Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående."

Transkript

1 Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade Esbjerg Torvegade Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte Sags id 14/10719 Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane ved Ribe Fritidscenter til Søndre Kanal Der meddeles hermed tilladelse til udledning af overfladevand/drænvand fra kunstgræsbane ved Ribe Fritidscenter til Søndre Kanal via Pumpelaget Ribe Østermades drænsystem. Kunstgræsbanen etableres på matr. nr. 35 Østermade, Ribe Jorder. Pumpelagets drænsystem har udledning via okkerfældningsbassin til Søndre Kanal. Bassinet er beliggende på matr. nr. 44b Østermade, Ribe Jorder. Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Vilkår Tilladelsen meddeles på følgende vilkår. Baggrunden for tilladelsen og vilkårene kan i øvrigt ses af vedlagte miljøtekniske redegørelse. 1. Der må udledes vand fra drænsystem under kunstgræsbanen. Udledningstilladelsen gælder afledning af opsamlet drænvand fra et areal på 0,9 ha. 2. Drænvandet fra kunstgræsbanen skal samles i én brønd inden tilledning til det eksisterende drænsystem. 3. Der skal etableres mulighed for udtagning af stikprøve af drænvandet fra banen i en frit faldende vandstråle. Prøven skal kunne udtages, så den alene repræsenterer drænvandet fra kunstgræsbanen. 4. Sne og is fra kunstgræsbanen skal primært fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler. Hvis der saltes, skal der løbende arbejdes på at anvende bedste mulige teknik så forbruget mindskes mest muligt. Der må kun saltes i perioden december marts. Der må i denne periode maksimalt anvendes i alt 2,5 tons salt (natriumchlorid) på kunstgræsbanen. Telefon Telefax

2 Forbruget af salt skal registreres i en driftsjournal med indkøbte mængder, og hvornår det er anvendt og i hvilke mængder. Driftjournalens oplysninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden hvert år inden den 1. april. 5. Der må ikke anvendes pesticider på banen. 6. Udledningerne må ikke være til hinder for, at målsætningen for vandløbet kan opfyldes. 7. Ændringer i udledningen eller oplandsstørrelsen forudsætter fornyet tilladelse. 8. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til vandløbet. 9. Udledningen gennemføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 10. Drænvandet fra banen skal ved tilledning til eksisterende drænsystem, jf. vilkår 2, overholde følgende grænseværdier: Parameter Enhed Grænseværdi ph - 6,5 9,0 COD mg/l 100 Suspenderet stof mg/l 50 Bly (Pb) µg/l 5 Zink (Zn) µg/l 100 DEHP µg/l 2,5 Nonylphenol µg/l 0,3 Octylphenol 1) µg/l 0,4 1) Para-tert-octylphenol 11. Til kontrol af ovenstående grænseværdier skal der inden for en periode på ét år, jævnt fordelt over dette år, udtages 4 stikprøver af drænvandet. Første prøve skal udtages senest 2 måneder efter anlægsarbejdets afslutning. Prøverne skal udtages som stikprøver, jf. vilkår 3. Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium som er akkrediteret hertil, jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger. Grænseværdien for ph skal være overholdt i hver prøve. For de øvrige parametre må gennemsnittet af indholdet i de fire udtagne prøver ikke overskride de angivne grænseværdier, og i hver prøve må indholdet ikke være større end 2 gange grænseværdien. 12. Analyseresultater skal fremsendes direkte til tilsynsmyndigheden fra laboratoriet senest 1 måned efter hver prøveudtagning

3 13. Ved vedligehold og drift af banen, herunder ved eventuelle reparationer, må der kun anvendes stoffer og materialer, der svarer til det i ansøgte oplyste om materialer anvendt til banens opbygning og drift. 14. Såfremt anvendelsen af kunstgræsbanen varigt ophører skal denne i sin helhed fjernes, og arealet retableres svarende til den nuværende tilstand. En plan herfor, herunder en redegørelse for hvordan materialer/affald bortskaffes, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at anvendelsen af banen er ophørt. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra meddelelsen. Indhentende udtalelser og kommunens bemærkninger hertil Et udkast til tilladelse har været fremsendt til vejledende udtalelse hos Naturstyrelsen, jf. spildevandsbekendtgørelsens 12, stk. 4. Naturstyrelsen har i mail af 3. juni 2014 oplyst, at styrelsen ikke har bemærkninger til tilladelsens vilkår. Udkastet har endvidere været fremsendt til ansøgeren Esbjerg Kommune, Børn & Kultur. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet. Klagevejledning Klage efter miljøbeskyttelsesloven Tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. En evt. klage skal være skriftlig, og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Esbjerg Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med relevant baggrundsmateriale. Klagen skal være modtaget af Esbjerg Kommune senest den 9. juli 2014, hvor klagefristen udløber. Hvis afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev, eller såfremt afgørelsen påklages inden 6 måneder efter endelig afgørelse. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis - 3 -

4 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Tilladelsen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside d. 11. juni Med venlig hilsen Henrik Kikkenborg Kontorchef for Natur & Vandmiljø Bilag: Miljøteknisk redegørelse Oversigtskort over området. Til flg. klageberettigede eller andre institutioner som har bedt om orientering om kommunens afgørelser sendes kopi af afgørelsen: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v/ formand Niels Barslund, Naturstyrelsen, Rådgiver OSC Miljø, v. Ole Schrøder, - 4 -

5 Miljøteknisk redegørelse Baggrund for ansøgningen Esbjerg Kommune, Børn & Kultur ønsker at etablere en kunstgræsbane i tilknytning til de eksisterende boldbaner ved Ribe Fritidscenter. Banen ønskes etableret på et areal, hvor der i dag er en græsbane. Kunstgræsbanen etableres som en 3. generationsbane som FIA TWO STAR bane. Overfladevand/nedbør, der falder på banen, opsamles i et drænsystem. Vandet fra drænsystemet ønskes afledt via eksisterende drænsystem (Pumpelaget Ribe Østermade) til Søndre Kanal beliggende syd for projektområdet. Det er oplyst, at der er indgået aftale mellem Pumpelaget Ribe Østermade og Esbjerg Kommune, Børn & Kultur (som bygherre) om betingelserne for kunstgræsbanens etablering, og at denne aftale vil blive tinglyst på matriklen. Projektbeskrivelse Kunstgræsarealet bliver ca. 75 x 115 m. I tilknytning til banen forventes etableret et fliseareal syd for banen på 3 x 111 m beregnet til tilskuere, sneoplag og lignende. Kunstgræsbanen opbygges efter følgende princip: Kunstgræstæppe med rette strå str. 45 mm bestående af PE (polyethylen) Backing plat bestående af 2 lag: Polyethylene/polyurethane Infill: mm kvartssand og gummigranulat af typen SBR, styren-butadien gummi Shockpad bestående af SBR bundet i en polyurethanlim Der bliver anvendt en lim til samling af kunstgræstæppet en 1-komponent polyurethanlim uden opløsningsmidler. Kunstgræstæppet med bærelag lægges ovenpå en bund bestående af stabilgrus og bundgrus. Ansøgningen er bilagt nærmere oplysninger om kunstgræs, kvartssand, SBR og PU-lim. Kunstgræsbanen vil blive hævet ca. 0,5 meter i forhold til den eksisterende bane. Dræning af banen udføres ved etablering af et drænsystem for afledning af overfladevand fra banen. Drænvandet påtænkes afledt via det eksisterende drænsystem, som leder vandet til en eksisterende pumpestation. Fra pumpestationen pumpes vandet til et eksisterende okkerfældningsbassin, inden det udledes til Søndre Kanal. Drænsystemet vil som udgangspunkt blive udført som et traditionelt drænsystem med slanger i filtergrus, der lægges ca. 1 m u.t. fordelt på tværs af banen. Drænslangerne samles op i en langsgående drænledning via brønde, hvorfra vandet føres til det eksisterende drænsystem. Der forventes årligt udledt ca m 3 drænvand fra banen

6 Påvirkning af det hydrologiske system Arealet, hvor kunstgræsbanen etableres, er allerede etableret med drænsystem tilsluttet Pumpelaget Ribe Østermades drænsystem. Det nye drænsystem til kunstgræsbanen etableres over de eksisterende dræn af hensyn til afvandingen af banen. Kunstgræsbanen etableres på et areal, som berører områder under Pumpelaget Ribe Østermade. Pumpelagets samlede interesseområde omfatter ca. 70 ha. Drænvandet fra området afledes via et pumpesystem, der leder vandet via et okkerfældningsbassin inden udledning til Søndre Kanal. Etableringen af kunstgræsbanen med nye dræn vurderes ikke at ville medføre en betydende ændring i den hydrauliske belastning af pumpelagets drænsystem eller udledningen herfra til Søndre Kanal. Forureningskilder Søndre Kanal var i det tidligere Ribe Amts regionplan (nu landsplandirektiv) målsat som Karpefiskevand (B3). Ved vurdering af vandløbets tilstand i 2003 blev det fundet, at vandløbet opfyldte målsætningen m.h.t. forureningsgrad. Tilstanden er ikke siden blevet vurderet i forhold til målsætningen. Målsætningen m.h.t. fiskebestand er ikke opfyldt på stationen nærmest den ansøgte udledning. Ansøgningen omhandler regnvand/nedbør, der har sivet gennem gummimaterialer og som i perioder med frostvejr kan være påvirket som følge af anvendelse af tøsalt på banerne. Snerydning vil primært foregå mekanisk, men der vil periodisk kunne forekomme anvendelse af tøsalt (natriumchlorid). I ansøgningen er henvist til, at der er lavet både udenlandske og danske undersøgelser vedr. sundheds- og miljømæssige påvirkninger for kunstgræsbaner, herunder afsmitning af gummimaterialer i forbindelse med nedsivning af overfladevand. Der er henvist til Miljøstyrelsens rapport fra 2008 Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs samt Lynettefællesskabet A/S rapport fra november 2013 Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner. Endvidere er det oplyst, at der indenfor de seneste par år er sket en del optimering rent miljømæssigt vedrørende anvendte materialer i kunstgræsbaner. Ansøger finder derfor, at ovennævnte undersøgelser måske ikke helt kan sidestilles med de nyeste baner. Det er på den baggrund kommunens forventning, at indholdet af stoffer i drænvandet fra den ansøgte kunstgræsbane ikke overstiger det gennemsnitlige niveau målt i den refererede undersøgelse, jf. bilag 2. På grundlag af ovenstående vurderer Esbjerg Kommune, at der i drænvandet kan forventes et indhold af forskellige stoffer, hvoraf de potentielt væsentligste stoffer i forhold til udledning til ferskvand udgøres af tungmetaller som bly og zink, phthalater (DEHP), phenoler (nonylpheholer og octylphenoler) samt organisk stof, at drænvandet fra kunstgræsbanen vil kunne have et gennemsnitligt indhold af de ovenfor nævnte stoffer i et interval på op til - 6 -

7 ca. 4 gange de respektive miljøkvalitetskrav fastsat i medfør af miljøministeriets bekendtgørelse nr af 25. august 2010, at koncentrationen i drænvandet må antages at udvise tidsmæssige variationer og at indholdet af de nævnte stoffer modsvarer hvad der må påregnes at ville kunne optræde i afstrømmende regnvand fra befæstede arealer, herunder vejvand, jf. rapport udgivet af Naturstyrelsen, januar 2013: Afstrømning fra tagflader og befæstede arealer Vurdering af forureningsrisici for grundvand. Esbjerg Kommune har vurderet, at drænvandet ikke kan anses for egnet til behandling på renseanlæg, og at en afledning til renseanlæg ikke vil være hensigtsmæssig. Gennem tilledningen til det overordnede drænsystem sker der en meget stor opblanding af vandet fra kunstgræsbanen. Overslagsmæssigt er det skønnet, at okkerbassinet, hvorfra udledningen til Søndre Kanal sker, gennemstrømmes af i størrelsesordenen m 3 årligt. På grundlag heraf kan som gennemsnit forventes, at drænvandsmængden fra kunstgræsbanen vil udgøre en andel på i størrelsesordenen 2 af den samlede afledte vandmængde til Søndre Kanal via okkerbassinet svarende til en opblanding på ca. 500 gange. Under henvisning til ovenstående vurderes det, at indholdet af de ovenfor omtalte stoffer i drænvandet fra kunstgræsbanen allerede ved den umiddelbare fortynding i hoveddrænsystemet vil være lavere end miljøkvalitetskravene. Ved udledningen til Søndre Kanal skønnes stofmængderne fra kunstgræsbanen at ville modsvare koncentrationsniveauer på i størrelsesordenen 1/100 eller herunder af de respektive miljøkvalitetskrav, jf. bilag 2. Sulfatindholdet vurderes at ville indebære en koncentrationspåvirkning i det udledte vand til Søndre Kanal på < 1 mg/l som gennemsnit. Udledningen af sulfat med drænvandet fra den ønskede kunstgræsbane vurderes således ikke at være væsentlig. Esbjerg Kommune vurderer tilsvarende, at det forventede indhold af organisk stof (målt som BOD/COD) er så begrænset, at det set i sammenhæng med den ansøgte vandmængde, ikke indebærer en betydende stoftilførsel til vandmiljøet. Det forventes endvidere, at der i okkerfældningsbassinet vil ske en vis tilbageholdelse af en del af vandets indhold af partikler, og dermed også en reduktion i indholdet af partikulært bundet stof, herunder organisk stof, zink og bly, inden udledningen til Søndre Kanal. Esbjerg Kommune er opmærksom på, at den af DHI udarbejdede rapport omfatter analyser af en række andre stoffer, herunder flere tungmetaller, og at der også vil kunne forekomme et indhold heraf i det afledte vand fra kunstgræsbanen. Det er på grundlag af de foreliggende resultater kommunens vurdering, at de forventelige niveauer af disse stoffer vil være så lave, at dette ikke vil have betydning for forekomsten heraf i - 7 -

8 Søndre Kanal i forhold til miljøkvalitetskrav fastsat i medfør af bekendtgørelsen nr af 25. august Indhold af chlorid i drænvandet fra kunstgræsbanen vil afhænge af omfanget af saltning. I overensstemmelse med DBU s generelle anbefalinger for kunstgræsbaner vil snerydning primært blive foretaget mekanisk, og der etableres i tilknytning til banen et fliseareal, der kan anvendes til sneoplag. Det er oplyst, at der forventes et forbrug af natriumchlorid på ca. 2,5 ton årligt svarende til et forbrug på < 0,3 kg/m 2. Under forudsætning af, at forbruget af salt på banen sker over en periode på ca. 4måneder, og hvis det antages, at drænvandsflowet i denne periode modsvarer den gennemsnitlige mængde på årsbasis indebærer det angivne saltforbrug en forøgelse af chlorid-indholdet på ca. 2 mg/l i det vand, der gennemstrømmer og udledes fra okkerfældningsbassinet. Afhængigt af forbrugsmønstret og variationer i afledte vandmængder må det antages, at indholdet af chlorid i et vist omfang vil variere i forhold til det gennemsnitlige indhold. Af hensyn til at imødegå risiko for at salt i drænvandet kan påvirke funktionen af okkerrensningsbassinet fastsættes der i tilladelsen vilkår om, at saltningsperioden skal indskrænkes til december marts for at sikre en tidlig udvikling af planterne i bassinet i foråret. Endvidere fastsættes vilkår om, at der i en sådan periode maksimalt må anvendes 2,5 tons salt. Esbjerg Kommune vurderer under iagttagelse heraf, at det forventede indhold af chlorid ved det i ansøgningen oplyste forbrug vil være uden betydning for vandmiljøet. Sammenfattende vurderer Esbjerg Kommune, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte på de i tilladelsen anførte vilkår. Kommunen har i den forbindelse fundet, at der bør sikres en kontrol af, at forudsætningerne for ovenstående vurderinger, herunder særligt kvaliteten af de anvendte materialer til banens opbygning, overholdes. Der stilles derfor vilkår om at der skal etableres mulighed for udtagning af prøver af drænvandet, og med udgangspunkt i ovenstående nærmere krav til et kontrolprogram med tilhørende grænseværdier. Kommunen har endvidere fundet det relevant at stille krav til drænvandets ph-værdi og til indholdet af suspenderet stof. For så vidt angår natriumchlorid stilles der vilkår som anført ovenfor samt vilkår om registrering af forbruget, som led i en kontrol af, at der primært skal anvendes mekanisk snerydning. Endvidere stilles der krav om, at der ikke må anvendes pesticider på banen. Endelig finder kommunen, at det bør sikres, at banen fjernes, hvis den permanent tages ud af anvendelse, hvorfor der fastsættes nærmere vilkår herom. Under tilladelsens vilkår vil der ikke tilføres stoffer til nær- og slutrecipient i koncentrationer, som vil medføre en overskridelse af de gældende miljøkvalitetskrav, eller som vil være af betydning for vandmiljøet. Ud fra ovenstående forhold vedr. forureningsrisikoen vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke tilstanden i vandløbet, eller være til hinder for opfyldelse af målsætningen

9 3-områder, fredede områder, Natura 2000-områder og Habitatdirektivets bilag IV Nærmeste områder omfattet af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven er Søndre Kanal beliggende i en afstand af ca. 130 meter fra projektområdet samt en sø beliggende ca. 150 mod nordvest. Nærmeste fredede område er beliggende i en afstand af ca. 800 meter (Tange Sø). Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede områder. Søndre Kanal løber ud i Tved Å ca. 775 meter nedstrøms udløbet fra okkerfældningsbassinet. Tved Å er en del af habitatområde nr. 78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde). Slutrecipienten for udledningen er det marine område Vadehavet. Vadehavet er udpeget som en del af Natura 2000-område (internationalt naturbeskyttelsesområde) nr. 89 Vadehavet jf. bekendtgørelse 408 af 01/ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Vadehavet er desuden målsat med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II) jf. det tidligere Ribe Amts regionplan (nu landsplandirektiv). Under henvisning til ovenstående er det kommunens vurdering, at udledningen af drænvand fra kunstgræsbanen ikke vil påvirke vandkvaliteten i Søndre Kanal. Projektet vurderes hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter at ville påvirke Tved Å, de nedstrøms liggende dele af Natura-2000-området, Vadehavet eller de arter, som områderne er udpeget for, væsentligt. Det er kommunens vurdering, at der under hensyntagen til de nævnte vilkår ikke vil ske påvirkning af overfladevande, som strider imod deres målsætninger i landsplandirektivet (tidl. Ribe Amt regionplan). Ligeledes vurderes det at der ikke sker en øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, jf. Miljømålslovens 11 stk. 3. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b). Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IVarter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Esbjerg Kommune har vurderet, at det ansøgte i forhold til bekendtgørelse 1654 af 27/ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning er omfattet af bilag 2, pkt. 11a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, jf. bilag 2 pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet

10 Kommunen har på grundlag af en screening i henhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 vurderet, at det ansøgte ikke må antages at ville påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse

11 Bilag 1: Oversigtskort Der skal gøres opmærksom på, at den på tegningen angivne målestok ikke er gældende i nedenstående gengivelse af kortet

12 Bilag 2 I det følgende er gengivet udvalgte resultater fra rapporten Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Vurdering af eksisterende analyseresultater på danske kunstgræsbaner samt supplerende måleprogram på to udvalgte baner udarbejdet af DHI for Lynettefællesskabet I/S November 2013, jf. rapportens afsnit 6.7. Der er anvendt rapportens data for kunstgræsbaner med infill af sort SBR Resultaterne er sammenstillet med information om stofindhold i afstrømning fra tagflader og angivet i rapport udgivet af Naturstyrelsen, januar 2013: Afstrømning fra tagflader og Vurdering af forureningsrisici for grundvand. Sulfat 12 prøver 64 mg/l Bemærkninger Middel 90 % fraktil - Maksimum 240 mg/l 680 mg/l 1) 1) I rapporten er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for sulfat angivet: 0, mg/l Chlorid 20 prøver 414 mg/l Bemærkninger Middel 90 % fraktil - Maksimum mg/l 1) 680 mg/l 2) 1) Værdi angivet for baner med sort SBR som infill. For baner med gråt industrigummi er angivet en maksimalværdi på mg/l 2) I NST s rapport er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for clorid angivet: 0, mg/l. I DHI s rapport om kunstgræsbaner er anført, at den typiske maksimale klorid-koncentration i vejvand ifølge Orbicon er på mg/l BOD Bemærkninger 12 prøver, heraf 5 under detektionsgrænsen Middel 4,8 mg/l 90 % fraktil - 15 mg/l mg/l 1) Maksimum 1) I NST s rapport er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for BOD angivet: mg/l. I rapporten Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon, 2012 er i tabel for worst-case koncentrationer i vejvand angivet et BOD-indhold på < 10 mg/l for villaveje og lign., <20 mg/l for større veje og < 5 mg/l for tagvand

13 COD Bemærkninger 16 prøver, heraf 2 under detektionsgrænsen Middel 77 mg/l 90 % fraktil - Maksimum 270 mg/l mg/l 1) I NST s rapport er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for COD angivet: mg/l. I rapporten Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon, 2012 er i tabel for worst-case koncentrationer i vejvand angivet et COD-indhold på <50 mg/l for villaveje og lign., <400 mg/l for større veje og <25 mg/l for tagvand. DEHP Bemærkninger 27 prøver, heraf 18 under detektionsgrænsen Middel 2,2 ug/l 90 % fraktil - Maksimum 28 ug/l 6 undersøgelser hvor maksimalværdier ligger i intervallet 2,7 118 ug/l Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 1,3 ug/l (fersk) Zink (Zn) Bemærkninger Totalt indhold Opløst indhold 26 prøver 2 prøver Totalt indhold Opløst indhold Middel 84 ug/l 12 ug/l % fraktil Maksimum 930 ug/l 22 ug/l Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 7,8 ug/l opløst Zn som tilføjet værdi (fersk dog 3,1 for blødt vand) Bly (Pb) Bemærkninger Totalt indhold 9 prøver Opløst indhold 2 prøver (NST 2013) Totalt indhold Middel 4,4 ug/l % fraktil Maksimum 35 ug/l 0,3 ug/l Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 0,34 ug/l opløst Pb som tilføjet værdi (fersk)

14 Nonylphenol Bemærkninger 12 prøver - Middel 0,23 5,6 5, % fraktil Maksimum 0,5 ug/l 0, ) Resultater fra en undersøgelse omfattende to lokaliteter 2) Interval for maksimalværdier i 4 andre undersøgelser Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 0,3 ug/l (fersk) Octylphenol Bemærkninger Octylphenol 1) Para-tert-octylphenol 6 prøver Middel 0,39 90 % fraktil - Maksimum 1,2 ug/l < DL 1,9 ug/l 2) 1) Det antages på det foreliggende grundlag, at der med rapportens stofangivelse octylphenol menes stoffet med cas nr (Para-tert-octylphenol), idet de i rapporten angivne miljøkvalitetskrav svarer til værdierne herfor iht. bkg. nr af ) Interval for maksimalværdier fra 6 undersøgelser Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 0,1 ug/l (fersk)

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere