orkan, iværksættes en række forebyggende indsatser. Der laves aftaler med personalet om et vagthold, der kan kontaktes, hvis der er brug for assistance. Vagtholdet skal stå standby og være klar til at rykke ud hvis nødvendigt. Relevante maskiner; eks. gummiged, rendegravere, motorsave, tankes op og klargøres. Sidst revideret august 2013 Side 13 af 33

14 Afspærringsmateriale, der f.eks. kan bruges i tilfælde af skader på veje og væltede træer, klargøres. I den daglige drift sørger man altid for at have et lager af afspærringsmateriale til brug i akutte situationer. Personalet ved materielgårdene skal være bekendt med afmærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbejdet. Ved ansættelsesstart skal personalet derfor gennemgå et kursus Vejen som arbejdsplads samt gøres bekendt med vejreglerne, disse opdaters løbende på dette link: Actioncard Ved skader eller lignende på vejnettet kontaktes driftschef/holdleder typisk af politiet eller beredskabet. Vagtholdet (holdleder samt mandskab) kontaktes og aktiveres. Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschefen øvrige holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. Melding om nye hændelser kan også komme fra medarbejdere fra vagtholdene. Driftschefen prioriterer hændelserne, så de mest akutte bliver løst først. Ved mange samtidige akutte hændelser tilkaldes Falck og eksterne entreprenører for at afhjælpe situationen. Når afspærring opsættes på vejnettet, kontakter driftschefen Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærringen. Når stormen/orkanen er ovre, kan der stadig være opgaver, der skal løses. Det kan være veje, der skal repareres og genåbnes, træer der skal skæres op samt generelle oprydningsopgaver. Sidst revideret august 2013 Side 14 af 33

15 Oversvømmelse/Skybrud Situation Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Indimellem oplever Danmark oversvømmelser. Oversvømmelser er naturlige, men ofte uventede hændelser, der forekommer, når vand oversvømmer store landområder. Oversvømmelser kan opstå, når store mængder af vand samler sig på et sted, hvilket eksempelvis kan ske som følge af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme, der blæser vandet i en bestemt retning, springflod eller eventuelt flere af disse faktorer samtidig. Oversvømmelser opstår almindeligvis ved, at et vandløb går over sine bredder, men havet kan i visse tilfælde gøre det samme. Kraftig nedbør i områder uden tilstrækkeligt afløb kan også føre til oversvømmelser. Oversvømmelser kan medføre store skader, enten ved at store mængder vand strømmer igennem landet og river alting med sig, eller ved at vandet bliver liggende og forårsager vandskader på de omkringliggende bygninger. Oversvømmelse/Skybrud kan give problemer på vejnettet. Det er s opgave at friholde vejnettet. Det kan være en situation, hvor en vej er oversvømmet eller skyllet væk af vandmasserne. Opgaven er at afspærre vejen eller i nødstilfælde at suge vandet op. Driftschefen for Materielgårdene holder sig dagligt orienteret om vejret via DMI. Ved varsel om skybrud eller risiko for oversvømmelse kontakter han holdlederne for at iværksætte forebyggende indsatser. Hvis oversvømmelse/skybrud udvikler sig til en alvorlig hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for. Oversvømmelse/skybrud kan både være en varslet eller uvarslet hændelse. Derfor er det vigtigt at have daglige forebyggende indsatser. Det kan bl.a. være at: Feje jord og sand op langs kantstene Rense riste og tømme dem flere gange årligt Rense sluser ved vandudløb ved havet Når der er risiko for oversvømmelse/varsling om skybrud, iværksætter holdlederne en skærpet forebyggende indsats ved de områder i kommunen, der vil være ekstra udsatte i forhold til oversvømmelse/skybrud. Der laves aftaler med personalet om et vagthold, der kan kontaktes, hvis der er brug for assistance. Vagtholdet skal stå standby og være klar til at rykke ud hvis nødvendigt. Relevante maskiner, f.eks. pumper, tankes op og klargøres. Afspærringsmateriale, der kan bruges ved skader eller over- Sidst revideret august 2013 Side 15 af 33

16 svømmelse på veje, klargøres. I den daglige drift sørger man altid for at have et lager af afspærringsmateriale til brug i akutte situationer. Personalet ved materielgårdene skal være bekendt med afmærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbejdet. Ved ansættelsesstart skal personalet derfor gennemgå et kursus Vejen som arbejdsplads samt gøres bekendt med vejreglerne. Disse opdaters løbende på dette link: Actioncard Ved skader eller oversvømmelse på vejnettet kontaktes driftschef/holdleder typisk af politiet eller beredskabet. Vagtholdet (holdleder samt mandskab) kontaktes og aktiveres. Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschefen øvrige holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. Melding om nye hændelser kan også komme fra medarbejdere fra vagtholdene. Driftschefen prioriterer hændelserne, så de mest akutte bliver løst først. Ved mange samtidige akutte hændelser tilkaldes Falck og eksterne entreprenører for at afhjælpe situationen. Når afspærring opsættes på vejnettet, kontakter driftschefen Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærringen. Når oversvømmelsen/skybruddet er ovre, kan der stadig være opgaver, der skal løses. Det kan være veje, der skal repareres og genåbnes efter en afspærring. Sidst revideret august 2013 Side 16 af 33

