6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER"

Transkript

1 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

2

3 Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren Projekterende... 7 Stilladsopstilleren... 7 Stilladsmontøren... 8 Stilladsuddannelse... 8 Brugerne af stilladset... 8 Krav fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet... 8 Håndtering af stilladsmateriel... 9 Lagerpladsens indretning... 9 Vandret transport...10 Af- og pålæsning...10 Transport mellem bil og opstillingssted Lodret transport Stilladshejs Andre tekniske hjælpemidler Montage af stilladser Mærkning og eftersyn af stillads Montage af stillads Etablering af sikkerhed under montagen Kollektiv sikring - opskydeligt gelændersystem, som er en blivende del af stilladset.. 17 Sikring med opskydeligt rækværk Sikring med anvendelse af sikkerhedsline eller Yo-Yo Stilladser til tagarbejde Stillads, lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Stillads (murerstillads), lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk - forberedt til opmuring Forankring af stilladset Rækværk på færdigmonterede stilladser Konsoller Konsoldæk Ladetårn/materieltårn Adgangsveje til stilladser Montage af hejs for håndværkere Opstilling og nedtagning af stilladser 3

4 Indhold Stilladser på vejareal Afmærkning af stillads Afmærkning under opstillingen Stilladser på fortov Vedligeholdelse af materiel Kontrol og vedligeholdelse af materiel Kontrol af alu-finérdæk Mærkning af alu-finérdæk Vindlast på stilladser Sådan beregnes vindlast Inddækning med net...30 Inddækning med plast...30 Andre stilladser Hængestilladser Rør- og koblingsstillads Rammestillads Enkeltsøjlesystemer Hængestilladser med wirestropper, kædekrog og lignende Rygningsstilladser Fritstående stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser - frie rum Skaktrør Bilag Formfaktor Hastighedstryk Noter Opstilling og nedtagning af stilladser

5 Indledning Indledning Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan opsætning og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt - særligt i forhold til risici for nedstyrtning og gennemstyrtning. Branchevejledningen henvender sig primært til virksomheder og medarbejdere, der bygger stilladser. Vejledningen beskriver god praksis i forbindelse med håndtering af stilladsmateriel, både på lagerpladsen, under transporten og ude på opstillingsstedet. Bygherre, projekterende og entreprenører, der forestår et byggeprojekt, kan ligeledes anvende denne vejledning. For at kunne vælge den rigtige stilladsløsning til en given opgave, så henvises der endvidere til branchevejledningen Standardblade for systemstilladser, som kan hentes på Standardblade for systemstilladser præciserer bl.a. krav til stilladsbredde, stilladsklasse og anvendelse af stilladset. Stilladsbranchens handlingsplan fra december 2005, som har til formål at øge brugen af tekniske hjælpemidler for at nedbringe nedslidningen af medarbejderne, - er indarbejdet i denne vejledning. Denne udgave af vejledningen har ikke medtaget vejledning om opstilling og nedtagning af rullestilladser, bukkestilladser samt stilladser opbygget af træ. Der er udgivet et særligt faktablad samt produceret en selvstændig film herom. Begge kan ses på vores hjemmeside Endvidere er hele afsnittet om totaloverdækninger stadig under revision, hvorfor det først medtages i en senere udgave i løbet af Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de gældende DS/EN-standarder på området, bl.a om facadestilladser lavet af præfabrikerede dele og om midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Opstilling og nedtagning af stilladser 5

6 Ansvar og pligter Krav ANSVAR OG PLIGTER FOR ARBEJDSMILJØET Byggepladsens stilladser er et teknisk hjælpemiddel, der ofte anvendes af flere faggrupper, og derfor må det nøje overvejes, hvilken stilladstype og konstruktion der skal opstilles, så det efterfølgende arbejde kan udføres på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Både stilladsopstillingen og den efterfølgende brug af stilladset kan kun gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen. Alle parter i et byggeprojekt har derfor ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven. Ifølge Arbejdsmiljøloven har både bygherren, den projekterende, leverandøren og arbejdsgiver (udførende) og de ansatte en række pligter, der er med til at sikre, at projektet kan gennemføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. For yderligere beskrivelser af disse generelle ansvar- og pligtområder henvises til hjemmesiden I dette kapitel om ansvar og pligter er der primært medtaget de særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med opstilling og nedtagning af stilladser. 6 Opstilling og nedtagning af stilladser

7 Ansvar Projektering og planlægning Projektering og planlægning Bygherren Når der er to eller flere virksomheder på byggepladsen samtidigt, skal bygherren inden igangsætning af byggearbejdet og løbende under udførelse sørge for: at afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - gennem aftaler med de enkelte entreprenører om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, at udpege koordinator(er), der koordinerer arbejdet under projekteringen og udførelsesfasen, at koordinere sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mellem de forskellige entreprenører, at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) for stilladsarbejdet og andet særligt farligt arbejde. (Hvis der er mere end 10 beskæftigede på pladsen samtidigt, skal der være en PSS for hele pladsen.) Når flere arbejdsgivere skal anvende det samme stillads, betragtes stilladset som et fællesområde, og bygherren skal derfor tage stilling til, hvem der forestår eftersyn og vedligeholdelse samt eventuelle tilpasninger, når stilladser er i brug. Når der udarbejdes en PSS, skal ansvaret for stilladset fremgå i denne. Projekterende Hvis et stillads foreskrives i et projekt, skal den projekterende tage stilling til stilladsets funktionskrav, herunder stilladsklasse, breddeklasse og stilladstype. Dette gælder også når, hovedentreprenøren forestår detailprojekteringen. For yderligere oplysninger om krav til stilladset, fx breddekrav, belastningskrav og lignende, henvises til leverandørens anvisninger, BAR Bygge & Anlægs vejledning om Standardblade for Stilladser, Arbejdstilsynets anvisninger og standarder. Stilladsopstilleren Den virksomhed, der opstiller stilladset uanset om det er et stilladsfirma, hvis ansatte ikke selv skal arbejde på det færdige stillads, eller det fx er et murerfirma, hvis ansatte selv skal arbejde på det færdige stillads har ansvaret for, at stilladset er opstillet korrekt. Virksomhed og montør vurderer i den konkrete situation, hvornår fx vejret gør det umuligt at udføre stilladsarbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdet planlægges og udføres efter anvisningerne i denne branchevejledning, leverandørens opstillingsvejledning samt god branchepraksis, og medarbejderne instrueres i henhold hertil, inden arbejdet går i gang. Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver, hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan man forholder sig i forhold til storm, sne m.m. Ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset herunder belastning af stilladset og arbejdets art. Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig om, at stilladset kan klare de påregnelige belastninger. Opstilling og nedtagning af stilladser 7

8 Projektering og planlægning Ansvar Stilladsmontøren De ansatte ledere og timelønnede skal overholde deres forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen ved at tage medansvar for og medvirker aktivt til at fastholde og løbende forbedre en høj arbejdsmiljøstandard. Herunder at bruge de tekniske hjælpemidler, der stilles til rådighed. Stilladsuddannelse Opstilling, nedtagning, ændring og vedligeholdelse af stilladser over 3 meter kræver uddannelse. For stilladser i en standardopstilling, jf. leverandørens opstillingsvejledning, kræves et 3 ugers stilladskursus. For mere komplicerede stilladser, fx overdækninger, skal medarbejderen enten have en 2 årig stilladsuddannelse eller ERFA-kursus. Personer der ikke har gennemgået en dansk stilladsuddannelse, må kun beskæftiges med stilladsarbejde i Danmark, hvis de har fået udstedt et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet. Opstilling og nedtagning af rulle- og bukkestilladser er dog undtaget dette krav. Brugerne af stilladset Den virksomhed, hvis ansatte benytter stilladset, har ansvaret for, at det er egnet til den opgave, som skal udføres, og at det er i forskriftsmæssig stand under brugen. Det er således brugervirksomheden, der har ansvaret for, at stilladset løbende efterses og tilpasses de opgaver, som skal udføres fra stilladset, også selv om virksomheden ikke har opstillet stilladset. Hvis stilladset løbende skal tilpasses arbejdet, fx flytning af konsoller, fastgørelser eller lignende, skal dette altid aftales med den virksomhed, der har opstillet stilladset. På den måde kan det sikres, at stilladset altid er i forskriftsmæssig stand. Ibrugtagningsskiltet skal ændres og opdateres løbende i takt med eventuelle ændringer af stilladset. Krav fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet Vær opmærksom på, at der også kan stilles krav til stilladset fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet. Inden arbejdet igangsættes, skal det undersøges om brandmyndigheder, politi eller lokale vejmyndigheder stiller supplerende krav i forhold til stilladsopstillingen fx: krav om afmærkningsplan, og herunder sikring af stillads mod påkørsel, krav om evakuerings- og redningsveje, krav om, at fortov under stilladset skal kunne benyttes, krav om særlig uddannelse ved arbejde på vejareal, restriktioner i forhold til af- eller pålæsning af stilladsbil samt parkering. For yderligere information kontakt kommunens tekniske forvaltning. På kan regler og Håndbog for afmærkning af vejarbejder hentes. 8 Opstilling og nedtagning af stilladser

9 Valg af stillads Håndtering Håndtering af stilladsmateriel Montering og demontering af stilladser indebærer en række manuelle belastninger, som skal minimeres ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler - både på opstillingsstedet og på lagerpladsen. Opstillingsanvisningerne i denne vejledning tager højde for både sikkerheden og ergonomien under opstillingen. Dette kombineret med niveauet for anvendelse af tekniske hjælpemidler, som anvises i nærværende afsnit, sikrer en optimal håndtering af stilladsmateriellet. Lagerpladsens indretning Stilladsvirksomhedens lagerplads skal være disponeret og indrettet således, at færdsel samt oplagring, transport og håndtering af materiel kan ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Ved indretningen af lagerpladsen bør der tages særligt hensyn til spidsbelastningssituationer, hvor der foregår aflæsning og pålæsning af flere lastbiler samtidigt. Det vil sige, at personer og kørende materiel færdes samtidigt på lagerpladsen. Det anbefales ved indretning af lagerpladsen at: fastsætte og skilte med maks. hastighed, bakning med lastbiler bør ske under dirigering af flagmand eller med brug af bakalarm. Herudover skal lager pladsen indrettes efter følgende retningslinjer: Områder på pladsen, hvor gående udfører arbejde, markeres fx med afstribning el. lign., og i de områder skal der være retningslinjer for chauffører af lastbiler, trucks mv. om, at al kørsel skal ske yderst forsigtigt og med størst mulige agtpågivenhed. Kørende og gående færdsel adskilles så vidt muligt. Det skal ske ved afstribning og skiltning af fortov, fodgængerovergange mv. Færdselsveje for køretøjer placeres med en passende sikkerhedsafstand fra døre, porte og gående færdsel. Belægningen på lagerpladsen etableres, så den til stadighed er jævn, plan, og bæredygtig uanset vejrliget. Det gælder både i forhold til de personer, der arbejder og færdes på pladsen, den forventede lastbilkørsel og i forhold til de tekniske hjælpemidler der forudsættes anvendt på pladsen. Der skal etableres tilstrækkelig belysning, så både færdsel og arbejde kan ske forsvarligt, og hvor der også tages hensyn til at undgå blænding og skygger. Virksomheden fastsætter procedurer for oprydning, snerydning, saltning og grusning m.v. samt sikrer tilstrækkelig indsats på dette område, så færdsel og arbejde på lagerpladsen til stadighed kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det anbefales i øvrigt, at lagerpladsen opdeles på en sådan måde, at defekt og kasseret stilladsmateriel placeres tydeligt adskilt fra øvrigt stilladsmateriel. Opstilling og nedtagning af stilladser 9

10 Håndtering Valg af stillads Vandret transport Ved valg af tekniske hjælpemidler er der en række forskellige forhold, som har indflydelse på valget, fx grejtype, lagerpladsens indretning og de aktuelle forhold på opstillingsstedet. Egnede tekniske hjælpemidler vælges ud fra en vurdering af nedenstående. Af- og pålæsning Af- og pålæsning af bil sker generelt ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler, fx truck, kran, bagsmæklift, containerlad eller lignende. Dette vil hovedsagligt indebære, at størstedelen af stilladsmateriellet bundtes eller samles i større enheder fx rammetainer eller barreller. Hvis bilen på opstillingsstedet kan holde direkte under hejsefeltet, anvendes hjælpemidler som anvist under afsnittet om lodret transport. På lagerpladsen anvendes truck til læsning af dæk, rammer og løsdele i bareller. Rammevogn kan alternativt anvendes til håndtering af rammer til/fra læsserampen. Af- og pålæsning af mindre stilladskomponenter og/eller få stilladskomponenter på lagerpladsen og på opstillingsstedet, som ikke er egnet til at håndtere med et teknisk hjælpemiddel, kan fortsat håndteres manuelt, såfremt det sker på forsvarlig måde. Som eksempel herpå er enkelte rammer, dæk, hegn eller rør og koblinger. 10 Opstilling og nedtagning af stilladser

11 Breddeklasse (W) Håndtering Transport mellem bil og opstillingssted Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til transport af stilladsgrej mellem bil og opstillingssted, fx: truck til håndtering af rammetainer, bareller og stilladsdæk, trækvogn eller rammevogn, rammetainer og barreller med hjul, trillebør til mindre komponenter, eller andre egnede tekniske hjælpemidler. Hvor underlaget eller de fysiske rammer ikke giver mulighed for at anvende ovenstående, hejses stilladsmateriellet ind med kran. Dette kan fx være nødvendigt ved arbejde i baggårde eller hvor adgang sker ad trapper m.v. Der kan forekomme situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at transportere grejet med almindelige forekommende tekniske hjælpemidler eller indhejsning. I sådanne situationer kan manuel håndtering være eneste løsning, såfremt det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt det på en konkret sag vurderes, at manuel transport mellem bil og opstillingssted ikke kan undgås, skal belastningen af medarbejderne minimeres mest muligt, fx ved anvendelse af lettere grej, og ved at fordele bærearbejdet på flere medarbejdere. Arbejdsopgaver, hvor der manuelt bæres stilladsgrej mellem bil og opstillingssted, må for den enkelte medarbejder ikke overstige én arbejdsdag pr. uge. Når manuel håndtering ikke kan undgås, skal den konkrete situation indarbejdes i virksomhedens APV. Manuel håndtering af stilladsgrej mellem bil og opstillingssted er derfor at betragte som en undtagelse, og denne løsning kan kun tages i anvendelse efter en konkret vurdering. Behovet for manuel håndtering kan fx forekomme i forbindelse med følgende situationer: Hvis underlaget ikke kan bære den krævede kran. Manglende plads til indhejsning fx luftledninger. Hvor en nødvendig lukning af vejen ikke kan tillades af politi eller vejmyndighed. Ved mindre stilladsopgaver, hvor den samlede opgave ikke overstiger 1 dags arbejde for 2 mænd (vandret håndtering + opstilling eller nedtagning af stillads). Ved opgaver hvor brugen af almindelige forekommende tekniske hjælpemidler, forøger belastningen af medarbejderne, fx ved en mindre transportafstand, hvor antallet af løft forøges. Opstilling og nedtagning af stilladser 11

12 Håndtering Lodret transport Op- og nedhejsning af stilladsmateriel skal ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Under lodret transport skal materiellet være sikret - fx afhægtningssikret krog eller kæde/rækværk på materialehejs. Det er strafbart at anvende krog uden sikring Som egnede tekniske hjælpemidler regnes: Stilladshejs, elevatorer og byggepladselevatorer. Bundmonteret el-montagehejs. Topmonteret mini el-montagehejs (til mindre opgaver). Eller tilsvarende hjælpemidler. Brug i udgangspunktet el-hejs både til brug for stilladsopstilling og efterfølgende til brug for de håndværkere, som skal bruge stilladset. Håndhejs vil kun være egnet i forbindelse med montering og demontering af plast, net og affaldsskakter. Såfremt det ikke er muligt og hensigtsmæssigt at anvende andre egnede tekniske hjælpemidler, så kan håndhejs dog anvendes til lodret transport af ganske få stilladskomponenter og ikke ved almindelig stilladsopstilling. Håndhejset skal være forsynet med bremse. Ved anvendelse af el-hejs m.m. bør der anvendes der forhøjet hejseknægt. Wirehejs bundmonteret, såvel som topmonteret - er ikke velegnet til demontage af større stilladsopgaver. Der skal ved anvendelse af disse hejse til demontage laves udførlig vejledning, således at grejet bliver forsvarligt hejset ned. Dette kan ske ved hjælp af styreliner eller hejseknægt med ekstra lang arm. 12 Opstilling og nedtagning af stilladser

13 Lastklasser Håndtering Stilladshejs Når der anvendes stilladshejs og andre elevatorer, skal der af ergonomiske hensyn etableres et midlertidigt rækværk, som kan åbnes, når hejset/elevatoren skal tømmes. Dette rækværk lukkes, inden elevatoren kører op/ned. Stilladshejs må ikke anvendes til persontransport. I forbindelse med montering og demontering af tandstang samt den første ramme, er det tilladt at stå i hejset under monteringen (afstanden mellem 2 dæk). Hvis der skal monteres materialeelevatorer til håndværkerne, kan disse med fordel benyttes til montage og demontage af stilladset Andre tekniske hjælpemidler Når der anvendes andre tekniske hjælpemidler til lodret transport, fx teleskoplæsser og truck, hvor der opstår et åbent hejsefelt, skal topmanden være fuldt sikret i sele ( klikket ind ), indtil rækværk igen er etableret. Opstilling og nedtagning af stilladser 13

14 Montage W06 Montage af stilladser Alt materiel kontrolleres for fejl og mangler inden brug, og kasseret materiel fjernes fra opstillingsstedet. Stilladsets underlag skal være plant, stabilt og bæredygtigt. Fodspindler og opklodsning skal være forsvarligt understøttet, så de nødvendige kræfter kan overføres til underlaget. Opklodsningen må ikke være mere end 20 cm høj og ved større niveauforskelle udlignes disse med fx indstillelige fodspindler. Fodspindler skal have mindst 10 cm indstik i søjlerne, og indstillelige ben over 60 cm skal afstives i begge retninger. De næste 5 sider indeholder branchens erfaringer for, hvad der er god praksis i forbindelse med stilladsopstilling. Anvisningerne kan dog ikke træde i stedet for leverandørens brugsanvisning, som altid skal følges. Mærkning og eftersyn af stillads Et stillads, der er højere end 2 meter, skal forsynes med skilte ved adgangsvejene til stilladset. Virksomheden, der opstiller stilladset, sørger for dette. Af skiltene skal tydeligt fremgå: Hvad stilladset skal anvendes til, fx vinduesudskiftning eller tagarbejde. Den maksimale belastning med angivelse af lastklasse (punktbelastning og fordelt pr. m²). Dato for opstilling. Dato for eventuel sidste ændring. Virksomhed, der har foretaget opstilling eller ændring. Dato for gennemgang inden ibrugtagning. Underskrift. Oplysningerne på skiltene ajourføres løbende i forhold til eventuelle ændringer i stilladsopstillingen. Således skal senest eftersynsdato fremgå af skiltene. 14 Opstilling og nedtagning af stilladser

15 W09 Montage Eftersyn skal foretages af en sagkyndig, når stilladset er færdigopstillet til brug. Det samme gælder i fornødent omfang i brugsperioden, og hver gang stilladsopstillingen ændres, så stilladset til stadighed holdes i forsvarlig stand - i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og gældende arbejdsmiljølovgivning. Opstilles stilladset med flere lastklasser, angives laveste lastklasse på skiltene, med mindre stilladset fysisk opdeles mellem de forskellige lastklasser og forsynes med selvstændige adgangsveje. Dog kan lasttårne opstilles og mærkes selvstændigt med en højere lastklasse end selve stilladset (se side xxx om lasttårne). Under opstilling og ændring af stilladset ændres skiltningen ved adgangsvejene til stilladset, så det fremgår, at stilladset ikke er klar til brug. Hvis stilladset forlades, før det er klar til brug, skal der yderligere foretages en fysisk afspærring af adgangsveje til stilladset. Det kan fx ske ved at fjerne stiger og/eller montere rækværk. Montage af stillads Montagen afhænger af stilladstypen. Derfor skal brugsanvisningen for den konkrete stilladsopstilling altid være på opstillingsstedet. Brugsanvisningen kan bestå i: en leverandørbrugsanvisning for systemstilladser i standardopstilling, supplerende oplysninger om særlige detaljer, hvor dele af stilladsopstillingen ikke er omhandlet af leverandørens brugsanvisning, eller en brugsanvisning for stilladser, der ikke er opstillet efter en leverandørbrugsanvisning. For stilladser eller dele af stilladser, der afviger fra leverandørens opstillingsvejledning, skal der udarbejdes en konstruktionsberegning med styrke og stabilitetsberegninger, og som indeholder specifikationer over den påtænkte opstilling. Disse oplysninger kan indgå som et supplement til leverandørens opstillingsvejledning. I de efterfølgende afsnit vises eksempler på, hvordan montagen kan foregå under hensynstagen til de generelle sikkerhedshensyn, der skal efterleves under stilladsmontage. Opstilling og nedtagning af stilladser 15

16 Montage W12 Etablering af sikkerhed under montagen Der skal være fuld sikring mod nedstyrtning ved al montage og demontage af stillads. I det følgende gøres rede for de metoder, som kan bruges, hvor denne sikring ikke er integreret i det pågældende stilladssystem. Under alle omstændigheder skal opstillingsvejledninger fra de enkelte leverandører følges. I de tilfælde hvor opstillingsvejledninger er mangelfulde i forhold til de nye regler, skal virksomheden og virksomhedens sikkerhedsorganisation udarbejde opstillingsvejledninger for virksomhedens forskellige typer af stilladsgrej. Der vil være følgende muligheder for sikker montage: 1 meter løft ved søjlestilladser Ved opbygning af søjlestilladser vil det være muligt at have fuld sikring ved brug af 1-meter løft. Bunden af stilladset færdiggøres, og udvendig på stilladset i 2 meters højde monteres udvendig horisontal/længdebjælke. Herefter monteres der montagedæk/dæk i 1-meters højde. Fra dette dæk monteres søjler, horisontaler, fastgørelser m.m. Derefter monteres der udvendig horisontal/længdebjælke 2 meter over dækket. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Dækket kan nu løftes 1 meter ved brug af et ekstra montagedæk vil øverste horisontal virke som håndliste. 16 Opstilling og nedtagning af stilladser

17 W12 Montage Kollektiv sikring - opskydeligt gelændersystem, som er en blivende del af stilladset Flere stilladsleverandører har produceret opskydelige gelændersystemer, som er en blivende del af det færdige stillads. Både ved opbygning af søjlestilladser og rammestilladser vil det være muligt at bruge disse rækværker. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Disse gelændersystemer har den fordel, at der ikke skal opsættes 2 gange gelænder. A B Sikring med opskydeligt rækværk Der findes flere typer af opskydelige, midlertidige rækværker. Både ved opbygning af søjlestilladser og rammestilladser vil det være muligt at bruge disse rækværker. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Disse rækværker kan ikke erstatte de faste rækværker og må kun bruges i forbindelse med montage og demontage af stilladserne. Opstilling og nedtagning af stilladser 17

18 Montage W15 Sikring med anvendelse af sikkerhedsline eller Yo-Yo En anden individuel sikring er anvendelse af line. En line kan anvendes i hele arbejdstiden med passende pauser, hvis der ikke med rimelighed kan anvendes kollektive foranstaltninger, fx opskydelige rækværker. Ved anvendelse af line overvejelses følgende: Producenten af det anvendte stilladssystem skal have udpeget og godkendt fastgørelsespunkter. Det skal vurderes om stilladskomponenter udført i aluminium eller andre lettere materialer, kan leve op til styrkekravene. Udførelse af arbejdet kræver speciel oplæring, fx faldsikringskursus. Der skal anvendes godkendt faldsikringssystem. Faldsikringsudstyret skal gennemgå et eftersyn af sagkyndig mindst én gang årligt. Der kan anvendes line 2,0 m og et godkendt forlængerstykke på 0,5 m. Forlængerstykket skal være godkendt til stilladsmontage. Der kan anvendes faldblok (Yo-Yo) efter aftale med leverandør. Det kræver, at faldblokken er godkendt til både lodret og vandret træk. Der skal ligge en plan for højderedning i virksomheden, herunder uddannelse i højderedning. Før opstart på arbejdsstedet Virksomheden udarbejder en fast procedure for brug af faldsikringsudstyr. Denne kan bl.a. indeholde følgende: De ansatte skal instrueres i brug af det aktuelle faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyret skal tjekkes umiddelbart før brug og justeres til den enkelte bruger. Der skal være udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af ulykke/fald. Beredskabsplanen skal være tilpasset den enkelte byggeplads/opgave og tilgængelig for alle montører, konduktører m.fl. Et tilstrækkeligt antal personer skal være instrueret i beredskabsplanens indhold, og vide hvem og hvad der skal gøres i tilfælde af en faldulykke. Et tilstrækkeligt antal personer på pladsen skal være instrueret i, hvilket redningsudstyr der er til rådighed, i tilfælde af en faldulykke på stedet (fx lift, krankurv). 18 Opstilling og nedtagning af stilladser

19 W18 Montage Stilladser til tagarbejde Stilladser med ét arbejdsdæk beregnet for tagarbejde eller andet arbejde med stor afstand til facade, udføres som hovedregel med indvendige konsoller på øverste niveau. Dette betyder, at afstanden mellem stillads og facade bliver større end normalt. Stilladset opbygges, som anført i afsnittet om sikker stilladsmontage. Når afstanden mellem facade og stillads overstiger 30 cm, skal der i forbindelse med montage og især ved montering/demontering af fastgørelser sikres mod nedstyrtning. Dette skal ske på følgende måde: 1. Montering af konsoldæk alle steder hvor der monteres fastgørelser. 2. Der må maks. være 2 meter fra hoveddæk og ned til næste konsoldæk. Stillads, lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Hvor der kun etableres ét arbejdsdæk fx til tagarbejde, anvendes montagedæk til montagen af stilladset. Der bruges 1-meter løft eller opskydeligt rækværk. Bund og adgangsfelt etableres og opsættes som et traditionelt stålstillads og skilt opsættes ved adgangsvej. Montagedækkene flyttes med op i takt med montagen af stilladset. Oplægningen starter længst væk fra adgangsvejen og slutter med, at adgangsvejen til næste niveau etableres færdig. Der skal altid anvendes så mange montagedæk, at et felt kan fyldes ud. Der skal bruges ét ekstra montagedæk ved oplægningen, således at man hele tiden oplægger dækkende lodret over det dæk, som man står på. Opstilling og nedtagning af stilladser 19

20 Montage W21 Stillads (murerstillads), lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk - forberedt til opmuring Bund og adgangsfelt etableres og opsættes som et traditionelt stålstillads, og skilt opsættes ved adgangsvej. Traller flyttes med op i takt med opmuringen, således at trallerne flyttes i 1 meter spring. Der skal bruges en ekstra tralle ved oplægningen, således at man hele tiden oplægger dækkende lodret over det dæk, som man står på. Før traller flyttes op til næste højde, monteres udvendige længdebjælker og gavltværbjælke i 2 meters højde, så disse kan fungere som rækværk for næste arbejdshøjde. Herefter flyttes trallerne og der monteres låsebrædder. Forankring af stilladset Opsættes stilladset i en standardopstilling, skal forankringsmønsteret fremgå af leverandørens opstillingsvejledning. Forankringerne monteres, så færdsel på stilladset kan foregå uhindret (forankringerne må ikke rage ind i gangarealet). Fastgørelser skal kunne optage de nødvendige kræfter og i tvivlstilfælde skal dette efterprøves med en trækprøve. Generelt skal uinddækkede stilladser altid forankres i samtlige yderranker, i alle rammer under øverste dækniveau samt i alle rammer på hver anden højde (pr. 4 meter). Anvendes kasseskærme, udkrag, klimaskærm eller lignende, afhænger forankringsmønstret og fastgørelsestypen af de udtræksværdier der kan opnås. Det er god praksis at montere dobbeltforankring under øverste dækniveau. Stilladsopstilleren har ansvaret for, at der foretages en vurdering af det underlag, som stilladset fastgøres i, hvilke plugs der bruges og hvilke udtræksværdier der må regnes med. Ud fra dette beregnes fastgørelsesmønsteret. Følgende væltende kræfter kan optræde på stilladset: Vindlasten. Væltende momenter fra konstruktionsdele. Lodrette laster, som ikke er centralt placeret. Vindlastens størrelse afhænger af byggepladsens beliggenhed, højden af stilladset, konstruktionens geometri samt tætheden af eventuelle inddækninger. Når der monteres net eller armeret plastik på et stillads, sker der en kraftig forøgelse af de kræfter, som påvirker stilladset. I forhold til et uinddækket stillads vil kræfterne fra vinden øges med: en faktor 2,5 - når stilladset er inddækket med net, en faktor 5 - når stilladset er inddækket med plast. 20 Opstilling og nedtagning af stilladser

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Stilladsbranchen i dag

Stilladsbranchen i dag Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark +45 3257 3080 www.cphdesign.com Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere