Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle"

Transkript

1 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle Oktober 2013

2

3 Et samfund for alle Med den handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle præsenterer regeringen sine visioner for handicapområdet og lægger sporene for arbejdet på det handicappolitiske område de næste mange år. Denne pjece giver en kort opsummering af handlingsplanens hovedbudskaber. Pjecen er bygget op efter samme systematik som selve handlingsplanen. I første kapitel præsenterer regeringen tre overordnede visioner, som skal understøtte øget inklusion og sætte retningen for de kommende års handicappolitik. I de følgende kapitler præsenteres målsætninger og initiativer for seks konkrete indsatsområder, der vil være særligt fokus på i de kommende år: Medborgerskab og deltagelse Uddannelse Beskæftigelse Sammenhæng og kvalitet Innovative løsninger, ny teknologi og øget tilgængelighed Mere viden og bedre effekt. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 3

4 Regeringen ønsker et samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. ISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

5 Regeringen vil arbejde for et mangfoldigt og ligeværdigt samfund, hvor mennesker med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre. Helt centralt står målsætningen om at skabe øget inklusion i samfundet. Det handler om at kunne deltage og høre til og om at yde sit bidrag til fællesskabet uanset hvem man er. Regeringen har fastlagt tre overordnede visioner, som skal fremme målsætningen om øget inklusion og sætte rammerne for handicappolitikken, herunder arbejdet med implementeringen af FN s handicapkonvention i de kommende år: VISION 1 ET SAMFUND MED RESPEKT FOR FORSKELLIGHED, HVOR ALLE MENNESKER INDGÅR LIGEVÆRDIGT SOM MEDBORGERE I SAMFUNDETS MANGE FÆLLESSKABER. VISION 2 ET SAMFUND, SOM UNDERSTØTTER MENNESKER MED HANDICAP I AT OPNÅ ØGET SELVBESTEMMELSE OG ANSVAR FOR EGET LIV. VISION 3 ET SAMFUND, HVOR DER ER FOKUS PÅ DET ENKELTE MENNESKES RESSOURCER, OG HVOR MENNESKER MED HANDICAP STØTTES I AT REALISERE OG BIDRAGE MED DERES FULDE POTENTIALE. Desuden vil regeringen i Folketingssamlingen fremsætte forslag for Folketinget om at tiltræde tillægsprotokollen til FN s handicapkonvention. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 5

6 Mødet mellem mennesker med og uden handicap skal være ligeværdigt, fordomsfrit og inkluderende. EDBORGERSKAB OG DELTAGELSE 6 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

7 Medborgerskab og ligeværdig deltagelse i samfundslivet er en af nøglerne til ligeværdig inklusion. Derfor vil regeringen arbejde for, at mødet mellem mennesker sker med afsæt i åbenhed og respekt for forskellighed, samt sætte fornyet fokus på bekæmpelse af diskrimination. Regeringen vil understøtte samarbejdet mellem civilsamfundets aktører for at fremme mangfoldighed i samfundets fællesskaber. Og regeringen vil forbedre rammerne for, at alle mennesker på lige fod kan deltage i kulturlivet og bidrage aktivt til demokratiet. Initiativer, som skal styrke medborgerskab og deltagelse: Flyt holdninger og gør op med fordomme: Der udarbejdes en strategi for holdningsændringer ift. til mennesker med handicap. Bekæmpelse af diskrimination på handicapområdet: Regeringens nyoprettede antidiskriminationsenhed får mandat til også at arbejde med diskrimination mod mennesker med handicap. Partnerskaber med civilsamfundet på sundhedsområdet: Der indgås partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet, som skal understøtte de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år. Nye alliancer i civilsamfundet: Regeringen nedsætter en tænketank med Danske Handicaporganisationer i spidsen, som skal udforme en strategi for nye alliancer mellem handicaporganisationerne og det øvrige civilsamfund. Frivillig faglighed: Den frivillige indsats på handicapområdet kvalificeres via øget brug af frivilliges særlige kompetencer. Lettere adgang til kulturtilbud: Tilgængelighedsmærkning af kulturinstitutioner, styrkelse af museernes formidling og forsøg med synstolkning/tekstning af nye danske film i visse biografer. Mestringskurser for mennesker med udviklingshæmning: Der udbydes mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som ruster deltagerne til at deltage i samfundslivet og få større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Styrkelse af de kommunal handicapråd: Der gennemføres undervisnings- og netværksaktiviteter, som skal kvalificere og inspirere medlemmerne af de kommunale handicapråd. Deltagelse i beboerdemokratiet: Der gennemføres en undersøgelse af mulige barrierer for, at mennesker med handicap kan deltage i beboerdemokratiet i almene boliger. Nemmere adgang til valghandlinger: Et lovforslag, som giver vælgere med varigt eller midlertidigt nedsat funktionsevne mulighed for at afgive deres stemme på et andet afstemningssted, hvis ændringen er begrundet i den nedsatte funktionsevne, samt igangsættelse af et langsigtet arbejde for at sikre, at flere vælgere med handicap kan stemme uden hjælp fra andre. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 7

8 Skolen er et markant omdrejningspunkt i børns udvikling og forberedelse til at være en del af et mangfoldigt samfund. Derfor skal folkeskolen indrettes, så der er plads til alle børn i skolens fællesskab, og så den udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Regeringen supplerer derfor de mange igangværende inklusionstiltag i folkeskolen med indsatser for tidligt at identificere særlige problemer og sætte ind med målrettet støtte til børn med læse-, regne- og skrivevanskeligheder. Også børn, som ikke kan være en del af den almindelige undervisning, skal udfordres til at yde deres bedste og støttes i at gennemføre en uddannelse. Derfor igangsætter regeringen en række initiativer målrettet kvalitet i specialundervisningen. Endelig ønsker regeringen at skabe gode muligheder for, at alle kan opkvalificere og omskole sig, så de har de kompetencer, der er brug for, ved at sætte fokus på eventuelle særlige udfordringer for unge og voksne med handicap på voksen- og efteruddannelsesområdet. Initiativer, som skal understøtte målsætningen om lige muligheder i uddannelsessystemet: Fokus på børn med særlige undervisningsbehov: Der gennemføres tre initiativer, som skal sikre kvaliteten af undervisningen: Kvalitetsindikatorer for undervisningen på specialskoler, et ph.d.- projekt om samarbejdet mellem specialtilbud og folkeskoler samt et projekt om undervisningen på interne skoler. Tidlig identifikation af læse-, regne- og skrivevanskeligheder: Der udformes et tværgående screeningsredskab for sprogforståelse, en ordblindetest på tværs af uddannelser og en test af regnevanskeligheder. Gennemgang af eksisterende støtteordninger: Med en målsætning om bedre inklusion af uddannelsessøgende med handicap nedsættes en arbejdsgruppe, der i dialog med aktører på området skal gennemgå de eksisterende støtteordninger med henblik på at indrette ordningerne på den mest hensigtsmæssige måde. Tekster til alle: Der gennemføres en analyse af uddannelsesinstitutionernes brug af forskellige tekstformater på fx undervisningsportaler og biblioteksløsninger. Der udarbejdes også brugervenlige vejledninger i valg af formater, der er egnede til elever og studerende med ordblindeog synsvanskeligheder. Særlige gymnasiale forløb med elever med Aspergers syndrom: Muligheden for etablering af særklasser i gymnasiet eller HF for elever med Aspergers syndrom gøres permanent. Analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet: Der gennemføres en kortlægning af VEU-områdets udfordringer i forhold til inklusion af mennesker med handicap. På baggrund heraf udarbejdes forslag til udvikling af området. 8 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

9 UDDANNELSE Mennesker med handicap skal have mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre borgere. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 9

10 Flere mennesker med handicap skal realisere deres potentiale gennem et aktivt arbejdsliv. ESKÆFTIGELSE 10 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

11 Et aktivt arbejdsliv er med til at understøtte inklusion, ligeværd og selvbestemmelse for alle mennesker. Samtidig er et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarked med til at skabe ligeværdige fællesskaber mellem mennesker og understøtte respekt for forskellighed og ligebehandling i samfundet. For mennesker med handicap vil beskæftigelse ofte være en vigtig vej til at deltage i og bidrage til samfundslivet på lige fod med andre. Det gælder også mennesker, hvis arbejdsevne af den ene eller den anden grund er begrænset, for selv en begrænset arbejdsevne er af stor værdi, både for samfundet og for den enkelte. Derfor ønsker regeringen at øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap. Denne målsætning understøttes af regeringens store reformer af beskæftigelsesområdet. Det store arbejde med at udrulle reformerne har som et af flere vigtige mål at bringe flere mennesker med handicap væk fra passiv forsørgelse og ind i beskæftigelse. Initiativer, som skal understøtte målsætningen om, at flere mennesker med handicap får et aktivt arbejdsliv: Rehabiliteringsteams: Som en del af reformen om fleksjob og førtidspension oprettes kommunale rehabiliteringsteams, der skal sikre en bedre koordinering af den kommunale indsats, så den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats, og de samlede ressourcer anvendes bedst muligt. Flere i fleksjob: Med reformen om fleksjob og førtidspension igangsættes en række initiativer, der skal medvirke til at skabe nye fleksjob frem mod Eksempelvis er der igangsat forsøg med fleksjobbonus til virksomheder, som ansætter en person i fleksjob i 10 timer eller færre om ugen. Stærkere arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med handicap: Der er afsat puljemidler til at understøtte arbejdsmarkedstilknytning til personer med handicap, blandt andet til at udvikle og afprøve metoder, der skal hjælpe personer med læse- og skrivevanskeligheder i beskæftigelse. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 11

12 ERE VIDEN OG EDRE EFFEKT Støtte til mennesker med handicap skal tage afsæt i det enkelte menneskes ressourcer og understøtte den enkelte i at realisere sit fulde potentiale. 12 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

13 For mange mennesker med handicap er det en forudsætning for inklusion, ligeværd og øget selvbestemmelse, at der gives den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt. Det sikres bedst ved at basere indsatserne på konkret viden og ved at udbrede metoder med dokumenteret effekt ikke mindst for at fastholde og styrke kompetencer, selvhjulpenhed og uafhængighed. Derfor vil regeringen via systematisk dataindsamling følge udviklingen på udvalgte centrale indikatorer på handicapområdet. Regeringen vil arbejde for, at indsatserne har et klart mål om at støtte den enkeltes mestring, aktive deltagelse og progressive udvikling. Og regeringen vil arbejde for, at indsatserne gives med afsæt i aktuelt bedste viden, og at denne viden løbende udbygges og opdateres. Initiativer, som skal styrke viden og effekt: Mangfoldighedsbarometer: Der oprettes et barometer, som skal måle udvikling i uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab. Mestringsstøtte til familier med børn med handicap: Der igangsættes et ambitiøst projekt, som skal ruste familierne til at mestre dagligdagen og skabe en god hverdag for hele familien. Nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder: Der iværksættes en tredelt indsats for at afdække, hvilke metoder der bedst kan støtte uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder i at gennemføre en uddannelse. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede: Afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som støtter beboerne i deres rehabiliteringsproces. Strategi for viden om sociale metoder på handicapområdet: Der gennemføres en kortlægning af viden om effekten af sociale indsatser på handicapområdet, og der igangsættes et arbejde for at udbrede virksomme metoder og lukke videnshuller på området. Systematisering af viden på beskæftigelsesområdet: Der skabes et samlet overblik over forsknings- og projektresultater vedrørende handicap og beskæftigelse. Overgang til ungdomsuddannelser blandt elever med ikke-kognitive handicap: Der gennemføres en undersøgelse af uddannelsesmønstre hos elever med ikke-kognitive handicap. Overvågning af udvikling i beskæftigelsesog uddannelsesniveauet: Der gennemføres en opfølgning på undersøgelsen Handicap og Beskæftigelse, som også vil belyse spørgsmålet om uddannelses betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet. Viden om sundhedstilstanden for mennesker med handicap: Det afdækkes, hvordan eksisterende data kan anvendes til at sætte fokus på sundhedstilstanden blandt mennesker med handicap. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 13

14 Dansk handicappolitik bygger på et princip om sektoransvarlighed. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap, og for at indtænke handicappolitiske aspekter i udviklingen på de respektive områder. Regeringen ønsker en udvikling, hvor indsatsen overfor den enkelte borger er helhedsorienteret, inddragende og målrettet, og hvor der løbende fokuseres på, om tingene kan gøres enklere, og på borgerens oplevelse af mødet med det offentlige. Derfor vil regeringen arbejde for at forenkle reglerne på det sociale område, styrke koordination mellem de forskellige ministerier og søge nye løsninger på tværgående problemstillinger. Regeringen vil samarbejde med blandt andre KL og handicaporganisationerne om at forbedre borgerens møde med det offentlige. Og regeringen vil igangsætte nye initiativer, der skal sikre, at børn, unge og voksne med svære handicap også fremover kan få en specialiseret indsats af høj kvalitet Initiativer, som skal styrke sammenhæng og kvalitet: Ny servicelov med øget fokus på udvikling for den enkelte: Servicelovens voksenbestemmelser forenkles, så den sociale indsats bliver mere helheds- og resultatorienteret. Styrket tværministerielt samarbejde: Et nyt kommissorium for Det Tværministerielle Embedsmandsudvalg om Handicapspørgsmål skal styrke samarbejde og koordinering mellem ministerierne. Taskforce på handicapområdet: Der oprettes en taskforce, som skal bidrage til at øge kvaliteten i kommunernes indsats og sagsbehandling på handicapområdet. Sammenhængende hjælpemiddelhåndtering: Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal afdække mulige veje til bedre samarbejde og forenkling af hjælpemiddelområdet. Smidige overgange mellem uddannelser: Ved overgang til ungdomsuddannelse indføres fremrykket screening for ordblindhed og bedre rammer for videregivelse af oplysninger. Partnerskabsaftale på handicapområdet: KL og Social-, Børne- og Integrationsministeriet igangsætter et samarbejde om at forbedre mødet mellem mennesker med handicap og det offentlige system. Ny national koordinationsstruktur: Der oprettes en national koordinationsstruktur, som giver staten en ny rolle i forhold til at sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på det sociale område. Øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen: Der igangsættes konkrete, sundhedsfaglige initiativer, der skal styrke genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med omfattende og komplekse behov. 14 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

15 Mennesker med handicap skal opleve en offentlig indsats, som er sammenhængende og af høj kvalitet. SAMMENHÆNG OG KVALITET Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 15

16 Digitalisering, velfærdsteknologi og øget tilgængelighed skal øge borgernes selvstændighed og livskvalitet. NNOVATIVE ØSNINGER, Y TEKNOLOGI G ØGET ILGÆNGELIGHED 16 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

17 Nye teknologiske løsninger og bedre fysisk tilgængelighed kan gøre mennesker med handicap mindre afhængige af hjælp fra andre og give den enkelte et mere selvstændigt og aktivt liv. Samtidig kan brug af innovative løsninger bidrage til, at ressourcerne i den offentlige sektor anvendes der, hvor de har størst effekt. Derfor vil regeringen sætte en ambitiøs retning for anvendelsen af ny teknologi og innovative løsninger. Regeringen vil arbejde for, at nye digitale løsninger bliver tilgængelige for mennesker med handicap, så den digitale omstilling understøtter ligebehandling og uafhængighed på handicapområdet. Og regeringen vil arbejde for at forbedre den fysiske tilgængelighed i bygninger, boliger, nære byrum og i den offentlige transport. Initiativer, som skal styrke innovation og tilgængelighed: Fællesoffentlig strategi for digital velfærd: Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd sætter retning for udbredelsen og anvendelsen af digitale og velfærdsteknologiske løsninger. Bedre udnyttelse af teknologi på handicapområdet: Der nedsættes et forum, som skal arbejde for en bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet. Klart fokus på it-tilgængelighed: Obligatoriske, digitale offentlige løsninger gøres fuldt tilgængelige, der igangsættes et arbejde for at hjælpe mennesker med handicap med at anvende offentlige digitale muligheder, og der sættes ind for at fremme it-tilgængelighed som fagområde på relevante uddannelser. Øget tilgængelighed til almene boliger: Regeringen vil arbejde for, at en afsat pulje under Landsbyggefonden til at øge tilgængeligheden i almene boliger gradvis forøges fra 200 til 300 mio. kr. i perioden Bedre bolignære byrum: Der gennemføres en undersøgelse af kommunernes arbejde med universelt design i bolignære byrum. Nem adgang til viden om tilgængelighed: Det undersøges, hvordan tilgængelighedsniveauet kan registreres for på sigt at gøre det nemmere for mennesker med handicap at orientere sig om tilgængeligheden i det bolignære byrum. Øget fokus på bygningsreglementets tilgængelighedskrav: Der gennemføres en analyse af de gældende regler i bygningsreglementet samt en styrket informations-, vejlednings- og rådgivningsindsats, som skal oplyse om reglerne samt indsamle og udbrede viden om innovative tilgængelighedsløsninger. Tog, infrastruktur, metro og letbaner med god tilgængelighed: Der sættes fokus på tilgængelighed på de nye letbaner og metroen, og tilgængelighed indtænkes, når midlerne i Togfonden.DK realiseres. Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt 17

18 Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle kort fortalt 2012/13:42 Denne publikation er et bilag til publikationen Handicappolitisk handleplan 2013 Udgivet i oktober 2013 af Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: ISBN Elektronisk publikation Design Omslag: e-types & India Indhold: mouret/co Fotos Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Getty Images Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Oplag 300 stk. Publikationen kan hentes på Trykte eksemplarer kan bestilles ved at skrive til 18 Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt

19

20 Handicappolitisk handlingsplan kort fortalt Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Strømninger på handicapområdet

Strømninger på handicapområdet Strømninger på handicapområdet Kick-off møde den18. maj 2015 v./ kontorchef Randi Lykou, Kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning, Disposition Den overordnede ramme den

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Indhold Forord Forord 2 Formål 3 Målgruppe 3 Centrale principper 4 Mission og vision 6 Handicappolitikkens handleplan 7 Indsatsområde 1-5: 1) Tilgængelighed

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet

Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet KKR Midtjylland Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet Fælleskommunalt rammepapir November 2016 Forord De midtjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen om at udarbejde fælles

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Susanne Wiederquist EN SAMMENHÆNGENDE BESKÆFTIGELSESINDSATS - EN WORKSHOP PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017

Susanne Wiederquist EN SAMMENHÆNGENDE BESKÆFTIGELSESINDSATS - EN WORKSHOP PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017 Susanne Wiederquist EN SAMMENHÆNGENDE BESKÆFTIGELSESINDSATS - EN WORKSHOP PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017 1 Indledning: Sammenhængsreform Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor Kilde: finansministeriet,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere