6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER"

Transkript

1 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

2

3 Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren Projekterende... 7 Stilladsopstilleren... 7 Stilladsmontøren... 8 Stilladsuddannelse... 8 Brugerne af stilladset... 8 Krav fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet... 8 Håndtering af stilladsmateriel... 9 Lagerpladsens indretning... 9 Vandret transport...10 Af- og pålæsning...10 Transport mellem bil og opstillingssted Lodret transport Stilladshejs Andre tekniske hjælpemidler Montage af stilladser Mærkning og eftersyn af stillads Montage af stillads Etablering af sikkerhed under montagen Kollektiv sikring - opskydeligt gelændersystem, som er en blivende del af stilladset.. 17 Sikring med opskydeligt rækværk Sikring med anvendelse af sikkerhedsline eller Yo-Yo Stilladser til tagarbejde Stillads, lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Stillads (murerstillads), lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk - forberedt til opmuring Forankring af stilladset Rækværk på færdigmonterede stilladser Konsoller Konsoldæk Ladetårn/materieltårn Adgangsveje til stilladser Montage af hejs for håndværkere Opstilling og nedtagning af stilladser 3

4 Indhold Stilladser på vejareal Afmærkning af stillads Afmærkning under opstillingen Stilladser på fortov Vedligeholdelse af materiel Kontrol og vedligeholdelse af materiel Kontrol af alu-finérdæk Mærkning af alu-finérdæk Vindlast på stilladser Sådan beregnes vindlast Inddækning med net...30 Inddækning med plast...30 Andre stilladser Hængestilladser Rør- og koblingsstillads Rammestillads Enkeltsøjlesystemer Hængestilladser med wirestropper, kædekrog og lignende Rygningsstilladser Fritstående stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser - frie rum Skaktrør Bilag Formfaktor Hastighedstryk Noter Opstilling og nedtagning af stilladser

5 Indledning Indledning Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan opsætning og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt - særligt i forhold til risici for nedstyrtning og gennemstyrtning. Branchevejledningen henvender sig primært til virksomheder og medarbejdere, der bygger stilladser. Vejledningen beskriver god praksis i forbindelse med håndtering af stilladsmateriel, både på lagerpladsen, under transporten og ude på opstillingsstedet. Bygherre, projekterende og entreprenører, der forestår et byggeprojekt, kan ligeledes anvende denne vejledning. For at kunne vælge den rigtige stilladsløsning til en given opgave, så henvises der endvidere til branchevejledningen Standardblade for systemstilladser, som kan hentes på Standardblade for systemstilladser præciserer bl.a. krav til stilladsbredde, stilladsklasse og anvendelse af stilladset. Stilladsbranchens handlingsplan fra december 2005, som har til formål at øge brugen af tekniske hjælpemidler for at nedbringe nedslidningen af medarbejderne, - er indarbejdet i denne vejledning. Denne udgave af vejledningen har ikke medtaget vejledning om opstilling og nedtagning af rullestilladser, bukkestilladser samt stilladser opbygget af træ. Der er udgivet et særligt faktablad samt produceret en selvstændig film herom. Begge kan ses på vores hjemmeside Endvidere er hele afsnittet om totaloverdækninger stadig under revision, hvorfor det først medtages i en senere udgave i løbet af Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de gældende DS/EN-standarder på området, bl.a om facadestilladser lavet af præfabrikerede dele og om midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Opstilling og nedtagning af stilladser 5

6 Ansvar og pligter Krav ANSVAR OG PLIGTER FOR ARBEJDSMILJØET Byggepladsens stilladser er et teknisk hjælpemiddel, der ofte anvendes af flere faggrupper, og derfor må det nøje overvejes, hvilken stilladstype og konstruktion der skal opstilles, så det efterfølgende arbejde kan udføres på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Både stilladsopstillingen og den efterfølgende brug af stilladset kan kun gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen. Alle parter i et byggeprojekt har derfor ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven. Ifølge Arbejdsmiljøloven har både bygherren, den projekterende, leverandøren og arbejdsgiver (udførende) og de ansatte en række pligter, der er med til at sikre, at projektet kan gennemføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. For yderligere beskrivelser af disse generelle ansvar- og pligtområder henvises til hjemmesiden I dette kapitel om ansvar og pligter er der primært medtaget de særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med opstilling og nedtagning af stilladser. 6 Opstilling og nedtagning af stilladser

7 Ansvar Projektering og planlægning Projektering og planlægning Bygherren Når der er to eller flere virksomheder på byggepladsen samtidigt, skal bygherren inden igangsætning af byggearbejdet og løbende under udførelse sørge for: at afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - gennem aftaler med de enkelte entreprenører om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, at udpege koordinator(er), der koordinerer arbejdet under projekteringen og udførelsesfasen, at koordinere sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mellem de forskellige entreprenører, at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) for stilladsarbejdet og andet særligt farligt arbejde. (Hvis der er mere end 10 beskæftigede på pladsen samtidigt, skal der være en PSS for hele pladsen.) Når flere arbejdsgivere skal anvende det samme stillads, betragtes stilladset som et fællesområde, og bygherren skal derfor tage stilling til, hvem der forestår eftersyn og vedligeholdelse samt eventuelle tilpasninger, når stilladser er i brug. Når der udarbejdes en PSS, skal ansvaret for stilladset fremgå i denne. Projekterende Hvis et stillads foreskrives i et projekt, skal den projekterende tage stilling til stilladsets funktionskrav, herunder stilladsklasse, breddeklasse og stilladstype. Dette gælder også når, hovedentreprenøren forestår detailprojekteringen. For yderligere oplysninger om krav til stilladset, fx breddekrav, belastningskrav og lignende, henvises til leverandørens anvisninger, BAR Bygge & Anlægs vejledning om Standardblade for Stilladser, Arbejdstilsynets anvisninger og standarder. Stilladsopstilleren Den virksomhed, der opstiller stilladset uanset om det er et stilladsfirma, hvis ansatte ikke selv skal arbejde på det færdige stillads, eller det fx er et murerfirma, hvis ansatte selv skal arbejde på det færdige stillads har ansvaret for, at stilladset er opstillet korrekt. Virksomhed og montør vurderer i den konkrete situation, hvornår fx vejret gør det umuligt at udføre stilladsarbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdet planlægges og udføres efter anvisningerne i denne branchevejledning, leverandørens opstillingsvejledning samt god branchepraksis, og medarbejderne instrueres i henhold hertil, inden arbejdet går i gang. Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver, hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan man forholder sig i forhold til storm, sne m.m. Ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset herunder belastning af stilladset og arbejdets art. Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig om, at stilladset kan klare de påregnelige belastninger. Opstilling og nedtagning af stilladser 7

8 Projektering og planlægning Ansvar Stilladsmontøren De ansatte ledere og timelønnede skal overholde deres forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen ved at tage medansvar for og medvirker aktivt til at fastholde og løbende forbedre en høj arbejdsmiljøstandard. Herunder at bruge de tekniske hjælpemidler, der stilles til rådighed. Stilladsuddannelse Opstilling, nedtagning, ændring og vedligeholdelse af stilladser over 3 meter kræver uddannelse. For stilladser i en standardopstilling, jf. leverandørens opstillingsvejledning, kræves et 3 ugers stilladskursus. For mere komplicerede stilladser, fx overdækninger, skal medarbejderen enten have en 2 årig stilladsuddannelse eller ERFA-kursus. Personer der ikke har gennemgået en dansk stilladsuddannelse, må kun beskæftiges med stilladsarbejde i Danmark, hvis de har fået udstedt et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet. Opstilling og nedtagning af rulle- og bukkestilladser er dog undtaget dette krav. Brugerne af stilladset Den virksomhed, hvis ansatte benytter stilladset, har ansvaret for, at det er egnet til den opgave, som skal udføres, og at det er i forskriftsmæssig stand under brugen. Det er således brugervirksomheden, der har ansvaret for, at stilladset løbende efterses og tilpasses de opgaver, som skal udføres fra stilladset, også selv om virksomheden ikke har opstillet stilladset. Hvis stilladset løbende skal tilpasses arbejdet, fx flytning af konsoller, fastgørelser eller lignende, skal dette altid aftales med den virksomhed, der har opstillet stilladset. På den måde kan det sikres, at stilladset altid er i forskriftsmæssig stand. Ibrugtagningsskiltet skal ændres og opdateres løbende i takt med eventuelle ændringer af stilladset. Krav fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet Vær opmærksom på, at der også kan stilles krav til stilladset fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet. Inden arbejdet igangsættes, skal det undersøges om brandmyndigheder, politi eller lokale vejmyndigheder stiller supplerende krav i forhold til stilladsopstillingen fx: krav om afmærkningsplan, og herunder sikring af stillads mod påkørsel, krav om evakuerings- og redningsveje, krav om, at fortov under stilladset skal kunne benyttes, krav om særlig uddannelse ved arbejde på vejareal, restriktioner i forhold til af- eller pålæsning af stilladsbil samt parkering. For yderligere information kontakt kommunens tekniske forvaltning. På kan regler og Håndbog for afmærkning af vejarbejder hentes. 8 Opstilling og nedtagning af stilladser

9 Valg af stillads Håndtering Håndtering af stilladsmateriel Montering og demontering af stilladser indebærer en række manuelle belastninger, som skal minimeres ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler - både på opstillingsstedet og på lagerpladsen. Opstillingsanvisningerne i denne vejledning tager højde for både sikkerheden og ergonomien under opstillingen. Dette kombineret med niveauet for anvendelse af tekniske hjælpemidler, som anvises i nærværende afsnit, sikrer en optimal håndtering af stilladsmateriellet. Lagerpladsens indretning Stilladsvirksomhedens lagerplads skal være disponeret og indrettet således, at færdsel samt oplagring, transport og håndtering af materiel kan ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Ved indretningen af lagerpladsen bør der tages særligt hensyn til spidsbelastningssituationer, hvor der foregår aflæsning og pålæsning af flere lastbiler samtidigt. Det vil sige, at personer og kørende materiel færdes samtidigt på lagerpladsen. Det anbefales ved indretning af lagerpladsen at: fastsætte og skilte med maks. hastighed, bakning med lastbiler bør ske under dirigering af flagmand eller med brug af bakalarm. Herudover skal lager pladsen indrettes efter følgende retningslinjer: Områder på pladsen, hvor gående udfører arbejde, markeres fx med afstribning el. lign., og i de områder skal der være retningslinjer for chauffører af lastbiler, trucks mv. om, at al kørsel skal ske yderst forsigtigt og med størst mulige agtpågivenhed. Kørende og gående færdsel adskilles så vidt muligt. Det skal ske ved afstribning og skiltning af fortov, fodgængerovergange mv. Færdselsveje for køretøjer placeres med en passende sikkerhedsafstand fra døre, porte og gående færdsel. Belægningen på lagerpladsen etableres, så den til stadighed er jævn, plan, og bæredygtig uanset vejrliget. Det gælder både i forhold til de personer, der arbejder og færdes på pladsen, den forventede lastbilkørsel og i forhold til de tekniske hjælpemidler der forudsættes anvendt på pladsen. Der skal etableres tilstrækkelig belysning, så både færdsel og arbejde kan ske forsvarligt, og hvor der også tages hensyn til at undgå blænding og skygger. Virksomheden fastsætter procedurer for oprydning, snerydning, saltning og grusning m.v. samt sikrer tilstrækkelig indsats på dette område, så færdsel og arbejde på lagerpladsen til stadighed kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det anbefales i øvrigt, at lagerpladsen opdeles på en sådan måde, at defekt og kasseret stilladsmateriel placeres tydeligt adskilt fra øvrigt stilladsmateriel. Opstilling og nedtagning af stilladser 9

10 Håndtering Valg af stillads Vandret transport Ved valg af tekniske hjælpemidler er der en række forskellige forhold, som har indflydelse på valget, fx grejtype, lagerpladsens indretning og de aktuelle forhold på opstillingsstedet. Egnede tekniske hjælpemidler vælges ud fra en vurdering af nedenstående. Af- og pålæsning Af- og pålæsning af bil sker generelt ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler, fx truck, kran, bagsmæklift, containerlad eller lignende. Dette vil hovedsagligt indebære, at størstedelen af stilladsmateriellet bundtes eller samles i større enheder fx rammetainer eller barreller. Hvis bilen på opstillingsstedet kan holde direkte under hejsefeltet, anvendes hjælpemidler som anvist under afsnittet om lodret transport. På lagerpladsen anvendes truck til læsning af dæk, rammer og løsdele i bareller. Rammevogn kan alternativt anvendes til håndtering af rammer til/fra læsserampen. Af- og pålæsning af mindre stilladskomponenter og/eller få stilladskomponenter på lagerpladsen og på opstillingsstedet, som ikke er egnet til at håndtere med et teknisk hjælpemiddel, kan fortsat håndteres manuelt, såfremt det sker på forsvarlig måde. Som eksempel herpå er enkelte rammer, dæk, hegn eller rør og koblinger. 10 Opstilling og nedtagning af stilladser

11 Breddeklasse (W) Håndtering Transport mellem bil og opstillingssted Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til transport af stilladsgrej mellem bil og opstillingssted, fx: truck til håndtering af rammetainer, bareller og stilladsdæk, trækvogn eller rammevogn, rammetainer og barreller med hjul, trillebør til mindre komponenter, eller andre egnede tekniske hjælpemidler. Hvor underlaget eller de fysiske rammer ikke giver mulighed for at anvende ovenstående, hejses stilladsmateriellet ind med kran. Dette kan fx være nødvendigt ved arbejde i baggårde eller hvor adgang sker ad trapper m.v. Der kan forekomme situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at transportere grejet med almindelige forekommende tekniske hjælpemidler eller indhejsning. I sådanne situationer kan manuel håndtering være eneste løsning, såfremt det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt det på en konkret sag vurderes, at manuel transport mellem bil og opstillingssted ikke kan undgås, skal belastningen af medarbejderne minimeres mest muligt, fx ved anvendelse af lettere grej, og ved at fordele bærearbejdet på flere medarbejdere. Arbejdsopgaver, hvor der manuelt bæres stilladsgrej mellem bil og opstillingssted, må for den enkelte medarbejder ikke overstige én arbejdsdag pr. uge. Når manuel håndtering ikke kan undgås, skal den konkrete situation indarbejdes i virksomhedens APV. Manuel håndtering af stilladsgrej mellem bil og opstillingssted er derfor at betragte som en undtagelse, og denne løsning kan kun tages i anvendelse efter en konkret vurdering. Behovet for manuel håndtering kan fx forekomme i forbindelse med følgende situationer: Hvis underlaget ikke kan bære den krævede kran. Manglende plads til indhejsning fx luftledninger. Hvor en nødvendig lukning af vejen ikke kan tillades af politi eller vejmyndighed. Ved mindre stilladsopgaver, hvor den samlede opgave ikke overstiger 1 dags arbejde for 2 mænd (vandret håndtering + opstilling eller nedtagning af stillads). Ved opgaver hvor brugen af almindelige forekommende tekniske hjælpemidler, forøger belastningen af medarbejderne, fx ved en mindre transportafstand, hvor antallet af løft forøges. Opstilling og nedtagning af stilladser 11

12 Håndtering Lodret transport Op- og nedhejsning af stilladsmateriel skal ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Under lodret transport skal materiellet være sikret - fx afhægtningssikret krog eller kæde/rækværk på materialehejs. Det er strafbart at anvende krog uden sikring Som egnede tekniske hjælpemidler regnes: Stilladshejs, elevatorer og byggepladselevatorer. Bundmonteret el-montagehejs. Topmonteret mini el-montagehejs (til mindre opgaver). Eller tilsvarende hjælpemidler. Brug i udgangspunktet el-hejs både til brug for stilladsopstilling og efterfølgende til brug for de håndværkere, som skal bruge stilladset. Håndhejs vil kun være egnet i forbindelse med montering og demontering af plast, net og affaldsskakter. Såfremt det ikke er muligt og hensigtsmæssigt at anvende andre egnede tekniske hjælpemidler, så kan håndhejs dog anvendes til lodret transport af ganske få stilladskomponenter og ikke ved almindelig stilladsopstilling. Håndhejset skal være forsynet med bremse. Ved anvendelse af el-hejs m.m. bør der anvendes der forhøjet hejseknægt. Wirehejs bundmonteret, såvel som topmonteret - er ikke velegnet til demontage af større stilladsopgaver. Der skal ved anvendelse af disse hejse til demontage laves udførlig vejledning, således at grejet bliver forsvarligt hejset ned. Dette kan ske ved hjælp af styreliner eller hejseknægt med ekstra lang arm. 12 Opstilling og nedtagning af stilladser

13 Lastklasser Håndtering Stilladshejs Når der anvendes stilladshejs og andre elevatorer, skal der af ergonomiske hensyn etableres et midlertidigt rækværk, som kan åbnes, når hejset/elevatoren skal tømmes. Dette rækværk lukkes, inden elevatoren kører op/ned. Stilladshejs må ikke anvendes til persontransport. I forbindelse med montering og demontering af tandstang samt den første ramme, er det tilladt at stå i hejset under monteringen (afstanden mellem 2 dæk). Hvis der skal monteres materialeelevatorer til håndværkerne, kan disse med fordel benyttes til montage og demontage af stilladset Andre tekniske hjælpemidler Når der anvendes andre tekniske hjælpemidler til lodret transport, fx teleskoplæsser og truck, hvor der opstår et åbent hejsefelt, skal topmanden være fuldt sikret i sele ( klikket ind ), indtil rækværk igen er etableret. Opstilling og nedtagning af stilladser 13

14 Montage W06 Montage af stilladser Alt materiel kontrolleres for fejl og mangler inden brug, og kasseret materiel fjernes fra opstillingsstedet. Stilladsets underlag skal være plant, stabilt og bæredygtigt. Fodspindler og opklodsning skal være forsvarligt understøttet, så de nødvendige kræfter kan overføres til underlaget. Opklodsningen må ikke være mere end 20 cm høj og ved større niveauforskelle udlignes disse med fx indstillelige fodspindler. Fodspindler skal have mindst 10 cm indstik i søjlerne, og indstillelige ben over 60 cm skal afstives i begge retninger. De næste 5 sider indeholder branchens erfaringer for, hvad der er god praksis i forbindelse med stilladsopstilling. Anvisningerne kan dog ikke træde i stedet for leverandørens brugsanvisning, som altid skal følges. Mærkning og eftersyn af stillads Et stillads, der er højere end 2 meter, skal forsynes med skilte ved adgangsvejene til stilladset. Virksomheden, der opstiller stilladset, sørger for dette. Af skiltene skal tydeligt fremgå: Hvad stilladset skal anvendes til, fx vinduesudskiftning eller tagarbejde. Den maksimale belastning med angivelse af lastklasse (punktbelastning og fordelt pr. m²). Dato for opstilling. Dato for eventuel sidste ændring. Virksomhed, der har foretaget opstilling eller ændring. Dato for gennemgang inden ibrugtagning. Underskrift. Oplysningerne på skiltene ajourføres løbende i forhold til eventuelle ændringer i stilladsopstillingen. Således skal senest eftersynsdato fremgå af skiltene. 14 Opstilling og nedtagning af stilladser

15 W09 Montage Eftersyn skal foretages af en sagkyndig, når stilladset er færdigopstillet til brug. Det samme gælder i fornødent omfang i brugsperioden, og hver gang stilladsopstillingen ændres, så stilladset til stadighed holdes i forsvarlig stand - i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og gældende arbejdsmiljølovgivning. Opstilles stilladset med flere lastklasser, angives laveste lastklasse på skiltene, med mindre stilladset fysisk opdeles mellem de forskellige lastklasser og forsynes med selvstændige adgangsveje. Dog kan lasttårne opstilles og mærkes selvstændigt med en højere lastklasse end selve stilladset (se side xxx om lasttårne). Under opstilling og ændring af stilladset ændres skiltningen ved adgangsvejene til stilladset, så det fremgår, at stilladset ikke er klar til brug. Hvis stilladset forlades, før det er klar til brug, skal der yderligere foretages en fysisk afspærring af adgangsveje til stilladset. Det kan fx ske ved at fjerne stiger og/eller montere rækværk. Montage af stillads Montagen afhænger af stilladstypen. Derfor skal brugsanvisningen for den konkrete stilladsopstilling altid være på opstillingsstedet. Brugsanvisningen kan bestå i: en leverandørbrugsanvisning for systemstilladser i standardopstilling, supplerende oplysninger om særlige detaljer, hvor dele af stilladsopstillingen ikke er omhandlet af leverandørens brugsanvisning, eller en brugsanvisning for stilladser, der ikke er opstillet efter en leverandørbrugsanvisning. For stilladser eller dele af stilladser, der afviger fra leverandørens opstillingsvejledning, skal der udarbejdes en konstruktionsberegning med styrke og stabilitetsberegninger, og som indeholder specifikationer over den påtænkte opstilling. Disse oplysninger kan indgå som et supplement til leverandørens opstillingsvejledning. I de efterfølgende afsnit vises eksempler på, hvordan montagen kan foregå under hensynstagen til de generelle sikkerhedshensyn, der skal efterleves under stilladsmontage. Opstilling og nedtagning af stilladser 15

16 Montage W12 Etablering af sikkerhed under montagen Der skal være fuld sikring mod nedstyrtning ved al montage og demontage af stillads. I det følgende gøres rede for de metoder, som kan bruges, hvor denne sikring ikke er integreret i det pågældende stilladssystem. Under alle omstændigheder skal opstillingsvejledninger fra de enkelte leverandører følges. I de tilfælde hvor opstillingsvejledninger er mangelfulde i forhold til de nye regler, skal virksomheden og virksomhedens sikkerhedsorganisation udarbejde opstillingsvejledninger for virksomhedens forskellige typer af stilladsgrej. Der vil være følgende muligheder for sikker montage: 1 meter løft ved søjlestilladser Ved opbygning af søjlestilladser vil det være muligt at have fuld sikring ved brug af 1-meter løft. Bunden af stilladset færdiggøres, og udvendig på stilladset i 2 meters højde monteres udvendig horisontal/længdebjælke. Herefter monteres der montagedæk/dæk i 1-meters højde. Fra dette dæk monteres søjler, horisontaler, fastgørelser m.m. Derefter monteres der udvendig horisontal/længdebjælke 2 meter over dækket. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Dækket kan nu løftes 1 meter ved brug af et ekstra montagedæk vil øverste horisontal virke som håndliste. 16 Opstilling og nedtagning af stilladser

17 W12 Montage Kollektiv sikring - opskydeligt gelændersystem, som er en blivende del af stilladset Flere stilladsleverandører har produceret opskydelige gelændersystemer, som er en blivende del af det færdige stillads. Både ved opbygning af søjlestilladser og rammestilladser vil det være muligt at bruge disse rækværker. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Disse gelændersystemer har den fordel, at der ikke skal opsættes 2 gange gelænder. A B Sikring med opskydeligt rækværk Der findes flere typer af opskydelige, midlertidige rækværker. Både ved opbygning af søjlestilladser og rammestilladser vil det være muligt at bruge disse rækværker. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Disse rækværker kan ikke erstatte de faste rækværker og må kun bruges i forbindelse med montage og demontage af stilladserne. Opstilling og nedtagning af stilladser 17

18 Montage W15 Sikring med anvendelse af sikkerhedsline eller Yo-Yo En anden individuel sikring er anvendelse af line. En line kan anvendes i hele arbejdstiden med passende pauser, hvis der ikke med rimelighed kan anvendes kollektive foranstaltninger, fx opskydelige rækværker. Ved anvendelse af line overvejelses følgende: Producenten af det anvendte stilladssystem skal have udpeget og godkendt fastgørelsespunkter. Det skal vurderes om stilladskomponenter udført i aluminium eller andre lettere materialer, kan leve op til styrkekravene. Udførelse af arbejdet kræver speciel oplæring, fx faldsikringskursus. Der skal anvendes godkendt faldsikringssystem. Faldsikringsudstyret skal gennemgå et eftersyn af sagkyndig mindst én gang årligt. Der kan anvendes line 2,0 m og et godkendt forlængerstykke på 0,5 m. Forlængerstykket skal være godkendt til stilladsmontage. Der kan anvendes faldblok (Yo-Yo) efter aftale med leverandør. Det kræver, at faldblokken er godkendt til både lodret og vandret træk. Der skal ligge en plan for højderedning i virksomheden, herunder uddannelse i højderedning. Før opstart på arbejdsstedet Virksomheden udarbejder en fast procedure for brug af faldsikringsudstyr. Denne kan bl.a. indeholde følgende: De ansatte skal instrueres i brug af det aktuelle faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyret skal tjekkes umiddelbart før brug og justeres til den enkelte bruger. Der skal være udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af ulykke/fald. Beredskabsplanen skal være tilpasset den enkelte byggeplads/opgave og tilgængelig for alle montører, konduktører m.fl. Et tilstrækkeligt antal personer skal være instrueret i beredskabsplanens indhold, og vide hvem og hvad der skal gøres i tilfælde af en faldulykke. Et tilstrækkeligt antal personer på pladsen skal være instrueret i, hvilket redningsudstyr der er til rådighed, i tilfælde af en faldulykke på stedet (fx lift, krankurv). 18 Opstilling og nedtagning af stilladser

19 W18 Montage Stilladser til tagarbejde Stilladser med ét arbejdsdæk beregnet for tagarbejde eller andet arbejde med stor afstand til facade, udføres som hovedregel med indvendige konsoller på øverste niveau. Dette betyder, at afstanden mellem stillads og facade bliver større end normalt. Stilladset opbygges, som anført i afsnittet om sikker stilladsmontage. Når afstanden mellem facade og stillads overstiger 30 cm, skal der i forbindelse med montage og især ved montering/demontering af fastgørelser sikres mod nedstyrtning. Dette skal ske på følgende måde: 1. Montering af konsoldæk alle steder hvor der monteres fastgørelser. 2. Der må maks. være 2 meter fra hoveddæk og ned til næste konsoldæk. Stillads, lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Hvor der kun etableres ét arbejdsdæk fx til tagarbejde, anvendes montagedæk til montagen af stilladset. Der bruges 1-meter løft eller opskydeligt rækværk. Bund og adgangsfelt etableres og opsættes som et traditionelt stålstillads og skilt opsættes ved adgangsvej. Montagedækkene flyttes med op i takt med montagen af stilladset. Oplægningen starter længst væk fra adgangsvejen og slutter med, at adgangsvejen til næste niveau etableres færdig. Der skal altid anvendes så mange montagedæk, at et felt kan fyldes ud. Der skal bruges ét ekstra montagedæk ved oplægningen, således at man hele tiden oplægger dækkende lodret over det dæk, som man står på. Opstilling og nedtagning af stilladser 19

20 Montage W21 Stillads (murerstillads), lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk - forberedt til opmuring Bund og adgangsfelt etableres og opsættes som et traditionelt stålstillads, og skilt opsættes ved adgangsvej. Traller flyttes med op i takt med opmuringen, således at trallerne flyttes i 1 meter spring. Der skal bruges en ekstra tralle ved oplægningen, således at man hele tiden oplægger dækkende lodret over det dæk, som man står på. Før traller flyttes op til næste højde, monteres udvendige længdebjælker og gavltværbjælke i 2 meters højde, så disse kan fungere som rækværk for næste arbejdshøjde. Herefter flyttes trallerne og der monteres låsebrædder. Forankring af stilladset Opsættes stilladset i en standardopstilling, skal forankringsmønsteret fremgå af leverandørens opstillingsvejledning. Forankringerne monteres, så færdsel på stilladset kan foregå uhindret (forankringerne må ikke rage ind i gangarealet). Fastgørelser skal kunne optage de nødvendige kræfter og i tvivlstilfælde skal dette efterprøves med en trækprøve. Generelt skal uinddækkede stilladser altid forankres i samtlige yderranker, i alle rammer under øverste dækniveau samt i alle rammer på hver anden højde (pr. 4 meter). Anvendes kasseskærme, udkrag, klimaskærm eller lignende, afhænger forankringsmønstret og fastgørelsestypen af de udtræksværdier der kan opnås. Det er god praksis at montere dobbeltforankring under øverste dækniveau. Stilladsopstilleren har ansvaret for, at der foretages en vurdering af det underlag, som stilladset fastgøres i, hvilke plugs der bruges og hvilke udtræksværdier der må regnes med. Ud fra dette beregnes fastgørelsesmønsteret. Følgende væltende kræfter kan optræde på stilladset: Vindlasten. Væltende momenter fra konstruktionsdele. Lodrette laster, som ikke er centralt placeret. Vindlastens størrelse afhænger af byggepladsens beliggenhed, højden af stilladset, konstruktionens geometri samt tætheden af eventuelle inddækninger. Når der monteres net eller armeret plastik på et stillads, sker der en kraftig forøgelse af de kræfter, som påvirker stilladset. I forhold til et uinddækket stillads vil kræfterne fra vinden øges med: en faktor 2,5 - når stilladset er inddækket med net, en faktor 5 - når stilladset er inddækket med plast. 20 Opstilling og nedtagning af stilladser

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser Standardblade For stilladser 1 Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen,

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER. 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10.

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER. 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10. Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10.45 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 2

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Branchevejledning om Standardblade for

Branchevejledning om Standardblade for Branchevejledning om Standardblade for systemstilladser Indhold InDhold 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. August 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Stilladssektionen Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Ved montage og demontage af stillads skal montørerne være sikret mod nedstyrtning. Der er forskellige løsninger; kollektiv sikring

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser Juni 2006 GRØNLAND 2 Denne vejledning oplyser om regler i forbindelse med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af alle typer stilladser

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. 23.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Hvidbog til Stilladspriskuranten for servicepræget stilladsarbejde i tilknytning til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund indgået Bygge- og anlægsoverenskomst Læsevejledning; Faglige afgørelser;

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 5 1.5 Forsikring... 5

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte

Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Rulle & Bukkestillads Elev- og opgavehæfte Undervisningsministeriet. 16.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2012 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands

Læs mere