Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune

2 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 2 Indholdsfortegnelse: FORORD Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Renholdelse offentlige veje, stier mv Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtigelser Private fællesveje og stier Private veje Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Generelle bestemmelser Ekstreme vintre... 9 Bilagsoversigt: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: Bilag J: Klassificering af vintervejklasse I og II og vinterstiklasse I og II med tilhørende servicemål Oversigt over offentlige veje, stier og p-pladser i Jammerbugt Kommune Beskrivelse af vinterberedskab inkl. organisationens opbygning Renholdelse af offentlige veje og stier i Jammerbugt Kommune Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser Skema vedrørende påbud overfor grundejere Overdragelse af grundejerforpligtigelser med tilhørende blanket Forslag til annonce Bekendtgørelse om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse Oversigtskort for vintervejklasse I

3 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 1 FORORD Som konsekvens af kommunalreformen og sammenlægningen af kommunerne Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev er der behov for at harmonisere vintertjenesten i Jammerbugt Kommune. Denne harmonisering kan ske gennem vedtagelse af et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Jammerbugt Kommune har derfor udarbejdet nærværende regulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune. Hermed er der skabt et fælles udgangspunkt i Jammerbugt Kommune for vejbestyrelsens forvaltning af Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, senest ved Lbg. nr. 714 af 11. september 1997 (med tilhørende cirkulære af 6. december 1985), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 ( 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 ( 4), se bilag I. For offentlige veje er vejbestyrelsen pr. 1. januar 2007 enten staten eller kommunen, mens kommunen er vejmyndighed for de private vejarealer. Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse varetages således af kommunen, også for så vidt angår tilsyn med grundejernes overholdelse af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til ovennævnte lov samt vejbestyrelsens regulativ. Myndighedsopgaver vedrørende statsvejene varetages af staten som vejbestyrelse.

4 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 2 1. Indledning I henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (herefter benævnt loven ), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 ( 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 ( 4), påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. I medfør af lovens 2-6 har Kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter de retningslinier, der er nævnt i pkt. 2 og 3. Vejdirektoratet har tiltrådt, at stierne langs hovedlandevejene, som anført i bilag B, vintervedligeholdes efter retningslinierne i pkt , ligesom grundejeres forpligtelser ligeledes er gældende for hovedlandevejene i kommunen, for såvel renholdelse som vintervedligeholdelse. Veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune er opdelt i 2 vintervejklasser og 2 vinterstiklasser. En nærmere beskrivelse af klassificeringen samt servicemål og metode til opnåelse af disse indenfor hver vejklasse fremgår af bilag A. Veje, stier og pladsers klassificering fremgår af bilag B. Beredskab, vagtordninger og overvågning af veje er beskrevet i bilag C. 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på de offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter nærværende regulativ, der er godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Beredskabet er etableret i tiden fra 1. oktober til 30. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

5 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes normalt ved snedybder fra 3 til 8 cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. KØREBANER: Vintervejklasse I: Snerydning foretages alle ugens dage mellem kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse II: Snerydning foretages de 4 første hverdage i ugen mellem kl og fredag mellem kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse I: Snerydning foretages alle ugens dage mellem kl , dog kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse I tillader det. Vinterstiklasse ll: Snerydning på de rekreative stier foretages kun i dagtimer og indenfor normal arbejdstid og kun i det omfang indsatsen på vinterstiklasse I tillader det. Generelt Snerydningen iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens offentlige veje og stier, med de i punkt omhandlende undtagelser efter en forud fastlagt plan, der tilstræber, at rydning på samtlige færdselsårer kan afsluttes på samme tidspunkt, idet der er fastlagt ca. 40 faste sneruter i kommunen fordelt på 10 primærruter. Når forholdene nødvendiggør prioritering, lægges vægt på at holde vigtige gennemgående veje, omfartsveje, og indfaldsveje til byer med tilhørende busholdepladser og parkeringspladser åbne, - for vejenes vedkommende i 2 spor eller flere, og rydningen fastlægges efter vejklassificeringen. Bortkørsel af sne kan i ekstreme situationer komme på tale i bymæssig bebyggelse samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Denne opgave kan i værste fald strække sig over flere arbejdsdage. Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

6 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 4 Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen. For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser I byer og bymæssige bebyggelser har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Kommunens socialforvaltning kan oplyse, om der i kommunen findes eventuelle ordninger om hjælp til snerydning m.m. 2.2 Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver Foranstaltninger mod glat føre udføres som præventiv saltning. Glatførebekæmpelse iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens offentlige veje med de i punkt omhandlende undtagelser efter en forud fastlagt plan, der tilstræber, at glatførebekæmpelsen på samtlige færdselsårer kan afsluttes samtidig. Glatførebekæmpelsen omfatter tillige de på offentlige veje anlagte cykelstier. KØREBANER: Vintervejklasse I: Glatførebekæmpelse igangsættes alle ugens dage mellem kl og foretages som præventiv saltning. Vintervejklasse II: Glatførebekæmpelse foretages indenfor normal arbejdstid og kun i forbindelse med isslag og ekstrem glat føre. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse I: Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage mellem kl ved konstateret glatføre. Vinterstiklasse II: Glatførebekæmpelse foretages kun ved isslag og ekstrem glat føre og kun indenfor normal arbejdstid, når der er mandskab til rådighed.

7 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 5 Generelt Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes samtidig med glatførebekæmpelse på kørebaner. For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser I byer og bymæssige bebyggelser pålægges det i henhold til lovens 5 stk. 1, ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at foretage foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti ud for ejendommen. Grundejernes pligt til glatførebekæmpelse udføres i overensstemmelse med lovens kapitel 7 samt de i lovens 12 af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter. 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv. 3.1 Vejbestyrelsens opgaver Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af kommunen efter en af kommunen fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor, se bilag D. Det er besluttet, at der på kommunens veje foretages fejning i byområder 3 gange årligt, ligesom der foretages brøndsugning af rendestensbrønde. Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtigelse bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 3.2 Grundejernes forpligtigelser Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår renholdelse. 4. Private fællesveje og stier I medfør af lovens 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier i kommunen udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier.

8 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 6 I byer og bymæssig bebyggelse (sommerhusområde undtaget): Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Med hensyn til skov- og klitveje, veje på havnearealer og lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, påhviler det efter nærmere anbefalet meddelelse til vedkommende vejejer at rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejene i overensstemmelse med lovens Kapitel 7 samt de i medfør af lovens af kommunalbestyrelsen udarbejdede forskrifter. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Jammerbugt Kommune kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i, at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet. 5. Private veje I medfør af lovens 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Ejere af private veje som beskrevet i lovens 9, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser I henhold til lovens kapitel 7 bestemmer kommunalbestyrelsen herved, at grundejernes forpligtelser i henhold til nærværende regulativ, udføres efter nedenstående forskrifter. Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens 11, 12 og 13, stk. 1 og 2: Vedr. snerydning: 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

9 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 7 Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. I henhold til lovens 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssige bebyggelser herudover følgende: at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Vedr. glatførebekæmpelse: 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssige bebyggelser herudover følgende: at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og at grundejerne begrænser anvendelsen af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse på veje Vedr. renholdelse: 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende: at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede områder, skal ske jævnligt og i øvrigt når det er nødvendigt, at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, og at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede.

10 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 8 7. Generelle bestemmelser En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen/ kommunen. Vejbestyrelsen/kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse (lovens 14). Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten. Blanket til brug for overdragelse af grundejerforpligtelser er vist i bilag G. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens 16). Tilsynsskema er vist i bilag F. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Grundejerens overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser, straffes med bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan et bødeansvar. Afgørelser, som er truffet i henhold til lovens forskrifter udfærdiget med hjemmel i lovene, kan påklages efter reglerne i lov om offentlige veje, for så vidt angår offentlige veje og stier, og efter reglerne i lovgivningen om private fællesveje, for så vidt angår private fællesvej og stier (lovens 19).

11 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 9 8. Ekstreme vintre I tilfælde af ekstreme vintre kan dette regulativ fraviges således indsatsen tilpasses den aktuelle situation. Teknik- og Forsyningsafdelingen træffer, i samråd med Vej- og Park, afgørelse, om der er tale om en ekstrem vinter. Orientering om indtræden samt ophør af ekstremvinter offentliggøres på kommunens hjemmeside og evt. i lokalaviserne. Eventuelle fravigelser kan bl.a. tage udgangspunkt i nedenstående tiltag, som ikke skal ses som værende udtømmende. - Fritagelse for visse ejere grundejere til at vintervedligeholde deres fortov, så de store snemængder kan deponeres på fortovet i den ene side af vejen. I tilfælde hvor grundejerne i den ene side fritages, vil det tilstræbes, at det ved næste ekstremvinter bliver grundejerne i den anden side der fritages. - Midlertidige parkeringsforbud der muliggør ensidig snerydning. - Etablering af deponeringspladser til oplagring af sne. - Lempe kravene til vintervedligeholdelsen i det hele taget. Regulativet er godkendt Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Kommunaldirektør Regulativet træder i kraft den 1. oktober 2007 og erstatter hidtil gældende regulativer fra de tidligere kommuner Aabybro, Pandrup Brovst og Fjerritslev.

12 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 10 Bilag A: Klassificering af vintervejklasse I og II og vinterstiklasse I og II med tilhørende servicemål Kørebaner Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Klasse I Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, Eksempelvis skolebusruter, busruter, overordnede veje, gennemgående byveje ved og omkring skoler. Tilstræbes holdt farbare uden gener i tidsrummet Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Ved glatføre uden sne: Rimfrost 2 timer Is 2 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Efter fygning: Snedriver 2 timer Spærret 2) 2 timer Klasse II Omfatter lokalveje, sekundærveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis boligveje. Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I veje. Snerydning udføres dog kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid. Saltning udføres kun i forbindelse med isslag og ekstremt glat føre. 1) Såfremt Fastkørt sne opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. ved udspredning af grus for forbedring af friktionen. 2) Den anførte tid for Spærret kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen. Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået. Vejbestyrelsen placerer selv egne veje indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold end de ovenfor nævnte kan have betydning ved placering af veje i klasserne, eksempelvis: Trafikintensitet. Trafiksikkerhed. Kollektiv trafik og skolebusruter. Vigtige erhvervsmæssige ruter.

13 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 11 Vinterstiklasse Stitype (eksempler) KLASSE I Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: Primære hovedstier og - fortove Stier og fortove Servicemål Tilstræbes holdt farbare uden gener i tidsrummet ) Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Ved glatføre uden sne: Rimfrost 5 timer Is 5 timer Efter snefald: Snesjap Løs sne 6 timer 6 timer Primære busstoppesteder Skolestier Efter fygning: Snedriver Spærret 2 8 timer 6 timer KLASSE II Rekreative stier med mindre betydning for afvikling af trafikken: Sneryddes og saltes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Stier langs strandveje 1) Servicemål kan dog differentieres efter stiernes benyttelse på hverdage hhv. i weekenden, samt tidspunkt på døgnet. 2) Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret i den ene vejside efter snefygning.

14 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 12 Bilag B: Oversigt over offentlige veje, stier og p-pladser i Jammerbugt Kommune Vintervejklasse I: Se også bilag J Oversigtskort vintervejklasse I K 01: Vesterhavsvej Aalborgvej (Blokhus) Hovedgaden (Ingstrup) Ingstrupvej Møllebækvej Gl. Ingstrupvej Vestergaardsvej (stamvejen) Kirkbakvej Løthvej Pirupvejen Rendbækvej Saltum Strandvej Sdr. Saltumvej Storgaardsvej Jerriksvej Kettrupvej (Løkken) Bonkenvej Smedegaardsvej Stavadvej Skjulsmarksvej Alstrupvej Horsedalsvej Nolsvej Lundbakvej Kirkevej (Blokhus) Præstegaardsvej (Ingstrup) Ejerstedvej Engvejen Voldkærvej Faarupvej Grønborgvej Grønhøj Strandvej Sdr. Ringvej K 02: Røde Hedevej Rødhus Klitvej Rødhusvej (Kås) Strandfogdensvej (Rødhus) Tranekærvej Trollesig Udholmvej Halvrimmenvej Bratbjergvej Engesgaardsvej Jernbanegade (Kås) Langgade Bleggravsvej Svanemosevej Langs Banen Brogaardsgade Briketvej Gl. Kaasvej Helledivej Pilevej Mejerivej Ravnevej Møllegårdsvej Hunetorpvej Kvorupvej Lundergaardsvej Skadbakvej Rævhedevej Østre Mosevej Vedsted Kærvej Gl. Landevej Kystvejen (Pandrup) K 03: Busstation (Aabybro) Kattedamsvej Aabybro Centret Aaby Søndergade Kirkevej (Aabybro) Thomasmindevej Toftevej (Aabybro) Stationsvej (Pandrup) Korsgade Klostergade Stadionvej Bødkervej (Pandrup) Viaduktvej Nørregade (Kås) Bredgade (Pandrup) Løkkenvej Præstemarken Sigsgaardsvej Skolegade (Pandrup) Torvegade Stormgade Blokhusvej Skolevej (Pandrup) Kærvej Jetsmark Kirkevej Birkelsevej Vestergade (Aabybro) Østergade (Aabybro) Torveallé Gørtlervej Industrivej (Aabybro) Klokkestøbervej Karetmagervej Possementmagervej Bransagervej Fabriksvej (Pandrup) Kalsensgaardsvej Hjulmagervej Nordstjernevej Teknologiparken Møllebækken Mølhavevej Industrivej (Pandrup) Fristrupvej (sidevej) Søparken Højengaardsvej Håndværkervej Lundergaardsvej Skolevej (Aabybro) K 04: Præstegårdsvej Smalbyvej Skovlundvej Toftegårdsvej Sandagervej (Nørhalne) Skaggårdsvej Rolighedsvej(kun stykket fra Østergade til krydset ved postvænget) Husmandsvej Bøgevej (Nørhalne) Engvej Sulstedvej Søkærvej Fristrupvej (Aabybro) Toftevej (Aabybro) Nørremarksvej (stamvejen) Peter Løthsvej Blokhusvej Østermarken Kirkevej (Aabybro) Centralgårdsvej Kærvej Thomasmindevej Kattedamsvej Aabyvej Nørhalnevej Bakmøllevej Indius Jensens Vej Kræn Spilmandsvej (fra Vestergade til Anlægsvej) Rundkørsel (motorvej ved Vestbjerg) Rundkørsel (før motorvej ved Vestbjerg) Holtebakkevej Postvænget (kun vejstykket mellem Viaduktvej og Rolighedsvej) Anlægsvej (stamvejen)

15 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 13 Gustav Zimmersvej Østre Hovensvej Toftesvinget Skipper Clementsvej K 05: Idrætsvej Svendbjerggårdsvej Borgergade Stationsvej (Biersted) Rønnebærvej (Gjøl) Fjordgade Teglværksvej (Biersted) Engelandshusevej Søndre Fristrupvej Brødløsvej Slusevej Kjellerupsvej Limfjordsgade Torpet (Gjøl) Langesbjergvej Nørredigevej Marken Søengevej Kanalvej (Aabybro) Gjølvej Damvej Sandelsvej Fristrupvej (Aabybro) Biersted Mosevej Haldagervej Knøsgårdsvej Ny Aabyvej Vestergårdsvej (Aabybro) Skeelslundvej Torngårdsvej K 06: Vestkystvejen Sandmosevej Margrethegårdsvej Bratbjerg Klithusevej (Tranum) Over Søen Plesnervej Strandvejen (Tranum) Dybdalsvej Tranum Engvej Nr. Øksevej Udholmvej Tranumvej K 07: Kanalvej (Brovst) Lyngvej (Halvrimmen) Nesgårdsvej Jarmsted Nr. Skovsgaard Nr. Økse Engvej Solskovvej Søgårdsvej Sønder Øksevej Østre Skovvej Tøtterne Lundkær Rolighed Torslev Eng Torslev Kær Tranumvej (Brovst) Urbakken Vestre Kanalvej Vilsbæksminde Ølandvej Østbakken Aarupvej Vestre Skovvej Valdemars Kær Jægerumvej Bøge Bakker Flegumvej Faldborggade Skunshavevej Fredensdal Mou kær Hovedgaden (Skovsgård) Lundbakkevej Janumvej Vesterbyvej Østerbyvej Præstevænget Nr. Øksevej Plesnervej Hjortdalvej Vasen Gungervej Bratbjerg Knudegårdsvej Månevejen Hammershøj Kirkegade (Brovst) Nørremarksvej (Øland) K 08: Kystvejen (Slettestrand) Vestkystvejen Lørstedvej Skræmvej Møllehøjsvej Nørtorupvej Udmarksvej Bonderupvej Mellemmøllevej Fosdalvej Ålegårdsvej Hjortdal Kirkevej Stagstedvej Aldrupvej Holmsøvej Attrupvej Kokkedalsvej Hingelbjergvej Højgårdsvej Slettestrandvej Svinkløvvej Aggersundvej Hjortdalvej Erik Bannersvej Bejstrupvej Hødeshøjvej Jagtholmvej Kirkedalsvej Husbyvej K 09: Klim Strandvej Thorup Strandvej Manstrupvej Sigurdsholmsvej Husbyvej Ullerupvej Toftholmvej Vustholmevej Øslevvej Brøndumvej Kollerup Strandvej Oddevej Sløjbrovej Thorupholmevej Gøttrupvej Alvejen Gøttruprimmevej Ørebrovej Thistedvej Gl. Landevej Korsholmvej Gøttrupstrandvej Havvejen Kettrupvej (Fjerritslev) Vestergade (Fjerritslev)

16 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 14 K 10: Hane Schmidts Vej Dalhøjen Tennisvej Søgade Enghavevej (Fjerritslev) Parkvej (Fjerritslev) Parkvænget Bohrsvej Bøgevej (Brovst) Dalvej Egevej (Brovst) Elmevej (Brovst) Enebærvænget Finsensvej Fredensvej (Brovst) Nyvej (Brovst) Tværgade (Fjerritslev) Nørregade (Brovst) Solbakkevej (Brovst) Sportsvej (Brovst) Tjørnevænget Toftevej (Brovst) Vestre Allé Ørstedsvej Terndrupvej (Brovst) Degnevænget Præstevænget Vesterbjergvej Borgervænget Jernbanegade Rotfeldts Vej Faldborggade Algade Østergade (Fjerritslev) Smedevej Håndværkervej Rugmarken (Fjerritslev) Sandagervej (Fjerritslev) Skovbrynet Valmuemarken (Fjerritslev) Aggersundvej Borups Allé Danmarksgade Fabriksvej (Fjerritslev) Hyldevej Nygade (Fjerritslev) Tjørnevej (Fjerritslev) Starkærvej Industrivej (Fjerritslev) Vestergårdsvej (Fjerritslev) Stationsvej (Brovst) Mellem Danmarksgade og Jernbanegade (Fjerritslev) Søndergade (Fjerritslev) Østergade (Brovst) Mellem Søndergade og Søgade (Fjerritslev) Vester Fælledvej Fredensdal Sygehusvej Søndre Allé Parkvej (Brovst) Schibstedsvej Skolevej (Brovst)

17 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 15 Vintervejklasse II: Offentlige parkeringspladser: Langgade Jetsmarkhallen Græsvangen Lundbakvej Fredensvej Kaas Forsamlingshus Orkidevej Ingstrupvej Bleggravsvej Bigaardsvej Stormgade Torvegade Stationsvej Møllevej Torvet Sønder I By Søndergade Enebærvænget (Ved kirken) Fælledvej Aggersundvej 3 Parkvænget 25 Parkvænget Søgade Mellem Søndergade/Søgade Mellem Søndergade/Søgade (Kro) Børnehaven Skovhuset Brøndumvej (Han Herreds Fritidscenter) Sandagervej Borups Allé Borups Allé 7 (Ved kirken) Borups Allé 8 (Ved skolen) Tjørnevænget (Ved lægehuset) Elmevej (Ved børnehaven) Kirkegade Sportsvej Andreas Nørskousvej Toftevej Brovst Hallen Rothfeldsvej (Ved Fakta/Brugsen) Rothfeldsvej (Ved bibliotek) Fredensdalsvej (Ved kiosk) Stationsvej (Ved tidl. Posthus) Borgervænget (Rådhuset) Mellem Danmarksgade/Jernbanegade Ved Grønnegade Birkelse Kro Birkelse Hallen Birkelse Kirke Vester Fælledvej 17 (Børnehave) Biersted Kro Biersted Idrætsanlæg Nørhalne Forsamlingshus Nørhalne Hallen Nørhalne (Ved Brugsen) Gjøl Forsamlingshus Aabybro Hallen Kattedamsvej/Kærvej Toftevej (Rådhuset) Torveallé Viaduktvej (Aabybro Idrætsanlæg) Anlægsvej (Aabybro Plejehjem) Bagerivej Søndre Allé (Ved plejehjem) Egevej (Ved plejehjem) Borups Allé (overfor nr. 26) K 01: Gaaen Kærbyvej Lerbækvej Purkærvej Pælevej Redningsvejen Syd Sdr. Lundbakvej Skjødsholmsvej Slotsvej Torpet Østrupvej Sigsgaardsvej Lundbakvej Brødslevvej Gl. Kvorupvej Klitgaardsvej Møllevej Peter Andersensvej Pirrupsvarrevej Sønder I By Torvet (Blokhus) Vigen Clemmi Falk Vej Holstvej Guldbærvej Ilsigvej Kirkevænget Ludvigsvej Multebærvej Rønnebærvej S.J.Hvarregaardsvej Skolevangen Solbærvej Sortebærvej Stenmarksvej Tranebærvej Tyttebærvej Bakkevej Blåbærvej Brombærvej Hansensvej Dammen Baunen Hesteskoen Skolebakken Søndermarken Tværgade Bag Diget Fælledvej Møllebakken Nielsmindevej Nygade Rolighedsvej Vestergaardsvej (sideveje) Askevej Brinken Bundgaardsvej Ingstrupvej Krostien Kærgaardsvej Skovmærkevej Engkrogen Eranthisvej Gerdsvej Guldstjernevej Solvejen Hedevejen Grønnevej

18 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 16 K 02: Mosevej Rødhus Kirkevej Skovvej Kaas Hedevej Søndervangen Udholmsvej Genvej Lunen Holmevej Haldkærvej Sitkavej Kridtvej K 03: Hjejlevej Hortensiavej Højvangen Kildebakken Kildedalen Kildeparken Kildevangen Klydevej Løkkegade Magnolievej Maagevej Orkidevej Skolekrogen Skolelodden Skolemarken Klokkestøbervej (sidevej) Skoletoften Sneppevej Storkekæret Valmuevej Vandværksvej Violvej Bekkasinvej Bøgevej Fredensvej Gammelgaardsvej Gartnervænget Græsvangen Brorsonsvej Bygmarken Bystrædet Cannerslundvej Øster Allé Elmevej Fruensgårdsvej Gl. industrivej Havevænget Havremarken Hvedemarken Ingemannsvej Isaks Vej Kingosvej Klostermarken Kædegaards Allé Kædegaardsvej Lucernemarken Markedsvej Møllevænget Nyvej Parallelvej Risagervej Rosenvænget Rugmarken Simonivej Skolevej Tornlodden Torvegade Vibevej Østerled Birkevej Bisgårdsvej Driften Vinkelvej Blomstervænget Purkærvej (sidevej) Jacobsvej Skolesvinget K 04: Nordkærvej Nørre Hovensvej Skråvej Max Henius Vej Hovensvej Hedevej Bagerivej Bakkevej Bellisvej Bjørnekrogen Blåbærvej Bredgade Brorsonsvej Bryggervangen Bøgetoften Caprifolievej Digevej Elmevej Enebærvej Erik Eriksensvej Falkevej Fasanvej Godthåbsvej Grundtvigsvej Grønnegade Grønspættevej Gyvelvej Hejrevej Høgevej Ingemannsvej Irisvej Kaj Munksvej Kastanievej Kingosvej Kløvervej Knøsgårdvej Krogen Kræn Spilmandsvej (vejstykket fra Anlægsvej til Vestergade undtaget) Luthersvej Lærkevej Løvsangervej Magrethe Ørumsvej Mejsevej Møllevej Nørremarksvej (sideveje) Perikumvej Porsevej Postvænget (vejstykket mellem Viaduktvej og Rolighedsvej undtaget) Sneppevej St. Blichersvej Svalevej Syrenvej Ternevej Thomasmindeparken Tranebærvej Torvestræde Tranevej Tværgade Tyttebærvej Urmagerensvej Vibevej Vinkelvej Aagade Ahornvej Anlægsvej (sideveje) Elbækvej Enghaven Gl. Skolevej Granlien Hedebovej Hedegaardsvej Gartnervænget Hybenvej Rolighedsvej(stykket fra Østergade til krydset ved postvænget undtaget) Rosenvænget Højbakkevej Jens Urths Vej Klitgårdsvej Lars Brorsvej Michelsensvej Poulsensvej Smedevej Solvænget Sportsvænget Søndermarken Uglevangen Zachosvej Bundgårdsvej Glentevej Kløvermarken Konvalvej Kornblomstvej Kærvangen Lindevej Parallelvej Pilgårdsvej Poppelvej Sandagervej Valmuemarken Vestmarken Gustav Zimmersvej Topskiftevej Østmarken Birkevej

19 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 17 Rønnevej Mirabellevej Markedsvej Multebærvej Mortensgade K 05: Bjergets Vej Damgårdsmindevej Drøvten Gårdkærsvej Hovvej Huskærvej Markhusevej Mølbakkevej Rimmensvej Sundbyvej Søndre Rønvej Tueengvej Gl. Toftegaardsvej Dalgasvej Søengevej Aastrupvej Engfogedvej Fristrup Kærvej Ringvejen Østre Helledivej Sandelsvej Toftegårdsvej Bindeleddet Drosselvej Fuglevænget Hjortsvej Klithusevej Købmandstoften Skaldvej Skolevangen Skovduevej A. P. Nielsensvej Fjordbakken Fjordglimt Østerkær Tværvej Vestre Helledivej Vadgårdsvej Gl. Kjellerupsvej Grebjerg Isbakkevej Karetmagerstræde Lykkegårdsvej Møllevænget Mølstubvej Nålevænget Vinkelen Bakkedraget Birkumvænge Bygstubben Ravnevej K 06: Koldmose Kirkevej Koldmosevej Krogen (Tranum) Melkær Nørre Skoveng Petrinesvej Skråvejen (Tranum) Sønder Skoveng Vesterdalsvej Uglevej Vestre Mosevej Bredesande Ejstrupvej Stærevej Tranhøj Baunehøjvej Bogfinkevænget Fasanvej (Tranum) Glentevej (Tranum) Lærkevej (Tranum) K 07: Canada Digevej (Øland) Gildedamsvej Holmevej (Øland) Hovengen Skallerne Jarmsted Byvej Kjålagervej Klausholmvej Langeslund Mark Mærsholmevej Nymarksvej Overgårdsvej Sønderkær Boden Pumpehusvej Søndregårde Ålested Ø Svenstrup Byvej Bækken Sallingvej Vendsysselvej Børglumvej Chr. Jacobsensvej Hanbovej Himmerlandsvej Emil Hansensvej Engdraget Samsøvej Amagervej Poststrædet Langeslund Allé Louisevej (Halvrimmen) Revlingevej (Halvrimmen) Rosevej Rughaven Skolegade Søndermarken (Halvrimmen) Valmuemarken (Halvrimmen) Gl. Kongevej Banevej Bygmarken (Halvrimmen) Anholtvej Birkefredsvej Læsøvej Fjordvej Madevej Jeppe Åkjærsvej Kaj Munks Vej Karen Blixens Vej Martin A. Hansens Vej Niels Ebbesens Vej Nordvangsvej Prinsensgade Sandgade Skipper Clements Vej Skovbakken Niels Juels Vej Enghaven (Skovsgård) Lærerbovej Markedspladsen Bryggerivej (Halvrimmen)

20 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 18 K 08: Andrupvej Grønhøjvej Grønnestrandsvej Gundestrupvej Skråvejen (Fjerritslev) Havnegade Kirkevænget (Bonderup) Lejrmarksvej Møllevejen Skovlyvej Tanderupgårdsvej Telefondalen Vangvejen Svinkkløvvej Skolevænget Smedegade Haverslevvej Gl. Hvarrevej Sletteåvej Bjerregårdsboulevard Blushøj Blegebrøndevej Trustrupvej K 09: Blegebrøndevej Dronningholsmvej Drøstrupvej Ellidsbølvej Engvej (Fjerritslev) Fuglskærvej Gøttrupengevej Gøttruphavevej Højlundsvej Klim Fjordholmevej Lundfjordvej Stjerslevvej Terpvej Tinglavgårdsvej Udklitvej Vust Møllevej Ågårdsskovvej Koldborgvej Husbymøllevej Klim Strandvej Kollerup Strandvej Damgårdsvej Kirkegade (Klim) Gøttrupholmevej Nørmarken Stationsvej (Vester Thorup) Sandvejen (Klim) Uldspindervej Manstrup Strandvej Kjærvej Barkærvej Thorupholmevej Øster Kærvej Husbyskolevej K 10: Brombærvej (Brovst) C.O.Jensensvej Damengvej Grabowsvej Granlien (Brovst) Hybenvej (Brovst) Industrivej (Brovst) Kastanievej (Brovst) Lindevej (Brovst) Ole Langes Vej Parallelvej (Brovst) Rantzausvej Rolighedsvej (Brovst) Bakkevej (Brovst) Brøndumvej (Han Herreds Fritidscenter) Syrenvej (Brovst) Søndre Allé Tyttebærvej (Brovst) Vinkelvej (Brovst) Kirsten Holcks Vej Gyvelvej (Brovst) Ahornvej (Brovst) Hane-Schmidts Vej Agertoften (Brovst) Terndrupvej Erhvervsparken Thorsvej Mølleparken (Brovst) Nymarksvej (Brovst) Parkvej (Fjerritslev) Pile Allé Rolighedsvej (Fjerritslev) Bødkervej Ternevej (Fjerritslev) Blåbærvej (Brovst) Nyvej (Fjerritslev) Nørregade (Fjerritslev) Skovgårdene Vandværksvej (Fjerritslev) Rugmarken (Fjerritslev) Dalgasgade Havremarken (Fjerritslev) Skovbrynet Dalhøjen Kløvermarken (Fjerritslev) Fredensvej (Fjerritslev) Grønnegade (Fjerritslev) Havevej Hedevangen Kirkegaardsvej Parkvej (Brovst) Ole Rømersvej Slåenvej Schibstedsvej Lærkevej (Fjerritslev) Mågevej Reberbanen Skolegade (Fjerritslev) Solsortevej (Fjerritslev) Spurvevej (Fjerritslev) Svalevej (Fjerritslev) Godthaabsvej (Fjerritslev) Drosselvej (Fjerritslev) Engtoften Banemarksvej Industrivej (Fjerritslev) Fabriksvej (Fjerritslev) Fasanvej (Fjerritslev) Mellemvej Hasselvej (Brovst) Rønvej Vibevej (Fjerritslev)

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Park og Vej Sagsbehandler: Leif Kronblad Dato: 8. november 2005 Vintervedligeholdelse REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune REGLER FOR Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 3. oktober 2012 Roskilde Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV REGULATIV i henhold til lov nr. 714 af 11. september 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1 Indholdsfortegnelse: I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER... 3 A. Snerydning... 3 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2009-2010 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Indledning... 4

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser OKTOBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Snerydning 4. Glatførebekæmpelse 5. Materiel 6. Mandskab 7. Vagtberedskab 8.

Læs mere

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser VINTERREGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser November 2012 Aarhus Kommune 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune REGULATIV TMU.møde den 29.08.07 Bilag til pkt. 02.04 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 14. august 2007 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 1 1. Indledning...

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012 REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser UDGAVE 2012 1 C:\PdfProcessorWork\ce6a6095-89bb-4aeb-ba12-29ed51e5df6f.doc Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV PARADIGMA FOR REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse... 2 2.1 Snerydning.... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1 Rubrik Regulativ 1. oktober 2014. 1 Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Offentlige veje, stier og pladser 3 Private fællesveje og stier, samt

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune REGULATIV for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune Rev. december 2014 0 1 Hørsholm Kommune Center for Teknik Ådalsparkvej

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER I SKANDERBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER I SKANDERBORG KOMMUNE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER I SKANDERBORG KOMMUNE DECEMBER 2011 R E G U LATIV FOR VINTER V E D L I G E H O L D E L S O G R E N H O L D E L S E A F V E J

Læs mere

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 1 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 2 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 4 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 4 2.1 Snerydning...

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2016 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune Januar 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indhold 1. GENERELT... 3 2. VEJMYNDIGHEDENS

Læs mere

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Lemvig kommune Januar 2016 Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2016, og afløser

Læs mere

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune.

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2. FAABORG-MIDTFYNS KOMMUNES PLIGTER PÅ KOMMUNEVEJE, PLADSER

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 2 BILLUND KOMMUNES PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune

REGULATIV. for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e. af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune REGULATIV for v i n t e r v e d l i g e h o l d e l s e og r e n h o l d e l s e af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune Rev. 21. maj 2012 0 1 Hørsholm Kommune Center for Vej og Ejendom

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV PARADIGMA FOR REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse... 2 2.1 Snerydning.... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE, STIER, SIDEANLÆG MV. 8. MARTS 2016 2 8. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3

Læs mere

Holstebro kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Holstebro kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv...3 2.1 Vejbestyrelsens opgaver...3 2.2 Grundejernes forpligtigelser...5 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv...7 3.1 Vejbestyrelsens

Læs mere