Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående."

Transkript

1 Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade Esbjerg Torvegade Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte Sags id 14/10719 Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane ved Ribe Fritidscenter til Søndre Kanal Der meddeles hermed tilladelse til udledning af overfladevand/drænvand fra kunstgræsbane ved Ribe Fritidscenter til Søndre Kanal via Pumpelaget Ribe Østermades drænsystem. Kunstgræsbanen etableres på matr. nr. 35 Østermade, Ribe Jorder. Pumpelagets drænsystem har udledning via okkerfældningsbassin til Søndre Kanal. Bassinet er beliggende på matr. nr. 44b Østermade, Ribe Jorder. Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Vilkår Tilladelsen meddeles på følgende vilkår. Baggrunden for tilladelsen og vilkårene kan i øvrigt ses af vedlagte miljøtekniske redegørelse. 1. Der må udledes vand fra drænsystem under kunstgræsbanen. Udledningstilladelsen gælder afledning af opsamlet drænvand fra et areal på 0,9 ha. 2. Drænvandet fra kunstgræsbanen skal samles i én brønd inden tilledning til det eksisterende drænsystem. 3. Der skal etableres mulighed for udtagning af stikprøve af drænvandet fra banen i en frit faldende vandstråle. Prøven skal kunne udtages, så den alene repræsenterer drænvandet fra kunstgræsbanen. 4. Sne og is fra kunstgræsbanen skal primært fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler. Hvis der saltes, skal der løbende arbejdes på at anvende bedste mulige teknik så forbruget mindskes mest muligt. Der må kun saltes i perioden december marts. Der må i denne periode maksimalt anvendes i alt 2,5 tons salt (natriumchlorid) på kunstgræsbanen. Telefon Telefax

2 Forbruget af salt skal registreres i en driftsjournal med indkøbte mængder, og hvornår det er anvendt og i hvilke mængder. Driftjournalens oplysninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden hvert år inden den 1. april. 5. Der må ikke anvendes pesticider på banen. 6. Udledningerne må ikke være til hinder for, at målsætningen for vandløbet kan opfyldes. 7. Ændringer i udledningen eller oplandsstørrelsen forudsætter fornyet tilladelse. 8. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til vandløbet. 9. Udledningen gennemføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 10. Drænvandet fra banen skal ved tilledning til eksisterende drænsystem, jf. vilkår 2, overholde følgende grænseværdier: Parameter Enhed Grænseværdi ph - 6,5 9,0 COD mg/l 100 Suspenderet stof mg/l 50 Bly (Pb) µg/l 5 Zink (Zn) µg/l 100 DEHP µg/l 2,5 Nonylphenol µg/l 0,3 Octylphenol 1) µg/l 0,4 1) Para-tert-octylphenol 11. Til kontrol af ovenstående grænseværdier skal der inden for en periode på ét år, jævnt fordelt over dette år, udtages 4 stikprøver af drænvandet. Første prøve skal udtages senest 2 måneder efter anlægsarbejdets afslutning. Prøverne skal udtages som stikprøver, jf. vilkår 3. Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium som er akkrediteret hertil, jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger. Grænseværdien for ph skal være overholdt i hver prøve. For de øvrige parametre må gennemsnittet af indholdet i de fire udtagne prøver ikke overskride de angivne grænseværdier, og i hver prøve må indholdet ikke være større end 2 gange grænseværdien. 12. Analyseresultater skal fremsendes direkte til tilsynsmyndigheden fra laboratoriet senest 1 måned efter hver prøveudtagning

3 13. Ved vedligehold og drift af banen, herunder ved eventuelle reparationer, må der kun anvendes stoffer og materialer, der svarer til det i ansøgte oplyste om materialer anvendt til banens opbygning og drift. 14. Såfremt anvendelsen af kunstgræsbanen varigt ophører skal denne i sin helhed fjernes, og arealet retableres svarende til den nuværende tilstand. En plan herfor, herunder en redegørelse for hvordan materialer/affald bortskaffes, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at anvendelsen af banen er ophørt. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra meddelelsen. Indhentende udtalelser og kommunens bemærkninger hertil Et udkast til tilladelse har været fremsendt til vejledende udtalelse hos Naturstyrelsen, jf. spildevandsbekendtgørelsens 12, stk. 4. Naturstyrelsen har i mail af 3. juni 2014 oplyst, at styrelsen ikke har bemærkninger til tilladelsens vilkår. Udkastet har endvidere været fremsendt til ansøgeren Esbjerg Kommune, Børn & Kultur. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet. Klagevejledning Klage efter miljøbeskyttelsesloven Tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. En evt. klage skal være skriftlig, og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Esbjerg Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med relevant baggrundsmateriale. Klagen skal være modtaget af Esbjerg Kommune senest den 9. juli 2014, hvor klagefristen udløber. Hvis afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev, eller såfremt afgørelsen påklages inden 6 måneder efter endelig afgørelse. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis - 3 -

4 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Tilladelsen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside d. 11. juni Med venlig hilsen Henrik Kikkenborg Kontorchef for Natur & Vandmiljø Bilag: Miljøteknisk redegørelse Oversigtskort over området. Til flg. klageberettigede eller andre institutioner som har bedt om orientering om kommunens afgørelser sendes kopi af afgørelsen: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v/ formand Niels Barslund, Naturstyrelsen, Rådgiver OSC Miljø, v. Ole Schrøder, - 4 -

5 Miljøteknisk redegørelse Baggrund for ansøgningen Esbjerg Kommune, Børn & Kultur ønsker at etablere en kunstgræsbane i tilknytning til de eksisterende boldbaner ved Ribe Fritidscenter. Banen ønskes etableret på et areal, hvor der i dag er en græsbane. Kunstgræsbanen etableres som en 3. generationsbane som FIA TWO STAR bane. Overfladevand/nedbør, der falder på banen, opsamles i et drænsystem. Vandet fra drænsystemet ønskes afledt via eksisterende drænsystem (Pumpelaget Ribe Østermade) til Søndre Kanal beliggende syd for projektområdet. Det er oplyst, at der er indgået aftale mellem Pumpelaget Ribe Østermade og Esbjerg Kommune, Børn & Kultur (som bygherre) om betingelserne for kunstgræsbanens etablering, og at denne aftale vil blive tinglyst på matriklen. Projektbeskrivelse Kunstgræsarealet bliver ca. 75 x 115 m. I tilknytning til banen forventes etableret et fliseareal syd for banen på 3 x 111 m beregnet til tilskuere, sneoplag og lignende. Kunstgræsbanen opbygges efter følgende princip: Kunstgræstæppe med rette strå str. 45 mm bestående af PE (polyethylen) Backing plat bestående af 2 lag: Polyethylene/polyurethane Infill: mm kvartssand og gummigranulat af typen SBR, styren-butadien gummi Shockpad bestående af SBR bundet i en polyurethanlim Der bliver anvendt en lim til samling af kunstgræstæppet en 1-komponent polyurethanlim uden opløsningsmidler. Kunstgræstæppet med bærelag lægges ovenpå en bund bestående af stabilgrus og bundgrus. Ansøgningen er bilagt nærmere oplysninger om kunstgræs, kvartssand, SBR og PU-lim. Kunstgræsbanen vil blive hævet ca. 0,5 meter i forhold til den eksisterende bane. Dræning af banen udføres ved etablering af et drænsystem for afledning af overfladevand fra banen. Drænvandet påtænkes afledt via det eksisterende drænsystem, som leder vandet til en eksisterende pumpestation. Fra pumpestationen pumpes vandet til et eksisterende okkerfældningsbassin, inden det udledes til Søndre Kanal. Drænsystemet vil som udgangspunkt blive udført som et traditionelt drænsystem med slanger i filtergrus, der lægges ca. 1 m u.t. fordelt på tværs af banen. Drænslangerne samles op i en langsgående drænledning via brønde, hvorfra vandet føres til det eksisterende drænsystem. Der forventes årligt udledt ca m 3 drænvand fra banen

6 Påvirkning af det hydrologiske system Arealet, hvor kunstgræsbanen etableres, er allerede etableret med drænsystem tilsluttet Pumpelaget Ribe Østermades drænsystem. Det nye drænsystem til kunstgræsbanen etableres over de eksisterende dræn af hensyn til afvandingen af banen. Kunstgræsbanen etableres på et areal, som berører områder under Pumpelaget Ribe Østermade. Pumpelagets samlede interesseområde omfatter ca. 70 ha. Drænvandet fra området afledes via et pumpesystem, der leder vandet via et okkerfældningsbassin inden udledning til Søndre Kanal. Etableringen af kunstgræsbanen med nye dræn vurderes ikke at ville medføre en betydende ændring i den hydrauliske belastning af pumpelagets drænsystem eller udledningen herfra til Søndre Kanal. Forureningskilder Søndre Kanal var i det tidligere Ribe Amts regionplan (nu landsplandirektiv) målsat som Karpefiskevand (B3). Ved vurdering af vandløbets tilstand i 2003 blev det fundet, at vandløbet opfyldte målsætningen m.h.t. forureningsgrad. Tilstanden er ikke siden blevet vurderet i forhold til målsætningen. Målsætningen m.h.t. fiskebestand er ikke opfyldt på stationen nærmest den ansøgte udledning. Ansøgningen omhandler regnvand/nedbør, der har sivet gennem gummimaterialer og som i perioder med frostvejr kan være påvirket som følge af anvendelse af tøsalt på banerne. Snerydning vil primært foregå mekanisk, men der vil periodisk kunne forekomme anvendelse af tøsalt (natriumchlorid). I ansøgningen er henvist til, at der er lavet både udenlandske og danske undersøgelser vedr. sundheds- og miljømæssige påvirkninger for kunstgræsbaner, herunder afsmitning af gummimaterialer i forbindelse med nedsivning af overfladevand. Der er henvist til Miljøstyrelsens rapport fra 2008 Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs samt Lynettefællesskabet A/S rapport fra november 2013 Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner. Endvidere er det oplyst, at der indenfor de seneste par år er sket en del optimering rent miljømæssigt vedrørende anvendte materialer i kunstgræsbaner. Ansøger finder derfor, at ovennævnte undersøgelser måske ikke helt kan sidestilles med de nyeste baner. Det er på den baggrund kommunens forventning, at indholdet af stoffer i drænvandet fra den ansøgte kunstgræsbane ikke overstiger det gennemsnitlige niveau målt i den refererede undersøgelse, jf. bilag 2. På grundlag af ovenstående vurderer Esbjerg Kommune, at der i drænvandet kan forventes et indhold af forskellige stoffer, hvoraf de potentielt væsentligste stoffer i forhold til udledning til ferskvand udgøres af tungmetaller som bly og zink, phthalater (DEHP), phenoler (nonylpheholer og octylphenoler) samt organisk stof, at drænvandet fra kunstgræsbanen vil kunne have et gennemsnitligt indhold af de ovenfor nævnte stoffer i et interval på op til - 6 -

7 ca. 4 gange de respektive miljøkvalitetskrav fastsat i medfør af miljøministeriets bekendtgørelse nr af 25. august 2010, at koncentrationen i drænvandet må antages at udvise tidsmæssige variationer og at indholdet af de nævnte stoffer modsvarer hvad der må påregnes at ville kunne optræde i afstrømmende regnvand fra befæstede arealer, herunder vejvand, jf. rapport udgivet af Naturstyrelsen, januar 2013: Afstrømning fra tagflader og befæstede arealer Vurdering af forureningsrisici for grundvand. Esbjerg Kommune har vurderet, at drænvandet ikke kan anses for egnet til behandling på renseanlæg, og at en afledning til renseanlæg ikke vil være hensigtsmæssig. Gennem tilledningen til det overordnede drænsystem sker der en meget stor opblanding af vandet fra kunstgræsbanen. Overslagsmæssigt er det skønnet, at okkerbassinet, hvorfra udledningen til Søndre Kanal sker, gennemstrømmes af i størrelsesordenen m 3 årligt. På grundlag heraf kan som gennemsnit forventes, at drænvandsmængden fra kunstgræsbanen vil udgøre en andel på i størrelsesordenen 2 af den samlede afledte vandmængde til Søndre Kanal via okkerbassinet svarende til en opblanding på ca. 500 gange. Under henvisning til ovenstående vurderes det, at indholdet af de ovenfor omtalte stoffer i drænvandet fra kunstgræsbanen allerede ved den umiddelbare fortynding i hoveddrænsystemet vil være lavere end miljøkvalitetskravene. Ved udledningen til Søndre Kanal skønnes stofmængderne fra kunstgræsbanen at ville modsvare koncentrationsniveauer på i størrelsesordenen 1/100 eller herunder af de respektive miljøkvalitetskrav, jf. bilag 2. Sulfatindholdet vurderes at ville indebære en koncentrationspåvirkning i det udledte vand til Søndre Kanal på < 1 mg/l som gennemsnit. Udledningen af sulfat med drænvandet fra den ønskede kunstgræsbane vurderes således ikke at være væsentlig. Esbjerg Kommune vurderer tilsvarende, at det forventede indhold af organisk stof (målt som BOD/COD) er så begrænset, at det set i sammenhæng med den ansøgte vandmængde, ikke indebærer en betydende stoftilførsel til vandmiljøet. Det forventes endvidere, at der i okkerfældningsbassinet vil ske en vis tilbageholdelse af en del af vandets indhold af partikler, og dermed også en reduktion i indholdet af partikulært bundet stof, herunder organisk stof, zink og bly, inden udledningen til Søndre Kanal. Esbjerg Kommune er opmærksom på, at den af DHI udarbejdede rapport omfatter analyser af en række andre stoffer, herunder flere tungmetaller, og at der også vil kunne forekomme et indhold heraf i det afledte vand fra kunstgræsbanen. Det er på grundlag af de foreliggende resultater kommunens vurdering, at de forventelige niveauer af disse stoffer vil være så lave, at dette ikke vil have betydning for forekomsten heraf i - 7 -

8 Søndre Kanal i forhold til miljøkvalitetskrav fastsat i medfør af bekendtgørelsen nr af 25. august Indhold af chlorid i drænvandet fra kunstgræsbanen vil afhænge af omfanget af saltning. I overensstemmelse med DBU s generelle anbefalinger for kunstgræsbaner vil snerydning primært blive foretaget mekanisk, og der etableres i tilknytning til banen et fliseareal, der kan anvendes til sneoplag. Det er oplyst, at der forventes et forbrug af natriumchlorid på ca. 2,5 ton årligt svarende til et forbrug på < 0,3 kg/m 2. Under forudsætning af, at forbruget af salt på banen sker over en periode på ca. 4måneder, og hvis det antages, at drænvandsflowet i denne periode modsvarer den gennemsnitlige mængde på årsbasis indebærer det angivne saltforbrug en forøgelse af chlorid-indholdet på ca. 2 mg/l i det vand, der gennemstrømmer og udledes fra okkerfældningsbassinet. Afhængigt af forbrugsmønstret og variationer i afledte vandmængder må det antages, at indholdet af chlorid i et vist omfang vil variere i forhold til det gennemsnitlige indhold. Af hensyn til at imødegå risiko for at salt i drænvandet kan påvirke funktionen af okkerrensningsbassinet fastsættes der i tilladelsen vilkår om, at saltningsperioden skal indskrænkes til december marts for at sikre en tidlig udvikling af planterne i bassinet i foråret. Endvidere fastsættes vilkår om, at der i en sådan periode maksimalt må anvendes 2,5 tons salt. Esbjerg Kommune vurderer under iagttagelse heraf, at det forventede indhold af chlorid ved det i ansøgningen oplyste forbrug vil være uden betydning for vandmiljøet. Sammenfattende vurderer Esbjerg Kommune, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte på de i tilladelsen anførte vilkår. Kommunen har i den forbindelse fundet, at der bør sikres en kontrol af, at forudsætningerne for ovenstående vurderinger, herunder særligt kvaliteten af de anvendte materialer til banens opbygning, overholdes. Der stilles derfor vilkår om at der skal etableres mulighed for udtagning af prøver af drænvandet, og med udgangspunkt i ovenstående nærmere krav til et kontrolprogram med tilhørende grænseværdier. Kommunen har endvidere fundet det relevant at stille krav til drænvandets ph-værdi og til indholdet af suspenderet stof. For så vidt angår natriumchlorid stilles der vilkår som anført ovenfor samt vilkår om registrering af forbruget, som led i en kontrol af, at der primært skal anvendes mekanisk snerydning. Endvidere stilles der krav om, at der ikke må anvendes pesticider på banen. Endelig finder kommunen, at det bør sikres, at banen fjernes, hvis den permanent tages ud af anvendelse, hvorfor der fastsættes nærmere vilkår herom. Under tilladelsens vilkår vil der ikke tilføres stoffer til nær- og slutrecipient i koncentrationer, som vil medføre en overskridelse af de gældende miljøkvalitetskrav, eller som vil være af betydning for vandmiljøet. Ud fra ovenstående forhold vedr. forureningsrisikoen vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke tilstanden i vandløbet, eller være til hinder for opfyldelse af målsætningen

9 3-områder, fredede områder, Natura 2000-områder og Habitatdirektivets bilag IV Nærmeste områder omfattet af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven er Søndre Kanal beliggende i en afstand af ca. 130 meter fra projektområdet samt en sø beliggende ca. 150 mod nordvest. Nærmeste fredede område er beliggende i en afstand af ca. 800 meter (Tange Sø). Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede områder. Søndre Kanal løber ud i Tved Å ca. 775 meter nedstrøms udløbet fra okkerfældningsbassinet. Tved Å er en del af habitatområde nr. 78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde). Slutrecipienten for udledningen er det marine område Vadehavet. Vadehavet er udpeget som en del af Natura 2000-område (internationalt naturbeskyttelsesområde) nr. 89 Vadehavet jf. bekendtgørelse 408 af 01/ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Vadehavet er desuden målsat med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II) jf. det tidligere Ribe Amts regionplan (nu landsplandirektiv). Under henvisning til ovenstående er det kommunens vurdering, at udledningen af drænvand fra kunstgræsbanen ikke vil påvirke vandkvaliteten i Søndre Kanal. Projektet vurderes hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter at ville påvirke Tved Å, de nedstrøms liggende dele af Natura-2000-området, Vadehavet eller de arter, som områderne er udpeget for, væsentligt. Det er kommunens vurdering, at der under hensyntagen til de nævnte vilkår ikke vil ske påvirkning af overfladevande, som strider imod deres målsætninger i landsplandirektivet (tidl. Ribe Amt regionplan). Ligeledes vurderes det at der ikke sker en øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, jf. Miljømålslovens 11 stk. 3. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b). Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IVarter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Esbjerg Kommune har vurderet, at det ansøgte i forhold til bekendtgørelse 1654 af 27/ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning er omfattet af bilag 2, pkt. 11a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, jf. bilag 2 pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet

10 Kommunen har på grundlag af en screening i henhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 vurderet, at det ansøgte ikke må antages at ville påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse

11 Bilag 1: Oversigtskort Der skal gøres opmærksom på, at den på tegningen angivne målestok ikke er gældende i nedenstående gengivelse af kortet

12 Bilag 2 I det følgende er gengivet udvalgte resultater fra rapporten Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Vurdering af eksisterende analyseresultater på danske kunstgræsbaner samt supplerende måleprogram på to udvalgte baner udarbejdet af DHI for Lynettefællesskabet I/S November 2013, jf. rapportens afsnit 6.7. Der er anvendt rapportens data for kunstgræsbaner med infill af sort SBR Resultaterne er sammenstillet med information om stofindhold i afstrømning fra tagflader og angivet i rapport udgivet af Naturstyrelsen, januar 2013: Afstrømning fra tagflader og Vurdering af forureningsrisici for grundvand. Sulfat 12 prøver 64 mg/l Bemærkninger Middel 90 % fraktil - Maksimum 240 mg/l 680 mg/l 1) 1) I rapporten er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for sulfat angivet: 0, mg/l Chlorid 20 prøver 414 mg/l Bemærkninger Middel 90 % fraktil - Maksimum mg/l 1) 680 mg/l 2) 1) Værdi angivet for baner med sort SBR som infill. For baner med gråt industrigummi er angivet en maksimalværdi på mg/l 2) I NST s rapport er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for clorid angivet: 0, mg/l. I DHI s rapport om kunstgræsbaner er anført, at den typiske maksimale klorid-koncentration i vejvand ifølge Orbicon er på mg/l BOD Bemærkninger 12 prøver, heraf 5 under detektionsgrænsen Middel 4,8 mg/l 90 % fraktil - 15 mg/l mg/l 1) Maksimum 1) I NST s rapport er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for BOD angivet: mg/l. I rapporten Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon, 2012 er i tabel for worst-case koncentrationer i vejvand angivet et BOD-indhold på < 10 mg/l for villaveje og lign., <20 mg/l for større veje og < 5 mg/l for tagvand

13 COD Bemærkninger 16 prøver, heraf 2 under detektionsgrænsen Middel 77 mg/l 90 % fraktil - Maksimum 270 mg/l mg/l 1) I NST s rapport er i tabel for generelle kvalitetsparametre i afstrømmet regnvand for COD angivet: mg/l. I rapporten Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon, 2012 er i tabel for worst-case koncentrationer i vejvand angivet et COD-indhold på <50 mg/l for villaveje og lign., <400 mg/l for større veje og <25 mg/l for tagvand. DEHP Bemærkninger 27 prøver, heraf 18 under detektionsgrænsen Middel 2,2 ug/l 90 % fraktil - Maksimum 28 ug/l 6 undersøgelser hvor maksimalværdier ligger i intervallet 2,7 118 ug/l Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 1,3 ug/l (fersk) Zink (Zn) Bemærkninger Totalt indhold Opløst indhold 26 prøver 2 prøver Totalt indhold Opløst indhold Middel 84 ug/l 12 ug/l % fraktil Maksimum 930 ug/l 22 ug/l Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 7,8 ug/l opløst Zn som tilføjet værdi (fersk dog 3,1 for blødt vand) Bly (Pb) Bemærkninger Totalt indhold 9 prøver Opløst indhold 2 prøver (NST 2013) Totalt indhold Middel 4,4 ug/l % fraktil Maksimum 35 ug/l 0,3 ug/l Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 0,34 ug/l opløst Pb som tilføjet værdi (fersk)

14 Nonylphenol Bemærkninger 12 prøver - Middel 0,23 5,6 5, % fraktil Maksimum 0,5 ug/l 0, ) Resultater fra en undersøgelse omfattende to lokaliteter 2) Interval for maksimalværdier i 4 andre undersøgelser Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 0,3 ug/l (fersk) Octylphenol Bemærkninger Octylphenol 1) Para-tert-octylphenol 6 prøver Middel 0,39 90 % fraktil - Maksimum 1,2 ug/l < DL 1,9 ug/l 2) 1) Det antages på det foreliggende grundlag, at der med rapportens stofangivelse octylphenol menes stoffet med cas nr (Para-tert-octylphenol), idet de i rapporten angivne miljøkvalitetskrav svarer til værdierne herfor iht. bkg. nr af ) Interval for maksimalværdier fra 6 undersøgelser Miljøkvalitetskrav, jf. bkg. nr af 25. august 2010: 0,1 ug/l (fersk)

Ikke VVM-pligt for etablering af kunstgræsbane ved Ribe Fritidscenter

Ikke VVM-pligt for etablering af kunstgræsbane ved Ribe Fritidscenter Esbjerg Kommune Børn & Kultur Torvegade 74 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sags id 14/10719 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616 5135 E-mail henki@esbjergkommune.dk

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby, 7700 Thisted. Til Trædholm Bæk

Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby, 7700 Thisted. Til Trædholm Bæk Koldby Hørdum Idrætsforening Att: Morten Frøkjær Smed Plan- og Miljøafdelingen 3. februar 2017 BrevID.: 2461896 Medarbejder: KKN Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby,

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane

Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. juni 2014 BGI Gabelsvej 12 6740 Bramming Sagsbehandler Torben Bergmann Telefon direkte 76 16 13 83 Sags id 14/14403 Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Fovrfelt. matr.nr. 25, Vognsbøl, Esbjerg Jorder og 1421am, Esbjerg

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Fovrfelt. matr.nr. 25, Vognsbøl, Esbjerg Jorder og 1421am, Esbjerg M. J. Eriksson A/S Att. Steffen Sander Pedersen Albuen 25 A 6000 Kolding Sendt via e-mail til: ssp@mje.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76

Læs mere

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam.

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam. Søndre Skole Tinghusgade 3 7200 Grindsted Att.: Serviceleder Henrik Dam e-mail: hda@billund.dk 31. oktober 2017 Tilslutnings- og udledningstilladelse - afledning af drænvand til Engsøkanalen Billund Vand

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk.

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk. ESBJERG SPILDEVAND A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 6. december 2016 Sagsbehandler Birte Høeg Telefon direkte 76 16 51 38 Sagsid 16/24648 Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato:

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att.: René Brinch Andersen Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: 23-05-2014 Du har den 22. maj 2014 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinje

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Halinspektørforeningen Nordsjællands kunstgræs seminar D. 18.9.2014 Kristina Buus Kjær, Afdeling for By & Industri (kbm@dhigroup.com) Miljø-

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af søvand fra Tovtvej 17 og 23, Fanø til Vesterhavet. Matr.nr. 15bn og 15ax, Rindby by, Nordby.

Midlertidig tilladelse til udledning af søvand fra Tovtvej 17 og 23, Fanø til Vesterhavet. Matr.nr. 15bn og 15ax, Rindby by, Nordby. Jysk Naturpleje Att. Mette Handberg Welander Vormstrupvej 15 7540 Haderup email: jesper@jysk-naturpleje.dk Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74. 6700 Esbjerg 27. august 2012 Johannes

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent Teknik & Sønderho Havn Støtteforening Landevejen 80 6720 Sønderho Att. Anders Bjerrum Mail: anders.bjerrum@fp7consult.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. september 2013 Sagsbehandler Carsten E. Callisen

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Johannes Sørensen Rubjerghøj 6 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens

Skødshoved Vandværk Afgørelse om nedsat analysefrekvens 1 of 5 Andelsselskabet Skødshoved Vandværk 03-07-2014 v/ Niels Juel Nielsen Sagsnr.: 07/562 Blomstervangen 56 Sagsbehandler: 8250 Egå Anna Okkerlund Brahe Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Skødshoved

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4.

Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4. Ole Laurids Mollerup Stigård Stigårdvej 4 Houe 7620 Lemvig Tilladelse til etablering af vandhuller/søer - Stigårdvej 4. Med ansøgning af den 26. oktober 2015, har du ansøgt Lemvig Kommune om tilladelse

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg DATO 1. februar 2013 SAGS NR. 326-2012-106996 Udledningstilladelse Midlertidig udledning af renset spildevand

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-1169 Afgørelse om at fodersilo kan

Læs mere

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å Jesper Søgaard Lerbjergvej 20 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling

Læs mere

Tilladelse til udledning af oppumpet vand fra grundvandssænkning til Sneum Å. Matr.nr. 7000z Tømmerby By, Bramming.

Tilladelse til udledning af oppumpet vand fra grundvandssænkning til Sneum Å. Matr.nr. 7000z Tømmerby By, Bramming. Teknik & Torvegade 74. 6700 Esbjerg Esbjerg Spildevand A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Att. Rune Bach Nielsen e-mail: rbn@esbjergforsyning.dk (sendt pr. e-mail) Dato 8. Maj 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017.

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017. Favrskov Kommune Torvegade 7 8450 Hammel Att: Carsten Monsrud Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S 1.0 Introduktion Billund Vand A/S har med brev af den 27.3. 2017 fremsendt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013 Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast 3. maj 2013 Landzonetilladelse til fire shelters, en bålhytte og en carport - Bygaden 37-41, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Jørgensen Sønderhedevej 42 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. oktober 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-21888 Afgørelse om at

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter.

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Ketty Ebdrup og Harald Kjøde Skovrupvej 21 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Kolding

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 1 Indledning Center for Teknik og Miljø, har modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet

Læs mere

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Plan, Byg og Ejendomme Torvegade 7 8450 Hammel ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse

Læs mere

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013 HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 26. november 2013 Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en pavillon på matr.nr. 12m, Hestlund By, Bording, beliggende ved Skyggevej 21 A, 7441 Bording

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

GEV A/S Tårnvej Grindsted. Tilladelse til udledning af drænvand til den rørlagte Banegrøft med udløb til Grindsted Å

GEV A/S Tårnvej Grindsted. Tilladelse til udledning af drænvand til den rørlagte Banegrøft med udløb til Grindsted Å GEV A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted Dato: 23.8. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand til den rørlagte Banegrøft med udløb til Grindsted Å Billund Kommune har med brev af den 9. august 2016 fra GEV A/S

Læs mere