17 Ekstrem vintervejr Isvinter/Islag/Snestorm Situation Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard DMI advarer om farligt vintervejr. Varslerne bliver udsendt op til 24 timer, før det farlige vejr ventes, og på den måde vil vejrfænomenet ofte have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter, før der udsendes et egentligt varsel. DMI varsler: Om kraftigt snefald: Når nedbørsmængden vil overskride 15 cm sne på 6 timer over et større område Om snestorm: Når nedbørsmængde vil overskride 10 cm sne på 6 timer, middelvindhastigheder vil overskride 10 m i sekundet, og fygning er sandsynlig over et større område Om isslag: Når udbredt nedbør vil danne is på overfladen over et større område. Isslag kan give ekstremt glat føre. I Danmark har vi tradition for at kategorisere en vinter som en isvinter, hvis der har været behov for at sende forsvarets isbrydere ud i de danske farvande for at assistere den øvrige skibstrafik. Sidste gang det skete, var i vinteren Erfaringer fra tidligere viser, at isvintre varer fra ca. halvanden måned til omkring fem måneder. Ekstrem vintervejr kan give problemer på vejnettet. Det er s opgave at friholde vejnettet. Opgaverne består af snerydning og saltning, men kan også være at friholde vejen foran udrykningskøretøjer i ekstreme vejrsituationer. Det er Vintervagten (i perioden 15.oktober -15.april), der koordinerer den ordinære indsats ved snerydning og saltning. Driftschefen er overordnet ansvarlig for vintervagten. Driftschefen og Vintervagten holder sig dagligt orienteret om vejret via DMI. Vejdirektoratet kontakter vintervagten ved melding om isslag, snestorm m.m. Hvis vintervejret udvikler sig til en alvorlig og længerevarende hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for. Ved varsling om isslag salter Vintervagten præventivt på klasse 1 vejene og holder sig derefter standby og er klar til at rykke ud. Ved varsling om snestorm, holder Vintervagten sig standby og er klar til at rykke ud, hvis vejret udvikler sig. Ved snestorm aktiveres vintervagten, som rydder sne. Vintervagten prioriterer hvilke veje, der først skal ryddes (klasse 1, 2, 3, 4). Chaufførerne melder tilbage til vintervagten om vejr- og vejforhold. Vintervagten kontakter DMI med melding Sidst revideret august 2013 Side 17 af 33

18 om hvilke veje, der er farbare og ryddede, og indtaster via hvilke veje, der er ryddede og saltede. Ved isslag saltes der præventiv før og også efter. Chaufførerne melder tilbage til vintervagten om vejr- og vejforhold. Vintervagten kontakter DMI med melding om hvilke veje, der er saltede og farbare og indtaster ligeledes meldingen via Vintervagten kontakter P4 Trekanten med en melding om vejrsituationen og vejforholdene i kommunen. Vintervagten har en løbende dialog med driftspersonalet i Drift & Anlæg, team Veje & Grønne Områder. Teamet modtager også opkald fra borgere i dagtimerne om situationen. Ved ekstreme vejrsituationer kan politiet indkalde pansrede mandsskabsvogne til ambulancekørsel/redningsopgaver. Materielgårdene kan også blive rekvireret til at rydde vejen foran redningskøretøjer. Efter en ekstrem vintervejrssituation kan der være opgaver med at reparere skader på veje, sætte væltede skilte op m.m. Sidst revideret august 2013 Side 18 af 33

19 Drikkevandsforurening/vandmangel Situation Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Beredskabet iværksættes i de situationer, hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen (ved langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud), eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene. Ved almindelige og større driftsforstyrrelser, der kan udbedres inden for eksempelvis 6 timer, klarer vandværket selv problemerne. I en beredskabssituation har forbrugerne således enten - intet vand - for lidt vand - eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt. Drikkevandsforurening konstateres normalt på baggrund af følgende: 1) drikkevandsanalyse viser overskridelser 2) forbrugere opdager smag/lugt ved vandet 3) uheld på/ved vandværket eller ved boringer Embedslægen er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen. Drikkevandsforurening: Ad 1) modtager mail eller telefonisk opkald (i arbejdstiden) med analyseresultatet fra laboratoriet Ad 2) Forbrugere kontakter eller vandværket Ad 3) Vandværk, skadevolder eller beredskabet/miljøvagt kontakter, beredskabsafdelingen, vandværket og embedslægen nedsætter en koordinationsgruppe, der skal beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes. foretager teknisk tilsyn på vandværkerne og fører løbende kontrol med drikkevandskvaliteten. Teknik & Miljø opfordrer i øvrigt altid vandværkerne til at sikre høj hygiejnisk standard på vandværket samt sikre de udvendige installationer som boringer, tanke mv. mod udefra kommende skader/uheld. Vandværkerne opfordres løbende til at udarbejde en beredskabsplan til de situationer, som vandværket selv kan klare uden at involvere det kommunale beredskab. Sidst revideret august 2013 Side 19 af 33

20 Actioncard Kvalitetsstyringssystemet i Natur & Miljø indeholder en procedure for bakteriologisk forurening på vandværker. Proceduren indeholder oplysninger om, hvad der skal gøres i forskellige situationer, hvornår skal der meddeles kogeanbefaling, hvem skal kontaktes osv. Ved en vandforurening oprettes et samarbejde mellem kommunens Natur- & Miljøafdeling, de berørte vandværker og embedslægen. Ved intet eller for lidt vand over en længere periode skal der etableres nødvandforsyning enten som sammenkobling med et nabovandværk, opfyldning af rentvandstank, aftapning hos nabovandværk eller tankvogne. Der etableres et samarbejde mellem kommunens Natur- & Miljøafdeling og de berørte vandværker. Embedslægen orienteres om situationen. Såfremt det ikke er muligt for de berørte vandværker at etablere vandforsyning til borgerne alarmeres redningsberedskabet med henblik på at etablere nødvandsforsyning. Ved vandforurening/vandmangel skal de berørte borgere informeres. I de mindre vandværker deles løbesedler ud til de berørte borgere, mens de større vandværker (evt. i samarbejde med kommunen) informerer de berørte borgere om situationen gennem lokalradioer og opslag på offentlige steder. Sidst revideret august 2013 Side 20 af 33

21 Hærværk/Sabotage Situation Indenfor s område kan der ske hærværk/sabotage på: Infrastrukturen (veje, færgedrift) Vejnettet/belægning, hærværk på trafikstyring så som lysregulering, skiltning og afspærring. Hærværk på færgeleje, driftsstop på færgedrift. Forsyninger Spildevand. Hærværk på ledningsnettet, pumpestationer og renseanlæg. Afvanding. Spærring af vandløb, regnvandsledninger. Værdier/bygninger/bygværker Kystsikring, brud på diger, sluser. Skader på bygninger/bygværker. Miljø (forurening) Kemikalie- og gylleforurening af naturområder, vandløb og søer. Grundvands- og drikkevandsforureninger. Luftforurening. Nogle følgevirkninger af ovenstående hærværk/sabotage kan være personskader og risiko for dyre- og planteliv. Aktivering af /Krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Når får kendskab til hændelsen, kontaktes relevante myndigheder/personer (f.eks. politi, beredskabsafdeling, m.v.) Situationen kan kræve, at der nedsættes en koordinationsgruppe til styring af indsatsen. Sikring/aflåsning af installationer og bygninger, hvor dette er muligt. Det vurderes i den enkelte situation, hvem der tages kontakt til, og hvorledes hændelsen afhjælpes. Infrastrukturen (veje, færgedrift) Ved ødelæggelser på vejnettet kontaktes driftschefen eller materielgårdens vagttelefon. Driftschefen iværksætter udbedring af skaden og kontakter holdleder samt mandskab. Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschef øvrige holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. Sidst revideret august 2013 Side 21 af 33

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Delplan for Undervisning

Delplan for Undervisning Delplan for Undervisning Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Undervisningsafdelingens opgaver... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Version 0 22. marts 2011 Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Normalt beredskab før regnen /oversvømmelsen...5

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet d. 28. januar

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013 Bornholms Regionskommune Plan for krisestaben 2013 November 2013 Indledning Formål Plan for krisestaben skal kunne anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at opretholde den daglige drift og

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43... file:///d:/migration%20server/work/20131205t095616.302/20131205t095616.646/17926bd2-e43... Page 1 of 2 05-12-2013 From: K.F.B. Bøtker Sent: 12-11-2013 12:39:36 To: Jesper Sejersen Subject: SV: Plan for

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Delplan for Stenslunds administrationsbygning

Delplan for Stenslunds administrationsbygning Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Side 1 Forord Denne delplan er gældende for Stenslund administartionsbygning.og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Bilag 1: Organisation

Bilag 1: Organisation Bilag 1: Organisation 1.1 Stab Beredskabschef, tilkaldes via vagtcentralen Tlf. 45 80 33 55 Chef for Materielgården, tilkaldes via teknikervagten Tlf. 45 712 112 Chef for, tilkaldes via s teknikervagt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Generel beredskabsplan Godkendt den xx.xx.201x Rev.: Nov13 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere