6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER"

Transkript

1 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

2

3 Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren Projekterende... 7 Stilladsopstilleren... 7 Stilladsmontøren... 8 Stilladsuddannelse... 8 Brugerne af stilladset... 8 Krav fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet... 8 Håndtering af stilladsmateriel... 9 Lagerpladsens indretning... 9 Vandret transport...10 Af- og pålæsning...10 Transport mellem bil og opstillingssted Lodret transport Stilladshejs Andre tekniske hjælpemidler Montage af stilladser Mærkning og eftersyn af stillads Montage af stillads Etablering af sikkerhed under montagen Kollektiv sikring - opskydeligt gelændersystem, som er en blivende del af stilladset.. 17 Sikring med opskydeligt rækværk Sikring med anvendelse af sikkerhedsline eller Yo-Yo Stilladser til tagarbejde Stillads, lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Stillads (murerstillads), lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk - forberedt til opmuring Forankring af stilladset Rækværk på færdigmonterede stilladser Konsoller Konsoldæk Ladetårn/materieltårn Adgangsveje til stilladser Montage af hejs for håndværkere Opstilling og nedtagning af stilladser 3

4 Indhold Stilladser på vejareal Afmærkning af stillads Afmærkning under opstillingen Stilladser på fortov Vedligeholdelse af materiel Kontrol og vedligeholdelse af materiel Kontrol af alu-finérdæk Mærkning af alu-finérdæk Vindlast på stilladser Sådan beregnes vindlast Inddækning med net...30 Inddækning med plast...30 Andre stilladser Hængestilladser Rør- og koblingsstillads Rammestillads Enkeltsøjlesystemer Hængestilladser med wirestropper, kædekrog og lignende Rygningsstilladser Fritstående stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser - frie rum Skaktrør Bilag Formfaktor Hastighedstryk Noter Opstilling og nedtagning af stilladser

5 Indledning Indledning Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan opsætning og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt - særligt i forhold til risici for nedstyrtning og gennemstyrtning. Branchevejledningen henvender sig primært til virksomheder og medarbejdere, der bygger stilladser. Vejledningen beskriver god praksis i forbindelse med håndtering af stilladsmateriel, både på lagerpladsen, under transporten og ude på opstillingsstedet. Bygherre, projekterende og entreprenører, der forestår et byggeprojekt, kan ligeledes anvende denne vejledning. For at kunne vælge den rigtige stilladsløsning til en given opgave, så henvises der endvidere til branchevejledningen Standardblade for systemstilladser, som kan hentes på Standardblade for systemstilladser præciserer bl.a. krav til stilladsbredde, stilladsklasse og anvendelse af stilladset. Stilladsbranchens handlingsplan fra december 2005, som har til formål at øge brugen af tekniske hjælpemidler for at nedbringe nedslidningen af medarbejderne, - er indarbejdet i denne vejledning. Denne udgave af vejledningen har ikke medtaget vejledning om opstilling og nedtagning af rullestilladser, bukkestilladser samt stilladser opbygget af træ. Der er udgivet et særligt faktablad samt produceret en selvstændig film herom. Begge kan ses på vores hjemmeside Endvidere er hele afsnittet om totaloverdækninger stadig under revision, hvorfor det først medtages i en senere udgave i løbet af Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de gældende DS/EN-standarder på området, bl.a om facadestilladser lavet af præfabrikerede dele og om midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Opstilling og nedtagning af stilladser 5

6 Ansvar og pligter Krav ANSVAR OG PLIGTER FOR ARBEJDSMILJØET Byggepladsens stilladser er et teknisk hjælpemiddel, der ofte anvendes af flere faggrupper, og derfor må det nøje overvejes, hvilken stilladstype og konstruktion der skal opstilles, så det efterfølgende arbejde kan udføres på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Både stilladsopstillingen og den efterfølgende brug af stilladset kan kun gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i såvel projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen. Alle parter i et byggeprojekt har derfor ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven. Ifølge Arbejdsmiljøloven har både bygherren, den projekterende, leverandøren og arbejdsgiver (udførende) og de ansatte en række pligter, der er med til at sikre, at projektet kan gennemføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. For yderligere beskrivelser af disse generelle ansvar- og pligtområder henvises til hjemmesiden I dette kapitel om ansvar og pligter er der primært medtaget de særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med opstilling og nedtagning af stilladser. 6 Opstilling og nedtagning af stilladser

7 Ansvar Projektering og planlægning Projektering og planlægning Bygherren Når der er to eller flere virksomheder på byggepladsen samtidigt, skal bygherren inden igangsætning af byggearbejdet og løbende under udførelse sørge for: at afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - gennem aftaler med de enkelte entreprenører om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, at udpege koordinator(er), der koordinerer arbejdet under projekteringen og udførelsesfasen, at koordinere sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mellem de forskellige entreprenører, at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) for stilladsarbejdet og andet særligt farligt arbejde. (Hvis der er mere end 10 beskæftigede på pladsen samtidigt, skal der være en PSS for hele pladsen.) Når flere arbejdsgivere skal anvende det samme stillads, betragtes stilladset som et fællesområde, og bygherren skal derfor tage stilling til, hvem der forestår eftersyn og vedligeholdelse samt eventuelle tilpasninger, når stilladser er i brug. Når der udarbejdes en PSS, skal ansvaret for stilladset fremgå i denne. Projekterende Hvis et stillads foreskrives i et projekt, skal den projekterende tage stilling til stilladsets funktionskrav, herunder stilladsklasse, breddeklasse og stilladstype. Dette gælder også når, hovedentreprenøren forestår detailprojekteringen. For yderligere oplysninger om krav til stilladset, fx breddekrav, belastningskrav og lignende, henvises til leverandørens anvisninger, BAR Bygge & Anlægs vejledning om Standardblade for Stilladser, Arbejdstilsynets anvisninger og standarder. Stilladsopstilleren Den virksomhed, der opstiller stilladset uanset om det er et stilladsfirma, hvis ansatte ikke selv skal arbejde på det færdige stillads, eller det fx er et murerfirma, hvis ansatte selv skal arbejde på det færdige stillads har ansvaret for, at stilladset er opstillet korrekt. Virksomhed og montør vurderer i den konkrete situation, hvornår fx vejret gør det umuligt at udføre stilladsarbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdet planlægges og udføres efter anvisningerne i denne branchevejledning, leverandørens opstillingsvejledning samt god branchepraksis, og medarbejderne instrueres i henhold hertil, inden arbejdet går i gang. Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver, hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan man forholder sig i forhold til storm, sne m.m. Ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset herunder belastning af stilladset og arbejdets art. Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig om, at stilladset kan klare de påregnelige belastninger. Opstilling og nedtagning af stilladser 7

8 Projektering og planlægning Ansvar Stilladsmontøren De ansatte ledere og timelønnede skal overholde deres forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen ved at tage medansvar for og medvirker aktivt til at fastholde og løbende forbedre en høj arbejdsmiljøstandard. Herunder at bruge de tekniske hjælpemidler, der stilles til rådighed. Stilladsuddannelse Opstilling, nedtagning, ændring og vedligeholdelse af stilladser over 3 meter kræver uddannelse. For stilladser i en standardopstilling, jf. leverandørens opstillingsvejledning, kræves et 3 ugers stilladskursus. For mere komplicerede stilladser, fx overdækninger, skal medarbejderen enten have en 2 årig stilladsuddannelse eller ERFA-kursus. Personer der ikke har gennemgået en dansk stilladsuddannelse, må kun beskæftiges med stilladsarbejde i Danmark, hvis de har fået udstedt et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet. Opstilling og nedtagning af rulle- og bukkestilladser er dog undtaget dette krav. Brugerne af stilladset Den virksomhed, hvis ansatte benytter stilladset, har ansvaret for, at det er egnet til den opgave, som skal udføres, og at det er i forskriftsmæssig stand under brugen. Det er således brugervirksomheden, der har ansvaret for, at stilladset løbende efterses og tilpasses de opgaver, som skal udføres fra stilladset, også selv om virksomheden ikke har opstillet stilladset. Hvis stilladset løbende skal tilpasses arbejdet, fx flytning af konsoller, fastgørelser eller lignende, skal dette altid aftales med den virksomhed, der har opstillet stilladset. På den måde kan det sikres, at stilladset altid er i forskriftsmæssig stand. Ibrugtagningsskiltet skal ændres og opdateres løbende i takt med eventuelle ændringer af stilladset. Krav fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet Vær opmærksom på, at der også kan stilles krav til stilladset fra andre myndigheder end Arbejdstilsynet. Inden arbejdet igangsættes, skal det undersøges om brandmyndigheder, politi eller lokale vejmyndigheder stiller supplerende krav i forhold til stilladsopstillingen fx: krav om afmærkningsplan, og herunder sikring af stillads mod påkørsel, krav om evakuerings- og redningsveje, krav om, at fortov under stilladset skal kunne benyttes, krav om særlig uddannelse ved arbejde på vejareal, restriktioner i forhold til af- eller pålæsning af stilladsbil samt parkering. For yderligere information kontakt kommunens tekniske forvaltning. På kan regler og Håndbog for afmærkning af vejarbejder hentes. 8 Opstilling og nedtagning af stilladser

9 Valg af stillads Håndtering Håndtering af stilladsmateriel Montering og demontering af stilladser indebærer en række manuelle belastninger, som skal minimeres ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler - både på opstillingsstedet og på lagerpladsen. Opstillingsanvisningerne i denne vejledning tager højde for både sikkerheden og ergonomien under opstillingen. Dette kombineret med niveauet for anvendelse af tekniske hjælpemidler, som anvises i nærværende afsnit, sikrer en optimal håndtering af stilladsmateriellet. Lagerpladsens indretning Stilladsvirksomhedens lagerplads skal være disponeret og indrettet således, at færdsel samt oplagring, transport og håndtering af materiel kan ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Ved indretningen af lagerpladsen bør der tages særligt hensyn til spidsbelastningssituationer, hvor der foregår aflæsning og pålæsning af flere lastbiler samtidigt. Det vil sige, at personer og kørende materiel færdes samtidigt på lagerpladsen. Det anbefales ved indretning af lagerpladsen at: fastsætte og skilte med maks. hastighed, bakning med lastbiler bør ske under dirigering af flagmand eller med brug af bakalarm. Herudover skal lager pladsen indrettes efter følgende retningslinjer: Områder på pladsen, hvor gående udfører arbejde, markeres fx med afstribning el. lign., og i de områder skal der være retningslinjer for chauffører af lastbiler, trucks mv. om, at al kørsel skal ske yderst forsigtigt og med størst mulige agtpågivenhed. Kørende og gående færdsel adskilles så vidt muligt. Det skal ske ved afstribning og skiltning af fortov, fodgængerovergange mv. Færdselsveje for køretøjer placeres med en passende sikkerhedsafstand fra døre, porte og gående færdsel. Belægningen på lagerpladsen etableres, så den til stadighed er jævn, plan, og bæredygtig uanset vejrliget. Det gælder både i forhold til de personer, der arbejder og færdes på pladsen, den forventede lastbilkørsel og i forhold til de tekniske hjælpemidler der forudsættes anvendt på pladsen. Der skal etableres tilstrækkelig belysning, så både færdsel og arbejde kan ske forsvarligt, og hvor der også tages hensyn til at undgå blænding og skygger. Virksomheden fastsætter procedurer for oprydning, snerydning, saltning og grusning m.v. samt sikrer tilstrækkelig indsats på dette område, så færdsel og arbejde på lagerpladsen til stadighed kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det anbefales i øvrigt, at lagerpladsen opdeles på en sådan måde, at defekt og kasseret stilladsmateriel placeres tydeligt adskilt fra øvrigt stilladsmateriel. Opstilling og nedtagning af stilladser 9

10 Håndtering Valg af stillads Vandret transport Ved valg af tekniske hjælpemidler er der en række forskellige forhold, som har indflydelse på valget, fx grejtype, lagerpladsens indretning og de aktuelle forhold på opstillingsstedet. Egnede tekniske hjælpemidler vælges ud fra en vurdering af nedenstående. Af- og pålæsning Af- og pålæsning af bil sker generelt ved anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler, fx truck, kran, bagsmæklift, containerlad eller lignende. Dette vil hovedsagligt indebære, at størstedelen af stilladsmateriellet bundtes eller samles i større enheder fx rammetainer eller barreller. Hvis bilen på opstillingsstedet kan holde direkte under hejsefeltet, anvendes hjælpemidler som anvist under afsnittet om lodret transport. På lagerpladsen anvendes truck til læsning af dæk, rammer og løsdele i bareller. Rammevogn kan alternativt anvendes til håndtering af rammer til/fra læsserampen. Af- og pålæsning af mindre stilladskomponenter og/eller få stilladskomponenter på lagerpladsen og på opstillingsstedet, som ikke er egnet til at håndtere med et teknisk hjælpemiddel, kan fortsat håndteres manuelt, såfremt det sker på forsvarlig måde. Som eksempel herpå er enkelte rammer, dæk, hegn eller rør og koblinger. 10 Opstilling og nedtagning af stilladser

11 Breddeklasse (W) Håndtering Transport mellem bil og opstillingssted Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler til transport af stilladsgrej mellem bil og opstillingssted, fx: truck til håndtering af rammetainer, bareller og stilladsdæk, trækvogn eller rammevogn, rammetainer og barreller med hjul, trillebør til mindre komponenter, eller andre egnede tekniske hjælpemidler. Hvor underlaget eller de fysiske rammer ikke giver mulighed for at anvende ovenstående, hejses stilladsmateriellet ind med kran. Dette kan fx være nødvendigt ved arbejde i baggårde eller hvor adgang sker ad trapper m.v. Der kan forekomme situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at transportere grejet med almindelige forekommende tekniske hjælpemidler eller indhejsning. I sådanne situationer kan manuel håndtering være eneste løsning, såfremt det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt det på en konkret sag vurderes, at manuel transport mellem bil og opstillingssted ikke kan undgås, skal belastningen af medarbejderne minimeres mest muligt, fx ved anvendelse af lettere grej, og ved at fordele bærearbejdet på flere medarbejdere. Arbejdsopgaver, hvor der manuelt bæres stilladsgrej mellem bil og opstillingssted, må for den enkelte medarbejder ikke overstige én arbejdsdag pr. uge. Når manuel håndtering ikke kan undgås, skal den konkrete situation indarbejdes i virksomhedens APV. Manuel håndtering af stilladsgrej mellem bil og opstillingssted er derfor at betragte som en undtagelse, og denne løsning kan kun tages i anvendelse efter en konkret vurdering. Behovet for manuel håndtering kan fx forekomme i forbindelse med følgende situationer: Hvis underlaget ikke kan bære den krævede kran. Manglende plads til indhejsning fx luftledninger. Hvor en nødvendig lukning af vejen ikke kan tillades af politi eller vejmyndighed. Ved mindre stilladsopgaver, hvor den samlede opgave ikke overstiger 1 dags arbejde for 2 mænd (vandret håndtering + opstilling eller nedtagning af stillads). Ved opgaver hvor brugen af almindelige forekommende tekniske hjælpemidler, forøger belastningen af medarbejderne, fx ved en mindre transportafstand, hvor antallet af løft forøges. Opstilling og nedtagning af stilladser 11

12 Håndtering Lodret transport Op- og nedhejsning af stilladsmateriel skal ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Under lodret transport skal materiellet være sikret - fx afhægtningssikret krog eller kæde/rækværk på materialehejs. Det er strafbart at anvende krog uden sikring Som egnede tekniske hjælpemidler regnes: Stilladshejs, elevatorer og byggepladselevatorer. Bundmonteret el-montagehejs. Topmonteret mini el-montagehejs (til mindre opgaver). Eller tilsvarende hjælpemidler. Brug i udgangspunktet el-hejs både til brug for stilladsopstilling og efterfølgende til brug for de håndværkere, som skal bruge stilladset. Håndhejs vil kun være egnet i forbindelse med montering og demontering af plast, net og affaldsskakter. Såfremt det ikke er muligt og hensigtsmæssigt at anvende andre egnede tekniske hjælpemidler, så kan håndhejs dog anvendes til lodret transport af ganske få stilladskomponenter og ikke ved almindelig stilladsopstilling. Håndhejset skal være forsynet med bremse. Ved anvendelse af el-hejs m.m. bør der anvendes der forhøjet hejseknægt. Wirehejs bundmonteret, såvel som topmonteret - er ikke velegnet til demontage af større stilladsopgaver. Der skal ved anvendelse af disse hejse til demontage laves udførlig vejledning, således at grejet bliver forsvarligt hejset ned. Dette kan ske ved hjælp af styreliner eller hejseknægt med ekstra lang arm. 12 Opstilling og nedtagning af stilladser

13 Lastklasser Håndtering Stilladshejs Når der anvendes stilladshejs og andre elevatorer, skal der af ergonomiske hensyn etableres et midlertidigt rækværk, som kan åbnes, når hejset/elevatoren skal tømmes. Dette rækværk lukkes, inden elevatoren kører op/ned. Stilladshejs må ikke anvendes til persontransport. I forbindelse med montering og demontering af tandstang samt den første ramme, er det tilladt at stå i hejset under monteringen (afstanden mellem 2 dæk). Hvis der skal monteres materialeelevatorer til håndværkerne, kan disse med fordel benyttes til montage og demontage af stilladset Andre tekniske hjælpemidler Når der anvendes andre tekniske hjælpemidler til lodret transport, fx teleskoplæsser og truck, hvor der opstår et åbent hejsefelt, skal topmanden være fuldt sikret i sele ( klikket ind ), indtil rækværk igen er etableret. Opstilling og nedtagning af stilladser 13

14 Montage W06 Montage af stilladser Alt materiel kontrolleres for fejl og mangler inden brug, og kasseret materiel fjernes fra opstillingsstedet. Stilladsets underlag skal være plant, stabilt og bæredygtigt. Fodspindler og opklodsning skal være forsvarligt understøttet, så de nødvendige kræfter kan overføres til underlaget. Opklodsningen må ikke være mere end 20 cm høj og ved større niveauforskelle udlignes disse med fx indstillelige fodspindler. Fodspindler skal have mindst 10 cm indstik i søjlerne, og indstillelige ben over 60 cm skal afstives i begge retninger. De næste 5 sider indeholder branchens erfaringer for, hvad der er god praksis i forbindelse med stilladsopstilling. Anvisningerne kan dog ikke træde i stedet for leverandørens brugsanvisning, som altid skal følges. Mærkning og eftersyn af stillads Et stillads, der er højere end 2 meter, skal forsynes med skilte ved adgangsvejene til stilladset. Virksomheden, der opstiller stilladset, sørger for dette. Af skiltene skal tydeligt fremgå: Hvad stilladset skal anvendes til, fx vinduesudskiftning eller tagarbejde. Den maksimale belastning med angivelse af lastklasse (punktbelastning og fordelt pr. m²). Dato for opstilling. Dato for eventuel sidste ændring. Virksomhed, der har foretaget opstilling eller ændring. Dato for gennemgang inden ibrugtagning. Underskrift. Oplysningerne på skiltene ajourføres løbende i forhold til eventuelle ændringer i stilladsopstillingen. Således skal senest eftersynsdato fremgå af skiltene. 14 Opstilling og nedtagning af stilladser

15 W09 Montage Eftersyn skal foretages af en sagkyndig, når stilladset er færdigopstillet til brug. Det samme gælder i fornødent omfang i brugsperioden, og hver gang stilladsopstillingen ændres, så stilladset til stadighed holdes i forsvarlig stand - i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og gældende arbejdsmiljølovgivning. Opstilles stilladset med flere lastklasser, angives laveste lastklasse på skiltene, med mindre stilladset fysisk opdeles mellem de forskellige lastklasser og forsynes med selvstændige adgangsveje. Dog kan lasttårne opstilles og mærkes selvstændigt med en højere lastklasse end selve stilladset (se side xxx om lasttårne). Under opstilling og ændring af stilladset ændres skiltningen ved adgangsvejene til stilladset, så det fremgår, at stilladset ikke er klar til brug. Hvis stilladset forlades, før det er klar til brug, skal der yderligere foretages en fysisk afspærring af adgangsveje til stilladset. Det kan fx ske ved at fjerne stiger og/eller montere rækværk. Montage af stillads Montagen afhænger af stilladstypen. Derfor skal brugsanvisningen for den konkrete stilladsopstilling altid være på opstillingsstedet. Brugsanvisningen kan bestå i: en leverandørbrugsanvisning for systemstilladser i standardopstilling, supplerende oplysninger om særlige detaljer, hvor dele af stilladsopstillingen ikke er omhandlet af leverandørens brugsanvisning, eller en brugsanvisning for stilladser, der ikke er opstillet efter en leverandørbrugsanvisning. For stilladser eller dele af stilladser, der afviger fra leverandørens opstillingsvejledning, skal der udarbejdes en konstruktionsberegning med styrke og stabilitetsberegninger, og som indeholder specifikationer over den påtænkte opstilling. Disse oplysninger kan indgå som et supplement til leverandørens opstillingsvejledning. I de efterfølgende afsnit vises eksempler på, hvordan montagen kan foregå under hensynstagen til de generelle sikkerhedshensyn, der skal efterleves under stilladsmontage. Opstilling og nedtagning af stilladser 15

16 Montage W12 Etablering af sikkerhed under montagen Der skal være fuld sikring mod nedstyrtning ved al montage og demontage af stillads. I det følgende gøres rede for de metoder, som kan bruges, hvor denne sikring ikke er integreret i det pågældende stilladssystem. Under alle omstændigheder skal opstillingsvejledninger fra de enkelte leverandører følges. I de tilfælde hvor opstillingsvejledninger er mangelfulde i forhold til de nye regler, skal virksomheden og virksomhedens sikkerhedsorganisation udarbejde opstillingsvejledninger for virksomhedens forskellige typer af stilladsgrej. Der vil være følgende muligheder for sikker montage: 1 meter løft ved søjlestilladser Ved opbygning af søjlestilladser vil det være muligt at have fuld sikring ved brug af 1-meter løft. Bunden af stilladset færdiggøres, og udvendig på stilladset i 2 meters højde monteres udvendig horisontal/længdebjælke. Herefter monteres der montagedæk/dæk i 1-meters højde. Fra dette dæk monteres søjler, horisontaler, fastgørelser m.m. Derefter monteres der udvendig horisontal/længdebjælke 2 meter over dækket. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Dækket kan nu løftes 1 meter ved brug af et ekstra montagedæk vil øverste horisontal virke som håndliste. 16 Opstilling og nedtagning af stilladser

17 W12 Montage Kollektiv sikring - opskydeligt gelændersystem, som er en blivende del af stilladset Flere stilladsleverandører har produceret opskydelige gelændersystemer, som er en blivende del af det færdige stillads. Både ved opbygning af søjlestilladser og rammestilladser vil det være muligt at bruge disse rækværker. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Disse gelændersystemer har den fordel, at der ikke skal opsættes 2 gange gelænder. A B Sikring med opskydeligt rækværk Der findes flere typer af opskydelige, midlertidige rækværker. Både ved opbygning af søjlestilladser og rammestilladser vil det være muligt at bruge disse rækværker. Bemærk, at der også skal være fuld sikkerhed i enden/gavlen af stilladset. Disse rækværker kan ikke erstatte de faste rækværker og må kun bruges i forbindelse med montage og demontage af stilladserne. Opstilling og nedtagning af stilladser 17

18 Montage W15 Sikring med anvendelse af sikkerhedsline eller Yo-Yo En anden individuel sikring er anvendelse af line. En line kan anvendes i hele arbejdstiden med passende pauser, hvis der ikke med rimelighed kan anvendes kollektive foranstaltninger, fx opskydelige rækværker. Ved anvendelse af line overvejelses følgende: Producenten af det anvendte stilladssystem skal have udpeget og godkendt fastgørelsespunkter. Det skal vurderes om stilladskomponenter udført i aluminium eller andre lettere materialer, kan leve op til styrkekravene. Udførelse af arbejdet kræver speciel oplæring, fx faldsikringskursus. Der skal anvendes godkendt faldsikringssystem. Faldsikringsudstyret skal gennemgå et eftersyn af sagkyndig mindst én gang årligt. Der kan anvendes line 2,0 m og et godkendt forlængerstykke på 0,5 m. Forlængerstykket skal være godkendt til stilladsmontage. Der kan anvendes faldblok (Yo-Yo) efter aftale med leverandør. Det kræver, at faldblokken er godkendt til både lodret og vandret træk. Der skal ligge en plan for højderedning i virksomheden, herunder uddannelse i højderedning. Før opstart på arbejdsstedet Virksomheden udarbejder en fast procedure for brug af faldsikringsudstyr. Denne kan bl.a. indeholde følgende: De ansatte skal instrueres i brug af det aktuelle faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyret skal tjekkes umiddelbart før brug og justeres til den enkelte bruger. Der skal være udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af ulykke/fald. Beredskabsplanen skal være tilpasset den enkelte byggeplads/opgave og tilgængelig for alle montører, konduktører m.fl. Et tilstrækkeligt antal personer skal være instrueret i beredskabsplanens indhold, og vide hvem og hvad der skal gøres i tilfælde af en faldulykke. Et tilstrækkeligt antal personer på pladsen skal være instrueret i, hvilket redningsudstyr der er til rådighed, i tilfælde af en faldulykke på stedet (fx lift, krankurv). 18 Opstilling og nedtagning af stilladser

19 W18 Montage Stilladser til tagarbejde Stilladser med ét arbejdsdæk beregnet for tagarbejde eller andet arbejde med stor afstand til facade, udføres som hovedregel med indvendige konsoller på øverste niveau. Dette betyder, at afstanden mellem stillads og facade bliver større end normalt. Stilladset opbygges, som anført i afsnittet om sikker stilladsmontage. Når afstanden mellem facade og stillads overstiger 30 cm, skal der i forbindelse med montage og især ved montering/demontering af fastgørelser sikres mod nedstyrtning. Dette skal ske på følgende måde: 1. Montering af konsoldæk alle steder hvor der monteres fastgørelser. 2. Der må maks. være 2 meter fra hoveddæk og ned til næste konsoldæk. Stillads, lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Hvor der kun etableres ét arbejdsdæk fx til tagarbejde, anvendes montagedæk til montagen af stilladset. Der bruges 1-meter løft eller opskydeligt rækværk. Bund og adgangsfelt etableres og opsættes som et traditionelt stålstillads og skilt opsættes ved adgangsvej. Montagedækkene flyttes med op i takt med montagen af stilladset. Oplægningen starter længst væk fra adgangsvejen og slutter med, at adgangsvejen til næste niveau etableres færdig. Der skal altid anvendes så mange montagedæk, at et felt kan fyldes ud. Der skal bruges ét ekstra montagedæk ved oplægningen, således at man hele tiden oplægger dækkende lodret over det dæk, som man står på. Opstilling og nedtagning af stilladser 19

20 Montage W21 Stillads (murerstillads), lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk - forberedt til opmuring Bund og adgangsfelt etableres og opsættes som et traditionelt stålstillads, og skilt opsættes ved adgangsvej. Traller flyttes med op i takt med opmuringen, således at trallerne flyttes i 1 meter spring. Der skal bruges en ekstra tralle ved oplægningen, således at man hele tiden oplægger dækkende lodret over det dæk, som man står på. Før traller flyttes op til næste højde, monteres udvendige længdebjælker og gavltværbjælke i 2 meters højde, så disse kan fungere som rækværk for næste arbejdshøjde. Herefter flyttes trallerne og der monteres låsebrædder. Forankring af stilladset Opsættes stilladset i en standardopstilling, skal forankringsmønsteret fremgå af leverandørens opstillingsvejledning. Forankringerne monteres, så færdsel på stilladset kan foregå uhindret (forankringerne må ikke rage ind i gangarealet). Fastgørelser skal kunne optage de nødvendige kræfter og i tvivlstilfælde skal dette efterprøves med en trækprøve. Generelt skal uinddækkede stilladser altid forankres i samtlige yderranker, i alle rammer under øverste dækniveau samt i alle rammer på hver anden højde (pr. 4 meter). Anvendes kasseskærme, udkrag, klimaskærm eller lignende, afhænger forankringsmønstret og fastgørelsestypen af de udtræksværdier der kan opnås. Det er god praksis at montere dobbeltforankring under øverste dækniveau. Stilladsopstilleren har ansvaret for, at der foretages en vurdering af det underlag, som stilladset fastgøres i, hvilke plugs der bruges og hvilke udtræksværdier der må regnes med. Ud fra dette beregnes fastgørelsesmønsteret. Følgende væltende kræfter kan optræde på stilladset: Vindlasten. Væltende momenter fra konstruktionsdele. Lodrette laster, som ikke er centralt placeret. Vindlastens størrelse afhænger af byggepladsens beliggenhed, højden af stilladset, konstruktionens geometri samt tætheden af eventuelle inddækninger. Når der monteres net eller armeret plastik på et stillads, sker der en kraftig forøgelse af de kræfter, som påvirker stilladset. I forhold til et uinddækket stillads vil kræfterne fra vinden øges med: en faktor 2,5 - når stilladset er inddækket med net, en faktor 5 - når stilladset er inddækket med plast. 20 Opstilling og nedtagning af stilladser

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Branchevejledning om Standardblade for

Branchevejledning om Standardblade for Branchevejledning om Standardblade for systemstilladser Indhold InDhold 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Elevhæfte Stilladskursus på Grundforløb EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Indhold Stilladsets historie 1-2 Uddannelseskrav ved stilladsarbejde 3-5 Stilladsbekendtgørelsen 6-15 Stilladstyper og Belastningsklasser

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN 2014 2014 4 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Sikkerhedsforeskrifter

Sikkerhedsforeskrifter Sikkerhedsforeskrifter TILLYKKE MED DIN INVESTERING I ORIGINALT LAYHER STILLADS I over 60 år har Layher udviklet og fremstillet stilladssystemer af særdeles høj kvalitet og teknisk præcision for at sikre

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER

STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E developed by Faldsikring til flade tage Risikoen for fald er stor, når der arbejdes på flade tage. De skal dog jævnligt betrædes i forbindelse med eftersyn

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM Indledning På baggrund af erfaringer med opstilling af traditionelle overdækninger med bl.a. brug af aquadæk og plastik satte vi i år 2000 som målsætning, at udvikle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere