Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune

2 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 2 Indholdsfortegnelse: FORORD Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Renholdelse offentlige veje, stier mv Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtigelser Private fællesveje og stier Private veje Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Generelle bestemmelser Ekstreme vintre... 9 Bilagsoversigt: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: Bilag J: Klassificering af vintervejklasse I og II og vinterstiklasse I og II med tilhørende servicemål Oversigt over offentlige veje, stier og p-pladser i Jammerbugt Kommune Beskrivelse af vinterberedskab inkl. organisationens opbygning Renholdelse af offentlige veje og stier i Jammerbugt Kommune Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser Skema vedrørende påbud overfor grundejere Overdragelse af grundejerforpligtigelser med tilhørende blanket Forslag til annonce Bekendtgørelse om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse Oversigtskort for vintervejklasse I

3 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 1 FORORD Som konsekvens af kommunalreformen og sammenlægningen af kommunerne Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev er der behov for at harmonisere vintertjenesten i Jammerbugt Kommune. Denne harmonisering kan ske gennem vedtagelse af et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Jammerbugt Kommune har derfor udarbejdet nærværende regulativ Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune. Hermed er der skabt et fælles udgangspunkt i Jammerbugt Kommune for vejbestyrelsens forvaltning af Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, senest ved Lbg. nr. 714 af 11. september 1997 (med tilhørende cirkulære af 6. december 1985), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 ( 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 ( 4), se bilag I. For offentlige veje er vejbestyrelsen pr. 1. januar 2007 enten staten eller kommunen, mens kommunen er vejmyndighed for de private vejarealer. Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse varetages således af kommunen, også for så vidt angår tilsyn med grundejernes overholdelse af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til ovennævnte lov samt vejbestyrelsens regulativ. Myndighedsopgaver vedrørende statsvejene varetages af staten som vejbestyrelse.

4 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 2 1. Indledning I henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (herefter benævnt loven ), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 ( 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 ( 4), påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. I medfør af lovens 2-6 har Kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter de retningslinier, der er nævnt i pkt. 2 og 3. Vejdirektoratet har tiltrådt, at stierne langs hovedlandevejene, som anført i bilag B, vintervedligeholdes efter retningslinierne i pkt , ligesom grundejeres forpligtelser ligeledes er gældende for hovedlandevejene i kommunen, for såvel renholdelse som vintervedligeholdelse. Veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune er opdelt i 2 vintervejklasser og 2 vinterstiklasser. En nærmere beskrivelse af klassificeringen samt servicemål og metode til opnåelse af disse indenfor hver vejklasse fremgår af bilag A. Veje, stier og pladsers klassificering fremgår af bilag B. Beredskab, vagtordninger og overvågning af veje er beskrevet i bilag C. 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på de offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter nærværende regulativ, der er godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Beredskabet er etableret i tiden fra 1. oktober til 30. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

5 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes normalt ved snedybder fra 3 til 8 cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. KØREBANER: Vintervejklasse I: Snerydning foretages alle ugens dage mellem kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse II: Snerydning foretages de 4 første hverdage i ugen mellem kl og fredag mellem kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse I: Snerydning foretages alle ugens dage mellem kl , dog kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse I tillader det. Vinterstiklasse ll: Snerydning på de rekreative stier foretages kun i dagtimer og indenfor normal arbejdstid og kun i det omfang indsatsen på vinterstiklasse I tillader det. Generelt Snerydningen iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens offentlige veje og stier, med de i punkt omhandlende undtagelser efter en forud fastlagt plan, der tilstræber, at rydning på samtlige færdselsårer kan afsluttes på samme tidspunkt, idet der er fastlagt ca. 40 faste sneruter i kommunen fordelt på 10 primærruter. Når forholdene nødvendiggør prioritering, lægges vægt på at holde vigtige gennemgående veje, omfartsveje, og indfaldsveje til byer med tilhørende busholdepladser og parkeringspladser åbne, - for vejenes vedkommende i 2 spor eller flere, og rydningen fastlægges efter vejklassificeringen. Bortkørsel af sne kan i ekstreme situationer komme på tale i bymæssig bebyggelse samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Denne opgave kan i værste fald strække sig over flere arbejdsdage. Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

6 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 4 Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen. For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser I byer og bymæssige bebyggelser har kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Kommunens socialforvaltning kan oplyse, om der i kommunen findes eventuelle ordninger om hjælp til snerydning m.m. 2.2 Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver Foranstaltninger mod glat føre udføres som præventiv saltning. Glatførebekæmpelse iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens offentlige veje med de i punkt omhandlende undtagelser efter en forud fastlagt plan, der tilstræber, at glatførebekæmpelsen på samtlige færdselsårer kan afsluttes samtidig. Glatførebekæmpelsen omfatter tillige de på offentlige veje anlagte cykelstier. KØREBANER: Vintervejklasse I: Glatførebekæmpelse igangsættes alle ugens dage mellem kl og foretages som præventiv saltning. Vintervejklasse II: Glatførebekæmpelse foretages indenfor normal arbejdstid og kun i forbindelse med isslag og ekstrem glat føre. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse I: Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage mellem kl ved konstateret glatføre. Vinterstiklasse II: Glatførebekæmpelse foretages kun ved isslag og ekstrem glat føre og kun indenfor normal arbejdstid, når der er mandskab til rådighed.

7 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 5 Generelt Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes samtidig med glatførebekæmpelse på kørebaner. For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser I byer og bymæssige bebyggelser pålægges det i henhold til lovens 5 stk. 1, ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at foretage foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti ud for ejendommen. Grundejernes pligt til glatførebekæmpelse udføres i overensstemmelse med lovens kapitel 7 samt de i lovens 12 af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter. 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv. 3.1 Vejbestyrelsens opgaver Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af kommunen efter en af kommunen fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor, se bilag D. Det er besluttet, at der på kommunens veje foretages fejning i byområder 3 gange årligt, ligesom der foretages brøndsugning af rendestensbrønde. Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtigelse bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 3.2 Grundejernes forpligtigelser Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår renholdelse. 4. Private fællesveje og stier I medfør af lovens 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier i kommunen udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier.

8 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 6 I byer og bymæssig bebyggelse (sommerhusområde undtaget): Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Med hensyn til skov- og klitveje, veje på havnearealer og lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, påhviler det efter nærmere anbefalet meddelelse til vedkommende vejejer at rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejene i overensstemmelse med lovens Kapitel 7 samt de i medfør af lovens af kommunalbestyrelsen udarbejdede forskrifter. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Jammerbugt Kommune kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i, at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet. 5. Private veje I medfør af lovens 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Ejere af private veje som beskrevet i lovens 9, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser I henhold til lovens kapitel 7 bestemmer kommunalbestyrelsen herved, at grundejernes forpligtelser i henhold til nærværende regulativ, udføres efter nedenstående forskrifter. Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens 11, 12 og 13, stk. 1 og 2: Vedr. snerydning: 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

9 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 7 Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. I henhold til lovens 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssige bebyggelser herudover følgende: at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Vedr. glatførebekæmpelse: 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssige bebyggelser herudover følgende: at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og at grundejerne begrænser anvendelsen af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse på veje Vedr. renholdelse: 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende: at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede områder, skal ske jævnligt og i øvrigt når det er nødvendigt, at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, og at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede.

10 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 8 7. Generelle bestemmelser En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen/ kommunen. Vejbestyrelsen/kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse (lovens 14). Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten. Blanket til brug for overdragelse af grundejerforpligtelser er vist i bilag G. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens 16). Tilsynsskema er vist i bilag F. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Grundejerens overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser, straffes med bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan et bødeansvar. Afgørelser, som er truffet i henhold til lovens forskrifter udfærdiget med hjemmel i lovene, kan påklages efter reglerne i lov om offentlige veje, for så vidt angår offentlige veje og stier, og efter reglerne i lovgivningen om private fællesveje, for så vidt angår private fællesvej og stier (lovens 19).

11 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 9 8. Ekstreme vintre I tilfælde af ekstreme vintre kan dette regulativ fraviges således indsatsen tilpasses den aktuelle situation. Teknik- og Forsyningsafdelingen træffer, i samråd med Vej- og Park, afgørelse, om der er tale om en ekstrem vinter. Orientering om indtræden samt ophør af ekstremvinter offentliggøres på kommunens hjemmeside og evt. i lokalaviserne. Eventuelle fravigelser kan bl.a. tage udgangspunkt i nedenstående tiltag, som ikke skal ses som værende udtømmende. - Fritagelse for visse ejere grundejere til at vintervedligeholde deres fortov, så de store snemængder kan deponeres på fortovet i den ene side af vejen. I tilfælde hvor grundejerne i den ene side fritages, vil det tilstræbes, at det ved næste ekstremvinter bliver grundejerne i den anden side der fritages. - Midlertidige parkeringsforbud der muliggør ensidig snerydning. - Etablering af deponeringspladser til oplagring af sne. - Lempe kravene til vintervedligeholdelsen i det hele taget. Regulativet er godkendt Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Kommunaldirektør Regulativet træder i kraft den 1. oktober 2007 og erstatter hidtil gældende regulativer fra de tidligere kommuner Aabybro, Pandrup Brovst og Fjerritslev.

12 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 10 Bilag A: Klassificering af vintervejklasse I og II og vinterstiklasse I og II med tilhørende servicemål Kørebaner Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Klasse I Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, Eksempelvis skolebusruter, busruter, overordnede veje, gennemgående byveje ved og omkring skoler. Tilstræbes holdt farbare uden gener i tidsrummet Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Ved glatføre uden sne: Rimfrost 2 timer Is 2 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Efter fygning: Snedriver 2 timer Spærret 2) 2 timer Klasse II Omfatter lokalveje, sekundærveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis boligveje. Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I veje. Snerydning udføres dog kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid. Saltning udføres kun i forbindelse med isslag og ekstremt glat føre. 1) Såfremt Fastkørt sne opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. ved udspredning af grus for forbedring af friktionen. 2) Den anførte tid for Spærret kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen. Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået. Vejbestyrelsen placerer selv egne veje indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold end de ovenfor nævnte kan have betydning ved placering af veje i klasserne, eksempelvis: Trafikintensitet. Trafiksikkerhed. Kollektiv trafik og skolebusruter. Vigtige erhvervsmæssige ruter.

13 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 11 Vinterstiklasse Stitype (eksempler) KLASSE I Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: Primære hovedstier og - fortove Stier og fortove Servicemål Tilstræbes holdt farbare uden gener i tidsrummet ) Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Ved glatføre uden sne: Rimfrost 5 timer Is 5 timer Efter snefald: Snesjap Løs sne 6 timer 6 timer Primære busstoppesteder Skolestier Efter fygning: Snedriver Spærret 2 8 timer 6 timer KLASSE II Rekreative stier med mindre betydning for afvikling af trafikken: Sneryddes og saltes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Stier langs strandveje 1) Servicemål kan dog differentieres efter stiernes benyttelse på hverdage hhv. i weekenden, samt tidspunkt på døgnet. 2) Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret i den ene vejside efter snefygning.

14 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 12 Bilag B: Oversigt over offentlige veje, stier og p-pladser i Jammerbugt Kommune Vintervejklasse I: Se også bilag J Oversigtskort vintervejklasse I K 01: Vesterhavsvej Aalborgvej (Blokhus) Hovedgaden (Ingstrup) Ingstrupvej Møllebækvej Gl. Ingstrupvej Vestergaardsvej (stamvejen) Kirkbakvej Løthvej Pirupvejen Rendbækvej Saltum Strandvej Sdr. Saltumvej Storgaardsvej Jerriksvej Kettrupvej (Løkken) Bonkenvej Smedegaardsvej Stavadvej Skjulsmarksvej Alstrupvej Horsedalsvej Nolsvej Lundbakvej Kirkevej (Blokhus) Præstegaardsvej (Ingstrup) Ejerstedvej Engvejen Voldkærvej Faarupvej Grønborgvej Grønhøj Strandvej Sdr. Ringvej K 02: Røde Hedevej Rødhus Klitvej Rødhusvej (Kås) Strandfogdensvej (Rødhus) Tranekærvej Trollesig Udholmvej Halvrimmenvej Bratbjergvej Engesgaardsvej Jernbanegade (Kås) Langgade Bleggravsvej Svanemosevej Langs Banen Brogaardsgade Briketvej Gl. Kaasvej Helledivej Pilevej Mejerivej Ravnevej Møllegårdsvej Hunetorpvej Kvorupvej Lundergaardsvej Skadbakvej Rævhedevej Østre Mosevej Vedsted Kærvej Gl. Landevej Kystvejen (Pandrup) K 03: Busstation (Aabybro) Kattedamsvej Aabybro Centret Aaby Søndergade Kirkevej (Aabybro) Thomasmindevej Toftevej (Aabybro) Stationsvej (Pandrup) Korsgade Klostergade Stadionvej Bødkervej (Pandrup) Viaduktvej Nørregade (Kås) Bredgade (Pandrup) Løkkenvej Præstemarken Sigsgaardsvej Skolegade (Pandrup) Torvegade Stormgade Blokhusvej Skolevej (Pandrup) Kærvej Jetsmark Kirkevej Birkelsevej Vestergade (Aabybro) Østergade (Aabybro) Torveallé Gørtlervej Industrivej (Aabybro) Klokkestøbervej Karetmagervej Possementmagervej Bransagervej Fabriksvej (Pandrup) Kalsensgaardsvej Hjulmagervej Nordstjernevej Teknologiparken Møllebækken Mølhavevej Industrivej (Pandrup) Fristrupvej (sidevej) Søparken Højengaardsvej Håndværkervej Lundergaardsvej Skolevej (Aabybro) K 04: Præstegårdsvej Smalbyvej Skovlundvej Toftegårdsvej Sandagervej (Nørhalne) Skaggårdsvej Rolighedsvej(kun stykket fra Østergade til krydset ved postvænget) Husmandsvej Bøgevej (Nørhalne) Engvej Sulstedvej Søkærvej Fristrupvej (Aabybro) Toftevej (Aabybro) Nørremarksvej (stamvejen) Peter Løthsvej Blokhusvej Østermarken Kirkevej (Aabybro) Centralgårdsvej Kærvej Thomasmindevej Kattedamsvej Aabyvej Nørhalnevej Bakmøllevej Indius Jensens Vej Kræn Spilmandsvej (fra Vestergade til Anlægsvej) Rundkørsel (motorvej ved Vestbjerg) Rundkørsel (før motorvej ved Vestbjerg) Holtebakkevej Postvænget (kun vejstykket mellem Viaduktvej og Rolighedsvej) Anlægsvej (stamvejen)

15 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 13 Gustav Zimmersvej Østre Hovensvej Toftesvinget Skipper Clementsvej K 05: Idrætsvej Svendbjerggårdsvej Borgergade Stationsvej (Biersted) Rønnebærvej (Gjøl) Fjordgade Teglværksvej (Biersted) Engelandshusevej Søndre Fristrupvej Brødløsvej Slusevej Kjellerupsvej Limfjordsgade Torpet (Gjøl) Langesbjergvej Nørredigevej Marken Søengevej Kanalvej (Aabybro) Gjølvej Damvej Sandelsvej Fristrupvej (Aabybro) Biersted Mosevej Haldagervej Knøsgårdsvej Ny Aabyvej Vestergårdsvej (Aabybro) Skeelslundvej Torngårdsvej K 06: Vestkystvejen Sandmosevej Margrethegårdsvej Bratbjerg Klithusevej (Tranum) Over Søen Plesnervej Strandvejen (Tranum) Dybdalsvej Tranum Engvej Nr. Øksevej Udholmvej Tranumvej K 07: Kanalvej (Brovst) Lyngvej (Halvrimmen) Nesgårdsvej Jarmsted Nr. Skovsgaard Nr. Økse Engvej Solskovvej Søgårdsvej Sønder Øksevej Østre Skovvej Tøtterne Lundkær Rolighed Torslev Eng Torslev Kær Tranumvej (Brovst) Urbakken Vestre Kanalvej Vilsbæksminde Ølandvej Østbakken Aarupvej Vestre Skovvej Valdemars Kær Jægerumvej Bøge Bakker Flegumvej Faldborggade Skunshavevej Fredensdal Mou kær Hovedgaden (Skovsgård) Lundbakkevej Janumvej Vesterbyvej Østerbyvej Præstevænget Nr. Øksevej Plesnervej Hjortdalvej Vasen Gungervej Bratbjerg Knudegårdsvej Månevejen Hammershøj Kirkegade (Brovst) Nørremarksvej (Øland) K 08: Kystvejen (Slettestrand) Vestkystvejen Lørstedvej Skræmvej Møllehøjsvej Nørtorupvej Udmarksvej Bonderupvej Mellemmøllevej Fosdalvej Ålegårdsvej Hjortdal Kirkevej Stagstedvej Aldrupvej Holmsøvej Attrupvej Kokkedalsvej Hingelbjergvej Højgårdsvej Slettestrandvej Svinkløvvej Aggersundvej Hjortdalvej Erik Bannersvej Bejstrupvej Hødeshøjvej Jagtholmvej Kirkedalsvej Husbyvej K 09: Klim Strandvej Thorup Strandvej Manstrupvej Sigurdsholmsvej Husbyvej Ullerupvej Toftholmvej Vustholmevej Øslevvej Brøndumvej Kollerup Strandvej Oddevej Sløjbrovej Thorupholmevej Gøttrupvej Alvejen Gøttruprimmevej Ørebrovej Thistedvej Gl. Landevej Korsholmvej Gøttrupstrandvej Havvejen Kettrupvej (Fjerritslev) Vestergade (Fjerritslev)

16 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 14 K 10: Hane Schmidts Vej Dalhøjen Tennisvej Søgade Enghavevej (Fjerritslev) Parkvej (Fjerritslev) Parkvænget Bohrsvej Bøgevej (Brovst) Dalvej Egevej (Brovst) Elmevej (Brovst) Enebærvænget Finsensvej Fredensvej (Brovst) Nyvej (Brovst) Tværgade (Fjerritslev) Nørregade (Brovst) Solbakkevej (Brovst) Sportsvej (Brovst) Tjørnevænget Toftevej (Brovst) Vestre Allé Ørstedsvej Terndrupvej (Brovst) Degnevænget Præstevænget Vesterbjergvej Borgervænget Jernbanegade Rotfeldts Vej Faldborggade Algade Østergade (Fjerritslev) Smedevej Håndværkervej Rugmarken (Fjerritslev) Sandagervej (Fjerritslev) Skovbrynet Valmuemarken (Fjerritslev) Aggersundvej Borups Allé Danmarksgade Fabriksvej (Fjerritslev) Hyldevej Nygade (Fjerritslev) Tjørnevej (Fjerritslev) Starkærvej Industrivej (Fjerritslev) Vestergårdsvej (Fjerritslev) Stationsvej (Brovst) Mellem Danmarksgade og Jernbanegade (Fjerritslev) Søndergade (Fjerritslev) Østergade (Brovst) Mellem Søndergade og Søgade (Fjerritslev) Vester Fælledvej Fredensdal Sygehusvej Søndre Allé Parkvej (Brovst) Schibstedsvej Skolevej (Brovst)

17 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 15 Vintervejklasse II: Offentlige parkeringspladser: Langgade Jetsmarkhallen Græsvangen Lundbakvej Fredensvej Kaas Forsamlingshus Orkidevej Ingstrupvej Bleggravsvej Bigaardsvej Stormgade Torvegade Stationsvej Møllevej Torvet Sønder I By Søndergade Enebærvænget (Ved kirken) Fælledvej Aggersundvej 3 Parkvænget 25 Parkvænget Søgade Mellem Søndergade/Søgade Mellem Søndergade/Søgade (Kro) Børnehaven Skovhuset Brøndumvej (Han Herreds Fritidscenter) Sandagervej Borups Allé Borups Allé 7 (Ved kirken) Borups Allé 8 (Ved skolen) Tjørnevænget (Ved lægehuset) Elmevej (Ved børnehaven) Kirkegade Sportsvej Andreas Nørskousvej Toftevej Brovst Hallen Rothfeldsvej (Ved Fakta/Brugsen) Rothfeldsvej (Ved bibliotek) Fredensdalsvej (Ved kiosk) Stationsvej (Ved tidl. Posthus) Borgervænget (Rådhuset) Mellem Danmarksgade/Jernbanegade Ved Grønnegade Birkelse Kro Birkelse Hallen Birkelse Kirke Vester Fælledvej 17 (Børnehave) Biersted Kro Biersted Idrætsanlæg Nørhalne Forsamlingshus Nørhalne Hallen Nørhalne (Ved Brugsen) Gjøl Forsamlingshus Aabybro Hallen Kattedamsvej/Kærvej Toftevej (Rådhuset) Torveallé Viaduktvej (Aabybro Idrætsanlæg) Anlægsvej (Aabybro Plejehjem) Bagerivej Søndre Allé (Ved plejehjem) Egevej (Ved plejehjem) Borups Allé (overfor nr. 26) K 01: Gaaen Kærbyvej Lerbækvej Purkærvej Pælevej Redningsvejen Syd Sdr. Lundbakvej Skjødsholmsvej Slotsvej Torpet Østrupvej Sigsgaardsvej Lundbakvej Brødslevvej Gl. Kvorupvej Klitgaardsvej Møllevej Peter Andersensvej Pirrupsvarrevej Sønder I By Torvet (Blokhus) Vigen Clemmi Falk Vej Holstvej Guldbærvej Ilsigvej Kirkevænget Ludvigsvej Multebærvej Rønnebærvej S.J.Hvarregaardsvej Skolevangen Solbærvej Sortebærvej Stenmarksvej Tranebærvej Tyttebærvej Bakkevej Blåbærvej Brombærvej Hansensvej Dammen Baunen Hesteskoen Skolebakken Søndermarken Tværgade Bag Diget Fælledvej Møllebakken Nielsmindevej Nygade Rolighedsvej Vestergaardsvej (sideveje) Askevej Brinken Bundgaardsvej Ingstrupvej Krostien Kærgaardsvej Skovmærkevej Engkrogen Eranthisvej Gerdsvej Guldstjernevej Solvejen Hedevejen Grønnevej

18 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 16 K 02: Mosevej Rødhus Kirkevej Skovvej Kaas Hedevej Søndervangen Udholmsvej Genvej Lunen Holmevej Haldkærvej Sitkavej Kridtvej K 03: Hjejlevej Hortensiavej Højvangen Kildebakken Kildedalen Kildeparken Kildevangen Klydevej Løkkegade Magnolievej Maagevej Orkidevej Skolekrogen Skolelodden Skolemarken Klokkestøbervej (sidevej) Skoletoften Sneppevej Storkekæret Valmuevej Vandværksvej Violvej Bekkasinvej Bøgevej Fredensvej Gammelgaardsvej Gartnervænget Græsvangen Brorsonsvej Bygmarken Bystrædet Cannerslundvej Øster Allé Elmevej Fruensgårdsvej Gl. industrivej Havevænget Havremarken Hvedemarken Ingemannsvej Isaks Vej Kingosvej Klostermarken Kædegaards Allé Kædegaardsvej Lucernemarken Markedsvej Møllevænget Nyvej Parallelvej Risagervej Rosenvænget Rugmarken Simonivej Skolevej Tornlodden Torvegade Vibevej Østerled Birkevej Bisgårdsvej Driften Vinkelvej Blomstervænget Purkærvej (sidevej) Jacobsvej Skolesvinget K 04: Nordkærvej Nørre Hovensvej Skråvej Max Henius Vej Hovensvej Hedevej Bagerivej Bakkevej Bellisvej Bjørnekrogen Blåbærvej Bredgade Brorsonsvej Bryggervangen Bøgetoften Caprifolievej Digevej Elmevej Enebærvej Erik Eriksensvej Falkevej Fasanvej Godthåbsvej Grundtvigsvej Grønnegade Grønspættevej Gyvelvej Hejrevej Høgevej Ingemannsvej Irisvej Kaj Munksvej Kastanievej Kingosvej Kløvervej Knøsgårdvej Krogen Kræn Spilmandsvej (vejstykket fra Anlægsvej til Vestergade undtaget) Luthersvej Lærkevej Løvsangervej Magrethe Ørumsvej Mejsevej Møllevej Nørremarksvej (sideveje) Perikumvej Porsevej Postvænget (vejstykket mellem Viaduktvej og Rolighedsvej undtaget) Sneppevej St. Blichersvej Svalevej Syrenvej Ternevej Thomasmindeparken Tranebærvej Torvestræde Tranevej Tværgade Tyttebærvej Urmagerensvej Vibevej Vinkelvej Aagade Ahornvej Anlægsvej (sideveje) Elbækvej Enghaven Gl. Skolevej Granlien Hedebovej Hedegaardsvej Gartnervænget Hybenvej Rolighedsvej(stykket fra Østergade til krydset ved postvænget undtaget) Rosenvænget Højbakkevej Jens Urths Vej Klitgårdsvej Lars Brorsvej Michelsensvej Poulsensvej Smedevej Solvænget Sportsvænget Søndermarken Uglevangen Zachosvej Bundgårdsvej Glentevej Kløvermarken Konvalvej Kornblomstvej Kærvangen Lindevej Parallelvej Pilgårdsvej Poppelvej Sandagervej Valmuemarken Vestmarken Gustav Zimmersvej Topskiftevej Østmarken Birkevej

19 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 17 Rønnevej Mirabellevej Markedsvej Multebærvej Mortensgade K 05: Bjergets Vej Damgårdsmindevej Drøvten Gårdkærsvej Hovvej Huskærvej Markhusevej Mølbakkevej Rimmensvej Sundbyvej Søndre Rønvej Tueengvej Gl. Toftegaardsvej Dalgasvej Søengevej Aastrupvej Engfogedvej Fristrup Kærvej Ringvejen Østre Helledivej Sandelsvej Toftegårdsvej Bindeleddet Drosselvej Fuglevænget Hjortsvej Klithusevej Købmandstoften Skaldvej Skolevangen Skovduevej A. P. Nielsensvej Fjordbakken Fjordglimt Østerkær Tværvej Vestre Helledivej Vadgårdsvej Gl. Kjellerupsvej Grebjerg Isbakkevej Karetmagerstræde Lykkegårdsvej Møllevænget Mølstubvej Nålevænget Vinkelen Bakkedraget Birkumvænge Bygstubben Ravnevej K 06: Koldmose Kirkevej Koldmosevej Krogen (Tranum) Melkær Nørre Skoveng Petrinesvej Skråvejen (Tranum) Sønder Skoveng Vesterdalsvej Uglevej Vestre Mosevej Bredesande Ejstrupvej Stærevej Tranhøj Baunehøjvej Bogfinkevænget Fasanvej (Tranum) Glentevej (Tranum) Lærkevej (Tranum) K 07: Canada Digevej (Øland) Gildedamsvej Holmevej (Øland) Hovengen Skallerne Jarmsted Byvej Kjålagervej Klausholmvej Langeslund Mark Mærsholmevej Nymarksvej Overgårdsvej Sønderkær Boden Pumpehusvej Søndregårde Ålested Ø Svenstrup Byvej Bækken Sallingvej Vendsysselvej Børglumvej Chr. Jacobsensvej Hanbovej Himmerlandsvej Emil Hansensvej Engdraget Samsøvej Amagervej Poststrædet Langeslund Allé Louisevej (Halvrimmen) Revlingevej (Halvrimmen) Rosevej Rughaven Skolegade Søndermarken (Halvrimmen) Valmuemarken (Halvrimmen) Gl. Kongevej Banevej Bygmarken (Halvrimmen) Anholtvej Birkefredsvej Læsøvej Fjordvej Madevej Jeppe Åkjærsvej Kaj Munks Vej Karen Blixens Vej Martin A. Hansens Vej Niels Ebbesens Vej Nordvangsvej Prinsensgade Sandgade Skipper Clements Vej Skovbakken Niels Juels Vej Enghaven (Skovsgård) Lærerbovej Markedspladsen Bryggerivej (Halvrimmen)

20 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune 18 K 08: Andrupvej Grønhøjvej Grønnestrandsvej Gundestrupvej Skråvejen (Fjerritslev) Havnegade Kirkevænget (Bonderup) Lejrmarksvej Møllevejen Skovlyvej Tanderupgårdsvej Telefondalen Vangvejen Svinkkløvvej Skolevænget Smedegade Haverslevvej Gl. Hvarrevej Sletteåvej Bjerregårdsboulevard Blushøj Blegebrøndevej Trustrupvej K 09: Blegebrøndevej Dronningholsmvej Drøstrupvej Ellidsbølvej Engvej (Fjerritslev) Fuglskærvej Gøttrupengevej Gøttruphavevej Højlundsvej Klim Fjordholmevej Lundfjordvej Stjerslevvej Terpvej Tinglavgårdsvej Udklitvej Vust Møllevej Ågårdsskovvej Koldborgvej Husbymøllevej Klim Strandvej Kollerup Strandvej Damgårdsvej Kirkegade (Klim) Gøttrupholmevej Nørmarken Stationsvej (Vester Thorup) Sandvejen (Klim) Uldspindervej Manstrup Strandvej Kjærvej Barkærvej Thorupholmevej Øster Kærvej Husbyskolevej K 10: Brombærvej (Brovst) C.O.Jensensvej Damengvej Grabowsvej Granlien (Brovst) Hybenvej (Brovst) Industrivej (Brovst) Kastanievej (Brovst) Lindevej (Brovst) Ole Langes Vej Parallelvej (Brovst) Rantzausvej Rolighedsvej (Brovst) Bakkevej (Brovst) Brøndumvej (Han Herreds Fritidscenter) Syrenvej (Brovst) Søndre Allé Tyttebærvej (Brovst) Vinkelvej (Brovst) Kirsten Holcks Vej Gyvelvej (Brovst) Ahornvej (Brovst) Hane-Schmidts Vej Agertoften (Brovst) Terndrupvej Erhvervsparken Thorsvej Mølleparken (Brovst) Nymarksvej (Brovst) Parkvej (Fjerritslev) Pile Allé Rolighedsvej (Fjerritslev) Bødkervej Ternevej (Fjerritslev) Blåbærvej (Brovst) Nyvej (Fjerritslev) Nørregade (Fjerritslev) Skovgårdene Vandværksvej (Fjerritslev) Rugmarken (Fjerritslev) Dalgasgade Havremarken (Fjerritslev) Skovbrynet Dalhøjen Kløvermarken (Fjerritslev) Fredensvej (Fjerritslev) Grønnegade (Fjerritslev) Havevej Hedevangen Kirkegaardsvej Parkvej (Brovst) Ole Rømersvej Slåenvej Schibstedsvej Lærkevej (Fjerritslev) Mågevej Reberbanen Skolegade (Fjerritslev) Solsortevej (Fjerritslev) Spurvevej (Fjerritslev) Svalevej (Fjerritslev) Godthaabsvej (Fjerritslev) Drosselvej (Fjerritslev) Engtoften Banemarksvej Industrivej (Fjerritslev) Fabriksvej (Fjerritslev) Fasanvej (Fjerritslev) Mellemvej Hasselvej (Brovst) Rønvej Vibevej (Fjerritslev)

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Affaldshåndbog 2014. boliger

Affaldshåndbog 2014. boliger Affaldshåndbog 0 boliger Indhold Ny genbrugsplads side Nyheder side Velkommen på genbrugspladsen side - torskrald og papir side Glas, flasker og dåser side Dagrenovation, kompost og batterier side Priser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33 Amt: 0 Region Midt Vejbestyrelse: 601 Init: LL Side 1 af 33 543-27-A Horsensvej, sti, Tebstrup 0.000-0.047 47 601 Side 2 af 33 360-2-B Blegsø Banke 14-16, 0.019-0.075 56 Voerladegård Fra kom.vej 360-4-B

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Skive Kommune, Park og Vej. April 2008

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Skive Kommune, Park og Vej. April 2008 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser April 2008 Skive Kommune, Park og Vej INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OFFENTLIGE VEJE, STIER

Læs mere

Erhvervsforeningen for Jammerbugt Kommune Medlemsliste pr. 30/8-2013.

Erhvervsforeningen for Jammerbugt Kommune Medlemsliste pr. 30/8-2013. Erhvervsforeningen for Jammerbugt Kommune Medlemsliste pr. 30/8-2013. Firmanavn Adresse Postnummer Bynavn 2M Ståldesign Elbækvej 29 9440 Aabybro 3g Solutions v/ Bjarne Lyngsø Torngårdsvej 11 9440 Aabybro

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Skive Kommune, Park og Vej. April 2008

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Skive Kommune, Park og Vej. April 2008 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser April 2008 Skive Kommune, Park og Vej INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OFFENTLIGE VEJE, STIER

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

l. Vedtægtsforslaget for grundejerforeningen med plan over udstykningsområdet,

l. Vedtægtsforslaget for grundejerforeningen med plan over udstykningsområdet, Idet man henviser til tidligere skrivelse herfra vedrørende dannelse af grundejerforeninger indenfor udstykningsområderne III nord for "Dyrehavegård", IV nord for Klampenborgvej og V syd for Klampenborgvej

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Aarhus-Odense-København 2015 Kørselsvejledning 18-05-2015

Aarhus-Odense-København 2015 Kørselsvejledning 18-05-2015 Aarhus-Odense-København 2015 18-05-2015 Waypoint Aarhus - København Odense - København Start 0,0 0,0 Fra Start ved NRGi Park 1 0,0 0,1 Fra NRGi Park venstre ad Marselisborg Grønnevej 2 0,1 0,5 Fra Marselisborg

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Lejrskole med natur og teknik

Lejrskole med natur og teknik Lejrskole med natur og teknik Forord 2 Anledningen til at arbejde med et nyt lejrskoletilbud til skoler i Viborg Kommune kom, da to skoleinspektører henvendte sig. De ville gerne have en lejrskole til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejfortegnelse - kommuneveje Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 110

Vejfortegnelse - kommuneveje Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 110 Amt: 0 Region Midt Vejbestyrelse: 60 Init: LL Side 1 af 110 538-0- Langkjær 7.920-15.700 7780 0 Maskedal Holmedal 538-50- Holmedal, P.plads, 0.000-0.045 45 0 Voerladegård 538-51- Holmedal 0.000-0.049 49

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten Analyse af vintertjenesten Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 2012 1 Indholdsfortegnelse 0. Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning... 5 2. Lovgrundlag... 6

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 8 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 10 4. ASFALTERING AF VEJEN + STIEN 11 5. RENOVERING

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

JULEARRANGEMENTER I JAMMERBUGTEN 2014

JULEARRANGEMENTER I JAMMERBUGTEN 2014 JULEARRANGEMENTER I JAMMERBUGTEN 2014 UGE 47 Fredag d. 21. november kl. 19:30 Julekoncert med Chr. Wandt m.fl. Gratis entré. Ingen tilmelding. Oxholm Kirke, Vester Skovvej 1A. Øland. 9460 Brovst. Arrangør:

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere